NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU."

Transkript

1

2

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO

4 For Aarene se Norges officielle Statistik, Tredie Række. For Aarene 1900 og 1901 se Norges officielle Statistik, Fjerde Række 13 og 43. STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

5 lndledning. I Aaret 1902 havde vort Land ialt 427 autoriserede og i Virksomhed traadte Sparebanker, hvoraf 63 Bysparebanker og 364 Landsparebanker. Der er i Aaret tilkommet 6 nye Sparebanker. Den ældste af Rigets Sparebanker er Kristiania Sparebank, hvis Plan blev approberet i 1822, derefter kommer Bergens, Trondhjems og Drammens Sparebanker, der skriver sig fra 1823, Kristiansands fra 1825, samt Moss og Tonsbergs, der oprettedes i De øvrige 420 Sparebanker fordeler sig efter Stiftelsestiden saaledes: Antal Antal Sparebanker. Sparebanker Desuden stiftedes i ovennævnte Aar nogle faa andre Sparebanker, hvis Virksomhed senere er bleven indstillet. Det samlede Ant al af Indskydere eller rettere af Indskudskonti : Sparebankboger var ved Udgangen af 1902 i Rigets samtlige Sparebanker _ Sammenholdt med Folketallet 1), stiller Forholdet sig saaledes, at der gjennemsnitlig kommer 319 Indskydere paa hvert Indvaanere. 1) Den samlede hjemmehørende Folkemængde udgjorde efter Beregning 1 Januar 1902:

6 2* Indskydernes samlede Tilgodehavende udgjorde ved samme Aars T_Idgang Kr. mod Kr. i Der viser sig altsaa en Tilvækst i Aarets Lob af Kr. eller 3.87 Vo (i 1901.: 5.12, i 1900: 6.37, i 1899 : 6.10 Vo). De Indskyderne godskrevne Renter udgjorde Kr. og der er saaledes i Virkeligheden i 1902 kun indsat Kr. mere end udtaget. Hvorledes dette Forhold har stillet sig i Lobet af den nærmest forudgaaende Periode, vil sees af folgende Tabel, der for hvert af de sidste 10 Aar viser for det forste Indskudskapitalens aarlige Tilvækst og dernæst de to Faktorer, hvoraf denne Tilvækst er afhængig, nemlig Renteafkastningen og Forholdet mellem de indsatte og de udtagne Kapitaler. Mere indsat end Indskudskapitalens Beløbet af de udtaget (+) eller Tilvækst. Indskyn eder mere udtaget end godskrevne Renter. indsat ( ). Kr. Kr. Kr I k Da Antallet af Indskydere i 1902 var og deres samlede Tilgodehavende Kr., faar man ud, at der gjennemsnitlig paa hver Indskyder (eller rettere paa hver Sparebankbog) kommer et Belob af 465 Kr. mod 463 Kr. i Den tilsvarende Sum var i 1895: 417 Kr., i 1890: 412 Kr., i 1885: 431 Kr., i 1880: 441 Kr., i 1875: 465 Kr. og i 1870: 419 Kr. Om Indskudskapitalens Fordeling paa storre og mindre Belob indeholder Tabellerne nogen Oplysning, idet der nemlig er sondret mellem Tilgodehavende under og over 500 Kr. Paa disse tvende Grupper var Indskydere og Indskudskapital saaledes fordelt: Antal Indskydere. Indskudskapital. Tilgodehavende under 500 Kr Kr. over Procentvis beregnet stillede 'Forholdet sig saaledes Antal Indskydere. Indskudskapital. Tinder 500 Kr 80.3 Pet Pet. Over Sum Pct Pct.

7 3* Den Gruppe af Indskydere, der hver havde over 500 Kr. indestaaende i Sparebankerne, udgjorde altsaa i Antal kun henimod 20 Pct. af samtlige skydere, medens deres Tilgodehavende gik op til mellem 83 og 84 Pct. af Sparebankernes samlede Indskudskapital, hvorimod omvendt Gruppen af Indskydere med Tilgodehavende under 500 Kr. tæller vel 80 Pct. af samtlige Indskydere, uden at deres Tilgodehavende andrager til mere end mellem 16 og 17 Pct. af samtlige Indskyderes. Gjennemsnitlig paa hver Indskyder med Tilgodehavende under 500 Kr. kommer der et Belob af 96 Kr., medens Gjennemsnitsbelobet for Indskydere med Tilgodehavende over 500 Kr. var Kr. Hvis Indskydernes samlede Tilgodehavende tænkes ligeligt fordelt paa alle Landets Indvaanere, kommer der paa hver Indvaaner et Belo)) af 148 Kr. mod 144 Kr. i Sparebankernes egen Formue udgjorde ved Udgangen af 1902 ialt Kr. Da Formuen ved Udgagen af 1901 udgjorde Kr., er den altsaa forøget med ) Kr. Tænkes Formuen i 1902 ligeligt fordelt paa samtlige 427 -Indretninger, kommer der Kr. paa hver. Beregner man Forholdet mellem Sparebankernes Formue og deres Indskudskapital, vil man finde, at for hvert 100 Kr., der tilhørte Indskyderne, udgjorde Formuen i samtlige Sparebanker overhovedet Kr. Sammenligner man de stone Sparebanker med de mindre, viser det sig, at Landets 52 største Sparebanker 2) med en samlet Indskudssum af Kr. ved Udgangen af 1902 havde en Formue af tilsammen Kr. eller Pct. af Indskuddene i samme, medens de øvrige 375 Sparebanker med Indskudskapital Kr. eiede ialt Kr., hvilket svarer til Kr. for hvert 100 Kr., der indestod for Indskyderne. Den hele Sum, der henstod under vore Sparebankers F or v altning, det vil altsaa sige : de indskudte Kapitaler og Sparebankernes egen Formue med Tillæg af beregnet uoptjent Diskonto, optagne Laan og bevilgede ikke udbetalte Gaver in. v., udgjorde ved rdgangen af 1902: Kr., der var anbragt saaledes: i let realisable Værdipapirer Kr. eller Pct. - andre Aktier eller Værdipapirer Udlaan mod Pantobligationer Vexelobligationer ) Naar dette Tal ikke noiagtigt stemnaer med det Belob, der paa efterfølgende Side 3, Ruhr. 14, opføres som Overskud for 1902, hidrører dette fra de ny tilkomne Bankers Fond. 2) a : alle med en Forvaltningskapital paa over 1'/2 Mill. Kr.

8 4* heraf: a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum c) sikrede ved Borgen eller Kaution Udlaan mod Vexler heraf: a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum c) uden nogen af ovennævnte Sikkerheder andre Tidlaan faste Ejendomme og Inventarium andre Banker. Renterestancer og forskudte Omkostninger - Kassebeholdning Kr. eller 9.64 Pet l Tilsammen Kr. eller Pct. I nærværende Statistik er ---- som det af Opgaven over Sparebankernes Aktiva (Tabel 3) vil sees - opstillet en noget forandret og mere detailleret Fordeling af Bankernes U dlaa n. Disse er nu, ogsaa forsaavidt Vexler og «andre lidlaan» angaar, fordelte efter den for de givne Laan stillede Sikkerhed. Forholdet mellem de forskjellige Anbringelsesmaader stiller sig gjennemgaaende temmelig forskjelligt, naar man sammenligner de storre Sparebanker med de mindre. Procentvis beregnet var nemlig Kapitalen i 1902 anbragt saaledes: De 52 største De øvrige Sparebanker. Sparebanker. i let realisable Værdipapirer Pct Pct andre Aktier eller Værdipapirer rdlaan mod Pantobligationer Vexelobligationer heraf: a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum c) sikrede ved Borgen eller Kaution Udlaan mod Vexier heraf: a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast 0.57 Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum e) uden nogen af ovennævnte Sikkerheder

9 andre Edlaan De 52 største De øvrige Sparebatiker. Sparebanker Pct Pct. - faste Ejendomme og Inventarium andre Banker 6.04 _ Renterestancer og forskudte Omkostninger Kassebeholdning Tilsammen Pct Pct. Med Hensyn til Midlernes Anbringelsesmaade i de fein sidste Aar hidsættes nedenstaaende Tabel : i let realisable Værdipapirer Pct Pct Pct Pct Pct. andre Aktier eller Værdipapirer Idlaan mod Pantobligationer Ildlaan mod Vexelobligationer : a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant eller Depositum c) sikrede ved Borgen eller Kaution Udlaan mod Vexler andre lidlaan faste Ejendomme og Inventarium andre Banker Renterestancer og forskudte Omkostninger Kontanter Tilsammen Pct Pct Pct Pct Pct. Den af Sparebankerne, gjennemsnitlig taget, beregnede Rente har i for Indlaan paa Opsigelse i samtlige Sparebanker overhovedet været 3.86 Pct.

10 6* For Udlaan mod Vexelobligation har Gjennemsnitsrenten været 5.16 Pct. Sammenligner man de stone Banker med de mindre, viser det sig, at Indlaansrenten i hine har været 3.66 Pct. og Udlaansrenten 5.15 mod henholdsvis 4.15 Pct. og 5.17 Pct. i de mindre. Nedenstaaende Tabel viser Rentesatserne amtsvis i 1901 og Det vil af samme sees, at Renten for alle Amters Vedkommende har været betydelig lavere i 1902 end i 1901 saavel for Indlaan som for tidlaan. Amter. Gjennemsnitsrenten for Indlaan paa Opsigelse. Gjennemsnitsrenten for Udlaan mod Vexelobligation Pet. Pet. Pct. Pct. Sma,alenene Akershus 4.78 : Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus ,98 Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken I Rigets samtlige Sparebanker de stone Sparebanker de mindre Sparebanker

11 7* Inddeler man de enkelte Banker i Grupper, ordnede efter Rentefodens Størrelse, viser der sig folgende Resultater: a) Indlaansrenten : Pct Pct Pct Pct Pct Pet. og derover St amtlige Sparebanker De storre Sparebanker De mindre Sparebanker lidlaansrenten : Pct Pct Pet. Pct Pct Pct Pct. og derover. ( Samtl. Sparebanker De storre Sparebanker De mindre Sparebanker Sparebankernes A. dministr a tio n sudg i f ter, derunder ogsaa indbefattet Skatter, udgjorde : i Kr. eller 0.49 Pct. af Forvaltningskapitalen, overhovedet altsaa omtrent 1/2 Pct. af Forvaltningskapitalen. Ved de ovennævnte 52 største Sparebanker var den tilsvarende Procent i 1902 i Gjennemsnit 0.55, ved de øvrige Sparebanker 0.47.

12 8* Hvad særskilt de af Sparebankerne betalte Skatter angaar, hvorom der i nærværende Statistik for første Gang meddeles Oplysning, bemærkes, at disse i 1902 for samtlige Banker udgjorde ialt Kr. eller Pet af Nettoindtægten (Skatter og bevilgede Gaver ikke fratrukne). For de ovennævnte største Sparebanker var den tilsvarende Procent og for de øvrige Sparebanker Under Skatter er forovrigt indbefattet endel Skatter paa fast Eiendom, der i denne Forbindelse egentlig burde holdes udenfor. Sparebankernes Gaver i almennyttige Øiemed udgjorde: i Kr. eller 5.3 Pct. af Bruttoindtægten, Ved de 52 største Sparebanker var Procenten i i Gjennemsnit 2.9 og ved de øvrige 3.7. De uddelte Gavers Anvendelse fremgaar af nedenstaaende Tabel : Ialt Ialt Kr. Kr. Kirker, Bedehuse og andre kirkelige eller religiose Forniaal Musæer, Samlinger samt lignende videnskabelige Formaal Bibliotheker, Læseværelser Skolebygninger Skolevæsenet iovrigt Husflids-, Haandgjernings- og Husholdningsskoler Børneasyler, Børnehjem, Opdragelsesanstalter o Ungdomsforeninger Arbeiderforeninger, Arbeiderhjem og lign Afholdsforeninger, Afholdssagen Syge- og Tinderstøttelsesforeninger Andre Foreninger Fattiges understøttelse, Pleie m. v Gymnastikvæsen, Skytterlag, Turistvæsen Badeanstalter Kirkeorgler og Kirkesangen Musik forovrigt Andre kunstneriske Formaal Vandværker, Brandvæsen

13 9* Ialt Kr. Kr. Oparbeidelse af Gader, Veiankeg, Jernbaner, Kanaler Telegrafvæsen, Telefoner Offentlige Parker, Træplantning m. v Landbovæsen Fiskerier Læger Til Disposition for Kommuner Andre Formaal Tilsammen Angaaende de øvrige Resultater af Sparebankstatistiken for 1902 henvises til efterfølgende Tabeller. Det statistiske Centralbureau -, Kristiania 30 September A. N. Kiwi^. N. R. Bull.

14 TABELLER VEDKOMMENDE N4011,61rs SPA_TUE13A.NIK.E11, AARET Tabel 1. Sparebankernes Indtægter og Udgifter. Side 2-5. (Recettes et dépenses des caisses d'épargne. Pages 2-5.) Tabel 2. Indskydernes Antal og Tilgodehavende samt Renten for Indlaan og Udlaan. Side 6-9. (Nombre des déposants et montant des dépôts; taux d'intérêt. Pages 6-9.) Tabel 3. Sparebankernes Passiva og Aktiva ved Aarets Udgang. Side (Passifs et actifs des caisses d'épargne à la fin de l'année. Pages ) Tabel 4. Samtlige Sparebankers Formue og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Side (Capital propre et total de l'actif de chaque caisse d'épargne la fin de l'année. Pages ) 1

15 2 Sparebanker Tabel L Sparebankernes 1I I 5 6 Amter. Antal Spare- og Renter. Indtægter. Andre ban- ker. Diskontopræmie Indtægter. Tilsammen. Renter til Indskyderne. Renter af Laan. I. Sammendrag amtsvis. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 1 Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik ' Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus f Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Ialt..... { Land By i Riget Sparebankens Navn, eller Hjemsted. Aar, hvori Planen blev approberet. II. De starre Sparebanker. 1 Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad f - 4 Do. Spareskillingsbank Moss g Kristiania ' Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Sparekasse Aker Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger) Elverum e I

16 Sparebanker Indtægter og Udgifter I 14 Udgifter. Administrations - udgifter. Skatter. Afskrevet paa faste Eiendomme og Inventarium. Afskrevet som Tab. Gayer i almennyttige Øiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. LN r. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. I Kr. Kr W J I

17 4 Sparebanker Tabel i (Forts. ). Sparebankernes 2 34 I 5 6 Sparebankens Navn eller Hjemsted. og Renter. Indtægter. Andre Indtægter. Aar, hvori Planen blev approberet. Diskontopræmie Tilsammen. Renter Renter til Ind- af skyderne. Laan. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. II. De starre Sparebanker. (Forts.) Lillehammer Gjøvik Ringerike Drammen Kongsberg Skoger Sem Tønsberg Larvik Hedrum Porsgrund Skien Bamle Gjerpen Sôlum Tvedestrand Nedenes (Arendal) Sparebanken i Arendal Grimstad , Kristiansand Oddernes Mandal Flekkefjord , Sandnes Stavanger Sparekasse }M.land Torvestad og Skaare Haugesund Kinservik Voss Bergen Molde Kristiansund Orkedalen. Trondhjem Stod og Stenkjær Bodo Trondenes Ibbestad Tromso

18 Sparebanker Indtægter og Udgifter I 14 Udgifter. 5 Afskrevet Gayer Admini- paa faste Afskrevet i almen- Andre strations- Skatter. Eiendomme Tilsammen. udgifter. og Inven- som Tab. nyttige Udgifter. tannin. øjemed. Overskud.. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr I : I , o g

19 Sparebanker Tabel 2. Indskydernes Antal og Tilgode- Amter I 5 med Indskud under 500 Kr. Antal Indskydere ved Aarets Udgang med Indskud over 500 Kr. Tilsam- men. I Ved Aarets Begyndelse. Indskydernes Indskudt i Aaret. # I Kr. Kr. I. Sammendrag amtsvis. 1 Smaalenene Akershus p Kristiania Hedemarken Kristians , Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenbus I Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Ialt f Land 1 By Riget Sparebankens Navn eller. Hjemsted. * II. De storre Sparebanker. 1 Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Do.Spareskillingsbank Moss Kristiania Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Sparekasse Aker Vang (Hedemarlien) Kongsvinger (Vinger) Elverum

20 lavende samt Renten for Indlaan og Udiaan. Sparebanker I I 11 Pilgodehavende. Gjennemsnitlig Rente for: Deraf paa Indskydere Udlaan Udtaget Indlaan Ved Aarets mod i med Tilgode- med Tilgode- paa Udgang. havende havende Vexelobli- Aaret. under 500 Kr. over 500 Kr. Opsigelse. gation. Kr. - Kr. Kr. Kr. Pct. Pct ' _ I

21 Sparebanker 1902.,1,/ Tabel 2 (Forts. Indskydernes Antal og Tilgode- Sparebankens Navn eller Hjemsted. 1 I I 5 med Indskud under 500 Kr. Antal Indskydere ved Aarets Udgang med Indskud over 500 Kr. Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskydernes Indskudt i Aaret. Kr.. Kr. II. De storre Sparebanker. (Forts.) 13 Lillehammer Gjøvik Bingerike Drammen Kongsberg Skoger Sem Tønsberg Larvik Hedrum Porsgrund Skien Bamle Gjerpen Solum Tvedestrand Nedenes (Arendal) Sparebanken i Arendal Grimstad '* Kristiansand Oddernes Mandal Flekkefjord Sandnes Stavanger Sparekasse Holland Torvestad og Skaare ' Haugesund Kinservik Voss Bergen e0 44 Molde Kristiansund Orkedalen Trondhjem Stod og Stenkjær Bodo Trondenes Ibbestad Tromso

22 : havende samt Renten for Indlaan og Udlaan. Sparebanker I 7 8 I Tilgodehavende. Gjennemsnitlig Rente for : Deraf paa Indskydere Udlaan Udtaget Indlaa,n Ved Aarets mod i med Tilgode- med Tilgode- paa Udgang. havende havende Vexelobli- Aaret. under 500 Kr. over 500 Kr. Opsigelse. gation Kr. Kr. Kr. Kr. Pet. Pet ,

23 I Sparebanker Tabel 3. Sparebankernes Passiva I 3 I Passiva. Amter. Formuel). Indskud. Uoptjent Diskonto. Lean. Bevilgede, men ikke udbetalte Gaver in v. I a 1 t. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. I. Sammendrag amtsvis. 1 Smaalenene 2 375O Akershus g Kristiania Hedemarken 2 1O Kristians Buskerud ' Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus ' Romsdal Sondre Trondhjem , Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Ialt f Land 1. By Riget : Sparebankens Navn eller Hjemsted. Il. De stet-re Sparebanker. 1 Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss Kristiania ) Do. Spareskillingsbank $ Do. Haandv. Sparekasse Aker ) Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger) Elverum ) Under Formuen er medtaget afsatte Reservefond og Delkrederefond. 2) Midlertidige Remisser. 6) Pantegjæld paa indkjobte Panter. 7) Heraf Kr optjente, men ikke hævede Renter. 8) Ligesaa Kr.

24 Sparebanker og Aktiva ved Aarets Udgang Aktiva. Let realisable Værdipapirer (Sparebank - lovens 8). Andre Aktier ell er Værdi.- papirer. Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i fast Eiendom : Vexelobligationer Andre Pantobligation er. Vexier eller andre Udlaan Tilsammen. Gjældsbreve sikrede ved dep. Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. * Kr S Z,' C ri E C S ,' ,, ( E ( ` S f F ) ( ' E ) ( _ ] Š E 3) Heraf Kr optjente, men ikke hævede Renter. 4 Ligesaa Kr Ligesaa Kr,

25 , 1 12 Sparebanker Tabel 3 (Forts.). Sparebankernes Passiva Amter. I. Sammendrag amtsvis Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i andet Pant eller Depositum : Vexier. Andre Udlaan. Udlaan uden nogen Sikker- Vexelobligationer ell. andre Gjælds Vexier. bre e, sikrede ved v Borgen - eller Kaution. Vexelobligationer eller andre Gjld æ s- breve. Tilsammen. Aktiva Kr. Kr. * Kr. Kr. Kr. s Kr. 1 Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus ' Bergen Nordre Bergenhus Romsdal ' Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Ialt I Land By Riget Sparebankens Navn eller Hjemsted. II. De starre Sparebanker. 1 Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss Kristiania Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Sparekasse Aker Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger) Elverum

26 Sparebanker )g Aktiva ved Aarets Udgang Forts.) d forannævnte ieder : Faste Eiendomme og Inde Rente staaende restancer Forskudte Omkost- Andre Til- Inven- i. andre beholdning. Udlaan. sammen. tarium. Banker. af Udlaan. 'linger. Kasse- Ialt. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr ' ' ' _ '

27 Sparebanker Tabel 3 Forts. Sparebankernes Passiva 2 j Sparebankens Navn Passiva. eller Bevilgede, Hjemsted. Formue. Indskud. Uoptjent men ikke Laan. udbetalte Diskonto. Gayer I a 1 t. m. v. II. De sterre Sparebanker.. (Forts.) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 13 Lillehammer Gjøvik Ringerike Drammen 1) Kongsberg ' Skoger 19 Sem Tønsberg ) Larvik Hedrum Porsgrund Skien Bamle Gjerpen Solum ' Tvedestrand Nedenes (Arendal) Sparebanken i Arendal Grimstad 3) Kristiansand Oddernes Mandal Flekkefjord Sandnes Stavanger Sparekasse Heiland Torvestad og Skaare Haugesund Kinservik 4) Voss Bergen 5) Molde Kristiansund _ Orkedalen Trondhjem Stod og Stenkjær Bodo Trondenes Ibbestad Tromso ). Værdien af Bankens Bygning, Kr , og Inventarium, Kr , er ikke medtaget. 2) Herunder Værdien af Sparebankbygningen er ikke medtaget 5) Værdien af Sparebankbygningen med Inventarium er

28 Sparebanker 3g Aktiva ved Aarets Udgang Aktiva. 15 Let realisable Værdi - papirer (Spare banklovens 8). Andre Aktier papirer. eller Værdi- Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i fast Eiendom : Vexelobligationer Andre Pant- Vexler eller andre Udlaan Gjældsbréve Tilsammen. Obligationer. sikrede ved dep. Pantobligationer eller Skadesløsbreve i fast Eiendom. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.,-,.1N r H O O E ( ' E O C t74' C ; E a C i' K r] E Ç E S g.: G (366 V_ _ ', ( )gsaa Indskud paa Folio. kke medtaget. 8) Værdien af Bankens Bygning, Kr , og Inventarium er ikke medtaget,

29 Sparebanker Tabel 3 (Forts).Passiva 111= Ç.r. Sparebankens Navn eller Elj emsted Udlaan mod fuldt betryggende Sikkerhed i andet Pant eller Depositum : Vexler. ' Andre Udlaan. Aktiva Vexelobligationer eller andre Gjaeldsbreve. Tilsammen. Udlaan uden nogen Sikker: Vexelobligationer ell. andre Gjældsbrev, ikrede Vexler. vede Borgen eller Kaution. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. II. De sterre Sparebanker. (Forts.)..3 Lillehammer C.4 Gjøvik Ringerike C.6 Drammen L7 Kongsberg C L8 Skoger C L9 Sem Tønsberg e l. 1 Larvik E Hedrum C,3 Porsgrund ,Ç?4 Skien ),5 Bamle Gjerpen ?.7 Solum e 8 Tvedestrand Nedenes.(Arendal) 'i 30 Sparebanken i Arendal Grimstad Kristiansand Oddernes Mandal Flekkefjord ' C 36 Sandnes Stavanger Sparekasse C 38 Heiland C 39 Torvestad og Skaare Haugesund OK 11 Kinservik Voss Bergen Molde Kristiansund ( 16 Orkedalen C 17 Trondhjem ( 18 Stod og Stenkjær Bodo Trondenes C il Ibbestad C 52 Tromso C , ial

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 10 Juni 1, S.. findes opførte

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I ARENE 8660. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKER I. 8. De Oplysninger der findes samlede i nærværende Hefte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Norges kommunale Finantser

Norges kommunale Finantser C. N. 1. STATISTIK OVER Nrges kmmunale Finantser Aarene 1878, 1879 g 188. Udgiv et af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. I Kmmissin hs H. A schehug & C. 1882-1885. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSEERETNING FOR SKOLEAARET 1907-1908 20 MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI - CHRISTIANIA 1908 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1907-1908. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no

Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Runde 1 Søndag 7/4 Bodø/Glimt - Ull/Kisa Follo - Bryne Fredrikstad - Hødd HamKam - Stabæk Kongsvinger - Mjøndalen Kristiansund BK - Elverum Ranheim - Vard Haugesund Strømmen - Sandefjord Runde 2 Søndag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1900-19o1. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1901. tflm, 0 w 042' ø tiott JT 44, t,nt# Skole-Efterretninger

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO.

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. AN HANG BERETNING DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. 1900. Pris : h r. 0.50. Anhang til Beretning om de norske Jernbaners

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere