Brugs- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN S FN S FN S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af fryseskabet...4 Miljøbeskyttelse...5 Råd om sikkerhed og advarsler...6 Sådan spares der energi...11 Fryseskabet tændes og slukkes Ved længere fravær Den rigtige temperatur...13 Temperaturen indstilles...13 Temperaturvisning...14 Alarm Tilkobling af alarmsystem...15 Alarmen afbrydes...15 Superfrost Frysning og opbevaring...17 Maksimal frysekapacitet...17 Hvad sker der, når friske madvarer indfryses? Anvendelse af isolationsplade Vigtig information! Madvarer, der købes som dybfrostvarer Madvarer, man selv indfryser Før indfrysning bør man være opmærksom på følgende: Emballage Før ilægning...20 Ilægning...20 Optøning af frysevarer...21 Isterninger...21 Drikkevarer lynafkøles...21 Frysebakke...22 Automatisk afrimning

3 Indholdsfortegnelse Rengøring og vedligeholdelse...24 Indvendigt, tilbehør Dør, sidevægge Ventilationsåbninger...25 Tætningsliste i døren...25 Bagside - metalgitter Småfejl udbedres...27 Støjårsager...29 Service / reklamationsfrist...30 Eltilslutning...33 Opstillingsanvisning...34 Opstillingssted...34 Klimaklasse Ventilation...34 Opstilling...35 Justering...35 Døren understøttes...35 Mål...36 Opstilling af en side-by-side-kombination...37 Opstilling...37 Skabene skubbes på plads...37 Køle-/fryseskabene forbindes med hinanden...38 Hængslingssiden ændres...43 Døren justeres...48 Køleskabet indbygges

4 Beskrivelse af fryseskabet a Tænd/Sluk b Tast til indstilling af temperatur c Temperaturvisning d Superfrost og kontrollampe e Alarm og kontrollampe a NoFrost-system b Øverste fryseskuffe, der kan anvendes som frysebakke c Fryseskuffer 4

5 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballage Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt. Genbrug af emballage sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at rørene i kølesystemet ikke bliver beskadiget, før skabet bliver afleveret til miljørigtig bortskaffelse. På den måde forhindres ukontrolleret udsivning af kølemidlet. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen. 5

6 Råd om sikkerhed og advarsler Dette fryseskab overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og fryseskab. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden fryseskabet tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om opstilling, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes både personer og fryseskab. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer! Retningslinjer vedrørende brugen ~ Dette fryseskab må kun anvendes i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder, som f.eks. i butikker, på kontorer eller lignende arbejdsomgivelser ~ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene fryseskabet sikkert, må ikke anvende det uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Børn i huset ~ Børn på 8 år eller derover må kun bruge fryseskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. ~ Børn under 8 år må ikke anvende fryseskabet, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. ~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af fryseskabet. Lad dem aldrig lege med fryseskabet (f.eks. sætte sig i en fryseskuffe eller hænge på døren). i landbrugsbedrifter til kundebrug på hoteller, moteller, pensionater og lign. Dette fryseskab er ikke beregnet til udendørs brug. Brug kun fryseskabet til opbevaring af dybfrostvarer, frysning af friske madvarer og fremstilling af is. Al anden anvendelse er på egen risiko og kan være forbundet med fare. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening. 6

7 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed ~ Kontroller fryseskabet for ydre, synlige skader, inden det opstilles. Tag aldrig et beskadiget fryseskab i brug, da det kan betyde fare for sikkerheden! ~ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. ~ Dette fryseskab indeholder isobutan (R600a), et naturgasprodukt, der er meget miljøvenligt, men brændbart. Det er ikke skadeligt for ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten. Anvendelsen af dette miljøvenlige kølemiddel har dog delvist forårsaget et højere lydniveau, da der ud over støj fra kompressoren også kan forekomme strømningsstøj fra hele kølekredsløbet. Disse effekter kan desværre ikke undgås, men har ingen indflydelse på fryseskabets funktion. Ved transport og opstilling skal man sørge for, at ingen dele i kølesystemet beskadiges. Kølemidlet kan ved uheld forårsage øjenskader! I tilfælde af beskadigelser: undgå alle former for åben ild, træk stikket ud, sørg for udluftning i nogle minutter i rummet, hvor fryseskabet står, og kontakt Miele Teknisk Service. ~ Jo mere kølemiddel, der er i fryseskabet, desto større skal det rum være, hvori det opstilles. I tilfælde af brud på kølesystemet kan der i små rum dannes en brændbar gas-/luftblanding. Rummet skal være mindst 1 m 3 pr.8g kølemiddel. Mængden af kølemiddel er anført på typeskiltet, der er anbragt inde i fryseskabet. ~ Sikker drift kan kun garanteres, når montering og tilslutning er foretaget som beskrevet i brugsanvisningen. ~ Før tilslutning er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på fryseskabet. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. ~ Tilslutning må ikke foretages ved hjælp af en forlængerledning eller en multistikdåse, da disse ikke giver den nødvendige sikkerhed (f.eks. risiko for overophedning). 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret reglementeret jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller afbrudt jordforbindelse (f.eks. elektrisk stød). ~ Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren og er ikke omfattet af Mieles reklamationsordning. ~ Reparation inden reklamationsfristens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles reklamationsordning. ~ Fryseskabet skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Fryseskabet er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: Stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen, men tag fat i stikket. Sikringen er slået fra. ~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. ~ Køle-/fryseskabet må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug ~ Berør ikke frysevarer med våde hænder. Hænderne kan fryse fast. Risiko for kvæstelser! ~ Tag aldrig isterninger eller spiseis - specielt ikke vandis - direkte fra fryseskabet i munden. På grund af den meget lave temperatur kan læber og tunge fryse fast. Risiko for kvæstelser! ~ Let eller helt optøede madvarer må aldrig genfryses. Brug dem så hurtigt som muligt, fordi de mister næringsværdi og fordærves. Kogt eller stegt kan de optøede madvarer dog genfryses. ~ Der kan være risiko for madforgiftning ved at spise madvarer, der har ligget for længe i fryseskabet. Hvor længe madvarerne kan opbevares i fryseskabet afhænger af mange faktorer, som f.eks. hvor friske de er og af kvaliteten samt af temperaturen i fryseskabet. Vær opmærksom på fødevareproducenternes anvisninger og datomærkning! ~ Opbevar aldrig dåser og flasker med kulsyreholdige drikkevarer eller væsker i fryseskabet. Dåser og flasker kan eksplodere. Risiko for kvæstelser og beskadigelse! ~ Flasker, der lægges i fryseskabet til lynkøling, skal tages ud senest efter en time. Flaskerne kan eksplodere. Risiko for kvæstelser og beskadigelse! ~ Brug aldrig spidse eller skarpe genstande til at fjerne rim eller is med løsne fastfrosne isterningbakker eller madvarer med. Disse kan beskadige køleelementerne, så fryseskabet ikke kan anvendes. ~ Brug ikke olie eller fedt på dørlisten. Det gør den med tiden porøs. ~ Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes. Hvis dette sker, er der ikke sikret tilstrækkelig ventilation, hvorved strømforbruget øges, og skader på dele af fryseskabet ikke kan udelukkes. ~ Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (f.eks. spraydåser) i fryseskabet. Der kan opstå gnister, når termostaten tænder, og dette kan forårsage eksplosion. ~ Brug aldrig elektriske apparater i fryseskabet (f.eks. til fremstilling af softice). Der kan dannes gnister. Risiko for eksplosion! 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Fryseskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen fremgår af typeskiltet inde i fryseskabet. En lavere rumtemperatur betyder længere pauser for kølesystemet, således at fryseskabet ikke kan holde den nødvendige temperatur. ~ Brug aldrig en elektrisk varmekilde eller stearinlys til optøning. Plastdelene kan blive beskadiget. ~ Brug ikke optøningsspray eller midler til afisning. De kan danne eksplosive gasser, indeholde opløsnings- eller drivmidler, der er skadelige for plastdelene, eller være sundhedsfarlige. ~ Brug aldrig et damprengøringsapparat til afrimning og rengøring af fryseskabet. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og forårsage kortslutning. For køle-/fryseskabe i rustfrit stål gælder: ~ Klæb aldrig notespapir (fx post-it), transparent tape, afdækningstape eller andre klæbemidler på dørens overflade. Overfladen vil blive beskadiget og miste sin beskyttende, smudsafvisende virkning. ~ Dørens specielle overfladebehandling er modtagelig over for ridser. Selv køleskabsmagneter kan forårsage ridser. Bortskaffelse af et gammelt fryseskab ~ Låsen i det gamle fryseskab gøres ubrugelig. Det forhindrer legende børn i at lukke sig inde og komme i livsfare. ~ Sørg for ikke at beskadige dele af kølesystemet, f.eks. ved at stikke hul på kølemiddelkanalerne knække rørene kradse overfladebelægningen af. Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt. 10

11 Normalt energiforbrug Øget energiforbrug Opstilling I rum med ventilation. I lukkede rum uden ventilation. Beskyttet mod direkte sollys. I direkte sollys. Temperaturindstilling termostat "cirka-tal" (trinvis regulering) Temperaturindstilling termostat "præcis grad" (digital visning) Brug Afrimning Ikke ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved ideel rumtemperatur på ca. 20 C. Undlad at tildække ventilationsarealerne, og rengør dem jævnligt for støv. Middel indstilling, 2-3. Svalezone 8 til 12 C Kølezone 4 til 5 C PerfectFresh-zone ca. 0 C Frysezone -18 C Vinkøleskab 10 til 12 C Placering af skuffer, hylder og dørhylder som ved levering. Døren bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt. Madvarerne sorteres, før de anbringes i skabet. Varme mad- og drikkevarer afkøles, inden de anbringes i skabet. Ved anbringelse i skabet skal madvarerne være pakket ind eller godt tildækket. Frysevarer optøs i køleskabet. Madvarerne må ikke ligge for tæt. Luften skal kunne cirkulere imellem dem. Fryseskabet afrimes, når der har dannet sig et 0,5 cm tykt lag is. Sådan spares der energi Ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved høj omgivelsestemperatur. Høj indstilling: Jo lavere temperaturen i skabet er, desto højere er energiforbruget! På skabe med vinterindstilling skal man sørge for, at vinterindstillingen er frakoblet ved omgivelsestemperaturer over hhv. 16 C og 18 C! Hyppig og langvarig åbning af døren = kuldetab. Lang søgetid betyder, at døren holdes åben i længere tid. Varm mad i skabet medfører, at kompressoren skal køre i længere tid (forsøger at holde temperaturen nede). Fordampning og kondensering af væsker i køleskabet kan medføre reduceret køleeffekt. Et islag reducerer kuldeafgivelsen til madvarerne og medfører højere strømforbrug! 11

12 Fryseskabet tændes og slukkes Inden fryseskabet tages i brug Beskyttelsesfolie På fryseskabe i rustfrit stål er døren og eventuelt også sidevæggene i rustfrit stål forsynet med en beskyttelsesfolie. ^ Træk først beskyttelsesfolien af, når fryseskabet er stillet på plads. Rengøring ^ Rengør fryseskabets indvendige flader og tilbehøret med lunkent vand, og tør efter med en tør klud. Fryseskabet tændes ^ Tryk på Tænd/Sluk. Temperaturdisplayet og kontrollampen for alarmen blinker, indtil der er tilstrækkeligt koldt i fryseskabet. For at sikre at temperaturen er tilstrækkelig lav, skal fryseskabet forkøle nogle timer, inden der lægges madvarer ind første gang. Fryseskabet slukkes ^ Tryk på tænd/sluk-tasten, indtil temperaturangivelsen slukker. Alle visninger slukker, og kølingen er afbrudt. Ved længere fravær Hvis fryseskabet ikke skal bruges i længere tid: ^ sluk fryseskabet, ^ træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra, ^ rengør fryseskabet, og ^ lad døren stå på klem for at undgå generende lugt i fryseskabet. Hvis der slukkes for fryseskabet ved længere tids fravær, og det ikke bliver rengjort, kan der dannes skimmel, hvis døren er lukket. 12

13 Den rigtige temperatur Korrekt temperaturindstilling er meget vigtig. Madvarer fordærves hurtigt af mikroorganismer, men dette kan forhindres eller udsættes med korrekt opbevaringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismernes formeringshastighed. Med lavere temperatur går processen langsommere. For at kunne indfryse ferske madvarer og opbevare dem i lang tid kræves en temperatur på -18 C. Ved denne temperatur er mikroorganismernes vækst så godt som helt indstillet. Så snart temperaturen stiger til over -10 C, begynder madvarerne at fordærves og har derved en kortere holdbarhedstid. Derfor må let eller helt optøede madvarer først genfryses, når de er blevet tilberedt (kogt eller stegt). De høje temperaturer under tilberedningen dræber de fleste mikroorganismer. Temperaturen i fryseskabet øges, jo hyppigere og længere tid døren holdes åben, jo flere madvarer, der lægges ind, jo flere ferske madvarer, der indfryses, jo højere temperatur, der er omkring fryseskabet. Fryseskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Temperaturen indstilles ^ Tryk gentagne gange på tasten til indstilling af temperatur, indtil lampen for den ønskede temperatur lyser. Temperaturværdien ændres fortløbende. Ved yderligere tryk på tasten ved indstillingen -32 C begyndes forfra med -15 C. Inden for de viste temperaturområder (f.eks. mellem -15 og -18 C) kan temperaturen indstilles til at være en lille smule koldere: ^ Tryk gentagne gange på tasten til indstilling af temperatur, indtil temperaturlampen for -15 C lyser. ^ Tryk igen i ca. 5 sekunder på tasten til indstilling af temperatur. Den koldere temperatur inden for det lille temperaturområde er nu indstillet, selvom det ikke fremgår af temperaturvisningen. 13

14 Den rigtige temperatur Temperaturvisning Temperaturlamperne på betjeningspanelet viser altid den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles fra -15 C til -32 C. Temperaturlamperne blinker, når temperaturen i fryseskabet ikke ligger inden for det område, der kan vises, der indstilles en anden temperatur, temperaturen i fryseskabet er steget flere grader (kuldetab). Et sådant kortvarigt kuldetab er uden betydning, når det skyldes, at døren holdes åben i længere tid, f.eks. når større mængder frysevarer tages ud eller lægges ind, at der indfryses ferske madvarer. Hvis temperaturen i fryseskabet i længere tid er højere end -18 C, bør man kontrollere, om frysevarerne er lidt eller helt optøet. Hvis det er tilfældet, skal madvarerne bruges så hurtigt som muligt! 14

15 Alarm Køle-/fryseskabet er udstyret med et alarmsystem, der forhindrer temperaturen i fryseskabet i at stige ubemærket. Hvis temperaturen bliver for høj, høres en alarmtone. Samtidig blinker temperaturvisningen og alarmens kontrollampe. Hvornår alarmsystemet registrerer en temperatur som værende for høj, afhænger af den indstillede temperatur. Det akustiske og optiske signal kan f.eks. forekomme, hvis der er lagt en stor mængde madvarer ind til indfrysning, uden at Superfrost er tilkoblet. Afhængig af den viste temperatur kontrolleres, om madvarerne er begyndt at tø op eller endda er tøet helt op. Er dette tilfældet, skal madvarerne tilberedes (koges eller steges), inden de indfryses igen. Tilkobling af alarmsystem Alarmsystemet er altid automatisk klar til brug. Det skal ikke tændes separat. Alarmen afbrydes Så snart alarmtilstanden er ophørt, slukker alarmen, og kontrollampen går ud. Hvis alarmen generer, kan den afbrydes før tiden. ^ Tryk på alarmtasten. Alarmtonen ophører. Alarmens kontrollampe lyser konstant og går først ud, når alarmtilstanden er ophørt. Herefter er alarmsystemet igen klar til at træde i funktion. 15

16 Superfrost Madvarer indfryses bedst, når Superfrost tilkobles inden indfrysningen. Herved opnår man, at madvarerne gennemfryses hurtigt og dermed bevarer næringsværdi, vitaminer, udseende og smag. Undtagelser: Hvis der lægges madvarer ind, der allerede er frosset. Hvis der dagligt kun lægges op til 2 kg madvarer ind. Superfrost tilkobles Superfrost skal tilkobles 6 timer før, der lægges madvarer ind. Hvis den maksimale frysekapacitet skal udnyttes, skal Superfrost tilkobles 24 timer forinden! Superfrost frakobles Superfrost frakobles automatisk efter ca. 65 timer. Kontrollampen slukker, og fryseskabet arbejder igen med normal køleeffekt. For at spare energi kan man også selv frakoble Superfrost, så snart en konstant temperatur i fryseskabet på mindst -18 C er nået. Kontroller temperaturen i fryseskabet. ^ Tryk på Superfrost, indtil kontrollampen slukker. Fryseskabet arbejder igen med normal køleeffekt. ^ Tryk på Superfrost-tasten, indtil kontrollampen for Superfrost lyser. Temperaturen i fryseskabet falder, da der nu arbejdes med størst mulig køleeffekt. 16

17 Frysning og opbevaring Maksimal frysekapacitet For at madvarerne skal blive helt gennemfrosset hurtigst muligt, må den maksimale frysekapacitet ikke overskrides. Den maksimale frysekapacitet på 24 timer er angivet på typeskiltet "Frysekapacitet...kg/24 t." Den maksimale frysekapacitet, som er angivet på typeskiltet, er fastsat efter norm DIN EN ISO Hvad sker der, når friske madvarer indfryses? Friske madvarer skal gennemfryses så hurtigt som muligt, så næringsværdi, vitaminer, udseende og smag bibeholdes. Jo langsommere madvarerne gennemfryses, desto mere væde trænger der ud af hver enkelt celle. Cellerne skrumper. Ved optøning kan kun en del af den mistede væde vandre tilbage i cellerne. I praksis betyder dette, at der i madvarerne sker et større safttab. Dette kan ses under optøningen, hvor der dannes en stor mængde væde omkring madvarerne. Hvis madvarerne er blevet hurtigt gennemfrosset, har væden kortere tid til at trænge ud af hver enkelt celle. Cellerne skrumper betydeligt mindre. Ved optøning kan den lille mængde væde, der var trængt ud, vandre tilbage til cellerne, så safttabet bliver meget lille. Der dannes kun en lille mængde væde omkring madvarerne! Anvendelse af isolationsplade (fås som ekstratilbehør afhængig af model) Til fryseskabet findes en isolationsplade, som kan anvendes til at adskille/isolere skuffer, der ikke er i brug, for at spare strøm. Anvend denne isolationsplade, når der kun er få frysevarer i fryseren. Vigtig information! Der skal altid være mindst 3 fryseskuffer inkl. frysebakken i fryseskabet. Afhængig af behov kan de andre skuffer adskilles/isoleres, dog ikke færre end de to nederste skuffer. De skuffer, der skal anvendes til frysning, skal altid være foroven. Isolationspladen skal skubbes ind under den sidste skuffe, der skal indfryses i. Jo færre skuffer, der skal køles, jo mindre strøm bruger fryseskabet. Der kan spares en del strøm ved at anvende isolationspladen! Der må ikke anbringes madvarer i de adskilte/isolerede skuffer, da der kan forekomme store, ukontrollerede temperatursvingninger, hvorved madvarerne kan blive fordærvet. 17

18 Frysning og opbevaring Eksempel Der er kun brug for 3 skuffer inklusive frysebakken til opbevaring af frysevarerne. ^ Anbring frysevarerne i de 3 øverste fryseskuffer. Alle andre skuffer er tomme. ^ Tag den fjerde skuffe ud, og opbevar den et andet sted. ^ Skub isolationspladen ind under den tredje skuffe. De resterende nederste skuffer bliver nu adskilt/isoleret. Madvarer, der købes som dybfrostvarer Når allerede dybfrosne madvarer skal opbevares, bør det ved køb i butikken kontrolleres, at emballagen ikke er beskadiget, holdbarhedstiden er i orden, køletemperaturen i frysedisken er korrekt. Hvis køletemperaturen er højere end -18 C, afkortes holdbarheden. ^ Dybfrostvarer bør købes til sidst og transporteres i køletaske eller aviser. ^ Læg straks dybfrostvarerne i fryseskabet. Helt eller delvist optøede varer må ikke genfryses. Først når madvarerne er tilberedt (kogt eller stegt), må de fryses igen. 18

19 Frysning og opbevaring Madvarer, man selv indfryser Brug kun friske og gode madvarer! Før indfrysning bør man være opmærksom på følgende: Velegnet til indfrysning er: Fersk kød, fjerkræ, vildt, fisk, grøntsager, urter, rå frugt, mejeriprodukter, brød, madrester, æggeblommer, æggehvider og mange færdigretter. Ikke egnet til indfrysning er: Vindruer, bladsalat, radiser, ræddiker, cremefraiche, mayonnaise, hele æg i skal, løg, hele rå æbler og pærer. For at bibeholde farve, smag, aroma og C-vitaminer skal grøntsager blancheres inden frysning. Kom grøntsagerne i kogende vand i 2-3 min. Tag dem derefter op, og afkøl dem hurtigt i koldt vand. Lad dem til sidst dryppe af. Magert kød egner sig bedre til indfrysning end fedt kød og kan opbevares i fryseren væsentligt længere. Læg frysefilm mellem koteletter, steaks, schnitzler osv. Derved undgås, at de fryser sammen til en blok. Rå madvarer og blancherede grøntsager må ikke krydres eller saltes før indfrysning. Færdige retter må kun krydres og saltes let. Mange krydderier ændrer styrke ved frysning. Lad varme retter eller drikke afkøle, før de fryses. Dette for at forhindre, at de allerede frosne madvarer optøs, og for at spare strøm. Emballage ^ Indfrysning foretages portionsvis. Egnet emballage Plastfolie Alufolie Frysebokse Uegnet emballage Indpakningspapir Pergamentpapir Cellofan Affaldsposer Brugte indkøbsposer ^ Tryk luften ud af emballagen. ^ Luk pakken tæt med elastikker plastclips bånd kuldebestandig tape. Poser og folie af polyethylen kan også svejses med et dertil egnet apparat. ^ Forsyn pakningen med angivelse af indhold og indfrysningsdato. 19

20 Frysning og opbevaring Før ilægning ^ Ved indfrysning af mere end 2 kg friske madvarer tilkobles funktionen Superfrost nogen tid inden ilægning af madvarerne (se afsnittet Superfrost). Derved får de allerede frosne madvarer en kuldereserve. Ilægning Der må højst anbringes følgende mængder madvarer: i øverste fryseskuffe: 15 kg i hver af de øvrige skuffer: 25 kg på glaspladen: 35 kg Madvarer, der skal indfryses, må ikke berøre de allerede frosne madvarer, da disse ellers kan begynde at tø op. ^ Pakkerne med madvarer skal være tørre, når de lægges ind, for at undgå at de fryser sammen. lille mængde madvarer Indfrys madvarerne i de nederste fryseskuffer. ^ Bred madvarerne godt ud i bunden af fryseskufferne, så de gennemfryses hurtigst muligt. Hvis der tages fryseskuffer ud: Den nederste fryseskuffe skal altid blive i fryseskabet! Anbring madvarerne således på glaspladen, at ventilationsgitteret på fryseskabets bagvæg altid er frit. Dette er vigtigt, for at fryseskabet kan fungere korrekt og med normalt energiforbrug! maksimal mængde madvarer (se typeskiltet) ^ Tag fryseskufferne ud. ^ Bred madvarerne godt ud på de nederste glasplader, så de gennemfryses hurtigst muligt. store madvarer Ved indfrysning af store madvarer, som f.eks. kalkun eller vildt, kan glaspladerne mellem fryseskufferne tages ud. ^ Tag fryseskufferne ud, løft glaspladerne lidt, og træk dem ud! 20

21 Frysning og opbevaring Optøning af frysevarer Frysevarer kan optøs i mikrobølgeovn i ovn med funktionen Varmluft eller Optøning ved stuetemperatur i køleskab (den kulde, der afgives fra frysevarerne, udnyttes til køling af madvarerne i køleskabet) i dampovn. Flade kød- og fiskestykker kan lægges let optøet på den varme pande. Ved optøning af kød- og fiskestykker (f.eks. hakket kød, kylling, fiskefilet) må disse ikke berøre andre madvarer. Sørg for at opfange optøningsvandet, og bortskaf det omhyggeligt. Frugt kan optøs ved stuetemperatur i emballagen eller i et tildækket fad. Grøntsager kan normalt hældes i det kogende vand i frosset stand eller ristes i varmt fedtstof. Tilberedningstiden er på grund af den ændrede cellestruktur lidt kortere end for friske grøntsager. Helt eller delvist optøede varer må ikke genfryses. Først når madvarerne er tilberedt (kogt eller stegt), må de fryses igen. Isterninger ^ Fyld isterningbakken 3/4 op med vand, og stil den i bunden af en fryseskuffe. ^ Brug en stump genstand, f.eks. skaftet af en ske, når isterningerne skal løsnes fra bakken. ^ Isterningerne løsnes let fra bakken, hvis den holdes kort tid under rindende vand. Drikkevarer lynafkøles Opbevar aldrig dåser eller flasker med kulsyreholdige drikkevarer eller væsker i fryseskabet. Dåserne eller flaskerne kan eksplodere. Flasker (kun med drikkevarer uden kulsyre), der lægges til lynafkøling i fryseskabet, skal tages ud senest efter en time, da de ellers kan springe. 21

22 Frysning og opbevaring Frysebakke På frysebakken kan bær, urter, grøntsager og andre småting indfryses særlig skånsomt. Frysevarerne beholder overvejende formen, og fastfrysning af de enkelte stykker undgås. ^ Læg frysevarerne løst på bakken. Frysevarerne gennemfryses timer. Fyld dem derefter i en frysepose eller i en fryseboks, og læg dem i en af fryseskufferne. 22

23 Automatisk afrimning Fryseskabet er udstyret med et No- Frost-system, så det afrimes automatisk. Den opståede fugt sætter sig på kølefladen, afrimes automatisk af og til og fordamper. Den automatiske afrimning gør, at fryseskabet altid er fri for is. Ved hjælp af dette særlige system undgås det, at madvarerne begynder at tø op! 23

24 Rengøring og vedligeholdelse Sørg for, at der ikke kommer vand ind i elektronikken og ventilationsåbningerne. Anvend ikke damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind til spændingsførende dele og forårsage kortslutning. Typeskiltet inde i køle-/fryseskabet må ikke fjernes, da det skal bruges i forbindelse med reparation! For at undgå beskadigelse af overfladerne bør følgende rengøringsmidler undgås: soda-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler, kalkopløsende rengøringsmidler, rengøringsmiddel med skurende virkning, f.eks. skurepulver, flydende skuremiddel, pimpsten, rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel, rengøringsmiddel til rustfrit stål, opvaskemiddel til opvaskemaskiner, ovnspray, glasrengøringsmiddel, skurende, hårde svampe og børster, f.eks. grydesvampe, skarpe metalskrabere! Før rengøring ^ Sluk køle-/fryseskabet. ^ Træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra. ^ Tag madvarerne ud af fryseskabet, og opbevar dem et køligt sted. ^ Tag fryseskufferne og glaspladerne ud, når de skal rengøres. Indvendigt, tilbehør ^ Lunkent vand med en smule opvaskemiddel til opvask i hånden er velegnet til rengøring. Isterningbakken kan tåle opvask i opvaskemaskine. Temperaturen i det valgte opvaskeprogram må maks. være 55 C! På grund af kontakt med naturlige farvestoffer, fx fra gulerødder, tomater og ketchup, kan plastdele misfarves i opvaskemaskinen. Denne misfarvning har ingen indflydelse på delenes stabilitet. ^ Rengør fryseskufferne og glaspladerne i hånden, da disse dele ikke er egnet til opvask i maskine! ^ Tør køle-/fryseskabets indvendige sider og tilbehørsdelene af med rent vand efter rengøring, og tør efter med en tør klud. Lad dørene stå åben et stykke tid efter rengøring. 24

25 Rengøring og vedligeholdelse Dør, sidevægge Fjern snavs på døren og sidevæggene med det samme. Hvis snavs får lov at sidde i længere tid, kan det undertiden være umuligt at fjerne, og der kan opstå misfarvninger eller ændringer på overfladerne. Alle overflader kan få ridser. Der kan opstå misfarvninger eller ændringer på alle overflader, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler. ^ Rengør overfladerne med en ren svampeklud, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand. Overfladerne kan også rengøres med en ren, fugtig mikrofiberklud uden rengøringsmiddel. ^ Tør efter med rent vand efter rengøringen, og eftertør alt med en blød klud. For døren på køle-/fryseskab i rustfrit stål gælder: Døren har en speciel overfladebehandling, der beskytter mod tilsmudsning og letter rengøringen. Påfør ikke dørene Rengøringsmiddel til rustfrit stål: Overfladen bliver beskadiget! Miele Stålrens: Der dannes synlige striber! Ventilationsåbninger ^ Ventilationsåbningerne skal rengøres med jævne mellemrum med en pensel eller en støvsuger. Støvophobninger giver øget strømforbrug. Tætningsliste i døren Kom ikke olie eller fedtstof på tætningslisten i døren. Den kan blive porøs med tiden. ^ Tætningslisten i døren skal rengøres med jævne mellemrum og kun med rent vand. Den eftertørres grundigt med en tør klud. 25

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre

Energien på rette sted. sådan gør du din elregning mindre Energien på rette sted sådan gør du din elregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Inspiration og faktuelle oplysninger til Energien på

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere