TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup Nielsen, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Sonja Lykkegaard Lars Brandstrup Nielsen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Tårnby Kastrup Boligselskab regnskaber Hestelæskur - Frieslandsvej - dispensation Bygningsreglements tilgængelighedsbestemmelser - dispensation Nedrivning af sommerhus - Egmondvej Indretning af engrosvirksomhed - Kirstinehøj 28 - dispensation Forslag til Lokalplan for P15 og P17 i Lufthavnen Opsætning af solcelle- og solfangeranlæg - udarbejdelse af tillæg til lokalplan Opsætning af solcelleanlæg - dispensation fra lokalplan Ældre-boliger ved Ugandavej - endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 121 og kommuneplantillæg nr

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/5515 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Afbud: Lars Brandstrup Nielsen RESUMÉ A) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i sagen om afslag på tilladelse til at anvende sommerhus til helårsbeboelse på ejendom på Egmondvej. Kommunen fik medhold. B) Invitation til besigtigelse af området omkring Egmondvej, Goudavej, Westland Alle og Kongelundsvej. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at meddelelserne tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Afgørelse fra NMKN.pdf /13 2 Åben Invitation /13 3 Åben Svar på henvendelse om besøg i Kongelunden /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 2

4 2. Tårnby Kastrup Boligselskab regnskaber Åben sag Sagsnr.: 13/30744 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Lars Brandstrup Nielsen RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab fremsendt regnskaber til gennemgang i Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Boligselskabet overskud kr. Overskuddet er henlagt til arbejdskapitalen. De enkelte afdelinger Afdeling Thyges Gård overskud kr. Overskuddet er overført til henlæggelser til vedligeholdelse, mm. Huslejen var på balancetidspunktet 673,44 kr./m2. Afdeling Allegården overskud kr. Overskuddet er overført til henlæggelser til vedligeholdelse, mm. Huslejen var på balancetidspunktet 597,51 kr. /m2. Der har været forhøjelse pr med 10,91 kr./m2. Afdeling Kastrupvænge overskud kr. Overskuddet er overført til henlæggelser til vedligeholdelse, mm Huslejen var på balancetidspunktet 528,48 kr./m2. Der har været forhøjelse pr med 5,89 kr./m2. 3

5 LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 164 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende regnskaberne for Tårnby Kastrup Boligselskab. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben TK organisation 2012.pdf /13 2 Åben Revisionsprotokolat /13 3 Åben Thyges Gård 2012.pdf /13 4 Åben Allegården 2012.pdf /13 5 Åben Kastrupvænge /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 4

6 3. Hestelæskur - Frieslandsvej - dispensation Åben sag Sagsnr.: 11/14337 Sagsansvarlig: jkn.tf Fraværende: Afbud: Lars Brandstrup Nielsen RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget dispensationsansøgning til et allerede opført hestelæskur på matr. 39h, Ullerup, Tårnby overfor Frieslandvej 67 i forbindelse med en lovliggørelse. Ansøgningen gælder en anden placering end skurets aktuelle. Læskuret blev observeret i forbindelse med almindeligt, regelmæssigt landbrugstilsyn. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bygge- og Ejendomsudvalget har tidligere meddelt afslag til ansøgning om lovliggørelse af hestelæskuret på dets nuværende placering. Ansøgeren påklagede afslaget til Naturog Miljøklagenævnet, der ikke kunne give medhold i klagen. Den aktuelle ansøgning gælder det samme skur, dog med en placering i kanten af marken, delvist skjult af hegn og ny afskærmende beplantning. Hestelæskuret er en rundbuehal på 6 x 4 m med en højde på 3,5 m, opført i grønne metalplader. Dispensationsansøgningen begrundes med, at læskuret er lovpligtigt efter Lov om hold af heste i forbindelse med løsdrift. Loven blev vedtaget i Der søges dispensation fra Lokalplan 68 Skovplantningsområde ved Kongelunden og naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje, og der søges om landzonetilladelse og byggetilladelse. Teknisk Forvaltning vurderer, at hesteholdet ikke er nødvendigt for den landbrugsmæssige drift, men derimod er et hobbybrug. Læskuret er dermed ikke erhvervsmæssigt nødvendigt og forudsætter landzonetilladelse. Læskuret er placeret uden tilknytning til den nærmeste bebyggelse på den modsatte side af Frieslandsvej. Efter Planloven og almindelig praksis bør nye bygninger opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Selv erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri forudsætter landzonetilladelse mht. udformning og placering, når det etableres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Efter den gældende Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen s retningslinje for landzoneadministrationen kan der i området ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg og andre større, landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, og eksisterende anlæg kan ikke udvides. Hesteholdet og markens brug til græsning er efter ansøgerens oplysninger ikke ny, men har eksisteret længe i fortsættelse af en tidligere landbrugsmæssig sammenhæng. Læskuret forudsætter dispensation fra Lokalplan 68 Skovplantningsområde ved Kongelunden. Bygningen strider i mod Lokalplanens 7.1, og 8.1, hvorefter ny 5

7 bebyggelse kun må opføres til brug for anvendelsen som skov med mere, og hvorefter ny bebyggelse ikke må virke skæmmende. Læskuret er placeret indenfor Naturbeskyttelseslovens 300 m skovbyggelinje fra skoven på naboejendommen mod vest, hvor der ikke må placeres bygninger og lignende. Det hører under både Planlovens og Naturbeskyttelseslovens formål at beskytte og bevare de eksisterende landskabelige værdier. Det er forvaltningen vurdering, at der kan dispenseres fra skovbyggelinjen, da skurets delvist skjulte placering i hegnet ikke væsentligt forstyrrer oplevelsen af skovbrynet. Det er forvaltningens vurdering, at der kan meddeles dispensation fra Lokalplanen, da det ikke er i strid med lokalplanens principper. Det er forvaltningens vurdering, at der kan meddeles landzonetilladelse til skuret, da skurets delvist skjulte placering ikke væsentligt forringer de landskabelige værdier. HØRING Teknisk Forvaltning har sendt ansøgningen til orientering i perioden 30. september til 16. oktober 2013 hos naboer, skovejere og Danmarks Naturfredningsforening. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar. LOVGRUNDLAG Lokalplan 68 Skovplantningsområde ved Kongelunden, 7.1 og 8.1: Planlovens 19 og 20 om dispensation og naboorientering: Planlovens 35 om landzoneadministration: Naturbeskyttelseslovens 17 og 65 om skovbyggelinjer og dispensation: INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles dispensation fra Lokalplan 68 og skovbyggelinje samt landzonetilladelse til hestelæskuret på den ansøgte placering, samt - at tilladelsen meddeles på vilkår om, o at der etableres afskærmende beplantning i overensstemmelse med ansøgningen, og 6

8 o at skuret fjernes efter endt brug, eller når de to tilstødende marker ikke anvendes til græsning af heste. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kortbilag til ansøgning visende placering af læskur og /13 afskærmning 2 Åben Dispensationsansøgning til læskur placeret et nyt sted /13 3 Åben Afgørelse fra NMKN /13 4 Åben Tilsynsbillede af hestelæskur /13 5 Åben Tilsynsbillede af hestelæskur /13 6 Åben Tidligere dagsordenspunkt om dispensationsansøgning til /13 hestelæskur på Frieslandsvej 7 Åben Naboorientering om ansøgning til læskur til heste /13 8 Åben Luftfoto af ansøgt placering ifht omgivelser /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 7

9 4. Bygningsreglements tilgængelighedsbestemmelser - dispensation Åben sag Sagsnr.: 13/25107 Sagsansvarlig: jmj.tf Fraværende: Afbud: Lars Brandstrup Nielsen RESUMÉ Amagerlands Agility og Lydighedscenter har ved kasserer Sven Andersen søgt om byggetilladelse til at opføre et klubhus på 48m² til klubbens medlemmer, trænere og ledere. Der søges om dispensation fra bygningsreglements tilgængelighedsbestemmelser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Foreningen har købt en brugt pavillon, der ønskes anvendt som klubhus på ejendommen, Gemmes Alle 94. Pavillonen har formentligt tidligere været anvendt som et mindre fritidshus. Bygningens facade er beklædt med vandret træbeklædning, og saddeltaget med tagpap, og indeholder en gang med et lille køkken, et lille toilet og 3 opholdsrum. Teknisk Forvaltning har den fremsendt afslag på ansøgningen, begrundet i, at bygningsreglements tilgængelighedsbestemmelser ikke overholdes. Efter forvaltningens afgørelse skrev foreningen til kommunen og anmodede om at få dispensation fra bygningsreglements tilgængelighedsbestemmelser. Der er 5 forhold, hvor bygningen ikke opfylder bygningsreglements krav (BR10, kap. 3). 1. Der er ikke niveaufri adgang til bygningen. 2. Døren til toilettet har ikke en fri åbning på min. 0,77m. 3. Toilettet er ikke indrettet med et frit manøvreareal på 1,5m til kørestol foran wc"et og fri af dørens opslagsareal. 4. Der skal være en fri afstand på mindst 0,9 m ved den side af wc, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. 5. Der skal være opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af wc. Byggelovens 1, lovens formål og anvendelsesområde beskriver, at loven har til formål at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse. Energistyrelsen (Erhvervs og Byggestyrelsen) har udarbejdet en vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelserne. I vejledningsteksten under nybyggeri er der beskrevet, at tilgængelighedskravene skal altid overholdes ved opførelse og indretning af ny bebyggelse. 8

10 I vejledningens beskrivelse af kommunens hjemmel til at dispensere understreges det, at der kun helt undtagelsesvist kan meddeles dispensation fra tilgængelighedsbestemmelserne. En økonomisk begrundelse alene er ikke tilstrækkeligt grundlag for en dispensation. Det samme gælder henvisning til, at der aldrig kommer personer med handicap i bebyggelsen. Kommunen kan dispensere i henhold til Byggelovens 22, når det skønnes foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser. Handicaprådet er blevet hørt i sagen og har fremført deres bemærkninger: Handicaprådets første holdning var, at der bør dispenseres, men har efterfølgende fremsendt en mail, hvori de oplyser, at Handicaprådet alligevel ikke vil anbefale en dispensation til agility- klubben. Teknisk Forvaltning har modtaget endnu en ansøgning om at opføre et klubhus. Ansøgningen er fremsendt af Hundeforeningen af 1970 Amager Agility ved Elin Pedersen. De to klubhuse bliver placeret ved siden af hinanden, er lige store og facaden på denne bygning er beklædt med træplade som lodret beklædning, og det flade tag belagt med tagpap. Klubhuset, som Hundeforeningen af 1970 Amager Agility søger om, overholder heller ikke bygningsreglements krav til tilgængelighedsbestemmelserne. HØRING Tårnby Handicapråd er blevet hørt i sagen. Rådet er fremkommet med følgende bemærkninger: På mødet i Handicaprådet besluttede man, at man ikke vil anbefale en dispensation til agility-klubben Underskrevet Johnny Fredslund, formand. LOVGRUNDLAG Byggelov nr af 14. oktober 2012 Bygningsreglement af 2010 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles afslag på den fremsendte ansøgning om dispensation fra bygningsreglements tilgængelighedsbestemmelser. /BGR 9

11 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om byggetilladelse.pdf /13 2 Åben Afslag på klubhus /13 3 Åben Klage fra Amagerlands Agility og Lydighedscenter /13 4 Åben Mail om at Handicaprådet ikke anbefaler en dispensation /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddelelse dispensation fra Bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser til opsætning af klubhus. 10

12 5. Nedrivning af sommerhus - Egmondvej 10 Åben sag Sagsnr.: 12/7936 Sagsansvarlig: jmj.tf Fraværende: Afbud: Lars Brandstrup Nielsen RESUMÉ Ejere af ejendommen Egmondvej 10 har den klaget over kommunens sagsbehandling i forbindelse med kommunens afgørelse om nedrivning af sommerhus på adressen, Egmondvej 10. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har behandlet en ansøgning om lovliggørelse af et sommerhus på ca. 87m², en udhusbygning på ca. 52m² samt 8 mindre bygninger, der anvendes til bl.a. udhus. Forvaltningen har givet afslag på lovliggørelse af sommerhus og udhusbygning på 52m², men godkendt de 8 mindre bygninger, da de overholder bygge- og planloven. Afgørelsen om, at sommerhuset ikke kan godkendes, medfører, at sommerhuset skal nedrives. Ejer har købt ejendommen med sommerhuset og de andre bygningerne opført. Ejer har haft advokat til at bistå sig i forbindelse med handlen. Ejer har den opfattelse, at hun uforvarende er havnet i en speciel situation. Hun mener derfor, at kommunen bør dispensere og give tilladelse til det sommerhus, der ulovligt er opført. En nedrivning af sommerhuset vil have store økonomiske konsekvenser for ejer. Forvaltningens vurdering er, at ejer har haft rådgivning via sin advokat, og at de derfor er bekendt med oplysningerne vedrørende ejendommens forhold. Et køb af en ejendom uden at undersøge om bebyggelsen er lovlig ændrer ikke ved muligheden for at opnå dispensation. Uvidenhed er ikke et særligt tilfælde eller giver ret til en dispensation. En dispensation må ikke stride imod lokalplanens intentioner (formål og anvendelsesbestemmelser). Lokalplan 50 (støjzone omkring Kastrup Lufthavn) er gældende for ejendommen. Det er forvaltningens vurdering, at en dispensation vil være i strid med Lokalplanens 1 formål og 3 anvendelse. En dispensation vil ligeledes være i strid med 18 i cirkulære om udbygningen af Københavns Lufthavn Kommunens afgørelse om sommerhuset blev påklaget til Natur og Miljø Klagenævnet (NMKM), der gav Tårnby Kommune medhold i sin afgørelse. 11

13 Forvaltningen har på Egmondvej behandlet en del sager, som alle har været påklaget til NMKN, der har givet Tårnby Kommune medhold i alle sagerne. En dispensation til Egmondvej 10 kan medføre, at der for de øvrige ejendomme på Egmondvej skabes præcedens for en dispensationspraksis og bevirke, at det bliver umuligt for forvaltningen fremover at lovliggøre forholdene i området. LOVGRUNDLAG Lokalplan 50 Støjzone omkring Kastrup Lufthavn Cirkulære om udbygning af Kastrup Lufthavn Lov om planlægning nr. 388 af 6. juni planloven Planlovens 19 lokalplan Planlovens 36 - landzoneadministration Planlovens 43 - deklaration INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at sagen drøftes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt sagsforløb /13 2 Åben Notat i forbindelse med henvendelse til borgmester og bygge- og /13 Ejendomsudvalget 3 Åben Notat om nyt i sagen /13 4 Åben Notat rådgiver.doc /13 5 Åben Nye bemærkninger til Egmondvej 10.docx /13 6 Åben Afgørelse fra NMKN.pdf /13 7 Åben Klage til borgmester og udvalg.pdf /13 8 Åben Afslag på ansøgning /13 9 Åben Mødenotat /13 10 Åben Mail med bemærkninger til klage /13 11 Åben Billeder af bygninger /13 12 Åben Kommunens bemærkninger til NMKN /13 13 Åben Deklaration /13 14 Åben Anmeldelsesgodkendelse /13 15 Åben Kortbilag 1, 2012.pdf /13 16 Åben ansøgning /13 17 Åben Klage over Tårnby Kommunes afgørelse af pdf /13 18 Åben Klage til Natur- og Miljøklagenævnet, Egmondvej 10.pdf /13 12

14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Efter drøftelse blev sagen taget til efterretning. 13

15 6. Indretning af engrosvirksomhed - Kirstinehøj 28 - dispensation Åben sag Sagsnr.: 13/30071 Sagsansvarlig: jkn.tf Fraværende: Afbud: Lars Brandstrup Nielsen RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om dispensation fra Lokalplan 47B til at indrette engrosvirksomhed på ejendommen, Kirstinehøj 28. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøger er advokat for SLH Ejendomme ApS, som ønsker at købe ejendommen Kirstinehøj 28. Køber ønsker at udleje ejendommen til FTZ Værktøj & Autodele A/S, der er grossist med salg af autodele og værktøj til autobranchen. Der vil ikke være salg til private. Bygge- og Ejendomsudvalget har i 2010 meddelt dispensation til transportvirksomhed til ejendommens nuværende lejer. Den nuværende ejer oplyser, at der tidligere har været flere engrosvirksomheder på ejendommen, herunder ejers egen. Anvendelsen til engrosvirksomhed forudsætter dispensation efter Planlovens 19 i overensstemmelse med lokalplanens kompetencenorm, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at give sin særlige tilladelse til engros-, transport- og fragtmandsvirksomheder udover de umiddelbart tilladte anvendelser som industri- og værkstedsvirksomheder med flere. Anvendelsen er ikke fortsat lovlig anvendelse, da anvendelsen er forskellig fra den eksisterende lovlige anvendelse til fragtmandsvirksomhed, og fordi der har været en afbrydelse i forhold til den tidligere anvendelse til engrosvirksomhed. Forvaltningen vurderer på baggrund af det oplyste, at den ansøgte anvendelse ikke vil give væsentlige miljøgener i forhold til de virksomhedstyper, som er umiddelbart tilladt efter lokalplanen. HØRING Ansøgningen har ikke været sendt til orientering til naboer m.fl. efter planlovens 20, stk. 1, da forvaltningen vurderer, at forholdet er af underordnet betydning for naboer og andre indenfor Lokalplanens område, jf. Planlovens 20, stk. 2, pkt

16 LOVGRUNDLAG Lokalplan 47B Kirstinehøj Erhvervsområde 3.1 om områdets anvendelse og Kommunalbestyrelsens mulighed for at meddele tilladelse til engros-, transport- og fragtmandsvirksomhed. Planlovens 19 om dispensationskompetence: INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller over Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles dispensation til engrosvirksomhed som ansøgt. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben fuldmagt /13 2 Åben Mail med ansøgning og beskrivelse af virksomhed /13 3 Åben Kort over Kirstinehøj /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 15

17 7. Forslag til Lokalplan for P15 og P17 i Lufthavnen Åben sag Sagsnr.: 13/24154 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Lars Brandstrup Nielsen RESUMÉ Teknisk Forvaltning har på baggrund af udvalgets tidligere beslutninger udarbejdet forslag til lokalplan for parkeringsanlæggene P15 og P17 på Kystvejen. Lokalplanforslaget giver mulighed for at gøre parkeringsanlæggene permanente, og at der i forbindelse med anlæggene muliggøres enkelte servicefunktioner i tilknytning til den primære drift. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med lokalplanforslaget er at muliggøre, at den eksisterende parkering på P15 og P17 til lufthavnens passagerer og ansatte kan fastholdes og derigennem medvirke til at sikre den fornødne parkeringskapacitet i området. Parkeringsanlæggene er i dag placeret på baggrund af dels en midlertidig dispensation fra den gældende lokalplan og dels midlertidige landzonetilladelser. De midlertidige tilladelser udløber 31. december Anvendelsen af arealerne til parkering er ikke i fuld overensstemmelse med den gældende lokalplan. Den fremadrettede anvendelse til parkering forudsætter derfor, at plangrundlaget ændres. Lokalplanforslaget indeholder en såkaldt bonusbestemmelse, som gør, at de tilladte anlæg ikke kræver yderligere landzonetilladelser Lokalplanforslaget giver udover parkeringsanlæggene mulighed for, at der i tilknytning hertil kan placeres enkelte servicefunktioner som biludlejning og ventefaciliteter. Yderligere åbnes der mulighed for, i begrænset omfang, at udføre serviceydelser overfor parkanterne på parkeringsarealerne som f.eks. dækskifte, rudereparationer og lign. I forbindelse med parkeringsanlæggene giver lokalplanen herudover mulighed for, at der kan opsættes portaler, der har til formål at hjælpe parkanterne til at kunne orientere sig indenfor områderne. Lokalplanforslaget ledsages af en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet det ikke på forhånd kunne udelukkes, at lokalplanforslaget ville kunne påvirke den Grønbrogede Tudses tilstedeværelse i nærområdet. Den Grønbrogede Tudse er en fredet, særligt beskyttet art, i henhold til habitatdirektivets bilag IV. LOVGRUNDLAG Lokalplanforslaget er udarbejdet med hjemmel i Planlovens

18 Lokalplanforslaget udvider områdets anvendelser og er et supplement til den gældende lokalplan for lufthavnen. Den gældende lufthavnslokalplan er vedtaget af Miljø- og Energiministeren i 1997 i henhold til planlovens 3. Vedtagelsen af lokalplanforslaget forudsætter Miljøministerens samtykke, idet kommunen ikke kan tilvejebringe lokalplaner, der strider mod beslutninger truffet i henhold til Planlovens 3. Ministerens samtykke foreligger endnu ikke. Trafikstyrelsen, der er sektor myndighed i forhold til sikkerheden omkring lufthavnen, har tilsvarende mulighed for at nedlægge veto (jf. Planlovens 29 stk. 3) mod planens endelige vedtagelse, hvis det vurderes, at afstanden fra parkeringsanlæggene til de operative arealer er for kort jf. den nationale sikkerhedsplan for civilluftfart (uddrag vedlægges som bilag). Trafikstyrelsen har telefonisk overfor forvaltningen meddelt, at den ikke ønsker at gøre brug af vetomuligheden. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at det anbefales over for Kommunalbestyrelsen, - at Lokalplanforslaget godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, når samtykke fra Miljøministeren foreligger. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til LP for P15 og P /13 2 Åben Uddrag af Nationalt sikkerhedsprogram /13 3 Åben Miljørapport - Lokalplanforslag Parkering i østområdet.docx /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 17

19 8. Opsætning af solcelle- og solfangeranlæg - udarbejdelse af tillæg til lokalplan 73 Åben sag Sagsnr.: 13/6253 Sagsansvarlig: jco.tf Fraværende: Afbud: Lars Brandstrup Nielsen RESUMÉ Grundejerforening Kløvergården har ansøgt om at få udarbejdet et tillæg til Lokalplan 73, der tillader og regulerer opsætningen af solcelle- og solfangeranlæg på taget af rækkehusene i grundejerforeningens/lokalplanens område. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Grundejerforeningen Kløvergården ønsker, at der bliver udarbejdet et tillæg til Lokalplan 73 med følgende tekst: Solcellerne/solfangerne på taget skal følge tagets hældning må kun etableres på tagflader over 1. sal må maksimalt have en længde på 6 meter må maksimalt have en bredde på 4 meter (fra tagryg ned til tagrende) skal være centreret på taget må kun udføres med sorte eller mørkeblå solceller/solfangere med sorte/mørke rammer skal overholde alle myndighedskrav (ejer er ansvarlig for overholdelsen) skal overholde de konstruktionsmæssige regler (ejer er ansvarlig for overholdelsen) skal anmeldes til kommunens Tekniske Forvaltning og til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Nye tagvinduer må kun etableres som erstatning for/udskiftning af eksisterende tagvindue og skal udføres i samme størrelse, samme antal, og med samme placering som de eksisterende fra byggeriets opførelse. Ansøgningen begrundes i grundejerforeningens ønsker om energibesparelse og bevaring af rækkehusbebyggelsens helhedspræg. En del af formålet med Lokalplan 73, som primært forholder sig til om - og tilbygninger, er at bevare helhedspræget i den eksisterende rækkehusbebyggelse. Lokalplanen indeholder ingen bestemmelser, der specifikt regulerer opsætningen af denne type anlæg, men opsætning af solcelle- og/eller solfangeranlæg kræver dispensation fra 7.2 der bestemmer, at Til tagbeklædning må kun anvendes skifer, røde teglsten eller rødbrune betontagsten eller andre materialer, der ikke afviger fra det traditionelle tagmateriale inden for området. 18

20 Forvaltningen kan efter Planlovens 13, stk. 3 forlange, at grundejerforeningen yder kommunen teknisk bistand ved udarbejdelse af lokalplanen. LOVGRUNDLAG Planlovens 13, stk. 5 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at - at der igangsættes udarbejdelse af et tillæg til Lokalplan 73. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bestyrelsens forslag til tillæg for solcelle- og solfangeranlæg /13 2 Åben Skitse over solceller /13 3 Åben Bestyrelsens forslag til tillæg for tagvindue /13 4 Åben Kopi af afgørelse i byggesag 11932b - Borrelyngen /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 19

21 9. Opsætning af solcelleanlæg - dispensation fra lokalplan 73 Åben sag Sagsnr.: 12/8952 Sagsansvarlig: jco.tf Fraværende: Afbud: Lars Brandstrup Nielsen RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning om dispensation fra Lokalplan 73, 7.2, til opsætning af et 14 m 2 sort solcelleanlæg på den sydvendte tagflade af et rækkehus, beliggende Randkløve Allé 40. Da Bygge- og Ejendomsudvalget tidligere har givet en tilsvarende dispensation, har udvalget den 15. januar 2013 meddelt, at det er indstillet på at give en dispensation til opsætning af et 6 m 2 solcelleanlæg efter en forudgående høring af grundejerforeningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøger har oplyst, at der i lokalplanområdet i forvejen findes 2 solfangere, på Borrelyngen 16 og 27, samt et solcelleanlæg på Borrelyngen 13. Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet den 6. december 1995 meddelt tilladelse til montering af et 6 m 2 solvarmeanlæg på Borrelyngen 16, bl.a. under forudsætning af, at solfangere monteres, så de følger tagets hældning. Efter forvaltningens oplysninger er der ikke givet tilladelse til opsætning af solfanger- og solcelleanlæg på Borrelyngen 27 og Borrelyngen 13. Nogle af naboerne har som en del af deres svar på nabohøringen udtrykt bekymring for genskinsgener ved opsætning af solcelleanlæg. Eventuelle genskinsgener afhænger af flere faktorer, f. eks.: højden hvor den generede person opholder sig i forhold til den reflekterende flade, den reflekterende flades udformning, dens vinkling i forhold til solen, materialefarve- og overfladekarakter (herunder hvordan overfladen reflekterer lyset), samt om taget er vådt/tørt/rent/støvet. Det er forvaltningens vurdering, at det, med de metoder vi har til rådighed, ikke på forhånd er muligt at definere, om en tagflade vil fremkalde genskinsgener for omboende. Det må bero på en skønsmæssig vurdering foretaget ud fra alle ovenstående forhold. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at - et mindre sydvendt, mat solcelleanlæg, monteret så det følger tagets hældning, med stor sandsynlighed ikke vil fremkalde genskinsgener for omboende - opsætning af et solcelleanlæg på taget af Randkløve Allé 40 kan betragtes som en afvigelse fra det traditionelle tagmateriale inden for området, der påvirker den eksisterende rækkehusbebyggelses helhedspræg væsentligt 20

22 HØRING Forvaltningen har foretaget en skriftlig orientering af naboerne d og modtaget: 2 svar (ansøger og grundejerforeningens formand), hvor der ønskes tilladelse til opsætning af anlæg større end 6 m 2 ; 2 svar uden bemærkninger; 1 bemærkning om at en eventuel dispensation bør betinges af anvendelse af et ikke reflekterende solcelleanlæg; 1 indsigelse med ønske om generelle retningslinjer for opsætningen af solcelleanlæg i grundejerforeningens område; 2 indsigelser, der henviser til ansøgningens konflikt med lokalplanens principper, forringelse af områdets ensartethed/helhedsindtryk, evt. genskinsgener, skæmmende effekt for bebyggelsens arkitektoniske udtryk og risiko for præcedens virkning. LOVGRUNDLAG Planlovens 19 om dispensationer fra lokalplaner. Ansøgningen kræver dispensation fra Lokalplan , hvorefter der Til tagbeklædning må kun anvendes skifer, røde teglsten, eller rødbrune betontagsten eller andre materialer, der ikke afviger fra det traditionelle tagmateriale inden for området. Lokalplan 73 kan læses på Ifølge Planlovens 19 kan der ikke dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen er i strid med principperne i planen. En del af lokalplanens formålsparagraf sigter på at bevare helhedspræget i den eksisterende rækkehusbebyggelse. Derfor bør en dispensation fra lokalplan begrundes med, at anlægget ikke skønnes at påvirke væsentligt rækkehusbebyggelses helhedspræg. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der ikke dispenseres fra Lokalplan 73, 7.2, begrundet i, at anlægget vil påvirke rækkehusbebyggelses helhedspræg væsentligt. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om dispensation fra lokalplan /13 2 Åben LP73_foto /13 3 Åben Kopi af byggesag Borrelyngen /13 4 Åben Nabohøring i forbindelse med dispensation fra Lokalplan /13 21

23 5 Åben Adresseliste til Nabohøring i forbindelse med dispensation fra /13 Lokalplan 73 6 Åben Høringssvar samlet /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Der meddeles ikke dispensation, idet der udarbejdes en Lokalplan. 22

24 10. Ældre-boliger ved Ugandavej - endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 121 og kommuneplantillæg nr. 15 Åben sag Sagsnr.: 13/23820 Sagsansvarlig: jco.tf Fraværende: Afbud: Lars Brandstrup Nielsen RESUMÉ Forslag til Lokalplan 121 og tillæg nr. 15 til Kommuneplan for Ældreboliger ved Ugandavej fremlægges til endelig vedtagelse. Forslaget har været i offentlig høring i 11 uger, hvor forvaltningen har modtaget et høringssvar. HØRING Høringssvaret er en bemærkning fra en borger på Ugandavej, som ønsker at kommunen sikrer parkeringspladser til besøgende til Kalvebodkilen, som benytter Ugandavejindgangen. Borgeren peger på, at besøgende til naturområdet i dag parkerer langs Ugandavej, men at dette kan blive vanskeliggjort, hvis der bygges efter lokalplanen, da mulighederne for kantparkering på syd-siden af Ugandavej begrænses, og parkeringen på nord-siden af Ugandavej kan genere beboerne i området. Borgeren foreslår, at et ubebygget areal for enden af Ugandavej bruges til parkering for de besøgende til naturområdet. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen er relevant, men at Udviklingsstrategi for Naturpark Amager (s. 24) allerede udpeger en ny hovedindgang til naturområdet for enden af Ugandavej/Hilversumvej og beskriver, at Der (skal) igangsættes et udviklingsarbejde omkring udformningen, indholdet og finansieringen af de nye hovedindgange. En eventuel parkeringsløsning for besøgende til naturområdet for enden af Ugandavej bør derfor ses i lyset af Naturpark Vestamager-projektet, hvor der tages stilling til Kalvebodkilens parkeringsbehov som helhed. På baggrund af det indkomne høringssvar vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for at ændre det fremlagte lokalplanforslag. LOVGRUNDLAG Planlovens 27 stk

25 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at det anbefales over for Kommunalbestyrelsen, - at forslag til Lokalplan 121 og tillæg nr. 15 til Kommuneplan for Ældre-boliger ved Ugandavej vedtages endeligt. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til lokalplan 121- og kommuneplantillæg nr /13 2 Åben Høringssvar ang. parkering på nordsiden af Ugandavej /13 3 Åben Udviklingsstrategi for Naturpark Amager /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Kommunalbestyrelsen. 24

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Historik Landzonesagen var på Udvalget for Teknik d , hvor udvalget besluttede at udsætte sagen.

Historik Landzonesagen var på Udvalget for Teknik d , hvor udvalget besluttede at udsætte sagen. Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-51- 15 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 15.4.2016 Indstillingsnotat Overskrift Landzonesag på Ørumvej 80, 8721 Daugård. Beslutningstema Udvalget for Teknik skal tage

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 9 Opsætning af solceller Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Læs mere

Referat. fra. Bygge- og Ejendomsudvalget

Referat. fra. Bygge- og Ejendomsudvalget Referat fra Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 15.20 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Jørgen Engel Dons Landevej 123 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Landzonetilladelse til overdækning af hundegård samt afslag på lovliggørelse af læskur til heste og udhus. Kolding Kommune har

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø.

Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup. 9640 Farsø. Landzonetilladelse på ejendommen Sjørupvej 65, Sjørup, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henrik Skaarup Andersen Sjørupvej 65 Sjørup 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 26. maj

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Tilladelsen bliver offentliggjort på www.kolding.dk/landzone mandag den 29. juni 2015 og vil være fremlagt i 4 uger indtil mandag den 27. juli 2015.

Tilladelsen bliver offentliggjort på www.kolding.dk/landzone mandag den 29. juni 2015 og vil være fremlagt i 4 uger indtil mandag den 27. juli 2015. Kolding Spildevand Kolding Åpark 3 6000 Kolding Att.: John Gejlager joge@kspv.dk Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg Kolding Kommune har den 15. april 2015 modtaget din ansøgning om tilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej

Ejendommens beliggenhed fremgår af nedenstående oversigtskort. Knøsvej Mette Juulsgaard Knøsvej 4 8680 Ry Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af hestestald NB: Dette er ikke en byggetilladelse. Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015

at stuehuset og udhuset opføres i overensstemmelse med situationsplan og facadetegninger dateret den 6. november 2015 JUUL EJENDOMME ÅRHUS ApS v/ Michael Juul (mail: michael@juulejendomme.dk) Adelgade 87 8660 Skanderborg Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af nyt stuehus og udhus Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ole Møller Buch Nannasvej 1B 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lise Dandanell Hornækvej 306 3080 Tikøb Sendt til ejer d.d. via e-mail Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus.

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Birgit Valentin & Lars Dyrvig Petersen Præstevejen 22 Fjelsø 9620 Aalestrup Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Inger og Jan Henningsen ingerskoedt@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 6000 Kolding Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med integreret carport og to skure med solceller på tagene Kolding

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016. Michael Vestbjerg Bogøvej 19 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 21-11-2017

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Bent Petersen Esbjergvej 82 By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Landzonetilladelse til et udhus

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Referat fra udvalgsmødet kan findes her:

Referat fra udvalgsmødet kan findes her: HFS A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine Brix

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes dispensation til opsætning af altaner på Sankt Thomas Allé 11-13

AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes dispensation til opsætning af altaner på Sankt Thomas Allé 11-13 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. februar 2014 J.nr.: NMK-33-02162 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Frederiksberg Kommunes dispensation til opsætning af

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 28. oktober 2013 kl. 15.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 28. oktober 2013 kl. 15. Poul Sørensen Øslevvej 45 9690 Fjerritslev Kopi sendt pr mail til miljøchef: Allan K. Olesen, LandboNord ako@landbonord.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø.

Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe. Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 141, Trend, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Holger Jensen Skivumvej 92 Skivum 9240 Nibe Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Landzonetilladelse på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Haugårdsvej 23, Næsborg, 9670 Løgstør Isabel Maria Oliveira Alves Bang Haugårdsvej 23 Næsborg 9670 Løgstør Sendt til: nl@aadalenstegnestue.dk Dato: 23. november 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54362

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til overdækket udslagssted på Struer Goldbane

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til overdækket udslagssted på Struer Goldbane POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Pseudonym Højgårdsparken 46 7560 Hjerm Sendt pr. mail til: jensoandreassen@outlook.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg.

Ansøgningen er behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. Allerød Kommune Niels-Christian Adolf Hansen Kærhøjgårdsvej 3 3540 Lynge LANDZONETILLADELSE Matr. nr. 1f Lynge By, Lynge, Kærhøjgårdsvej 3 Landzonetilladelse til hestepension, rideskole og tilknyttede

Læs mere

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej 8 6430 Nordborg Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til at opføre en pavillon på ca. 35 m 2 samt opsætte et mobilt gedeskur på ca. 10 m 2 på ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Byplanvedtægt nr. 4 6 stk. 4d skal huse orienteres i længderetning nord/syd eller øst/vest.

Gældende bestemmelser Jf. Byplanvedtægt nr. 4 6 stk. 4d skal huse orienteres i længderetning nord/syd eller øst/vest. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 14-11-2017

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen

Dagsorden. Mødedato: 16. november 2015. Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen Ekstraordinært møde Mødedato: 16. november 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 16. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne

Læs mere

Kim Jakobsen Sønderlundsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8

Kim Jakobsen Sønderlundsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8 Kim Jakobsen Sønderlundsvej 8 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8 Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Luftfoto af ansøgte beliggenhed. Eksisterende bygninger er fjernet og det ansøgte er markeret med gult. Tjørnevej Uldum T:

Luftfoto af ansøgte beliggenhed. Eksisterende bygninger er fjernet og det ansøgte er markeret med gult. Tjørnevej Uldum T: Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-9-17 8.5.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere