AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE"

Transkript

1 Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.-

2 AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN MARTS 2013 På det uformelle møde i Det Europæiske Råd i januar 2012 lancerede Kommissionen et initiativ om at støtte de otte medlemsstater, der oplever den højeste ungdomsarbejdsløshed. I februar 2012 blev der oprettet aktionsgrupper bestående af nationale embedsfolk og embedsfolk fra Kommissionen i samarbejde med Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Portugal, Slovakiet og Spanien. Aktionsgrupperne har arbejdet på at omfordele EU's midler med henblik på at støtte de unges jobmuligheder og hjælpe de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at få adgang til finansiering. I maj 2012 modtog Det Europæiske Råd en sammenfatning af aktionsgruppernes foreløbige arbejde. Nærværende notat indeholder opdateret information om situationen i marts 2013 og redegør for, hvordan Kommissionen fortsat vil tackle ungdomsarbejdsløsheden i de kommende måneder og år. I. Ungdomsarbejdsløshed i Den Europæiske Union Ved udgangen af 2012 var ungdomsarbejdsløsheden i EU steget fra 22,6 % i marts til 23,4 % (se tabel 1). De unge, der deltager aktivt på arbejdsmarkedet, har dobbelt så stor sandsynlighed for at blive arbejdsløse som den voksne aktive befolkning. Andelen af unge, der hverken arbejder eller er under uddannelse, er også stigende. I andet kvartal i 2012 var 12,6 % unge hverken i arbejde eller under uddannelse, hvilket er 2,3 procentpoint højere end for fire år siden. Situationen i de otte medlemsstater, hvor der blev oprettet aktionsgrupper (de grå felter i tabel 1) er meget forskellig. I Irland og Litauen er ungdomsarbejdsløsheden faldet med henholdsvis 0,8 og 4,3 procentpoint i løbet af året. I de øvrige seks medlemsstater har tendensen derimod været opadgående, navnlig i Spanien og Grækenland, hvor ungdomsarbejdsløsheden ved udgangen af året var steget til henholdsvis over 55 % og 59 %. Mere end nogensinde er der behov for at gribe hurtigt ind i disse og de øvrige medlemsstater. 1

3 Tabel 1. Ungdomsarbejdsløsheden i EU* Ungdomsarbejdsløshed i % Antal unge arbejdsløse (i 1 000) marts 2012 december 2012 ** marts 2012 december 2012 ** EU 27 22,6 23, BE 18,7 20, BG 29,3 27, CZ 19,3 21, DK 15,4 14, DE 8,1 8, EE 22,4 19, IE 31,0 30, EL 52,2 59, ES 51,2 55, FR 23,4 27, IT 35,1 36, CY 25,2 28, LV 29,2 31, LT 27,9 23, LU 18,6 18,8 3 3 HU 27,1 27, MT 13,4 15,7 4 5 NL 9,3 10, AT 8,9 8, PL 25,9 28, PT 36,0 38, RO 23,7 23, SI 16,8 26, SK 32,6 35, FI 19,1 18, SE 22,9 23, UK 21,7 20, * Sæsonkorrigeret på grundlag af arbejdsstyrkeundersøgelsen og optællingsdata ** EE og HU: data fra november; EL, LV, RO og UK: data fra oktober Kilde: Europa-Kommissionen II. Resultaterne af aktionsgruppernes arbejde med bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed Målrettede investeringer fra EU's strukturfonde kan have en stor virkning på vækst og beskæftigelse. Formålet med aktionsgrupperne var at øge virkningerne af finansieringen fra EU's strukturfonde ved at omfordele de midler, der endnu ikke var tildelt for perioden , til programmer, der støtter ungdomsbeskæftigelsen og SMV'er. Da initiativet blev lanceret, blev det anslået, at ca. 82 mia. EUR endnu ikke var tildelt for budgetperioden i EU. Dette beløb omfattede ca. 30 mia. EUR til de otte medlemsstater, hvor der blev oprettet aktionsgrupper. Takket være aktionsgruppernes arbejde er der mobiliseret omfattende midler, som illustreret i tabel 2. 2

4 Tabel 2. Oversigt over aktionsgruppernes resultater* Midler tildelt gennem aktionsgruppernes arbejde (mio. EUR) Antal unge, som ventes at få gavn af midlerne (overslag) Antal SMV'er, som ventes af få gavn af midlerne (overslag) I alt for de otte medlemsstater ~ ca EL ES IE IT LT LV PT SK * Tallene i tabellen er foreløbige. De nationale myndigheder mangler stadig at træffe visse beslutninger, og vurderingen af de forskellige foranstaltningers virkninger kan ændre sig med tiden. Kilde: Europa-Kommissionen I begyndelsen af 2013 var ca. 16 mia. EUR af de samlede EU-midler afsat til at skabe hurtige resultater eller til omfordeling, og ca unge og SMV forventes at få gavn af midlerne. Dette er en fordobling af det oprindelige skøn, som blev fremlagt for Det Europæiske Råd i maj sidste år (fra 7,3 mia. EUR til 16 mia. EUR), og skyldes hovedsageligt den seneste ambitiøse omprogrammeringsindsats i Italien, Grækenland og Portugal. Det udgør også en stor stigning i det samlede antal unge, der vil kunne få gavn af midlerne, fra ca i maj sidste år. Selv om det vil tage tid, før aktionsgruppernes indsats kan mærkes til fulde, er de indledende resultater positive. Eksempler fra de forskellige medlemsstater giver et klart billede af potentialet af denne form for EU-støtte: Grækenland offentliggjorde i januar 2013 en national handlingsplan for unge med et budget på 517 mio. EUR. Formålet er at fremme ungdomsrelaterede aktiviteter i en målgruppe på ca unge. Samtidig er der afsat yderligere 1,2 mia. EUR under det seneste program til at forbedre SMV'ernes likviditet. Spanien har omfordelt mere end 286 mio. EUR af EU-midlerne til ungdomsrelaterede aktioner i Der er omfordelt 135 mio. EUR til den offentlige arbejdsformidling for at hjælpe unge med at finde arbejde. Desuden er der afsat mere end 372 mio. EUR til oprettelsen af fem revolverende fonde, der skal give innovative SMV'er bedre adgang til finansiering, herunder driftskapital. Samtidig vil mere end 446 mio. EUR bidrage til en ny støtteordning vedrørende lån til strategiske industrisektorer. 1 Antallet af SMV i tredje programfase er endnu ikke fastsat. 3

5 Portugal har allerede sammen med Kommissionen vedtaget et initiativ ("Impulso Jovem") om omfattende omprogrammering. Initiativet omfatter bl.a. omfordelingen af 143 mio. EUR til at finansiere foranstaltninger, der kan skabe muligheder for unge, såsom "beskæftigelsespasordningen", som primært vedrører praktikophold i vigtige økonomiske sektorer. Yderligere 500 mio. EUR er omfordelt til fordel for prioriterede områder, f.eks. ungdomspraktik, skoleinfrastruktur og konkurrenceevne. Italien indledte i december 2011 en større prioriteringsindsats, som nu med støtte fra aktionsgrupperne har nået sin tredje fase. Den omfatter finansiering af en plan for beskæftigelsesegnethed på Sicilien, som vil gavne ca unge; nye uddannelsesaktiviteter til studerende i Syditalien og nye mobilitetsmuligheder (Erasmus/Leonardo); en skattefradragsordning for at fremme jobmulighederne for dårligt stillede grupper, herunder unge; og 600 mio. EUR til aktiviteter til fordel for unge iværksættere, forskere, elevpladser eller unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse. Litauen har omprioriteret et projekt, så der nu tilbydes erhvervsuddannelse til ca unge. En ny foranstaltning (for ca. 3 mio. EUR) blev godkendt for at gøre låneordninger mere attraktive i forbindelse med etablering af virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende, og et projekt om at ruste de unge til deres første job blev udvidet med et ekstra budget på 6 mio. EUR og vil gavne ca unge. Samlet vil ca unge iværksættere indgå i en mentorordning, og ca unge vil få bedre information om mulighederne for erhvervsfinansiering. Slovakiet har afsat 70 mio. EUR til projekter med henblik på at skabe op til jobs i de regioner, der oplever den højeste ungdomsarbejdsløshed. 225 mio. EUR er blevet omfordelt til fordel for SMV'er med særligt fokus på ansættelse af unge. Irland har omfordelt 25 mio. EUR til det integrerede Youthreach-program, som tilbyder uddannelse, undervisning og praktik til unge, der er gået tidligt ud af skolen uden kvalifikationer eller en erhvervsfaglig uddannelse. Det betyder, at der fastholdes uddannelsespladser indtil udgangen af Derudover er der oprettet en fond med henblik på at uddanne og forberede unge til arbejdsmarkedet. Herigennem tilbydes op til langtidsledige uddannelse via "Momentum"-initiativet. Letland har afsat mere end 62 mio. EUR til opgradering af udstyr og lokaler på erhvervsskolerne, og der er afsat 11 mio. EUR til fordel for unge uden erhvervskvalifikationer, som søger nye arbejdsmarkedskvalifikationer. Overordnet set vil andelen af unge arbejdsløse, der modtager EU-støtte, stige fra 24 % til 40 %, og antallet af unge under erhvervsuddannelse vil blive fordoblet. 4

6 III. Udnytte momentum: EU's støtte til ungdomsbeskæftigelse i 2013 og frem De foreløbige resultater peger på, at aktionsgruppernes arbejde i væsentlig grad har bidraget til den igangværende indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Som det dog tydeligt fremgår af de seneste tal, er antallet af unge arbejdsløse stadig stigende, og ungdomsarbejdsløsheden er derfor fortsat en af EU's største udfordringer. Det vil kræve en fortsat indsats både på nationalt og på europæisk niveau at få vendt denne tendens. Gennem støtte fra EU's strukturfonde, aktionsgruppernes arbejde, implementeringen af ungdomsbeskæftigelsespakken (herunder ungdomsgarantien) og af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har Kommissionen vist, hvordan Europa kan bidrage gennem koordinerede tiltag. Nu gælder det om at fordoble bestræbelserne på at gennemføre disse politiske tiltag og at få mest muligt ud af EU-finansieringen. For så vidt angår EU's strukturfonde, er mere end halvdelen af de 30 mia. EUR, der kunne omfordeles ved udgangen af 2011, nu blevet fordelt, bl.a. takket være aktionsgruppernes store arbejde. Selv om de resterende 14 mia. EUR stadig skal fordeles formelt til specifikke projekter, er midlerne allerede øremærket til tiltag, der bl.a. skal støtte unge, og derfor er udsigterne til yderligere omprogrammering i nuværende periode forholdsvis begrænsede. Fokus vil i stedet være på gennemførelsen for at sikre, at projekterne til fordel for unge og SMV'er bliver en succes, og at de potentielle fordele udnyttes fuldt ud. I et mere langsigtet perspektiv skrider forhandlingerne om EU's strukturstøtte i godt frem. Samtidig med lovgivningsarbejdet, som skal være afsluttet inden det nye program indledes i 2014, er Kommissionen og medlemsstaterne begyndt at drøfte, hvordan det sikres, at den nye finansiering målrettes mod de tiltag, der har størst potentiale for at skabe vækst og jobs. Støtten til ungdomsbeskæftigelse vil yderligere blive styrket med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (6 mia. EUR), der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i februar. Initiativet bygger videre på den allerede væsentlige støtte, som EU yder via strukturfondene, ved at øremærke 3 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond og yderligere 3 mia. EUR fra en ny særlig budgetkonto til finansiering af støtte til unge, herunder ungdomsgarantien. Kommissionen vil nu fremlægge de lovgivningsforslag, der vil gøre dette initiativ til en realitet for EU's unge. *** 5

7 Bilag: Aktionsgruppernes resultater NB: ESF = Den Europæiske Socialfond EFRU = Den Europæiske Fond for Regionaludvikling GRÆKENLAND I Grækenland er der samlet omprogrammeret 1,15 mia. EUR fra strukturfondene. I januar 2013 blev en national handlingsplan for unge offentliggjort. Indtil videre har ca. 635 mio. EUR gavnet modtagere, og der er allerede afsat yderligere 517 mio. EUR til fordel for modtagere, som skal anvendes til at fremme ungdomsrelaterede aktiviteter i forbindelse med handlingsplanen. Desuden er otte programmer under EFRU og fire programmer under ESF blevet revideret og indgivet til vurdering i tredje kvartal af 2012, og programmerne blev godkendt i december. Revisionen af programmerne har følgende formål: at yde yderligere støtte på 1,2 mia. EUR for at tilgodese SMV'ernes likviditetsbehov at sikre, at garantifonden fungerer effektivt at yde yderligere støtte på ca. 466 mio. EUR fra ESF og 51 mio. EUR fra EFRU (i alt 517 mio. EUR) til at fremme ungdomsbeskæftigelsen at overføre projekter under de regionale driftsprogrammer til de nationale driftsprogrammer, således at de nationale programmer udnyttes bedre og for at "frigive" midler fra de regionale programmer til garantifonden at revisionen af de nationale driftsprogrammer giver mulighed for at overføre 255 mio. EUR i EU-finansiering til driftsprogrammet under konkurrenceevnemålet. SPANIEN I Spanien er der i alt allerede omprogrammeret 1,26 mia. EUR. De spanske myndigheder indsendte allerede fra juli 2012 de fleste anmodninger om ændring af programmer. Flere af disse er allerede vedtaget af Kommissionen, og enkelte er stadig under behandling. For så vidt angår ESF, er midlerne i 2012 omfordelt til foranstaltninger i forbindelse med unge. Disse foranstaltninger beløb sig til 286,3 mio. EUR (135 mio. EUR til driftsprogrammet for beskæftigelse og tilpasningsevne + 101,3 mio. EUR til regionale driftsprogrammer + 50 mio. EUR til driftsprogrammet for bekæmpelse af diskrimination). 6

8 For så vidt angår EFRU, er følgende foranstaltninger (der beløber sig til 1 032,9 mio. EUR) allerede gennemført eller vil blive vedtaget i de kommende uger: o oprettelsen af fem revolverende fonde, der skal give innovative SMV bedre adgang til finansiering, herunder driftskapital, med et samlet bidrag fra EFRU på 372,1 mio. EUR o en ny støtteordning, hvor der ydes målrettede lån med et samlet bidrag fra EFRU på 446,2 mio. EUR til fremme af nye industriprojekter og strategiske industrisektorer o øget støtte til SMV inden for fødevaresektoren i de regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden er højest o opførelse og istandsættelse af uddannelsesinfrastruktur med et samlet bidrag fra EFRU på 214,6 mio. EUR. PORTUGAL I Portugal er det samlede beløb, der er blevet omprogrammeret fra strukturfondene, 643 mio. EUR. De portugisiske myndigheder har udarbejdet et nationalt initiativ, "Impulso Jovem". Efter Det Europæisk Råds møde i juni blev der sendt et omfattende forslag om omprogrammering til Kommissionen. De officielle forslag om omprogrammering af programmer under ESF og EFRU er alle blevet vedtaget. Der er omfordelt 143 mio. EUR fra ESF, som skal støtte unge ved at gennemføre foranstaltninger under programmet "Impulso Jovem". Foranstaltningerne omfatter erhvervspraktik (f.eks. beskæftigelsespasordningen, som primært vedrører praktikophold i vigtige økonomiske sektorer), støtte til ansættelse af unge i alderen år ved at arbejdsgiverens bidrag til sociale sikringsordninger tilbagebetales (medfinansieret af ESF), samt støtte til iværksætteri og virksomhedsinvesteringer. Kommissionen har godkendt omprogrammeringer under EFRU for mere end 500 mio. EUR o en EFRU-overførsel på 70 mio. EUR fra tre regionale driftsprogrammer under konvergensmålet til det nationale driftsprogram under konkurrenceevnemålet o en overførsel på 10 mio. EUR fra EFRU-driftsprogrammet for Madeira til det tilsvarende driftsprogram under ESF for at støtte praktikophold o en intern omfordeling, der stiller yderligere 98 mio. EUR i EFRU-midler til rådighed for skoleinfrastruktur som led i en overordnet indsats for bekæmpelse af tidligt skolefrafald o investeringerne i lokal infrastruktur i forbindelse med to regionale driftsprogrammer under konvergensmålet er reduceret med 98 mio. EUR, mens midlerne til foranstaltninger i forbindelse med konkurrenceevnemålet er øget tilsvarende. 7

9 ITALIEN I december 2011 vedtog Italien en handlingsplan for samhørighed med henblik på hurtigere gennemførelse af strukturfondsprogrammerne. Planen omfatter særligt nationale og regionale programmer for de fire konvergensregioner samt i mere begrænset omfang konkurrenceregionerne. Det samlede beløb (ESF+EFRU), der resulterer af omprogrammeringen, er på 12,1 mia. EUR. Dette beløb er hovedsageligt opnået ved at reducere den nationale medfinansiering, ved at øremærke disse nationale midler til en række områder, der er omfattet af handlingsplanen, og som er meget relevante for Europa 2020-planen og ved aktionsgruppens arbejde. For så vidt angår ESF, gennemføres der også væsentlige foranstaltninger inden for allerede eksisterende programmer (uden ændring af medfinansieringen), navnlig i forbindelse med uddannelse og skattefradrag. Sideløbende hermed er der oprettet to taskforces (for Campania og Sicilien), der skal revidere de største projekter, udforme finansieringstekniske instrumenter til SMV og bistå myndighederne. Selv i de tilfælde, hvor konvergensprogrammerne har givet dårligere resultater end forventet, er forholdende forbedrede, og udgiftsniveauet for de seneste 12 måneder er tæt på niveauet for de foregående tre år. Første fase (december 2011) fokuserede på omprogrammering af midler fra de regionale driftsprogrammer til fire prioriterede områder (uddannelse, beskæftigelse, jernbaner og den digitale dagsorden) og beløb sig til 3,7 mia. EUR (hvoraf 1,4 mia. EUR gik til foranstaltninger til fremme af uddannelse og beskæftigelse). Aktionsgruppen sigtede mod at bistå denne proces og at målrette udgifterne yderligere mod tiltag til fordel for unge og SMV. Dette omfatter finansiering af en plan for beskæftigelsesegnethed på Sicilien på 452 mio. EUR, som forventes at gavne unge, nye uddannelsesaktiviteter for studerende fra Syditalien samt nye mobilitetsmuligheder (Erasmus/Leonardo). Anden fase (maj 2012) fokuserede på omprogrammering af midler fra de nationale og interregionale driftsprogrammer og beløb sig til 2,3 mia. EUR (herunder 600 mio. EUR til foranstaltninger rettet mod unge). Midlerne skal finansiere en række foranstaltninger til fremme af unges vilkår, navnlig: børnepasning (400 mio. EUR), nedbringelse af skolefrafald (77 mio. EUR), støtte til projekter lanceret af unge iværksættere (38 mio. EUR), fremme af selvstændige erhvervsdrivende og iværksætteri (50 mio. EUR), lærepladser og nye initiativer for unge, der hverken arbejder eller studerer, samt integration af unge forskere i internationale forskernetværk. Nogle af disse tiltag skal dog stadig implementeres. Tredje fase (december 2012) vedrører hovedsageligt programmer i konvergensområderne, navnlig Sicilien, Calabria og Campania (hvor der skæres yderligere i den nationale medfinansiering), og til en vis grad programmer i forbindelse med målet om konkurrenceevne. Det samlede beløb (ESF, EFRU) vil være på ca. 5,7 mia. EUR. De nationale midler, der frigives, vil indgå i handlingsplanen og især blive anvendt til at støtte anticykliske foranstaltninger, der skal hjælpe arbejdstagerne, virksomhederne og borgerne til at tackle den langvarige krise. Denne fase berører især EFRU, mens mindre end 200 mio. EUR kommer fra ESF (eftersom de fleste ESF-midler allerede er programmerede). 8

10 LITAUEN I Litauen beløber de samlede omprogrammerede midler sig til 32 mio. EUR. De er på det seneste blevet mobiliseret til foranstaltninger til fremme af ungdomsbeskæftigelsen ved at ændre nogle programmer eller ved at foretage interne omfordelinger mellem foranstaltningerne. Der er iværksat arbejdsmarkedsreformer, der skal give arbejdsgiverne incitament til at ansætte flere medarbejdere, navnlig ved at fremme anvendelsen af midlertidige kontrakter på op til to år, mere fleksible arbejdstider, telearbejde og åbne og lige forhold i forbindelse med lønninger og opsigelsesfrister. I april 2012 fik ESF-projektet vedrørende integration på arbejdsmarkedet nyt fokus på unge, og der blev tilbudt erhvervsuddannelse til ca unge. Der blev overført 1,3 mio. EUR fra EFRU til foranstaltningen "Assistant-3" og 12,45 mio. EUR til "Invest LT-2" i forbindelse med tiltag, der henvender sig til unge iværksættere og andre erhvervstjenester. Fonden til fremme af iværksætteri (14,5 mio. EUR under ESF) tilbyder i øjeblikket lån og uddannelsestjenester til etablering af selvstændige erhvervsdrivende, med unge i fokus. En ny ESF-foranstaltning vedrørende tilskud til fremme af iværksætteri (3 mio. EUR) er for nylig blevet vedtaget af regeringen for at gøre låneordningerne til virksomhedsopstart og etablering som selvstændig erhvervsdrivende mere attraktive. I august 2012 blev projektet "Be active on the labour market" (der skal ruste de unge til deres første job) forlænget indtil den 1. september 2013, og dets budget blev øget med 6 mio. EUR (fra ESF) med henblik på at hjælpe ca unge. En anden ny ESF-foranstaltning (9,3 mio. EUR), "Support for the first job", er blevet vedtaget for nylig og skal erstatte den aktuelle ordning for reduceret indbetaling til sociale sikringsordninger ved første ansættelse med en løntilskudsordning. Der er omfordelt midler fra EFRU til at hjælpe unge med at markedsføre deres forretningsideer og give bedre adgang til finansiering. I alt vil ca unge iværksættere deltage i en mentorordning, og ca unge vil modtage bedre information om mulighederne for erhvervsfinansiering. SLOVAKIET I Slovakiet beløb de samlede omprogrammerede midler sig til 295 mio. EUR. 70 mio. EUR, som er omfordelt internt i ESF, vil blive anvendt på to nationale projekter, der blev lanceret i efteråret Projekterne sigter mod at skabe mere end jobs til især unge i den private og selvstændige sektor i de hårdest ramte regioner i det østlige og centrale Slovakiet. Der blev omfordelt 225 mio. EUR i EFRU-midler i støtte til SMV'er, navnlig i forbindelse med foranstaltninger til at fremme ansættelse af unge arbejdsløse. 9

11 IRLAND I Irland beløb de samlede omprogrammerede midler sig til 63 mio. EUR. Irland anmodede allerede i december 2011 om at få overført 25 mio. EUR til Youthreach-programmet, som tilbyder uddannelse, praktik og erhvervserfaring til unge, der er gået tidligt ud af skolen uden nogen form for kvalifikationer eller erhvervsuddannelse. Dette vil sikre, at der indtil udgangen af 2013 fastholdes praktikpladser til unge, der er gået tidligt ud af skolen. Der er foretaget en yderligere omprogrammering i forbindelse med et regionalt program under EFRU, som har givet mulighed for at overføre 38 mio. EUR fra nogle prioriterede områder, der gav knap så gode resultater, til det prioriterede område "innovation og viden". Endvidere er der som led i regeringens handlingsplan for job blevet oprettet en fond med henblik på at forberede og uddanne unge til arbejdsmarkedet. Den skal tilbyde uddannelse til mere end langtidsledige gennem det såkaldte "momentum"-initiativ. Der vil blive tilbudt uddannelsesløsninger med henblik på både at imødekomme de langtidslediges og arbejdsgivernes behov inden for fire særlige områder, hvoraf tre tager udgangspunkt i nogle hovederhvervsområder, hvor der sandsynligvis vil opstå jobåbninger, og det fjerde er specifikt målrettet mod de langtidsledige under 25 år. De samlede investeringer beløber sig til 20 mio. EUR, og fonden medfinansieres af ESF. LETLAND I Letland beløber de samlede omstrukturerede midler sig til ca. 91 mio. EUR. Andelen af unge arbejdsløse, der modtager støtte, vil stige fra 24 % til 40 %, og antallet af dem, der er under erhvervsuddannelse, vil blive fordoblet. Der er tildelt 62,2 mio. EUR til opgradering af udstyr og lokaler på erhvervsskolerne, og 11 mio. EUR til unge uden erhvervskvalifikationer, herunder både til unge arbejdsløse samt unge med en erhvervsuddannelse, som ønsker yderligere kvalifikationer og kompetencer, for at kunne blive integreret på arbejdsmarkedet (der findes 94 programmer af en varighed på 1-1,5 år inden for 54 forskellige professioner, som er udpeget i samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne). * * * 10

12

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Mangelfulde og forældede tal bag OECD s lange fremskrivninger

Mangelfulde og forældede tal bag OECD s lange fremskrivninger Mangelfulde og forældede tal bag OECD s lange fremskrivninger I debatten om hvordan Danmark klarer sig i det internationale vækstkapløb henvises ofte til OECD s lange fremskrivninger. OECD s lange fremskrivninger

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport DA DA BILAG I: TÆRSKELVÆRDIER FOR STØRRE KATASTROFER

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

Fælles indsats for EU s unge. En opfordring til at gøre mere for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden

Fælles indsats for EU s unge. En opfordring til at gøre mere for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden Fælles indsats for EU s unge En opfordring til at gøre mere for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.6.2013 COM(2013) 447 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 (IP Translator), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål: Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter 1 v1.2, 28. oktober 2015 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10

Læs mere

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 30. januar 2012 (OR. en) ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 PÅ VEJ MOD VÆKSTFREMMENDE KONSOLIDERING OG BESKÆFTIGELSESFREMMENDE VÆKST

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Denmark

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Denmark ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Denmark FL 8 - Regional Policy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.11.2015 COM(2015) 700 final UDKAST TIL KOMMISSIONENS OG RÅDETS FÆLLES RAPPORT OM BESKÆFTIGELSEN Ledsagedokument til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) 27.1.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-27 Jamila Madeira (PE415.219v01-00) En fælles indvandringspolitik for Europa: Principper,

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den.3.5 COM(5) 8 final ANNEXES to 3 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Solidaritetsfond Årsrapport 3 DA DA BILAG I: EU'S SOLIDARITETSFOND - TÆRSKELVÆRDIER

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013 Forum for Mænds Sundhed Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed MSSM August 2013 Ulighed i sundhed - helt kort Kort uddannet mand (det samme for kvinder men i mindre målestok) Stor risiko

Læs mere

Personlige oplysninger. Navn: Adresse: Telefonnummer: Land: Østrig Belgien Bulgarien Cypern Kroatien Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig

Personlige oplysninger. Navn: Adresse: Telefonnummer:   Land: Østrig Belgien Bulgarien Cypern Kroatien Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Offentlig høring om mobilitetsordningen Dit første EURES-job og mulighederne for fremtidige EU-initiativer for unge arbejdstageres bevægelighed inden for EU Felter med en skal udfyldes. Personlige oplysninger

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. januar 2008 Europa-Kommissionens klima- og energipolitiske udspil

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.7.2004 KOM(2004) 493 endelig 2004/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Socialfond (forelagt af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Finanskrisen er blevet til en statsgældskrise er vi fanget i en lavvækstfælde? Professor Torben M. Andersen Aarhus Universitet

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål. Finansieringsinstrumenter

En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål. Finansieringsinstrumenter En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål , medfinansieret af de europæiske struktur- og investeringsfonde, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

EU s samhørighedspolitik. En introduktion til. Juni 2014. Samhørighedspolitik 2014-2020

EU s samhørighedspolitik. En introduktion til. Juni 2014. Samhørighedspolitik 2014-2020 En introduktion til EU s samhørighedspolitik 2014-2020 Juni 2014 Samhørighedspolitik Hvad er samhørighedspolitik? Samhørighedspolitikken er EU s vigtigste investeringspolitik Den omfatter alle regioner

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark)

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) P7_TA(2013)0531 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-

Læs mere