TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup Nielsen, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Sonja Lykkegaard Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Frigivelse af anlægsbevilling - Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger Frigivelse af anlægsbevilling - Ekstraordinære ejendomsudgifter på Kommunale bygninger Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne i Fornyet ansøgning om personale p-plads ved Naturcenter Amager Henvendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Forslag til Lokalplan Ældre boliger ved Ugandavej - og kommuneplantillæg nr Ændring af forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/5515 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ 1) Malmö Stad har fremsendt Planstrategi til offentlig høring. 2) Tagbeklædningers reflektans. 3) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i klagesagen om Kommunens afvisning af, at ejendommen, Tømmerupvej 253, kan anvendes til museum med landsbrugsredskaber samt opførelse af en rundbuehal. Kommunen fik medhold. 4) Orientering om nyindretning af Vestamager Bibliotek. Sagen behandles på mødet i Kultur og Fritidsudvalget den 23. april INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og miljøudvalget, at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben malmo_planstrategi.pdf /13 2 Åben Notat om tagbeklædingers reflektans /13 3 Åben Kopi til worddokument af afgørelse NMK i sag om /13 anvendelsen af ejendommen, beliggende Tømmerupvej 253 i Tårnby Kommune til aktivt museum med landbrugsredskaber samt opførelse af en rundbuehal. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 2

4 2. Frigivelse af anlægsbevilling - Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/2534 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til Ekstraordinære Ejendomsudgifter i 2013 iht. prioriteret liste UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har udfærdiget en prioritering af ejendomsudgifterne på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret af Teknisk Forvaltning i kategorierne A, B og C, hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke absolut påtrængende opgaver og C opgaver, som er lavere prioriterede. Indenfor hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge, herunder er der taget højde for f.eks. arbejdsmiljøet. Enslydende indstilling er sendt til Kultur- og Fritidsudvalget. ØKONOMI Den samlede anlægspulje til ekstraordinære ejendomsudgifter til kommunale ejendomme er på kr. Af den samlede pulje er kr. frigivet til akut vedligehold samt dagsinstitutionsog plejehjemspulje ved økonomiudvalgsbeslutning den Der resterer herefter kr. til dækning af planlagte ejendomsudgifter INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at det anbefales overfor Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget, at prioritering af ekstraordinære planlagte arbejder godkendes /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Oversigt over puljearbejder 2012.xlsx /13 3

5 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen oversendes til endelig beslutning i Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen afgøres endeligt i Økonomiudvalget. 4

6 3. Frigivelse af anlægsbevilling - Ekstraordinære ejendomsudgifter på Kommunale bygninger Åben sag Sagsnr.: 13/2534 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til Ekstraordinære Ejendomsudgifter i 2013 iht. prioriteret liste UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har udfærdiget en prioritering af ejendomsudgifterne på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret af Teknisk Forvaltning i kategorierne A, B og C, hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke absolut påtrængende opgaver og C opgaver, som er lavere prioriterede. Indenfor hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge, herunder er der taget højde for f.eks. arbejdsmiljøet. Enslydende indstilling er sendt til Sundheds- og Omsorgsudvalget. ØKONOMI Den samlede anlægspulje til ekstraordinære ejendomsudgifter til kommunale ejendomme er på kr. Af den samlede pulje er kr. frigivet til akut vedligehold samt dagsinstitutions- og plejehjemspulje ved økonomiudvalgsbeslutning den Der resterer herefter kr. til dækning af planlagte ejendomsudgifter 2012 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at det anbefales overfor Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget, at prioritering af ekstraordinære planlagte arbejder godkendes /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Oversigt over puljearbejder 2012.xlsx /13 5

7 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Fremsendes med anbefaling til Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen afgøres endeligt i Økonomiudvalget. 6

8 4. Disponering af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne i 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/378 Sagsansvarlig: alo.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne og Skoleudvalget skal godkende fordelingen af puljen til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på skolerne, herunder Ungdomsskolen og Heldagsinstitutionen, i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Skolerne har fremkommet med ønsker til skolepuljen, som Teknisk Forvaltning har prioriteret og sendt tilbage til skolerne i høring. Høringssvarene vedlægges som bilag. ØKONOMI Rapporten rummer forslag om arbejder for i alt kr. og kr. til uforudselige udgifter. Puljen Ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne er i 2013 budgetlagt med kr. Teknisk Forvaltning anmoder i separat indstilling til Økonomiudvalget om frigivelse af beløb afsat til ekstraordinære ejendomsudgifter på skoleområdet 2013 på i alt kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Bygge- og Ejendomsudvalget anbefaler, at forslag til fordeling godkendes /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SKPB1TEKN pdf /13 2 Åben SKPB1TEKN pdf /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget ønsker fornyet forslag fra Teknisk Forvaltning, 7

9 1. der rummer disponering af til dækning af påbud om akustik dæmpende lofter på Skelgårdsskolen, 2. at der korrigeres for beslutninger truffet i Økonomiudvalget for renovering af skoler. DF ønsker at henlede opmærksomheden på omklædning og badefaciliteterne på Skelgårdsskolen. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Sagen udsættes. 8

10 5. Fornyet ansøgning om personale p-plads ved Naturcenter Amager Åben sag Sagsnr.: 13/6101 Sagsansvarlig: jco.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en ny ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til anlæg af et personale p-plads, umiddelbart nord for Naturcenter Vestamager. Bygge- og Ejendomsudvalget behandlede den ansøgningen af og besluttede ikke at meddele landzonetilladelse til det ansøgte. Den nye ansøgning indeholder få nye oplysninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Naturstyrelsen (ansøger) ønsker sammen med Naturcentrets øvrige brugere at gøre området omkring bygningerne på Naturcentret bilfrie samt at dække Naturcentrets personaleparkeringsbehov. Der søges om tilladelse til anlæg af en grusbelagt parkeringsplads med samme placering som i ansøgning af (bilag) og med en udformning efter aftale med kommunen. Naturstyrelsen foreslår, som noget nyt i forhold til tidligere ansøgning, at al kørsel til selve Naturcentret forbydes, at der etableres en direkte indkørsel til personale p-pladsen fra Granatvej, samt at kørsel til Naturcentret forhindres helt ved at opsætte bomme eller stolper ved de to indgange til Naturcentret. Det er forvaltningens vurdering, at anlæggelse af et personale p-plads med den foreslåede beliggenhed er en mere praktisk løsning ift. Naturcentrets daglige funktion end alternativt at udvide p-pladsen ved Otto Baches Allé/Finderupvej, en løsning, der dog ikke kræver dispensation fra lokalplanen eller landzonetilladelse. En evt. tilladelse bør gives under vilkår, der sikrer: at adgangen til p-pladsen begrænses til arbejdsrelateret personkørsel, at der ikke etableres mere end 20 p-pladser, at P-pladsen udformes cirkelformet med en maksimal radius på 30 m, så den tilpasses den eksisterende landskabelige bearbejdning af området omkring naturcentret, at indkørsel til parkering sker vinkelret på Granatvej, så p-pladsen ikke bliver umiddelbart synlig fra Granatvej ved ankomsten fra Finderupvej, ubetinget vigepligt fra p-pladsen, at p-pladsen fjernes og arealet genoprettes som natur (eller krat), såfremt behovet for parkering bortfalder. 9

11 HØRING Forvaltningen har haft Naturstyrelsens ansøgning af i naboorientering og modtog ingen bemærkninger. Den nye ansøgning giver ikke anledning til en ny høring, da ændringerne er af underordnet betydning. LOVGRUNDLAG Planlovens 19 og 35 om dispensationer fra lokalplaner og landzonetilladelser. Ansøgningen kræver tilladelse efter Lokalplan der bestemmer, at Parkering skal ske på den eksisterende parkeringsplads på Finderupvej og langs med Kanalvej. Hvis der opstår et yderligere behov for parkeringspladser, skal disse etableres i området efter Kommunalbestyrelses nærmere anvisning. Anlæggelse af en personale-parkeringsplads med den foreslåede beliggenhed er både i overensstemmelse med fredningen af Kalvebodkilen og med formålet med lokalplan 77, jf. dispensationskompetence i 5.2. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at der meddeles landzonetilladelse og tilladelse efter Lokalplan 77, 5.2 til anlæg af en parkeringsplads på den ønskede placering og med de angivne vilkår. /BGR BILAG Lokalplan 77: BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fornyet ansøgning /13 2 Åben 1. ansøgning /13 3 Åben Vedlagt skitse til 1. ansøgning /13 4 Åben Plejeplan for Vestamager, vedlagt 1. ansøgning /13 5 Åben Orienteringsbrev vedr. ansøgning /13 6 Åben Dagsordenspunkt /13 7 Åben TF's skitse til placering og udformning af ny personale p-plads /13 8 Åben Afslag på ansøgning /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddeles principiel tilladelse til anlæg af p-plads, idet placering af p-pladsen drøftes med Teknisk Forvaltning under hensyn til dyrelivet. 10

12 Jytte Boller kunne ikke acceptere den ansøgte placering. 11

13 6. Henvendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Åben sag Sagsnr.: 13/5852 Sagsansvarlig: vmo.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvori det oplyses, at Ministeriet som tilsynsmyndighed på BBR-området har udvalgt Tårnby Kommune til et særligt BBR tilsyn. Tårnby Kommune skal gennemgå 737 ejendomme, hvor oplysningerne i BBR-registeret angiveligt er fejlagtige og meddele ministeriet, hvornår dette bliver gjort. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ministeriet har sammenlignet det bebyggede areal i BBR med bygningsarealet i Tårnby Kommunes tekniske bygningskort (overflyvningsfotos) og har vurderet, at i alt 737 jordstykker har så store afvigelser imellem BBR arealet og arealet i kortet, at det overskrider metodens måleusikkerhed. Det svarer til, at ca. 7,8 % af de bebyggede jordstykker har en uoverensstemmelse imellem arealet i bygningskortet og det registrerede areal i BBR. Tårnby Kommune fik i oktober 2012 fremsendt en oversigt over de fundne fejl og uoverensstemmelser og ministeriet anmodede om, indenfor en 4 ugers frist, at modtage en redegørelse for, hvordan kommunen får rettet op på fejlene, samt hvordan kommunen fremadrettet undgår, at der sker lignende fejl. Forvaltningen svarede ministeriet, at der i forbindelse med byggesagsbehandlingen sker en faktisk eller retlig lovliggørelse af al bebyggelse på ejendommene, hvilket efterfølgende registreres i BBR. Det blev oplyst, at fejlene for en stor dels vedkommende, beror på, at der er foretaget ulovlige bebyggelser eller installationer uden kommunens godkendelse, idet kommunen ikke opsøger ulovligheder, og heller ikke er forpligtiget hertil. Ministeriet meddelte med henvisning til 3 stk. 2 i bekendtgørelse om ajourføring af BBR, at kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at reagere aktivt ved mistanke om uoverensstemmelse mellem de i BBR registrerede forhold og de faktiske forhold og anmodede om at få en konkret plan for, hvornår og hvordan Tårnby Kommune planlægger at gennemføre BBR fejlrettelserne fremadrettet. Sagsbehandling af 737 sager er en voldsomt ressourcekrævende ekstraopgave, antallet svarer til indkomne byggesager på et år ( 6 årsværk). Forløbet af sagsbehandlingen vil være følgende: Gennemgang, screening af BBR-oplysninger, sammenholdt med oplysningerne i byggesagsarkivet. Oprettelse af sager i Structura/Acadre. Ny optælling af hvilke relevante sager, der skal gennemgås. Sagsbehandling påbegyndes, med partshøring af den enkelte ejendoms ejer. Lovliggørelse, retsligt eller fysisk. Opdatering af BBR-registeret. 12

14 Det er forvaltningens vurdering, at såfremt opgaven skal løses med de eksisterende ressourcer, vil det medføre en væsentlig forlængelse af sagsbehandlingstiden på den daglige byggesagsbehandling, der pt. er på 8 uger (undtagen de sager der iht. Bygningsreglementet skal besvares indenfor 14 dage). Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt præcist at vurdere opgavens omfang og konsekvenser for sagsbehandlingstiden, idet det er forvaltningens forventning, at sagsmængden reduceres, når ministeriets oversigt sammenholdes med kommunens arkivoplysninger, ligesom det forventes, at der er en del overlapninger mellem ministeriets oversigt og igangværende lovliggørelsessager. Den af ministeriet oplyste sagsmængde svarer til 6 årsværk og tidsforbruget til løsningen af opgaven vil, uden tilførte ressourcer, formodentlig fordele sig således: Gennemgang, screening af BBR-oplysninger sammenholdt med oplysningerne i byggesagsarkivet ca. 2 år. Individuel sagsbehandling, herunder partshøring og lovliggørelse, opdatering af BBRregisteret ca. 3-4 år afhængig af, hvor mange sager der resterer. Herudover skal byggesagsbehandlerne varetage den almindelige daglige sagsbehandling, hvilket vil medføre, at det ikke er muligt at udmelde en tidsfrist på byggesagsbehandlingen. Såfremt opgaven ønskes løst hurtigere, eller såfremt den nuværende tidsfrist på behandling af byggesager ønskes opretholdt, vil det være nødvendigt at tilføre yderligere ressourcer til byggesagsbehandlingen. Dette kunne evt. løses ved indførelse af et gebyr på lovliggørelsessager f.eks kr. pr. sag, der ved en estimeret resterende sagsmængde på 500 sager kunne give en indtægt på kr. til delvis dækning af 1-2 byggesagsbehandlere i projektansættelse. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om ajourføring af BBR (BEK nr.1010 af 24/10/2012) 3, stk. 2. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, hvorvidt at det meddeles ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at Tårnby Kommune planlægger, at gennemføre BBR- fejlrettelserne som beskrevet over en 6-årig periode, eller at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på Økonomiudvalgets stillingtagen til problemstillingen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Varsling af BBR-tilsyn - kopi af mail til worddokument /13 2 Åben BBR-tilsyn - Besvarelse på redegørelse - kopi af mail til /13 worddokument 3 Åben MBBL ønsker yderligere oplysninger - kopi af mail til /13 13

15 worddokument BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Sagen oversendes til Økonomiudvalget. 14

16 7. Forslag til Lokalplan Ældre boliger ved Ugandavej - og kommuneplantillæg nr. 15 Åben sag Sagsnr.: 12/8728 Sagsansvarlig: jco.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for et område, der omfatter en række af kommunens ejendomme i den sydvestlige ende af Ugandavej. Udarbejdelsen er sket på baggrund af et politisk ønske om at muliggøre opførelse af ældreboliger på arealerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Lokalplanområdet, der er ca m², og som ligger umiddelbart vest for Plejehjemmet Ugandavej, omfatter 7 tomter og en del af 3 vejmatrikler imellem disse. For området gælder i dag Lokalplan 43 og kommuneplanramme 1.B03, der udlægger området til åben-lav boligbebyggelse. En fortætning af bebyggelsen i området kræver derfor både en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen Formålet med lokalplanen er, at muliggøre opførelse af en boligbebyggelse egnet til gangbesværede og bevægelseshæmmede ældre, sikre at bebyggelsens placering og omfang tilpasses omgivelsernes skala og fysiske karakter, fremme opførelse af klimatilpasset byggeri. Forslag til Lokalplan- og Kommuneplantillæg giver mulighed for at ændre bebyggelsestype fra åben-lav til tæt-lav med en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 25 til 40. Lokalplanområdet vil kunne udstykkes i op til 22 grunde til selvstændige rækkehuse. Af hensyn til klimatilpasning stilles der i lokalplanen krav om dokumentation for overholdelse af den maksimalt tilladelige afløbsmængde fra overløb med henvisning til den til enhver tid gældende Spildevandsplan. Dette betyder, at udnyttelsen af den maksimale bebyggelsesprocent på 40 gøres afhængig heraf. Da lokalplanområdet ligger lavt, stiller gældende Spildevandsplan et krav svarende til et maksimum på blot 15 % befæstelse (vejarealer undtaget). Dette krav kan vanskeligt overholdes med standard byggeri, derfor er det allerede under projekteringen af boligerne nødvendigt at indtænke alternative LAR-løsninger (LAR = lokal afledning af regnvand). Lokalplanen fremmer derfor en bebyggelsesform der, ved anvendelse af fladt mos/sedum-tag og brug af installationer til opsamling og genanvendelse af regnvand, kan imødekomme ovenstående krav. 15

17 Med intentionen om at sikre en optimal integration af evt. solcelle- og/eller solvarmeanlæg i tagbeklædningen, stilles der krav om at bebyggelsens tage, hvor de, der ikke udformes som flade mos/sedum-tage, skal udformes som sydvendte tagflader med en hældning på mellem 45 og 30 med det vandrette plan. Teknisk Forvaltning har screenet forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og har vurderet, at planen ikke giver anledning til udarbejdelse af en miljøvurdering. LOVGRUNDLAG Planlovens Kapitel 5, Lokalplanlægning full&gotoanchor=k5&activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk#k5 Lokalplan 43 (gældende) INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at forslag til Lokalplan 121 Boliger ved Ugandavej og Kommuneplantillæg nr. 15 vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger at der ikke udarbejdes en miljøvurdering /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Igangsætning af planproces - Ugandavej /13 2 Åben Rev. forslag til lokalplan121 og kommuneplantillæg /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen afgøres endeligt i Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget. 16

18 8. Ændring af forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde Åben sag Sagsnr.: 12/8536 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunalbestyrelsen besluttede d at udsende Forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde i offentlig høring. Høringen giver anledning til at genoverveje lokalplanens afgrænsning i forhold til de supplerende anvendelser, som lokalplanforslaget introducerer, og dermed om lokalplanforslaget skal ændres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af høringsresultatet anbefaler Teknisk Forvaltning, at lokalplanforslaget ændres, således at matriklerne 6ph og 6pu udpeges til at kunne rumme fritidsaktiviteter m.v., mens matrikel 14c udgår af udpegningen. Dette betyder, at de fleste klubber og eksisterende fritidsaktiviteter kan fortsætte i deres nuværende lokaler, mens ACC må finde nye lokaler evt. andetsteds i lokalplanområdet. Ud fra en planmæssig betragtning vil en sådan løsning betyde, at området som helhed fortsat vil kunne tilgodese behovet for lokaliseringsmuligheder for klub- og fritidsaktiviteter, men at det samtidig sikres i videst muligt omfang, at disse alternative aktiviteter i erhvervsområdet ikke bliver direkte naboer til de omgivende boligområder. Herved imødekommes naboernes bekymringer i forhold til evt. støjgener. Det vides dog ikke om der reelt findes ledige lokaler indenfor nærområdet, hvor ACC har mulighed for at flytte til. HØRING I høringsperioden er der indkommet 14 høringssvar inkl. 2 underskriftsindsamlinger. Høringssvarene deler sig groft i to grupper. En gruppe, der ønsker lokalplanforslaget vedtaget så det sikres, at nuværende og kommende klubber og fritidsaktiviteter kan indpasses i Egensevej erhvervsområde og en anden gruppe, der primært ønsker at American Car Club ikke kan fortsætte sine aktiviteter i området. Teknisk Forvaltning har i vedlagte notat gennemgået og kommenteret de enkelte indsigelser til det udsendte lokalplanforslag. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at der ikke er indkommet høringssvar fra nogle virksomheder i lokalplanområdet og kun fra en enkelt ejer. 17

19 LOVGRUNDLAG Kommunens ret til at udarbejde lokalplaner findes i Lov om planlægning 13. Når et lokalplanforslag har været i offentlig høring jf. lovens 24, kan dette vedtages endeligt. I henhold til 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse foretages mindre ændringer. Er ændringerne mere omfattende, skal der udarbejdes et nyt lokalplanforslag, som efterfølgende udsendes i fornyet offentlig høring. Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at der reelt bliver tale om et nyt lokalplanforslag. Hvis ændringerne således ønskes gennemført forudsætter det derfor, at lokalplanforslaget udsendes i fornyet offentlig høring. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, -at forslag til Lokalplan 72.1 ændres, således at matriklerne 6ph og 6pu tilføjes lokalplanforslagets 3.2, mens matrikel 14c fjernes herfra, og -at det ændrede lokalplanforslag udsendes i fornyet offentlig høring. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben PDF som til B&E Forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej /13 erhvervsområde 2 Åben Sammenfatning af indkomne høringssvar vedr. forslag til /13 Lokalplan Åben Samlet word dokument med indsigelser indkommet som mail /13 4 Åben Underskriftindsamling beboere i Tårnby Landsby /13 5 Åben 1610 underskrifter for foreningslivets fremme /13 6 Åben Lokalplan forslag til ændring fra Rialto advokaterne /13 7 Åben Kort visende forslag til ny afgrænsning i henhold til /13 lokalplanforslag 3.2 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Udvalget besluttede, at det oprindelige lokalplanforslag videresendes. Henrik Zimino og Jytte Boller tilkendegav, at de støttede Forvaltningens indstilling. Sagen afgøres endeligt i Kommunalbestyrelsen. 18

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget Referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: 209, Mødelokale Medlemmer: Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Jannie Meiltoft,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2134 BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune... 2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 411, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest tirsdag den 21. april 2015 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Felthaus Arkitekter A/S Låsbygade 29 haj@felthaus.net Landzonetilladelse til opførelse af 2 enfamiliehuse Kolding Kommune har den 14. august 2014 modtaget din ansøgning om tilladelse til opførelse af 2

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Eksisterende beplantning mod Nørre Landevej skal bibeholdes, og der skal etableres en afskærmende beplantning mod øst og vest, se kort på næste side.

Eksisterende beplantning mod Nørre Landevej skal bibeholdes, og der skal etableres en afskærmende beplantning mod øst og vest, se kort på næste side. Jesper Petersen Nørre Landevej 30, Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en segwaybane på ejendommen matr.nr. 158 Nygård, Kegnæs, der ligger på Nørre Landevej 30, 6470 Sydals samt etablere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø.

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 26. maj

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Forhøring Udvidet anvendelse af Erhvervsområde langs Sydvestvej mellem Tjalfesvej og kommunegrænsen mod Albertslund Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 28. oktober 2013 kl. 15.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 28. oktober 2013 kl. 15. Poul Sørensen Øslevvej 45 9690 Fjerritslev Kopi sendt pr mail til miljøchef: Allan K. Olesen, LandboNord ako@landbonord.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Klage Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 7. december 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Klage Kommunens afgørelse kan senest onsdag den 7. december 2016 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. DNA Arkitekter Varde A/S Nordre Boulevard 88b 6800 Varde Att.: Jens Henrik Nielsen Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus Østergårdsvej 2c Kolding Kommune har den 15. september 2016 modtaget din ansøgning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en garage på ejendommen matr.nr. 340 Skelde, Broager, der ligger på Nyballe 7, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den 5.

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse Christian Holm Schwartz Sandballevej 40 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere