GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015"

Transkript

1 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS

2 INDHOLD 01. Introduktion Svarprocent og sammenfatning Dagtilbud Skole - forælderundersøgelsen Skole - elevundersøgelsen Sammenligning mellem forælder- og elevundersøgelsen FO Klub Gribskov Ungdomsskole 165 2

3 01. INTRODUKTION Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Gribskov Kommune gennemførte i januar - februar 2015 en brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Forældre til børn indskrevet i et dagtilbud, på en skole, en FO eller en fritidsklub er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Af disse har forældre besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 71%. Endvidere er skoleelever i klasse blevet invitereret til at deltage i undersøgelsen. Af disse har 878 elever besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 82%. Denne rapport er et supplement til de standardrapporter, der er lavet for de enkelte institutioner/skoler. Rapporten fremstiller et mere detaljeret billede af udvalgte emner. På de efterfølgende sider findes en kort sammenfatning af resultaterne for hvert af de fem områder. Resultaterne for hver institutionstype/skole indledes med en indholdsside. Indholdssiden viser fire bokse, der fortæller, hvilke områder rapporten dækker (samlede resultater, resultater på tværs, fokusområder samt temaer). Herefter vises resultater for den første boks (samlede resultater). Dette afsnit afsluttes med en konklusionsside. Konklusionssiden ligner indholdssiden. Den boks der gennemgås er blå både ved indholds- og konklusionssider mens øvrige bokse er grå. Vær opmærksom på at alle procenter ikke summer til 100% på grund af afrunding. 3

4 01. METODE Historik Resultaterne for den samlede tilfredshed for Gribskov Kommunes 2015 sammenlignes med kommunens resultater fra 2010, hvor Gribskov Kommune sidst gennemførte en brugertilfredshedsundersøgelse. Da der ikke blev stillet spørgsmål til kommunens klubber i 2010, er der ikke nogen sammenligning til 2010 på dette område. Historik for elevundersøgelsen består kun af respondenter fra klasse i I 2010 blev elever fra klasse adspurgt og i 2015 er det klasse, der er blevet spurgt. Der er omkring 400 elever fra 6. klasse i 2010 modsat de omkring 50 stykker fra 10. klasse i Besvarelserne fra eleverne i 6. klasse er fjernet fra datasættet, da det vil give en skævvridning i den historiske sammenligning. Ligeledes er der ingen historisk sammenligning til ungdomsskolen, da eleverne ikke blev stillet spørgsmål herom i Ved ikke/ikke relevante De steder i rapporten, hvor der vises gennemsnit og/eller svarfordelinger på de enkelte svarkategorier, indgår besvarelser i kategorien Ved ikke/ikke relevant ikke i figurerne. 4

5 01. SÅDAN LÆSES SIDERNE 1. KONKLUSION 2. KORTE TEKSTER, DER MERE DETALJERET BESKRIVER DE VÆSENTLIGE RESULTATER 3. SELVE FIGUREN, SOM KAN LÆSES, HVIS MAN ØNSKER FULD DETAL- JERINGSGRAD 4. PILE OG PARENTESER VISER HVILKEN DEL AF GRAFEN, DER OMTALES I TEKSTEN 5. BOKS MED NOTER TIL FIGUREN 5

6 02. SVARPROCENT SVARPROCENT Af de forældre, der er blevet inviteret til at besvare spørgeskemaet, har svaret. Dette giver en svarprocent på 71%. Total Forælderundersøgelsen (n=3646) Dagtilbud (n=1216) 71% 74% 76% 75% Skole - forældre (n=2387) 69% 75% FO (n=1180) 74% 73% Klub (n=216) 61% Af de elever, der er blevet inviteret til at besvare spørgeskemaet, har 878 svaret. Dette giver en svarprocent på 82%. Total Elevundersøgelsen (n=878) 66% 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% n angiver antal gennemførte. Det totale n svarer ikke til summen af de fire typer, da den samme respondent kan være en del af antal gennemførte i både skole og FO/Klub. n et i parentesen er fra tallet fra Klub var ikke med i undersøgelsen. 6

7 02. SAMMENFATNING: DAGTILBUD Samlede resultater Næsten 9 ud af 10 forældre er tilfredse med dagtilbuddet. Forældre med børn i dagplejen er mest tilfredse med Rengøringsstandarden og mindst tilfredse med Tilbuddet om gæstehus. Forældre med børn i daginstitution er mest tilfredse med Dit barns kontakt til mindst én fra personalet og mindst tilfredse med Børneintra. På tværs af dagpleje og daginstitutioner er forældrene mest tilfredse med åbningstiderne og mindst tilfredse med det tværfaglige samarbejde omkring barnet. Resultater på tværs af dagtilbud og aldersgruppe Forældre med børn i alderen 0-2 år er mere tilfredse end forældre med børn i alderen 3-5 år. På tværs af dagtilbud er der stor forskel i den samlede tilfredshed mellem dem, der scorer højest og dem, der scorer lavest. Der er enkelte dagtilbud, som scorer højt på den samlede tilfredshed. Fokusområder Pædagogisk Indsats er på vippen til at blive en kritisk faktor for den samlede tilfredshed, da faktoren ligger tæt på gennemsnittet. Derfor er det vigtigt som minimum at fastholde dette niveau, da et lille fald i tilfredsheden med Pædagogisk Indsats forventes at have en relativ stor negativ betydning for den samlede tilfredshed for dagtilbuddet. Udvalgte temaer: Valg af dagtilbud, Fremtidigt valg af skole og Læringsreform 83% af forældrene har fået deres 1. prioritet ved valg af dagtilbud. 79% af forældrene overvejer slet ikke at skifte dagtilbud. Forældrene vil helst have at barnets fremtidige skole ligger i kommunen og skolen skal enten være distriktsskolen eller en friskole/privatskole. Afgørende for det fremtidige skolevalg er de pædagogiske principper og værdier samt om forældrene har/har haft et andet barn det samme sted. Indsatskortet for læringsreformen viser, at Trivsel er en faktor, der med fordel kan være mere fokus på. Den har stor betydning for den samlede tilfredshed, men tilfredsheden er lav. 7

8 02. SAMMENFATNING: SKOLE - FORÆLDRE Samlede resultater 6 ud af 10 forældre er tilfredse med skolen. Forældrene er mest tilfredse med lærernes og pædagogernes indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad og mindst tilfredse med indeklimaet og lærernes og pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område. Resultater på tværs af skoler og klassetrin Der er stor variation i den samlede tilfredshed på tværs af skolerne. Enkelte skoler har en tilfredshed, som ligger højere end gennemsnittet. På tværs af klassetrin er forældre med børn i indskolingen og i 6. klasse mest tilfredse. Modsat er forældrene med børn i 8. klasse mindst tilfredse. Fokusområder Undervisning er den faktor, der bør være størst fokus på. Den har en stor betydning for den samlede tilfredshed, men tilfredsheden er lav. Ydermere kan Fysiske Rammer blive en fremtidig udfordring. Udvalgte temaer: Valg af skole og Læringsreform Næsten 9 ud af 10 forældre har børn i distriktsskolen. I forbindelse med valg af skole var, de vigtigste faktorer for forældrene, at skolen var distriktsskolen/den lokale skole, og skolens placering i forhold til nærområdet. Cirka halvdelen af forældrene overvejer, at barnet skal skifte skole 32% til en friskole/privatskole. I forhold til skifte af skole spiller faktorer som de pædagogiske principper og værdier, skolens omdømme og fagudbuddet på skolen ind. I forhold til læringsreformen kan der med fordel gøres en ekstra indsats omkring Faglige Resultater, da dette er en udfordring. Dertil kan Socialt Miljø og Varieret Skoledag potentielt blive fremtidige udfordringer. 8

9 02. SAMMENFATNING: SKOLE - ELEVER Samlede resultater 65% af eleverne er tilfredse med deres skole. Eleverne er mest tilfredse med sammenholdet i deres klasse og mindst tilfredse med omfanget af motion og bevægelse i skoledagen. Resultater på tværs af skoler og klassetrin Der er stor variation i den samlede tilfredshed på tværs af skoler. Elever i 7. klasse og specialklasse er mest tilfredse med skolen. 10. klasses eleverne er mindst tilfredse med skolen. Fokusområder Der kan med fordel gøres en indsats i forhold til faktoren Skoledagen. Denne faktor vil have den største positive effekt på den samlede tilfredshed. Derudover kan Fysiske rammer potentielt gå hen og blive en fremtidig udfordring. Undervisning er den faktor, som har den højeste tilfredshed og størst betydning for den samlede tilfredshed. Derfor vigtigt at fastholde niveauet på denne faktor. Udvalgte temaer: Læringsreform og Sammenligning med forælderundersøgelsen. Der er udfordringer i forhold til tilfredsheden med Faglige Resultater ved læringsreformen. Hvis der arbejdes med denne kategori, kan der opnås den største positive effekt på den samlede tilfredshed. Ydermere kan Varieret Skoledag blive en fremtidig udfordring. Hvis man sammenligner forældrenes og elevernes samlede tilfredshed med skolen, er der en minimal forskel på hvor stor en andel, der er tilfredse med skolen (meget tilfreds/tilfreds), mens der er 4% flere forældre, der er utilfredse med skolen (meget utilfredse/utilfredse) end elever. Forældre er markant mere tilfredse end eleverne med spørgsmålet En skoledag med motion og bevægelse. 9

10 02. SAMMENFATNING: FO Samlede resultater 80% af forældrene er tilfredse med FO en. Størst er tilfredsheden med Dit barns trivsel og FO ens indsats for få at barnet til at føle sig tryg og glad. Tilfredsheden er lavest med FO ens indeklima, Omgangstonen mellem børnene og Mulighederne for som forældre at påvirke dagligdagen i FO en. Resultater på tværs af lokationer Der er stor variation på tværs af de forskellige FO er. Derimod er variationen på tværs af klassetrin mindre. Fokusområder Ingen kritiske områder. Socialt Miljø/Aktiviteter er den faktor med mest betydning for den samlede tilfredshed og har den højeste tilfredshedsscore. Faktorerne Dialog og Fysiske Rammer kan potentielt blive udfordringer i fremtiden. Udvalgt tema: Læringsreform Til trods for at to spørgsmål, der indgår i Trivselsfaktoren i Indsatskortet, scorer højest, så viser indsatskortet, at Trivsel er den største udfordring i forhold til læringsreformen - dette skyldes, at de øvrige spørgsmål i faktoren får en relativ lav vurdering af forældrene. 10

11 02. SAMMENFATNING: KLUB Samlede resultater 8 ud af 10 forældre er tilfredse med klubben. Den største tilfredshed blandt forældrene er med Aktiviteterne i klubben og den laveste er med Trafiksikkerheden mellem hjem og fritidsklub. Resultater på tværs af lokationer Forældrene er meget tilfredse med klubberne, men klubberne bliver sjældent benyttet (en gang om ugen, men ikke hver uge eller aldrig). Fokusområder Faktoren Socialt miljø/aktiviteter har en høj betydning for den samlede tilfredshed og en høj tilfredshedsscore. Derfor er det vigtigt at fastholde niveauet på denne faktor. Udvalgt tema: Læringsreform I forhold til læringsreformen er faktoren Trivsel den faktor, som har den største betydning for den samlede tilfredshed og høj tilfredshedsscore. Det er vigtigt at fastholde niveauet for denne faktor. 11

12 02. SAMMENFATNING: UNGDOMSSKOLE Samlede resultater 315 af de adspurgte folkeskoleelever i klasse angiver, at de benytter mindst en af de fem adresser, som Gribskov Ungdomsskole har. De elever, som benytter sig af Gribskov Ungdomsskole, er tilfredse. Der er en lille variation i den samlede tilfredshed på tværs af Gribskov Ungdomsskoles lokationer. Størst er tilfredsheden med Ungdomsklubben, som et sted, hvor man kan være sammen med venner og lære andre unge at kende. Lavest er tilfredsheden med Det, man lærer via deltagelse i Musical hold. 12

13 03. DAGTILBUD: INDHOLD SAMLEDE RESULTATER - Forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet. - Forældrenes samlede tilfredshed med diverse områder af dagtilbuddet. - Forældrenes tilfredshed sammenlignet med landstal fra 2014 (Kun sammenlignelige spørgsmål er medtaget). RESULTATER PÅ TVÆRS - Forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet på tværs af dagtilbud og alder. - Forældrenes tilfredshed med den pædagogiske indsats på tværs af alder. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på, for at forbedre den samlede tilfredshed med dagtilbuddet? TEMAER - Valg af dagtilbudsplads. - Fremtidigt valg af skole. - Læringsreform. 13

14 NÆSTEN 9 UD AF 10 FORÆLDRE ER TILFREDSE MED DERES BARNS DAGTILBUD FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED DAGTILBUDDET 87% af forældrene er enten Meget tilfredse eller Tilfredse med dagtilbuddet. Det er 2% færre end i Meget tilfreds Tilfreds 44% 45% 43% 44% Hverken eller 8% 8% 6% af forældrene er Utilfredse eller Meget utilfredse med dagtilbuddet. Det er 1% mere end i Utilfreds Meget utilfreds 5% 3% 1% 1% 0% 20% 40% 60% 2015 (n=1213, gns=4,2) 2010 (n=1760, gns=4,3) 14

15 TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING DAGTILBUDDET (1) FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED Dagplejespecifikke spørgsmål scorer højest: Forældrene er mest tilfredse med rengøringsstandarden, frokostmåltidet og hente/bringe situationen i dagplejen. Rengøringsstandarden * (n=139, gns=4,7) Samlet set med maden * (n=129, gns=4,6) 73% 68% 27% 24% 3% Hente/bringe situationen i dagplejen * (n=140, gns=4,5) 64% 28% 7% Dit barns kontakt til mindst én fra personalet vurderes højest af forældrene med børn i daginstitution. Dit barns kontakt til mindst én fra personalet ** (n=1068, gns=4,4) 52% 38% 7% 3% På tværs af dagpleje og daginstitution vurderer forældrene åbningstiderne højest. Åbningstiderne (n=1212, gns=4,4) 50% 42% 5% 3% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst. Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med ** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 15

16 TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING DAGTILBUDDET (2) FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED Personalets/dagplejerens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad (n=1212, gns=4,3) 49% 39% 7% 3% Aktiviteterne i legestuen * (n=135, gns=4,2) 48% 35% 11% 3% Samarbejdet med personalet/dagplejen, når der er bekymring om dit barn (n=1140, gns=4,2) 46% 37% 11% 4% De udendørs faciliteter (n=1210, gns=4,2) 39% 48% 7% 5% Personalets/dagplejerens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (n=1192, gns=4,2) 40% 43% 10% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst. Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med ** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 16

17 TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING DAGTILBUDDET (3) FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet/dagplejeren (n=1213, gns=4,2) 41% 42% 11% 5% Personalets/dagplejerens indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling (n=1190, gns=4,1) 38% 44% 13% 4% Din egen indsats i samarbejdet og dialogen med personalet/dagplejeren (n=1206, gns=4,1) 30% 56% 12% Aktiviteterne i dagligdagen (n=1209, gns=4,1) 36% 49% 10% 5% Tilbuddet om gæstedagpleje * (n=114, gns=4,1) 40% 43% 10% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst. Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med ** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 17

18 TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING DAGTILBUDDET (4) FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED Personalets/dagplejerens indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling (n=1171, gns=4,1) 38% 43% 15% 3% Forældrene til børn i dagpleje vurderer tilbuddet om gæstehus lavest. Tilbuddet om gæstehus * (n=125, gns=4,1) 52% 24% 12% 6% 6% Personalets medvirken til at gøre dit barn selvhjulpen ** (n=1051, gns=4,1) 34% 48% 13% 4% Personalets/dagplejerens indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn (n=1138, gns=4,1) 33% 48% 14% 4% Måden daginstitutionen arbejder med opdeling af børn på stuer/i grupper ** (n=1057, gns=4) 31% 48% 14% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst. Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med ** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 18

19 TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING DAGTILBUDDET (5) FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED Afleveringssituationen i daginstitutionen ** (n=1071, gns=4) 34% 43% 14% 7% De fysiske rammer indendørs (n=1214, gns=4) 33% 46% 11% 9% Personalets/dagplejeren indsats for at begrænse drillerier mellem børnene (n=1094, gns=4) 29% 49% 14% 6% Hentesituationen i daginstitutionen ** (n=1068, gns=4) 30% 48% 14% 7% Aktiviteterne uden for dagtilbuddet (n=1190, gns=3,9) 29% 43% 17% 8% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst. Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med ** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 19

20 TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING DAGTILBUDDET (6) FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED Den generelle information fra daginstitutionen/dagplejen (n=1210, gns=3,8) 27% 45% 17% 9% På tværs af dagpleje/daginstitution vurderes den generelle information fra dagtilbuddet, indeklimaet, den daglige information fra dagtilbuddet og det tværfaglige samarbejde omkring barnet lavest. Indeklimaet (n=1204, gns=3,8) Den daglige information fra personalet/dagplejeren (n=1213, gns=3,8) 25% 29% 47% 41% 16% 18% 9% 10% Det tværfaglige samarbejde omkring dit barn (n=700, gns=3,8) 27% 34% 32% 4% Lavest er forældrenes tilfredshed, for forældre med børn i daginstitution er med Børneintra. Børneintra ** (n=1039, gns=3,5) 15% 45% 19% 12% 8% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst. Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med ** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 20

21 SAMMENLIGNING AF LANDSTAL OG GRIBSKOV (1) SAMMENLIGNING AF LANDSTAL 2014 OG GRIBSKOV DAGTILBUD Rengøringsstandarden * 4,0 4,7 Åbningstiderne 4,2 4,4 På disse spørgsmål ligger Gribskov over landstal Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet/dagplejeren Aktiviteterne uden for dagtilbuddet 4,2 4,1 3,9 3,8 De fysiske rammer indendørs 4,0 3,9 De udendørs faciliteter 4,2 4,1 Her ligger Gribskov på niveau med landstallene fra Personalets/dagplejerens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,2 4, Meget utilfreds Meget tilfreds Gribskov 2015 Landstal 2014 Kun sammenlignelige spørgsmål er medtaget.. Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med ** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 21

22 SAMMENLIGNING AF LANDSTAL OG GRIBSKOV (2) SAMMENLIGNING AF LANDSTAL 2014 OG GRIBSKOV DAGTILBUD Aktiviteterne i dagligdagen 4,1 4,2 På disse spørgsmål ligger Gribskov under landstal Personalets/dagplejerens indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling Personalets/dagplejerens indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling Personalets/dagplejerens indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Personalets/dagplejerens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1 4,2 4,3 4,4 Afleveringssituationen i daginstitutionen ** 4,0 4,2 Hentesituationen i daginstitutionen ** 4,0 4,2 Personalets/dagplejeren indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 4,0 4, Meget utilfreds Meget tilfreds Gribskov 2015 Landstal 2014 Kun sammenlignelige spørgsmål er medtaget.. Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med ** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 22

23 DAGTILBUD: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 87% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet. Dette er 2% mindre end i Generelt er der højest tilfredshed med dagplejespecifikke spørgsmål daginstitutionerne scores højest på barnets kontakt til mindst en fra personalet. Der er lavest tilfredshed med Børneintra (daginstitution). RESULTATER PÅ TVÆRS - Forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet på tværs af dagtilbud og alder. - Forældrenes tilfredshed med den pædagogiske indsats på tværs af alder. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på, for at forbedre den samlede tilfredshed med dagtilbuddet? TEMAER - Valg af dagtilbudsplads - Fremtidigt valg af skole - Læringsreform. - På over halvdelen af spørgsmålene ligger Gribskov under landstal fra 2014 i forhold til tilfredshed. 23

24 03. DAGTILBUD: INDHOLD SAMLEDE RESULTATER - Forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet. - Forældrenes samlede tilfredshed med diverse områder af dagtilbuddet. - Forældrenes tilfredshed sammenlignet med landstal fra 2014 (Kun sammenlignelige spørgsmål er medtaget). RESULTATER PÅ TVÆRS - Forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet på tværs af dagtilbud og alder. - Forældrenes tilfredshed med den pædagogiske indsats på tværs af alder. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på, for at forbedre den samlede tilfredshed med dagtilbuddet? TEMAER - Valg af dagtilbudsplads. - Fremtidigt valg af skole. - Læringsreform. 24

25 MARKANT FORSKEL I SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF DAGTILBUD SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF DAGTILBUD Forældrene med børn i Søborg Private Børnehave, Gribskov Specialbørnehave og i Dagplejen har den højeste tilfredshed. Lavest er tilfredsheden med Børnehuset Bakketoppen og Gribskov Naturbørnehave. Særligt stort fald i tilfredsheden med Gribskov Naturbørnehave ift Total (n=1213) (n=4,2) Søborg Private Børnehave (n=15) Dagplejen (n=140) Gribskov Specialbørnehave (n=6) Troldehøjen (n=85) Sandslottet (n=67) Esbønderup Børnehus (n=30) LMs børnehus (n=39) Ramløse Børnehus (n=65) Bjørnegården (n=67) Møllehusene (n=56) Skovkanten (n=53) Gilbjerg Børnehuse (n=180) Helsinge Børnehus (n=193) Annisse Børnehus (n=35) Græsted Børnehuse (n=88) Børnehuset Bakketoppen (n=53) Gribskov Naturbørnehave (n=41) 4,2 4,3 4,8 4,9 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,3 4,4 3,8 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 3,9 4,1 4,3 4,1 3,9 3,9 4,3 3,9 4,1 3,7 3,5 3,7 4, Meget utilfreds Meget tilfreds

26 DEN SAMLEDE TILFREDSHED ER STØRST BLANDT FORÆLDRE TIL DE YNGSTE BØRN SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF ALDERSGRUPPER Total (n=1213) 4,2 4,3 0-2 år (n=439) 4,5 I begge aldersgrupper er forældrene tilfredse med dagtilbuddet. Forældre til børn i alderen 0-2 år er særligt tilfredse. 4,1 4,5 3-5 år (n=774) 4, Meget utilfreds Meget tilfreds

27 DAGTILBUD: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 87% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet. Dette er 2% mindre end i Generelt er der højest tilfredshed med dagplejespecifikke spørgsmål daginstitutionerne scores højest på barnets kontakt til mindst en fra personalet. Der er lavest tilfredshed med Børneintra (daginstitution). - På over halvdelen af spørgsmålene ligger Gribskov under landstal fra 2014 i forhold til tilfredshed. RESULTATER PÅ TVÆRS - Højest tilfredshed blandt forældre med børn i Søborg Private Børnehave, Gribskov Specialbørnehave og i dagplejen. Lavest tilfredshed blandt forældrene med børn i Børnehuset Bakketoppen og Gribskov Naturbørnehave. Gribskov. - Forældre til børn i alderen 0-2 er mere tilfredse med dagtilbuddet end forældre med børn i 3-5 års alderen. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på, for at forbedre den samlede tilfredshed med dagtilbuddet? TEMAER - Valg af dagtilbudsplads. - Fremtidigt valg af skole. - Læringsreform. 27

28 03. DAGTILBUD: INDHOLD SAMLEDE RESULTATER - Forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet. - Forældrenes samlede tilfredshed med diverse områder af dagtilbuddet. - Forældrenes tilfredshed sammenlignet med landstal fra 2014 (Kun sammenlignelige spørgsmål er medtaget). RESULTATER PÅ TVÆRS - Forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet på tværs af dagtilbud og alder. - Forældrenes tilfredshed med den pædagogiske indsats på tværs af alder. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på, for at forbedre den samlede tilfredshed med dagtilbuddet? TEMAER - Valg af dagtilbudsplads. - Fremtidigt valg af skole. - Læringsreform. 28

29 METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE FOKUSOMRÅDER FORMÅL - Vi ønsker at vide, hvilke faktorer der har betydning for, om forældrene samlet set har en høj tilfredshed med dagtilbuddet. METODE - Via statistiske analyser identificeres et antal underliggende faktorer i datamaterialet. Spørgsmål i samme faktor er tæt forbundet, hvorfor de analytisk betragtes som værende udtryk for samme underliggende faktor. Disse faktorer er ikke nødvendigvis identiske med temaerne fra spørgeskemaet, men vil ofte ligge tæt heropad. - Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for forældrenes tilfredshed. - Betydningen sammenholdes efterfølgende med faktorerne på et indsatskort, så fokusområder kan identificeres. SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET - Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Yderligere forklaring kan læses på side 174. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål. 29

30 TO UNDERLIGGENDE FAKTORER ER IDENTIFICERET Pædagogisk Indsats Aktiviteterne i dagligdagen. Aktiviteterne uden for dagtilbuddet. Personalets/dagplejerens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer. Personalets/dagplejerens indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling. Personalets/dagplejerens indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling. Personalets/dagplejerens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad. Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet/dagplejeren. Personalets/dagplejeren indsats for at begrænse drillerier mellem børnene. Personalets/dagplejerens indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn. Samarbejdet med personalet/dagplejen, når der er bekymring om dit barn. Det tværfaglige samarbejde omkring dit barn. Den daglige information fra personalet/dagplejeren. Den generelle information fra /dagplejen. Din egen indsats i samarbejdet og dialogen med personalet/dagplejeren. Fysiske Rammer Åbningstiderne. De fysiske rammer indendørs. Indeklimaet. De udendørs faciliteter. 30

31 Gennemsnitlige tilfredshed DEN PÆDAGOGISKE INDSATS HAR STØRST BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED Styrke (fortsæt): Pædagogiske indsats er den faktor, der har størst betydning for den samlede tilfredshed med dagtilbuddet. Dog ligger den lige på vippen til at blive en udfordring. Det er vigtigt at fastholde eller øge nuværende tilfredshedsniveau. 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 INDSATSKORT Pædagogisk Indsats 4,0 Fysiske Rammer 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj 31

32 DAGTILBUD: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 87% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet. Dette er 2% mindre end i Generelt er der højest tilfredshed med dagplejespecifikke spørgsmål daginstitutionerne scores højest på barnets kontakt til mindst en fra personalet. Der er lavest tilfredshed med Børneintra (daginstitution). - På over halvdelen af spørgsmålene ligger Gribskov under landstal fra 2014 i forhold til tilfredshed. RESULTATER PÅ TVÆRS - Højest tilfredshed blandt forældre med børn i Søborg Private Børnehave, Gribskov Specialbørnehave og i dagplejen. Lavest tilfredshed blandt forældrene med børn i Børnehuset Bakketoppen og Gribskov Naturbørnehave. Gribskov. - Forældre til børn i alderen 0-2 er mere tilfredse med dagtilbuddet end forældre med børn i 3-5 års alderen. FOKUSOMRÅDER - Det er vigtigt at fastholde det forholdsvist høje tilfredshedsniveau med Den Pædagogiske Indsats, da denne faktor har høj betydning for den samlede tilfredshed. TEMAER - Valg af dagtilbudsplads. - Fremtidigt valg af skole. - Læringsreform. 32

33 03. DAGTILBUD: INDHOLD SAMLEDE RESULTATER - Forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet. - Forældrenes samlede tilfredshed med diverse områder af dagtilbuddet. - Forældrenes tilfredshed sammenlignet med landstal fra 2014 (Kun sammenlignelige spørgsmål er medtaget). RESULTATER PÅ TVÆRS - Forældrenes samlede tilfredshed med dagtilbuddet på tværs af dagtilbud og alder. - Forældrenes tilfredshed med den pædagogiske indsats på tværs af alder. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på, for at forbedre den samlede tilfredshed med dagtilbuddet? TEMAER - Valg af dagtilbudsplads. - Fremtidigt valg af skole. - Læringsreform. 33

34 TEMA: VALG AF DAGINSTITUTION/DAGPLEJE Tema: Valg af daginstitution/dagpleje Gribskov Kommune ønsker at vide mere om forældrenes valg af daginstitution/dagpleje. I det følgende vises en graf over hvilken prioritet barnets daginstitution/dagpleje var. Dernæst vises en graf over, hvorvidt forældrene overvejer, at deres barn skal skifte dagtilbudsplads. 34

35 VALG AF DAGINSTITUTION/DAGPLEJE (1) VED TILDELING AF DAGTILBUDSPLADS, HVILKEN PRIORITET VAR DIT BARNS DAGINSTITUTION/DAGPLEJE? 8 ud af 10 forældre har fået deres 1. prioritet. Den var 1. prioritet (n=1010) 83% Den var 2. prioritet (n=113) 9% Den var 3. prioritet (n=14) 1% Havde ingen særlige ønsker (n=48) 4% Blot 1% af forældrene har fået en dagtilbudsplads, der ikke var ønsket. Pladsen var uønsket (n=16) 1% Det er ikke muligt at prioritere i kommunen. (n=15) 1% 0% 25% 50% 75% 100% 35

36 VALG AF DAGINSTITUTION/DAGPLEJE (2) I HVILKEN GRAD OVERVEJER DU AT SKIFTE DAGTILBUDSPLADS? Næsten 8 ud af 10 forældre overvejer slet ikke at skifte dagtilbudsplads. Slet ikke (n=937) 79% I mindre grad (n=77) 6% Hverken/eller (n=40) 3% 12% af forældrene overvejer at skifte dagtilbudsplads. I nogen grad (n=78) 7% I høj grad (n=56) 5% 0% 25% 50% 75% 100% 36

37 TEMA: FREMTIDIGT VALG AF SKOLE Tema: Fremtidigt valg af skole Gribskov Kommune ønsker at vide, hvilke overvejelser, forældre med børn i daginstitution/dagpleje har gjort sig, omkring valg af skole, og hvilke faktorer, der har betydning for deres fremtidige valg. På de følgende sider fremgår forældrenes svar på, hvad der har betydning for deres valg i fremtiden. 37

38 FREMTIDIGT VALG AF SKOLE (1) HAR DU GJORT DIG OVERVEJELSER OMKRING, HVILKEN SKOLE, DU ØNSKER DIT BARN SKAL GÅ I? 92% af forældrene har gjort sig overvejelser om hvilken skole, forældrene ønsker at barnet skal gå i. Ja (n=1118) 92% Nej (n=98) 8% 0% 25% 50% 75% 100% 38

39 Hvilken skole ønsker du, dit barn skal gå i? Skal skolen ligge i den kommune, hvor I bor? FREMTIDIGT VALG AF SKOLE (2) OVERVEJELSER OMKRING SKOLEVALG 96% af forældrene mener, at barnets skole skal ligge i samme kommune, som de bor i. Ja (samme kommune, hvor vi bor) (n=1078) Nej (i en anden kommune end den, hvor vi bor) (n=40) 4% 96% Næsten halvdelen af forældrene ønsker, at barnet skal gå på distriktsskolen, mens 4 ud af 10 forældre ønsker, at deres barn skal gå på en friskole/privatskole. Distriktsskolen (n=536) Friskole/privatskole (n=435) 39% 48% Anden folkeskole end distriktsskolen (n=96) 9% Andet: (n=39) 3% Ved ikke (n=12) 1% 0% 25% 50% 75% 100% 39

40 AFGØRENDE FAKTORER FOR VALG AF SKOLE (1) HVAD VIL VÆRE AFGØRENDE FOR DIT VALG AF SKOLE? De pædagogiske principper og værdier samt det at forældrene har/har haft et barn samme sted, er mest afgørende i forbindelse med valg af skole. De pædagogiske principper og værdier (n=504) Jeg har/har haft et andet barn samme sted (n=481) Skolens omdømme (n=462) 45% 43% 41% Placeringen i forhold til mit nærområde (n=426) 38% Venner/kammerater har valgt/går på skolen (n=376) 34% Jeg har hørt godt om stedet fra andre i min omgangskreds (n=376) 34% De fysiske rammer og omgivelser (n=336) 30% At det er distriktsskolen / den lokale folkeskole (n=252) 23% Placeringen i forhold til mit arbejde og hjem (n=248) 22% Klassekvotienten (antal elever pr. lærer) (n=245) 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% * Tallene summerer ikke til 100%, da spørgsmålet er et spørgsmål, hvor forældrene har haft mulighed for at sætte flere kryds. 40

41 AFGØRENDE FAKTORER FOR VALG AF SKOLE (2) HVAD VIL VÆRE AFGØRENDE FOR DIT VALG AF SKOLE? Fagudbuddet på skolen (n=209) 19% Samarbejdet mellem skolen og det dagtilbud barnet kom fra (n=170) 15% Antallet af elever på skolen (n=123) 11% Elevsammensætningen på skolen (n=99) 9% Ejerformen (kommunal, privat) (n=78) 7% Andet: (n=51) 5% Placering i forhold til offentlig transport, og det at der var plads/ventetid på at få en plads et andet sted er mindst afgørende for valg af skole. Offentligt tilgængelige oplysninger om karaktergennemsnit (n=50) Placeringen i forhold til offentlig transport (n=16) Der var plads / ventetid på at få plads et andet sted (fx på en friskole/privatskole) (n=3) 4% 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% * Tallene summerer ikke til 100%, da spørgsmålet er et spørgsmål, hvor forældrene har haft mulighed for at sætte flere kryds. 41

42 INFORMATIONSSØGNING I FORBINDELSE MED SKOLEVALG HVOR VIL DU EVENTUELT SØGE INFORMATION I FORBINDELSE MED SKOLEVALG? De fleste forældre vil helst søge information i deres omgangskreds, via skolens egen hjemmeside, eller ved personlig kontakt med skolen. I din omgangskreds (n=551) Via skolens hjemmeside (n=543) Via personlig kontakt med skolen (n=474) 39% 45% 45% Via Gribskov Kommunes hjemmeside (n=321) 26% Via barnets dagtilbud (n=287) 24% Vil ikke søge information (n=167) 14% Via personlig kontakt med Gribskov Kommune (n=114) 9% Hos skoleorganisationer eller forældreorganisationer (n=37) 3% Andre steder: (n=13) 1% 0% 20% 40% 60% * Tallene summerer ikke til 100%, da spørgsmålet er et spørgsmål, hvor forældrene har haft mulighed for at sætte flere kryds. 42

43 TEMA: FREMTIDIGT VALG AF SKOLE Opsamling 92% af forældrene med børn i dagtilbud har gjort sig overvejelser om, hvilken skole barnet skal gå i. Skolen skal helst ligge i samme kommune. Lidt under halvdelen af forældrene ønsker, at deres barn skal gå i distriktsskolen, mens 39% af forældrene ønsker, at deres barn skal gå på en friskole/privatskole. De pædagogiske principper og værdier og forældrene har/har haft et barn samme sted er de kategorier, der har den største betydning for hvilken skole, forældrene ønsker, at barnet skal gå i. Modsat har skolens placering i forhold til offentlig transport og der var plads/ventetid på at få en plads et andet sted mindst betydning. Forældrene vil søge information omkring skolen via skolens hjemmeside, forældrenes omgangskreds eller via direkte kontakt til skolen. 43

44 TEMA: LÆRINGSREFORM Tema: Læringsreform Gribskov Kommune ønsker at se nærmere på tilfredsheden med de elementer af børn og unges hverdag, der relaterer sig til læringsreformen. Gribskov Kommunes læringsreform omfatter hele 0-18 års området, og er derfor et gennemgående tema på tværs af dagtilbud, fritidsliv og skoler. Spørgsmålene i dette tema er udvalgt på tværs af kategorierne fra spørgeskemaet, da læringsreformens overordnede fokus er på trivsel og læring. 44

45 TEMA: LÆRINGSREFORM Personalets/dagplejerens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad ligger højest. Personalets/dagplejerens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad (n=1212) UDVALGTE SPØRGSMÅL 4,3 Aktiviteterne i legestuen * (n=135) 4,2 Personalets/dagplejerens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (n=1192) Personalets/dagplejerens indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling (n=1190) Personalets/dagplejerens indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling (n=1171) 4,2 4,1 4,1 Personalets medvirken til at gøre dit barn selvhjulpen ** (n=1051) 4,1 Der er lavest tilfredshed med Aktiviteterne uden for dagtilbuddet. Personalets/dagplejerens indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn (n=1138) Personalets/dagplejeren indsats for at begrænse drillerier mellem børnene (n=1094) Aktiviteterne uden for dagtilbuddet, fx udflugter i skoven (n=1190) 4,1 4 3, Meget utilfreds Meget tilfreds Spørgsmål med * er kun stillet til forældre med børn i dagpleje. Spørgsmål med ** er kun stillet til forældre med børn i daginstitution. 45

46 METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE FOKUSOMRÅDER FORMÅL - Vi ønsker at vide, hvilke faktorer indenfor læringsreformstemaet, der har betydning for, om forældrene samlet set har en høj tilfredshed med dagtilbuddet. METODE - Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for forældrenes tilfredshed. - Betydningen sammenholdes efterfølgende med faktorerne på et indsatskort, så fokusområder kan identificeres. SÅDAN LÆSES INDSATSKORTET - Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederst højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Yderligere forklaring kan læses på side 174. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål. 46

47 TO UNDERLIGGENDE FAKTORER ER IDENTIFICERET Læring Trivsel Personalets/dagplejerens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer. Personalets/dagplejerens indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling. Personalets/dagplejerens indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling. Aktiviteterne i dagligdagen. Aktiviteterne uden for dagtilbuddet. Personalets/dagplejerens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad. Personalets/dagplejeren indsats for at begrænse drillerier mellem børnene. Personalets/dagplejerens indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn. 47

48 Gennemsnitlige tilfredshed OBS PÅ TRIVSELS BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED INDSATSKORT 5,0 4,8 Udfordringer (indsats): Trivsel er den faktor, der er flest udfordringer med. Faktoren har en høj betydning for den samlede tilfredshed samtidig med at den ligger lidt under gennemsnittet for læringsreformen. Selvom Trivsel blot ligger lidt under gennemsnittet forventes det, at en indsats for at forbedre Trivsel, vil have den største positive effekt på den samlede tilfredshed. 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 Læring Trivsel 3,4 3,2 3,0 Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj 48

49 TEMA: LÆRINGSREFORM Opsamling Gennemsnittene for spørgsmålene i læringsreformen ligger generelt højt, højest 4,3 og lavest 3,9. Højest vurderes spørgsmålet Personalet/dagplejerens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad og lavest vurderes spørgsmålet Aktiviteterne uden for dagtilbuddet. Til trods for at det spørgsmål, der indgår i Trivselsfaktoren i Indsatskortet, scorer højest, så viser Indsatskortet, at Trivsel er den største udfordring i forhold til læringsreformen dette skyldes, at de øvrige spørgsmål i faktoren får en relativ lavere vurdering af forældrene. 49

50 DAGTILBUD: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 87% af forældrene er enten meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet. Dette er 2% mindre end i Generelt er der højest tilfredshed med dagplejespecifikke spørgsmål daginstitutionerne scores højest på barnets kontakt til mindst en fra personalet. Der er lavest tilfredshed med Børneintra (daginstitution). - På over halvdelen af spørgsmålene ligger Gribskov under landstal fra 2014 i forhold til tilfredshed. RESULTATER PÅ TVÆRS - Højest tilfredshed blandt forældre med børn i Søborg Private Børnehave, Gribskov Specialbørnehave og i dagplejen. Lavest tilfredshed blandt forældrene med børn i Børnehuset Bakketoppen og Gribskov Naturbørnehave. Gribskov. - Forældre til børn i alderen 0-2 er mere tilfredse med dagtilbuddet end forældre med børn i 3-5 års alderen. FOKUSOMRÅDER - Det er vigtigt at fastholde det forholdsvist høje tilfredshedsniveau med Den Pædagogiske Indsats, da denne faktor har høj betydning for den samlede tilfredshed. TEMAER - Valg af daginstitution: 8 ud af 10 forældre har fået deres 1. prioritet og næsten 8 ud af 10 forældre overvejer slet ikke at skifte dagtilbud. - Fremtidigt skolevalg: Størstedelen af forældrene har gjort sig overvejelser omkring hvilken skole barnet skal gå i. Skolen skal helst ligge i samme kommune som bopælen og det skal være distriktsskolen eller friskole/privatskole. - Læringsreform: Højt gennemsnit på tværs af alle spørgsmål, relateret til læringsreformen. Dog er der udfordringer i forhold til faktoren Trivsel. 50

51 04. SKOLE - FORÆLDERUNDERSØGELSE: INDHOLD SAMLEDE RESULTATER - Forældrenes samlede tilfredshed med skolen. - Forældrenes samlede tilfredshed med diverse områder af skolen. RESULTATER PÅ TVÆRS - Forældrenes samlede tilfredshed med skolen på tværs af skoler. - Forældrenes samlede tilfredshed med skolen på tværs af klassetrin. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på, for at forbedre forældrenes samlede tilfredshed med skolen? TEMAER - Valg af skole og skoleskift. - Læringsreform. 51

52 6 UD AF 10 FORÆLDRE ER TILFREDSE MED DERES BARNS SKOLE DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLEN 13% Meget tilfreds 64% af forældrene er enten Meget tilfreds eller Tilfreds med barnets skole. 15% 51% Tilfreds 56% Hverken tilfreds/utilfreds 17% 21% 12% Utilfreds 16% af forældrene er Utilfredse eller Meget utilfredse med barnets skole. Meget utilfreds 4% 10% 3% 0% 20% 40% 60% 2015 (n=2377, gns=3,6) 2010 (n=2707, gns=3,7) 52

53 TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN (1) FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED Forældrene er mest tilfredse med lærernes og pædagogernes indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad. Lærernes og pædagogernes indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad (n=2376, gns=3,9) Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt forhold til dit barn (n=2366, gns=3,8) 26% 22% 50% 49% 15% 18% 8% 7% Skoleintra (n=2366, gns=3,7) 14% 58% 17% 7% Lærernes og pædagogernes indsats for at udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge (n=2350, gns=3,7) 16% 52% 22% 8% Lærernes og pædagogernes indsats for at udfordre dit barn fagligt (n=2366, gns=3,7) 16% 55% 16% 11% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst. 53

54 TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN (2) FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED Lærernes og pædagogernes indsats for at udvikle dit barns selvstændighed (n=2346, gns=3,7) 14% 51% 25% 8% Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger (n=2374, gns=3,7) 16% 49% 22% 9% Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel (n=2373, gns=3,6) 18% 47% 19% 11% 4% Skolens udendørsområder (n=2359, gns=3,6) 15% 50% 19% 12% 4% Lærernes og pædagogernes indsats for at anvende IT i undervisningen (n=2287, gns=3,6) 15% 47% 23% 10% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst. 54

55 TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN (3) FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED Samarbejdet med skolen, når der er bekymring om dit barn (n=2153, gns=3,6) 18% 43% 21% 11% 6% Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe et godt socialt klima i klassen (n=2347, gns=3,6) 15% 46% 23% 11% 5% Dit barns faglige udbytte af undervisningen (n=2372, gns=3,5) 12% 50% 21% 13% 4% Lærernes og pædagogernes indsats for at motivere dit barn til at lære mere (n=2372, gns=3,5) 15% 44% 24% 13% 4% Skolens fysiske rammer samlet set (n=2377, gns=3,5) 10% 52% 22% 12% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst. 55

56 TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN (4) FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring (n=2377, gns=3,5) 14% 44% 24% 13% 4% Skolens indsats for at begrænse mobning (n=2276, gns=3,5) 12% 44% 26% 12% 6% Trafiksikkerheden mellem skole og hjem (n=2325, gns=3,4) 13% 49% 16% 14% 9% Skolens fysiske rammer indendørs (n=2369, gns=3,4) 12% 46% 19% 17% 6% Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe ro og orden i klassen (n=2319, gns=3,4) 14% 42% 22% 15% 7% Det tværfaglige samarbejde omkring dit barn (n=1645, gns=3,4) 10% 38% 37% 9% 6% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst. 56

57 TILFREDSHED MED DIVERSE OMRÅDER OMKRING SKOLEN (5) FORDELING AF FORÆLDRES TILFREDSHED Lærernes og pædagogernes indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse (n=2325, gns=3,3) 13% 38% 25% 17% 7% Lærernes og pædagogernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov (n=2325, gns=3,3) 11% 39% 26% 17% 6% Den hjælp dit barn får til lektier og faglig fordybelse (n=2193, gns=3,3) 8% 40% 28% 16% 7% Lærernes og pædagogernes indsats for at sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn (n=2304, gns=3,2) 10% 35% 30% 18% 7% Forældrene er mindst tilfredse med indeklimaet og lærernes og pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område. Indeklimaet (n=2267, gns=3,1) Lærernes og pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område (n=2319, gns=3,1) 8% 8% 28% 38% 34% 24% 21% 21% 9% 9% 0% 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Spørgsmålene i figuren er sorteret, så spørgsmål med størst gennemsnitlig tilfredshed vises først og spørgsmål med lavest gennemsnitlig tilfredshed vises sidst. 57

58 SKOLE - FORÆLDERUNDERSØGELSE: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 64% af forældrene er tilfredse med barnets skole. RESULTATER PÅ TVÆRS - Forældrenes samlede tilfredshed med skolen på tværs af skoler. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på, for at forbedre forældrenes samlede tilfredshed med skolen? TEMAER - Valg af skole og skoleskift. - Læringsreform. - Højest er forældrenes tilfredshed med lærernes og pædagogernes indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad. Forældrene er mindst tilfredse med indeklimaet og lærernes og pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område. - Forældrenes samlede tilfredshed med skolen på tværs af klassetrin. 58

59 04. SKOLE - FORÆLDERUNDERSØGELSE: INDHOLD SAMLEDE RESULTATER - Forældrenes samlede tilfredshed med skolen. - Forældrenes samlede tilfredshed med diverse områder af skolen. RESULTATER PÅ TVÆRS - Forældrenes samlede tilfredshed med skolen på tværs af skoler. - Forældrenes samlede tilfredshed med skolen på tværs af klassetrin FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på, for at forbedre forældrenes samlede tilfredshed med skolen? TEMAER - Valg af skole og skoleskift. - Læringsreform. 59

60 HØJEST TILFREDSHED MED BJØRNEHØJSKOLEN LAVEST TILFREDSHED MED GRIBSKOLEN FORÆLDRENES SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF SKOLER Bjørnehøjskolen er den skole forældre er mest tilfredse med. Der har været et lille fald i tilfredsheden siden Total (n=2377) Bjørnehøjskolen (n=371) 3,6 3,7 4 4,2 Sankt Helene Skole (n=256) 3,9 3,9 10. klasse Gribskov (n=18) 3,8 Nordstjerneskolen (n=632) 3,6 3,7 Gribskolen er den skole, forældre er mindst tilfredse med, og der er sket et væsentligt fald i tilfredsheden siden Gilbjergskolen (n=664) Gribskolen (n=436) 3,5 3,5 3,2 3, Meget utilfreds Meget tilfreds Klasse Gribskov var ikke med i 2010-undersøgelsen. 60

61 FORÆLDRE MED BØRN I INDSKOLING OG 6.KLASSE ER MEST TILFREDSE SAMLET FORÆLDERTILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLASSETRIN Forældre med børn i indskoling er blandt de mest tilfredse, dog har der været et fald i tilfredsheden på alle tre klassetrin siden Lavest tilfredshed blandt forældrene med børn i 8. klasse. Total (n=2377) 0. klasse (n=211) 1. klasse (n=244) 2. klasse (n=257) 3. klasse (n=225) 4. klasse (n=259) 5. klasse (n=267) 6. klasse (n=246) 7. klasse (n=205) 8. klasse (n=258) 9. klasse (n=184) 10. klasse (n=21) 3,6 3,7 3,7 4,1 3,7 3,8 3,7 4,0 3,5 3,6 3,6 3,8 3,5 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,3 3,3 3,5 3,4 3,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Meget utilfreds Meget tilfreds Klasse var ikke med 2010-undersøgelsen. 61

62 SKOLE - FORÆLDERUNDERSØGELSE: KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 64% af forældrene er tilfredse med barnets skole. - Højest er forældrenes tilfredshed med lærernes og pædagogernes indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad. Forældrene er mindst tilfredse med indeklimaet og lærernes og pædagogernes indsats for at flytte undervisningen væk fra skolens område. RESULTATER PÅ TVÆRS - Højest tilfredshed med Bjørnehøjskolen. Lavest tilfredshed med Gribskolen. - Tilfredsheden blandt forældre med børn i indskolingen samt 6. klasse er højest. Den laveste tilfredshed med skolen er blandt forældre med børn i 8. klasse. FOKUSOMRÅDER - Hvad kan der fokuseres på, for at forbedre forældrenes samlede tilfredshed med skolen? TEMAER - Valg af skole og skoleskift. - Læringsreform. 62

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 0 A SVARPROCENTER Svarprocenter fordelt på institutionstyper Type Svarprocent Dagtilbud 76% Skole-undervisning 67% Skole-SFO

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 NYBORG KOMMUNE SKOLEOMRÅDET 2014

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 NYBORG KOMMUNE SKOLEOMRÅDET 2014 BRUGERUNDERSØGELSE PÅ INDHOLD 1. Indledning.. 3 2. Svarprocent 4 3. Del 1 I. Valg af skole... 5 II. Information... 19 III.Tilfredshed med folkeskolen..... 24 IV. Konklusion del 1........ 32 4. Del 2 I.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere