MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL."

Transkript

1 MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

2 ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard som No. 12 af 14 Søskende, af Forældrene Hans Thiis Møller og Ulriche Wibye. Efterat have frekventeret Molde Lærd- og Realskole var han paa Faderens Kontor i 3 Aar, derefter 1 Aar i Aalesund. Vaaren 1872 reiste han med Dampskib,,Kong Oscar (Kapt. Movinckel), der førte en Klipfiskladning for Chr. Johnsen til Spanien. Fra det sidste Lossested, Barcelona, fulgte han Skibet tilbage til Gibraltar og tog derfra med en engelsk Damper til Liverpool for at lære Sproget og søge missionsforretning i Klipfisk og Trælast. Nogle Aar efter blev en Spanier optagen som Trediemand i Firmaet (,,Møller & Co. ), der fra nu af udelukkende Ansættelse. En saadan fik drev Trælastfor- han kort efter hos B. Johnsen retning, væsenthg fra svenske i Newcastle on Tyne som Korrespondent i skandinaviske og finske Havne. I Slut- ningen af Ottierne udtraadte Sprog. Firmaet Claus M. af Firmaet, som drev stor Agenturforretning særlig paa Danmark i Æg og Fedevarer. Efter 1 1/2 Aars Ophold paa denne Plads reiste han via London, Paris og Marseille til Barcelona, hvor han sammen med en ældre fortsattes af de 2 andre Chefer til 1895, da det maatte opgive sit Bo efter en Krise med svære Kurs-Tab i I Firmaets bedste Tid (Midten af Ottierne) solgtes op til 100 Skibsladninger pr. Aar. Broder Claus Møller (den I /9 blev Ulrich nuværende Eier af Bjørset) Møller gift med Betty Floer ULRICH MØLLER. etablerede en Agentur- og Kom- (Datter af Handelsmand i Finmarken I. Floer og Jensine Buck) og overtog s. A. Moldegaard, som han har drevet betydelig op, fra en Besætning paa 30 Kjør til 45 med 7 a 8 Heste. Samtidig er der foretaget omfattende Reparationer og Nybygninger paa Gaarden. Da den gamle Sag i Molde-Elven var brændt ca. 1880, opbyggedes i dens Sted en stor Guanomølle, som for Tiden leverer ca Sække aarlig hyggedes ny Stald og Fjøsbygning, 1886 ny Ildhusbygning med Vognremisse og Tjenerbolig foretoges en omfattende Reparation af Hovedbygningen, hvorved særlig det gamle Pragtværelse,,Karnapet igjen bragtes i en Stand, der svarede til Gaardens gamle Traditioner. Assurancesummen for Bygningerne paa Moldegaard er Kr ifølge Omtakst af 15/ Heri er ikke medregnet Søboden og Guanotørkehusene. Guanomøllen er brandtakseret for Kr og assureret for Kr (da Brandforsikrings-Indretningen fordrer, at Eieren skal bære 1/3 af Resikoen for saadanne Anlæg).

3 4 MOLDE OG ROMSDALEN Møller har været en meget benyttet Mand i sin Kommune: Medlem af Formandskabet fra 1898, Viceordfører , Ordfører 1905; Viceformand i Havnestyret, Formand i Handelsfore- MOLDEGAARD MED»STORASKEN«. ningen, Viceformand i Molde Byselskab og efter T. I. Owrens Død sammes Formand; Medlem af Sø- og Handelsretten; Formand i Dampskibsselskabet o. s. v. Fra 1896 har han drevet Agenturforretning og været Bestyrer af Harøsundets Fiskekompagni siden 1893.

4 MOLDE OG ROMSDALEN 5 N. P. DAHL MOLDE Familien Dahl i Molde stammer fra Næs ved Arendal. Skibsfører LARS OLSEN DAHL, f. paa Merdø 27/8 1760, i Molde 1816 (begravet 2/11) kom til Molde 1785 som Fører af,,neptuni Galei, hvormed han gik til Irland med Trælast, og bosatte sig senere i Molde, hvor han byggede den store Gaard No. 27, der senere ( ) tjente som Skolebygning. Baade om ham og hans Descendenter OLE og BASTIAN FRIIS D AHL findes nærmere Underretning i,,molde og Romsdalen. Nicolay PETER D AHL, efter hvem Firmaet har sit nuværende Navn, blev født i Molde 21/ og døde sammesteds 10/ Dahl etablerede 1850 sin Forretning som Butik- og Bryggehandel, giftede sig 22/9 s. A. med Lovise Johanne Gørvell, Datter af Kjøbmand P. F. Gørvell og Anna tran, der indbragte Firmaet en lang Række Udmærkelser: første Gang Guldmedalje ved Fiskeriudstillingen i Berlin 1880, derefter 13 lignende Udmærkelser til 1898, efter hvilket Aar Firmaet ikke har udstillet. Tranbrænderiet ligger paa Fiskeværet R i n d e r ø (paa,, Havneskjæret Margrethe Throne) reiste i under Gaarden de første 5 Aar selv med sin Jagt til Lofoten og tjente væsentlig sin Formue paa Sildehandel; ved Fiskeriudstillingen i Bergen 1865 fik han Diplom for Vaarsild, I Sextiaarene begyndte han tillige Fiskeværbedrift og Export Løvik, som blev bygslet 28/8 1863) og har været i Drift siden Rinderø regnes for et af de bedst beliggende Vær i Romsdals Fogderi, med Dampskibsstoppested, en 1/2 Times Vei fra det for 2 Aar siden opførte,,fleset af Klipfisk samt en Fa- CONSUL P. F. DAHLL. Fyr. Paa Havneskjæret lig- brik for damprenset Medicin- ger: Hovedbygning med Butik, Kontor og Bolig; Logihus; 2 Pakhuse; Medicintranbrænderi; Bruntranbrænderi og Nøst. Samlet Brandtakst Kr Firmaet har ogsaa eiet et Medicintranbrænderi paa S m aa g e og i Vaarsildens bedste Tid et Salteri paa Søndmør. N. P. Dahl var som Parthaver og korresponderende Reder interesseret i mange Fartøier, baade Seilskibe og Dampskibe, saavel fra Molde som Nabobyerne og søndenfjelds. I Sekstierne anlagde han et lidet Sødtølbryggeri i Molde. Firmaets Hovedgaard i Molde var den efter G. Onsum overtagne Bygaard No. 81 a; efter G. Hoffmann overtoges den saakaldte,,scheldrupbrygge. Ovenfor Byen byggede han det vakre og for sin Blomsterkultur berømte Landsted,,Humlehaven (hvor der i Foged Bulls Tid avledes indtil 2 Vog Humle). I Aarenes Løb har dette Sted været besøgt af en Mængde notable Reisende, som har nedtegnet sine Navne i,,fremmedbogen. Prinsen af Wales, Edward Gladstone, Eugenie, Lord Brassey med Frue, Hertugen af Sutherland, Ole Bull, B. Bjørnson, Carl Snoilsky, Jonas Lie o. s. v. Havens Vækster omtales nærmere i Schubelers,,Viridarium Norvegicum. Gartneren, som er oplært af Fru L. Dahl og har været i Funktion ved Haven i 31 Aar, fik i 1903 Sølvmedalje fra Selskabet for Norges Vel. - Dahls vigtigste Forbindelser uden-

5 6 MOLDE OG ROMSDALEN lands var : for Sild Firmaet Th. H. Schrøder (Stettin) Fr. Th Adolphs Enke (Kjøbenhavn) A. Kriegsmann & Co. (Riga) M. Matthiessen & Co. (Altona); for Medicintran: Fr. & A. Delcomyn (London); for Klipfisk: Hilario Lund og Clausen (Bilbao) E. Tonning (Santander) Fonseca & Araujo (Oporto) Dahl & Co. (Lissabon). Klipfisken solgtes i tidligere Dage til Nic. H. Knudtzon (Kristianssund) og Carl E. Rønneberg & Sønner (Aalesund), senere til Chr. Johnsen (Kr.sund). Firmaets nuværende Indehaver, Peter Fredrik Dahll, er f. i Molde 28/1 1854, gjennemgik Molde Lærd- og Realskole , derefter Grüners Handelsakademi i Kjøbenhavn, hvor han i Oktober 1871 tog Afgangsexamen (Mg.) Kontormand og Reisende i Ruten Kristiania--Hammerfest; i russiske og tyske Østersøhavne for at sætte sig ind i Sildeforretningen (Oktober 1876 til Marts 1877 hos Firmaet Th. H. Schrøder i Stettin); Reiser i Rusland, Tyskland, Frankrig s. A. og derefter til Lissabon, Oporto, Bilbao og Santander for Klipfiskforretningens og Sprogets Skyld; over London (med et Ophold fra Decbr til Marts 1878) hjem til Molde, hvor han indtog en Plads paa Faderens Kontor og fik dennes Procura 31/ Den 15/ erhvervede han Borgerbrev og overtog 30/5 s. A. Firmaet, hvis samtlige Eiendomme han kjøbte ved Skjøde af 8/8 1894; Rinderø var dog allerede 3/ tilskjødet Dahll og,,humlehaven ved Skjøde af 28/ skjænket ham som Faddergave af Morfaderen PETER F REDRIK K OREN Gørvell. Siden 1890 har der paa Rinderø, som fremdeles er i fuld Drift, været Landhandleri kjøbtes Gørvellbryggen efter Morbroderen Konsul Adolf Fr. Gørvell (f. 5/ / ). Den ældre KONSUL DAHLLS HUS. Vaanegaard i Molde er solgt og en ny opbygget i No. 78a, hvortil hører 3 Pakboder. Foruden Fiskeforretningen har Dahll drevet en betydelig Forretning i Kul, Trælast og Støbegods. En i 1893 anlagt Korkefabrik blev nedlagt efter et Par Aars Forløb, da Driften ikke lønnet sig. Allerede i 1884 kjøbte Dahll sammen med sin Svoger Ingeniør Dahl,,Molde Bryggeri. 10/ blev han udnævnt til britisk Vice-Konsul og 14/ til dansk Do. Fra 20/ Kommissionær for den første norske Assuranceforening i Porsgrund; 24/ Korrespondent for British Linen Company Bank (Edinburgh); 24/ Kommissionær for Søforsikringsselskabet i Porsgrund; 5/ Honorary agent for The Royal Yacht Squadron i Cowes; 7/ Agent for Chra. alm. Brandforsikringsselskab og Livsforsikringsselskabet Idun; 1/ Agent for Chra. Søforsikringsselskab; 5/ Agent for Union des Yachts Francais (Paris); 1895 Korrespondent for Kjøbenhavns Handelsbank; 4/ Do. for den danske Landmandsbank, Hypothek og Vexelbank; 16/ Agent for Yacht Club de France (Paris); Sept Vaaren 1900 i London; bosat om Vinteren i Kra. som Agent for en del større engelske Huse. 15/ Agent for Den norske Livrenteforening i Kra. I ca. 20 Aar har Dahll bestyret engelske Sportsmænds Elve og Eiendomme i Eridsfjord og Romsdal. I 1891 foretog

6 MOLDE OG ROMSDALEN 7 han en Reise til England, hvor han som Gjest deltog i den engelske Adels Sport- og Jagtliv. I 1875 gjennemgik Dahll Instruktionsskolen, blev 9/8 s. A. Secondlieutenant, udførte 1/ /8 76 Garnisonstjeneste i Trondhjem og deltog s. A. i Rekrut- og Bataljonsøvelserne paa Gravrokmoen; udnævntes 9/ til værnepligtig Kaptein og rekapitulerede 1/ / valgtes han til Medlem af Molde Jernbanekomité Medlem af Deputationen fra Molde ved Kong Oscar II s Regjeringsjubilæum i Kra. Medlem af Molde By- og Havnestyre til sin Afreise til Udlandet Viceformand i Molde Sparebank, Molde Arbeiderforening og dens Pensionsforening, Romsdals Dampskibsselskab; Formand i Molde Centralskytterlag og Molde og Romsdals Turistfore- KONSUL DAHLLS VILLA»HUMLEHAVEN«. ning. 13/ valgt til Medlem af Det kgl. norske Videnskabers Selskab i Trondhjem. Dahl1 blev 16/ gift med HELGA G ULBRANSON (Datter af Godseier cand. jur. Carl Gulbranson og Frue f. Juell); Vielsen fandt Sted i det norsk-svenske Ministerhotel i Brüssel. U. AANDAHL ETABLERET 1882 MOLDE MANUFAKTUR-FORRETNING

7 8 M O L D E O G R O M S D A L E N MOLDE SPAREBANK Sparebankens Bestyrelse bestaar af : a. Et Forstanderskab paa 24 Medlemmer hvoraf de 20 maa være hjemmehørende i Molde By, medens 4 kan være bosat i Romsdals Fogderis Landdistrikt. b. En Direktion paa 5 Medlemmer med 3 Suppleanter. Som Forstanderskabets Ordfører fungerer fra Høsten 1901 Sorenskriver F. BERNER født 1/ Som Ordfører i Forstanderskabet siden denne Stillings Oprettelse i Aaret 1863 har fungeret følgende Herrer: Toldkasserer Brinchmann fra 14/ til 23/ Sagfører L. LETH fra 23/ til 28/ Kjøbmand T. J. O WREN fra 28/ til Høsten 1901 da han afgik ved Døden. Sparebankens Direktion bestaar for Tiden af: Lensmand ALBERT D ESSEN, født 8/6 1851, Direktør og Formand i Direktionen fra F BERNER. 1/ Høiesteretsadvokat NILS HERTZBERG, født 20/1 1866, Direktør og Næstformand i Direk- tionen fra 1/ Telegrafbestyrer O. BERG, født 11/1 1833, Direktør fra 1/ Apotheker H. P ETTERs EN født 10/1 1851, Direktør fra 1/ Ingeniør H. DAHL, født 13/ , Direktør fra 1/ Direktørsuppleanter er for Tiden: Distriktslæge H. CHR. PARELIIuS. Disponent P. R. SYNNESTVEDT. Rentenist, Gaardeier F. O. HOEM. Sparebankens øvrige Personale bestaar af: Bogholder og Kasserer PAUL O. TOLAAS født 19/ , ansat i Sparebankens Tjeneste fra Juli 1878 først som Assistent og fra 1/ som Bogholder og Kasserer til 12/ Første Assistent A NTON STRANDE født 18/ Anden Assistent A NDERS ToLAAS, født 4/ Sparebankens Kontrolkomité bestaar af: 1. Sorenskriver F. BERNER. 2. Overretssagfører B. S TUE- VOLD HANSEN. 3. Farvermester A. KORNSTAD Revisorer er : 1. Agent C ARL T HV. OWREN. 2. Forstkandidat R. Wolff. Af ældre Direktions-formænd kan nævnes: Sagfører D ASS fra 1/1 Konsul B. M. W IDTH fra 12/ til 20/8 Rektor A. BRINCHMANN fra 20/ til 28/5 Sagfører, senere Foged L. LETH fra 28/ til 31/5 1893, da han som udnævnt til Amtmand i Romsdals Amt frasagde sig Gjenvalg som Direktør i Sparebanken. Sparebankens Lokale er- for Tiden i Bankbogholder Tolaas s gamle Gaard, men Sparebanken har i Aaret 1902 kjøbt afdøde Oberstløitnant Linds Gaard ret ned for den nye Kirkebakke, og det er Meningen om nogle Aar at bebygge den store og bekvemt beliggende Tomt med en tidsmæssig Bankbygning, indeholdende tillige Festivitetslokale m. m. for Molde By.

8 MOLDE OG ROMSDALEN 9 Sparebankens Virkekapital og Formue Stiller sig fra Aaret 1860 af og indtil nu saaledes: Virkekapital. Formue. I Kr » ,...» » » » Virkekapital Formue. I » » » » Pr 30/ », SILS HERTZBERG. ALBERT DESSEN. O. BERG. H. PETTERSEN. Som Gaver og Bidrag til Indretninger eller Foranstaltninger i eller til Fordel for Molde By efter Planens 25 er ialt bevilget og udbetalt ca. Kr Heraf som større Bidrag: Kr til den nye Kirke i og Kr til de nye komunale Skolebygninger i Sparebankens Formue er anbragt i Aktier i Norges Bank, Hy- PAUL O. TOLAAS, Bamkkasserer. H. DAHL. pothekbankobligationer og komuneobligationer samt for et mindre Beløb i Aktier i private Banker og Romdals Dampskibsselskab. Sparebankens Indskudskapital er anbragt i Pantobligationer og Vekselobligationer samt for en mindre Del i Veksler, Kassekreditlaan og Komunelaan. Et større Beløb haves altid indestaaende i andre Banker til Disposition. Molde og Romsdalen

9 10 M O LD E O G ROMSDALEN ROMSDALSKE VEXEL- OG LANDMANDSBANK Aktieselskabet.Romsdalske Vexel- og Landmandsbank stiftedes 1899 efter Indbydelse af : Storthingsmand W. BøRRESEN, Vestnes, Kjøbmand OLIVER O. BJØNSUND, Landhandler P. A. GJELSTEN, Fiksdal, Lensmand E. HOLE, Eidsvaag, Bestyrer P. HOLE, Bjønsund, Kaptein O B. HØSTMARK, Bolsø, Skomager A. OHLSEN, Molde, Overretssagfører N. LETH, Molde, Kjøbmand S A. SCHISTAD. N. LETH. S. PETTERSSON. PETTERSSON, Molde, (Formand), Bager A. Landhandler L. H. LE- SCHISTAD (V formand), GERNÆS, Vestnes, Land- Kjøbmand S. PETTERShandler E. MOEN, Bud, SON, Gaardbruger A. Gaardbruger P F. SEL- HEEN (Isfjorden) Do. JEVOLD, Eid, Stor- P. F. SELJEVOLD (Eid). thingsmand E. TOKLE Repræsentantskabet : Isfjorden og Landhand- Byfoged D. PETERSEN ler L. P. VIIG, Bolsø. (Formand), Kaptein O. Bankens nuværende B. HØSTMARK (Vice- Direktion bestaar af : P. F. SELJEVOLD. A. O. HEEN. formand), Kjøbmand O.R.Sagfører N. LETH, HARALD EIDE, Farver A. KORNSTAD, Kjøbmand S. PETTERSSON, Garver OLE HOSHOVDE, Distriktslæge H. C. PARELIUS, Kjøbmand AXEL HOFF, Bundtmager K. JOHANSEN, Bager A. Schistad, Overretssagfører N. LETH, Fabrikeier O. H OVDENAK, Proprietær R. JALLES MØLLER, Do. A. Heen, Do. W. KROHN, Landhandler P. A. GJELSTEN, Do. ELLING T HOKLE, Gaardbruger P. F. SELJEVOLD, Do. ERIK BØE, Landhandler OLIVER O. BJØRNSUND. Kontrolkomité: Byfoged D. PETERSEN (Formand) Distriktslæge H. C. PARELIUS, Proprietær W. KROHN. Bankens første Forretningsfører var LUDV. CHRISTIANSEN, (f. T. Kontorchef i Skiensfjordens Kreditbank); ved hans Forflyttelse ansattes 6/ LARS JACOBSEN. Som Revisor fungerer Skolebestyrer E. E. AMUNDRUD.

10 MOLDE OG ROMSDALEN 11 Bankens Grundfond er Kr og Reserve & Reguleringsfondet Kr Omsætningen i 1903 (Bankens 5te Drifts-Aar) udgjorde Kr Banken havde sit første Lokale i Konsul E. Macés Gaard og flyttede senere ind i Molde Sparebanks tidligere Lokale i Amtmand Leths Gaard. D. PETERSEN. L. JACOBSEN. Balance Konto pr 31te December Aktionærernes Konto Kr. Inden- og udenlandske Bankers Konto » Diverse Debitorers Konto....» hvoraf mod Depositum Kr Kassa Konto » Værdipapirers Konto: 4½ % Akers Kommuneobl. efter noteret Kurs.. Kr I Aktie i Centralbanken og diverse andre Aktier efter noteret Kurs », Udenlandsk Valuta » Indenlandske Vexler...» Indenlandske Vexelobligationer.» hvoraf mod Depositum Kr Rekambio Konto......» Inventarie Konto » Kr Grundfondets Konto Kr Reservefondets Konto.....» Reguleringsfondets Konto,» Rente Konto » Honorar Konto...» Udbytte Konto....» Uafhentet Udbytte....» Indlaan paa Kassefolio..» »» Sparebankvilkaar & Opsigelse.....» »» bestemt Tid....» Diverse Kreditorer » Konto for Tab » Kr

11 12 MOLDE OG ROMSDALEN MOLDE HAANDVÆRKERES SPAREKASSE er grundlagt i Initiativet til dens Oprettelse udgik fra Molde Haandværkerforening, som i et Møde den 21de Februar 1849 besluttede at nedsætte en Komite bestaaende af Farver Arnt Olsen, Simon Frænstad, Lærer Andr. Jacobsen, Bogbinder Julius M. W. Deinboll og Bager Petter M. Tønder til at udarbeide,,grundregler for en paatænkt Sparekasse. Disse,,Grundregler, som altsaa dannede Sparekassens første Plan, blev af Kotniteen fremlagt og derefter enstemmig vedtaget i et Møde T.MITTEE. i Haandværkerforeningen allerede den 78de Marts s. A. Hensigten med Sparekassens Oprettelse og Formaalet for dens Virksomhed er udtrykt i disse Grundreglers 1, hvor det hedder:,,hensigten med Sparekassen er ved Laan at afhjælpe øieblikkelig Trang blandt dens Indskydere. Mid- H. A. RASMUSSEN J. JAKOBSEN. P. PETERSEN. P.REITEN. lerne tilveiebragtes efter Lovenes 2 enten,,ved maanedlige Indskud af mindst 10 Skl. eller 1 Speciedaler aarlig af hver Medeier eller Indskyder eller ved ekstraordinære Indskud, som indsættes i Kassen uden Hensyn til Summens Størrelse paa de Tider som af Direktionen bestemmes. Det gik imidlertid i de første Aar noksaa trægt med Tilveiebringelsen af de fornødne Midler. Men eftersom Lovene i Aarenes Løb efterhvert er bleven bragt i Overensstemmelse med Tidens Krav, er jo ogsaa Virksomheden stadig gaaet fremover. Den nuværende Sparekasse. som er et almindeligt Sparebankinstitut, hvis Plan senest er stadfæstet ved høieste Resolution af 2den Oktober 1894 og 23de December 1898, har nu en Forvaltningskapital af Kr. 370,000,00. Formuen udgjør Kr. 35, Indskydernes Antal er noget over 800. Forstanderskabets Ordfører er Hr. Kjøbmand S. Pettersson. Direktionen bestaar af : Fogedfuldmægtig H. A. Rasmussen, Formand, Farver T. Mittet, Viceformand, Kobberslager J. Jakobsen, Bogtrykker P. Petersen og Kjøbmand P. Reiten. Af disse har Hr. T. Mittet uden Afbrydelse været gjenvalgt siden 1871, hvad som tør være det bedste Bevis paa den aldrig svigtende Interesse, hvormed han alle disse Aar har arbeidet for Sparekassen og dens Fremgang. Sparekassens Bogholder og Kasserer er Hr. J. Kirkhorn, som har forrettet helt siden I ham har Sparekassen havt en sjelden dygtig Funktionær.

12 MOLDE OG ROMSDALEN 13 ROMSDALS DAMPSKIBSSELSKAB Efter Opløsningen af det gamle Søndmør-Romsdalske Selskab, som i Femtierne aabnede den lokale Dampskibsfart paa Fjordene i Romsdal, udfyldtes Mellemrummet af R e s e r v e n, og M o l de der førtes først af Magnus PEDERSEN, indtil han blev Fyrvogter paa Bjørnsund, senere førtes den af PETTER ØRGERSEN. Førstnævnte Fartøi blev i Marts 1868 paaseilet ved Drønen af Dampskibet,,Finmarken RAUMA. og sank; det andet Skib holdt det gaaende lige til 1888, da det blev solgt til Trøndelagen og omdøbt til,,uttrønderen. Føreren gik over i det nye Selskabs Tjeneste. Til at indsamle Aktier til et nyt Skib nedsattes i Molde en Komité, bestaaende af S. PETTERSON (Formand), J. O. JACOBSEN, T. MITTET og A. SCHISTAD. Efter Indbydelse fra denne Komité konstitueredes Selskabet i Generalforsamling 27/ ; Aktiekapitalen var da Kr , fordelt paa 551 Aktier. Selskabets første Skib R a u m a (ført kort Tid af L ARSEN, senere L. AARØ) blev bygget paa Akers mekaniske Verksted for Kr Skib No. 3 var E i r a, bygget i Trondhjem 1893; Aktiekapitalen forøgedes i den Anledning til Kr , hvilket er dens nuværende Beløb. Dette Skib svarede imidlertid ikke til Forventningerne, hvorfor man skilte sig ved det i 1896 og anskaffede fra Akers mekaniske Verksted et nyt af samme Navn og til en Pris af 75,000 Kr. Med dette Fartøi har Selskabet i enhver Henseende været tilfreds.

13 14 MOLDE OG ROMSDALEN Selskabets første Bestyrelse bestod af ULRICH MØLLER (Formand) T. MITTET, S. PETTERSON og A. SCHISTAD for Molde By og A. SØLSNÆS, OLE TRONSEN og H. MEVOLD for Landdistriktet; sidstnævnte blev indvalgt 5/ istedetfor OLE SANDØ, da denne døde, inden Aktiebrevene udfærdigedes. U. Møller har den hele Tid fungeret som Formand undtagen i Tidsrummet April April 1901, da han frabad sig Gjenvalg; i disse 3 Aar var Overretssagfører N. L ETH Selskabets EIRA. Formand. Den nuværende Bestyrelse er: U. MØLLER, N. LETH, S. PETTERSON og A. SCHIHTAD for Byen og OLAF A ARSETH, PAUL H USE og K. H. SYLTE for Landdistriktet. Selskabets 2 Skibe føres nu af KARL M OLDENÆS (Rauma) og ELLING ELLINGSEN (Eira). Selskabets Gjæld paa de 2 Skibe udgjorde oprindelig Kr men er nu reduceret til Kr heri medregnet Kjøbesummen (Kr ) for Selskabets Kulbod ved Storkaien. Reservefondet udgjør Kr

14 MOLDE OG ROMSDALEN 15 ROMSDALS BUDSTIKKES TRYKKERI Indehaver: L. Nøsen Moldes ældste Bogtrykkeri og Avis grundedes 1843 af en omreisende dansk Skuespiller LUND, der selv fungerede som Redaktør, efterat den første Redaktør, Rektor J. O. HORN, var flyttet fra Stedet. Efter Lunds Død overtoges Trykkeriet af HAUW, hvis Enke 1878 solgte det til Boghandler R. A. OLSEN. I denne Tid udgik adskillige Tryksager derfra, da han drev en noksaa betydelig Forlagsvirksomhed overtoges det af et Aktieselskab, væsentlig for at bevare Bladet som Venstreblad i de politiske Kamp-Aar; var Adj. J. A. SCHNEIDER (som havde været 2 Gange Bladets Redaktør) Ene-Eier deraf og overdrog det saa 1/ til dets nuværende Eier.,,Romsdals Budstikkes 64 Aargange er (paa nogle No. nær) bevarede, hvilket vel er en Sjeldenhed med en mindre Provins-Avis. Under meget omvekslende Forhold, L. NØSEN. med en lang Række af (anonyme eller navngivne) Redaktioner, snart liberal og snart konservativ, danner den en Afspeiling af Byens Liv, særlig fra den Tid, da den var Byens eneste Organ og fælles Tumleplads for dens stridbare Aander. Ved 50- Aars-Jubilæet 1893 var den første Redaktør endnu ilive (nærmere om ham og hans Virksomhed i,,molde og Romsdalen af J. A. Schneider). Telegrafbestyrer L. NØ- SEN, den nuværende Eier og Redaktør er født 24/7-1857, blev Telegrafassistent 1875 og Bestyrer Han har redigeret Bladet fra Sommeren 1885, idet han samtidig traadte ind som Aktionær og Selskabets Regnskabsfører, hvilke Stillinger han indehavde, andre kommunale Gjøremaal været Byens Ordfører indtil han 1896 overtog det hele. Han har foruden og Formand i Jernbanekommiteen (siden H. Th. Møllers Død). -- Trykkeriets Lokale var længe i en Gaard i Gamle Kirkebakke, men flyttedes i 1900 til No. 130, en af Byens ældste Bygninger (assureret for ). Pressen, der skriver sig fra R. A. Olsens sidste Tid, har kostet 5000 Kr. Bladets Oplag er 1200 Expl. hvilket betegner en respektabel Fremgang i Forholdene 50 Abonnenter. fra den Tid, da det i aarevis gik med ca.

15 16 MOLDE OG KOMSDALEN H. GEORGE DAHL Boghandler H. George Dahl, f. 2den November 1856, ældste Søn af Udskiftningsformand J. Ferdinand Dahl, overtog i 1881 en af Fru Josefa Grue i 1878 grundlagt mindre Papirforretning. Da Byens daværende Boghandler nogle Aar senere afsluttede sin Virksomhed i Molde, blev Dahl optaget H. GEORGE DAHL. som Medlem af den norske Boghandlerforening. Forretningen dreves en længere Tid i Byens østre Del ved Elven, men da Beliggenheden her var mindre heldig, og Forretningen stadig udvidedes, maatte nyt Lokale skaffes. Vaaren 1894 kjøbtes derfor F. C. Buck s Eiendom i Byens mest centrale Strøg ved Torvkaien, der tilflyttedes 1ste Juli samme Aar, og hvor Forretningen fremdeles er. Dahl har i den forløbne Tid oparbeidet Forretningen til en meget ansetig Størrelse i Bog- Papir- Fotografi og Brevkortbranchen og driver ved Siden deraf Accidenstrykkeri. S. P E T T E R S S O N ETABLERET BYENS ÆLDSTE OG STØRSTE MANUFAKTURFORRETNING.

16 MOLDE OG ROMSDALEN 17 MOLDE APOTHEK Apotheket i Molde er oprettet med reelt Privilegium 31/ (se den hist. Indl.) og har i over 100 Aar været i sin nuværende Bygning. Apotheker BLIX kjøbte den 12/ for 1000 Rdl. af Postmester Øwre og solgte 19/ Apotheket for 6000 Spd. til JENS O LSEN A AS, f. paa Røraas 1/6 1786, i Molde 12/ , g. m. Marit Olsen Kirkbak, Enke efter Lars Valseth i Trondhjem. Aas var en formuende Mand, der gjorde meget godt med sine Penge; han stiftede et Legat paa 8000 Kr. til trængende af Borgerklassen i Molde; gav 4000 Kr. til Kirken og Molde og Rørass Kommuner hver 6 Aktier i Norges Bank. Efterat have skilt sig ved Apotheket boede han i den ligeoverfor liggende Gaard (No. 149). WESTYE PETTERSEN. berg, Mandal, Flekkefjord 22/1-1841, konditionerede en Tid hos Stillesen i Drammen, derefter i Holmestrand og fra 8/ i Molde hvor han i 1845 kjøbte Apotheket for Kr. med Privilegium, Gaard og Varebeholdning. Pettersen indehavde mange Tillidshverv i Molde, bl. a. som Kirkeværge, Forligelseskommissær og Formand i Byselskabet. Apothekets Brændevinsret gav han i 1878 til Molde Kommune. Hans Søn HENRIK M ATHIAS A LLUM P ETTERSEN er f. i Molde 10/1-1851; gjennemgik 2 Latinklasser ved Molde lærde Skole, disciplinerede hos Faderen , tog Medhjælper- Exam. 25/ og farm. Exam. 4/ og fungerede som Provisor ved Faderens Apothek, indtil han ved dennes Død som eneste Arving overtog Apotheket med Bevilling af 27/ Han har været Medlem af Molde Sparebanks Direktion, af Brændevins-Samlagets Do., Kirkeværge og Overformynder. Den gamle Gaard har i Tidens Løb undergaaet mange Forandringer og Tilbygninger, hvoraf den betydeligste fore- Hans Eftermand var WESTYE P ETTERSEN, (Søn af Lodsoldermand Henrik P. og Johanne Knap) f. paa Fredrikshald 28/2-1811, i Molde 22/ , g. m. Mathilde Elise Allum. Var Discipel i Tønsberg Apothek , Medhjælper i Tønsog Drammen, tog farmaceutisk Examen HENRIK MATHIAS ALLUM PETTERSEN. toges af den nuværende Eier i 1891; selve Apotheket indrededes paany i Bygningernes Assurance-Sum, der i 1846 var Kr , er nu Kr Molde og Romsdalen 3

17 18 MOLDE OG ROMSDALEN MOLDE APOTHEK. A.SCHISTAD BAGERI & CONDITORIFORRETNING. FORHENVÆRENDE O. LIND. ETABLERET H A R A L D E I D E KORN- MEL- KOLONIAL OG VINFORRETNING. ETABLERET (FORHEN A. P. EIDES FORRETNING ETABLERET 1846).

18 MOLDE OG ROMSDALEN 19 MOLDE BRÆNDEVINSSAMLAG en nye Brændevinslov af 24de Juli 1894, der traadte i Kraft den 1ste Januar 1896, bevirkede ved sin Paragraf 6 om Folkeafstemningen en fuldstændig Forandring i Samlagenes til den Tid rolige Tilværelse. Folket skulde ifølge denne Lov have den afgjørende Myndighed i Spørgsmaalet om, hvorvidt en Kommune skulde have Samlag eller ikke. Efter Lovens Vedtagelse i Storthinget begyndte saagodtsom over det hele Land den Opfatning at gjøre sig gjældende, at naar Samlagene kom væk i Byerne, vilde Drikkeondet overalt aftage. Derfor faldt ogsaa, ved de forskjellige Afstemninger, de fleste. Brændevinssamlag, hvis 5 Aars Periode udløb i de 2de første Aar efter Lovens SAMLAGETS LOKALER. Ikrafttræden. Det viste sig imidlertid snart, at efterhvert som Samlagene blev nedstemt, tiltog Forbruget af den saakaldte,,laddevin i en foruroligende Grad. Denne Vin, der er betydelig billigere end Brændevin, viste sig at have en større ødelæggende Virkning paa Individet og Samfundet. Da hertil kom, at Kommunerne ved Samlagenes Nedlæggelse mistede store Skatteindtægter, begyndte næsten overalt i vort Land et Omslag at gjøre sig gjældende i Folks Anskuelse om Samlagsspørgsmaalet. Det forrige Molde Samlags Vedtægter udløb med Aaret 1895 Molde Brændevinssamlag var saaledes saa uheldig at være blandt de første Samlag, der blev underkastet Folkeafstemningens Afgjørelse, og det blev, som bekjendt, nedstemt. I 5 Aar var da Molde By uden Samlag, i hvilken Tid man her fik de samme Erfaringer som andre Steder med Hensyn til,,laddevinen. Det begyndte da efterhaanden i disse 5 Aar at oparbeide sig en Stemning for Oprettelsen af Samlag her paa Stedet, og da Spørgsmaalet - Samlag eller ikke Samlag - ved 5 Aarets Udløb atter blev forelagt de Stemmeberettigede til Afgjørelse, blev det nuværende Samlag opstemt med stor Majoritet i Juni Maaned (507,,Ja, 46,,Nei ). Samlaget havde 1/ et Antal af 97 Aktie-Eiere. Den valgte Direktion bestod af Overretssagfører N IKOLAY LETH (Formand), Oberst L. HUITFELDT (Næstformand) og Bager A. SCHISTAD; da L. Huitfeldt

19 20 MOLDE OG ROMSDALEN flyttede fra Stedet, tiltraadte Overretssagfører S TUEVOLD-HANSEN som første Suppleant Direktionen. Repræsentantskabet bestod af 6 samlagsvalgte. Stuevold-Hansen, Advokat Hertzberg, Telegrafbestyrer Nøsen, Boghandler H. G. Dahl, Farver Kornstad, Bundtmager Johansen - og 4 kommunevalgte: Apotheker Pettersen, Kjøbmand Hoff, Kjøbmand H. Eide og Blikkenslager Jakobsen. Som Bestyrer ansattes Hr. K. RØSTAD. Den samlede Omsætning i det første Driftsaar beløb sig til Kr ; af Brændevinshandelens Overskud (Kr ) tilfaldt 65 % (Kr ) Staten, 15 % af de resterende (Kr ) Kommunekassen; til Fordeling resterede Kr samt Øl- og Vinafdelingens Overskud Kr , ialt Kr Heraf blev Kr uddelt til 13 forskjellige Institutioner i Molde By og Romsdals Amt. Ifølge den i Marts 1934 afgivne Beretning udgjorde den samlede Omsætning i 1903 Kr Af Overskuddet (Kr ) fik Staten Kr og Kommunekassen Kr. 3,982.29, hvorefter der uddeltes Kr til følgende Institutioner: Kr.»»»» Molde Arbeiderforenings Bibliothek Molde Arbeiderforenings Pensionsfond Romsdals Fogderis Landbrugsforening til Landbrugsudstillingen i Molde... Unge Kvinders kristelige Forening Loge,,Broderkjæden i Molde til Reparation af Bygning m. v Romsdals Ungdomssamlag til Husflidskursus i Molde ihøst under Forudsætning af at de øvrige nødvendige Midler erhverves fra andet Hold Romsdals Amts Skogselskab Ytre Romsdals Fiskeriforening Molde Haandværkerforenings Sygekasse Det norske Totalafholdsselskab, Romsdals Kreds Molde & Omegns Ynglingeforening Molde & Omegns Forening til Dyrenes Beskyttelse Molde Skolestyre til Elevbibliothek og Folkeskolens Samling Foreningen for Syge, Trængende og Husarme i Molde Julegaver til værdige Trængende i Molde Molde Jernbanekomite Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning Molde Byselskab til Badehusfondet paa Betingelse af at Bygning af Bad ikke iværksættes før Anlægskapitalen er sikret og desuden paa Betingelse af at ogsaa billigt Folkebad skaffes i den nye Badeanstalt >> >>»»»»»» >> » Endvidere bevilgedes til Byselskabet af Ø1- og Vinafdelingens Overskud paa samme Be tingelser som for Brændevinsafdelingen Kr Resten af denne Afdelings Overskud Kr bevilgedes til Parkens Forskjønnelse m. v. I Samlagets Generalforsamling, den 31te Marts 1903, blev Apotheker Pettersen indvalgt i Direk tionen. Direktionens Medlemmer forøvrigt er: O.R,Sagfører Leth (Formand) og Bager A Schistad (Viceformand). Repræsentantskabets 10 Medlemmer var ved Aarsberetningens Afgivelse i Marts ) Samlagsvalgte - 6 Medlemmer: O.R.Sagfører Stuevold-Hansen. Advokat Hertzberg. Telegrafbestyrer Nøsen. Grossere U. Møller. Farver Kornstad. Bundtmager K. Johansen. Suppleanter : Distriktslæge Parelius og Bager O. Legernæs. 2) Kommunevalgte - 4 Medlemmer: Garvermester O. Hoshovde. Kjøbmand Harald Eide. Fotograf Eilert Dahl. Agent Joh. N. Bækkelund. Suppleanter : Toldkasserer Midtlid. Blikkenslager Jacobsen. Samlagets Revisorer er Dhr. Carl Thv. Owren og L. Nøsen.

20 MOLDE OG ROMSDALEN MOLDE BRYGGERI Indehaver : Ingeniør H. Dahl Paa den Tomt, hvor Molde Bryggeri har sin Bygning, laa den for ca. 100 Aar siden nedrevne Gaard, der havde tilhørt Jakob Johansson Schultz (efter hvem,,schultzhagen har sit Navn). Senere opførte Garver Schielseth her et Garveri, hvis Bygning i 1861 blev kjøbt af Kapt. Sørly og MOLDE BRYGGERI. omdannet til et Ølbryggeri. Sørbye var Indehaver af Bryggeriet til 1884, da det overtoges af Konsul P. F. DAHLL og Ingeniør H. DAHL i Forening, fra 1899 er Sidstnævnte Ene-Eier deraf. Bryggeriet blev i de første Aar drevet med Haandkraft, men siden Begyndelsen af Syttierne med Dampmaskine.

21 22 MOLDE OG ROMSDALEN ALEXANDRA HOTEL Indehaver: P. Hanevold otelvæsenet er en forholdsvis ny Bedrift i Molde. Før 1830 gaves der intet offentligt Herberge, og de Reisende var henvist til privat Velvilje for at faa Husly. Den første, som paatog sig PEDER HANVOLD. LAURA CHRISTINE HANEVOLD. HOTEL ALEXANDRA ca at modtage Reisende, var Kjøbmand SVEN O WREN; senere drev Skibsfører FERD. BUCK et Hotal i mange Aar, derefter Enkefru W ILKENS. Den Bygning, hvori Hotel,,Alexandra begyndte, er bygget for over 100 Aar siden af Dr. Goldt; i Syttierne var der et Pensionat for Skolegutter, senere et af

22 MOLDE OG ROMSDALEN 23 S IMONSEN drevet Hotel. 1/ overtoges dette af den nuværende Eier P. H ANEVOLD, som hurtig bragte det op til et i stor Stil drevet tidsmæssigt Hotel, samtidig med at den tiltagende Strøm af Reisende fremkaldte Bygningen af en Konkurrent i den østlige Del af Byen. Den første Udvidelse fandt Sted Høsten s. A. ved Tilbygning af Østfløien; 1884 kom Vestfløien til, og senere har der været flere Udvidelser og Tilbygninger. Brygge-Arrangementet har ogsaa skiftet Udseende, først ved Opførelse af en særskilt Brygge og Anlæg af en Have lige ved denne, dernæst ved den store HOTEL ALEXANDRA. og prægtige nye Dampskibsbrygge, som Byen har opført lige udenfor Hotellet. Medens de Reisende før dennes Istandbringelse blev afhentede af Hotellets egen Dampbaad, kan de store Skibe nu lægge til lige udenfor Hotellet. Sommeren 1885 tilbragte Henrik Ibsen i Hotel Alexandra, og udpaa Høsten havde det Visit af Prinsen af Wales, hvormed dets nye Tilværelse blev indviet. P EDER H ANEVOLD, Hotellets nuværende Eier, er født i Asker ved Christiania 9/ og var en Tid Skibsfører, derefter Bestyrer af,,hotel Scandinavie i Aalesund, indtil han overtog Hotel Alexandra i Molde. 1/ viet til Laura Christine f. Broen (født paa Eker 25/ ).

23 24 MOLDE OG ROMSDALEN Nikolay Leth Overretssagfører f. 21/1-1865; Elev af Molde Skole: Student 1882; cand. jur. 1887; etableret som Sagfører i Molde 1888, offentlig beskikket Forsvarer ved Forhørs-, Meddoms- og Lagmandsretterne; Medlem af Kommunestyret siden 1893: Formand i Direktionen for Romsdalske Vexel- og Landmandsbank fra dens Oprettelse 1898; har i en lang Aarrække været Formand i Molde Arbeiderforening og siden Molde Samlag blev opvoteret Formand i Samlagets Direktion; Ejer af,,reknæs Gaard, beliggende dels indenfor dels udenfor Byens Grændser, (se Verkets 1ste Del Pag. 104). Nils Hertzberg Høiesteretsadvokat f. 20/1-1866; Elev af Hamar Skole og derefter af Aars og Voss s Skole; Student 1883; cand. jur. med. Laud 1888; Fuldmægtig hos Sorenskriveren i Romsdal ; derefter Sagfører i Molde; autoriseret som Advokat 1893; Kommunerepræsentant , ; Medlem af Molde Sparebanks Direktion og Viceformand siden 1897; Medlem af Skolestyret. Stuevold-Hansen OVERRETSSAGFØRER f. i Trondhjem 14/8 1870, Student fra Trondhjems Kathedralskole 1890, cand. jur Edsvoren Fuldmægtig hos Sorenskriveren i Romsdal til Udgangen af 1897, derefter Sagfører i Molde. Medlem af Moldes Bystyre fra 1/1 1899, Vice-Ordfører 1902, Ordfører

24 MOLDE OG ROMSDALEN 35 FOTOGRAF KL. KIRKHORN ETABLERET 1869 J ACOB A NDREAS A NDERSEN KIRKHORN, Moldes ældste Fotograf, f. 17/ i Hornindalen, uddannede sig først for Handelen hos sin Onkel Jernhandler J. Berstad i Bergen, men maatte paa Grund af Sygdom søge et andet Erhverv og slog ind paa Fotografien etablerede han sig i Molde som Stedets første bosiddende Fotograf. Efterhvert som Turiststrømmen tiltog, gik han over Jacob Andreas Andersen Kirkhorn. Klaus Anton Kirkhorn. til Landskabsfotografering, gjorde en Reise til Nordland og Finmarken og var en af de første, som optog Fotografier fra disse Egne. Hans Samling af Billeder, særlig fra det ældre Molde og de senere Aars Turistliv er meget righoldig ansattes han som Kasserer i Haandværkernes Sparekasse og beklæder endnu denne Stilling: ligeledes har han i et Par Aar fungeret som Kæmner. En vedholdende Sygelighed har hindret ham fra Deltagelse i det offentlige Liv. K LAUS A NTON K IRKHORN, f. 11/ i Molde, overtog 1/ sin Faders Forretning, som med den voksende Turiststrøm var betydelig udvidet og krævede et større og bekvemmere Lokale; dette ligger i en nyopført Gaard lige ved Kirken, i det Strøg, hvor Moldes Fotografer i Sommertiden har sine Udsalgs-Boder. Kl. Kirkhorn er Medlem af Molde Kommunestyre og har fungeret som Formand i Byens Venstreforening, Skytterlag, Ynglingeforening og Goodtemplarloge; desuden i 10 Aar som Kasserer i Romsdals Ungdomssamlag. Molde og Romsdalen

25 26 MOLDE OG ROMSDALEN A.S. HAGEN GULDSMED, JUVELER OG ANTIKFORRETNING (ETABLERET 1849) A. S. Hagens Fader, H. HAGEN, begyndte Forretningen i 1849 som Guldsmed. Han drev kun Værkstedet, men ingen Butik. De Sager, han oparbeidede og i senere Aar ogsaa hjemskrev, omsattes for endel paa Stedet; men det væsentligste maatte han søge til Lofoten og Nordland med for at faa det omsat under Torskefiskerierne og paa Markederne overtog Sønnen Forretningen og udvidede den endel, aabnede i den gamle Gaard en liden Butikforretning og fortsatte hermed til han i 1891 byggede sin nuværende Hjørnegaard hvori han indredede en moderne Butik. Turisttratikken, der Aar for Aar var øget, havde medført, at han ogsaa havde gjort et ret betydelig Indkjøb af Antiksager fra de forskjellige Landsdele. Forretningen blev derfor nu udvidet til at omfatte Guld- Sølv- Juveler- og Antiksager og er vel det mest assorterede Udvalg i ægte Sager, som findes her paa Stedet. Den tyske Keiser gjorde personlig i Sommer et større Indkjøb i hans Butik, den eneste han endnu har besøgt i de mange Aar, han har gjæstet Stedet. EILERT DAHL Fotograf.- Turistforretning. - Repræsentant for,,dahls Isforretning. Leverer Portrætter, Landskaber, Grupper, Forstørrelser m. m. Fotografier af Altertavlen i Molde Kirke, kolorerede, ukolorerede og Platinabilleder i alle Størrelser. etc. Fotografrekvisiter. Pelsvarer, Sølvsager Eilert Dahl, Søn af Udskiftningsformand Ferdinand Dahl, er født paa Røbek ved Molde 2/ Middelskole-Examen i Molde Etableret som Fotograf sammesteds 2/ EILERT DAHL. Har i de senere Aar drevet en større Isforretning i Eid.

26 MOLDE OG ROMSDALEN 27 MOLDE TRELASTUVALG Efterat Brugseier O LE H OVDENAK i 7 à 8 Aar havde havt Lager af Træmaterialier i Molde til Udsalg pr. Commission, grundlagde han 1/ en Trælastforretning sammesteds under Firma,,O. Hovdenaks Trælastudsalg. Høsten 1899 havde han kjøbt Konsul E. Macés Eiendom i Molde for Kr , og paa denne Tomt, hvor den ældre Macé (indflyttet i Molde 1818) havde MASKINHUSET. drevet en betydelig Trælastudskibning til Frankrig, INTERIØR AF HØVLERIET. aabnedes da efter 50 Aars Hvile igjen en lignende Forretning. Den øgede efterhaanden og blev Nytaar 1903 af Eieren solgt til et Aktieselskab med fuldt indbetalt Aktiekapital Kr Kjøbesummen for Forretningen, med Grundeiendomme, Beholdning af Trælast samt Maskiner, var Kr I 1903 opførtes Høvleri, Kantsag og Kapsag, der drives med en 20 Hestes Dampmaskine. Aktionærerne er foruden O. Hovdenak 5 andre Skogeiere i nærmeste Distrikt; Selskabets Bestyrer og Procurist er O. L. S OLEMDAL.

27 28 MOLDE OG ROMSDALEN HOVDENAK STOLFABRIK Samtidig med at O. HOVDENAK drev Trælastforretning i Molde *), oparbeidede han i Hovdenakvaagen en betydelig Industri i forædlede Trævarer. Den begyndte i 1895 med Forarbeidelse af simple Pindestole i et lidet Dreierværksted ved Siden af Sagbruget. Maskineriet blev drevet med Vandkraft fra Gjednes-Elven, og Arbeidsstyrken bestod af 3--4 Mand, som efterhaanden øgedes til 6 a 7. Produktet omsattes inden Romsdals Amt, væsentlig i Molde, Aalesund og Kristiansund. Da denne lille Bedrift ikke kunde tilfredsstille Efterspørgslen, opførtes Sommeren 1898 en noget større Fabrik under Navn.Hovdenak Stolfabrik i 2½ Etage, tilstrækkelig til at beskjæftige 20 a 25 Arbeidere. Denne, der opførtes paa et mere bekvemt Sted for Dampskibsanløb, dreves med 12 Hestes holdning af Indkjøbsartikler. Branden paaferte Eieren et betydeligt Tab, da de nyanskaffede Maskiner samt Lager og Beholdning endnu ikke var assurerede. Straks paabegyndtes Opførelsen af den nuværende Dampmaskine. Fra denne Fabrik, en større 3 Tid begyndte Markedet at strække sig til Bergen, Trondhjem og nordlandske Distrikter, og Fabrikationen omfattede foruden simplere og finere Pindestole og Salsstole tillige Gyngestole og delvis andre Etages Bygning, forsynet med nye tidsmæssige Arbeidsmaskiner samt en 62,5 Hestes Dampmaskine. Fabriken var i komplet Stand og sattes i Drift med en Arbeidsstyrke af 45 Mand den 2den November Møbler. Vaaren 1899 anskaffedes s. Aar. Samtidig med en hel Del nye tidsmæssige Arbeidsmaskiner samt en ny 20 Hestes Dampmaskine. Mens disse var under Montering, rammedes Fabriken Fabriken opførtes en Vaaningsbygning til Arbeiderbolig for ca. 25 Mand og 6 Familier foruden til Kontorlokale, Butik og Centralstation for Rigstelefonen. Vaaren erterpaa blev den 5te Juni s. Aar af Ildsvaade og nedbrændte totalt O. HOVDENAK. opført en særskilt Dampsag med Inventar, Lager og Be- med en 20 Hestes Dampmaskine, et Damptørkeri og et større Lagerhus ved Dampskibskaien. Saavel Fabriken som Dampsag, Kontor og Butik er forsynet med elektrisk Belysning. Den hele Bedrift beskjæftiger for Tiden ca. 70 Mand og Fabrikationen omfatter foruden Pindestole og Gyngestole mange andre Sorter som Kontorstole, Lænestole, Barnestole, Triumfstole og polstrede Gyngestole, desuden adskillig andre Møbler, malede og polerede, samt dreiede Sager. Produktet leveres nu i næsten alle Byer i Norges Land, fra Kristiania til Vardø, hvorhos det delvis ogsaa er sendt til Udlandet. Det hele Anlæg koster ca. Kr. 150,000. *) Molde Trælastudsalg startedes først som Forretning i 1903, idet»o. Hovdenaks Trælastudsalg«da gik over til Aktieselskab.

28 MOLDE OG ROMSDALEN 29 FABRIKKEN MED ARBEIDERBOLIG OG LAGERHUSE. KONTORET.

29 30 MOLDE OG ROMSDALEN 1ste Etage, Maskinrummet 1ste Etage, Maskinafdeling. 2den Etage, Haanddreiervæksted 2den Etage, Maskinafdeling. 3die Etage, Sammensætningsrum. 3die Etage, Poleringsrum.

30 MOLDE OG ROMSDALEN 31 E. FLOVIK DAMPSAG & TRÆLASTFORRETNING Post- & Telefonadresse :,,Nesjestranden L. Flovik Dampsag paa Gaarden Flovik i Veø blev etableret af E. F LOVIK i Aaret Dens Kostende er ca Kr. Den drives af en Lokomobil paa 10 Hestekræfter og har 5 Cirkelsagblade. Sagbruget er to Etager høit. I anden Etage er der placeret 2 større Blade til Skjæring af FLOVIK DAMPSAG. Tømmeret i Planker, Boks og Bord. Videre er der i samme Etage en Kapsag til Kapning af Huner og mindre Affaldsmateriale. I første Etage er der to mindre Blade til Skjæring af det opkappede Materiale til forskjellige Slags Exportkasser, der for det meste leveres til Aalesund. Mod Sjøen er der placeret god Lasteplads med Kai. Aarligaars opskjæres Tylvter Tømmer, der kjøbes paa forskjellige Steder i Romsdalen. Produktet leveres dels til Bergen, dels til Aalesund med omliggende Distrikter. Sagbrugets Eier har drevet Trælastforretning siden i Begyndelsen af 80-erne. Før Oprettelsen af eget Sagbrug foregik Forædlingen af Tømmeret ved Leieskur; men efterhaanden som Forretningen udviklede sig, blev det fornødent at oprette egen Dampsag. Sagbrugets Eier er ogsaa Indehaver af Gaarden Flovik, hvilken han har ladet meget godt opdyrke.

31 32 MOLDE OG ROMSDALEN STENSAA TEGLVÆRK N. STENSAA. STENSAA TEGLVÆRK. Stensaa Teglværk er beliggende paa Gaarden Stensaa i Veø Herred, og opførtes af den nuværende Eier Nils Stensaa i Aaret Teglværket er et af de første industrielle Foretagender i Veø. Som Drivkraft benyttes en 12 n. o. Hk. Dampmaskine. Bedriften beskjæftiger Aar om andet 28 Mand. Afsætningsmarkedet er mest Aalesund delvis Molde, Kristiansund N. og omliggende Landdistrikter.

32 MOLDE OG ROMSDALEN 33 ØRSKOG SPAREBANK oprettedes i 1857 med et Grundfond af 277 Spd. 77½ Skill., som indkom ved Realisation af et Bygdemagazin, der samtidig nedlagdes. Initiativet til Bankens Oprettelse udgik fra Kirkesanger L. Strømme, der ogsaa fungerede som Direktionens Formand lige til sin Død Forstanderskabet bestaar af Ørskog Herredsstyre og Direktørerne. Lærer O. B. Lyshol er f. T. Forstanderskabets Ordfører. P. Th. GJÆRE. R. STORVIK. JENS T. VAKSVIK. K. VISETH. O. B. LYSHOL KARL K. VAKSVIK OLE GIDSKEMO. Direktionen bestaar f. T. af: P. Th. Gjære (Formand), K. Viseth (Næstformand), R. Storvik, Jens T. Vaksvik og Karl Vaksvik. Kasserer er Ole T. Gidskemo siden Sparebankens Forvaltningskapital og Formue stiller sig fra 1865 saaledes: Forvaltningskapital Formue Forvaltningskapital Formue 1865 Kr Kr Kr Kr » » » », » Som haver i almennyttige. Øiemed er siden Bankens Oprettelse ialt bevilget og udbetalt Kr

33 34 MOLDE OG ROMSDALEN GRYTTEN & VOLDS SPAKEBANK VEBLUNGSNÆS oprettedcs i 1877 med et Grundfond af Kr Bankens Oprettelse skyldes i første Række Proprietær Harald Onsum, der ogsaa i 20 Aar har fungeret som Sparebankens Kasserer. Forstanderskabet, der vælges af Indskydere fra Gryttens og Volds Herreder, bestaar af 24 Medlemmer, 12 fra hvert Herred. Lærer I. Samseth er f. t. Forstanderskabets Ordfører. I. SAMSETH. OLE DEVOLD. E. O. BØ. OLE L. VOLD. OLE A. MARSTEIN. H. HJELDEN. S. GRØTTA. JAC. BØE, Kasserer. Direktørerne, der vælges af Forstanderskabet, bestaar f. t. af: Ole Devold (Formand), E. O. Bø (Næstformand), Ole L. Vold, Ole A. Marstein, H. Hjelden og S. Grøtta. Kasserer er Jac. Bøe siden Sparebankens Forvaltningskapital og Formue Stiller sig fra 1887 saaledes: Forvaltningskapital. Formue. Forvaltningskapital. Formue Kr Kr Kr Kr Som Gaver i almennyttigt Øiemed er siden Banken; Oprettelse ialt bevilget Kr

34 MOLDE OG ROMSDALEN 35 G.M.BERGESEN PARAPLYMAGER OG TOBAKSHANDLER Født 16/ i Bergen, hvor han gik i Lære som Paraplymager. Efter 4 Aars Læretid og da der ingen Paraplymager fandtes der paa Stedet, borgerskab. I 1884 løste han Handelsbrev og blev samme Aar Agent for Conrad Langaard i Kristiania. Sommeren 1896 kjøbte han en Byeiendom lige ved den nye Dampskibsbrygge, hvori Forretningen nu drives. Den omfatter Paraplyer, Spadserstokke, Tobakker, Cigarer, kom han paa en Forretningsreise til Molde, nedsatte han sig som saadan efter Opfordring af flere af Byens Indvaanere. Denne Forretning dreves til 1876; da der imidlertid var forlidet at gjøre i denne Branche, og der ikke var nogen Specialist i Tobak-Branthen, udvidedes Forretningen til en kombineret Tobak- og Paraplyforretning, som i Begyndelsen blev drevet i Moderens Navn (,,Bergesens Enke ) da Bergesen selv endnu var for ung til at erhverve Handels- G. M. BERGESEN. Cigaretter og Pibesager (norske og udenlandske Fabrikater en gros & detail); Paraplyreparations- Værksted. G. M. BERGESENS FORRETNINGSLOKALE.

35 36 MOLDE OG KOMSDALEN GRAND HOTEL POMMERENK MOLDE Hotellet blev bygget 1885 af Statsraad Astrup og efter hans Død gik det over til et Aktieselskab. 1ste Januar 1906 overtoges Hotellet af George Pommerenk, som er født Hamburger, men har i en aarrække været i Norge og aabnede Hotel Norge i Bergen den 9de Juni 1885 og ombyggede samme i 1895 tilligemed den nye Badeanstalt og udvidede Hotellet i 1896 med Hjørnet mod Parken og 1900 tilbyggedes det nuværende Hotel Boulevard. GEORGE POMMERENK forlod Pommerenk dette Hotel og leiede Hotel Victoria i Christiania, der 1904 atter overtoges af den tidligere Eier Herr P. O. Persen. Grand Hotel Pommerenk bekjendt for sin smukke Beliggenhed er iaar undergaaet en større Reparation og fornyet Inventaret. Paa Kroningsreisen til Throndhjem boede Deres Majestæter Kongen, Dronningen og Kronprinsen med Følge i Hotellet. GRAND HOTEL POMMERENK, MOLDE VINTERSAISON aabent fra 1ste September til 1ste Juni modtager faste Gjæster i Pension. Mildt Kystklima. - 1ste Klasses Drikkevand. - Sollysbeliggenhed. - Prima Kjøkken. - Kolde & varme Søbade, - Eget Vaskeri. - Anledning til Sport.

36 MOLDE OG ROMSDALEN 37 SKRÆDDERFORRETNING Ole Berg er født i Værdalen 2/ Arbeidet fra 1879 til 1896 paa forskjellige større Steder i Norge og Sverige, indtil han i 1896 etablerede egen Forretning i Molde. Forretningen fører Lager af inden- og udenlandske Klædesvarer..A. N USTAD SKOMAGERFORRETNING A. Nustad er født i Molde 1869, kom i Skomagerlære 1884 og etablerede egen Forretning Rettelser til første Del. Side 10, 5te Linie nedenfra : 1548, læs : , 17de - ovenfra; Peiter Peiter, læs: P e i t e r. - 80, 17de - - Rønne, læs: H ø n n e , 9de - - Toldbetjent Nicolai Leth, læs: Kjøbmand (?) N i e l s Le t h , 20de - nedenfra: flyttede til Kristiania 1874, læs: p a a L e r g r o v i k (?) , 25de - - Henriette Møller o. s. v. læs: H e n r i e t t e Kr o h g, Datter af Amtmand Krohg , 7de -. - Juli, læs: Juni. De 2 Præsteportrætter fra Veø Kirke Side 52 og 72 forestiller antagelig M e y e r og E n g l h a r t.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

munmmm, mmimm, AUSER 11.1 IRONDIJII

munmmm, mmimm, AUSER 11.1 IRONDIJII 46 DET GAMLE OG DET NYE TRONDHJEM senere over til Sysselmanden, der blev Formand i Ra*adet. Ogsaa Lagmanden og Lagthinget havde Indflydelse paa Byens kommunale Anliggender. Saaledes blev en Forordning

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

2en norske Gren af Familien THAMS nedstammer fra Sorenskriver DANIEL P.

2en norske Gren af Familien THAMS nedstammer fra Sorenskriver DANIEL P. 48 TBONDHJEM OG OMEGNS INDUSTRI Namsen " Trælastforening, Nordenfjeldske, Bergenske Dampskibsselskab og Trondhjems Sygehusanlæg. I det sidste Aar har Firmaet beskjæftiget indtil 32 Montører. Ved Siden

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Økonomi. Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74. Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Økonomi Valuta...70 Skat...72 Rente og værdipapirer...74 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,6 - økonomi Side 69 Valuta Tabellen til højre skal bruges i flere af de

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere