Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab"

Transkript

1 Fikseret leje - familie TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af 23/ fandt Retten i Roskilde, at en moder skulle beskattes af en fiktiv leje vedrørende en søns anvendelse af en beboelse i moderens ejendom. Ejendommen, en tidligere landbrugsejendom, var registreret som et enfamilieshus, men var indrettet med to selvstændige beboelser. Efter statsskattelovens 4, litra b betragtes som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægter, bl.a.: af bortforpagtning, bortfæstning eller udleje af rørligt og urørligt gods, såvel som af vederlagsfri benyttelse af andres rørlige eller urørlige gods. Lejeværdien af bolig i den skattepligtiges egen ejendom beregnes som indtægt for ham, hvad enten han har gjort brug af sin beboelsesret eller ej; værdien ansættes til det beløb, som ved udleje kunne opnås i leje af vedkommende ejendom eller lejlighed, dog at den, når særlige forhold måtte gøre denne målestok mindre egnet, kan ansættes skønsmæssigt; Med Højesterets dom ref. i TfS 2002, 967 H tiltrådte Højesteret skattemyndighedernes mangeårige praksis om beskatning af ejeren af en markedsleje ved udlejning af en fast ejendom til ejerens nærtstående. Af Højesterets præmisser fremgår herom nærmere, at: Bestemmelsen i statsskattelovens 4, litra b, 1. pkt., om skattepligt af bl.a. indtægt ved udlejning af fast ejendom findes - sammenholdt med bestemmelsen i 2. pkt., hvorefter lejeværdien af bolig i egen ejendom beregnes som indtægt for ejeren, hvad enten

2 - 2 denne har gjort brug af sin beboelsesret eller ej - at indeholde tilstrækkelig hjemmel for, at den ejer af en beboelsesejendom, der vederlagsfrit eller for en leje, der er ikke uvæsentligt lavere end markedslejen, har overladt benyttelsen af ejendommen til en slægtning eller en anden nærtstående person, anses for skattepligtig af en skønnet lejeværdi. Kerneområdet for skattemyndighedernes praksis har traditionelt været udlejning af en selvstændig fast ejendom til et familiemedlem, hvor en hovedkategori i dag er de såkaldte forældrekøb og senest de såkaldte omvendte forældrekøb, dvs. tilfælde, hvor et barn stiller en bolig til rådighed for forældre. Der kan af 4, litra b næppe udledes noget sikkert om de skattemæssige forhold, hvor skatteyderens egen bolig også bebos af andre familiemedlemmer end skatteyderen selv. Det står vel dog ganske fast, at den omstændighed, at en skatteyder stiller sin egen bolig til rådighed for skatteyderens ægtefælle og børn, ikke giver grundlag for at beskatte skatteyderen af en markedsleje vedrørende en del af boligen, eller for den sags skyld at beskatte ægtefælle og børn af fordelen ved at bebo skatteyderens ejendom vederlagsfrit. En skattefrihed ses i disse tilfælde begrundet i skatteyderens lovhjemlede forsørgelsespligt overfor ægtefælle og børn. At en skatteyder stiller sin egen bolig til rådighed for en samlever ses i praksis heller ikke at have givet grundlag for at beskatte skatteyderen af en markedsleje vedrørende en del af boligen. Derimod er samlevere i hidtidig praksis blevet beskattet af værdien af et helt eller delvist frit underhold hos skatteyderen, se herved eksempelvis Ligningsvejledningen , afsn. A.B Efter denne praksis blev værdien for modtageren fastsat med udgangspunkt i Skatterådets normalværdier for kost og logi. Underhold mellem personer, der efter reglerne i 2 b i lov om aktiv socialpolitik anses for samlevende, og som efter reglerne i 2 a har pligt til at forsørge hinanden, er dog nu skattefritaget, jf. herved Den Juridiske Vejledning, afs. C.A I sagen ref. i TfS 1999, 732 LSR, omtalt i JUS 1999/33, havde skattemyndighederne lagt an til en videregående beskatning af en skatteyder, der beboede en ejerlejlighed sammen med sin moder og søster. Skatteyderen havde under sagens behandling oplyst at have

3 - 3 modtaget månedlige bidrag fra moderen og søsteren, og havde på et tidspunkt udfærdiget én huslejekvittering, der var udarbejdet i forbindelse med moderens møde med inkassokontoret og efter inkassokontorets vejledning. Skatteankenævnet havde anset disse bidrag som lejeindtægt ved værelsesudlejning og havde, som konsekvens heraf, reduceret lejeværdi af egen bolig forholdsmæssigt. Landsskatteretten underkendte den stedfundne beskatning. Som begrundelse anførte retten indledningsvist, at skatteyderens ejerlejlighed alene indeholdt en beboelseslejlighed, og at denne i det omhandlede indkomstår var beboet af skatteyderen i fællesskab med hans moder og hans søster. Retten fandt herefter, at der havde bestået et boligfællesskab, der havde udgjort een husstand, hvorefter der ikke kunne ansættes en objektiv udlejningsværdi for den del af lejligheden, som skatteyderen havde stillet til rådighed for moderen og søsteren. Da der endvidere efter det oplyste ikke var udfærdiget lejekontrakt mellem skatteyderen og hans moder og/eller søster, da der i øvrigt ikke forelå huslejekvitteringer, og da de af skatteyderen modtagne beløb fra moderen og søsteren måtte anses for bidrag til den fælles husholdning, fandt retten herefter, at der i overensstemmelse med det selvangivne alene skulle beregnes lejeværdi for hele ejerlejligheden. Som det fremgår, tog Landsskatteretten ved kendelsen afsæt i, at ejerlejligheden alene indeholdt én beboelseslejlighed. Sagen, der gav anledning til en del presseomtale, lå i forlængelse af Landsskatterettens tidligere kendelse ref. i TfS 1994, 849 LSR. Ejendomme med flere beboelser I sagen afgjort ved Retten i Roskildes dom af 23/ forelå spørgsmålet, om en ejendom indrettet med to selvstændige beboelser gav grundlag for beskatning af fikseret leje, hvor ejeren, en moder, havde stillet boligfaciliteter til rådighed for en voksen søn og dennes barn, dvs. skatteyderens barnebarn. Ejendommen, der lå i landzone, var i BBR registreret og af vurderingsmyndighederne vurderet som en beboelsesejendom med 1 lejlighed. Et tidligere omfattet jordtilliggende var frasolgt i 1992 og ejendommen omfattede herefter dels 2 bygninger, der var sammen-

4 - 4 bygget qua en havestue, og dels et udhus. I de hver af de to sammenbyggede bygninger var indrettet en selvstændig beboelse. Moderen og en hjemmeboende søn beboede den ene bygning (hovedejendommen), medens en yderligere søn og dennes barn beboede den anden og noget mindre beboelse, der var indrettet ovenpå en garage. Efter moderens opfattelse var der tale om et boligfællesskab mellem familiemedlemmerne, og hun henviste i den forbindelse bl.a. til, at der ikke var oprettet lejekontrakt og ejheller blev betalt leje, at der ikke var selvstændige forbrugsmålere for el, vand og varme, at det praktiske arbejde i hus og have blev foretaget i fællesskab, at sønnen bidrog økonomisk til den fælles husholdning og at skatteyderen selv forestod madlavning, herunder madpakker. Skattemyndighederne, der under en besigtigelse konstaterede, at der var indrettet beboelse med egen indgang over garagen, fandt, at der var tale om udlejning mellem nærtstående og beskattede moderen af en fikseret leje. Denne afgørelse blev opretholdt, først af skatteankenævnet og Landsskatteretten, og siden af Retten i Roskilde ved dommen af 23/ Retten i Roskilde lagde som ubestridt til grund for dommen, at ejendom var indrettet med to selvstændige beboelser med selvstændige indgange og med hvert sit køkken, toilet og bad, og videre, at skatteyderen i de omhandlede indkomstår stillede den ene beboelse vederlagsfrit til rådighed for sin søn og barnebarn. Retten lagde efter de afgivne forklaringer videre til grund, at skatteyderen og sønnen og barnebarnet tilbragte meget tid sammen og i et vist omfang deltes om den daglige husholdning og de praktiske opgaver på ejendommen. Henset til ejendommens indretning i to selvstændige beboelser fandt retten imidlertid ikke, at skatteyderens ejendom kunne betragtes som én husstand, som blev beboet i fællesskab af skatteyderen og hendes søn og barnebarn, og skatteyderen fandtes herefter at skulle beskattes af den objektive udlejningsværdi. Den omstændighed, at ejendommen i BBR var registreret som enfamiliehus, at ejendommen var vurderet som sådan og således at

5 - 5 skatteyderen betalte ejendomsværdiskat som for boliger, der kun indeholdte 1 lejlighed, fandtes ikke at kunne føre til andet resultat. Skatteyderens subsidiære synspunkt om beskatning efter ligningslovens 15 P blev ligeledes afvist med henvisning til, at en anvendelse af 15 P efter rettens opfattelse forudsatte, at udlejning skete fra en ejendom, der kun indeholdte én selvstændig lejlighed. Dommen indebærer helt enkelt, at etablering af en selvstændig beboelsesenhed i egen bolig kan føre til beskatning efter reglerne om fikseret leje, uanset at ejeren næppe nogensinde havde forestillet sig at udleje den pågældende beboelsesenhed til en fremmed. Det er vel tvivlsomt, om resultatet havde været det samme, hvis beboelsesenheden havde været anvendt af et umyndigt barn, overfor hvem forældrene har forsørgelsespligt. I benægtende fald kan videre rejses spørgsmålet, om der i så fald indtræder beskatning efter reglerne om fikseret leje fra barnets fyldte 18. år. o

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark

Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark 1 Stephen Kinnock og spørgsmålet om beskatning i Danmark Dette notat er udfærdiget på B.T. som substansnotat forud for og i forbindelse med lanceringen af artikler om Stephen Kinnocks skatteforhold. Spørgsmål

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Beskatning af ægtefæller Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Betænkning nr. 1041 København 1985 ISBN 87-503-5443-4 J.H. SCHULTZ A /S Fi03.0-186-bet. KØBENHAVN

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet Ska Indkomstopgørelser i ikke-erhvervsmæssig virksomhed Hvorfor skatteministeret afviste udlevering af visse dokumenter i 10-mandsprojektsagerne Omlægning af personskatterne 1987-2002 Skatteministeriet

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere