AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE"

Transkript

1 Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.-

2 AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN MARTS 2013 På det uformelle møde i Det Europæiske Råd i januar 2012 lancerede Kommissionen et initiativ om at støtte de otte medlemsstater, der oplever den højeste ungdomsarbejdsløshed. I februar 2012 blev der oprettet aktionsgrupper bestående af nationale embedsfolk og embedsfolk fra Kommissionen i samarbejde med Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Portugal, Slovakiet og Spanien. Aktionsgrupperne har arbejdet på at omfordele EU's midler med henblik på at støtte de unges jobmuligheder og hjælpe de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at få adgang til finansiering. I maj 2012 modtog Det Europæiske Råd en sammenfatning af aktionsgruppernes foreløbige arbejde. Nærværende notat indeholder opdateret information om situationen i marts 2013 og redegør for, hvordan Kommissionen fortsat vil tackle ungdomsarbejdsløsheden i de kommende måneder og år. I. Ungdomsarbejdsløshed i Den Europæiske Union Ved udgangen af 2012 var ungdomsarbejdsløsheden i EU steget fra 22,6 % i marts til 23,4 % (se tabel 1). De unge, der deltager aktivt på arbejdsmarkedet, har dobbelt så stor sandsynlighed for at blive arbejdsløse som den voksne aktive befolkning. Andelen af unge, der hverken arbejder eller er under uddannelse, er også stigende. I andet kvartal i 2012 var 12,6 % unge hverken i arbejde eller under uddannelse, hvilket er 2,3 procentpoint højere end for fire år siden. Situationen i de otte medlemsstater, hvor der blev oprettet aktionsgrupper (de grå felter i tabel 1) er meget forskellig. I Irland og Litauen er ungdomsarbejdsløsheden faldet med henholdsvis 0,8 og 4,3 procentpoint i løbet af året. I de øvrige seks medlemsstater har tendensen derimod været opadgående, navnlig i Spanien og Grækenland, hvor ungdomsarbejdsløsheden ved udgangen af året var steget til henholdsvis over 55 % og 59 %. Mere end nogensinde er der behov for at gribe hurtigt ind i disse og de øvrige medlemsstater. 1

3 Tabel 1. Ungdomsarbejdsløsheden i EU* Ungdomsarbejdsløshed i % Antal unge arbejdsløse (i 1 000) marts 2012 december 2012 ** marts 2012 december 2012 ** EU 27 22,6 23, BE 18,7 20, BG 29,3 27, CZ 19,3 21, DK 15,4 14, DE 8,1 8, EE 22,4 19, IE 31,0 30, EL 52,2 59, ES 51,2 55, FR 23,4 27, IT 35,1 36, CY 25,2 28, LV 29,2 31, LT 27,9 23, LU 18,6 18,8 3 3 HU 27,1 27, MT 13,4 15,7 4 5 NL 9,3 10, AT 8,9 8, PL 25,9 28, PT 36,0 38, RO 23,7 23, SI 16,8 26, SK 32,6 35, FI 19,1 18, SE 22,9 23, UK 21,7 20, * Sæsonkorrigeret på grundlag af arbejdsstyrkeundersøgelsen og optællingsdata ** EE og HU: data fra november; EL, LV, RO og UK: data fra oktober Kilde: Europa-Kommissionen II. Resultaterne af aktionsgruppernes arbejde med bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed Målrettede investeringer fra EU's strukturfonde kan have en stor virkning på vækst og beskæftigelse. Formålet med aktionsgrupperne var at øge virkningerne af finansieringen fra EU's strukturfonde ved at omfordele de midler, der endnu ikke var tildelt for perioden , til programmer, der støtter ungdomsbeskæftigelsen og SMV'er. Da initiativet blev lanceret, blev det anslået, at ca. 82 mia. EUR endnu ikke var tildelt for budgetperioden i EU. Dette beløb omfattede ca. 30 mia. EUR til de otte medlemsstater, hvor der blev oprettet aktionsgrupper. Takket være aktionsgruppernes arbejde er der mobiliseret omfattende midler, som illustreret i tabel 2. 2

4 Tabel 2. Oversigt over aktionsgruppernes resultater* Midler tildelt gennem aktionsgruppernes arbejde (mio. EUR) Antal unge, som ventes at få gavn af midlerne (overslag) Antal SMV'er, som ventes af få gavn af midlerne (overslag) I alt for de otte medlemsstater ~ ca EL ES IE IT LT LV PT SK * Tallene i tabellen er foreløbige. De nationale myndigheder mangler stadig at træffe visse beslutninger, og vurderingen af de forskellige foranstaltningers virkninger kan ændre sig med tiden. Kilde: Europa-Kommissionen I begyndelsen af 2013 var ca. 16 mia. EUR af de samlede EU-midler afsat til at skabe hurtige resultater eller til omfordeling, og ca unge og SMV forventes at få gavn af midlerne. Dette er en fordobling af det oprindelige skøn, som blev fremlagt for Det Europæiske Råd i maj sidste år (fra 7,3 mia. EUR til 16 mia. EUR), og skyldes hovedsageligt den seneste ambitiøse omprogrammeringsindsats i Italien, Grækenland og Portugal. Det udgør også en stor stigning i det samlede antal unge, der vil kunne få gavn af midlerne, fra ca i maj sidste år. Selv om det vil tage tid, før aktionsgruppernes indsats kan mærkes til fulde, er de indledende resultater positive. Eksempler fra de forskellige medlemsstater giver et klart billede af potentialet af denne form for EU-støtte: Grækenland offentliggjorde i januar 2013 en national handlingsplan for unge med et budget på 517 mio. EUR. Formålet er at fremme ungdomsrelaterede aktiviteter i en målgruppe på ca unge. Samtidig er der afsat yderligere 1,2 mia. EUR under det seneste program til at forbedre SMV'ernes likviditet. Spanien har omfordelt mere end 286 mio. EUR af EU-midlerne til ungdomsrelaterede aktioner i Der er omfordelt 135 mio. EUR til den offentlige arbejdsformidling for at hjælpe unge med at finde arbejde. Desuden er der afsat mere end 372 mio. EUR til oprettelsen af fem revolverende fonde, der skal give innovative SMV'er bedre adgang til finansiering, herunder driftskapital. Samtidig vil mere end 446 mio. EUR bidrage til en ny støtteordning vedrørende lån til strategiske industrisektorer. 1 Antallet af SMV i tredje programfase er endnu ikke fastsat. 3

5 Portugal har allerede sammen med Kommissionen vedtaget et initiativ ("Impulso Jovem") om omfattende omprogrammering. Initiativet omfatter bl.a. omfordelingen af 143 mio. EUR til at finansiere foranstaltninger, der kan skabe muligheder for unge, såsom "beskæftigelsespasordningen", som primært vedrører praktikophold i vigtige økonomiske sektorer. Yderligere 500 mio. EUR er omfordelt til fordel for prioriterede områder, f.eks. ungdomspraktik, skoleinfrastruktur og konkurrenceevne. Italien indledte i december 2011 en større prioriteringsindsats, som nu med støtte fra aktionsgrupperne har nået sin tredje fase. Den omfatter finansiering af en plan for beskæftigelsesegnethed på Sicilien, som vil gavne ca unge; nye uddannelsesaktiviteter til studerende i Syditalien og nye mobilitetsmuligheder (Erasmus/Leonardo); en skattefradragsordning for at fremme jobmulighederne for dårligt stillede grupper, herunder unge; og 600 mio. EUR til aktiviteter til fordel for unge iværksættere, forskere, elevpladser eller unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse. Litauen har omprioriteret et projekt, så der nu tilbydes erhvervsuddannelse til ca unge. En ny foranstaltning (for ca. 3 mio. EUR) blev godkendt for at gøre låneordninger mere attraktive i forbindelse med etablering af virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende, og et projekt om at ruste de unge til deres første job blev udvidet med et ekstra budget på 6 mio. EUR og vil gavne ca unge. Samlet vil ca unge iværksættere indgå i en mentorordning, og ca unge vil få bedre information om mulighederne for erhvervsfinansiering. Slovakiet har afsat 70 mio. EUR til projekter med henblik på at skabe op til jobs i de regioner, der oplever den højeste ungdomsarbejdsløshed. 225 mio. EUR er blevet omfordelt til fordel for SMV'er med særligt fokus på ansættelse af unge. Irland har omfordelt 25 mio. EUR til det integrerede Youthreach-program, som tilbyder uddannelse, undervisning og praktik til unge, der er gået tidligt ud af skolen uden kvalifikationer eller en erhvervsfaglig uddannelse. Det betyder, at der fastholdes uddannelsespladser indtil udgangen af Derudover er der oprettet en fond med henblik på at uddanne og forberede unge til arbejdsmarkedet. Herigennem tilbydes op til langtidsledige uddannelse via "Momentum"-initiativet. Letland har afsat mere end 62 mio. EUR til opgradering af udstyr og lokaler på erhvervsskolerne, og der er afsat 11 mio. EUR til fordel for unge uden erhvervskvalifikationer, som søger nye arbejdsmarkedskvalifikationer. Overordnet set vil andelen af unge arbejdsløse, der modtager EU-støtte, stige fra 24 % til 40 %, og antallet af unge under erhvervsuddannelse vil blive fordoblet. 4

6 III. Udnytte momentum: EU's støtte til ungdomsbeskæftigelse i 2013 og frem De foreløbige resultater peger på, at aktionsgruppernes arbejde i væsentlig grad har bidraget til den igangværende indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Som det dog tydeligt fremgår af de seneste tal, er antallet af unge arbejdsløse stadig stigende, og ungdomsarbejdsløsheden er derfor fortsat en af EU's største udfordringer. Det vil kræve en fortsat indsats både på nationalt og på europæisk niveau at få vendt denne tendens. Gennem støtte fra EU's strukturfonde, aktionsgruppernes arbejde, implementeringen af ungdomsbeskæftigelsespakken (herunder ungdomsgarantien) og af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har Kommissionen vist, hvordan Europa kan bidrage gennem koordinerede tiltag. Nu gælder det om at fordoble bestræbelserne på at gennemføre disse politiske tiltag og at få mest muligt ud af EU-finansieringen. For så vidt angår EU's strukturfonde, er mere end halvdelen af de 30 mia. EUR, der kunne omfordeles ved udgangen af 2011, nu blevet fordelt, bl.a. takket være aktionsgruppernes store arbejde. Selv om de resterende 14 mia. EUR stadig skal fordeles formelt til specifikke projekter, er midlerne allerede øremærket til tiltag, der bl.a. skal støtte unge, og derfor er udsigterne til yderligere omprogrammering i nuværende periode forholdsvis begrænsede. Fokus vil i stedet være på gennemførelsen for at sikre, at projekterne til fordel for unge og SMV'er bliver en succes, og at de potentielle fordele udnyttes fuldt ud. I et mere langsigtet perspektiv skrider forhandlingerne om EU's strukturstøtte i godt frem. Samtidig med lovgivningsarbejdet, som skal være afsluttet inden det nye program indledes i 2014, er Kommissionen og medlemsstaterne begyndt at drøfte, hvordan det sikres, at den nye finansiering målrettes mod de tiltag, der har størst potentiale for at skabe vækst og jobs. Støtten til ungdomsbeskæftigelse vil yderligere blive styrket med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (6 mia. EUR), der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i februar. Initiativet bygger videre på den allerede væsentlige støtte, som EU yder via strukturfondene, ved at øremærke 3 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond og yderligere 3 mia. EUR fra en ny særlig budgetkonto til finansiering af støtte til unge, herunder ungdomsgarantien. Kommissionen vil nu fremlægge de lovgivningsforslag, der vil gøre dette initiativ til en realitet for EU's unge. *** 5

7 Bilag: Aktionsgruppernes resultater NB: ESF = Den Europæiske Socialfond EFRU = Den Europæiske Fond for Regionaludvikling GRÆKENLAND I Grækenland er der samlet omprogrammeret 1,15 mia. EUR fra strukturfondene. I januar 2013 blev en national handlingsplan for unge offentliggjort. Indtil videre har ca. 635 mio. EUR gavnet modtagere, og der er allerede afsat yderligere 517 mio. EUR til fordel for modtagere, som skal anvendes til at fremme ungdomsrelaterede aktiviteter i forbindelse med handlingsplanen. Desuden er otte programmer under EFRU og fire programmer under ESF blevet revideret og indgivet til vurdering i tredje kvartal af 2012, og programmerne blev godkendt i december. Revisionen af programmerne har følgende formål: at yde yderligere støtte på 1,2 mia. EUR for at tilgodese SMV'ernes likviditetsbehov at sikre, at garantifonden fungerer effektivt at yde yderligere støtte på ca. 466 mio. EUR fra ESF og 51 mio. EUR fra EFRU (i alt 517 mio. EUR) til at fremme ungdomsbeskæftigelsen at overføre projekter under de regionale driftsprogrammer til de nationale driftsprogrammer, således at de nationale programmer udnyttes bedre og for at "frigive" midler fra de regionale programmer til garantifonden at revisionen af de nationale driftsprogrammer giver mulighed for at overføre 255 mio. EUR i EU-finansiering til driftsprogrammet under konkurrenceevnemålet. SPANIEN I Spanien er der i alt allerede omprogrammeret 1,26 mia. EUR. De spanske myndigheder indsendte allerede fra juli 2012 de fleste anmodninger om ændring af programmer. Flere af disse er allerede vedtaget af Kommissionen, og enkelte er stadig under behandling. For så vidt angår ESF, er midlerne i 2012 omfordelt til foranstaltninger i forbindelse med unge. Disse foranstaltninger beløb sig til 286,3 mio. EUR (135 mio. EUR til driftsprogrammet for beskæftigelse og tilpasningsevne + 101,3 mio. EUR til regionale driftsprogrammer + 50 mio. EUR til driftsprogrammet for bekæmpelse af diskrimination). 6

8 For så vidt angår EFRU, er følgende foranstaltninger (der beløber sig til 1 032,9 mio. EUR) allerede gennemført eller vil blive vedtaget i de kommende uger: o oprettelsen af fem revolverende fonde, der skal give innovative SMV bedre adgang til finansiering, herunder driftskapital, med et samlet bidrag fra EFRU på 372,1 mio. EUR o en ny støtteordning, hvor der ydes målrettede lån med et samlet bidrag fra EFRU på 446,2 mio. EUR til fremme af nye industriprojekter og strategiske industrisektorer o øget støtte til SMV inden for fødevaresektoren i de regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden er højest o opførelse og istandsættelse af uddannelsesinfrastruktur med et samlet bidrag fra EFRU på 214,6 mio. EUR. PORTUGAL I Portugal er det samlede beløb, der er blevet omprogrammeret fra strukturfondene, 643 mio. EUR. De portugisiske myndigheder har udarbejdet et nationalt initiativ, "Impulso Jovem". Efter Det Europæisk Råds møde i juni blev der sendt et omfattende forslag om omprogrammering til Kommissionen. De officielle forslag om omprogrammering af programmer under ESF og EFRU er alle blevet vedtaget. Der er omfordelt 143 mio. EUR fra ESF, som skal støtte unge ved at gennemføre foranstaltninger under programmet "Impulso Jovem". Foranstaltningerne omfatter erhvervspraktik (f.eks. beskæftigelsespasordningen, som primært vedrører praktikophold i vigtige økonomiske sektorer), støtte til ansættelse af unge i alderen år ved at arbejdsgiverens bidrag til sociale sikringsordninger tilbagebetales (medfinansieret af ESF), samt støtte til iværksætteri og virksomhedsinvesteringer. Kommissionen har godkendt omprogrammeringer under EFRU for mere end 500 mio. EUR o en EFRU-overførsel på 70 mio. EUR fra tre regionale driftsprogrammer under konvergensmålet til det nationale driftsprogram under konkurrenceevnemålet o en overførsel på 10 mio. EUR fra EFRU-driftsprogrammet for Madeira til det tilsvarende driftsprogram under ESF for at støtte praktikophold o en intern omfordeling, der stiller yderligere 98 mio. EUR i EFRU-midler til rådighed for skoleinfrastruktur som led i en overordnet indsats for bekæmpelse af tidligt skolefrafald o investeringerne i lokal infrastruktur i forbindelse med to regionale driftsprogrammer under konvergensmålet er reduceret med 98 mio. EUR, mens midlerne til foranstaltninger i forbindelse med konkurrenceevnemålet er øget tilsvarende. 7

9 ITALIEN I december 2011 vedtog Italien en handlingsplan for samhørighed med henblik på hurtigere gennemførelse af strukturfondsprogrammerne. Planen omfatter særligt nationale og regionale programmer for de fire konvergensregioner samt i mere begrænset omfang konkurrenceregionerne. Det samlede beløb (ESF+EFRU), der resulterer af omprogrammeringen, er på 12,1 mia. EUR. Dette beløb er hovedsageligt opnået ved at reducere den nationale medfinansiering, ved at øremærke disse nationale midler til en række områder, der er omfattet af handlingsplanen, og som er meget relevante for Europa 2020-planen og ved aktionsgruppens arbejde. For så vidt angår ESF, gennemføres der også væsentlige foranstaltninger inden for allerede eksisterende programmer (uden ændring af medfinansieringen), navnlig i forbindelse med uddannelse og skattefradrag. Sideløbende hermed er der oprettet to taskforces (for Campania og Sicilien), der skal revidere de største projekter, udforme finansieringstekniske instrumenter til SMV og bistå myndighederne. Selv i de tilfælde, hvor konvergensprogrammerne har givet dårligere resultater end forventet, er forholdende forbedrede, og udgiftsniveauet for de seneste 12 måneder er tæt på niveauet for de foregående tre år. Første fase (december 2011) fokuserede på omprogrammering af midler fra de regionale driftsprogrammer til fire prioriterede områder (uddannelse, beskæftigelse, jernbaner og den digitale dagsorden) og beløb sig til 3,7 mia. EUR (hvoraf 1,4 mia. EUR gik til foranstaltninger til fremme af uddannelse og beskæftigelse). Aktionsgruppen sigtede mod at bistå denne proces og at målrette udgifterne yderligere mod tiltag til fordel for unge og SMV. Dette omfatter finansiering af en plan for beskæftigelsesegnethed på Sicilien på 452 mio. EUR, som forventes at gavne unge, nye uddannelsesaktiviteter for studerende fra Syditalien samt nye mobilitetsmuligheder (Erasmus/Leonardo). Anden fase (maj 2012) fokuserede på omprogrammering af midler fra de nationale og interregionale driftsprogrammer og beløb sig til 2,3 mia. EUR (herunder 600 mio. EUR til foranstaltninger rettet mod unge). Midlerne skal finansiere en række foranstaltninger til fremme af unges vilkår, navnlig: børnepasning (400 mio. EUR), nedbringelse af skolefrafald (77 mio. EUR), støtte til projekter lanceret af unge iværksættere (38 mio. EUR), fremme af selvstændige erhvervsdrivende og iværksætteri (50 mio. EUR), lærepladser og nye initiativer for unge, der hverken arbejder eller studerer, samt integration af unge forskere i internationale forskernetværk. Nogle af disse tiltag skal dog stadig implementeres. Tredje fase (december 2012) vedrører hovedsageligt programmer i konvergensområderne, navnlig Sicilien, Calabria og Campania (hvor der skæres yderligere i den nationale medfinansiering), og til en vis grad programmer i forbindelse med målet om konkurrenceevne. Det samlede beløb (ESF, EFRU) vil være på ca. 5,7 mia. EUR. De nationale midler, der frigives, vil indgå i handlingsplanen og især blive anvendt til at støtte anticykliske foranstaltninger, der skal hjælpe arbejdstagerne, virksomhederne og borgerne til at tackle den langvarige krise. Denne fase berører især EFRU, mens mindre end 200 mio. EUR kommer fra ESF (eftersom de fleste ESF-midler allerede er programmerede). 8

10 LITAUEN I Litauen beløber de samlede omprogrammerede midler sig til 32 mio. EUR. De er på det seneste blevet mobiliseret til foranstaltninger til fremme af ungdomsbeskæftigelsen ved at ændre nogle programmer eller ved at foretage interne omfordelinger mellem foranstaltningerne. Der er iværksat arbejdsmarkedsreformer, der skal give arbejdsgiverne incitament til at ansætte flere medarbejdere, navnlig ved at fremme anvendelsen af midlertidige kontrakter på op til to år, mere fleksible arbejdstider, telearbejde og åbne og lige forhold i forbindelse med lønninger og opsigelsesfrister. I april 2012 fik ESF-projektet vedrørende integration på arbejdsmarkedet nyt fokus på unge, og der blev tilbudt erhvervsuddannelse til ca unge. Der blev overført 1,3 mio. EUR fra EFRU til foranstaltningen "Assistant-3" og 12,45 mio. EUR til "Invest LT-2" i forbindelse med tiltag, der henvender sig til unge iværksættere og andre erhvervstjenester. Fonden til fremme af iværksætteri (14,5 mio. EUR under ESF) tilbyder i øjeblikket lån og uddannelsestjenester til etablering af selvstændige erhvervsdrivende, med unge i fokus. En ny ESF-foranstaltning vedrørende tilskud til fremme af iværksætteri (3 mio. EUR) er for nylig blevet vedtaget af regeringen for at gøre låneordningerne til virksomhedsopstart og etablering som selvstændig erhvervsdrivende mere attraktive. I august 2012 blev projektet "Be active on the labour market" (der skal ruste de unge til deres første job) forlænget indtil den 1. september 2013, og dets budget blev øget med 6 mio. EUR (fra ESF) med henblik på at hjælpe ca unge. En anden ny ESF-foranstaltning (9,3 mio. EUR), "Support for the first job", er blevet vedtaget for nylig og skal erstatte den aktuelle ordning for reduceret indbetaling til sociale sikringsordninger ved første ansættelse med en løntilskudsordning. Der er omfordelt midler fra EFRU til at hjælpe unge med at markedsføre deres forretningsideer og give bedre adgang til finansiering. I alt vil ca unge iværksættere deltage i en mentorordning, og ca unge vil modtage bedre information om mulighederne for erhvervsfinansiering. SLOVAKIET I Slovakiet beløb de samlede omprogrammerede midler sig til 295 mio. EUR. 70 mio. EUR, som er omfordelt internt i ESF, vil blive anvendt på to nationale projekter, der blev lanceret i efteråret Projekterne sigter mod at skabe mere end jobs til især unge i den private og selvstændige sektor i de hårdest ramte regioner i det østlige og centrale Slovakiet. Der blev omfordelt 225 mio. EUR i EFRU-midler i støtte til SMV'er, navnlig i forbindelse med foranstaltninger til at fremme ansættelse af unge arbejdsløse. 9

11 IRLAND I Irland beløb de samlede omprogrammerede midler sig til 63 mio. EUR. Irland anmodede allerede i december 2011 om at få overført 25 mio. EUR til Youthreach-programmet, som tilbyder uddannelse, praktik og erhvervserfaring til unge, der er gået tidligt ud af skolen uden nogen form for kvalifikationer eller erhvervsuddannelse. Dette vil sikre, at der indtil udgangen af 2013 fastholdes praktikpladser til unge, der er gået tidligt ud af skolen. Der er foretaget en yderligere omprogrammering i forbindelse med et regionalt program under EFRU, som har givet mulighed for at overføre 38 mio. EUR fra nogle prioriterede områder, der gav knap så gode resultater, til det prioriterede område "innovation og viden". Endvidere er der som led i regeringens handlingsplan for job blevet oprettet en fond med henblik på at forberede og uddanne unge til arbejdsmarkedet. Den skal tilbyde uddannelse til mere end langtidsledige gennem det såkaldte "momentum"-initiativ. Der vil blive tilbudt uddannelsesløsninger med henblik på både at imødekomme de langtidslediges og arbejdsgivernes behov inden for fire særlige områder, hvoraf tre tager udgangspunkt i nogle hovederhvervsområder, hvor der sandsynligvis vil opstå jobåbninger, og det fjerde er specifikt målrettet mod de langtidsledige under 25 år. De samlede investeringer beløber sig til 20 mio. EUR, og fonden medfinansieres af ESF. LETLAND I Letland beløber de samlede omstrukturerede midler sig til ca. 91 mio. EUR. Andelen af unge arbejdsløse, der modtager støtte, vil stige fra 24 % til 40 %, og antallet af dem, der er under erhvervsuddannelse, vil blive fordoblet. Der er tildelt 62,2 mio. EUR til opgradering af udstyr og lokaler på erhvervsskolerne, og 11 mio. EUR til unge uden erhvervskvalifikationer, herunder både til unge arbejdsløse samt unge med en erhvervsuddannelse, som ønsker yderligere kvalifikationer og kompetencer, for at kunne blive integreret på arbejdsmarkedet (der findes 94 programmer af en varighed på 1-1,5 år inden for 54 forskellige professioner, som er udpeget i samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne). * * * 10

12

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere