EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Rapport fra LIBE-udvalgets delegation om besøget på de lukkede centre for asylansøgere og indvandrere i Belgien Ordfører: Giusto CATANIA I. Indledning Afvikling af besøget En delegation bestående af fire medlemmer af Europa-Parlamentet (jf. deltagerlisten Bilag 1) besøgte den 11. oktober 2007 tre lukkede centre for asylansøgere og illegale indvandrere i Belgien. (jf. programmet Bilag 2) Formålet med besøget var navnlig at indsamle oplysninger om, hvordan asylansøgere og indvandrere modtages i de lukkede centre i Belgien og at få et overblik over gennemførelsen af EU's forordninger og direktiver på asylområdet, f.eks.: - Rådets direktiv 2003/9/EF af 27. januar 2003 om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne 1 (modtagelsesdirektivet) - Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne 2 (proceduredirektivet) - Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne 3 (Dublin II-forordningen). Besøget gav ligeledes mulighed for at udveksle synspunkter med civilsamfundet og for at møde myndighederne. Dette besøg følger i rækken af tilsvarende besøg, som LIBE-udvalget har aflagt i Italien, Spanien, Frankrig, Malta og Grækenland. Inden delegationen besøgte centrene, havde den modtaget mange oplysninger fra flere organisationer og ngo'er, som delegationen gerne vil rette en stor tak til: navnlig CIRE (Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers), Centre pour l égalité des 1 EUT L 31 af , s EFT L 326 af , s EUT L 50 af , s PV\ doc PE v01-00

2 chances et pour la lutte contre le racisme, Læger uden Grænser, Aide aux Personnes Déplacées asbl. og UNHCR (FN's Flygtningehøjkommissariat). Delegationen holdt ligeledes møde den 10. oktober 2007 med et stort antal repræsentanter for organisationer og ngo'er, der er aktive på indvandrer- og asylområdet i Belgien (jf. listen Bilag 3), som delegationen gerne vil rette en tak til for deres samarbejde og imødekommenhed. Delegationen besøgte tre centre for indvandrere og asylansøgere: Centrene "INAD", "127" og "127 A", der er tre af seks lukkede centre i Belgien 4. Parlamentsmedlemmernes besøg var genstand for opmærksomhed i den belgiske presse. Belgiske journalister og stationen Euronews ønskede at følge delegationen i centrene. Udlændingekontoret (Office des Etrangers), der står for administrationen af de tre centre, tillod imidlertid ikke journalister adgang og heller ikke, at der blev taget billeder i centrene. Derfor blev det aftalt med journalisterne fra den trykte presse og radio- og tv-journalisterne (navnlig fra pressebureauet Belga, et hold fra Euronews, RTBF Radio), at de kunne vente på delegationen ved udgangen til center "127". Der blev holdt en pressekonference i Europa-Parlamentet den 18. oktober Efter besøget ønskede delegationen at møde indenrigsminister, Patrick Dewael, der har ansvaret for asyl- og indvandrerpolitikken. Ministeren fik forelagt et forslag herom, men han mente, at dette møde burde afholdes med hans efterfølger, da han kun midlertidigt var minister. II. Baggrund A. Personkategorier, der kan tilbageholdes i de lukkede belgiske centre De lukkede belgiske centre modtager flere personkategorier: Personer, der har søgt om asyl i Belgien (se nærmere nedenfor) Personer, der har ansøgt om asyl i en anden EU-medlemsstat når en person ansøger om asyl i en anden EU-medlemsstat eller kommer til Belgien via dette land, anmoder myndighederne dette land om at tage sig af den pågældende person. Mens man afventer, at den anden medlemsstat overtager personen, tilbageholdes denne i et lukket center i Belgien. Fællesskabsstatsborgere det fremgår af centrenes årsrapporter og af de forklaringer, som delegationen modtog, at fællesskabsstatsborgere tilbageholdes i de lukkede belgiske centre, indtil de udvises. Ifølge oplysninger fra den ansvarlige fra Udlændingekontoret kan disse statsborgere tilbageholdes af politiet på mistanke om, at de har deltaget i "småkriminalitet" eller har arbejdet "sort". De anbringes i centrene, indtil de udvises. 4 De øvrige er centret for illegale indvandrere i Vottem (CIV), centret for illegale indvandrere i Merksplas (CIM) og centret for illegale indvandrere i Brügge (CIB). PE v /21 PV\ doc

3 Personer, der har opholdt sig ulovligt på belgisk område personer, der pågribes på belgisk område uden at være i besiddelse af de krævede dokumenter, personer, hvis opholdstilladelse i kongeriget er udløbet, personer, der anses for at udgøre en fare for den offentlige orden eller den nationale sikkerhed, eller personer, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønnet beskæftigelse uden at være i besiddelse af den krævede autorisation med henblik herpå, kan få ordre til at forlade belgisk område med en beslutning om, at de skal føres til grænsen, og de frihedsberøves med henblik herpå. Såkaldte "uønskede" personer: De er blevet afvist ved grænsen. Normalt tilbageholdes de i centret "INAD". B. Tilbageholdelsens varighed Tidligere kunne en asylprocedure vare flere år, og den kunne resultere i, at familier, der allerede var integreret i Belgien, blev udvist, men det fremgik de tal, som delegationen fik forelagt, og som stammede fra 2006 (da den gamle procedure blev anvendt), at sagsbehandlingen er blevet hurtigere. Siden den nye lovs ikrafttræden i juni 2007 er tilbageholdelsesperioderne imidlertid blevet længere, for nu kan hele proceduren og ikke blot det, der tidligere blev betegnet som antagelsesfasen, foregå i det lukkede center. Tilbageholdelsesperioden er i princippet begrænset til fem måneder i loven af 15. december 1980 med mulighed for at forlænge den til otte måneder, når hensynet til den offentlige orden eller den nationale sikkerhed gør det berettiget. Endvidere er tilbageholdelsen i praksis ubegrænset i Belgien, fordi en ny frist begynder at løbe, når en person modsætter sig udvisning. Endvidere giver de tal for tilbageholdelsesperioden, som indenrigsministeriet har fremlagt, kun et delvist billede af virkeligheden. Dette skyldes den måde, tilbageholdelsesperioderne beregnes på. De eneste tal, som Udlændingekontoret (OE) har fremsendt, er den gennemsnitlige tilbageholdelsesperiode for hvert center og ikke den gennemsnitlige tilbageholdelsesperiode for hver tilbageholdt person. Der tages således ikke hensyn til den samlede reelle tilbageholdelsesperiode for en person, da overførsler mellem centrene ikke medregnes. Og der er mange overførsler mellem centrene. Som eksempel kan nævnes rapporten fra 2006 for centret "127 A", hvoraf fremgår følgende: Blandt de registrerede personer, kom 126 fra andre centre. I 2006 blev 176 beboere overført til et andet lukket center. En tilbageholdt person, der har tilbragt 2 måneder i center "127", derefter 3 måneder i center "127 A" og 24 timer i "INAD" inden hjemsendelsen, optræder således 3 gange i statistikkerne. For administrationen er der ikke tale om en person, der har været tilbageholdt i over fem måneder. Tværtimod, i statistikkerne er der tale om 3 personer, hvis tilbageholdelsesperiode, der fremgår for hvert center, er henholdsvis 2 måneder, 3 måneder og 24 timer. Paradoksalt nok giver en tilbageholdt person, der har tilbragt 5 måneder i lukkede centre, administrationen mulighed for at nedbringe statistikkerne over tilbageholdelsesperioderne betydeligt. Det er derfor vigtigt, at administrationen offentliggør tilbageholdelsesperioderne for hver enkelt tilbageholdt person og ikke kun for hvert center, hvilket ifølge generaldirektoratet for Udlændingekontoret ser ud til at være teknisk muligt. PV\ doc 3/21 PE v01-00

4 C. Bemærkninger vedrørende asylproceduren i Belgien Før juni 2007 foregik asylproceduren i to faser: Udlændingekontoret (OE) undersøgte ansøgningens antagelighed, og generalkommissariatet for flygtninge og statsløse (CGRA) udtalte sig om, hvorvidt ansøgningen var begrundet. Som følge af den megen kritik af den gamle procedure (meget lange sagsbehandlingstider, anklager om funktionsforstyrrelser i Udlændingekontoret osv.) og efter en dom afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (sagen Conka mod Belgien) fremsat af Europarådet og civilsamfundet blev der lovet en reform i I 2005 blev en reformplan godkendt og en ny udlændingelov trådte i kraft den 1. juni Efter denne dato behandles alle asylansøgninger efter den nye asylprocedure. Behandlingen af asylansøgningen opdeles ikke længere i to faser (antagelighed og realitet). Udlændingekontoret har ikke længere kompetence til at behandle asylansøgningernes antagelighed, men skal fortsat træffe afgørelse om ophold, fortsat tilbageholdelse i et lukket center og udvisning af asylansøgere. Asylinstanserne 1. Udlændingekontoret (Office des Etrangers OE) henhører under indenrigsministeriet, forvalter adgang til territoriet, ophold, etablering, tilbageholdelse af udlændinge i lukkede centre, udvisning af udlændinge generelt. 2. Generalsekretariatet for flygtninge og statsløse (Commissariat General aux Refugies et aux Apatrides CGRA) behandler asylansøgningerne. 3. Rådet for tvister i udlændingespørgsmål (Conseil du Contentieux des Etrangers CCE) har kompetence til at bekræfte eller ændre CGRA's afgørelser. 4. Statsrådet (Conseil d'etat) foretager kun kontrol af procedurens lovlighed og kan ikke træffe en afgørelse i stedet for den asylinstans, der klages over. De enkelte faser i asylproceduren 1. Asylansøgningen Udlændingen indgiver sin asylansøgning til Udlændingekontoret. Hvis den pågældende rejser ind i Belgien uden de krævede papirer, skal han eller hun indgive ansøgningen ved grænsen eller inden for en frist på 8 hverdage. 2. Udlændingekontoret registrerer ansøgningen og gennemfører en høring af personen, der er begrænset til den pågældendes identitet, oprindelse og rejserute. Udlændingekontoret udleverer et spørgeskema til asylansøgeren, så denne kan angive årsagerne til, hvor han eller hun ansøger om asyl, og mulighederne for at vende tilbage til det land, som han eller hun er flygtet fra. Denne erklæring underskrives af asylansøgeren og fremsendes dernæst til generalkommissariatet sammen med hele sagsmappen. 3. Udlændingekontoret afgør, hvilken EU-medlemsstat der er ansvarlig for behandling af asylansøgningen i henhold til Dublin II-forordningen, og undersøger flere asylansøgninger. PE v /21 PV\ doc

5 4. Behandling af asylansøgningen Generalkommissariatet for flygtninge og statsløse (CGRA) har kompetence til at indrømme eller afvise flygtningestatus og til at tildele eller fratage subsidiær beskyttelsesstatus. 5. Indgivelse af en klage til Rådet for tvister i udlændingespørgsmål (CCE) af en afgørelse truffet af CGRA Rådet for tvister i udlændingespørgsmål har kompetence til at bekræfte eller ændre afgørelser truffet af CGRA. En klage til CCE skal indgives inden for en frist på 15 dage efter meddelelse af CGRA's afgørelse. Indgivelse af en klage har opsættende virkning for gennemførelsen af den anfægtede afgørelse. 6. Kun lovligheden af CCE's afgørelser kan ankes ("cassation administrative") til Conseil d'etat. Når en person ankommer til Belgien med alle de krævede dokumenter, kan han eller hun, hvis han eller hun har indgivet en asylansøgning, forblive i et "åbent center" i den periode, hvor asylansøgningen behandles. De åbne centre administreres af FESIL, et føderalt modtagelseskontor, der blev oprettet i De øvrige asylansøgere tilbageholdes derimod i alle de lukkede centre på territoriet (med undtagelse af centret "INAD"). Disse lukkede centre kan omfatte følgende asylansøgere: Personer, der har indgivet asylansøgning ved grænsen personer i denne situation tilbageholdes systematisk. De tilbageholdes i hele den periode, hvor asylansøgningen behandles. Asylansøgere, der har indgivet deres ansøgning på belgisk territorium, og som er blevet afvist (herunder personer, der har klaget til Conseil d'etat), selv om de har tilbragt hele asylbehandlingsproceduren i et åbent center. Personer, der har indgivet en asylansøgning i et lukket center: Disse personer, der opholdt sig ulovligt, er blevet tilbageholdt. Når de er anbragt i det lukkede center, indgiver de en asylansøgning og bliver der under hele proceduren. Personer, som har indgivet en asylansøgning i et andet EU-land, eller personer, som indgiver en ny asylansøgning i Belgien. III. Møde med de ikke statslige organisationer For ngo'erne indebærer praksis med administrativ tilbageholdelse af udlændinge i Belgien alvorlige problemer med hensyn til respekt for de grundlæggende rettigheder og for den menneskelige værdighed. De minder om, at frihed i henhold til artikel 3 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder bør være reglen, mens tilbageholdelse bør være undtagelsen. Siden reformen af asylproceduren er der blevet mange flere muligheder for at tilbageholde asylansøgere ved grænsen og på belgisk 5 Artikel 74/6, 1 A, i lov af 15. december 1980 om adgang til territoriet, ophold, etablering og udvisning af udlændinge. Ikke mindre end 15 situationer gør det muligt at tilbageholde asylansøgeren, lige så snart asylansøgningen er indgivet. PV\ doc 5/21 PE v01-00

6 territorium 5. Endvidere er tilbageholdelsesperioderne blevet længere, for nu kan hele proceduren og ikke blot det, der tidligere blev betegnet som antagelighedsfasen, foregå i det lukkede center 6. På mødet med medlemmerne af Europa-Parlamentet fremhævede ngo'erne visse problemer: 1. Tilbageholdelse af børn Ngo'erne konstater, at antallet af børn, der tilbageholdes i lukkede centre, har antaget yderst foruroligende dimensioner i de senere år. I 2004 var der 152 tilbageholdte børn, mens der i 2006 var 627. Endvidere er dette tal lavere end i virkeligheden, for det omfatter ikke centret i Vottem, hvor børn har været tilbageholdt mellem marts og juni 2006, eller center "127", hvor der fortsat tilbageholdes børn. De minder om de psykologiske skader, som en sådan tilbageholdelse har på børn, hvilket er blevet bevist gentagne gange: i en undersøgelse fra Université Libre de Bruxelles fra 1999 og i en undersøgelse bestilt af indenrigsministeriet, og hvor konklusionen er klar: "tilbageholdelse af familier med børn er set ud fra barnets rettigheder og dets velfærd uacceptabel under de nuværende omstændigheder. Tilbageholdelse af børn anvendes i øjeblikket vilkårligt og ikke som en sidste undtagelsesforanstaltning. For nogle grupper sker tilbageholdelsen automatisk, navnlig for familier, der henhører under Dublin IIkonventionens anvendelsesområde. I denne sammenhæng er tilbageholdelse reelt blevet automatisk og dermed banaliseret" 7. Disse undersøgelser er atter blevet bekræftet i de seneste måneder i andre rapporter, herunder rapporten fra den flamske kommissær for barnets rettigheder 8 og Læger uden Grænser Tilbageholdelsens varighed Ifølge ngo'erne er tilbageholdelsesperioderne, selv om der i loven er fastsat en maksimal varighed på 5 måneder, ofte meget længere i praksis. Nogle personer har allerede tilbragt mere end et år uafbrudt i diverse lukkede centre. De psykologiske virkninger af så lange tilbageholdelser er ødelæggende. 3. Juridisk usikkerhed Mange tilbageholdte har oplyst, at de er forvirrede over de forskellige procedurer. Ngo'erne konstaterer under deres besøg, at de tilbageholdte ikke informeres ordentligt, der er problemer med juridisk bistand eller nogle procedurer er mangelfulde. Der er ingen tolke i centrene. Der benyttes nogle gange en telefonisk tolketjeneste, men nogle gange er det nogle af de tilbageholdte, der oversætter for de andre med alle de vanskeligheder, der ligger i at oversætte administrative eller juridiske tekster. Nogle af de ting, der ligger til grund for denne juridiske usikkerhed, er: 6 Artikel 74/6, 2, i lov af 15. december 1980 om adgang til territoriet, ophold, etablering og udvisning af udlændinge. Tidligere kunne tilbageholdelsesperioden ikke overstige nøjagtigt 2 måneder, men i dag kan en asylansøger i nogle tilfælde tilbageholdes i op til 3 måneder og 15 dage uden at have modtaget en afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes. 7 Undersøgelse af alternativerne til tilbageholdelse af familier med børn i lukkede centre med henblik på udvisning. "Partie 2: Vision et recommendations" e_fr.pdf, s Kinderrechtencommissariaat «Heen en retour : Kinderrechten op de Vlucht» PE v /21 PV\ doc

7 Centrenes sociale tjenester er ikke uafhængige: Der er tale om tjenestemænd under indenrigsministeriet, der har til opgave at informere de tilbageholdte, men også at "forberede en eventuel udvisning" 10. Mangelfuld information til indvandrerne: De informationsbrochurer om procedurerne, der udleveres til de tilbageholdte, er ikke ajourført (flere måneder efter, at den nye asylprocedure var trådt i kraft, forelå der ingen brochurer om den på flere sprog), og de tilbageholdte oplyses ikke altid om deres klagemuligheder. Disse konstateringer bekræftes af UNHCR. Problemer vedrørende juridisk bistand. Den tilbageholdte har ret til en opsættende klage over påbuddet om at forlade territoriet. Denne er reelt kun opsættende, hvis den indgives inden for 24 timer efter tilbageholdelsen. I nogle centre (herunder "127 A") kan det tage tre til fire dage at udpege en beskikket advokat, hvorved de tilbageholdte automatisk fratages muligheden for at indgive denne opsættende klage, skønt den er meget vigtig. En så kort frist rejser ligeledes spørgsmålet om dens effektivitet (artikel 13 i den europæiske menneskerettighedskonvention). 4. Arrestation af asylansøgere NGO-medlemmerne konstaterer, hvordan asylansøgerne af og til bliver arresteret: Ansøgeren bliver sammen med sin familie indkaldt til et møde med henblik på harmløs administration: opfordring til at udfylde sagsakter osv. Når ansøgeren møder op på udlændingekontoret, bliver han tilbageholdt og ført til et lukket center, selv om denne mulighed ikke på nogen måde er antydet i indkaldelsen. De belgiske myndigheder blev allerede dømt skyldige ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for denne praksis i Conka-sagen 11 : Domstolen præciserede: "at det ikke er i overensstemmelse med artikel 5 [CEDH/Den Europæiske Menneskerettighedskonvention], at administrationen i en operation med udvisning som målsætning bevidst beslutter at vildlede personer ved at indkalde dem til et møde, ikke engang illegale indvandrere, for lettere og mere effektivt at kunne berøve dem deres frihed". Så meget mere gælder dette, når det drejer sig om personer, der ikke opholder sig illegalt i landet. Inden for rammerne af Dublinproceduren (jf. ovenfor) bliver selv de personer, der i flere måneder er mødt regelmæssigt op til indkaldelserne, udsat for uventet arrestation og varetægtsfængsling med den begrundelse, at der er risiko for, at de ikke overgiver sig, hvis de skal sendes ud af landet. Under delegationsbesøget fra Europa-Parlamentet blev denne praksis bekræftet af migranternes beretninger, og især af en ung kvinde, som blev tilbageholdt på denne måde med sine børn, hvorefter de blev overført til et lukket center. 5. Tilbagevendende psykiske og helbredsmæssige problemer i de lukkede centre Ifølge NGO-medlemmerne bliver alvorligt syge mennesker regelmæssigt tilbageholdt, og 9 Læger uden Grænser, "Le coût humain de la détention". 10 Artikel 68 i kongelig anordning af 2. august 2002, hvori fastsættes ordningen og reglerne for de lukkede centres function. I stillingsopslaget for socialarbejdere i lukkede centre offentliggjort af den offentlige tjeneste med ansvar for ansættelse af tjenestemænd (Selor) præciseres det: "som tjenestemand med ansvar for udvisning, forbereder du gennem møder beboerne på deres udvisning, således at denne kan foregå så effektivt som muligt og under menneskelige forhold". 11 Conka-sagen mod Belgien nr /99 (afnit 3) (bil.) CEDH 2002 I ( ). PV\ doc 7/21 PE v01-00

8 andre udvikler sygdomme, der direkte udspringer af deres tilbageholdelse. Det er vigtigt at understrege, at det kun er centrets egen læge- og socialhjælp, der tilbydes på centret, ligesom det forekommer, at stedets psykologer samtidig er medlem af ledelsen. 6. Forhold under forvaringen Udover at centrene er i dårlig stand, er fængselsmiljøet meget markant: En massiv tilstedeværelse af vagter, pigtrådshegn, videoovervågning og et afstraffelsessystem, der kan gå så langt som til isolation. Mulighederne for udgang er meget begrænsede (omkring to timer om dagen), ligeledes er kontakt med omverdenen begrænset (det er tilladt at telefonere ud af huset mod betaling af telefonkort, men det er ikke tilladt at modtage opkald fra andre end advokaten). Et andet problem, der er meget svært at have med at gøre for de tilbageholdte, hvoraf nogle har boet i Belgien i årevis og har skabt sig en kontaktflade i landet: Besøg af venner og familie er ikke muligt i centrene ved lufthavnen. Ngo'erne klager også over usikkerheden omkring deres ret til at besøge centrene det er en ret, der er underlagt indenrigsministeriets skøn, og som kan trækkes tilbage af administrationen uden begrundelse, hvilket ifølge ngo'erne egne udtalelser kan indebære en svækkelse af deres aktiviteter på området. Ngo'erne har ikke adgang til "INAD"-centret. 7. Tvang og overgreb i forbindelse med udvisningerne 12 Det er uigennemsigtighed, der primært kendetegner udvisningerne. Ekstern kontrol er så godt som ikkeeksisterende; intern kontrol foretages sporadisk; der er ikke overvågning med videokamera, og de reelle muligheder for at få medhold i en klage er næsten lig nul. Ngo'erne rapporterer om flere tilfælde af vold under udvisningerne. IV. Beskrivelse af besøget i centrene for administrativ forvaring A. "INAD"-centret (Zaventem lufthavn) "INAD"-centret findes inde i selve lufthavnsbygningerne i Bruxelles-National lufthavnen. Centret blev åbnet med henblik på at modtage de såkaldt "uantagelige", dvs. mænd, kvinder og børn, som er blevet nægtet adgang til landet og venter på at kunne forlade det uden at komme ind. Det blev åbnet som følge af en kritik, der tidligere var blevet rejst mod Belgien for de boligog hygiejneforhold (ophold på madrasser på gulvet), der blev tilbudt de flygtninge, som var forment adgang til Belgien. På "INAD"-centret kan følgende personer interneres: De personer som har fået en udvisningsdom med den begrundelse, at de ikke er i besiddelse af de påkrævede dokumenter for at få adgang til landet, eller fordi begrundelsen for deres rejse "ikke er klar" i grænsepolitiets øjnes 13. De bliver holdt 12 Uddrag af rapportens syntese "Lukkede centre for udlændinge. Tilstandsrapport", 13 Se længere nede for direkte vidnesbyrd. PE v /21 PV\ doc

9 tilbage, mens de venter på, at det luftfartsselskab, der bragte dem hertil, kan bringe dem tilbage; personer, der er på illegalt ophold i landet, og som derfor let kan udvises; afviste asylansøgere, som har siddet i et lukket center, og som bliver overført til "INAD"-centret nogle timer før deres udvisning. Årsrapporten for 2006, der er blevet overdraget delegationen af de belgiske myndigheder, nævner også mere end 200 EU-borgere, der har opholdt sig på "INAD"-centret (Malta, Tyskland, Frankrig, Polen, Storbritannien, Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, Letland, Litauen). Det ser i princippet ud til, at personer, der tilbageholdes på "INAD"-centret, ikke opholder sig der i lang tid, men at de risikerer at blive der i længere tid, hvis de protesterer mod udvisningsdommen. Centrets stand Centret er alt for lille. Det er på størrelse med en lejlighed og har relativt små rum: en entré, et opholdsrum, et køkken og to små sovesale (en for mænd og en for kvinder) med omkring 15 køjesenge i hver. Der er vinduer, der vender ud mod landingsbanen, men det er umuligt at åbne vinduerne. For de tilbageholdte er det ikke muligt at komme ud i fri luft. Hverken ngo'er eller besøgende har adgang til "INAD"-centret, blandt andet på grund af det faktum, at centret ligger i selve lufthavnen. UNHCR har delagtiggjort delegationen i sin beklagelse over ikke at have regelmæssig adgang til "INAD". Der er ikke socialrådgivere ansat på centret. Der er ikke planlagt opførelse af faciliteter for de børn, der ankommer til "INAD". Delegationen vurderer, at de materielle forhold på centret ikke egner sig til forvaring, og under alle omstændigheder ikke mere end i et par timer; den slutter sig i den henseende til de konklusioner, som Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur udtrykte i sin sidste rapport om "INAD". Det ser ud til, at et projekt om opførelse af et nyt center er på vej. Samtaler med myndighederne Under samtaler med repræsentanter fra myndighederne, og navnlig med en kvindelig repræsentant for udlændingekontoret, beskrev sidstnævnte for parlamentsmedlemmerne som svar på et spørgsmål, hvordan personer, der under udvisning virker nervøse eller aggressive, bliver lagt i håndjern, hvis der er risiko for, at de vil flygte eller af sikkerhedshensyn. Man bruger ligeledes håndjern på personer, der bliver transporteret fra et center til et andet eller fra et center til lufthavnen. Ordføreren spurgte, hvilke lande personerne bliver sendt tilbage til: Til transitlandet eller til oprindelseslandet? Man fremførte en tænkt situation som eksempel, hvor en person kommer til Belgien gennem Libyen. Repræsentanten fra udlændingekontoret forklarede, at personen i en sådan situation bliver sendt tilbage til Libyen, der er transitland, i kraft af de konventioner, der vedrører luftfartsselskabernes ansvar (Chicagokonventionen). I en diskussion om spørgsmålet om anbringelse af udlændinge i transitzonen kom repræsentanten fra udlændingekontoret med nogle forklaringer til delegationen. PV\ doc 9/21 PE v01-00

10 Når en person ankommer til grænsen, modtager denne to klart adskilte bestemmelser, en bestemmelse om udvisning samt en bestemmelse om tilbageholdelse indtil da. Hvis rådskammeret beslutter, at tilbageholdelse er ulovlig, og at personen skal frigives, beslutter udlændingekontoret, at personen skal løslades i transitzonen i den nationale lufthavn. Delegationen finder denne praksis uacceptabel: Personerne befinder sig i transitzonen uden ledsagelse; de skal sove på sæderne i lufthavnen eller endog på gulvet uden mulighed for at komme i bad. Man erstatter i realiteten en type tilbageholdelse med en anden. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i øvrigt vurderet, at en transitzone kan betragtes som et forvaringssted 14 ). Endvidere gør den afskrækkende effekt af denne "frigivelse" den klage ineffektiv, som man retsmæssigt kan indgive, over forvaring i et lukket center ("INAD"), hvilket er i modstrid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. De tilbageholdte bliver informeret om, at en mulig løsladelse munder ud i anbringelse i transitzonen, hvilket afskrækker mange af dem fra retteligt at søge om løsladelse. Denne praksis er allerede blevet kritiseret af belgiske ngo'er, advokater, den belgiske føderations ombudsmand; underretten i Bruxelles (inden for rammerne af en summarisk rettergang) vurderede ligeledes i 2003, at den belgiske stat havde begået en voldshandling, der nærmede sig "hykleri". Det, som er uantageligt og i modstrid med retsstaten, er ifølge retten, at "den belgiske stat anbringer [udlændingen] i et andet aflukket område (transitzonen), hvor livsbetingelserne er umenneskelige og fornedrende, og således håber, at [denne person] så "frivilligt" bestemmer sig for at eksekvere udvisningsordren". I sin sidste rapport om Belgien har Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur ligeledes anbefalet, at de belgiske myndigheder øjeblikkeligt foretager de nødvendige foranstaltninger for at gøre en ende på denne praksis. Ordføreren tilslutter sig helt igennem disse anbefalinger og beder udlændingekontoret om en afklaring omkring disse praksisser, idet parlamentsmedlemmerne er bekendt med tre tilfælde af "løsladelse" i transitzonen, der fandt sted i september I øvrigt fik Belgien for meget kort tid siden en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en kendelse af 24. januar 2008 for at have "løsladt" to palæstinensere i transitzonen i lufthavnen i Bruxelles. Retten vurderede, at anbringelsen var en tilbageholdelse, at denne tilbageholdelse var ulovlig og udgjorde en umenneskelig og nedværdigende behandling. Migranternes vidnesbyrd Under besøget var kun tre personer til stede i centret. To af dem, fra henholdsvis Congo og Rwanda, var i besiddelse af de nødvendige papirer for at få indrejsetilladelse til Belgien (studievisum, rejsedokumenter, penge osv.) men havde fået en udvisningsdom, fordi begrundelsen for deres rejse "ikke var klar" i grænsepolitiets øjne. De blev tilbageholdt og ventede på, at det luftfartsselskab, de var ankommet med, skulle bringe dem tilbage. Når man modtager en afgørelse om, at man ikke har indrejsetilladelse, modtager man som i de to personers tilfælde en blanket, der angiver årsagen, 14 Dekreter: Guzzardi c. Italie, 6. november 80, Amuur c. France, 25. juni 1996 et Shamsa c. Polen, 27. november 2003 PE v /21 PV\ doc

11 en afgørelse om forvaring i et lukket center. Blanketten bliver udfyldt af embedsmænd ved grænsekontrollen og er redigeret på nederlandsk. Udlændingen skal skrive under nederst på siden. Delegationen er forundret over, at udlændingen ikke modtager en oversættelse af denne formular, ikke engang i de tilfælde, hvor udlændingen taler et af de to andre belgiske nationalsprog, fransk eller tysk. Afgørelsen om forvaring i lukket center er udformet både på nederlandsk og fransk, men den er baseret på udvisningsdommen, og denne er udelukkende redigeret på nederlandsk. Personen har 24 timer til at indgive en klage som presserende hastesag over afgørelsen om udvisning (udsættende effekt). Hvis CCE (det belgiske udlændingeklageråd) ikke har udtalt sig inden for 72 timer, er udvisning på ny en mulighed. De personer, der ønsker at få advokathjælp, får udleveret en telefonbog af myndighederne på centret. I receptionen er der en offentlig telefon, men det er umuligt at telefonere i fuld diskretion. De advokater, der ønsker at møde deres klient, må gøre det i lufthavnspolitiets lokaler, hvortil deres klient ledsages med politieskorte fra "INAD"-centret. B. "Transitcenter 127" (Melsbroek) Dette center er beliggende i Melsbroek ved siden af militærlufthavnen. Det er bygget af fabriksfremstillede containere (sovesale med omkring 20 senge, fællessal, køkken, spisesal og opholdsrum). En lille del af centret (ledelsen og social- og sundhedspersonalets lokaler) er en bygning af mursten. Der findes en lille gård, men den tid, der er afsat til at gå udenfor, er begrænset. Centret er omgivet af gitterværk og pigtrådshegn. Centret er i forfald. Det er fra 1988, hvor det blev opført som en foreløbig løsning. Delegationen konstaterer, at denne "foreløbige" situation har varet ved i 20 år. Opførelsen af et nyt center, der skulle erstatte "INAD" og "127eren" er blevet bebudet i flere år. Den første sten blev lagt af indenrigsminister P. Dewael allerede for flere måneder siden, men byggeriet forventes først påbegyndt i marts 2009, og det nye center skulle være funktionsdygtigt i Personer, der bliver holdt i forvaring i centret: Mænd, kvinder og børn med ledsagere, asylansøgere og personer der opholder sig illegalt i landet. I den sidste rapport om situationen på centret i 2006 oplyses følgende tal: I alt er tilbageholdte personer registreret i 2006, dette tal er i konstant stigning i forhold til de foregående år. Heriblandt 558 kvinder, 152 mindreårige ledsaget af voksne og 31 mindreårige uden ledsagelse. Den gennemsnitlige længde for opholdet var for mindreårige uden ledsagelse 25,2 dage i 2006, det korteste ophold varede en dag, og det længste varede 66 dage. Gennemsnitsalderen var 27 år i Den yngste beboer var tre måneder og den ældste 64 år. En person blev løsladt i transitområdet, tre personer flygtede. I følge rapporten blev hundredvis af borgere fra Den Europæiske Union tilbageholdt i centret i 2006: Polen: 321, Tjekkiet: 12, Ungarn: 11, Slovakiet: 10, Letland: 5, Estland:2, Tyskland: 1, Slovenien: 1. Under besøget på Center "127" fortalte repræsentanten fra Udlændingekontoret til delegationen, at borgerne fra EUs medlemslande blev indespærret på Center "127", når de var PV\ doc 11/21 PE v01-00

12 "under mistanke for" små forseelser eller "sort" arbejde. Indespærringen af disse personer uden nogen som helst domsafsigelse giver anledning til mange spørgsmål. Parlamentsmedlemmerne har udspurgt centrets ledelse om dette emne og vurderer, at det er nødvendigt med uddybende forklaringer: Hvis det drejer sig om kriminelle skal retten gå sin gang, hvis det drejer sig om uskyldige, skal de løslades. Tilstedeværelse af familier og børn med eller uden ledsagelse er et alvorligt problem på grund af promiskuiteten på dette forvaringssted: Børn sover i de samme sovesale som voksne, de ikke er i familie med. De tilbageholdte kan ikke modtage besøg af venner og familie på grund af centrets beliggenhed på lufthavnens område. Ngo'erne kunne besøge dem. Migranternes vidnesbyrd De adspurgte personer viser deres børn til delegationen og siger, at det ikke er et sted for børn, at de lever og sover sammen med fremmede voksne, og at de hele tiden hører på de voksnes samtaler. Nogen klager over støj fra flyene, der letter og lander, støjen er nogle gange øredøvende. En dreng fra Rwanda fortæller, hvordan hans sag er forløbet, og klager over, at han ikke selv kunne udfylde spørgeskemaet, som han har fået fra udlændingekontoret, og at den embedsmand, der har udfyldt det, har lavet fejl, der dernæst skulle have afgjort resten af forløbet. I følge den belgiske lovgivning skal udlændingekontoret registrere ansøgningen, forhøre personen og "udlevere et spørgeskema til udlændingen, hvor vedkommende opfordres til at redegøre for de grunde, der har ledt vedkommende til at indgive en ansøgning om asyl såvel som de muligheder, der findes for at vende tilbage til det land, han er flygtet fra" 15. Denne erklæring underskrives af asylansøgeren og overdrages dernæst til hovedkommissariatet. Der er intet i loven, der antyder, at det er embedsmændene, der skal udfylde spørgeskemaet i asylansøgerens navn. Ifølge ngo'ernes udtalelser ser det imidlertid ud til, at det i praksis er embedsmændene fra udlændingekontoret, der udfylder skemaet i stedet for asylansøgeren. Man får assistance fra en tolk, men ansøgeren har ikke ret til en advokat. Asylansøgerne klager over den ekspeditonslignende måde, de bliver behandlet på, og over de dårlige forhold i de lukkede centre (støj og luftforhold) under samtalen med embedsmanden fra udlændingekontoret. Praksis under Ramadanen bliver respekteret: Folk kan spise tidligere/senere i denne periode. C. "Center for hjemsendelse 127 a" (Steenokkerzeel) Dette center ligger i Steenokkerzeel, ligeledes ved siden af lufthavnen. Det er omgivet af to høje indhegninger og flere rækker af pigtråd. Det har stor lighed med et fængsel. Der er tremmer for vinduerne. Centret består af to bygninger. I den første findes administrationen og social- og sundhedspersonalet samt disciplin- og isolationscellen. Når man har krydset den indre gårdsplads, finder man den bygning, der er tilegnet migranterne, og den ligger bag rækker af 15 Artikel 51/10 af loven af 15. december 1980 PE v /21 PV\ doc

13 gitterværk og pigtrådshegn i 5 meters højde. I centret finder man både personer, der er anholdt i selve landet, fordi de opholder sig her illegalt, asylansøgere, mænd, kvinder og børn med og uden ledsagelse af voksne. Tal 16 I 2006 var i alt personer (1691 voksne og 537 børn) registreret på Center for hjemsendelse "127 a" i Steenokkerzeel (her tæller man ikke de 520 personer, som kun har tilbragt en enkelt nat på stedet) mod i alt personer i Kvinderne repræsenterede 22,58 % af de indsatte; børnene 24,10 %, resten var mænd. Fire børn uden ledsagelse af voksne opholdt sig på centret i På dette center blev der ligeledes tilbageholdt borgere fra andre medlemslande af EU (Estland, Ungarn, Letland, Polen, Slovakiet, Tjekkiet 212 voksne og 81 børn i 2006). Gennemsnitslængden for opholdene var 16,08 dage i Det korteste ophold: mindre end en dag; det længste ophold: seks og en halv måned. I hele 2006 var der i gennemsnit 96,83 personer pr. dag. På centret findes socialrådgivere og pædagoger. Visse ngo'er kan besøge migranterne, men migranterne kan ikke modtage besøg af familie og venner. Migranternes vidnesbyrd Mange migranter klager over mangel på korrekt medicinsk behandling, problemer med at komme til læge og kommunikere med lægen på grund af mangel på tolkebistand, og for hurtige konsultationer. De viser sig især chokerede over situationen for en gravid kvinde i femte måned, som delegationen mødte, og som gennemgår en svær graviditet. Forældre med små børn er bekymrede over, at der ikke er nogen børnelæge blandt sundhedspersonalets ansatte. Migranterne klager over, at de modtager smertestillende piller for hvad som helst, og at de ikke bliver informeret om indholdet af den medicin, de får udskrevet, de får kun at vide, hvor meget de skal tage af den pr. dag. Denne praksis krænker patientens rettigheder, så meget desto mere når patienten er i en svær situation, fordi patienten ikke har mulighed for at vælge en anden læge. De indsatte forklarer, at de er blevet endnu mere bange efter en ung asylansøgers død i september 2007, og hvor der, ifølge migranternes udtalelser, var en meget dårlig kommunikation mellem ledelsen og de indsatte. Manglen på information om, hvordan deres sager skrider frem, og om det, der venter dem, undergraver deres moral. Migranternes udtalelser er i øvrigt understøttet af årsrapporten fra 2006, der melder om - sultestrejker udført af snesevis af personer, der undertiden omfattede hele fløje på centret, inklusive børnene. Formålet med strejkerne var at komme igennem med klagepunkter og at protestere mod de små madrationer, beboerne normalt fik tildelt; - tre selvmordsforsøg i V. Ordførerens bemærkninger Systematisk frihedsberøvelse 16 Udlændingekontorets årsrapport 2006 for Center "127 a". PV\ doc 13/21 PE v01-00

14 Ordføreren vil straks understrege, at selve den midlertidige administrative frihedsberøvelses karakter i hans øjne er ansvarlig for krænkelsen af menneskerettighederne, og at begrebet administrativ frihedsberøvelse er uacceptabelt ud fra et retligt synspunkt. En lovovertrædelse af administrativ karakter (ulovlig indrejse i et land eller udløbet opholdstilladelse) straffes med en personlig frihedsberøvelse, som desuden ofte er uforholdsmæssig langvarig. Derfor må de midlertidige interneringscentre betragtes som steder, der ikke kan tolereres og derfor bør lukkes. Det ville være et første skridt mod konkret nytænkning omkring en anden modtagelsesform. Det er særlig uacceptabelt, at asylansøgere bliver behandlet på den måde. Disse mænd, kvinder og sommetider børn, der slipper bort fra svære kår og søger tilflugt i Europa, kan ikke spærres inde under forhold, der krænker den personlige frihed og de grundlæggende rettigheder. Ordføreren er derfor af den opfattelse, at asylansøgere under ingen omstændigheder (som de internationale konventioner foreskriver) bør udsættes for administrativ frihedsberøvelse. Indespærring af udlændinge berører grundlæggende frihedsrettigheder og bør være en undtagelse og ikke den generelle regel, sådan som det bekræftes i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis. Desuden lader det til, at Belgien i vid udstrækning systematisk internerer asylansøgere ved grænsen såvel som asylansøgere inden for "Dublinforordningens" rammer, uanset hvilke udlændinge det drejer sig om (familier, børn), og uanset om der er risiko for, at de unddrager sig udlændingedirektoratet. Siden den nye lov blev indført, er mulighederne for at tilbageholde asylansøgere klart øget. Det er et brud på Genèvekonventionens grundlæggende princip om, at asylansøgere ikke skal straffes for ulovlig indrejse eller ulovligt ophold. I rapporten fra Kommissionen til Rådet og Parlamentet om anvendelsen af modtagelsesdirektivet 17 påpeges det da også, at, da internering i henhold til direktivet er en undtagelse fra reglen om fri bevægelighed, som kun kan anvendes, når "det viser sig at være nødvendigt", er automatisk internering uden evaluering af den pågældende persons situation i strid med direktivet. Betingelserne for, at en asylprocedure kan forløbe hensigtsmæssigt, er ikke opfyldt i et lukket center, for ud over det stærke psykiske pres på grund af selve interneringen er det yderst vanskeligt at kommunikere med omverdenen, indhente udtalelser fra en uafhængig socialtjeneste eller juridisk tjeneste, samle nødvendige informationer til proceduren (ingen internetforbindelse) osv. Da der ikke er egentlig adgang til advokatbistand, er det praktisk talt umuligt at indbringe sagen i den foreskrevne form inden for den krævede frist (meget kort), især da proceduren i det belgiske udlændingeklageråd CCE foregår skriftligt og giver asylansøgeren meget lidt mulighed for at fremkomme med mundtlige bemærkninger på retsmødet. De alt for lange behandlingsfrister vækker i høj grad bekymring. Interneringens varighed Interneringens varighed er et vigtigt spørgsmål i betragtning af, hvilke følger langvarig frihedsberøvelse kan få for den internerede. Frihedsberøvelsen varer i forvejen for længe ifølge henstillingerne fra Europarådet, som 17 Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af direktiv 2003/9/EF af om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne, KOM(2007)0745. PE v /21 PV\ doc

15 foreslog at begrænse den til en måned 18. I praksis er indespærringen ikke begrænset til noget tidsrum i Belgien, eftersom et nyt tidsrum udmåles, når en person modsætter sig udvisning. I en rapport bestilt af Europa-Kommissionen 19 står der også, at: Hvad frihedsberøvelsens varighed angår, er det med hensyn til direktivets anvendelighed på asylansøgere interneret i lukkede centre et spørgsmål om, hvorvidt den lovlige varighed på to måneder (som kan forlænges til otte måneder) kan betragtes som et rimeligt tidsrum, der er så kort som mulig. Indespærring af mindreårige I Belgien interneres ledsagede og uledsagede børn i lukkede centre. Ifølge ngo'erne skulle tallene være stigende. Tilbageholdelse af børn er et brud på den internationale konvention om barnets rettigheder 20 for slet ikke at tale om, at deres skolegang bliver afbrudt. Belgien blev for nylig dømt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for internering og afvisning af en mindreårig 21. Denne domstol betragtede det som umenneskelig behandling at tilbageholde en mindreårig i et center, der oprindeligt er beregnet til voksne, og under samme betingelser som voksne uden hensyntagen til den mindreåriges alder og særlige sårbarhed. I rapporten fra Kommissionen til Rådet og Parlamentet om anvendelsen af modtagelsesdirektivet 22 figurerer Belgien også blandt de lande, som nægter internerede mindreårige adgang til undervisning eller gør det umuligt eller yderst begrænset i praksis. Kommissionen påpeger, at det er i strid med modtagelsesdirektivet. I modtagelsesdirektivet står der nemlig, at medlemsstaterne giver mindreårige børn af asylansøgere samt mindreårige asylansøgere adgang til uddannelsessystemet på betingelser, der svarer til dem, som gælder for værtsmedlemsstatens egne statsborgere, så længe en udsendelsesforanstaltning vedrørende dem selv eller deres forældre ikke er gennemført. Denne uddannelse kan finde sted i indkvarteringscentrene 23. Kommissionen bemærker ligeledes, at visse medlemsstater, bl.a. Belgien, ikke har nogen procedure til at identificere sårbare asylansøgere, og gør opmærksom på, at der kan herske alvorlig tvivl om, hvordan og hvorvidt personer med særlige behov reelt identificeres i medlemsstaterne uden et sådant redskab. I rapporten anføres: Der kan opstå alvorlige problemer i medlemsstater, der ikke udelukker internering af asylansøgere med særlige behov. Internering af sårbare asylansøgere bør i lyset af deres særlige situation kun betragtes som sidste udvej i behørigt begrundede tilfælde Henstilling 1547 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling. 19 Rapport om Belgien udarbejdet for Europa-Kommissionen om anvendelsen af modtagelsesdirektivet med henblik på udfærdigelse af rapporten fra Kommissionen til Rådet og Parlamentet om anvendelsen af samme direktiv KOM(2007) International konvention om barnets rettigheder vedtaget og åben for undertegnelse, ratificering og tilslutning af FN's Generalforsamling i resolution 44/25 af med ikrafttræden den se 21 ECHR, 12/10/06, nr /03, Mubilanzila Mayeka og Kaniki Mitunga vs. Belgien. 22 Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af direktiv 2003/9/EF af om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne, KOM(2007) Modtagelsesdirektivets artikel Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelsen af direktiv 2003/9/EF af om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne, KOM(2007)0745. PV\ doc 15/21 PE v01-00

16 Ordføreren understreger, at mindreårige under ingen omstændigheder bør tilbageholdes, og at barnets tarv aldrig må tabes af syne. En stat, der ikke beskytter børn, fornægter vores højeste værdier. Manglende information af migranter Selv om modtagelsesdirektivet og proceduredirektivet pålægger klare forpligtelser om at informere tilbageholdte migranter, vidner de internerede om meget lidt kendskab til og forståelse for procedurer, rettigheder, klagemuligheder eller bare for, hvad der vil ske med dem. Den manglende information var særlig udtalt i center "127 a". INAD-centeret har hverken ngo'er, besøgende eller advokater adgang til. De kan tale med migranten på politistationen. Ikke desto mindre indskærper proceduredirektivet og modtagelsesdirektivet, at advokater, UNHCR og ngo'er skal kunne få adgang til de centre, hvor asylansøgerne er indkvarteret, for at kunne hjælpe dem. Denne adgang kan kun begrænses af grunde, der vedrører indkvarteringscentrenes og -faciliteternes (og ikke den nærliggende lufthavns) samt asylansøgernes sikkerhed. Proceduredirektivet foreskriver, at indskrænkninger kun er mulige, hvis de ikke væsentligt begrænser eller umuliggør den juridiske eller anden rådgivers adgang 25. I de andre besøgte centre "127" og "127 a" har ngo'erne adgangsret, men det er en usikker ret. Migranternes venner eller andre besøgende har ikke adgang. I en nyere rapport bestilt af Kommissionen 26 bemærkes, at størstedelen af beboerne ikke er i besiddelse af en modtagelses- eller informationsbrochure. Langt de fleste ved ikke, at de har ret til at klage. De har ikke altid adgang til tolkebistand. Oprettelsen af en lægevagtordning møder vanskeligheder i nogle lukkede centre. Mange beboere klager over manglende lægetilsyn med deres psykiske tilstand. Der er konstateret problemer med den juridiske bistands karakter og kvalitet. Selv om der ikke er problemer med den administrative ledelse, kan det til gengæld være tilfældet med den psykiske og sociale støttefunktion. Endelig er bevarelsen af familiens enhed ikke sikret asylansøgere i lukkede centre. Desuden er der problemer med skolegangen for mindreårige i lukkede centre, og de er spærret inde sammen med voksne i strid med artikel 37 c i den internationale konvention om barnets rettigheder. VI. Konklusioner 1. Systematisk internering af visse kategorier af asylansøgere - navnlig "Dublintilfældene" - uden at der overhovedet tages højde for den konkrete situation for de personer, der er genstand for interneringsforanstaltningerne, er som udgangspunkt uacceptabelt. Situationen er endnu mere chokerende, når sårbare personer (børn, gravide kvinder, familier 25 Proceduredirektivets artikel Rapport om Belgien udarbejdet for Europa-Kommissionen om anvendelsen af modtagelsesdirektivet med henblik på udfærdigelse af rapporten fra Kommissionen til Rådet og Parlamentet om anvendelsen af samme direktiv KOM(2007)0745. PE v /21 PV\ doc

17 med spædbørn, alvorlige syge osv.) bliver interneret. 2. Trange boligforhold, larm, forskellige former for pres, fængselsmiljøet og sameksistensen mellem de indsatte medfører, at de undertiden meget lange interneringer (der i visse tilfælde varer over fem måneder) udgør en endnu en hård prøvelse for de indsatte. 3. Internering af unionsborgere er uforklarligt og udgør en krænkelse af de grundlæggende rettigheder, eftersom frihedsberøvelse er ude af proportioner med en simpel administrativ lovovertrædelse (f.eks. manglende registrering i kommunen). Tallene fra de belgiske myndigheder er så meget desto mere bekymrende, fordi de drejer sig om hundredvis af tilfælde. 4. Retten til tolkebistand og retten til at blive informeret om de beslutninger, der vedrører én, på et sprog, man forstår, skal respekteres for alle udenlandske borgere, der er genstand for en beslutning fra de belgiske myndigheders side. Derfor er det så meget desto mere forbløffende at konstatere, at disse beslutninger undertiden ikke engang oversættes til visse officielle belgiske sprog. Delegationen anbefaler den belgiske regering at: 1. give klarere informationer om navnlig: - internering af unionsborgere i de belgiske centre; - nye data (fra 2007) om tallene for internering i centrene med detaljerede oplysninger og ikke bare "gennemsnit"; 2. belyse sin holdning navnlig med hensyn til spørgsmålene om: - hvorvidt den agter at fortsætte sin praksis med automatisk at internere selv børn på trods af talrige rapporter om alvorlige følgevirkninger; - i hvilke tilfælde den giver tilladelse til brug af håndjern ved transporten af indsatte i lukkede centre; - dens fortolkning af de internationale forpligtelser, der følger af Chicagokonventionen, og dens forhold til de internationale instrumenter til beskyttelse af menneskerettighederne; - retsgrundlaget for praksissen med at lukke personer, der har begået "småforbrydelser" eller arbejdet sort, inde i centre; - de foranstaltninger, der træffes for at undersøge baggrunden for og omstændighederne ved de selvmordsforsøg, der underbygges i rapporten fra 2006; 3. træffe nogle vigtige og presserende lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger og navnlig: - bringe interneringen af især unionsborgere til ophør; - ændre fristerne for klage med opsættende virkning over pligten til at forlade landet (i PV\ doc 17/21 PE v01-00

18 øjeblikket 24 timer) og for den afgørelse, som det belgiske udlændingeklageråd træffer (72 timer), idet man under alle omstændigheder undgår at udvise udlændinge på baggrund af det belgiske udlændingeklageråds tavshed; - bringe praksissen med illegale indkaldelser, der har formål at lette udvisninger, til ophør; en praksis, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol allerede har fordømt; - bringe praksissen med at placere udlændinge i transitzoner til ophør; en praksis, som også Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fordømte for nylig; - sørge for, at alle børn har adgang til undervisning, navnlig dem, der er interneret; - sørge for en regelmæssig, reguleret og ikke vilkårlig adgang til alle centrene (herunder INAD-centret) for de ngo'er, der måtte ønske konstant at komme ind for at rådgive de indsatte, og for UNHCR i procedurens forskellige etaper; - sørge for, at centrenes sociale tjenester ikke længere er underlagt indenrigsministeriet, og at centerlægerne ikke længere er underlagt det lukkede centers ledelse; - sørge for, at der i alle centre er tolke og kulturformidlere, som er uafhængige af selve centrenes forvaltning. PE v /21 PV\ doc

19 ANNEXE 1 Parlement Européen Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures Délégation en Belgique 11 octobre 2007 Membres de la Commission LIBE Martine ROURE Chef de délégation Giusto CATANIA - Rapporteur Jean LAMBERT Frieda BREPOELS (hors quota) Assistants LISTE DES PARTICIPANTS Pauline CHAIGNE (assistante de Martine ROURE) Edoardo BOGGIO (assistant de Giusto CATANIA) Matthias DIEPENELE (assistant de Frieda BREPOELS) Groupes politiques Adam ISAACS (PPE) Annie LEMARCHAL (PSE) Anders RASMUSSEN (ALDE) Jean-Luc ROBERT (VERTS) Chiara TAMBURINI (GUE) Secrétariat de la Commission LIBE Ana DUMITRACHE Journaliste du Parlement (émission Parlamento, Euronews) Andreas ROGAL Interprètes IT : D. FUMAGALLI ; F. DI ROSSO; NL: BOERSMA J; et SIMONS K.; FR: GOOSSESNS VAERE; GOOSSENS GALLE PV\ doc 19/21 PE v01-00

20 BILAG 2 Europa-Parlamentet Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Delegationen til Belgien 11. oktober 2007 Udkast til program 4 14:00 14:45: Busrejse fra Europa-Parlamentet til INAD-centret (Zaventem lufthavn) 14:45 15:30 Besøg i INAD-centret 15:30 16:00 Tur til transitcenter "127", Melsbroek 16:00 17:00 Besøg i center "127" 17:00 17:30 Tur til hjemsendelsescenter "127 a", Steenokerzeel 17:30 19:00 Besøg i center "127 a" 19:00 19:30 Tilbagerejse til Europa-Parlamentet PE v /21 PV\ doc

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark.

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Udarbejdet af Dorte Smed, december 2008. Indledende bemærkninger Det er almindeligt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

- der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, særlig artikel 5 og 8,

- der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, særlig artikel 5 og 8, P6_TA(2009)0047 Modtagelsesvilkår for asylansøgere og flygtninge Europa-Parlamentets beslutning af 5. februar 2009 om gennemførelsen i EU af direktiv 2003/9/EF om modtagelsesvilkår for asylansøgere og

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens 46, stk. 2.

Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens 46, stk. 2. Afgørelser vedrørende overførsel til Malta efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 21. november 2014 og den 21. april 2015 truffet afgørelse i fire prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0554 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0554 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0554 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2013 COM(2013) 411 final 2009/0165 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.4.2001 KOM(2001) 181 endelig 2001/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af minimumsstandarder

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 05.12.2007 ARBEJDSDOKUMENT om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2007 Udvalget

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 OVERSÆTTELSE Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 European Treaty Series - No. 126 (Strasbourg, 26.XI.1987) EUROPÆISK KONVENTION TIL FOREBYGGELSE AF TORTUR OG UMENNESKELIG

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1431/2009 af Riccarda Nissen og Angelika Dahlin, tyske statsborgere, for "Netwzwerk Rafael e.v."

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere