AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE"

Transkript

1 Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.-

2 AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN MARTS 2013 På det uformelle møde i Det Europæiske Råd i januar 2012 lancerede Kommissionen et initiativ om at støtte de otte medlemsstater, der oplever den højeste ungdomsarbejdsløshed. I februar 2012 blev der oprettet aktionsgrupper bestående af nationale embedsfolk og embedsfolk fra Kommissionen i samarbejde med Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Portugal, Slovakiet og Spanien. Aktionsgrupperne har arbejdet på at omfordele EU's midler med henblik på at støtte de unges jobmuligheder og hjælpe de små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at få adgang til finansiering. I maj 2012 modtog Det Europæiske Råd en sammenfatning af aktionsgruppernes foreløbige arbejde. Nærværende notat indeholder opdateret information om situationen i marts 2013 og redegør for, hvordan Kommissionen fortsat vil tackle ungdomsarbejdsløsheden i de kommende måneder og år. I. Ungdomsarbejdsløshed i Den Europæiske Union Ved udgangen af 2012 var ungdomsarbejdsløsheden i EU steget fra 22,6 % i marts til 23,4 % (se tabel 1). De unge, der deltager aktivt på arbejdsmarkedet, har dobbelt så stor sandsynlighed for at blive arbejdsløse som den voksne aktive befolkning. Andelen af unge, der hverken arbejder eller er under uddannelse, er også stigende. I andet kvartal i 2012 var 12,6 % unge hverken i arbejde eller under uddannelse, hvilket er 2,3 procentpoint højere end for fire år siden. Situationen i de otte medlemsstater, hvor der blev oprettet aktionsgrupper (de grå felter i tabel 1) er meget forskellig. I Irland og Litauen er ungdomsarbejdsløsheden faldet med henholdsvis 0,8 og 4,3 procentpoint i løbet af året. I de øvrige seks medlemsstater har tendensen derimod været opadgående, navnlig i Spanien og Grækenland, hvor ungdomsarbejdsløsheden ved udgangen af året var steget til henholdsvis over 55 % og 59 %. Mere end nogensinde er der behov for at gribe hurtigt ind i disse og de øvrige medlemsstater. 1

3 Tabel 1. Ungdomsarbejdsløsheden i EU* Ungdomsarbejdsløshed i % Antal unge arbejdsløse (i 1 000) marts 2012 december 2012 ** marts 2012 december 2012 ** EU 27 22,6 23, BE 18,7 20, BG 29,3 27, CZ 19,3 21, DK 15,4 14, DE 8,1 8, EE 22,4 19, IE 31,0 30, EL 52,2 59, ES 51,2 55, FR 23,4 27, IT 35,1 36, CY 25,2 28, LV 29,2 31, LT 27,9 23, LU 18,6 18,8 3 3 HU 27,1 27, MT 13,4 15,7 4 5 NL 9,3 10, AT 8,9 8, PL 25,9 28, PT 36,0 38, RO 23,7 23, SI 16,8 26, SK 32,6 35, FI 19,1 18, SE 22,9 23, UK 21,7 20, * Sæsonkorrigeret på grundlag af arbejdsstyrkeundersøgelsen og optællingsdata ** EE og HU: data fra november; EL, LV, RO og UK: data fra oktober Kilde: Europa-Kommissionen II. Resultaterne af aktionsgruppernes arbejde med bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed Målrettede investeringer fra EU's strukturfonde kan have en stor virkning på vækst og beskæftigelse. Formålet med aktionsgrupperne var at øge virkningerne af finansieringen fra EU's strukturfonde ved at omfordele de midler, der endnu ikke var tildelt for perioden , til programmer, der støtter ungdomsbeskæftigelsen og SMV'er. Da initiativet blev lanceret, blev det anslået, at ca. 82 mia. EUR endnu ikke var tildelt for budgetperioden i EU. Dette beløb omfattede ca. 30 mia. EUR til de otte medlemsstater, hvor der blev oprettet aktionsgrupper. Takket være aktionsgruppernes arbejde er der mobiliseret omfattende midler, som illustreret i tabel 2. 2

4 Tabel 2. Oversigt over aktionsgruppernes resultater* Midler tildelt gennem aktionsgruppernes arbejde (mio. EUR) Antal unge, som ventes at få gavn af midlerne (overslag) Antal SMV'er, som ventes af få gavn af midlerne (overslag) I alt for de otte medlemsstater ~ ca EL ES IE IT LT LV PT SK * Tallene i tabellen er foreløbige. De nationale myndigheder mangler stadig at træffe visse beslutninger, og vurderingen af de forskellige foranstaltningers virkninger kan ændre sig med tiden. Kilde: Europa-Kommissionen I begyndelsen af 2013 var ca. 16 mia. EUR af de samlede EU-midler afsat til at skabe hurtige resultater eller til omfordeling, og ca unge og SMV forventes at få gavn af midlerne. Dette er en fordobling af det oprindelige skøn, som blev fremlagt for Det Europæiske Råd i maj sidste år (fra 7,3 mia. EUR til 16 mia. EUR), og skyldes hovedsageligt den seneste ambitiøse omprogrammeringsindsats i Italien, Grækenland og Portugal. Det udgør også en stor stigning i det samlede antal unge, der vil kunne få gavn af midlerne, fra ca i maj sidste år. Selv om det vil tage tid, før aktionsgruppernes indsats kan mærkes til fulde, er de indledende resultater positive. Eksempler fra de forskellige medlemsstater giver et klart billede af potentialet af denne form for EU-støtte: Grækenland offentliggjorde i januar 2013 en national handlingsplan for unge med et budget på 517 mio. EUR. Formålet er at fremme ungdomsrelaterede aktiviteter i en målgruppe på ca unge. Samtidig er der afsat yderligere 1,2 mia. EUR under det seneste program til at forbedre SMV'ernes likviditet. Spanien har omfordelt mere end 286 mio. EUR af EU-midlerne til ungdomsrelaterede aktioner i Der er omfordelt 135 mio. EUR til den offentlige arbejdsformidling for at hjælpe unge med at finde arbejde. Desuden er der afsat mere end 372 mio. EUR til oprettelsen af fem revolverende fonde, der skal give innovative SMV'er bedre adgang til finansiering, herunder driftskapital. Samtidig vil mere end 446 mio. EUR bidrage til en ny støtteordning vedrørende lån til strategiske industrisektorer. 1 Antallet af SMV i tredje programfase er endnu ikke fastsat. 3

5 Portugal har allerede sammen med Kommissionen vedtaget et initiativ ("Impulso Jovem") om omfattende omprogrammering. Initiativet omfatter bl.a. omfordelingen af 143 mio. EUR til at finansiere foranstaltninger, der kan skabe muligheder for unge, såsom "beskæftigelsespasordningen", som primært vedrører praktikophold i vigtige økonomiske sektorer. Yderligere 500 mio. EUR er omfordelt til fordel for prioriterede områder, f.eks. ungdomspraktik, skoleinfrastruktur og konkurrenceevne. Italien indledte i december 2011 en større prioriteringsindsats, som nu med støtte fra aktionsgrupperne har nået sin tredje fase. Den omfatter finansiering af en plan for beskæftigelsesegnethed på Sicilien, som vil gavne ca unge; nye uddannelsesaktiviteter til studerende i Syditalien og nye mobilitetsmuligheder (Erasmus/Leonardo); en skattefradragsordning for at fremme jobmulighederne for dårligt stillede grupper, herunder unge; og 600 mio. EUR til aktiviteter til fordel for unge iværksættere, forskere, elevpladser eller unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse. Litauen har omprioriteret et projekt, så der nu tilbydes erhvervsuddannelse til ca unge. En ny foranstaltning (for ca. 3 mio. EUR) blev godkendt for at gøre låneordninger mere attraktive i forbindelse med etablering af virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende, og et projekt om at ruste de unge til deres første job blev udvidet med et ekstra budget på 6 mio. EUR og vil gavne ca unge. Samlet vil ca unge iværksættere indgå i en mentorordning, og ca unge vil få bedre information om mulighederne for erhvervsfinansiering. Slovakiet har afsat 70 mio. EUR til projekter med henblik på at skabe op til jobs i de regioner, der oplever den højeste ungdomsarbejdsløshed. 225 mio. EUR er blevet omfordelt til fordel for SMV'er med særligt fokus på ansættelse af unge. Irland har omfordelt 25 mio. EUR til det integrerede Youthreach-program, som tilbyder uddannelse, undervisning og praktik til unge, der er gået tidligt ud af skolen uden kvalifikationer eller en erhvervsfaglig uddannelse. Det betyder, at der fastholdes uddannelsespladser indtil udgangen af Derudover er der oprettet en fond med henblik på at uddanne og forberede unge til arbejdsmarkedet. Herigennem tilbydes op til langtidsledige uddannelse via "Momentum"-initiativet. Letland har afsat mere end 62 mio. EUR til opgradering af udstyr og lokaler på erhvervsskolerne, og der er afsat 11 mio. EUR til fordel for unge uden erhvervskvalifikationer, som søger nye arbejdsmarkedskvalifikationer. Overordnet set vil andelen af unge arbejdsløse, der modtager EU-støtte, stige fra 24 % til 40 %, og antallet af unge under erhvervsuddannelse vil blive fordoblet. 4

6 III. Udnytte momentum: EU's støtte til ungdomsbeskæftigelse i 2013 og frem De foreløbige resultater peger på, at aktionsgruppernes arbejde i væsentlig grad har bidraget til den igangværende indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Som det dog tydeligt fremgår af de seneste tal, er antallet af unge arbejdsløse stadig stigende, og ungdomsarbejdsløsheden er derfor fortsat en af EU's største udfordringer. Det vil kræve en fortsat indsats både på nationalt og på europæisk niveau at få vendt denne tendens. Gennem støtte fra EU's strukturfonde, aktionsgruppernes arbejde, implementeringen af ungdomsbeskæftigelsespakken (herunder ungdomsgarantien) og af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har Kommissionen vist, hvordan Europa kan bidrage gennem koordinerede tiltag. Nu gælder det om at fordoble bestræbelserne på at gennemføre disse politiske tiltag og at få mest muligt ud af EU-finansieringen. For så vidt angår EU's strukturfonde, er mere end halvdelen af de 30 mia. EUR, der kunne omfordeles ved udgangen af 2011, nu blevet fordelt, bl.a. takket være aktionsgruppernes store arbejde. Selv om de resterende 14 mia. EUR stadig skal fordeles formelt til specifikke projekter, er midlerne allerede øremærket til tiltag, der bl.a. skal støtte unge, og derfor er udsigterne til yderligere omprogrammering i nuværende periode forholdsvis begrænsede. Fokus vil i stedet være på gennemførelsen for at sikre, at projekterne til fordel for unge og SMV'er bliver en succes, og at de potentielle fordele udnyttes fuldt ud. I et mere langsigtet perspektiv skrider forhandlingerne om EU's strukturstøtte i godt frem. Samtidig med lovgivningsarbejdet, som skal være afsluttet inden det nye program indledes i 2014, er Kommissionen og medlemsstaterne begyndt at drøfte, hvordan det sikres, at den nye finansiering målrettes mod de tiltag, der har størst potentiale for at skabe vækst og jobs. Støtten til ungdomsbeskæftigelse vil yderligere blive styrket med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (6 mia. EUR), der blev vedtaget af Det Europæiske Råd i februar. Initiativet bygger videre på den allerede væsentlige støtte, som EU yder via strukturfondene, ved at øremærke 3 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond og yderligere 3 mia. EUR fra en ny særlig budgetkonto til finansiering af støtte til unge, herunder ungdomsgarantien. Kommissionen vil nu fremlægge de lovgivningsforslag, der vil gøre dette initiativ til en realitet for EU's unge. *** 5

7 Bilag: Aktionsgruppernes resultater NB: ESF = Den Europæiske Socialfond EFRU = Den Europæiske Fond for Regionaludvikling GRÆKENLAND I Grækenland er der samlet omprogrammeret 1,15 mia. EUR fra strukturfondene. I januar 2013 blev en national handlingsplan for unge offentliggjort. Indtil videre har ca. 635 mio. EUR gavnet modtagere, og der er allerede afsat yderligere 517 mio. EUR til fordel for modtagere, som skal anvendes til at fremme ungdomsrelaterede aktiviteter i forbindelse med handlingsplanen. Desuden er otte programmer under EFRU og fire programmer under ESF blevet revideret og indgivet til vurdering i tredje kvartal af 2012, og programmerne blev godkendt i december. Revisionen af programmerne har følgende formål: at yde yderligere støtte på 1,2 mia. EUR for at tilgodese SMV'ernes likviditetsbehov at sikre, at garantifonden fungerer effektivt at yde yderligere støtte på ca. 466 mio. EUR fra ESF og 51 mio. EUR fra EFRU (i alt 517 mio. EUR) til at fremme ungdomsbeskæftigelsen at overføre projekter under de regionale driftsprogrammer til de nationale driftsprogrammer, således at de nationale programmer udnyttes bedre og for at "frigive" midler fra de regionale programmer til garantifonden at revisionen af de nationale driftsprogrammer giver mulighed for at overføre 255 mio. EUR i EU-finansiering til driftsprogrammet under konkurrenceevnemålet. SPANIEN I Spanien er der i alt allerede omprogrammeret 1,26 mia. EUR. De spanske myndigheder indsendte allerede fra juli 2012 de fleste anmodninger om ændring af programmer. Flere af disse er allerede vedtaget af Kommissionen, og enkelte er stadig under behandling. For så vidt angår ESF, er midlerne i 2012 omfordelt til foranstaltninger i forbindelse med unge. Disse foranstaltninger beløb sig til 286,3 mio. EUR (135 mio. EUR til driftsprogrammet for beskæftigelse og tilpasningsevne + 101,3 mio. EUR til regionale driftsprogrammer + 50 mio. EUR til driftsprogrammet for bekæmpelse af diskrimination). 6

8 For så vidt angår EFRU, er følgende foranstaltninger (der beløber sig til 1 032,9 mio. EUR) allerede gennemført eller vil blive vedtaget i de kommende uger: o oprettelsen af fem revolverende fonde, der skal give innovative SMV bedre adgang til finansiering, herunder driftskapital, med et samlet bidrag fra EFRU på 372,1 mio. EUR o en ny støtteordning, hvor der ydes målrettede lån med et samlet bidrag fra EFRU på 446,2 mio. EUR til fremme af nye industriprojekter og strategiske industrisektorer o øget støtte til SMV inden for fødevaresektoren i de regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden er højest o opførelse og istandsættelse af uddannelsesinfrastruktur med et samlet bidrag fra EFRU på 214,6 mio. EUR. PORTUGAL I Portugal er det samlede beløb, der er blevet omprogrammeret fra strukturfondene, 643 mio. EUR. De portugisiske myndigheder har udarbejdet et nationalt initiativ, "Impulso Jovem". Efter Det Europæisk Råds møde i juni blev der sendt et omfattende forslag om omprogrammering til Kommissionen. De officielle forslag om omprogrammering af programmer under ESF og EFRU er alle blevet vedtaget. Der er omfordelt 143 mio. EUR fra ESF, som skal støtte unge ved at gennemføre foranstaltninger under programmet "Impulso Jovem". Foranstaltningerne omfatter erhvervspraktik (f.eks. beskæftigelsespasordningen, som primært vedrører praktikophold i vigtige økonomiske sektorer), støtte til ansættelse af unge i alderen år ved at arbejdsgiverens bidrag til sociale sikringsordninger tilbagebetales (medfinansieret af ESF), samt støtte til iværksætteri og virksomhedsinvesteringer. Kommissionen har godkendt omprogrammeringer under EFRU for mere end 500 mio. EUR o en EFRU-overførsel på 70 mio. EUR fra tre regionale driftsprogrammer under konvergensmålet til det nationale driftsprogram under konkurrenceevnemålet o en overførsel på 10 mio. EUR fra EFRU-driftsprogrammet for Madeira til det tilsvarende driftsprogram under ESF for at støtte praktikophold o en intern omfordeling, der stiller yderligere 98 mio. EUR i EFRU-midler til rådighed for skoleinfrastruktur som led i en overordnet indsats for bekæmpelse af tidligt skolefrafald o investeringerne i lokal infrastruktur i forbindelse med to regionale driftsprogrammer under konvergensmålet er reduceret med 98 mio. EUR, mens midlerne til foranstaltninger i forbindelse med konkurrenceevnemålet er øget tilsvarende. 7

9 ITALIEN I december 2011 vedtog Italien en handlingsplan for samhørighed med henblik på hurtigere gennemførelse af strukturfondsprogrammerne. Planen omfatter særligt nationale og regionale programmer for de fire konvergensregioner samt i mere begrænset omfang konkurrenceregionerne. Det samlede beløb (ESF+EFRU), der resulterer af omprogrammeringen, er på 12,1 mia. EUR. Dette beløb er hovedsageligt opnået ved at reducere den nationale medfinansiering, ved at øremærke disse nationale midler til en række områder, der er omfattet af handlingsplanen, og som er meget relevante for Europa 2020-planen og ved aktionsgruppens arbejde. For så vidt angår ESF, gennemføres der også væsentlige foranstaltninger inden for allerede eksisterende programmer (uden ændring af medfinansieringen), navnlig i forbindelse med uddannelse og skattefradrag. Sideløbende hermed er der oprettet to taskforces (for Campania og Sicilien), der skal revidere de største projekter, udforme finansieringstekniske instrumenter til SMV og bistå myndighederne. Selv i de tilfælde, hvor konvergensprogrammerne har givet dårligere resultater end forventet, er forholdende forbedrede, og udgiftsniveauet for de seneste 12 måneder er tæt på niveauet for de foregående tre år. Første fase (december 2011) fokuserede på omprogrammering af midler fra de regionale driftsprogrammer til fire prioriterede områder (uddannelse, beskæftigelse, jernbaner og den digitale dagsorden) og beløb sig til 3,7 mia. EUR (hvoraf 1,4 mia. EUR gik til foranstaltninger til fremme af uddannelse og beskæftigelse). Aktionsgruppen sigtede mod at bistå denne proces og at målrette udgifterne yderligere mod tiltag til fordel for unge og SMV. Dette omfatter finansiering af en plan for beskæftigelsesegnethed på Sicilien på 452 mio. EUR, som forventes at gavne unge, nye uddannelsesaktiviteter for studerende fra Syditalien samt nye mobilitetsmuligheder (Erasmus/Leonardo). Anden fase (maj 2012) fokuserede på omprogrammering af midler fra de nationale og interregionale driftsprogrammer og beløb sig til 2,3 mia. EUR (herunder 600 mio. EUR til foranstaltninger rettet mod unge). Midlerne skal finansiere en række foranstaltninger til fremme af unges vilkår, navnlig: børnepasning (400 mio. EUR), nedbringelse af skolefrafald (77 mio. EUR), støtte til projekter lanceret af unge iværksættere (38 mio. EUR), fremme af selvstændige erhvervsdrivende og iværksætteri (50 mio. EUR), lærepladser og nye initiativer for unge, der hverken arbejder eller studerer, samt integration af unge forskere i internationale forskernetværk. Nogle af disse tiltag skal dog stadig implementeres. Tredje fase (december 2012) vedrører hovedsageligt programmer i konvergensområderne, navnlig Sicilien, Calabria og Campania (hvor der skæres yderligere i den nationale medfinansiering), og til en vis grad programmer i forbindelse med målet om konkurrenceevne. Det samlede beløb (ESF, EFRU) vil være på ca. 5,7 mia. EUR. De nationale midler, der frigives, vil indgå i handlingsplanen og især blive anvendt til at støtte anticykliske foranstaltninger, der skal hjælpe arbejdstagerne, virksomhederne og borgerne til at tackle den langvarige krise. Denne fase berører især EFRU, mens mindre end 200 mio. EUR kommer fra ESF (eftersom de fleste ESF-midler allerede er programmerede). 8

10 LITAUEN I Litauen beløber de samlede omprogrammerede midler sig til 32 mio. EUR. De er på det seneste blevet mobiliseret til foranstaltninger til fremme af ungdomsbeskæftigelsen ved at ændre nogle programmer eller ved at foretage interne omfordelinger mellem foranstaltningerne. Der er iværksat arbejdsmarkedsreformer, der skal give arbejdsgiverne incitament til at ansætte flere medarbejdere, navnlig ved at fremme anvendelsen af midlertidige kontrakter på op til to år, mere fleksible arbejdstider, telearbejde og åbne og lige forhold i forbindelse med lønninger og opsigelsesfrister. I april 2012 fik ESF-projektet vedrørende integration på arbejdsmarkedet nyt fokus på unge, og der blev tilbudt erhvervsuddannelse til ca unge. Der blev overført 1,3 mio. EUR fra EFRU til foranstaltningen "Assistant-3" og 12,45 mio. EUR til "Invest LT-2" i forbindelse med tiltag, der henvender sig til unge iværksættere og andre erhvervstjenester. Fonden til fremme af iværksætteri (14,5 mio. EUR under ESF) tilbyder i øjeblikket lån og uddannelsestjenester til etablering af selvstændige erhvervsdrivende, med unge i fokus. En ny ESF-foranstaltning vedrørende tilskud til fremme af iværksætteri (3 mio. EUR) er for nylig blevet vedtaget af regeringen for at gøre låneordningerne til virksomhedsopstart og etablering som selvstændig erhvervsdrivende mere attraktive. I august 2012 blev projektet "Be active on the labour market" (der skal ruste de unge til deres første job) forlænget indtil den 1. september 2013, og dets budget blev øget med 6 mio. EUR (fra ESF) med henblik på at hjælpe ca unge. En anden ny ESF-foranstaltning (9,3 mio. EUR), "Support for the first job", er blevet vedtaget for nylig og skal erstatte den aktuelle ordning for reduceret indbetaling til sociale sikringsordninger ved første ansættelse med en løntilskudsordning. Der er omfordelt midler fra EFRU til at hjælpe unge med at markedsføre deres forretningsideer og give bedre adgang til finansiering. I alt vil ca unge iværksættere deltage i en mentorordning, og ca unge vil modtage bedre information om mulighederne for erhvervsfinansiering. SLOVAKIET I Slovakiet beløb de samlede omprogrammerede midler sig til 295 mio. EUR. 70 mio. EUR, som er omfordelt internt i ESF, vil blive anvendt på to nationale projekter, der blev lanceret i efteråret Projekterne sigter mod at skabe mere end jobs til især unge i den private og selvstændige sektor i de hårdest ramte regioner i det østlige og centrale Slovakiet. Der blev omfordelt 225 mio. EUR i EFRU-midler i støtte til SMV'er, navnlig i forbindelse med foranstaltninger til at fremme ansættelse af unge arbejdsløse. 9

11 IRLAND I Irland beløb de samlede omprogrammerede midler sig til 63 mio. EUR. Irland anmodede allerede i december 2011 om at få overført 25 mio. EUR til Youthreach-programmet, som tilbyder uddannelse, praktik og erhvervserfaring til unge, der er gået tidligt ud af skolen uden nogen form for kvalifikationer eller erhvervsuddannelse. Dette vil sikre, at der indtil udgangen af 2013 fastholdes praktikpladser til unge, der er gået tidligt ud af skolen. Der er foretaget en yderligere omprogrammering i forbindelse med et regionalt program under EFRU, som har givet mulighed for at overføre 38 mio. EUR fra nogle prioriterede områder, der gav knap så gode resultater, til det prioriterede område "innovation og viden". Endvidere er der som led i regeringens handlingsplan for job blevet oprettet en fond med henblik på at forberede og uddanne unge til arbejdsmarkedet. Den skal tilbyde uddannelse til mere end langtidsledige gennem det såkaldte "momentum"-initiativ. Der vil blive tilbudt uddannelsesløsninger med henblik på både at imødekomme de langtidslediges og arbejdsgivernes behov inden for fire særlige områder, hvoraf tre tager udgangspunkt i nogle hovederhvervsområder, hvor der sandsynligvis vil opstå jobåbninger, og det fjerde er specifikt målrettet mod de langtidsledige under 25 år. De samlede investeringer beløber sig til 20 mio. EUR, og fonden medfinansieres af ESF. LETLAND I Letland beløber de samlede omstrukturerede midler sig til ca. 91 mio. EUR. Andelen af unge arbejdsløse, der modtager støtte, vil stige fra 24 % til 40 %, og antallet af dem, der er under erhvervsuddannelse, vil blive fordoblet. Der er tildelt 62,2 mio. EUR til opgradering af udstyr og lokaler på erhvervsskolerne, og 11 mio. EUR til unge uden erhvervskvalifikationer, herunder både til unge arbejdsløse samt unge med en erhvervsuddannelse, som ønsker yderligere kvalifikationer og kompetencer, for at kunne blive integreret på arbejdsmarkedet (der findes 94 programmer af en varighed på 1-1,5 år inden for 54 forskellige professioner, som er udpeget i samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne). * * * 10

12

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Christian Ølgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet Børsmæglerforeningens årsmøde fredag den 8. marts 2013 Et dansk investeringsefterslæb

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 Europa-Kommissionen Forenkling Samhørighedspolitik for 2014-2020 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er forenkling? 3 Hvordan kan forenkling opnås? 4 Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 1 Harmonisering

Læs mere

Behovet for arbejdskraft fremover

Behovet for arbejdskraft fremover Behovet for arbejdskraft fremover -danskeogeuropæiske perspektiver Henning Jørgensen professor Aalborg Universitet Vidensbazar Vejle 20.11.2008 Afgørende for udviklingstrin MULD MASKINER MENNESKER Generelle

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Dit første EURES-job 2012-2013. Sådan det bliver lettere at flytte og arbejde at rekruttere unge i Europa. Vejledning

Dit første EURES-job 2012-2013. Sådan det bliver lettere at flytte og arbejde at rekruttere unge i Europa. Vejledning Dit første EURES-job Sådan det bliver lettere at flytte og arbejde at rekruttere unge i Europa 2012-2013 Vejledning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 4 3. OPBYGNING...5 4. GENNEMFØRELSE...

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2015 COM(2015) 145 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer DA

Læs mere

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU

STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU STATUS PÅ FINANSPOLITIKKEN I EU Karoline Garm Nissen og Maria Hove Pedersen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den globale økonomiske krise og aktive finanspolitiske lempelser førte til, at

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF&

Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Bilag&2:&Interview&med&Thomas&Abildgaard&Bentsen&fra&BJMF& Sted:BJMFslokaleriValby Tid:Mandag.20aprilklokken14.00 Tilstede:Josefine,SofiaogMarie Interviewer(I):Josefine Interviewperson(IP):ThomasAbildgaardBentsen

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF)

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) KvægKongres 2013 Herning, Danmark Steffi Wille-Sonk (European Dairy Farmers e.v.)

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014. forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Årsrapport om åbenhedsregistrets aktiviteter 2014 forelagt af generalsekretærerne for Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen for Europa-Parlamentets næstformand Sylvie Guillaume og Kommissionens førstenæstformand,

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2014 COM(2014) 455 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0010 Bilag 2 Offentligt AARHUS Modtager(e): Europaudvalget Angående foretræde for Folketingets Europaudvalg, fredag den 22. maj 2015 I forbindelse med vores foretræde for

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere