Wellness. nova light BMI // personal scale // Type Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg //"

Transkript

1 Wellness nova light BMI // personal scale // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type 6244

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu Instruction manual - english... page 15-17

3 OBH Nordica Personvægt Før brug Før personvægten tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Man bør være opmærksom på, at al elektronik og dermed også en elektronisk vægt er følsom, og derfor kan forskellige forhold have indflydelse på vejningen, f.eks. temperatursvingninger og flytning af vægten. Unøjagtigheder kan derfor forekomme, hvis vægten er kold. Således fungerer den mest nøjagtigt ved almindelig stuetemperatur. Det er derfor også vigtigt, at vægten får tid til at klimatisere sig i 24 timer, før den bruges første gang. Også elektronisk støj fra andre apparater, såsom mobiltelefoner, små sendere og visse mikroovne kan påvirke vejningen. Vigtigt Isæt de medfølgende batterier i henhold til instruktionen i batterirummet på undersiden af vægten. Vent til displayet viser 0.0. Indstil derefter vægten til visning i kg, stones (ST) eller engelske pund (lb) ved at trykke på den runde knap mærket (UNIT) på vægtens underside, indtil displayet viser den ønskede enhed. Vægten er nu aktiveret og nulstillet. Første gang vægten tages i brug eller hvis den har været flyttet, skal den nulstilles. Undlader man nulstilling af vægten efter ovenstående vejledning, vil det næsten uvægerligt føre til fejlvisning. Vægten har en max. tolerance på ca. 1 %, dvs. såfremt en person vejer 70 kg, kan vægten, der vises ligge mellem 69,3 og 70,7. Desuden skal man huske på, at en vægt med 100 grams interval kun kan vise vægten indenfor et interval på 100 gram. Det vil sige, at selvom man vejer 70,75, vil vægten vise enten 70,7 eller 70,8 kg (med ± 1 % nøjagtighed). Tips inden vejningen Ved vejning skal man stå helt stille på vægten, da selv den mindste kropsbevægelse kan give betydelige udsving i forhold til den reelle vægt. Tænk også på at vægten kan påvirkes alt efter hvilket tøj, der bæres, om personen har sko på, om personen lige har spist osv. Vil man over en længere periode kontrollere sin vægt, bør vejningen foregå under sammenlignelige forhold hver dag, helst uden tøj og uden at flytte vægten rundt mellem vejningerne. Sådan anvendes vægten - vigtigt 1. Tryk på SET knappen under displayet for at vælge brugernummer. Brugernummeret blinker nu i displayet. Tryk på en af pilene ved siden af SET knappen for at vælge ønsket nummer (1-4). Tryk derefter på SET knappen igen for at bekræfte valget. 2. Tryk på pilene for at indstille din højde. Ønskes højde-angivelsen ændret (cm eller ft), trykkes på UNIT knappen på undersiden af vægten. Bekræft den indstillede højde ved at trykke på SET knappen. Indstillingerne gemmes og vægten er nu klar til brug. 3. Stil vægten på et plant, hårdt underlag. Tryk på SET knappen for at tænde vægten og for at vælge brugernummer. Vent til displayet viser Stå med begge fødder placeret på vægten (placér fødderne på samme sted ved hver vejning) og sørg for at vægten er ligeligt fordelt på begge fødder og med lige megen vægt på hæl og forfod. Husk at stå helt stille! Vægt samt BMI kan herefter aflæses i displayet. 3

4 5. Vægten slukker altid automatisk ca. 10 sekunder efter vejningen, hvilket sikrer den lange levetid for batteriet. 6. Hvis det kun er vægten der ønskes aflæst, vent da til displayet er helt slukket og stil dig derefter op på vægten. Vægten vises nu i displayet. Såfremt vægten overbelastes (max. 180 kg) vises i displayet. Stig hurtigt ned fra vægten for at beskytte opladningscellerne. BMI Body Mass Index (BMI) eller kropsmasseindeks angiver forholdet mellem vægt og højde ved at dividere kropsvægten i kilogram med højden i meter i anden (højde x højde). BMI = Kropsvægt (kg) / kropshøjde (m) 2 DVS. en person der vejer 75 kg og er 1,80 høj har et BMI-tal på: 75 / 1,80² = 23 Grænseværdier for BMI defineret af WHO Verdenssundhedsorganisationen Vægtklasse BMI Undervægt mindre end 17,50 Let undervægt mindre end 18,50 Normalvægt 18,50 24,99 Overvægt 25,00 29,99 Fedme Mere end 30,00 Bemærk! BMI er udelukkende en indikation og varierer afhængig af alder, køn, muskelmasse og kropsbygning. Konsultér altid en læge, hvis du er usikker på, hvad dit BMI-tal indebærer. Batteri Vægten er udstyret med 4 stk. AAA 1,5V batterier, som skal monteres inden vægten tages i brug. Fjern batteridækslet på bagsiden af vægten. Isæt derefter batterierne i henhold til instruktionen i batterirummet og sæt dækslet på plads igen. Når batterierne skal skiftes, vil displayet vise Lo. Rengøring og vedligeholdelse Vægten må aldrig neddyppes i vand eller placeres tæt ved stærk varme. Overfladen kan tørres af med en let fugtig klud tilsat lidt vinduesrens og tørres efter med en blød, tør klud eller køkkenrulle. Anvend aldrig stærke, ætsende rengøringsmidler ved rengøring af vægten Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt ødelægge elektronikken. 3. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud. 4. Anvend aldrig stærke, ætsende skuremidler til rengøring af apparatet.

5 5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 6. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse. I sådanne tilfælde bør apparatet indleveres til reparation hos den forhandler, hvor det er købt. 7. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse. Brugte batterier bør altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som beskadiger apparatets elektriske kredsløb. 8. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 9. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet. Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages inden apparatet bortskaffes. Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre. Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica st. AAA 1,5V batterier Min. 10 kg, max. 180 kg med 100 g interval Nøjagtighed: ± 1 % Nøjagtighed ved omvejning: ± 0,3 kg Hukommelseskapacitet til 4 personer Automatisk sluk efter 10 sekunder Apparatet skal bortskaffes som elektronikaffald Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 5

6 OBH Nordica Personvåg Innan användning Innan personvågen tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Eftersom vågen är elektronisk bör du vara uppmärksam på att vågens funktion kan påverkas av temperaturförändringar eller att man flyttar på vågen. Det är därför bäst om man placerar vågen i normal rumstemperatur och låter den acklimatisera sig i ca 24 timmar innan den används första gången. Dessutom kan funktionen påverkas av andra elektroniska apparater såsom mobiltelefoner, sändare och mikrovågor. Viktigt Sätt i de medföljande batterierna enligt anvisningarna i batteriutrymmet på undersidan av vågen. Vänta tills displayen visar 0.0. Ställ sedan in vågen på visning i kg, stones (st/lb) eller pound (lb) genom att trycka på den runda knappen på vågens undersida märkt (UNIT) tills displayen visar önskad enhet. Vågen är nu aktiverad och nollställd. Nollställ vågen enligt ovan före första användning eller om vågen har blivit flyttad. Om nollställning inte sker kommer det leda till en missvisande vägning. Vågen har en maxtolerans på ca. 1%, dvs om du väger 70 kg kan vikten som visas vara mellan 69,3 och 70,7. Dessutom visar vågen vikten med 100 g intervall. Det vill säga att om man väger 70,75 kg visar vågen antingen 70,7 eller 70,8 kg (med 1% tolerans). Tips innan vägningen När du väger dig ska du stå helt still på vågen annars kan vågen visa en felaktig vikt. Tänk på att vägningen också påverkas av om du har kläder på dig och om du just har ätit. Om du vill kontrollera vikten under en längre period bör du därför tänka på att väga dig ungefär samma tid på dagen varje gång, helst utan kläder och utan att flytta på vågen mellan vägningstillfällena. Användning - viktigt 1. Tryck på SET knappen under displayen för att välja användarnummer. Användarnumret blinkar i displayen. Tryck på någon av pilarna brevid SET knappen för att välja valfritt nummer (1-4). Tryck sedan på SET för att bekräfta. 2. Tryck därefter på pilarna för att ställa in din längd. Vill du ändra längdenhet (cm eller ft), ändrar du det genom att trycka på UNIT knappen på undersidan av vågen. Bekräfta din längd genom att trycka SET. Dina inställningar lagras och vågen är klar att använda. 3. Placera vågen på ett plant, hårt underlag. Tryck på SET för att starta vågen och för att välja det användarnummer du valt. Vänta tills displayen visar Ställ dig på vågen med båda fötterna (placera fötterna på samma ställe på vågen vid varje vägning) och se till att vikten är jämnt fördelad på båda benen och mellan tå och häl. Kom ihåg att stå helt stilla. Du kan nu avläsa din vikt samt BMI i displayen. 5. Displayen släcks alltid automatiskt efter 10 sekunder vilket förlänger batteriets livslängd. 6. Om du enbart vill veta din vikt väntar du tills displayen slocknat helt innan du kliver upp på vågen. Vikten visas därefter i displayen. 6 Om du överbelastar vågen (max. 180 kg) visas i displayen. Kliv av vågen snarast för att skydda laddningscellerna.

7 BMI Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (m) i kilogram dividerat med kroppslängden (l) i meter i kvadrat. BMI = kroppsvikt (kg) / kroppslängd (m)² Dvs, en person som väger 75 kg och är 1,80 m lång har alltså BMI: 75 / 1,80² = 23 Gränsvärden för BMI definierade av WHO - Världshälsoorganisationen Viktklasser BMI Undervikt mindre än 17,50 Lite undervikt mindre än 18,50 Normalvikt 18,50-24,99 Övervikt 25,00-29,99 Fetma Mer än 30,00 Observera! BMI är endast en indikation och variera beroende på ålder, kön, kroppstyp och kroppsbyggnad. Rådgör alltid med en läkare om du är osäker på vad ditt BMI innebär. Batteri Vågen levereras med 4 st AAA 1,5V batterier som ska monteras innan vågen kan tas i bruk. Öppna och ta bort batteriluckan på undersidan av vågen. Sätt därefter i batterierna enligt anvisningarna i batteriutrymmet och sätt tillbaka locket. När batterierna behöver bytas ut visar displayen Lo. Rengöring Vågen får inte doppas i vatten eller annan vätska eller placeras väldigt varmt. Ovansidan kan torkas av med en trasa fuktad med fönsterputs, torka sedan torrt. Använd aldrig starka repande rengöringsmedel vid rengöring. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätskor innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller helt förstöra elektroniken i apparaten. 3. Om apparaten blir dammig torkas den av med en lätt fuktig trasa varefter den torkas torr 4. Använd aldrig starka, repande rengöringsmedel för rengöring av apparaten. 5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 6. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada. 7. Använd bara nya batterier i korrekt storlek. Förbrukade batterier bör alltid avlägsnas eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektroniska kretslopp 8. Apparaten är endast för privat bruk. 9. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. 7

8 Miljöhänsyn vid kassering av batterier Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön. Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tel: Tekniska data OBH Nordica st AAA 1,5V batterier Min 10 kg, max 180 kg med 100 g intervall. Toleransnivå: ±1% Exakthet vid omvägning: ± 0,3 kg Minneskapacitet för 4 personer. Automatisk avstängning efter 10 sekunder Apparaten ska kasseras som elektronikavfall Rätten till löpande ändringar förbehålles. 8

9 OBH Nordica Personvekt Før bruk Les gjennom bruksanvisningen grundig før bruk og spar den til senere bruk. Ettersom vekten er elektronisk må man være oppmerksom på at vektens funksjon kan påvirkes av temperaturforandringer (for eksempel gulvvarme) eller at man flytter på vekten. Det er derfor best at man plasserer vekten i normal romtemperatur og lar den akklimatisere seg i ca 24 timer før første gangs bruk. Dessuten kan funksjonen påvirkes av andre elektroniske apparater som mobiltelefoner, sendere og mikrobølger. Viktig Sett på plass batteriene som følger med som vist i batterirommet på undersiden av vekten. Vent til displayet viser 0.0. Still deretter inn vekten på vising i kg, stones (ST) eller pund (lb) ved å trykke på den runde knappen på undersiden av vekten merket (UNIT) til displayet viser ønsket enhet. Vekten er nå aktivert og nullstilt. Nullstill vekten som beskrevet over ved første gangs bruk og hvis vekten har vært flyttet på. Hvis nullstilling ikke skjer som skrevet over kan det lede til misvisende veiing. Vekten har en maks toleranse på ca 1%. Dvs. at hvis du veier 70 kg, kan vekten vise mellom 69,3 og 70,7. Dessuten har vekten et intervall på 100 gr. Det vil si at dersom du veier 70,75 kg, så vil vekten vise enten 70,7 eller 70,8 kg (med 1% toleranse). Tips før veiing Når du veier deg skal du stå helt stille på vekten ellers kan den vise feil. Husk at vekten også kan påvirkes av om man har klær på seg og om man nettopp har spist. Ønsker man å kontrollere vekten over tid, bør man veie seg på samme tid på døgnet hver gang, helst uten klær og uten å flytte på vekten mellom hver veiing. Anvendelse -viktig 1. Trykk på SET knappen under displayet for å velge brukernummer. Brukernummer blinker i displayet. Trykk på pilene ved SET knappen for å velge valgfritt nummer (1-4). Trykk deretter på SET for å bekrefte. 2. Trykk deretter på pilene for å innstille lengden. Vil du endre lengdeenhet (cm eller ft) endrer du det ved å trykke på UNIT knappen under vekten. Bekreft din lengde med å trykke på SET. Dine innstillinger lagres og vekten er klar til bruk. 3. Plasser vekten på et slett og hardt underlag. Trykk på SET for å starte vekten og for å velge det brukernummer du valgte. Vent til displayet viser Still deg på vekten med begge bena (plasser bena på samme sted på vekten hver gang du skal veie deg), pass på at vekten er jevnt fordelt på begge bena og mellom tå og hæl og husk å stå helt stille. Vekten kan nå avleses i displayet. Du kan nå avlese din vekt og BMI i displayet. 5. Displayet slukker alltid automatisk etter 10 sekunder for å forlenge batterienes levetid. 6. Hvis du kun vil vite din vekt, venter du til displayet slukker helt før du går på vekten igjen. Vekten vises nå i displayet. Hvis du overbelaster vekten (maks 180 kg) vises ---- i displayet. Gå med en gang av vekten for å beskytte laddecellene. 9

10 BMI Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindeks viser relasjon mellom vekt og lengde som beregner kroppsvekt (m) i kilo dividert med kroppslengden (l) i meter i kvadrat. BMI = kroppsvekt (kg) / kroppslengde (m)2 Dvs. en person som veier 75 kg og er 1,80 m høy har altså BMI: 75 / 1,80² = 23 Grenseverdi for BMI definert av WHO Verdenshelseorganisasjon Vektklasser BMI Undervektig mindre enn 17,50 Lite undervektig mindre enn 18,50 Normal vekt 18,50 24,99 Overvektig 25,00 29,99 Fet Mer enn 30,00 Batteri Vekten leveres med 4 stk AAA 1,5V batterier som skal settes i vekten før den tas i bruk. Åpne og ta bort batterilokket under vekten. Sett i batteriene som vist i batterirommet og sett deretter lokket på plass. Når batteriene skal byttes vises Lo i displayet. Rengjøring Vekten må ikke dyppes i vann eller andre væsker eller plasseres på et varmt sted. Vekten kan tørkes av med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. Bruk aldri sterke, ripende rengjøringsmidler som kan skade produktet. Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. Skulle apparatet bli våt skal den med en gang tørkes med en tørr klut, ettersom væsker inneholder mineraler som kan gjøre at de elektroniske delene ruster eller forstyrrer elektronikken i apparatet. 3. Skulle apparatet bli støvet skal den tørkes av med en fuktig klut og deretter med en tørr klut. 4. Bruk aldri sterke, ripende rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet. 5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå fare rundt dette. Lær derfor barn et ansvarsfull håndtering med elektriske apparater. 6. Apparatet skal ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller viser synlige skader. I slike tilfeller bør apparatet reklameres for der den er kjøpt. 7. Bruk kun nye batterier i riktig størrelse. Brukte batterier bør alltid avlevers ettersom de kan lekke kjemikalier som skader apparatets elektroniske kretsløp. 8. Apparatet er kun beregnet for privat forbruk. 9. Hvis produktet brukes til annet formål enn det er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det hele og fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. 10

11 Miljøhensyn og avlevering av batterier Ved bytting av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier må aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en spesiell miljøstasjon. Batteriene skal tas ut før apparatet avleveres. Pass også på at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukte, da det er fare for at de kan begynne å lekke syre. Kontroller holdbarhetsdatoen angitt på batteriene. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica stk AAA 1,5V batterier Min. 10 kg, max 180 kg med 100g intervall. Toleransenivå: ± 1% Nøyaktighet ved omveiing: ± 0,3% Minnekapasitet for 4 personer Slår seg av automatisk etter 10sekunder Apparatet skal avleveres som elektronisk avfall. Rett til løpende endringer forbeholdes. 11

12 OBH Nordica -henkilövaaka Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Koska tämä vaaka on elektroninen ja herkkä laite, saattavat lämpötilan muutokset ja vaa an siirtäminen paikasta toiseen vaikuttaa sen toimintaan. Siksi vaaka tulee mieluiten sijoittaa normaaliin huonelämpötilaan, johon sen annetaan mukautua noin 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Myös muut elektroniset laitteet, esimerkiksi matkapuhelimet, lähettimet sekä mikroaaltouunit, saattavat vaikuttaa vaa an toimintaan. Tärkeää! Aseta laitteen mukana toimitetut paristot ohjeiden mukaan vaa an pohjassa olevaan paristotilaan. Odota, kunnes näytössä näkyy 0.0. Aseta sitten vaaka näyttämään haluamaasi mittayksikköä joko kilogrammoja, paunoja (lb) tai stone-mittayksikköä (st/lb) painamalla vaa an pohjassa olevaa pyöreää painiketta (UNIT), kunnes haluamasi mittayksikkö näkyy näytössä. Vaaka on nyt aktivoitu ja nollattu. Vaaka on nollattava ennen ensimmäistä käyttökertaa tai jos sitä on siirretty. Ellei nollausta suoriteta yllä esitetyllä tavalla, vaaka ei näytä oikein. Vaa an tarkkuus on noin ±1 %, eli jos henkilö painaa 70 kg, vaa an näyttämä voi olla välillä 69,3...70,7. Huomaa myös, että vaa an näytön erottelutarkkuus on 100 g, eli jos henkilön paino on 70,75 kg, niin vaaka voi näyttää joko 70,7 tai 70,8 kg (mittaustarkkuus on noin ±1 %). Punnitukseen liittyviä vinkkejä Punnituksen aikana vaa alla tulee seistä mahdollisimman paikallaan, sillä pienikin liike voi aiheuttaa virheellisen punnitustuloksen. On lisäksi huomioitava, että punnitustulokseen vaikuttavat myös pukeutuminen ja mahdollisesti juuri nautittu ateria. Mikäli haluat seurata painosi muutoksia pidemmällä aikavälillä, punnitse itsesi aina samaan vuorokaudenaikaan ja mielellään ilman vaatteita. Älä myöskään siirtele vaakaa punnitusten välillä. 12 Vaa an käyttö tärkeää 1. Paina näytön alla olevaa SET-painiketta ja valitse käyttäjänumero. Käyttäjänumero vilkkuu näytössä. Paina jotakin SET-painikkeen vieressä olevista nuolista ja valitse haluamasi numero (1-4). Paina sen jälkeen SET-painiketta vahvistaaksesi valinnan. 2. Määritä pituutesi painamalla nuolia. Voit muuttaa pituusyksikköä (cm tai ft) painamalla vaa an pohjassa olevaa UNIT-painiketta. Vahvista pituutesi painamalla SET-painiketta. Asetuksesi tallentuvat muistiin, ja vaaka on käyttövalmis. 3. Sijoita vaaka kovalle ja tasaiselle alustalle. Paina SET-painiketta, jolloin vaaka käynnistyy ja voit valita aiemmin määrittämäsi käyttäjänumeron. Odota, kunnes näytössä näkyy Nouse vaa alle ja seiso sillä molemmilla jaloilla (aseta jalat samalle kohdalle jokaisella punnituskerralla) ja huolehdi siitä, että painosi jakautuu tasaisesti sekä molemmille jaloille että myös päkiän ja kantapään välille. Seiso punnituksen aikana paikallasi liikkumatta. Nyt voit lukea painosi sekä painoindeksisi (BMI) näytöltä. 5. Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 10 sekunnin kuluttua, mikä pidentää pariston käyttöikää. 6. Jos haluat tietää ainoastaan painosi, anna näytön sammua kokonaan ennen kuin nouset vaa alle uudelleen. Sen jälkeen painosi ilmestyy näytölle.

13 Mikäli ylikuormitat vaakaa (= yli 180 kg), niin näytölle ilmestyy Nouse mahdollisimman nopeasti pois vaa alta, jotta se ei vaurioidu ylikuormituksen seurauksena. Painoindeksi (BMI) Body Mass Index (BMI) eli painoindeksi on mittaluku, joka ilmoittaa painon ja pituuden suhteen ja joka lasketaan jakamalla henkilön paino (kg) hänen pituutensa (m) neliöllä. BMI = paino (kg) / pituus (m)² Esimerkiksi 75 kg painavan ja 180 cm pituisen henkilön painoindeksi lasketaan seuraavasti: 75 / 1,80² = 23 Maailman terveysjärjestön WHO:n määrittämät painoindeksin raja-arvot Painoluokat Painoindeksi Alipaino alle 17,50 Lievä alipaino alle 18,50 Normaali paino 18,50-24,99 Ylipaino 25,00-29,99 Merkittävä ylipaino Yli 30,00 Huomaa! BMI on pelkästään ohjearvo ja saattaa vaihdella iästä, sukupuolesta, vartalotyypistä ja ruumiinrakenteesta riippuen. Keskustele aina lääkärisi kanssa, jos olet epävarma oman painoindeksisi merkityksestä. Paristo Vaa an mukana toimitetaan 4 kpl 1,5 V AAA-paristoja, jotka on asennettava paikalleen ennen laitteen käyttöönottoa. Avaa ja irrota vaa an pohjassa olevan paristotilan kansi. Aseta paristot paikoilleen paristotilassa olevien ohjeiden mukaisesti ja pane kansi takaisin paikalleen. Kun paristot on vaihdettava, näyttöön ilmestyy viesti Lo. Puhdistus Älä koskaan upota vaakaa veteen tai muuhun nesteeseen tai sijoita sitä erityisen kuumaan tilaan. Pyyhi vaa an pinta nihkeällä ikkunanpesuaineeseen kostutetulla liinalla ja pyyhi se kuivaksi. Älä koskaan käytä puhdistukseen voimakkaita, syövyttäviä puhdistusaineita. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Jos laite kastuu, se on kuivattava välittömästi. Nesteiden sisältämät mineraalit voivat aiheuttaa laitteen elektronisten osien ruostumisen tai tuhota ne kokonaan. 3. Jos laitteeseen joutuu pölyä, laite on pyyhittävä nihkeällä liinalla ja kuivattava huolellisesti. 4. Älä koskaan käytä puhdistukseen voimakkaita, syövyttäviä puhdistusaineita. 5. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 6. Laitetta ei saa käyttää, jos se on pudonnut lattialle tai vahingoittunut näkyvästi. 7. Käytä ainoastaan oikean kokoisia, uusia paristoja. Käytetyt paristot on aina poistettava, koska paristoista voi vuotaa kemikaaleja, jotka vaurioittavat laitteen elektronista virtapiiriä. 8. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 13

14 9. Mikäli laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjeita, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Paristojen hävittämistä koskevat ympäristönäkökohdat Paristoja hävitettäessä on tärkeää ajatella ympäristöä. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana vaan vie ne asianmukaiseen keräyspisteeseen. Paristot on aina poistettava ennen laitteen hävittämistä. On myös huolehdittava siitä, etteivät paristot ole yli-ikäisiä tai loppuun käytettyjä. Liian vanhat paristot saattavat vuotaa ja vaurioittaa laitetta. Tarkista paristojen käyttökelpoisuuden osoittava päiväysmerkintä ja poista yli-ikäiset paristot. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica kpl 1,5 V AAA-paristoja Punnitusalue kg, lukematarkkuus 100 g Mittaustarkkuus: ±1 % Uudelleenpunnitustarkkuus: ± 0,3 kg Muistitilaa neljälle henkilölle Automaattinen virrankatkaisu 10 sekunnin kuluttua Laite hävitetään elektroniikkajätteenä Oikeus muutoksiin pidätetään. 14

15 OBH Nordica Personal scale Before use Before the personal scale is taken into use for the first time, please read this instruction manual thoroughly and keep it for future use. Please note that all electronic equipment are sensitive, including electronic scales. This means that various conditions may influence weighing, e.g. temperature swings and moving the around. Inaccuracies may occur if the scale is cold. The scale consequently functions most accurately at normal room temperature. It is important that the scale is allowed to acclimatize for 24 hours before it is used for the first time. Electronic noise from other units such as mobile phones, small transmitters, and certain microwave ovens may influence weighing. Important Put the enclosed batteries in the battery compartment underneath the scale. Wait until the scale shows 0.0. Set the scale for kg, stones (st/lb) or pound (lb) or stones (st) by pressing the round button located underneath the scale marked UNIT, until the display shows requested unit. The scale is now activated and set. The scale must be set before it is used for the first time, or if it has been moved. If the scale is not set according to the instructions above, weighing errors will almost definitely occur. The scale has a maximum tolerance of approximately 1%, i.e. if a person weighs 70 kg the displayed weight may fall between 60.3 and E.g. if you weigh kg, the scale will read either 70.7 or 70.8 kg (with 1% tolerance). Directions before weighing It is important to stand completely still during weighing as even the slightest body movements may cause considerable deviations from the actual weight. Also keep in mind that the scale is influenced by the clothes you wear, if you wear shoes, if you have just finished a meal, etc. If you wish to keep an eye on your weight over a longer period of time, weighing should be performed under comparable conditions every day, preferably without clothes and without moving the scale around between weighings. How to use the scale - important 1. Press the SET button under the display to select user number. The user number flicker in the display. Press one of the arrows next to the SET button to select number (1-4). Press SET to confirm. 2. Press the arrows to set your length. If you wan to change length unit (cm or ft), press the UNIT button underneath the scale. Confirm your length by pressing SET. Your adjustment is stored and the scale is ready to use. 3. Place the scale on a plain, firm surface. Press SET to start the scale and to select the user number you have chosen. Wait until the display shows Step onto the scale (stand with your feet in the same place each time). Your weight should be equally distributed between both feet and with equal weight on the heel and the front of the foot. Remember to stand completely still! The weight and BMI will appear in the display. 5. The scale always switches off automatically approximately 10 seconds after weighing, ensuring a long battery lifetime. 15

16 6. If you only wan to know your weight you wait until the display turns off before you step on to the scale. The weight can then be read from the display. If the scale is overloaded (180 kg maximum), will appear in the display. Immediately step of the scale to protect the loading cells. BMI Body Mass Index (BMI) states the relation between weight and length according to the calculation body weight (m) i kilogram divided by the square of the body length (l) in meter. BMI = body weight (kg) / body length (m)² I.e a person that weighs 75 kg and has a length of 1,80 m has a BMI of: 75 / 1,80² = 23 The limits for BMI defined by WHO - World Health Organization Classification BMI Underweight less than 17,50 Mild thinness less than 18,50 Normal weight 18,50-24,99 Overweight 25,00-29,99 Obese more than 30,00 Battery The scale is delivered with 4 pcs AAA batteries that should be installed before you use the scale. Open and remove the battery compartment lid underneath the scale. Place the batteries in the compartment and put the lid back in place. When batteries needs to be replaced Lo will appear in the display. Cleaning and maintenance The scale may not be immersed in water or placed near strong heat sources. The surface can be wiped clean using a cloth moistened with water and a mild detergent. Wipe dry with a soft dry cloth or paper towel. Never use strong, abrasive cleaners which may scratch the scale. 16 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. The appliance must not be immersed into water or other liquids. Should it get wet, it must be wiped off immediately, as liquids contain minerals which may result in rust in the electronic parts or which may totally destroy the electronic parts. 3. If the appliance gets dirty, the dirt can be wiped off with a slightly humid cloth, and then wiped with a dry cloth. 4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.

17 6. The appliance must not be used if it has been dropped on the floor, or if it is clear that the appliance is damaged. In such cases the appliance should be handed in for repair at the distributor where it was bought. 7. Use only new batteries of the correct size. Used batteries should always be removed, as they may leak chemicals which may damage the circuitry of the appliance. 8. The appliance is for domestic use only. 9. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Environmental considerations and disposal of batteries When disposing of batteries it is essential to take the environment into consideration. Used batteries must never be disposed of with domestic garbage. Used batteries must be returned to one of the authorized collection points. Batteries must be removed from the appliance before it is disposed of. Also take care that the batteries are not expired or become worn-out since there may then be a risk that the batteries will leak acid. Check the validity date printed on the batteries. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Phone: Technical data OBH Nordica AAA batteries Min. 10 kg, max. 180 kg with 100 g interval. Accuracy: ±1% Repeat accuracy: +/- 0.3 kg Automatic switch-off after 10 seconds The unit must be disposed of as electronic waste With reservation for ongoing changes and improvements 17

18

19

20 SE/AEL/6244/150610

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits //

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits // Wellness nova light // personal scale // Magic lens with red LED digits // 100 g increments // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type

Læs mere

Balance Light BMI. Low battery and overload indicator. Calculates BMI. LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Instant on function

Balance Light BMI. Low battery and overload indicator. Calculates BMI. LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Instant on function Balance Light BMI Calculates BMI LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Low battery and overload indicator Instant on function Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-20 Instruction

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Wave scale. Slim design (height: 24mm) Max 150 kg, 100 g increments. 6mm safety glass. Instant ON function. LCD with backlight

Wave scale. Slim design (height: 24mm) Max 150 kg, 100 g increments. 6mm safety glass. Instant ON function. LCD with backlight Wave scale Slim design (height: 24mm) 6mm safety glass 6264_6265_6266_ES_1012.indd 1 LCD with backlight Instant ON function Max 150 kg, 100 g increments Low battery and overload indicator 2012-11-08 12:49:50

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Kitchen 5.0 LCD 200 W. Type 9804. kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 beaters// 1.3 litres // settings// Stainless steel platform //

Kitchen 5.0 LCD 200 W. Type 9804. kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 beaters// 1.3 litres // settings// Stainless steel platform // Kitchen steel triple pro mixer // kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 Ultra slim 13 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 5.0 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres //

Læs mere

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button //

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button // Kitchen attraction // kitchen scale // 5.0 Ultra slim 17 mm // Capacity 5 kgs 1 g increment // Glass platform // LCD Tare Function // On/off button // Large LCD display // Type 9807 9807_CS_UVN_161213.indd

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen scale - Type 9850

Kitchen scale - Type 9850 TRIPOD Kitchen scale - Type 9850 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica elektronisk køkkenvægt

Læs mere

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand attraxion nose trimmer Interchangeable trimming heads Washable Light Storage stand Type 5509 Brugsanvisning - dansk side...3-5 Bruksanvisning - svenska sida...6-8 Bruksanvisning - norsk side... 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Seagull fedtmålervægt med touchskærm

Seagull fedtmålervægt med touchskærm Seagull fedtmålervægt med touchskærm Læs brugsvejledningen grundigt, før produktet tages i brug. Videodemonstration kan ses på: www.seagull-healthcare.dk samt Hvad er fedtprocent? Fedtprocenten er forholdet

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Wellness. body light // personal scale // LCD. Type 6275. 150 kgs. 20 mm. Ultra slim design height 20 mm // Instant on function //

Wellness. body light // personal scale // LCD. Type 6275. 150 kgs. 20 mm. Ultra slim design height 20 mm // Instant on function // Wellness body light // personal scale // 20 mm Ultra slim design height 20 mm // Memory for 4 persons // Instant on function // 150 kgs Max 150 kgs, 100 g increments // LCD Extra large LCD 76x40 mm with

Læs mere

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl //

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl // Kitchen Mix n weigh // kitchen scale // Detachable bowl // Dishwasher safe bowl // Capacity 5 kg / 1 g increment // Tare / On/off button // Conversion from weight to volume // Large LCD display // Type

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 DK- Brugervejledning UK- User manual S - Bruksanvisning Pengeboks Digital Safetybox Digital Kassaskåpet Digital Sikkerhedsanvisninger Mange tak for dit valg af dette

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable //

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable // Wellness flexi massager // massager // 2 massage settings // Cordless // Rechargeable // Colour indicator // Resilient massage head // Type 6070 6070_PC_0308.indd 1 2008-05-08 10:11:13 Brugsanvisning -

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 13 Brugsanvisning dansk... side 14 25 Bruksanvisning norsk... side 26 36 Käyttöohjeet suomi...sivu 37 47 Instruction manual english... page 48 58 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

4920_CS_UVN_0914.indd 1 2014-10-01 10:55:40

4920_CS_UVN_0914.indd 1 2014-10-01 10:55:40 4920_CS_UVN_0914.indd 1 2014-10-01 10:55:40 Bruksanvisning svenska... sida 4 10 Brugsanvisning dansk... side 11 17 Bruksanvisning norsk... side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere