Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM BR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR"

Transkript

1 - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/ næringsbeskatning af en hustru, der successivt havde købt i alt 3 sommerhuse opført af mandens hovedanpartshaverselskab og havde videresolgt disse sommerhuse med betydelige avancer. Næringsbeskatning vedrørende fast ejendom har siden de første statsskattelove været en af de helt klassiske og stedse tilbagevendende problemstillinger i skatteretten. Praksis på området er omfattende og mangesidig. En særlig facet af næringsbeskatningen drejer sig om beskatningen af avance ved afståelse af fast ejendom, der ejes af den næringsdrivende skatteyders ægtefælle. Næringsvirksomhed med fast ejendom drevet af en ægtefælle er omfattet af de almindelige regler om indkomstfordeling i kildeskattelovens 25 A, ligesom overdragelser af ejendomme mellem en næringsdrivende skatteyder og dennes ægtefælle er omfattet af kildeskattelovens almindelige regler om de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse mellem ægtefæller, jf. nærmere kildeskattelovens 26 A og 26 B. Sideløbende med disse regler har Ligningsvejledningen helt tilbage fra Ligningsvejledningen 1988, afsn. H og frem til Ligningsvejledningen , afsn. E.J indeholdt den særlige passus, at: Salg af en ejendom, som tilhører den næringsdrivendes ægtefælle, anses for sket som led i næringsvirksomhed, med mindre ægtefællen medbragte ejendommen i ægteskabet, har arvet ejendommen eller det i øvrigt kan godt-

2 - 2 gøres, at ægtefællen har haft en ekstraordinær anledning til kapitalanlæg, f.eks. placering af en betydelig likvid formue i fast ejendom. Den her angivne beskatning synes nærmest at være udslag af en meget vidtgående smitte-betragtning, idet beskatningen efter vejledningens ordlyd end ikke er begrænset til fast ejendom erhvervet fra den næringsdrivende ægtefælle. Synspunktet må anses for afvist i praksis, jf. nærmere nedenfor, men bringes undertiden desuagtet fortsat på bane. Se om et smittesynspunkt og ulovfæstet succession i Rev. & Regn. 1983, s. 283 ff. og Rev & Regn. 1983, s. 482 ff. Spørgsmålet om rækkevidden af kildeskattelovens 25 A og for så vidt tillige af det refererede uddrag fra Ligningsvejledningen blev forelagt for Landsskatteretten og domstolene med sagen ref. i TfS 2001, 104 H. Skatteministeriet tog i denne sag bekræftende til genmæle overfor en skatteyders påstand om, at der ikke var grundlag for at beskatte ham af en avance, som hustruen havde indvundet ved afståelse af et hende tilhørende parcelhus, der havde tjent som familiens bolig. Hustruen var ubestridt ikke næringsdrivende. Sagen er omtalt i JUS 2001/4 samt af Bente Møll Pedersen, der førte sagen, i TfS 2001, 183. I Landsskatterettens kendelse i denne sag var lagt til grund, at skatteyderen med en professionel baggrund som murer og med egen virksomhed drevet i selskabsform var omfattet af en næringsformodning. Set i lyset af, at det var skatteyderen (manden), der drev næringsvirksomhed, og at næringsformodningen ikke var afkræftet vedrørende hustruens ejendom, som var opført af selskabet, fandt Landsskatteretten, at hustruens avance skulle beskattes hos manden efter statsskattelovens 4 og 5 samt den dagældende kildeskattelovs 25 A, stk. 1. Denne afgørelse blev siden opretholdt med dommen ref. i TfS 1999, 824 ØL, hvor Østre Landsret tiltrådte Landsskatterettens præmisser med den yderligere bemærkning, at avancen ved afståelse af hustruens ejendom efter oplysningerne om ejendommens nære forbindelse med mandens næringsvirksomhed fandtes at vedrøre denne.

3 - 3 Som allerede nævnt blev sagen imidlertid forligt ved Højesteret derved, at Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle overfor skatteyderens påstand om, at han ikke var næringsskattepligtig af den avance, som hustruen havde indvundet ved afståelse af parcelhuset. Ministeriet tilkendegav ved en efterfølgende kommentar til forliget, ref. i TfS 2001, 117 DEP, at kildeskattelovens 25 A, stk. 1, 1. pkt. efter ministeriets opfattelse ikke selvstændigt hjemlede en beskatning i en situation som den foreliggende, og videre, at 25 A, stk. 1, 1. pkt., ikke kan anvendes til at inddrage en ellers skattefri avance til beskatning hos den næringsdrivende mand, når hustruen ubestridt ikke ejer nogen erhvervsvirksomhed (næringsvirksomhed), og når ejendommen ubestridt tilhører hende. Og det ligger vist i sagens natur, at statsskattelovens 4 og 5 heller ikke i sig selv giver grundlag for en sådan beskatning. Næringsbeskatning af en ægtefælle vedrørende en af denne indvundet avance forudsætter med andre ord som det altovervejende udgangspunkt, at ægtefællen driver egen virksomhed med omsætning af fast ejendom, der opfylder kravene til at kunne anses som en næringsvirksomhed med fast ejendom i skatteretlig forstand. Et sådant resultat har da også tidligere været antaget i praksis, se herved bl.a. TfS 1994, 727 LSR samt sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 8/9 1999, jr. nr , omtalt i JUS 1999/50. Uanset denne historik er den indledningsvist citerede tilkendegivelse i Ligningsvejledningen blevet fastholdt helt frem til og med Ligningsvejledningen , afsn. E.J Herefter blev emneområdet overført til Den Juridiske Vejledning, hvor synspunktet nu tilsyneladende omsider, kunne man fristes til at anføre synes at være blevet opgivet. En enkelt bemærkning i Den Juridiske Vejledning kan dog fortsat give anledning til visse overvejelser i denne retning, idet der i Vejledningens afsn. C.H under overskriften Næringsvirksomhed og handel med fast ejendom som et moment ved vurderingen af, om en konkret fast ejendom er afstået som led i næring, angives følgende: Er

4 - 4 der tale om overdragelse mellem ægtefæller og eventuel afsmitning?. Synspunktet er ikke yderligere uddybet, og realindholdet af sætningen henstår således uvist. Når bortset herfra synes det således nu at være det klare udgangspunkt, at næringsbeskatning af en ægtefælle som allerede nævnt alene kommer på tale, for så vidt denne ægtefælles egne forhold giver grundlag derfor. Københavns Byrets dom af 11/ , ref. i SKM BR, skal ses i dette lys. Den konkrete sag drejede sig om en situation, hvor en skatteyder successivt havde købt i alt 3 sommerhuse opført af ægtefællens hovedanpartshaverselskab og havde videresolgt disse sommerhuse med betydelige avancer. Den første ejendom havde skatteyderen købt for en uoplyst pris af ægtefællens hovedanpartshaverselskab den 10/ , og videresolgt til overtagelse den 1/ SKAT havde opgjort skatteyderens avance ved dette salg til kr. Et yderligere sommerhus var erhvervet af skatteyderens ægtefælle fra dennes hovedanpartshaverselskab, og videresolgt til skatteyderen ved betinget skøde af 22/ for 1,89 mio. kr. Sommerhuset havde skatteyderen herefter videresolgt til ægtefællens bror med overtagelse den 1/ for 3 mio. kr. SKAT havde opgjort skatteyderens avance ved dette salg til knap 1,3 mio. kr. Skatteyderen forklarede under hovedforhandlingen, at dette sommerhus var erhvervet med henblik på privat benyttelse og havde været anvendt således. Endelig havde skatteyderen erhvervet et sommerhus fra hovedanpartshaverselskabet ved skøde af 21/ for 2,1 mio. kr. og videresolgt dette til et andet selskab til overtagelse den 1/ for 2,25 mio. kr., men der var ikke fremlagt købsaftale herom under sagen, og efter SKAT s oplysninger var sommerhusets ejer den 19/ ikke skatteyderen, men et tredje selskab. Det var videre oplyst, at skatteyderen i 2007 havde indgået en aftale med en ejendomsmægler om salg af huset for 2,995 mio. kr. Skatteyderens avance ved dette salg havde SKAT opgjort til godt kr.

5 - 5 Landsskatteretten antog for det første, at skatteyderens erhverv, uddannelse, aktivitetens omfang og hyppighed ikke kunne begrunde, at skatteyderen generelt forud for erhvervelsen af de tre sommerhusejendomme var næringsdrivende med handel med fast ejendom. Efter Landsskatterettens opfattelse måtte der herefter tages stilling til, om der var særlige forhold vedrørende erhvervelsesmåden af de tre sommerhuse, der kunne begrunde, at skatteyderens avance ved afståelse af de omhandlede tre sommerhusejendomme skulle undergives næringsbeskatning. Vedrørende dette spørgsmål henviste Landsskatteretten til, at de tre sommerhusejendomme alle var købt ud af ægtefællens hovedanpartshaverselskab, der var næringsdrivende med handel med fast ejendom, og at de tre ejendomme kort tid efter erhvervelsen alle var videresolgt med en fortjeneste, der samlet set vejede tungt i skatteyderens økonomi. Under de foreliggende omstændigheder fandt Landsskatteretten, at erhvervelsen af de omhandlede ejendomme havde en så nær tilknytning til hovedanpartshaverselskabets næringsvirksomhed, at skatteyderen var almindelig indkomstskattepligtig af avancerne ved videresalget. Københavns Byret fastholdte denne afgørelse, men med ændrede præmisser: Vedrørende de faktiske forhold i sagen hæftede retten sig bl.a. ved, at ejendommene, der oprindeligt var erhvervet fra ægtefællens næringsdrivende hovedanpartshaverselskab, var blevet solgt efter en kort ejertid med en relativt høj fortjeneste. Endvidere fandt retten anledning til at fremhæve, at skatteyderens forklaring under hovedforhandlingen efter rettens opfattelse var mangelfuld og - hvad der vel bedst kan sammenfattes som - mindre troværdig. På den anførte baggrund, da fortjenesten ved salget af ejendommene samlet set udgjorde en væsentlig del af skatteyderens økonomi, og da skatteyderen var medejer af flere selskaber i ægtefællens koncern, der drev omfattende næringsvirksomhed med køb og salg af fast ejendom, fandt retten, at skatteyderen påbegyndte næringsvirksomhed med handel med fast ejendom, da hun erhvervede det første sommerhus. Videre fandt retten, at

6 - 6 der herefter bestod en formodning for, at erhvervelsen af de to næste ejendomme også var sket som led i denne næringsvirksomhed, og at skatteyderen ikke havde ført det meget sikre bevis, der måtte kræves for at nå frem til, at erhvervelsen af disse ejendomme alene var sket i anlægsøjemed og ikke tillige af hensyn til muligheden for at opnå fortjeneste ved et salg på et senere tidspunkt. Herefter tiltrådte retten, at skatteyderen var anset for næringsskattepligtig af de indvundne avancer ved salget af sommerhusene. Det synes meget vidtgående at antage, at skatteyderen der efter det oplyste ikke havde haft forudgående aktiviteter i ejendomsbranchen af betydning for vurdering af denne sag med købet af den første ejendom måtte anses at have påbegyndt næringsvirksomhed. Realiteten i sagen synes måske også snarere at have været, at de 3 køb og efterfølgende salg efter en kort ejertid tilsammen konstituerede en sådan trafik med successive opkøb og videresalg, at et næringssynspunkt kunne forekomme nærliggende. Men selv en sådan trafik over en kort periode vil som udgangspunkt ikke konstituere næring. Særligt fremhæves, at selve den omstændighed, at en skatteyder køber en given ejendom af et næringsdrivende selskab, ikke i sig selv indebærer, at der foreligger næring. Omvendt vil den omstændighed, at en ejendom erhverves fra en ægtefælle, efter kildeskattelovens 26 B indebære, at den erhvervende ægtefælle indtræder i bl.a. den overdragende ægtefælles anskaffelsesformål. Noget andet er, at der kan være grund til at hæfte sig ved, at Landsskatterettens synspunkt - hvorefter erhvervelsen af de omhandlede ejendomme havde en så nær tilknytning til hovedanpartshaverselskabets næringsvirksomhed, at dette i sig selv begrundede næringsbeskatning - ikke blev gentaget af Skatteministeriet under sagens behandling ved Københavns Byret. Synspunktet ses da heller ikke at have fundament i praksis. Skatteyderens manglende bidrag til sagens behørige oplysning, herunder qua partsforklaringen, har næppe fremmet sagen. o

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Skat ved konkurs og akkord

Skat ved konkurs og akkord Skat ved konkurs og akkord Skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i forbindelse med konkurs og akkord m.v. Afgivet af skattelovrådet den 9. februar 1987 Betænkning nr. 1101 1987 ISBN 87-503-6712-9

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde af Lektor Susanne Pedersen 1. Indledning I 75 år 1 har der inden for skatteretten eksisteret en praksis, hvorefter håndværkere, arkitekter

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Kandidatafhandling: Cand.merc.aud. Forfatter: Jacob Linde Eksamensnr.: 27 92 68 Vejleder: Hans Henrik Edlund beskatning Retsdogmatisk sammenligning af næringsreglerne jf. statsskatteloven i forhold til

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Side 1 af 8 Generationsskifte med succession trods alt? TfS 2001, 318 Af skattekonsulent Bent Zimmermann og skattekonsulent Jesper Boesen, Deloitte & Touche Skat I TfS 2001, 119 har Skatteministeriet,

Læs mere