Gevinstpotentialer. Elektronisk kommunikation af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner. MedCom 7-projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gevinstpotentialer. Elektronisk kommunikation af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner. MedCom 7-projekter"

Transkript

1 . Elektronisk kommunikation af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner MedCom 7-projekter 5. maj 2010

2 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Baggrund og formål med LÆ-projektet i MedCom Udbredelse af elektroniske LÆ-blanketter (MedCom 7)6 2. GEVINSTPOTENTIALER VED DELTAGELSE I PROJEKTET Overordnede gevinster Gevinster ved elektroniske LÆ-blanketter for kommunerne Gevinster for lægepraksis Gode råd til implementering 11 2

3 Copyright Deloitte Business Consulting A/S. All rights reserved. Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse af rapporten. Kopiering af rapporten, helt eller delvis, må i hvert enkelt tilfælde kun ske med følgende tydelige kildeangivelse: Gevinstpotentiale. Elektronisk kommunikation af LÆ-blanketter mellem lægepraksis og kommuner, Deloitte, Kontakt Spørgsmål til denne rapports indhold kan stiles til: Allan Kirk, partner. tlf Kristina Bojsen, manager, tlf Om Deloitte Business Consulting A/S Fra idé til virkelighed Deloitte Business Consulting A/S fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i et politisk miljø. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Business Consulting med Deloittes kompetencer inden for revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, der er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er en del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu med medarbejdere på verdensplan. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Business Consulting A/S Tlf Fax businessconsulting@deloitte.dk Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Business Consulting A/S Postboks København C 3

4 1.Indledning Dette dokument beskriver gevinstpotentialer for indførelse af elektroniske blanketter inden for det socialmedicinske samarbejde mellem kommuner og almen lægepraksis. Dokumentet bygger på data indhentet gennem interviews med brugere af elektroniske LÆ-blanketter samt diverse undersøgelser og baggrundsmaterialer. 1.1 Baggrund og formål med LÆ-projektet i Med- Com 7 Socialmedicinsk samarbejde Lægelig vurdering af diagnoser og prognosers betydning for borgernes funktionsevne i forbindelse med: Revalidering Fleksjob Førtidspension Sygedagpenge Formålet med LÆ-projektet i MedCom 7 er udbredelse af den elektroniske kommunikation af LÆ-blanketter inden for det socialmedicinske samarbejde mellem kommuner og almen lægepraksis samt mellem kommunerne og almen praksis. Kommunerne skal løbende vurdere, om betingelserne for at modtage sygedagpenge, fleksjob, revalidering og førtidspension er til stede. Grundlaget for dette bygger blandt andet på en lægelig vurdering af, om borgerens sygdom betyder, at vedkommende er helt eller delvis uarbejdsdygtig. Til brug for indhentning af lægelige oplysninger er der overenskomstmæssig aftale med almen lægepraksis og speciallægepraksis om brug af en række standard LÆ-blanketter. De forskellige blanketters udformning sikrer, at kommunerne modtager de helbredsoplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen og myndighedsopgaven. Tilsvarende er lægen forpligtet til at vurdere og udfylde blanketten med de oplysninger, som kommunen har behov for, inden for en lovbestemt tidsfrist. I dag foregår denne arbejdsgang i mange kommuner og lægepraksisser ved en papirbaseret arbejdsgang, hvor blanketten udfyldes af kommunerne og sendes til lægerne med oplysninger om, hvilke informationer om borgernes sygdomsforløb der er behov for. Blanketten sendes med almindelig postgang eller faxes til lægerne. Svar fra lægerne sendes ligeledes tilbage til kommunerne med almindelig postgang eller fax. MedCom har i samarbejde med lægesystemleverandørerne, udvalgte kommuner og Kommuneinformation A/S udviklet den elektroniske kommunikation af LÆ-blanketter, som kan understøtte et mere enkelt og effektivt socialmedicinsk samarbejde. De kommunale sagsbehandleres adgang til den elektroniske forsendelse af blanketterne foregår på nuværende tidspunkt via NetForvaltning Sundhed, der er Kommu- 4

5 Elektroniske LÆ-blanketter Statusattest (LÆ 121/125) Generel helbredsattest (LÆ 141/145) Specifik helbredsattest (LÆ 131/135) Attest vedr. kronisk sygdom (LÆ 221/225) Attest vedr. sygdom i forbindelse med graviditet (LÆ 231/235) Attest vedr. mulighed for at varetage et arbejde (LÆ 251/255) neinformations webportalløsning til digital sagsbehandling af blanketter inden for sundhedsområdet. Kommunikationen foregår via Med- Coms standard for Den Dynamiske Blanket (DDB) og MedComs Den Gode WebService (DGWS). Til venstre vises de typer af LÆblanketter, der er tilgængelige for elektronisk forsendelse. De benyttede blanketter er standardiserede, og denne standardisering foregår i lægeforeningens attestudvalg, hvor der er repræsentation fra de praktiserende læger og Kommunernes Landsforening. De elektroniske udgaver af disse blanketter indgår som en naturlig del af lægernes praksissystemer. Den elektroniske sagsgang er illustreret i nedenstående figur. Note: Der vil fremadrettet blive tilføjet flere elektroniske LÆ-blanketter. Figur 1. Elektronisk kommunikation med LÆ-blanketter Anmodning fra kommunen Svar fra lægepraksis Automatisk udfyldelse af oplysninger fra lægesystemet 5

6 1.2 Udbredelse af elektroniske LÆ-blanketter (Med- Com 7) Kommuner, der anvender LÆ-blanketter Anvendelsesgrad (% af samlet antal LÆ-blanketter) Assens 49 % Ballerup 64 % Fredericia 19 % Frederikshavn 62 % Gentofte 21 % Gladsaxe 43 % Glostrup 46 % Helsingør 71 % Hjørring 70 % Hørsholm 20 % Jammerbugt 100 % Lolland 60 % Roskilde 34 % Samsø 5 % Solrød 36 % Stevns 49 % Syddjurs 74 % Thisted 83 % Viborg 39 % Vordingborg 100 % Aalborg 100 % Århus 4 % Kilde: MedComs statistik marts 2010, % er beregnet på baggrund af et skøn baseret på kommunernes indbyggertal. Formålet med LÆ-projektet i MedCom 7 er at udbrede elektronisk kommunikation af LÆ-blanketter mellem almen lægepraksis og socialog arbejdsmarkedsområdet i kommunerne. Kommunikationen er baseret på MedComs standard for Den Dynamiske Blanket DDB vs og Den Gode LÆ-WebService DGLÆ:WS 0.9. Standarderne for kommunikation af LÆ-blanketter er færdigudviklet og testet i pilotdrift og er på nuværende tidspunkt implementeret af Kommuneinformation, som i løbet af 2009 har været i dialog med over 90 kommuner om at tage NetForvaltning Sundhed i brug. NetForvaltning Sundhed er Kommuneinformations løsning til den elektroniske kommunikation af LÆ-blanketter. NetForvaltning Sundhed er i dag taget i brug i 22 kommuner (se tabel i venstre margen), og i takt med udbredelsen vil samtlige elektronisk tilgængelige LÆ-blanketter fra og til disse kommuner blive sendt via Kommuneinformation. Kommuneinformation vil endvidere forestå print og indscanning samt postforsendelse til og fra de lægepraksis, der endnu ikke kommunikerer LÆ-blanketter elektronisk. Lægepraksisjournalleverandørerne arbejder med integreret modtagelse, behandling og afsendelse af LÆ-blanketterne, således at LÆblanketterne kan håndteres i lægepraksisjournalen på samme måde som den øvrige elektroniske kommunikation til og fra lægepraksis (henvisninger, epikriser, korrespondancer osv.). Kommunikationen af LÆ-blanketter foregår efter de nye standarder og er på nuværende tidspunkt ikke udbredt i samme omfang som den eksisterende elektroniske kommunikation. Fire leverandører har løsningen i drift per april 2010, og udbredelsesarbejdet til de enkelte lægepraksis er i gang. Der er således p.t. cirka 150 lægepraksisser, der modtager elektroniske LÆ-blanketter. Potentiale for udbredelsen af LÆ-blanket-kommunikationen (for de seks elektroniske LÆ-blanketter) er cirka 6 procent af befolkningen per år. I dag sendes der samlet set LÆ-blanketter om måneden (papir og elektronisk). Af dem bliver cirka på nuværende tidspunkt sendt via NetForvaltning Sundhed. De enkelte kommuners procentvise anvendelsesgrad fremgår af statistikken og tabellen i venstre margen. Procenterne er beregnet på baggrund af kommunernes indbyggertal. 6

7 Cirka 17 procent (600) af blanketterne fra NetForvaltning Sundhed videresendes til lægerne i elektronisk form. Resten printes fortsat af Kommuneinformation og videresendes med post. Der er således på kort sigt et udbredelsespotentiale til almen praksis fra 600 op til 3500 blanketter. Formålet med dette MedCom 7-projekt er således at få kommuner, der har taget elektronisk forsendelse af LÆ-blanketter i brug, til at udbrede løsningen mest muligt internt og dermed sende alle LÆ-blanketter elektronisk til almen praksis, og at svarattesterne fra 90 procent af de alment praktiserende læger i disse kommuner behandles og sendes elektronisk tilbage til kommunerne. MedComs leverancer i forbindelse med MedCom 7-projektet er følgende: To årlige møder i LÆ-ERFA-gruppen, som blandt andet har til formål at opsamle og dele erfaringer vedrørende intern udbredelse og samarbejde med lægerne om den elektroniske kommunikation af LÆ-blanketter. Samarbejde og koordinering med centrale serviceudbydere (blanketservere, leverandører af kommunale it-løsninger). Udarbejdelse af informationsmateriale til kommuner og læger. Deltagelse og oplæg i relevante fora. Udbredelsesaktiviteter i forhold til praktiserende læger. Opsøgende, informerende og vejledende i samarbejde med leverandører, regioner og kommuner. Udviklings- og testforløb med relevante (resterende) lægepraksissystemer med henblik på implementering af DDB og DGLÆ:WS. Månedllig statistik over den kommunale udbredelse og over antal blanketter sendt til og fra lægepraksis. 7

8 2. Gevinstpotentialer ved deltagelse i projektet I det følgende gennemgås en række af de gevinster, der opnås ved implementering af elektroniske LÆ-blanketter i henholdsvis kommunerne og almen lægepraksis. 2.1 Overordnede gevinster Elektroniske LÆ-blanketter understøtter en sikker og standardiseret kommunikation mellem kommunerne og almen lægepraksis og speciallægepraksis og bidrager til at lette og effektivisere samarbejdet. Den elektroniske kommunikation vil opleves som en mærkbar forbedring i forhold til den papirbaserede arbejdsgang både for sagsbehandlerne i kommunerne og i lægepraksis. De elektroniske LÆ-blanketter er en integreret del af lægepraksissystemerne og sendes automatisk mellem systemerne, hvilket betyder, at kommunerne og lægepraksis kan håndtere alle sager elektronisk. I nedenstående redegøres for gevinster for henholdsvis kommunerne og lægepraksis hver for sig. 2.2 Gevinster ved elektroniske LÆ-blanketter for kommunerne Det går væsentligt hurtigere nu med de elektroniske blanketter, da vi ikke er afhængige af postvæsnets sagsbehandlingstid. Når det kører rigtigt, så sparer vi også arbejdstid hos os selv, fordi vi har det elektronisk, og undgår de manuelle papirgange, hvor det skal overføres og scannes ind. Orla Skrubbeltrang, Chefkonsulent, Jobcenter, Vordingborg Kommune Sagsbehandlingen i forbindelse med sygedagpenge, førtidspension, fleksjob m.v. kan være kompleks og kræver ofte indhentning af en lang række forskellige oplysninger, herunder de lægelige attester. Dertil stilles der en række krav til hurtig og effektiv sagsbehandling samt overholdelse af rettidighed, som er lovgivningsbestemt. Implementering af elektroniske LÆ-blanketter understøtter en standardiseret og sikker løsning for samarbejdet mellem kommunernes social- og arbejdsmarkedscentre og almen praksis, hvor særligt personalet i kommunerne vil kunne opnå en langt større smidighed og effektivitet i den daglige sagsbehandling ved elektronisk kommunikation. I nedenstående gennemgås de fire væsentligste gevinstpotentialer for indførelse af elektroniske LÆ-blanketter. 1. Mindre papir og forenkling af arbejdsgang Indførelsen af elektroniske LÆ-blanketter giver store tidsmæssige besparelser for kommunerne. Ved den elektroniske kommunikation er 8

9 det for sagsbehandlerne slut med papirhåndtering og langsommelige postgange, når der skal indhente attester fra kommunernes læger. Den elektroniske afsendelse af blanketter er nemmere og mere enkel, da sagsbehandlerne udfylder blanketterne elektronisk og kan afsende dem med det samme. Dertil overfører den elektroniske løsning automatisk stamoplysninger, som sparer sagsbehandlerne for en række opslag i andre systemer. Endelig undgår sagsbehandlerne fremadrettet dobbeltregistrering og journalisering af blanketterne, da det på sigt er hensigten at de automatisk placeres i borgernes sag. Ud over tidsbesparelsen i forhold til arbejdsgangen sparer kommunerne omkostninger til papir, print og porto. Kommunerne undgår dertil at skulle bruge unødige ressourcer på at sende rykkere og genoptage sagsbehandlingen på grund af manglende oplysninger fra lægerne. 2. Bedre overblik og hurtigere retursvar Vi undgår også færre fejl med posten og færre rykkere. Typisk skulle vi rykke telefonisk og det er også sket at blanketterne er forsvundet, enten hos lægen, sagsbehandler eller forsvundet i en postgang eller hvad der nu kan ske. Vordingborg kommune har en central postgang, og der var post der gik forkert i starten. Men, forudsætningen for de positive gevinster er, at kommunen og sagsbehandlerne samt de praktiserende læger anvender systemet optimalt. Vi har fortsat behov for at forbedre denne del af processen". Orla Skrubbeltrang, Chefkonsulent, Jobcenter, Vordingborg Kommune Lægerne tilstræber at overholde tidsfristen for besvarelse af kommunernes henvendelser. Der kan dog ofte være situationer, hvor tidsfristen er vanskelig at overholde, hvilket betyder, at sagsbehandlerne skal bruge tid på enten at rykke efter svar, genbestille samme attest samt udsættelse af sagsbehandlingen med fare for, at rettidigheden ikke overholdes. Med den elektroniske kommunikation skabes der et bedre overblik over hvilke LÆ-blanketter, der er sendt af sted samtidig med at der gives mulighed for udsendelse af automatiske rykkere når tidsfristen overskrides. Sagsbehandlerne kan således i højere grad bevare overblikket og være på forkant i sagsbehandlingen. 3. Ensartethed og automatik NetForvaltning Sundhed sørger automatisk for, at der bliver udsendt fremmødebreve til borgerne og rykkerskrivelser til lægerne. Kommunerne forventer derfor med den nye løsning at få en væsentlig nedbringelse af den samlede arbejdstid til håndtering af attester og en mere ensartet sagsbehandling på området, som er rettidig i forhold til de krav, der stilles til sagsbehandlingsområderne Samlet vurdering af gevinster I nedenstående vurderes de fire gevinster ved indførelsen af elektroniske LÆ-blanketter i forhold til følgende fem kriterier: Tidsbesparelser Udgiftsbesparelser Reduktion af administrative byrder Styrket faglig indsats 9

10 Direkte patientrelaterede gevinster. Tabel 1. Samlet vurdering af gevinster ved indførelse af elektroniske LÆ-blanketter Gevinsttyper 1. Mindre papir og forenkling af arbejdsgang 2. Hurtigere retursvar 3. Ensartethed og automatik Vurdering af gevinster ved indførelse af elektroniske LÆblanketter Tidsbesparelser Udgiftsbesparelser Reduktion af administrative byrder Styrket faglig indsats Direkte borgerrelaterede gevinster Medium Lav Medium Medium Medium Høj Lav Medium Medium Medium Medium Lav Medium Ingen Ingen 2.3 Gevinster for lægepraksis Indførelsen af elektroniske LÆ-blanketter i lægepraksis har en række gevinster, som understøtter såvel et bedre samarbejde som en optimeret arbejdsgang i lægernes daglige arbejde. Dertil bidrager en tovejs elektronisk kommunikation mellem lægepraksis og kommunerne til et mere smidigt samarbejde, som minimerer afstanden i kommunikationen mellem lægerne og sagsbehandlerne. For lægepraksis er der følgende to primære gevinstpotentialer ved indførelse af elektroniske LÆ-blanketter. 1. Nem og rettidig besvarelse på kommunernes henvendelse Ved brug af elektronisk kommunikation reduceres det samlede tidsforbrug på udfyldelse af LÆ-blanketter. Det skyldes blandt andet, at en række data fra lægesystemet automatisk lægges ind i returblanketten, og at lægerne eller sekretærerne ikke behøver at kopiere og poste brevet tilbage til kommunerne. Integrationen af LÆ-blanket-kommunikation i lægepraksisjournalen betyder, at lægerne og lægesekretærerne kan håndtere LÆ-blanketterne på samme måde som den øvrige elektroniske kommunikation til og fra lægepraksis. Blanketterne arkiveres i patientens journal, og data kan genbruges. Blankettens status som enten ny, under udarbejdelse eller færdig og sendt fremgår. Det kan være med til at reducere blanketternes liggetid og samtidig give en bedre service til kommunerne, som ikke behøver at rykke lægerne for lægeattesten. 10

11 2. Bedre udnyttelse af ressourcer Den forenklede og mere rationelle behandling af blanketterne ved elektronisk kommunikation, hvor arbejdsgangen gøres nemmere og hurtigere, giver mulighed for at anvende de lægefaglige ressourcer og sekretærressourcerne mere optimalt og til mere patientnære opgaver Vurdering af gevinster I nedenstående foretages en vurdering af de fire gevinster ud fra de tidligere nævnte fem kriterier. Tabel 2. Samlet vurdering af gevinster ved indførelse af elektroniske LÆ-blanketter Gevinsttyper 1.Nem og rettidig besvarelse på kommunernes henvendelse 2.Bedre udnyttelse af ressourcer Vurdering af gevinster ved indførelse af elektroniske LÆblanketter Tidsbesparelser Udgiftsbesparelser Reduktion af administrative byrder Styrket faglig indsats Direkte borgerrelaterede gevinster Medium Lav Medium Lav Høj Medium Lav Medium Lav Ingen 2.4 Gode råd til implementering Lægepraksis: Når LÆ-blanketkommunikationen (DDB og DGLÆ:WS) er implementeret og testet i lægepraksissystemet sker ibrugtagningen i lægepraksis i takt med den kommunale udbredelse. Denne ibrugtagning koordineres i et samarbejde mellem lægesystemleverandøren, kommunerne og Medcom. Den enkelte lægepraksis skal tilmeldes som elektronisk modtager af LÆ-blanketter hos den centrale serviceudbyder (Kommuneinformation) Information til lægepraksis udsendes af Medcom og/eller lægesystemleverandøren Arbejdsgangene i lægepraksis tilpasses den nye arbejdsgange, således at LÆ-blanketter, der er modtaget elektronisk fra kommunen skal besvares elektronisk via lægesystemet. Vejledning gives af lægesystemleverandøren. 11

12 LÆ-blanketter der modtages med almindelig post i lægepraksis skal besvares og returneres med post efter de eksisterende procedurer. Afregning sker som hidtil Anvendelse af løsningen er uden omkostning for lægepraksis Kommunen: Anvendelse af løsningen kræver at standarderne for LÆkommunikationen (DDB og DGLÆ:WS) er implementeret i kommunens system til sagsbehandling indenfor det socialmedicinske samarbejde. Pt. er standarderne implementeret i Netforvaltning Sundhed (Web-portal løsning fra Kommuneinformation A/S). I forbindelse med implementeringen i kommunen (brugeroprettelse, undervisning, ændring af arbejdsgange og evt. integration med øvrige anvendte fag- eller ESDH systemer) er det væsentligt at løsningen udbredes mest muligt internt i kommunen (til alle forvaltninger der indhenter attester fra lægerne). Dette dels med henblik på at opnå størst mulig gevinst ved anvendelse af løsningen, og dels med henblik på samarbejdet med lægerne - som vil opleve en ensartet arbejdsgang ift. blanketkommunikationen med kommunen - hvis alle sagsbehandlere sender blanketterne elektronisk. Afholdelse af informations- eller samarbejdsmøder med lægerne i forbindelse med kommunens ibrugtagning af elektronisk blanketkommunikation kan bidrage til en bedre koordination og ensartethed i implementeringen af LÆ-blanketter. 12

Gevinstpotentialer. Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger. MedCom 7-projekter . Udvikling og udbredelse af pakkehenvisninger MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med udvikling og

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger. MedCom 7-projekter . Implementering af EDI/XML Partnerskabsoplysninger MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med EDI/XML Partnerskabsoplysninger 4 1.2 EDI/XML Partnerskabsoplysninger

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Gevinstpotentialer. Udbredelse af PLO-XML formatet. MedCom 7-projekter. 5. maj 2010

Gevinstpotentialer. Udbredelse af PLO-XML formatet. MedCom 7-projekter. 5. maj 2010 . Udbredelse af PLO-XML formatet MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med udbredelsen af PLO-XML formatet

Læs mere

Gevinstpotentialer. Udbredelse af fødselsanmeldelse til kommunal sundhedstjeneste. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Udbredelse af fødselsanmeldelse til kommunal sundhedstjeneste. MedCom 7-projekter . Udbredelse af fødselsanmeldelse til kommunal sundhedstjeneste MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 221 & 225 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Status på NetForvaltning Sundhed

Status på NetForvaltning Sundhed Status på NetForvaltning Sundhed Ideen bag NetForvaltning Sundhed 1 Kommuneinformation er ansvarlig for et elektronisk posthus (databroker) som forskellige systemer kan kommunikere med. Posthuset anvender

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Gevinstpotentialer. Udbredelse af hjemmepleje-sygehuskommunikation. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Udbredelse af hjemmepleje-sygehuskommunikation. MedCom 7-projekter . Udbredelse af hjemmepleje-sygehuskommunikation MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med hjemmepleje-sygehuskommunikation

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Gevinstpotentialer. Udbredelsesaktiviteter på genoptræningsområdet. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Udbredelsesaktiviteter på genoptræningsområdet. MedCom 7-projekter . Udbredelsesaktiviteter på genoptræningsområdet MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med udbredelse

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Referat fra ERFA-møde vedr. elektroniske LÆ-blanketter

Referat fra ERFA-møde vedr. elektroniske LÆ-blanketter Dato: 25.03.09 Vor ref.: RIV Referat fra ERFA-møde vedr. elektroniske LÆ-blanketter Dato: Fredag den 6. marts 2009 Sted: Deltagere: MedCom Karen Jacobsen, Aalborg Kommune Sesil K. Andersen, Hjørring Kommune

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Referat fra ERFA-møde vedr. elektroniske LÆ-blanketter

Referat fra ERFA-møde vedr. elektroniske LÆ-blanketter Dato: 11.11.09 Vor ref.: RIV Referat fra ERFA-møde vedr. elektroniske LÆ-blanketter Dato: Onsdag den 4. november 2009 Sted: Deltagere: MedCom Helena Nord, Helsingør Kommune Sesil K. Andersen, Hjørring

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse Flere unge i uddannelse Jobcenterchefseminar i Beskæftigelsesregion Syddanmark v/ seniormanager Andreas Nikolajsen Deloitte Consulting Vejle,14. marts 2013 Analyse af jobcentrenes brug af uddannelsespålæg

Læs mere

Forslaget skal godkendes på MedCom styregruppemøde d. 6. marts, 2008.

Forslaget skal godkendes på MedCom styregruppemøde d. 6. marts, 2008. Odense februar 2008 FORSLAG TIL Samarbejdsaftale SIP Standardiseret Indberetning fra Primærsektoren LÆ-blanketter FMK-Fælles Medicin Kort Aftaleparter: Forslaget skal godkendes på MedCom styregruppemøde

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Referat fra LÆ-ERFA-gruppemøde

Referat fra LÆ-ERFA-gruppemøde Referat fra LÆ-ERFA-gruppemøde Dato: 12.04.10 Vor ref.: RIV Dato: Onsdag den 7. april 2010 Sted: Deltagere: MedCom Sesil Kirstine Andersen, Hjørring Kommune Steen Nielsen, Viborg Kommune Christian Filskov,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Gevinstpotentialer. Udbredelse af e-journal. MedCom 7-projekter. 5. maj 2010

Gevinstpotentialer. Udbredelse af e-journal. MedCom 7-projekter. 5. maj 2010 Gevinstpotentialer. Udbredelse af e-journal MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med e-journal 4 1.1 Data i e-journal 5 1.2 Om MedCom 7- udbredelsen

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Bilag 3: Almen praksis tabeller. Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet

Bilag 3: Almen praksis tabeller. Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet Bilag 3: Almen praksis tabeller Borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.simb.dk Henvendelse

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder.

Analysen giver et overblik over, hvor det tværsektorielle samarbejde kan it-understøttes med de allerede eksisterende standarder. Projekt 1 Analyse af udbredelse af MedCom standarder (7.2.1.f) Målet med analyseprojektet er at skabe et overblik over anvendelsesgraden af MedCom-standarder samt at komme med input til en mulig udbredelse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner

Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner 2018 Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner Side 2/7 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2017 Følgende tal er opgørelser over de registrerede

Læs mere

Jeg kan derudover oplyse, at ledighedsydelsesmodtagere ikke er forpligtiget til at registrere, hvilke stillingsbetegnelser de søger job indenfor.

Jeg kan derudover oplyse, at ledighedsydelsesmodtagere ikke er forpligtiget til at registrere, hvilke stillingsbetegnelser de søger job indenfor. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Leif Lahn Jensen Leif.Jensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand EPJ-OBSERVATORIET GOP på tværs Årskonference d. 11. og 12. oktober 2007 Hotel Nyborg Strand Agenda 1. Hvem er MedCom 2. Baggrund for kommunikations-standard for genoptræningsplan (DGOP) 3. Dynamisk blanket

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

kommunens forebyggelsestilbud

kommunens forebyggelsestilbud 29-09-2017 Henvisning til kommunens forebyggelsestilbud Rapport omkring spørgeskemaundersøgelse gennemført i juni 2017 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Metode... 3 3.1 Praktiserende læger...

Læs mere

NOTAT. Eksempel på organisering af kommunernes regional IT-strategi på sundhedsområdet Region Syd

NOTAT. Eksempel på organisering af kommunernes regional IT-strategi på sundhedsområdet Region Syd NOTAT Eksempel på organisering af kommunernes regional IT-strategi på sundhedsområdet Region Syd Den 13. december 2007 Jnr 09.06.00 A09 Sagsid 000185087 Indledning Der stilles i dag i stigende krav til,

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

PL/PLO/DR/MC møde. 18. september 2018

PL/PLO/DR/MC møde. 18. september 2018 PL/PLO/DR/MC møde 18. september 2018 2 Dagsorden 1. Velkommen. 2. Deltagelse fra PLSP? 3. Opfølgning fra testcamp på Samsø 4. Opgaveliste 2019 5. Prioritering af opgaver for 2018/2019 Hvad er vigtigt?

Læs mere

Jobrotation Undersøgelse af aktivitets- og udgiftsudvikling for den ordinære jobrotationsordning

Jobrotation Undersøgelse af aktivitets- og udgiftsudvikling for den ordinære jobrotationsordning Notat 11. november Jobrotation Undersøgelse af aktivitets- og udgiftsudvikling for den ordinære jobrotationsordning Undersøgelsens formål Arbejdsmarkedsstyrelsen har anmodet Deloitte om at gennemføre en

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Digitalisering og innovation i kommunerne. OIB Borger - en attraktiv digital selvbetjeningsløsning

Digitalisering og innovation i kommunerne. OIB Borger - en attraktiv digital selvbetjeningsløsning Digitalisering og innovation i kommunerne OIB Borger - en attraktiv digital selvbetjeningsløsning Borgeren i centrum En BORGERvenlig selvbetjeningsplatform Log-in med og uden NemID Straksafklaring Dynamiske

Læs mere

Fleksjobbernes arbejdsmarked

Fleksjobbernes arbejdsmarked Fleksjobbernes arbejdsmarked Deskriptiv analyse Kvantitativ analyse af fleksjobbernes arbejdsmarked belyst ved sektorer, brancher, arbejdsfunktioner og virksomhedernes størrelse. 2. februar 2017 Viden

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser. Præsentation af hovedresultater. Uddannelses- og Forskningsudvalget. 8. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 58 Offentligt Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser Præsentation af hovedresultater Uddannelses- og Forskningsudvalget 8. december

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 337 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen finn.s@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sendt til: kl@kl.dk

KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sendt til: kl@kl.dk KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt til: kl@kl.dk 24. april 2015 Vedrørende offentlige myndigheders kommunikation med borgerne via sms Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

I bilagstabel A findes en oversigt over de udfaldstruede medlemmer fordelt på kommuner.

I bilagstabel A findes en oversigt over de udfaldstruede medlemmer fordelt på kommuner. 2. september 202 OJ/he Note vedr. udfaldstruede medlemmer i HK s a-kasse I foråret 200 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som bl.a. indebar en reduktion af dagpengeperioden fra 4 til

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

Detailhandels-arbejdssteder

Detailhandels-arbejdssteder ANALYSE Detailhandels-arbejdssteder Der er sket en væsentlig ændring i antallet af butikker i landets kommuner de senere år, men udviklingen har været temmelig ujævn. Hvis vi ser på yderpunkterne, dvs.

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014

Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 Xdont version 14.2.0.X / Fysioterapeuter Rev: 24-09-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren.

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere