Kitchen scale - Type 9850

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen scale - Type 9850"

Transkript

1 TRIPOD Kitchen scale - Type 9850

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu

3 OBH Nordica elektronisk køkkenvægt Før brug Før køkkenvægten tages i brug første gang, bør denne brugsanvisning læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Lidt om vægte Der findes flere forskellige typer vægte: Den traditionelle, mekaniske vægt, der registrerer vægten ved hjælp af en fjederpåvirkning, hvorefter vægten aflæses på en skive. Digitalvægten, som også er en mekanisk vægt med den ene forskel, at vægten her aflæses på et display. Den moderne, elektroniske vægt, som foretager vejning via en elektronisk føler og omsætter vægten elektronisk til aflæsning på et display. Fordelen ved den elektroniske vægt frem for den mekaniske eller digitale er først og fremmest, at den foretager en langt mere præcis måling af vægten - og vedbliver at gøre det. De mekaniske og digitale vægte derimod bliver med tiden mere og mere unøjagtige, da bl.a. fjederen i disse vægte ældes. En ting, man bør tage højde for ved en elektronisk vægt er, at den er følsom overfor store temperatursvingninger. Unøjagtigheder kan forekomme, hvis vægten er kold. Således fungerer den bedst ved almindelig stuetemperatur. Montering og udskiftning af batteriet Vægten bruger 1 stk. CR2032 3V batteri, som skal isættes køkkenvægten, før denne tages i brug. Lad gerne køkkenvægten optage rumtemperatur før brug. Batteriet sættes i vægten ved at skrue det lille dæksel på bagsiden af vægten. Batteriet kan nu isættes eller udskiftes ved at lægge batteriet i den lille runde form, således at batteriet sidder i spænd - husk at vende +siden af batteriet opad. Dækslet placeres på sin plads igen og skrues atter fast.. Når batteriet skal skiftes, vil displayet vise Lo. Vejning Stil vægten på et helt plant underlag. Placer en tom skål på vægten, således at skålen ikke dækker for displayet og tænd vægten ved et let tryk på On/Tare/Off knappen. Displayet viser først g og derefter 0g. Vægten er nu klar til brug. Der kan vejes fra 5 gr. op til 5 kg på vægten. Nulstilling Denne køkkenvægt er forsynet med praktisk nulstillingsfunktion, så alle ingredienser kan vejes direkte i en og samme skål, én ad gangen. Efter vejning af første ingrediens nulstilles vægten ved et kort tryk på On/Tare/Off knappen Når vægten atter viser 0, er den nulstillet og klar til vejning af den næste ingrediens. Husk at nulstille efter vejning af hver enkelt ingrediens. Såfremt den sidstvejede ingrediens fjernes igen efter nulstilling, vises dennes vægt med negativt fortegn, dog ikke hvis vægten af det fjernede overstiger 999 gram. I så tilfælde vil vægten vise ---E. Tryk på nulstilling og vægten er atter klar til brug. Er vægten ikke nulstillet efter vejning af sidste ingrediens og denne fjernes, vil vægten atter stille sig på 0. Overbelastes vægten (belastning over 5 kg) vil den vise E--- i displayet. Fjern de overskydende ingredienser fra vægten og den er klar til ny vejning. Sluk For at spare på batteriet, slukker vægten automatisk efter ca. 120 sekunder efter den er tændt, uanset om den er i brug eller ej, men vægten kan også slukkes manuelt ved at trykke på On/Tare/ Off et par sekunder. 3

4 Rengøring og vedligeholdelse Overfladen kan tørres af med en klud fugtet i lidt sulfovand og tørres efter med en blød, tør klud eller køkkenrulle. Anvend aldrig stærke, ætsende skuremidler, som kan ridse vægtens overflade. Vægten må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Vægten må ikke placeres ved stærk varme, som f.eks. på et komfur eller en radiator. Anvend kun nyt batteri i den korrekte størrelse. Det brugte batteri bør altid fjernes, da det kan lække kemikalier, som beskadiger vægtens elektroniske kredsløb. Vægten er kun til husholdningsbrug, og eventuelle tab forårsaget af fejlvisning erstattes ikke. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Miljøhensyn og bortskaffelse af batteriet Ved udskiftning af batteriet bør man tænke på miljøet. Det brugte batteri bør aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflevér i stedet det brugte batteri på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Samtidig bør man sørge for ikke at lade batteriet blive for gammelt eller opbrugt, idet der derved kan være risiko for, at batteriet begynder at lække med syre. Husk at udtage batteriet, inden produktet bortskaffes. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 9850 Maks. vægt 5 kg med 1 grams interval Apparatet bør bortskaffes som elektronikaffald Nulstillingsfunktion LCD digitaldisplay Automatisk sluk efter ca. 120 sekunder 1 stk. 3 V CR2032 lithium batteri Nøjagtighed: gr ± 2 gr > 200 gr ±1% Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 4

5 OBH elektronisk köksvåg Innan användning Innan köksvågen tas i bruk, bör bruksanvisningen läsas igenom grundligt och därefter sparas för framtida användning. Lite om vågar Det finns många olika typer av vågar: Den traditionella mekaniska vågen där vikten registreras med hjälp av fjäderpåverkan och man läser av vikten på en skiva. Digitalvågen som också är en mekanisk våg men skillnaden är att vikten läses av på en display. Den moderna elektroniska vågen där vägningen sker via en elektronisk sensor som omvandlar vikten elektroniskt till avläsning på en display. Fördelen med den elektroniska vågen framför den mekaniska och digitala är först och främst att vägningen blir mer precis, även efter flera års användning. De mekaniska och digitala vågarna däremot blir med tiden mindre exakta pga. att fjädern i dessa vågar med tiden åldras. En sak som man bör tänka på med elektroniska vågar är att den är känslig för stora temperaturförändringar. Missvisningar kan förekomma om vågen är kall. Den fungerar bäst i rumstemperatur. Montering och byte av batterier Vågen drivs med 1 st CR2032 3V batteri, som ska sättas i köksvågen innan användning. Placera vågen i rumstemperatur ett tag innan användning. Batteriet sätts i vågen genom att skruva bort det lilla locket på baksidan av vågen. Batteriet kan nu sättas i eller bytas genom att lägga batteriet i den runda formen så att batteriet sitter spänt - se till att vända + sidan på batteriet uppåt. Locket sätts tillbaks på sin plats och skruvas fast. När batteriet ska bytas visar displayen Lo. Vägning Ställ vågen på ett plant underlag. Placera en tom skål på vågen, så att skålen inte täcker för displayen och starta vågen genom ett lätt tryck på On/Tare/Off knappen. Displayen visar först 888,8g och därefter visar den 0g. Vågen är nu klar att användas. Man kan väga allt från 5 gram upp till 5 kg på vågen. Nollställning Denna köksvåg har en praktisk nollställningsfunktion, så alla ingredienser kan vägas direkt i en och samma skål, en åt gången. Efter vägning av den första ingrediensen nollställs vågen genom ett kort tryck på On/Tare/Off knappen. När vågen åter visar 0 är den nollställd och klar för vägning av nästa ingrediens. Kom ihåg att nollställa efter varje ingrediens. Om den sist vägda ingrediensen tas bort igen efter nollställning visas denna vikt med negativt tecken, dock inte om vikten av den borttagna ingrediensen överstiger 999 gram. Om så är fallet kommer vågen att visa ---E. Tryck på nollställning och vågen är åter klar att användas. Om vågen inte är nollställd efter vägning av den sista ingrediensen och denna tas bort, kommer vågen åter visa 0. Om vågen överbelastas (belastning över 5 kg) visas ---E i displayen. Ta bort ingredienser från vågen och vågen är åter klar för vägning. Stäng av För att spara på batteriet, stängs vågen automatiskt av efter ca 120 sekunder efter sista aktiveringen oavsett om den är belastad eller inte. Vågen kan också stängas av manuellt genom att hålla ner On/Tare/Off knappen i ett par sekunder. 5

6 Vågen har en inbyggd minnesfunktion och kan därför memorera den senaste vägningen, efter att vågen har varit avstängd. När vågen åter startas visas den senaste vägningen kort i displayen och därefter visas 0. Rengöring och underhåll Höljet kan torkas av med en fuktig trasa med lite diskmedel och eftertorkas med en torr handduk eller hushållspapper. Använd aldrig starka, repande rengöringsmedel som kan förstöra vågens hölje. Vågen får aldrig nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Vågen får aldrig placeras intill stark värme som t ex spis eller element Använd bara nya batterier i rätt storlek. Förbrukade batterier bör alltid tas ur vågen då det kan läcka kemikalier som skadar vågens elektroniska kretslopp. Vågen är endast till för privat bruk och eventuella förluster förorsakat av felvisning ersätts inte. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Miljöhänsyn Vid byte av batterier bör man tänka på miljön. Använda batterier bör inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Återlämna batterierna till de butiker som tar emot använda batterier. Samtidigt bör man se till att batterierna inte blir för gamla eftersom det finns risk att batterierna börjar läcka syra. Kontrollera hållbarhetsdatum som finns angivet på batterierna. Observera att batterierna ska tas ur apparaten innan den kasseras. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica 9850 Maxvikt 5 kg med 1 grams intervall Nollställningfunktion LCD digitaldisplay Automatisk avstängning efter ca 120 sekunder 1 st 3 V CR2032 lithium batteri Toleransnivå: gram +- 2 gram > 200 gram +- 1% Rätt till löpande ändringar förbehålles. 6

7 OBH Nordica elektronisk kjøkkenvekt Før bruk Før kjøkkenvekten tas i bruk første gang, bør denne bruksanvisning leses grundig gjennom og deretter gjemmes til senere bruk. Litt om vekten Det finnes flere forskjellig typer vekter: Den tradisjonelle mekaniske vekten som registrerer vekten ved hjelp av påvirkning av en fjær., hvor vekten avleses på en skive. Digitalvekten som også er en mekanisk vekt, men en forskjell at denne avleses i et display. Den moderne elektroniske vekten, som foretar veiing via en elektronisk føler og viser vekten elektronisk til avlesning i et display. Fordelen med en elektronisk vekt fremfor den mekaniske eller digitale er først og fremst, at den foretar en langt mer presis måling av vekten og blir og gjøre det. De mekaniske og digitale vektene derimot blir med tiden mer og mer unøyaktig, da fjæren i disse vektene blir gamle. En ting man bør ta høyde for med en elektronisk vekt, er at den er veldig følsom overfor store temperatur svingninger. Unøyaktighet kan forekomme hvis vekten er kald, den fungerer best ved allminnelig stuetemperatur. Montering og utskifting av batteriet Vekten bruker 1 stk. CR2032 3V batteri, som skal settes i kjøkkenvekten før den tas i bruk. La gjerne kjøkkenvekten ha romtemperatur før den tas i bruk Batteriene settes i vekten ved å fjerne det lille dekslet på baksiden av vekten. Batteriet kan settes inn eller tas ut ved å legge batteriet i den lille runde formen, slik at batteriet ligger i spenn - husk å vende + siden av batteriet opp. Dekslet plasseres tilbake på plass og skrus fast. Når batteriet skal skiftes, vil displayet vise Lo. Veiing Sett vekten på helt plant underlag. Plasser en tom skål på vekten, men påse at det ikke dekker displayet. Slå på vekten ved et lett trykk på On/Tare/Off knappen. Displayet viser først og deretter 0. Vekten er nå klar til bruk. Det kan veies fra 5 gr. op til 5 kg på vekten. Nullstilling Denne kjøkkenvekten er forsynt med en praktisk nullstillings funksjon, slik at alle ingredienser kan veies direkte i en og samme skål, men en av gangen. Etter veing av første ingrediens nullstilles vekten ved et lett trykk på On/Tare/Off knappen. Når vekten igjen viser 0 er den nullstilt og klar til ny veing. Husk å nullstille vekten etter veing av hver enkelt ingrediens. Hvis de siste veide ingrediensene fjernes igjen etter nullstilling, viser vekten med negativt fortegn, men ikke hvis vekten av det som fjernes overstiger 999 gram. Da vil vekten vise ---E.. Trykk på nullstilling og vekten er klar til bruk igjen. Er ikke vekten nullstilt etter siste veing og den fjernes, vil vekten igjen stille seg på 0. Hvis vekten overbelastes ( over 5 kg ) vil det vise ---E. i displayet og den er klar til ny veiing. Fjern de overskytende ingredienser fra vekten og den er klar til ny veing. Slukk For å spare batteriet, slukker vekten automatisk etter ca. 120 sekunder etter den er tendt, uansett om den er i bruk eller ikke, men vekten kan også slukkes manuelt ved å holde den trekantede knappen nede et par sekunder. 7

8 Rengjøring og vedlikehold Overflaten tørkes av med en fuktig klut dyppet i litt rengjøringsmiddel, deretter tørkes den over med en bløt, tørr klut eller tørkepapir. Bruk aldri sterke eller etsende skuremiddler som kan ripe vektens overflate. Vekten må aldri legges i vann eller andre væsker. Vekten må ikke plasseres ved sterk varme, som f.eks. ved en komfyr eller radiator. Bruk bare nye batteri i korrekt størrelse. Brukte batterier bør alltid fjernes, da de kan lekke kemikalier, som skader vektens elektroniske kretsløp. Vekten er kun beregnet for vanlig husholdning og eventuelle tap forårsaket av feilvisning erstattes ikke. Benyttes apparatet til andre formål enn det egentlig er beregnet for, eller i henhold til bruksanvisningen, bærer bruker det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge av dette, dekker ikke reklamasjonen. Miljøhensyn og bortskaffelse av batterier Ved utskifting av batterier bør man tenke på miljøet. De brukte batteriene bør ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever de brukte batteriene på spesielle autoriserte innsamlingssteder. Samtidig bør man sørge for at batteriene ikke blir for gammle eller oppbrukt. Det kan være risiko for at batteriene begynner å lekke syre. Husk og ta ut batteriene før produktet kastes. Bortskaffelse av apparatett Lovgivningen krever, at elektriske og elektroniske apparater samles inn, og deler av apparatene gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til gjeldende lover. Stemplet kassakvittering med kjøpsdato skal vedlegges ved reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet leveres inn er det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334 Majorstuen 0304 Oslo Tlf.: Tekniske data OBH Nordica 9850 Maks. vekt 5 kg med 1 grams intervall Apparatet bør kastes som elektronikkavfall Nullstillingsfunksjon LCD digitaldisplay Automatisk slukk etter ca. 120 sekunder 1 stk. 3 V CR2032 lithium batteri Nøyaktighet: gr ± 2 gr > 200 gr ±1% Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 8

9 OBH Nordica elektroninen keittiövaaka Ennen käyttöä Ennen kuin keittiövaaka otetaan käyttöön, lue käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Vaakatyypit Markkinoilla on useita erilaisia vaakoja. Perinteiset mekaaniset vaa at punnitsevat painon jousitusta apunaan käyttäen, jonka jälkeen paino näkyy taulussa. Digitaaliset vaa at taas toimivat kuten mekaaniset vaa at, mutta ainoana poikkeuksena on, että laitteessa on näyttöruutu, josta paino on luettavissa. Elektroniset vaa at ovat nykyaikaisimpia vaakoja. Punnitus tapahtuu tunnistimen avulla, jonka jälkeen paino näkyy näyttöruudussa. Elektronisen vaa an etuna mekaanisiin ja digitaalisiin vaakoihin on, että se antaa paljon tarkemman punnitustuloksen jopa monen vuoden käytön jälkeen. Mekaanisten ja digitaalisten vaakojen jousitus heikkenee ajan myötä, minkä vuoksi vaaka menettää tarkkuuttaan. Elektronisten vaakojen käytössä tulee kuitenkin aina ottaa huomioon, että ne ovat herkkiä suurille lämpötilan vaihteluille. Jos vaaka on kylmä, voivat mittaustulokset olla virheellisiä. Elektroninen vaaka toimii parhaiten huoneenlämmössä. Pariston asennus ja vaihto Vaaka toimii yhdellä CR2032 3V -paristolla, joka on asennettava keittiövaakaan ennen käyttöönottoa. Anna vaa an seistä huoneenlämmössä ennen käyttöönottoa. Paristo asennetaan kiertämällä vaa an pohjalla oleva pieni kansi auki. Nyt voit asettaa tai vaihtaa pariston pieneen pyöreään tilaan niin, että se jännittyy paikalleen. Muista asettaa pariston +-napa ylöspäin. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kierrä se kiinni. Paristo tulee vaihtaa, kun näyttöön ilmestyy Lo. Punnitus Sijoita vaaka tasaiselle alustalle. Aseta tyhjä kulho vaa alle niin, ettei kulho peitä näyttöä. Käynnistä vaaka painamalla kevyesti On/Tare/Off -painiketta. Näytölle ilmestyy ensiksi ja sitten 0. Vaaka on nyt valmis käytettäväksi. Vaa alla voi punnita 5 g:sta aina 5 kg:aan asti. Nollaustoiminto (taaraus) Tässä keittiövaa assa on kätevä nollaustoiminto, jonka ansiosta eri aineksia voidaan punnita samassa kulhossa. Ensimmäisten ainesten punnituksen jälkeen vaaka nollataan painamalla nopeasti On/Tare/Off -painiketta. Kun vaa an näytölle myöhemmin ilmestyy 0, on vaaka nollattu ja näin ollen valmis seuraavien ainesten punnitukseen. Muista nollata vaaka jokaisten ainesten punnituksen jälkeen. Jos viimeisin punnittu aines otetaan taas pois nollauksen jälkeen, näyttää vaaka negatiivista lukua, tosin ei, jos poistettujen ainesten paino ylittää 999 grammaa. Mikäli näin on, ilmestyy näytölle ---E. Paina nollausta ja näin on vaaka valmis uudelleen käytettäväksi. Mikäli vaakaa ei nollata viimeisten ainesten punnituksen jälkeen ja ainekset otetaan pois, ilmestyy näytölle uudestaan 0. Mikäli vaaka on ylikuormitettu (kuormitus yli 5 kg), ilmestyy näytölle E---. Poista ainekset vaa alta, jonka jälkeen vaaka on taas valmis käytettäväksi. Virrankatkaisu Paristojen kestoiän pidentämiseksi on vaa assa automaattinen virrankatkaisu noin 120 sekunnin kuluttua vaa an käynnistämisestä huolimatta siitä onko vaaka ollut käytössä tai ei. Virta voidaan myös katkaista pitämällä Off -painike alas painettuna muutaman sekunnin ajan. 9

10 Puhdistus ja hoito Pyyhi vaa an pinta pesuaineveteen kostutetulla liinalla ja kuivaa se pyyhkeellä tai talouspyyhkeellä. Älä koskaan käytä voimakkaita, hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita, jotka voivat vaurioittaa vaa an pintaa. Älä koskaan upota vaakaa veteen tai muihin nesteisiin. Älä koskaan sijoita vaakaa kuumaan tilaan kuten esim. liedelle. Käytä aina uutta, oikean kokoista paristoa. Käytetty paristo tulee aina poistaa, koska siitä saattaa vuotaa kemikaaleja, jotka voivat vaurioittaa vaa an sähköisiä rakenneosia. Vaaka on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Mahdollisten virheellisten mittaustulosten aiheuttamia menetyksiä ei korvata. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Takuu ei kata tämän seurauksena tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Suojele ympäristöä Ajattele ympäristöä vaihtaessasi paristoja. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana. Toimita käytetyt paristot niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Tarkista paristojen päiväys myös niiden ollessa vielä käytössä. Liian vanhat paristot saattavat vuotaa ja vaurioittaa laitetta. Jos hävität laitteen, poista siitä paristo. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 9850 Punnituskyky enintään 5 kg, tarkkuus 1 g Nollaustoiminto (taaraus) Digitaalinen LCD-näyttö Laite on hävitettävä elektroniikkajätteenä. Automaattinen virrankatkaisu n. 120 s kuluttua 1 kpl 3V CR2032 litium-paristo Tarkkuus: g ± 2 g > 200 g ± 1% Oikeus muutoksiin pidätetään. 10

11 11

12 DK/LBØ/9850/1206

Kitchen 5.0 LCD 200 W. Type 9804. kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 beaters// 1.3 litres // settings// Stainless steel platform //

Kitchen 5.0 LCD 200 W. Type 9804. kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 beaters// 1.3 litres // settings// Stainless steel platform // Kitchen steel triple pro mixer // kitchen scale steel// hand mixer with 3 beaters// 3 Ultra slim 13 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 5.0 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres //

Læs mere

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30

9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 9843_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:40:30 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button //

5.0. Kitchen. attraction // kitchen scale // LCD. Type 9807. Capacity 5 kgs 1 g increment // Ultra slim 17 mm // Glass platform // On/off button // Kitchen attraction // kitchen scale // 5.0 Ultra slim 17 mm // Capacity 5 kgs 1 g increment // Glass platform // LCD Tare Function // On/off button // Large LCD display // Type 9807 9807_CS_UVN_161213.indd

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm //

Kitchen. saturn steel saturn white // kitchen scale // 200 W. Type 9832/9833. 3 beaters// 1.3 litres // Height only 22 mm // Kitchen saturn steel saturn white // kitchen scale // 3 Height only 22 mm // 3 beaters// Tare Cord Function 1.85 m// 200 W Capacity 5 kgs 1 g increment // 1.3 litres // On/off Easy button to clean // //

Læs mere

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50

9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 9837_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 15:13:50 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 6. Brugsanvisning dansk...side 7 10. Bruksanvisning norsk...side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 22 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt

Hushållsvåg. Husholdningsvekt. Keittiövaaka. Husholdningsvægt 28-051_manual.indd 2014-03-19, 14.23.14 Art. 28-051 Hushållsvåg Elektronisk våg med yta av härdat glas Husholdningsvekt Elektronisk vekt med veieflate av herdet glass Keittiövaaka Elektroninen vaaka, pinta

Læs mere

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43

6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 6251_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-30 11:47:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl //

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl // Kitchen Mix n weigh // kitchen scale // Detachable bowl // Dishwasher safe bowl // Capacity 5 kg / 1 g increment // Tare / On/off button // Conversion from weight to volume // Large LCD display // Type

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37

6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 6256_ES_UVN_0515.indd 1 2015-05-21 13:32:37 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-20 Instruction

Læs mere

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits //

Wellness. nova light // personal scale // Type 6243. 100 g increments // Max 180 kg // Magic lens with red LED digits // Wellness nova light // personal scale // Magic lens with red LED digits // 100 g increments // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58

6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 6271_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:42:58 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

NOSE TRIMMER. Nosehairtrimmer - type 5508

NOSE TRIMMER. Nosehairtrimmer - type 5508 NOSE TRIMMER Nosehairtrimmer - type 5508 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica Næsehårstrimmer

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Balance Light BMI. Low battery and overload indicator. Calculates BMI. LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Instant on function

Balance Light BMI. Low battery and overload indicator. Calculates BMI. LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Instant on function Balance Light BMI Calculates BMI LED digits Max 150 kg Slim design (height: 25mm) Low battery and overload indicator Instant on function Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg //

Wellness. nova light BMI // personal scale // Type 6244. Instant on function // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Wellness nova light BMI // personal scale // Calculates BMI // LCD digits // Max 180 kg // Slim design (height: 25mm) // Low battery and overload indicator // Instant on function // Type 6244 Brugsanvisning

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings //

Wellness. neck massage // neck massage // Type 6036. Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Wellness neck massage // neck massage // Neck massage for increased wellbeing // Soft pile fabric // 2 settings // Detachable elastic ribbon // Battery operated 2 x AA batteries // Type 6036 1 Brugsanvisning

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060

STYLIST STRAIGHTENER. Straightener with high temperature- type 3060 STYLIST STRAIGHTENER Straightener with high temperature- type 3060 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT

DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT DIGITAL HÄNGVÅG DIGITAL HENGEVEKT DIGITAALINEN RIPUSTUSVAAKA DIGITAL HÆNGEVÆGT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com

cool shot 1800 watt 2 speed settings stylist neon hairdryer 1800W www.obhnordica.com cool shot 2 speed settings 1800 watt hairdryer 1800W stylist neon www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 85 CM

AIRLINE TOWER FAN 85 CM AIRLINE TOWER FAN 85 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-9. Bruksanvisning - norsk... side 10-12. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-9 10-12 13-15 16-18 OBH Nordica hårtørrer

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Hushållsvåg med bägare Husholdningsvekt med beger Keittiövaaka ja mitta-astia Køkkenvægt med bæger

Hushållsvåg med bägare Husholdningsvekt med beger Keittiövaaka ja mitta-astia Køkkenvægt med bæger Hushållsvåg med bägare Husholdningsvekt med beger Keittiövaaka ja mitta-astia Køkkenvægt med bæger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 HARMONY STEEL Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14

4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 4778_KK_UVN_1114.indd 1 2015-01-07 14:54:14 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Wave scale. Slim design (height: 24mm) Max 150 kg, 100 g increments. 6mm safety glass. Instant ON function. LCD with backlight

Wave scale. Slim design (height: 24mm) Max 150 kg, 100 g increments. 6mm safety glass. Instant ON function. LCD with backlight Wave scale Slim design (height: 24mm) 6mm safety glass 6264_6265_6266_ES_1012.indd 1 LCD with backlight Instant ON function Max 150 kg, 100 g increments Low battery and overload indicator 2012-11-08 12:49:50

Læs mere

ODEN Steel kitchen utensils ODEN STEEL

ODEN Steel kitchen utensils ODEN STEEL ODEN Steel kitchen utensils ODEN STEEL Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand

attraxion nose trimmer Type 5509 Washable Interchangeable trimming heads Storage stand attraxion nose trimmer Interchangeable trimming heads Washable Light Storage stand Type 5509 Brugsanvisning - dansk side...3-5 Bruksanvisning - svenska sida...6-8 Bruksanvisning - norsk side... 9-11 Käyttöohjeet

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

mini pro hair dryer 1000W fabulous

mini pro hair dryer 1000W fabulous mini pro hair dryer 1000W fabulous Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-11 Instructions of use - english...

Læs mere

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable //

Wellness. flexi massager // massager // Type 6070. 2 massage settings // Cordless // Colour indicator // Resilient massage head // Rechargeable // Wellness flexi massager // massager // 2 massage settings // Cordless // Rechargeable // Colour indicator // Resilient massage head // Type 6070 6070_PC_0308.indd 1 2008-05-08 10:11:13 Brugsanvisning -

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere