DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET"

Transkript

1 DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i tilstandsrapporten Der foreligger en gældende påtale med udløb den 2. juni 2012, der skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Det er nævnets vurdering, at den aktuelt reviderede tilstandsrapport ikke er fej Ibehæftet i et sådant omfang, at sanktionen skal skærpes til en advarsel på grund af den tidligere påtale. Sagsfremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 11. maj Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand den 6. februar og afsluttet har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 4. november Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 21. marts havde foretræde for nævnet under behandlingen af sin sag og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. følgende: Generelt fokuseredes på at underbygge kommentarerne til den foreløbige kontrolrapport, - herunder at tagets tilstand er tilstrækkeligt beskrevet, og at eternittagpladerne fra 1995 ikke kan betegnes som udviklingspiader fra den asbestfri forsøgsperiode. Endvidere blev det anført at undertagsskader ikke skal rapporteres, da undertag er overflødigt ved eternitpladetag, - at eternitaftræksrør i tagrum er ikke behøver kondensisolering, - at afløbsrist ikke sad fast som anført at teknisk revisor, men var blevet løftet, og afløbsskålen konstateret skadesfri. fslutningsvis blev det påpeget som et formildende forhold, at mange fejlangivelser er vægtet på laveste trin. DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSGKYNDIGE Gi. Mønt 4 / 1117 KØBENHVN K TLF: / E-MIL

2 Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at den samlede vægt af fejlangivelserne under punkterne Følgende materiale forelå reduceres fra to til ét point. Fej langivelsen (l) under punkt 6.1 vurderes under bagatelgrænsen og frafaldes. Fejlangivelsen under punkt 8.1 (B6) for tagpladers mangelfulde skadesbeskrivelse hæves til B8, mens vægtningen (B8) for undertagets mangelfulde skadesbeskrivelse sænkes til 5. Under punkt 8.4 reduceres vægten (4) for manglende beskrivelse af uisolerede aftræksrør i tagrum til 3. Herudover vurderes de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten at være veldokumenterede, og afvejningen foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Det er nævnets samlede vurdering, at tilstandsrapporten er fejlbehættet, og den kan dermed være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen.

3 TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Fors ide Revis ionsoversigt j Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol Igangværende Skrivebordkontrol 5. januar2011 cceptabel I- Opfølgning 8. juli 2009 Godkendt Stikprøve 3. juni 2009 Påtale 2. juni 2012? 29. marts 2006 Godkendt Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma dresse Telefon Tilstede ved kontrol Nej Ja Sagsbehandler i EBST Nej Ejend om men I Navn dresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejer t Ja Ejendommens beliggenhed Billedtekst Oversigtsbilleder 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 1

4 Sagsforløb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 30-aug-i 1 10:11 Udtrukket til kontrol ScanJour journal nr ikke angivet 07-sep-11 11:53 Bygningssagkyndig er tildelt teknisk revisor til kontrol 20-sep-11 17:51 Teknisk revisor har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 03-okt-i i 11:00 Kontrolbesøg udført af teknisk revisor 11 -okt-i i 17:53 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 14-okt-11 14:14 Q har ikke godkendt Udkast 14-okt-i i 15:07 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 21-okt-i 1 15:16 Udkast til kontrolrapport er blevet kvalitetssikret 04-nov-i 1 21:11 Bygningssagkyndig har kommenteret på udkast 06-feb-12 14:22 Endelig kontrolrraport udarbejdet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen lndrapporteret [jendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Forsikringspolice Fejlangivelse Police er ikke blevet efterspurgt iflg. ejer l Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Tidligere tilstandsrapport Søgt i HE-web og ikke fundet tidl. rap. nr. Energ imærke 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 2

5 ndre bvcjninqsoplvsninqer Fejlangivelse Bygningstegninger er offentligt tilgængelige for BS under WEBlager.dk l Bygningssagkyndig Jeg mener ikke at det er et krav at gennemgå WEBlager. Dette lager er også kun tilgængelig_i_nogle_kommuner. Husejer havde tegninger ved kontrolbesøget. Han var ikke blevet spurgt herom. I hus med slagger er det vigtigt at have så meget grundlag, som muligt l Byg ningsbeskrivelse Boligtype Enfamilieshus Typehus jdom men Nr Bygn nvendelse r Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i Beboelse B Carport C Udhus/skur D Udhus/skur Fejlangivelse Bygning bør opdeles i hhv, bygning fra 1962 og tilbygning l Bygningssagkyndig Ændring_i_bygningskonstruktion. Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Bemærkninger 1. Bygningsdele, der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: C - Tilbygningens sokkel mod nord pga. brænde. Gulvet i gangen og i stuen pga. tæppe. Skurets ikke kunne besigtiges? facade i skel. 3. Bemærkninger til Ja: - Vinduerne i bygning har termoglas. Synlige skader på ruderne vil fremgå af termoruder? tilstandsrapporten, men punkteringer er ikke altid synlige. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. fvigelser fra BBR? Ja: D - Skuret er ikke angivet på BBR. realet er skønnet. Resumé af huseftersyn- og beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE I Fundamenter / sokler x Kælder I krybekælder / terrændæk x Yder- og indervægge 0 0 i 0 0 x 4 Vinduer og døre , Lofter /etageadskillelser x Gulvkonstruktion og gulve Indvendige trapper Tagkonstruktion 0 2 i Bad / toilet og bryggers WS-installationer x El-installationer 0 0 i marts :50 Endelig rapport udarbejdet 3

6 Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Ejendommens stand svarer nogenlunde til øvrige tilsvarende ejendomme. Ifølge Sekretariatet for Huseftersyn skal følgende angives: Den gamle del af ejendommens kapilarbrydende lag under gulvene er slagger. Visse typer slagger kan, hvis de bliver opfugtet, suge vand og herved udvide sig. Dette kan give skader på gulve der buler op og i visse tilfælde på vægge der skubbes ud. Da der ikke kunne konstateres tegn på skader og ejendommen er gammel uden at der er sket skader, vurderes det at der ikke er en nærliaoende risiko for at der vil ske en skade. Der er derfor ikke anaivet en skadeskarakter. 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 4

7 Bygning (Beboelse - 156m2) 3. Yder- og indervægge i bygning 3.1 Facader / gavle K2: Gavlen mod syd har en revnet vandret fuge over vinduet og den nederste række sten er skubbet en smule ud. Dette kan skyldes at den bagvedliggende bjælke ruster. Note: En anden mulighed er at fugen er revnet og stenene er forskubbet i forbindelse med udskiftning af vinduet. 6. Gulvkonstruktion og gulve i bygning 6.1 Gulvkonstruktioner I Fejlangivelse l Bygningssagkyndig Gulv under væg-væg tæppe ved overgang tilbygning buer let. Skønnes_ikke_a_konstruktiv_art,_men_kan_påvirke_køber. Jeg mener at dette forhold er af batatelagtig karakter for en 50 år gammel ejendom. Her er gulve ofte lidt skæve. Dette er ikke en fejl. Ja, det er ikke af konstruktiv betydning, men var markant at mærke ved trafik på gulve; og_derfor_af_betydning_for_køber_at_få_oplyst. l 8. Tagkonstruktion i bygning 8.1 K2: Enkelte tagplader har større forvitringer af bølgetoppene. Dette ses bla, på tagfladen mod vest Tagbelægning/rygning mellem skorstenene. Desuden har enkelte rygningspiader større forvitringer. 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 5

8 8.1 Kl: Tagpladerne og rygningspladerne har mindre forvitringer som følge af alder. Tagbelægning/rygning Fej lang ivelse B6 Tagplader er 2. generation asbestfri fra efter april 1995 (15 års fabriksgaranti). Smuldring vil på sigt føre til nedbrydning = K2, idet der er undertag. 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 6

9 Bygningssagkyndig Jeg mener at min karaktergivning er korrekt. Taget har forvitringer af forskellig omfang. Dette har jeg angivet både ved en Kl karakter og ved en K2 karakter der angiver at nogle tagplader og rygningsplader har større forvitringer. Kl karakteren angiver at pladerne har mindre forvitringer og jeg vurderer at disse ikke udvikler sig til K2 skader indenfor overskuelig tid dvs. Ca. 5 år. Desuden mener jeg ikke at tagpladerne har udviklingsskader. Udviklingsskader optrådte i plader produceret i l98oerne og ikke på plader produceret efter Nye plader har muligvis en kortere levetid end plader med asbest, men dette er ikke en fejl. Der er blot tale om et andet produkt. TR giver udviklingsskader begrundelse for at hele taget skal have K2. BS har ikke særskilt beskrevet bygning og tilbygning; derfor må K2 gælder for husets tagdækning. B6 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 7

10 8.4 Hætter / aftræk Ingen bemærkninger 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 8

11 Fejlangivelse 4 - -, ( % 26 marts Endelig rapport udarbejdet 9

12 Bygningssagkyndig lle aftrækskanaler i tagrum er uisoleret. Risiko for kondensfucit. K3 Jeg mener at eventuel kondensfugt er uden praktisk betydning. Da kanalerne aldrig har været isoleret, ville en skade hidrørende fra kondensfugt have vist sig. Der var ikke tegn på dette. Da ejendommen er gammel og en isolering af aftrækskanaler ikke var almindelig byggeskik på opførelsestidspunktet og ikke var krævet i dagældende bygningsreglement, mener jeg at dette forhold ikke skal karaktergives. Havde der været skader som følge af kondens, ville dette optræde som pletter i loftet hvilket ikke ikke skulle karaktergives som K3 men som Kl. Fastholdes marts :50 Endelig rapport udarbejdet 10

13 8.5 Udv, træværk ved Ingen bemærkninger tag Fejlangivelse l Bygningssagkyndig Nedbrvdnina i enden af udraaende blælke bao dækkaosel. Udfra billedet ser det ud til at der ikke er tale om nedbrydninger men om afskallende maling. Er dette tilfældet, skal forholdet ikke karaktergives. Der er nedbrydning øverst; skyldes sikkert, at der ikke er afskåret tilstrækkeligt af det angrebne træ. l 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 11

14 8.10 Undertage/ understrygning Fejlangivelse Ingen bemærkninger B8 Bygningssagkyndig Utæthed i undertagdug omkring aftrækskanaler. Ikke nævnt med K3 Der er ikke krav om et undertag når der benyttes bølgeeteritplader. Dvs, at undertaget er overflødigt. Dette betyder at et hul i undertaget er uden betydning. Desuden er der ingen tegn på skade pga. disse huller. Jeg mener derfor ikke at forholdet skal karaktergives. Konstruktionen er udført med undertag og dermed have konstruktiv betydning. (Muligvis pga._af_lav_hældning_ca._20_grader). B8 26. marts :50 Endefig rapport udarbejdet 12

15 26. marts :50 Endelig rapportudarbejdet 13

16 8.16 Skorsten lr Fejlangivelse l -, Bygningssagkyndig Ældre løbesod huskøber.. gi. skorsten. Skønnes uden aktuel betydning, men bør oplyses Løbesoden er som TR nævne uden praktisk betydning. Dette er almindeligt for en ejendom der er 50 år gammel. Jeg mener derfor ikke at forholdet skal nævnes. Evt, kunne det nævnes i en note uden en skadeskarakter hvis tilstandsrapporten gav mulighed for dette. Ja, sådan burde det være: note uden karakter! Men det er vigtigt for køber, at en fagmand har forholdt sig til emnet. l 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 14

17 9. Bad I toilet og bryggers i bygning 9.4 Gulvafløb Inoen bemærkninaer Fejlangivelse 2,,1 Bygningssagkyndig G i bryggers: Rist sad fast. Der ses betongrater i afløbet. Ikke nævnt i TR K3. Der er ikke fri beton i gulvafløbet hvorfor der ingen risiko er for indsivende vand. Dvs, der skal ikke være nogen skadeskarakter. TR fastholder, at risten ikke havde været aftaget meget længe. Der var betonkanter marts :50 Endelig rapport udarbejdet 15

18 9.4 Gulvafløb Fejlangivelse l Bygningssagkyndig G i gæstetoilet: Rist fastskruet. Hermed ikke synet = bemærkning side 6, pkt 2. Gulvafløbet er synet, da jeg fjernede skruerne ved gennemgangen. Derfor ingen fejl. Må vel tages til efterretning Fald mod gulvafløb Kl: Der er en opkant omkring brusenichen. Dette bevirker at vand på gulvet udenfor brusenichen ikke kan løbe i gulvafløbet. i 1. El-installationer i bygning 11.1 ndet K2: Ledningsføringen til de udendørs lamper ved hoveddøren samt til kontakten over køkkenbordet i bryggers er ikke korrekt. Der skulle have været benyttet et kabel der er tilsluttet den faste installation. 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 16

19 11.1 ndet Ingen bemærkninger 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 17

20 Fejlangivelse l i I w S-,_: 26 marts Endelig rapport udarbejdet 18

21 El.installation ved gruppetavle, under bordplade i bryggers og i tagrum er problematisk udført. Burde være anført som advarsel til huskøber. med Kl + note. Bygningssagkyndig Jeg kan tilslutte mig at det burde være beskrevet at kablerne skulle være fastgjort, karakter Kl. Dog er flere ledninger blot forlængerledninger der kan fjernes. Ingen kommentarer l 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 19

22 Bygning B (Carport - 16m2) 8. Tagkonstruktion i bygning B 8.1 Kl: Carportens tagplader har mindre forvitringer. Tagbelægning/rygning 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 20

23 Bygning C (Udhuslskur - 12m2) 3. Yder- og indervægge i bygning C 3.2 Beklædninger K2: Skuret er lidt råd i bunden af beklædningen mod vejen. 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 21

24 Bygning 0 (Udhuslskur - 6m2) 1. Fundamenter / sokler i bygning D 1.1 Udvendigt terrænfald Ingen bemærkninger Fejlangivelse l Vurdering at udhus mangler angivelse af ingen bemærkninger til relelvante bygningsdele; bortset fra et punkt. I Bygningssagkyndig Den sagkyndige har ikke kommenteret dette punkt. Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Generelle oplysninger 0.1 Hvor mange år har du boet i ejendommen? Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Nej 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? Nej 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? Ja 0.5 Er bygninger eller dele at bygninger udført som selvbyg eller medbyg? Nej 0.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker? Nej 0.7 Er grunden periodevis oversvømmet? Nej 1. Fundamenter! sokler 1.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet? Nej 1.2 Er huset efterfunderet? Nej 1.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Nej 1.4 Er der udført reparationer på udvendige trapper? Nej 2. Kælder! krybekælder I terrændæk 2.1 Er der kælder? Nej 2.2 Er der krybekælder I ventileret hulrum? Ved ikke 2.3 Er der adgang til krybekælder? Nej 2.4 Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen / ventileret hulrum? Nej 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 22

25 2.5 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? Nej 2.6 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen I krybekælderen I ventilerede hulrum? Nej 2.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Nej 2.8 Er der kloakpumpe? Nej 2.9 Er der dræn langs husets fundament? Ved ikke 2.10 Er der grundvandspumpe? Nej 3. Yder- og indervægge 3.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller insektskader? Nej 3.2 Er der revner, som er dækket af møbler? Nej 3.3 Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? Nej 4. Vinduer og døre 4.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Nej 4.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Nej 4.3 Fungerer alle vinduer? Ja 4.4 Fungerer alle døre? Ja 5. Lofter etageadskillelser 5.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Nej 6. Gulvkonstruktion og gulve 6.1 Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks. revner, fugtskader m.m.)? Nej 6.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Nej 7. Indvendige trapper 7.1 [Har der været skader ved trapper? Nej 8. Tagkonstruktion 8.1 Har taget været utæt? Nej 8.2 Er, eller har der været skader omkring skotrender eller inddækninger? Nej 8.3 Har der været skader ved skorsten (feks. løbesod)? Nej 8.4 Er der utætte tagrender eller nedløb? Nej 8.5 Er der adgang til skunkrum? Nej 8.6 Er der adgang til tagrum? Ja, Bryggers og carport 8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Ja, Bjælke på vestgavl 9. Bad I toilet og bryggers 9.1 Er der problemer med afløb? Nej 10. VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Nej 10.2 Er dele af VVS-installationerne udført af personer uden autorisation? Nej 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Ja, Bryggers 11. El-installationer 11.1 Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation? Nej Fejlangivelse Pkt : Sælger fremviste ved kontrolbesøget en liste over, hvad der er udført af til- l ombygning gennem sine 44 år som ejer.. BS burde have rådgivet ejer ved udfylelse af spørgeskemaet herom. Bygningssagkyndig Ejer er blevet rådgivet i forbindelse med udfyldelse af sælgeroplysningerne. Jeg forstår ikke hvordan sælgers liste skal indgå i tilstandsrapporten. Jeg mindes ikke at jeg har set listen. Genereret HE-nr KontroTrapport status Side 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 23

26 Bygningssagkyndig Ejer er blevet rådgivet i forbindelse med udfyldelse af sælgeroplysningerne. Jeg forstår ikke hvordan listen skal medtages. Jeg mindes ikke at jeg har set listen. Ejer havde en liste over de mange ombygninger, der er sket i hans ejertid. l Derfor_bør_BS_hjælpe_ham_med,_hvad_der_bør_anføres_i_0.4_+_05 Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Bemærkninger Sælger var tilstede Sælger havde ikke udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet Sælgers oplysninger har ikke kunne fremskaffes på grund af Bemærkninger Bygningskonstruktioner 1.0 Fundamenter I Sokler Beton D ndet, Type sokkelsten 2.0 Kældre I Krybekældre I Terrændæk Terrændæk Drænlag/kapillarbrydende lag: Type: slagger i den gamle del, singels i tilbygningen 3.0 Yder- og indervægge Hulmur Formur - Tegl/kalksandsten Formur - Træ Bagmur - Tegl/kalksandsten antagelig C C Bagmur - Let pladekonstruktion Inder-/skillevægge - Murværk Træ Formur - Tegl/kalksandsten 4.0 Vinduer og døre Træ Metal 5.0 Lofter/etageadskillelser 6.0 Gulvkonstruktion og gulve Gulv på strøer eller bjælker Tæppe på beton Klinkegulv pâ beton 7.0 lndvendiqe Trapper ] 8.0 Tagkonstruktion Sadeltag Den tilbyggede stues lofter går til kip B B B B C C C D Gitterspær Blælkespær Taghældnirig - i 5-35 grader Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader Skorsten - Muret Ensidigt fald Bjælkespær Taghældning - i 5-35 grader Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader Ensidigt fald Bjælkespær Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader Ensidigt fald Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 24

27 C) CD CD CD 0 M CD CD CD (7, 0 I T?1 D 0 CO 0 CD CD ( CD CD 0 (IC 0. CD ( U) (7, CD

28 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet ktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat 31 0% 0% Huset skønnes fuldt og nemt tilgængeligt 31 Bygningssagkyndig kan ikke udregnes 0% ikke angivet ikke angivet kan ikke udregnes 30 0% ikke angivet ikke angivet 30 Revisionens usikkerhed ktør Usikkerhed Kommentar Lav Der skønnes ikke usikkerhed Bygningssagkyndig Ikke angivet Lav Ingen særlige forhold ndre forhold af betydning ktør Bygningssagkyndig øvrige forhold 26. marts :50 Endelig rapport udarbejdet 26

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere