DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET"

Transkript

1 DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i tilstandsrapporten Sagsfremsti lii ng: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 6. juli Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand den 21. oktober2011. og afsluttet september har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 23. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 25. januar 2012., som var underrettet om muligheden for at give møde, var ikke mødt. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at bortset fra de følgende anførte punkter er de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten veldokumenterede, og afvejningen foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet vægten af følgende fejlangivelser: Under Følgende materiale forelå reduceres vægten af de tre Al-fejl samlet set til Al. Bygning A, punkt 2.2: Pointtallet reduceres fra A5 til A3, da der ikke foreligger skærpende forhold. Bygning B, punkt 8.1: Pointtallet reduceres fra A5 til A3, da der ikke foreligger skærpende forhold. Bygning B, punkt 8.6: Pointtallet reduceres fra A3 til Al, da forholdet er beskrevet, men muligvis med forkert karakter. DISCIFUNÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE Gi. Mønt 4/ 1117 KØBENHAVNK TLF: /

2 DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR EESKKKEDE YGNINGSSAGKYNDIGE Revurderingen at de nævnte punkter medfører, at det samlede pointtal reduceres til 33. Dette ændrer ikke på nævnets samlede vurdering at tilstandsrapporten som fejibehæftet, hvorved den kan være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. DISCIPLrNÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Gi. Mønt 4 / 1117 KØBENBAVN K TLF: /

3 . Skrivebordkontrol TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Fors i de Revis ionsoversigt LKontroleftersyn Kriterium Afsi utningsdato Afgørelse Gældende til 8. juh Skrivebordkontrol 2. februar 2012 Hurtige besigtigelser 16. september2010 Acceptabel Skrivebordskontrol 2. november 2009 Godkendt Stikprøve 15. december2008 Godkendt Stikprøve 8. august 2008 Godkendt Andet 22. marts 2007 Godkendt Skrivebordskontrol 22. marts 2007 Godkendt Kontaktoplysninger Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd I I. Ja ig(bs) I I Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej EBST n Ejendommen Ejer Ejendommens beliggenhed Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol I J Billedtekst Oversigtsbilleder Genereret FIE-nr Kontrolrapport status Side 25. april :45 Varig standsning 1

4 Foto at taget fra indkørslen til huset. Sagsforløb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 08-jul-il 10:33 Udtrukket til kontrol ScanJour journal nr ikke angivet 08-jul-i i 10:34 er tildelt teknisk revisor til kontrol 08-jul-i i 13:48 Teknisk revisor har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol i 2-jul-i i 11:00 Kontrolbesøg udført af teknisk revisor i5-jul-1 i i2:42 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 20-jul-i i io:41 QA har ikke godkendt Udkast 2i-jul-1 i 08:18 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 2i-jul-i i i i :00 Udkast til kontrolrapport er blevet kvalitetssikret 05-aug-i i 04:00 s tidsfirst udløb 15-aug-11 23:50 Endelig kontroirraport udarbejdet 20-sep-I i 11:58 Søgt ny deadline: 27. sep sep-i 1 ii :58 Ny deadline for BS kommentar: 27. sep sep-i i i i :58 Endelig kontrolrapport er ikke blevet godkendt af kvalitetsikring 20-sep-i i 11:59 Udkast til kontrolrapport er blevet kvalitetssikret 23-sep-11 10:52 har kommenteret p udkast 21-okt-i i 10:00 Endelig kontrolrraport udarbejdet 02-feb-12 i4:50 Varig standsning E Indledning Tilstandsrapport for ejendommen lndrapporteret Ejendommen besigtiget 2Oii april :45 Varig slandsning 2

5 plan, Følgende materiale forelå BBR j o1 Forsikringspolice Lærerstandens Brandforsikring - Tidligere tilstandsrapport nr. Fejlangivelse BS kunne have noteret: Al Energimærke ingen tilstandsrapport reg. på eller_noteret_løbenummeret_på_tidligere_udarbejdet_rapport. ok Fejlarigivelse BS kunne gøre opmærksom på om energimærket er bestilt/udført m.v. Al Andre bygningsoplysninger ok Bygningstegninger - snit og facader. Al Al Byg ningsbeskrivelse Boligtype Typehus jdommen Enfamilieshus Dødsbo Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse B Garage/udhus C Havestue/udestue 0 i Bemærkninger 1. Bygningsdele, der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - Gulve kan ikke besigtiges under tæpper i værelser. ikke kunne besigtiges? 3. Bemærkninger til Ja: A - Afhængig af vejrforholdene og termorudernes renhed er fejl ikke altid synlige, derfor tages termoruder? forbehold for punkterede termoruder. 4. Fravalgafsekundære Ja: C-BygningC pågrundafringestand. bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Nej 25. april :45 Varig standsning 3

6 Resumé af huseftersyn- og beboelsesdelen Bygningsdel / installation IB KO Kl K2 K3 UN NOTE 1. Fundamenter/sokler Kælder! krybekælder I terrændæk x 3 Yder- og indervægge x 4. Vinduer og døre 0 0 I Lofter /elageadskillelser x Gulvkonstruktion og gulve x 7. Indvendige trapper x Tagkonstruktion Bad / toilet og bryggers I 0 x 10 VVS-installationer x El-installationer Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse I forhold til alder og bygningstype må ejendommen betegnes som velvedligeholdt og af god standard. 25. april :45 Varig standsning 4

7 Bygning A (Beboelse - 162m2) 1. Fundamenter / sokler i bygning A 1.2 Sokkel Kl: Enkelte revner i sokkelpuds ved kældervinduer mod syd. 1.2 Sokkel Kl: Enkelte revner i sokkelpuds på gavl mod vest. 1.3 Udvendige trapper Kl: Betonmuren ved gavlen er revnet fra. 1.3 Udvendige trapper Kl: Revner i betonkanten ved kælderdøren, og revner i pudset kant. - Fejlangivelse De 2 omtalte punkter under i.3 udvendige trapper, har ikke noget med trapper at gøre det er støttemure af beton op mod skrånende terræn, og den ene mur er også understøtning for en balkon ovenfor. Ud fra vurdering så ville de fleste personer komme frem til, at betonkanten er de 2 støttemure i området ud for kælderyderdøren. Men det kræver at man ud over at læse rapporten også besigtiger selve huset. Forholdet skulle have (k2) da støttemurene er delvist fugtlfrostbeskadigede. Det skal bemærkes at køber/sælger stort set er orienteret om skaderne markeret med (kl) Det_skulle_have_været_pkt._1.5 A3 A3 2. Kælder I krybekælder I terrændæk i bygning A 2.2 Vægge Kl: Afskaldninger på kældervægge ved gulvet. Note: Støbt i beton, hvor der kan forekomme fugtgennemtrængning. Fejlangivelse Endvidere er der en revne på væggen nedenfor trappen + under vinduet i det lille rum Ca. A5 overfor trappen + revner i området mod vest i det store rum (kl) - se også pkt. 3.6 omtalte skader er placeret i området ca. ovenfor det store kælderrum. Forholdet vurderes som gamle skader/mindre sætninger som er i ro. Skaderne trækker ikke fugt ind i kælderen. Man skal dog påregne vedligeholdelser generelt i kælderen, specielt pga. at kælderen ikke er sikret mod grundfugt. ok 2.5 Etageadskillelse Ingen bemærkninger Fejlangivelse Delvist åbne/ufugede samlinger mellem dækelementer (ko) Al Personer uden byggeteknisk kendskab skal kunne læse sig til, om der er noget unormalt eller_defekt_ved_etageadskillelsen_p.g.a._de_åbne_samlinger. Jeg mener ikke der behøves at blive skrevet noget. Teknisk revisor fastholder fejlangivelsen da samlinger i loftet delvist er meget åbne. Al Uden særlig omkostning at fuge samlingerne og ellers male loftet. A5 3. Yder- og indervægge i bygning A 3.1 Facader / gavle Kl: Revnet fuge på hjørnet ved kælderdøren. 3.1 Facader / gavle Kl: Revnet fuge ved fordøren, begge sider. 3.1 Facader / gavle Kl: Revnet fuge over overliggeren til kældervinduer mod syd. 3.1 Facader / gavle K2: Murstenene i overliggeren over vindue i gavl mod vest er revnet. Note: Armeringsjernene kan være rustne. 25. april :45 Varig standsning 5

8 3.6 Indvendige vægge Kl:_Revne_over døren_til_mellemgang. Fejlangivelse Ud over omtalte revne er der 2 revner over døre mod stuen (kl). A2 Gamle skader som er uden betydning for bygningens stabilitet. ok A2 4. Vinduer og døre i bygning A 4.2 Vinduer K2: Tætningslister af hård PVC, mellem aluminiumsglaslister og termoruder, er krøbet og der kan trænge vand ned i de underliggende trædele ved vindue i gavl mod syd, øst og vest. 5. Lofter /etageadskillelser i bygning A 5.2 Loftbeklædning Ingen bemærkninger Fejlangivelse I lille stue ved køkkenalrum: fugtaftegn på loft og væg op mod skorsten. Lidt af A3 tilsvarende i tilstødende vær. (ko til kl) Der henvises til pkt om årsagen. Ved at rense og malerbehandle så er vurderingen, at lofterne kan reddes. Forholdet ikke registreret. ok 6. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A A3 6.2 Belægninger Kl: Enkelte skrukke gulvklinker i bryggers. Note: Ved klæbning af fliser kan der dannes et hulrum, risiko_for_skrukke_fliser. Fejlangivelse BS skal forsøge at stadfæste hvor de skrukke klinker er placeret. Al Noten: har noget med arbejdsprocessen at gøre, - der skal tænkes mere i retning af at skrive_om_vedligeholdelse. ok Al 25. april :45 Varig standsning 6

9 risiko 8. Tagkonstruktion i bygning A 8.1 Tagbelægning/rygning Kl: Der er utæt ved rygninger (fugleklodser mangler helt eller delvis) - for fygesne. Fejlangivelse Ved denne ret lave taghældning, giver de manglende skumklodser ved tagrygningen, BiO øget risiko for fygesne på loftet (K3) Registreret Ca. 55 tagplader med hvide aftegn af nedslidning delvist dog i mindre grad. Nogle få tagplader + 2 rygninger er revnet igennem (k3) - forholdet ikke reg. Da man p.n.v. kun behøver at udskifte et mindre antal tagplader og få rygninger, så tages der hensyn til det i fejlbedømmelsen. Set fra tagrum er der ingen indikationer på følgeskader. Karakteren på tagrygningen mener jeg er rigtig, idet der er gjort opmærksom på manglen. Det er en husejers pligt at kontrollere tagrummet om vinteren for fygesne. Tagpladerne med hvid aftegning i oversiden i overlægget mener jeg ikke er problematisk, idet tagpladerne er fra 1981, med asbest. Der er firmaer som maler sådanne tagplader. I tagrummet var der overhovedet intet at se på tagpladerne. Heller ikke indikation på følgeskader. Alt i skønneste orden. 8.6 Tagrender / Kl: Tagrenden over udestuen er lappet med folie i den ene ende. tagnedløb BIO 8.15 Andet Kl: Bygningen har indbyggede tagrender over udestuen og der skal påregnes høj vedligeholdeses frekevns, herunder rensning af tagrender. Tilstopning af render kan medføre forhøjet risiko for nedbrudt træ Skorsten Ingen bemærkninger Fejlangivelse Fugtaftegn på loft og væg (tørt) op mod den østvendte skorsten, indikerer at der er/eller B6 har været en uæthed ved skorstenens inddækning. Nærmere undersøgelse/søgning om årsagen til problemet, viste en lunke i blyinddækningen ovenfor skorstenen, og et lille hul i inddækningen tæt ved på skorstenens hjørne, hvor vandet så løber ind i takt med at lunken fyldes op (K3). BS burde have lokaliseret aftegnet på loft og væg, og give UN hvis taget var for glat til at gå på under huseftersynet. Da den slags utætheder normalt ikke giver større fugtskader, før man opdager problemet,. så_indsættes_fejibedømmelsen_ud_fra_det_hensyn. Jeg plejer at kontrollere inddækningen omkring skorstenen i tagrummet, men der var ikke noget der indikerede at der var nogle utætheder. Havde jeg konstateret en utæthed havde den fået karakteren K3. 9. Bad I toilet og bryggers i bygning A B6 9.3 Fuger K3: Eugen rundt ved badekarret er revnet. Note: Risiko for vandindtrængen i konstruktionen. 9.4 Gulvafløb Kl: Betonkant imellem gulvafløbsrist og afløbsskål i gulvafløb i baggang og i begge badeværelser. Note:_Der_skønnes_ikke_at_være_en_direkte_vandpåvirkning. 25. april :45 Varig standsning 7

10 9.8 Andet Ingen bemærkninger Fejlangivelse 2 badeværelser i stueplan: fugtskadet vaskeskab det ene bad (k2). I begge rum dækker A3 håndvasken hele vaskeskabet - begge vaske ikke tilstrækkeligt fastgjorte (kl). Forholdet ikke registreret. Ud fra vurdering så ervaskeskabene fra 1981 og dermed begrændsetrestlevetid. Jeg plejer ikke at rykke i håndvaskene og toiletterne, men laver en visuel gennemgang. Her var 2 badeværelser, og jeg har kun set i det ene skab. Desværre det der ingen fugtskader var i. A3 i 1. El-installationer i bygning A 11.1 Andet Kl: Stikkontakten i badeværelset ved stuen er løs Andet Kl: Blød ledning fra stikkontakt i loftrum, ved loftlemmen. Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 25. april :45 Varig standsning 8

11 Bygning B (Garageludhus - 43m2) 3. Yder- og indervægge i bygning B 3.1 Facader / gavle Kl: Revnet fuge og en revnet mursten ved nedløbet mod sydøst. 8. Tagkonstruktion i bygning B 8.1 Ingen bemærkninger Tagbelægning/rygning Fejlangivelse 3 tagrygninger med udtalt afskalning. Ca. 15 tagplader med hvide aftegn/tynde revner af A5 nedslidning. Da man p.n.v. kun behøver at udskifte de 3 rygninger, så tages der hensyn til det i fejlbedømmelsen. Set fra tagrum så er der ingen indikationer på skader. Samme_svar_som_i_bygning_A. A5 8.6 Tagrender I tagnedløb Kl: Enkelte tagrendejern er rustne, og nedløbsholdere er rustne. Fejlangivelse Fremskreden rust på bygningsdele skal min, have (k2) hvilket skulle være anvendt i dette A3 tilfælde. Ud fra vurdering er tagrender, nedløbsrør og jerndele fra restlevetid. dermed begrændset Tagrendejernene og tagnedløbsholdere er dem med plast på. Når de har siddet i få år bliver der rustaftegninger på dem. Jeg mener at min karakter er retningsgivende, idet begrænset levetid ikke er rigtig. A3 Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Generelle oplysninger 0.1 Hvor mange år har du boet i ejendommen? 0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? 0.5 Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? 0.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker? 0.7 Er grunden periodevis oversvømmet? 1. Fundamenter! sokler 1.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet? 1.2 Er huset efterfunderet? 1.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? 1.4 Er der udført reparationer på udvendige trapper? 2. Kælder! krybekælder! terrændæk 2.1 Er der kælder? 2.2 Er der krybekælder I ventileret hulrum? 2.3 Er der adgang til krybekælder? 2.4 Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen I ventileret hulrum? 25. april :45 Varig standsning 9

12 2.5 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? 2.6 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen I krybekælderen / ventilerede hulrum? 2.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 2.8 Er der kloakpumpe? 2.9 Er der dræn langs husets fundament? 2.10 Er der grundvandspumpe? 3. Yder- og indervægge 3.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller insektskader? 3.2 Er der revner, som er dækket af møbler? 3.3 Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? 4. Vinduer og døre 4.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? 4.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 4.3 Fungerer alle vinduer? 4.4 Fungerer alle døre? 5. Lofter Ietageadskillelser 5.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 6. Gulvkonstruktion og gulve 6.1 Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (feks. revner, fugtskader mm.)? 6.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 7. Indvendige trapper 7.1 Har der været skader ved trapper? 8. Tagkonstruktion 8.1 Har taget været utæt? 8.2 Er, eller har der været skader omkring skotrender eller inddækninger? 8.3 Har der været skader ved skorsten (f.eks. løbesod)? 8.4 Er der utætte tagrender eller nedløb? 8.5 Er der adgang til skunkrum? 8.6 Er der adgang til tagrum? 8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? 9. Bad I toilet og bryggers 9.1 [Er der problemer med afløb? 10. WS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? 10.2 Er dele af V S-installationerne udført af personer uden autorisation? 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? 11. El-installationer Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation? 25. april :45 varig standsning 10

13 03 Cl, 0 Cl, c 0 -i D D m (I) p CI) a3 CLD -. (I) 0 -c (I) CO - - D -h 3Cl) - (1) CO - 0 -h w C/)C/) - < ç 5 0_ Cl) Cl) Cl) CI, 83 CO 1 Cl) - CO 3 N)G) w r3 D t 3 rn x Q) w a 0 cn ø

14 Særlige forhold vedrørende vurderingen af tilstandsrapporten Sammentælling med reduktion for ejendommens kompleksitet Aktør Point Beregnet reduktion Ændret reduktion Begrundelse Resultat 44 8% 8% Huset er lidt mindre 40 komplex end systemet har beregnet - reduktionsfaktor nedsættes med 3 procent. kan ikke udregnes i 1% ikke angivet ikke angivet % 8% Ingen yderligere 40 bemærkninger. Revisionens usikkerhed Aktør Usikkerhed Kommentar Lav Ikke udbedret noget i perioden mellem huseftersynet og den tekniske revision. Ikke angivet Lav Ingen yderligere bemærkninger. Andre forhold af betydning Aktør øvrige forhold Ingen bemærkninger. Ingen yderligere bemærkninger. 25. april :45 Varig standsning 12

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Fælledvej 17 7600 Struer 2012. FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE J.nr.: X)( Dato: DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET Afgørelse - teknisk revision af tilstandsrapportenxx fejlbehæftet. Botjek Struer v/omn Bygningsrådgivning

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: oet efter? v/ Klaus Kristensen dresse jerregårds akke 20 Postnr. y 7884 Fur Dato Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 783-45311

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gudrun Jensen dresse Søbyvej 37 Postnr. 5700 Dato 21-07-2010 y Svendborg Udløbsdato 21-01-2011 H-10-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-105219 Matrikel/Ejerlav: 17 Søby y, jerreby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: K. ndersen dresse Vråbyvej 1 Postnr. 6792 Dato 04-02-2009 y Rømø Udløbsdato 04-08-2009 H-09-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-8989 Matrikel/Ejerlav: 82 Kirkeby, Rømø Internt sagsnummer

Læs mere