Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere"

Transkript

1 Business case Udbud: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Odense skal anvende de mest effektive værktøjer til at få ledige i arbejde. Den gode motiverende samtale er udgangspunktet. De virksomhedsrettede tilbud er dernæst det mest effektive værktøj at tage i brug, når den lediges egen indsats og motiverende samtaler ikke er tilstrækkeligt. Mindestøtte i jobcentret er bestemt af, at det at komme ud på arbejdsmarkedet er den første og vigtigste indsats for at imødegå de lediges udfordringer. Fokus skal derfor være Job First. Jobcenteret har erfaringer med metoden fra STAR-projektet Job First. Udgangspunktet er at jobrådgiverne skal skabe motivation med fokus på de lediges muligheder og ressourcer. Dernæst kobles denne til en håndholdt virksomhedsindsats. Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Tolderlundsvej Odense C DATO 30. maj 2017 For mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal indsatsen ofte indeholde mere end motiverende samtaler for at få en beskæftigelseseffekt og undgå tilbagefald. En stor andel af disse borgere har brug for en supplerende og intensiveret håndholdt indsats for at komme i beskæftigelse. Der findes en række private leverandører, der har været med til at løfte en virksomhedsrettet indsats over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i andre kommuner. Jobcenteret har forskellige erfaringer med at bruge eksterne leverandører, men har ikke brugt leverandører til denne målgruppe. Private leverandører har forskellige former for ekspertise, der kan bringes i anvendelse over for målgruppen. Udfordring: For mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er der ofte lang vej til beskæftigelse, og der ses et stort tilbagefald, når jobbet er fundet. Fælles for gruppen er, at de har ringe erfaring med arbejdsmarkedet, er isolerede, mangler socialt netværk, har helbredsproblemer af fysisk eller psykisk karakter, dårlig økonomi ligesom misbrug og hjemløshed også kan være forhindrende faktorer i forhold til arbejdsmarkedet. Beskrivelse af projektet: Der investeres i et styrket Job First - forløb, med fokus på at booste indsatsen efter samtalen med jobrådgiveren i jobcenteret. Det betyder en styrket tidlig og håndholdt jobrettet indsats over for målgruppen. Investeringen handler om at konkurrenceudsætte opgaven. Det sker for at styrke opgaveløsningen og igangsætte konkrete individuelle indsatser. Det kræver et udbud, der kan sikre, at en privat leverandør med de rette kompetencer fremadrettet vil byde ind på at løse denne opgave. Indsatsen koordineres i tæt samarbejde mellem kommunen og en privat leverandør. Indsatsen skal supplere Job First -mindesettet. Leverandøren skal have fokus på borgerens kompetencer og potentialer, og med en tæt involvering af den berørte

2 borger. Den eksterne leverandør starter indsatsen ved at være med til møde med borgeren og jobcenteret. Herefter igangsætter leverandøren den rette virksomhedsrettede indsats, der er individuelt tilrettelagt. Der vil være tale om en konkret målrettet indsats, der skal bidrage til, at borgeren kommer tættere på job og lige så vigtigt ikke falder tilbage i ledighed efter at være kommet i beskæftigelse. Idet det er en kompleks målgruppe med mange forskelligartede udfordringer, vil målet ikke nødvendigvis være ordinære job på fuld tid, men ofte et lavere antal ordinære timer, fleksjob og småjobs. Leverandøren skal levere en komplet indsats for den enkelte borger, herunder tilrettelægge forløb, den virksomhedsrettede del og løse opgaven med at tage hånd om de andre udfordringer, der ofte følger med i denne målgruppe. Det betyder også, at leverandøren tager hele rollen ift. at identificere en egnet virksomhedsplads og de bureaukratiske opgaver, der følger med dette for jobcenteret. Borgeren støttes også af leverandøren ved opstart i job, hvor der især skal sættes en indsats ind for at sikre, at borgeren forbliver i beskæftigelse. Det kræver en ekstraordinær indsats. Modellen illustrerer de elementer i Job First, der konkurrenceudsættes. De er elementerne i cirklen, der ønskes konkurrenceudsat Løsning: For at løse problemstillingen med at få flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse samt undgå, at de falder tilbage i ledighed, konkurrenceudsættes opgaven gennem et udbud, hvor private virksomheder, der har opbygget ekspertise inden for området, kan tilbyde indsatsen over for målgruppen. 2/5

3 Juridiske overvejelser Konkurrenceudsættelse af opgaven til privat leverandør kræver en udbudsproces. I den forbindelse er det afklaret, hvilke opgaver, der kan udføres af eksterne leverandører. Så længe der er tale om kontanthjælpsmodtagere og myndighedsopgaver iht. LAB-loven, så må anden aktør godt udføre disse. Efter LAB-lovens 4 b kan kommunen overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter LAB. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunen. Andre aktører kan altså inddrages i hele beskæftigelsesindsatsen: I kontaktforløb Bistand med at finde arbejde Gennemførelse af arbejdsmarkedsrettede tilbud Afgørelser om de ydelsesmæssige konsekvenser af eksempelvis afslag på tilbud eller udeblivelse skal dog altid træffes af kommunen eller a-kassen. Når der er tale om opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, så kan kommunen kun udlægge faktisk forvaltningsvirksomhed til andre aktører. En anden aktør kan altså ikke få kompetence til at træffe afgørelse om den lediges forsørgelse. Beskrivelse af, hvordan effekten af den nuværende indsats kan forbedres Jf. beskrivelsen af projektet ovenfor. Investeringsperiode Udbud er en tidskrævende proces, så hvis udbuddet startes hurtigst muligt anses det for realistisk, at investeringsperioden kan strække sig fra sommer 2018 til sommer Effekt og økonomi Forvaltningen er i øjeblikket en del af et STAR finansieret Job First-projekt for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med henblik på at få flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse, samt undgå at de falder tilbage i ledighed. Erfaringerne viser at 4% af de personer, der modtager Job First-indsatsen kommer i beskæftigelse (herunder fleksjob) eller uddannelse. Effekterne i Job First-indsatsen viser sig endvidere også i at flere af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere om-matches til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Og derved rykker tættere på det ordinære arbejdsmarked. I figuren herunder er andre effekter udover ordinært arbejde oplistet: 3/5

4 For at få hævet andelen, der kommer i selvforsørgelse, kan det være en fordel at udbyde indsatserne for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det vil kræve en nærmere dialog med tilbudsgiver om, hvordan en væsentlig større andel af de ledige kommer i selvforsørgelse. Fra eksternt hold er BSF bekendt med et forslag om indsatser til målgruppen i dette omfang. Tabel 2: Eksternt forslag om to-årigt projekt for 500 ledige. 2 år Investering Besparelse Gevinst Note: Investeringen antages at være brutto, dvs. før statsrefusion. Det kan konstateres, at måden at opgøre gevinster på er væsentlig anderledes end den metode, der anvendes i alle andre af forvaltningens investeringsprojekter. Med den metode, der er anvendt i alle andre af forvaltningens investeringsprojekter, opnås med forudsætningerne herunder en årlig nettogevinst på 3,1 mio. kr. Sammenlignet med det eksterne forslag, svarer investeringen til 25 mio. kr. brutto over 2 år. Forudsætninger i projekt: 500 borgere. Forløb har op til 26 ugers varighed. Effekten er 20%, dvs. 100 borgere udsluses til beskæftigelse. Der er tilbagefald på 20% af de 100 udslusede borgere. 4/5

5 BSF s forbehold for tallene i det eksterne forslag er uddybet under Risici. De ledige i målgruppen er karakteriseret ved at have sociale og helbredsmæssige udfordringer ud over ledighed. Selv de stærkeste i denne gruppe har brug for en væsentlig understøttende indsats for at komme i beskæftigelse. Når de er kommet i beskæftigelse, er der stor risiko for tilbagefald til ledighed. Udfordringerne er mangeartede. Men fælles for gruppen er, at de har ringe erfaring med arbejdsmarkedet, er isolerede, mangler socialt netværk, har helbredsproblemer af fysisk eller psykisk karakter, dårlig økonomi ligesom misbrug og hjemløshed også kan være forhindrende faktorer i forhold til arbejdsmarkedet. Opfølgning og måltal Opfølgning på investeringsprojektet sker i forbindelse med 1/6 og 1/10 sagen samt ved årsberetningen. Uden at kende udfaldet af et udbud og den konkrete indsats, der evt. sættes i værk for de enkelte målgrupper, er det ikke muligt at konkretisere, hvordan effektevalueringen skal foretages. Det vil først være muligt, når den endelige kontrakt med leverandørerne er indgået. Risici Alt andet lige betragtningen gælder ikke i virkeligheden der sker også ændringer på landsplan og 6-byerne. Konjunkturændringer kan påvirke kontanthjælpsmodtagernes muligheder for at få job, både positivt og negativt. Ny lovgivning ændret lovgivning, eksempelvis ændring i ydelsessatsen vil kunne påvirke investeringsprojektets resultater både positivt og negativt. Effekterne kan skyldes andre investeringsprojekter da det ikke er muligt at skille effekterne af det ene investeringsprojekt fra det anden, når der er tale om samme målgruppe. Interne ændringer (organisationsmæssige) kan forekomme i projektperioden. Forbehold for eksternt forslag til indsats: Det er ikke klarlagt, hvilken betalingsmodel, der skal anvendes. Dette vil blive afklaret i forbindelse med et eventuelt udbud. Der er i den eksterne leverandørs oplæg indregnet skatteværdien af øget beskæftigelse, men ikke taget højde for konsekvenserne af tilskud og udligning. Nettoeffekten af disse forventes at være tæt på nul. De forudsatte besparelser indeholder endvidere flere modsatrettede effekter, som umiddelbart kan virke modstridende. 5/5

Business case Efterværn

Business case Efterværn Business case Efterværn Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Det går den rigtige vej med at få udsatte ledige til at rykke sig i retning mod arbejdsmarkedet og uddannelse. Opgørelser viser

Læs mere

Udfordring: Ledige i Odense bliver indkaldt til færre samtaler end ledige i andre byer Odense sammenligner sig med.

Udfordring: Ledige i Odense bliver indkaldt til færre samtaler end ledige i andre byer Odense sammenligner sig med. Business case Boost af samtaler jobparate kontanthjælpsmodtagere Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation Odense Kommune har med landets tredjehøjeste ledighed en meget stor udfordring. Kommunens

Læs mere

Business case Individuelle midler til opkvalificering af ledige

Business case Individuelle midler til opkvalificering af ledige Business case Individuelle midler til opkvalificering af ledige Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: I Odense skal der gøres en ekstraordinær indsats for at øge de lediges mobilitet. Som

Læs mere

Praktikker & løntilskud

Praktikker & løntilskud Praktikker & løntilskud Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: En forudsætning for at få flere ledige i job er, at Odense Kommune skal indgå og sikre et forpligtende samarbejde med virksomhederne.

Læs mere

Business-case Investering i tidlig og intensiveret samtaleindsats for a-dagpengemodtagere. Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation

Business-case Investering i tidlig og intensiveret samtaleindsats for a-dagpengemodtagere. Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation Business-case Investering i tidlig og intensiveret samtaleindsats for a-dagpengemodtagere med 5-26 ugers ledighed Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation Odense Kommune har med landets tredjehøjeste

Læs mere

Business-case Nedbringelse af ledighed gennem en virksomhedsrettet indsats, der kobler lediges CV er med ubesatte jobs. Formål og projektbeskrivelse

Business-case Nedbringelse af ledighed gennem en virksomhedsrettet indsats, der kobler lediges CV er med ubesatte jobs. Formål og projektbeskrivelse Business-case Nedbringelse af ledighed gennem en virksomhedsrettet indsats, der kobler lediges CV er med ubesatte jobs Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Manglende kobling mellem lediges

Læs mere

Investering vedrørende aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere (Budgetaftalen 2017)

Investering vedrørende aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere (Budgetaftalen 2017) Investering vedrørende aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere (Budgetaftalen 2017) Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 12. juni 2018 www.ballerup.dk Overordnet I Aftale

Læs mere

ledigheden, øge beskæftigelsen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, såfremt der investeres i projektet.

ledigheden, øge beskæftigelsen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, såfremt der investeres i projektet. Business case Minifleksjob Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Personer, som er visiteret til et fleksjob, må ikke blot ende på ledighedsydelse. Odense Kommune gør en stor indsats på området,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Business case HR - funktion

Business case HR - funktion Business case HR - funktion Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: De odenseanske virksomheder skal i de kommende år i langt højere grad ind i et tættere samarbejde med Jobcentret om at få

Læs mere

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs Bilag 3 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes

Læs mere

Business-case Academic Partnership Fremskudt indsats på Syddansk Universitet fra Virksomhed & Arbejdskraft. Formål og projektbeskrivelse

Business-case Academic Partnership Fremskudt indsats på Syddansk Universitet fra Virksomhed & Arbejdskraft. Formål og projektbeskrivelse Business-case Academic Partnership Fremskudt indsats på Syddansk Universitet fra Virksomhed & Arbejdskraft Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Odense Kommune oplevede i efteråret 2016,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses alt for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere

Læs mere

Business case Minifleksjob

Business case Minifleksjob Business case Minifleksjob Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Odense Kommune har erfaringer med projekt "Mini-fleksjob", der har til formål at nedbringe antallet af ledige fleksjobvisiterede

Læs mere

Investeringskatalog maj 2017

Investeringskatalog maj 2017 Investeringskatalog maj 2017 LÆSEVEJLEDNING Dette investeringskatalog præsenterer de potentielle investeringsprojekter, som kan igangsættes af Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på at nedbringe

Læs mere

Investeringskatalog juni 2017

Investeringskatalog juni 2017 Investeringskatalog juni 2017 LÆSEVEJLEDNING Dette investeringskatalog præsenterer de potentielle investeringsprojekter, som kan igangsættes af Beskæftigelses- og Socialudvalget med henblik på at nedbringe

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Forord af rådmanden skrives efter drøftelse af udkast til strategien i Beskæftigelses og Socialudvalget.

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg vil vi skabe et arbejdsmarked i Odense præget af socialt ansvar og med

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Ledelsessekretariatet Politik, Jura og Strategi Odense Kommunes redegørelse vedr. manglende indsats

Læs mere

Samlet kvalitetstjek for Københavns Kommunes borgere 2015

Samlet kvalitetstjek for Københavns Kommunes borgere 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Samlet kvalitetstjek for Københavns Kommunes borgere 2015 Side 1 af 13 Introduktion til kvalitetstjek I det følgende vises resultaterne af

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Analyse af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Analyse af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Analyse af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 16. august 2017 www.ballerup.dk Baggrund og proces q Kommunalbestyrelsen har på et møde d. 14. marts 2017 besluttet,

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune

PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. For integrationsborgere i Svendborg Kommune PEJLEMÆRKER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN For integrationsborgere i Svendborg Kommune Målgruppe: Borgere på integrationsydelse, der er i gang med Integrationsprogrammet og er visiteret som jobparate eller

Læs mere

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Agenda Arbejdsgrundlagets ressourcesyn og politiske mål Finansieringsomlægning

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen. Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen www.ballerup.dk Spørgsmål til refleksion På grund af den ændrede situation på arbejdsmarkedet lægges der op til drøftelse af videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

I 2016 gennemgik Odense kommune deres ikke-jobparate kontanthjælpsmodtagere og resultatet var bemærkelsesværdigt. Se hjemmeside for uddybning.

I 2016 gennemgik Odense kommune deres ikke-jobparate kontanthjælpsmodtagere og resultatet var bemærkelsesværdigt. Se hjemmeside for uddybning. Kære Arbejdsmarkedsudvalg Kasper Pauli Pedersen har spurgt om hvordan situationen er i Ikast-Brande Kommune i relation til en lidt ældre sag fra Odense kommune som igen er blevet aktuel. I 2016 gennemgik

Læs mere

Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet

Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet Økonomi, tal og styring på beskæftigelsesområdet Præsentation for Karsten Fey Kristiansen d. 24. januar 2019 www.ballerup.dk Baggrund På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i oktober 2018 blev der

Læs mere

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 7. marts 2018 Svar til spørgsmål 10 Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Opkvalificeringsmidler og effektopgørelsesmetode

Opkvalificeringsmidler og effektopgørelsesmetode Opkvalificeringsmidler og effektopgørelsesmetode Dette notat skal ses i forlængelse af sagen "Opfølgning på investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet" som udvalget drøftede på sidste udvalgsmøde den

Læs mere

Varde Kommunes aktiveringsstrategi.

Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Varde Kommunes aktiveringsstrategi. Baggrund og formål. Den nye refusionsreform som træder i kraft 1. januar 2016, samt det fælles fokus på varighed, der har været gennem de seneste 4 reformer på diverse

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Business cases på beskæftigelsesområdet. Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup

Business cases på beskæftigelsesområdet. Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup Business cases på beskæftigelsesområdet Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup Gode rammer 91.600 indbyggere Lav ledighed Silkeborg 3,6 % Region Midtjylland 3,8 % Hele landet

Læs mere

Orientering om JobFirst

Orientering om JobFirst Punkt 4. Orientering om JobFirst 2018-010106 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering status på JobFirst efter endt projektperiode Beslutning: Til orientering. Møde den 20.03.2018

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats.

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. 22. maj 2014/CSTE Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. Projektbeskrivelse Projektets hovedformål er At forbedre uddannelsesgraden i Vordingborg Kommune At opkvalificere arbejdskraft til virksomhedernes

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Baggrundsnotat for undersøgelsen af de oplevede årsager til job og uddannelse

Baggrundsnotat for undersøgelsen af de oplevede årsager til job og uddannelse Baggrundsnotat for undersøgelsen af de oplevede årsager til job og uddannelse Beskæftigelses- og Socialudvalget igangsatte d. 6/2 2018 en undersøgelse af, hvad borgerne oplever som den primære årsag til,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 EN STATUS ALLE KAN BIDRAGE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 EN STATUS ALLE KAN BIDRAGE BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 EN STATUS To mål for 2019 Der skal være 400 fuldtidspersoner færre på overførselsindkomst AKBI løfter de 330 og UAUN de 70 Ved udgangen af 2019 har 250 flere fuldtidspersoner været

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Notat vedrørende artikel i Berlingske tidende den 6. september 2017 om aktivitetsparate borgere omfattet af 225 timers kravet til beskæftigelse

Notat vedrørende artikel i Berlingske tidende den 6. september 2017 om aktivitetsparate borgere omfattet af 225 timers kravet til beskæftigelse Notat vedrørende artikel i Berlingske tidende den 6. september 2017 om aktivitetsparate borgere omfattet af 225 timers kravet til beskæftigelse Resume Fra tid til anden dukker diskussionen op, hvor stor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsmarked

Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsmarked Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb Arbejdsmarked Introduktion til borgere med komplekse problemstillinger Kort om lovgivningen

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med"

Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet Flere skal med Punkt 4. Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med" 2017-010755 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

I forbindelse med første visitationssamtale orienteres den jobparate ledige borger om, at vedkommende er visiteret til aktivering i Job & Nytte.

I forbindelse med første visitationssamtale orienteres den jobparate ledige borger om, at vedkommende er visiteret til aktivering i Job & Nytte. Social, Job & Sundhed Sagsnr. 311100 Brevid. 2947117 Ref. BML Dir. tlf. 4631 7982 betinaml@roskilde.dk NOTAT: Jobcenter Roskildes indsats overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere 18. september Baggrund

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 EN STATUS ALLE KAN BIDRAGE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 EN STATUS ALLE KAN BIDRAGE BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 EN STATUS To mål for 2019 Der skal være 400 fuldtidspersoner færre på overførselsindkomst AKBI løfter de 330 og UAUN de 70 Ved udgangen af 2019 har 250 flere fuldtidspersoner været

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Skitse for: BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 JOB OG UDDANNELSE EN FÆLLES OPGAVE Den overordnede og langsigtede målsætning i Halsnæs Kommune er, at flere borgere kommer i job eller uddannelse. Kommunens udgifter

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken

Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken Metodeudviklingsplan til udvidelse af arbejdsstyrken - beskrivelse af metodeudviklingsplanens delelementer Hvorfor arbejde med metodeudvikling? Metodeudviklingsplanen består af fire delelementer, der alle

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018 Bilag 1b Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale ydelser Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

8. maj Sagsnr

8. maj Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT 8. maj 2019 Orienteringsnotat med foreløbig evaluering af business casen

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Sociale indsatser kan ikke skabe mirakler på den halve tid

Sociale indsatser kan ikke skabe mirakler på den halve tid Denne artikel blev bragt i Altinget d. 1. november 2018 Sociale indsatser kan ikke skabe mirakler på den halve tid DEBAT: Kære Politikere. Lad os få et realistisk og nuanceret billede af de sociale indsatser.

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag A.1 UDKAST Overordnet kravspecifikation for Specialiserede uddannelsesveje 1 1. Overordnet kravspecifikation for Specialiserede uddannelsesveje 1.1 Indledning Formålet med denne del af kravspecifikationen

Læs mere

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.: 1 : 7 INDLEDNING Jobcenter Furesø ønsker at investere i, at flere personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende. Forskellene i selvforsørgelsesgraden imellem personer med dansk og

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

I denne indstilling stilles forslag til, hvordan besparelsen kan realiseres i 2019.

I denne indstilling stilles forslag til, hvordan besparelsen kan realiseres i 2019. Sagsbeskrivelse I november måned 2017 indgik Regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. En væsentlig del af finansieringen af pakken

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Aalborg Kommune Status januar 2018 Sagsbeskrivelse Enslydende indstillingen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget d. 13. februar 2018. Status antal

Læs mere

NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN

NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 04-05-2018 SAGS NR.: DOK. NR.: SAGSBEH.: Birgitte Ovesen Afrapportering på det forpligtende samarbejde Delaftale 6. Beskæftigelse og integration. Som

Læs mere

NOTAT: Resultater af fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven/ Rønnebærparken

NOTAT: Resultater af fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven/ Rønnebærparken Social, Job og Sundhed Sagsnr. 299689 Brevid. 3277646 Ref. ANNEK Dir. tlf. annek@roskilde.dk NOTAT: Resultater af fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven/ Rønnebærparken 26. september 2019 Indledning

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere