Esperanto. en Danio. 23-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esperanto. en Danio. 23-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2016"

Transkript

1 Esperanto en Danio 23-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2016

2 Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN Adreso de la prezidanto: Peter Wraae Eremitageparken 17 st, C 2800 Lyngby Ĝirokonto de DEA: UEA-kodo: deaa-t Kromaj estraranoj: Arne Casper Mortensen (kasisto) Finn Østerbæk (vicprezidanto) Jens S. Larsen (sekretario) Bent Jensenius Ileana Schrøder Redakcia adreso: Jens S. Larsen c/o Trillingsgård, Munkebjergvej Kastrup Presado: DDFO Adresŝanĝoj al: Finn Østerbæk Represo de artikoloj el EeD estas permesata kun indiko de la fonto. Limdato por la venonta numero: Enhavo Nia estraro...3 Progamo de KEK...4 Forpaso de Else Hjorth...5 Propedeŭtiko...6 DEA en la dana UN-Asocio...7 Kio estas la situacio de Fukuŝima?...8 Pacmesaĝoj tra la mondo...12 Novjara renkontiĝo...14 Malmultekosta ferio por gejunuloj...15 Internacia Junulara Festivalo..16 Itala jarkongreso...17 Esperanto en usona filmo...18 Esperantologio en Pollando...18 Grava gazeto senpaperiĝas...20 Deklaracio pri Homaranismo..21

3 Nia estraro Jen la estraro de Dana Esperanto-Asocio, kiu estis elektita printempe: de maldekstre Finn Østerbæk, Bent Jensenius, Peter Wraae (prezidanto), Jens S. Larsen, Arne Casper kaj Ileana Schrøder. Kiel montras ĉiu numero de ĉi tiu revuo, ni daŭre fosas nian sulkon, fidante ke guto frapanta traboros la monton granitan. UNESKO ja enskribis d-ron L.L. Zamenhof inter la proponojn de celebrado por la jaroj (laŭ propono de Pollando, Germanio kaj Slovakio), kaj tio speguliĝas ankaŭ en la aktivadoj de DEA: prelegoj en la klubo en Kopenhago, artikoloj en ĉi tiu revuo k.s. Sed okazas ja multaj aliaj Esperantaĵoj ol tiuj pri kiuj la redaktoro informiĝas ne forgesu sendi raporteton al se okazas io Esperantorilata en via ĉirkaŭaĵo! 3

4 Progamo de KEK Konversacia Esperanto-Klubo kunvenas ĉiulunde je la 19-a horo en la Kulturdomo Tomsgårdsvej 35, 2430 Kopenhago NV. Bonvolu eniri la kulturdomon malantaŭe per la pordo ĉe la aŭto-parkejo. Prepare al la 100-jara datreveno de la morto de Zamenhof venontjare, ni havos monatan Zamenhofan Vesperon. Ni legas prelegojn kaj leterojn de Zamenhof kaj diskutas pri ili. 7. novembro: Studgrupo. Paŝoj al plena posedo de William Auld. Jen la tria paŝo. Betty gvidas. 14. novembro: Babila Vespero. Venu babili pri ĉio kaj nenio. 21. novembro: Zamenhofa Vespero. Pri la juda fono de Zamenhof. Gvidas Betty. 28. novembro: Peter Wraae prelegos pri Martinus. 5. decembro: Studgrupo. Paŝoj al plena posedo de William Auld. Jen la kvara paŝo. La 11-a decembro je la 14-a horo: Zamenhof-festo. Ujutna posttagmezo en la Kulturdomo en Tomsgårdsvej 35 (enirejo Birkedommervej 43). Diversaj homoj distros, muzikumos kaj ni kantos kristnaskajn kantojn. Ni servos kafon/teon kaj kukojn. Enirpago 30 kr. 4

5 Forpaso de Else Hjorth La 8-an de oktobro mia edzino, Else, ne plu povis daŭrigi sian vivon. Dum la lasta jaro ŝi estis tre malsana. Tial estas la plej bona solvo por ŝi, nun esti liberigita el la fizika vivo. Sed mankas al mi mia amata kunvivanto kaj bona amiko dum pli ol 50 jaroj. Ni havis la samajn interesojn: Esperanto, vegetarismo, klasika muziko kaj la verkaro de Martinus. Ni kune komencis lerni Esperanton en 1989 kaj ni fondis la klubon en Aalborg la saman jaron. Else estis helpema kaj laborema. Ŝi instruis Esperanton en nia klubo. Ŝi faris tradukojn de Esperanto-tekstoj de Claude Piron kaj de Aivanho. Ŝi ankaŭ tradukis en Esperanton kelkajn artikolojn de Martinus por la revuo Esperanto-KOSMOS. Ŝi ofte gastigis amikojn en nia hejmo kaj somerdomo kaj ĉiam faris bonegan manĝaĵon. Por mi estas granda perdo ne plu povi dividi kun Else la ĉiutagan interparoladon kaj vivadon. Mi estas tre dankema al Else pro la bona tempo kiun ni havis kune. Ejnar Hjorth 5

6 Propedeŭtiko La 9-an de aŭgusto komenciĝis instruado de Esperanto en la libera lernejo Friskolen en Jægerspris. La tagon oni komencis kantante kanton en Esperanto en la matena kunveno de la tuta lernejo. De tiam ĝis la 12-a horo la 4-a kaj 5-a klasoj estis instruataj de sia instruisto Michael Branebjerg og gasta instruisto Kim J. Henriksen. Ambaŭ estas ankaŭ muzikistoj do la instruado okazis varie kun kantoj, ludoj kaj ekzercoj. La instruado daŭris ĝis la aŭtuna ferio, post kiu la lernantoj estos instruataj pri la germana. Enketoj montras ke la lernantoj pli rapide lernas alian fremdan lingvon lerninte antaŭe Esperanton. Tiamaniere ili ankaŭ ekkonas du lingvojn! [Facebook esperanto-nyt] 6

7 DEA en la dana UN-Asocio Dum la ĝenerala kunveno de la Dana UN-Asocio (FN-forbundet), kiu okazis en Aalborg la an de oktobro, mi partoprenis kiel reprezentanto de Dana Esperanto-Asocio en la reprezenta komitato. Ni interalie diskutis kaj aprobis la novan principan programon de la Asocio. Unu el la punktoj de la programo titolita La vidpunkto de la UN-Asocio pri la mondo kaj pri UN estis la homaj rajtoj. Mi postulis kaj sukcesis ke la lingvaj rajtoj eniru en la tekston pri la diversaj homaj rajtoj. Oni ofte ne taksas la lingvajn rajtojn kiel gravan parton de la homaj rajtoj. Se oni ne tute forgesas pri ili, oni kutime pensas nur pri unu aspekto, ekzemple la lingvaj problemoj de enlandaj minoritataj grupoj, kaj ne ankaŭ pri la uzo de lingvo inter malsamlandaj kaj malsamlingvaj nacioj. Tion mi ofte spertas dum la diskutoj pri homaj rajtoj. La plej nova ekzemplo de disputo pri lingva egalrajteco je internacia nivelo estas la ĵusa deklaro de la franca estro de la komisiono pri intertraktado de la malaliĝo de Britio el EU. Li oficiale deklaris, ke li postulas intertrakti nur en la franca lingvo, kie li sentas sin hejme. Eĉ se oni povas kompreni lin, ĉu ne estus multe pli juste intertrakti pere de la internacia lingvo, por ke la ambaŭ flankoj sentu sin samrangaj? Ileana Schrøder 7

8 Kio estas la situacio de Fukuŝima? La 27-an de aŭgusto 2016 La unua Internacia Kongreso de Patrinoj okazis en Svislando en 1954, la jaron kiam okazis usonaj eksperimentoj de hidrogenbomboj en la suda Pacifiko. Pro la eksperimentoj mil japanaj fiŝkaptistaj ŝipoj suferis kaj radioaktiva pluvo falis sur Japanion kaj certe sur la tutan terglobon. Pro la timo patrinoj en la tuta mondo organizis tiun kongreson, sed bedaŭrinde neniam plu okazis la internacia patrina kongreso en la mondo krom en Japanio. Nur japanaj patrinoj seninterrompe organizadas la kongreson ĉiun jaron, kaj en tiu ĉi jaro ĝi atingis la 62-an kongreson. Pro tiu historio patrinoj partoprenantaj en la kongresoj havas grandan intereson pri nukleaj aferoj, do ankaŭ en tiu ĉi kongreso, kiel senigi nukleajn centralojn el Japanio estis unu el la plaj gravaj temoj. La fakkunsido Energio kaj nukleaj centraloj okazis en la gubernio Fukui, kie troviĝas 15 reaktoroj. En la kunsido patrinoj, kiuj agadas kontraŭ la nukleaj centraloj en sia gubernio, konkure surpodiiĝis kaj raportis pri sia, foje sukcesa, foje malfacila, agado. Ankaŭ mi volis raporti pri mia raportado per Esperanto, sed bedaŭrinde mi ne estis akceptita. Eble oni ne bone sciis, kio estas Esperanto kaj krome mia propono estis tro internacia por la organizantoj. Patrinoj de la gubernio Aomori raportas pri sia batalo kontraŭ la konstruata nuklea centralo Ooma. 8

9 Dum tiu kunsido mi miris pro la energio kaj entuziasmo de la patrinoj. La slogano de la kongreso estas Patrinoj, kiuj naskas vivon, protektas kaj flegas ĝin. Vere patrinoj estas fortaj. Fine de la kunsido prelegis s-ro Itoo Tacuja, kiu loĝas en la urbo Iŭaki, Fukuŝima, kaj laboras kiel estrarano de Tutjapania Centro de kontraŭnukleenergiaj movadoj. La temo de lia prelego estis Ni ne plu ripetigu nukleajn akcidentojn. 1. Nun, 5 jarojn post la akcidento en Fukuŝima (1) En 6 urboj damaĝitaj de la akcidento nun neniu loĝas. La loĝantaro de Fukuŝima malpliiĝis je 5,7%. Tio estas la plej granda malpliiĝo en Japanio. (2) Eĉ post 5 jaroj okazadas nerektaj mortoj pro la akcidento (akcidentrilataj mortoj pro malbona flegado post la Katastrofo, ŝanĝiĝo kaj malriĉiĝo de vivo, malespero, memmortigo ktp.). La nombro de rektaj mortoj pro la cunamo estas 1604, sed la rilataj mortoj estas 2006 (ĝis decembro 2015). (3) Ĝis kompleta neniigo de la difektitaj reaktoroj oni bezonos pli ol 40 jarojn. Oni ankoraŭ ne scias, kie kaj en kia stato estas fandiĝintaj nukleaj brulaĵoj. Se oni kovros la reaktorojn per ŝtona ĉerko same kiel en Ĉernobil, oni devos prizorgi ilin dum la venontaj kelkcent jaroj. (4) La registaro planas (parte komencis) konstruigi provizoran konservejon de poluitaĵoj, kiu etendiĝos en ambaŭ urboj Ookuma kaj Futaba, kaj ĝi promesas, ke 30 jarojn poste ĝi transportos tiujn poluitaĵojn ekster la gubernion Fukuŝima, sed neniu kredas tiun promeson. Certe tiu fariĝos eterna konservejo. (5) En iuj urboj poluitaj de nukleaĵoj kaj poste purigitaj, nun la loĝantoj povas reveni, sed ili ne povas facile reveni pro manko de hospitaloj, vendejoj kaj aliaj necesaj funkcioj kaj pro timo al radioaktiveco. 9

10 (6) La registaro ne havas planon senpoluigi la dense poluitajn urbojn. (7) Oni trovis 161 infanojn, kiuj suferas pro tiroida kancero, kaj 42, kiuj havas suspekton pri tio. Inter esploristoj kaj kuracistoj estas du opinioj. Iuj atribuas tion al la nuklea akcidento, sed aliaj ne. Aparte de kaŭzoj, oni devas varme kaj longe prizorgi tiujn infanojn. (8) Malharmonio okazas inter la suferantoj de la akcidento. La registaro dividis ilin per distanco inter iliaj domoj kaj la nuklea centralo, per kvanto de radioaktiveco en iliaj loĝlokoj, kaj per kvanto de kompensa mono laŭ la supraj kriterioj. Ni devas venki tiun malharmonion kaj regajni solidarecon inter la suferantoj. 2. Movadoj kontraŭ nukleaj centraloj (1) Antaŭ la 11-a de marto 2011 Ni batalis en la juĝejoj kontraŭ la konstruo de la nukleaj centraloj, sed malvenkis. Tutjapania Centro plurfoje avertis la registaron kaj TEPCO-n pri la danĝero de eblaj grandaj cunamoj, sed ili tute ne aŭskultis nian averton. (2) Novaj vidpunktoj post la katastrofo: La movado kontraŭ la nukleaj centraloj fariĝis granda tutjapania movado, en kiu ĉiuj povas partopreni. La grupoj, kiuj subtenas la atomenergian politikon, ankaŭ subtenas atomarmilan politikon kaj provas ŝanĝi la 9-an artikolon de la Japana Konstitucio, kiu malpermesas militon kaj posedon de armeo. Tial ni devas havi fortan solidarecon kaj kunordigitan agadon inter niaj tri movadoj, kiuj celas protekti la vivon de la popolanoj, nome la movado kontraŭ nukleaj centraloj, la movado por aboli nukleajn armilojn kaj la movado por protekti la Japanan Konstitucion. 10

11 3. Kio estas grava por ne ripetigi nukleajn akcidentojn (1) Ni dividu faktojn, spertojn kaj lecionojn de la nuklea akcidento inter ni. (2) Ni havu komunan komprenon pri la jenaj danĝeroj de japanaj nukleaj centraloj. 1) Danĝero pro manko de sufiĉa teknologio, precipe danĝero de bolakvaj reaktoroj kaj danĝero pro kadukaj reaktoroj. 2) Danĝero pro la speciala kassistemo de la elektraj kompanioj. Danke al tiu avantaĝa sistemo ili povas libere kolekti monon el la poŝo de la popolanoj, kiam ili bezonas ĝin kaj povas konstruigi nukleajn centralojn laŭ sia volo kaj sen financa problemo. 3) Danĝero pro la geologia strukturo de la japana insularo, kie ofte okazas tertremoj kaj vulkanaj erupcioj. 4) Danĝero pro geografia vidpunkto. Nukleaj centraloj situas proksime de urboj kaj vilaĝoj. En malgranda tereno de nukleaj centraloj staras pluraj reaktoroj. 5) Danĝero pro manko de internacinivela regularo por kontroli la nukleajn centralojn. Ekzistas nur komitato nomata Nuklea Reguligada Aŭtoritato, favora al la registaro kaj la elektrokompanioj. 6) Danĝero pro profitcela sinteno de la elektrokompanioj. Ekzemple, kiam okazis la grandaj tertremoj en Kumamoto en aprilo 2016, la elektrokompanio Kjuuŝuu neniam intencis haltigi la reaktorojn. (3) Ni havu komunan ideon por konstrui urbojn ne dependantajn de nuklea energio. (4) Ni havu komunan ideon pri recikla energio. Ĉie en Japanio troviĝas naturaj, recikleblaj energifontoj, kiujn ni povas utiligi laŭ la bezono de la regiono kaj per malgranda kapitalo, kaj el kiu ni povos profiti. 11

12 4. Estonteco de Fukuŝima (1) Ĉiuj urboj en Fukuŝima postulas neniigon de ĉiuj 10 reaktoroj en Fukuŝima, tamen TEPCO kaj la registaro silentas. (2) Fukuŝima celas, ke ĝi estu gubernio de recikla energio. Tio estos la plej granda kontraŭbato al la registaro kaj TEPCO, kaj samtempe per tio ni dankas al ĉiuj, kiuj helpas Fukuŝima-n. Pacmesaĝoj tra la mondo Unuan fojon mi ekpensis kolekti anglajn pacajn mesaĝojn el eksterlandaj partoprenantoj en la Granda Manifestacio kontraŭ nukleaj armiloj okazinta en 1984 en Tokio, por transsendi ĝian pacan etoson al miaj gelernantoj. Tiu mesaĝkolektado disvastiĝis inter instruistoj de la angla lingvo en la tuta Japanio kaj multe kontribuis al paca movado. Mi eĉ eldonis etan libron titolitan Pacaj mesaĝoj. Antaŭ kelkaj jaroj mi rememoris tiun sperton kaj kolektis pacajn mesaĝojn en la Azia Kongreso okazinta en Mongolio en 2010, kaj poste en la UK en Kubo en la sama jaro. En la sekvanta jaro mi kolektis mesaĝojn pere de la Delegita Reto de UEA. Aperis en Japanio ĉefministro Abe, kiu kontraŭas nian pacan konstitucion kaj pli kaj pli atencas demokration. Pro tio mi pli serioze kolektis pacajn mesaĝojn en la UK-oj en Lille kaj en Nitra. La nombro de kolektitaj mesaĝoj atingis 166 el 56 landoj. Vere Esperanto havas grandan forton kaj esperantistoj estas vere pacamaj kaj sinceraj. En tiuj malmultaj okazoj mi povis kolekti tiom multe da mesaĝoj! Ĝis nun mi faris panelojn el tiuj mesaĝoj kaj montris ilin en kunsidoj, sed en efektiveco mi havis malmultajn okazojn por tio, do mi decidis fari libron el tiuj mesaĝoj. 12

13 La libro konsistas el tiuj mesaĝoj, japanaj tradukoj kaj fotoj. Por igi la libron bela, mi presigis ĉiujn fotojn en koloroj, kuraĝe elspezinte multe, sed kun malalta prezo. Mia vivo ne estos tre longa, do ŝpari monon por paco kaj Esperanto ne estas rekomendinde. Mi decidis agadi ĝis mia ĉerko per la tuta forto. Mi atendas vian mendon. Libro-formo: A4-formato, 192 paĝoj Prezo: 1500 enoj (15 eŭroj). Pagu al mia UEA-konto: hoya-p. Sendkosto: al Eŭropo 7 eŭroj (SAL) kaj 12 eŭroj (aerpoŝto), al Azio 6 eŭroj (SAL) kaj 9 eŭroj (aerpoŝto) Mendu ĉe: HORI Jasuo Ootone Maebaŝi, Gunma Japanio Retadreso: 13

14 Novjara renkontiĝo Fine de la jaro, de la 27-a de decembro 2016 ĝis la 3-a de januaro 2017, okazos en Saarbrücken, apud la franc-germana landlimo, la 15-a Novjara Renkontiĝo (NR) kun programo por junuloj, la 8-a Novjara Internacia Semajno (NIS). Multfaceta programo Ni invitas vin sperti kun ni la internacian etoson, la kunestadon de infanoj, junuloj, mezaĝuloj kaj maljunuloj, la ampleksan programon de prelegoj kaj kursoj, infana programo, vesperaj programeroj, iom da promenoj kaj ekskursoj kaj festi kun ni la novan jaron dum la silvestra nokto. Filmeto pri la pasintjara NR Kelkajn impresojn de partoprenintoj en la pasintjara NR kaj korusan kanton vi trovos en filmeto ĉe Youtube: Dankon al Irek kaj lia teamo, kiuj kreis la filmon! Ĝis nun aliĝis 109 homoj Intertempe aliĝis jam 152 homoj multajn nomojn vi trovos ĉe: kaj Estas bela internacia miksaĵo du trionoj de la partoprenantoj venas el eksterlando, el pli ol dekduo da landoj. Aliĝis dekoj da infanoj kaj junuloj - do eble ne atendu plenan trankvilecon dum NR... 14

15 Fino de aliĝperiodo: 1-a de decembro La limdato por la aktuala aliĝperiodo de NR estas la 1-a de decembro. Se vi do ŝatos partopreni en NR, eble konsideru baldaŭ aliĝi aŭ almenaŭ informi nin pri via intereso: Se vi havas iujn demandojn pri NR kaj NIS, mi volonte provos respondi al vi. Ĝuu la vivon kaj eble kunĝui ĝin kun ni en NR/NIS. Lu Wunsch-Rolshoven, EsperantoLand Malmultekosta ferio por gejunuloj Venu al Kreto en aprilo venontjare por eksterordinara evento! De la tempoj de la grekaj mitoj, kiam Teseo mortigis la virbovon, nenio rimarkinda okazis en Kreto ĝis nun. Sed nun okazas io alia mita: junulara renkontiĝo de dek junaj esperantistoj (de 0 ĝis 35 jaroj), kiuj de la 13-a ĝis la 20-a de aprilo 2017 kunvenos en la Esperanto-domo de Annie Grente en Neapoli, malgranda urbo en Kreto. Oni devos pagi nur 5 eurojn ĉiutage por la manĝoj. Kondiĉoj: ne pli ol 10 homoj kun malsamaj lingvoj progresantoj sed NE TRO SPERTAJ parolantoj de Esperanto Por vidi, ĉu vi sukcesas eniri ĉi tiun labirinton, skribu al Annie Grente: 15

16 Internacia Junulara Festivalo La 41-a Internacia Junulara Festivalo okazos en Castione della Presolana (Bergamo) inter la 12-a kaj la 18-a de aprilo Ĉu vi volas viziti la belajn montarojn de regiono Lombardio en vilaĝo sufiĉe eta por esti trankvila kaj sufiĉe maleta por havi ĉion bezonatan? Kaj fari tion loĝante en ĉarma kaj komforta feridomo, malmulte pagante kaj tre multe amuziĝante? Do venu al la Internacia Junulara Festivalo 2017, la plej fama junulara Esperanta renkontiĝo el Italio! Vi povos admiri belegajn pejzaĝojn, partopreni al interesegaj prelegoj pri multaj fakoj, spekti al koncertoj, ludi kaj renkonti kun viaj amikoj kaj samideanoj. Jam eblas aliĝi! La ĉi-jara temo rilatas al internacia paco kaj milita kaj religia. Grave kaj rimarkinde, la 14-a de aprilo estos la centjara datreveno de la morto de Zamenhof, kaj do speciala tago estos organizita je li. Por pliaj kaj pli detalaj informoj kaj por aliĝi al la festivalo, vizitu la oficialan retpaĝon: aŭ kontaktu nin ĉe: 16

17 Itala jarkongreso La Itala kongreso de Esperanto okazos en Herakleo (Matera) inter la 26-a de aŭgusto kaj la 2-a de septembro Ekaperis la retaj paĝoj de la venontjara itala kongreso: Ili invitas vin al plonĝado en la pasintan tempon kaj en la nunan maron. Ĉiuokaze por partopreni la kongreson sufiĉas nur Esperanto, sed ĉar la regiono estis en la antikva tempo unu el la luliloj de la greka civilizo, vi eble volos remalkovri la radikojn de tio, kion ni nomas nun eŭropa kulturo, alvorte remalkovri viajn proprajn radikojn. Laŭ la kutimo la kongreso ofertos seminariojn kaj prelegojn ĉirkaŭ la kongresa temo. Ĉi-foje temos pri Kulturo kaj Komunikado en Eŭropo. Krome estos ekskursoj kaj veperaj programoj ĉiuvespere kaj aparta junulara programo ĉiunokte. Ne maltrafu la ŝancon partopreni ĉi tiun italan/mediteranean kongreson. Aliĝu jam nun. La LKK 17

18 Esperanto en usona filmo La filmo Captain Fantastic ( Kapitano Mirinda, ankoraŭ montrata en danaj kinejoj) estas aktuala usona komedia dramo, en kiu ĉefrolas Viggo Mortensen. Ĝi premieris en la kinofestivalo Sundance en januaro kaj poste montrita en la filmfestivalo de Cannes. En la arbaroj la gepatroj kreskigas ses infanojn per streĉa fizika kaj intelekta edukado. Pro malsano de la patrino, post jardeko la familio estas devigita forlasi sian paradizon kaj reintegriĝi en la socion. Tio defias la ideojn de la patro pri la ideala vivmaniero. Ĉiu el la ses infanoj parolas plurajn lingvojn. En parteto de la filmo la infanoj de la familio interparolas en Esperanto. Emilio Cid el Brazilo surretigis tiun eltondaĵon ĉe Youtube kaj Vimeo, vidu: kaj Esperantologio en Pollando Raporto el la interlingistikaj kursoj en Poznań en septembro La ĉi-septembra interlingvistika sesio ( ) estis jam la 5-a por la gestudentoj, kiuj antaŭ du jaroj komencis siajn postdiplomajn studojn kadre de la Interlingvistikaj Studoj de la Universitato Adam Mickiewicz. 17 persistaj partoprenantoj (5 el Brazilo, po 3 el Hispanio kaj Pollando, po 1 el Svedio, Serbio, Ĉeĥio, Rusio, Kroatio kaj Belgio) atingis la trian jaron de siaj studoj, kiam okazas specialiĝoj. Ĉi-foje pro la granda nombro de studentoj povis okazi eĉ 4 specialiĝoj: pri Esperanta lingvistiko, Esperanta literaturo, internacia kaj interkultura komunikado. 18

19 La kvara, la specialiĝo pri instruado de Esperanto donis eblecon alorganizi grandan aldonan grupon da instruista trejnado: 18 personoj el 12 landoj decidis perfektiĝi pri instruado de Esperanto, krom la 3 el la interlingvistikaj gestudentoj. La programon gvidis d-ino Katalin Kováts kun granda kompetento kaj elano, kontribuis Zsófia Kóródy kaj prof. Ilona Koutny, pri movadhistorio d-ro Ulrich Lins. La partoprenantoj ekkonis interalie diversajn instrumetodojn, instruilojn kaj internaciajn kunlaboreblojn, spertiĝis pri la pretigo de fonetikaj, gramatikaj, leksikaj kaj komunikaj ekzercoj... Salutis en la nomo de UEA kaj gastprelegis pri la taskoj de la Jaro de la Lernanto Stefan MacGill, vicprezidanto de UEA. István Ertl prezentis la nuntempan Esperanto-literaturon por ĉiuj partoprenantoj kaj prof. Probal Dasgupta la azian kontribuon al literaturo. István Ertl kaj Tomasz Chmielik enkondukis la partoprenantojn de la literatura specialiĝo en la sekretojn de beletra tradukado, Probal Dasgupta analizis kun ili verkojn de aziaj aŭtoroj. Li gvidis kurson ankaŭ por tiuj kiuj elektis la lingvistikan specialiĝon, krome li prelegis anglalingve por kolegoj el la Novfilologia Fakultato. Prof. Zbigniew Galor traktis sociologiajn aspektojn de komunikado, interalie ankaŭ esplormetodologion kaj Ilona Koutny la lingvajn aspektojn. Kontribuis al la programo Barbara Pietrzak per Esperanta radiofonio kaj Roman Dobrzyński pri spertoj en filmfarado kaj ĝia aplikado en instruado. La sesio pasis en tre bona kaj internacia etoso. La komuna vespero ebligis artan prezenton de la partoprenantoj (ekzemple Suso Moinhos prezentis sian novan poemaron, Anna Bartek kantis). La semajnon fermis la kultura festivalo Arkones kun multaj interesaj programeroj, parte kompletigante la temojn de la studoj. Okazis memorkunsido dediĉita al du elstaraj esperantistoj mortintaj en tiu ĉi jaro: Michel Duc Goninaz kaj Detlev Blanke, kiuj kontribuis al la Interlingvistikaj Studoj. La grandnombran partoprenon de interlingvistikaj studentoj multe helpis la malavara subvenciado de ESF kaj ĝia kampanjo AMU Poznanon, la 19

20 monkolekta kampanjo de edukado.net kaj kvin partoprenantojn de la unujara instruista trejnado mone subvenciis ILEI. Dankon al ĉiuj subtenantoj. [edukado.net] Grava gazeto senpaperiĝas En la ĉi-jara septembra numero de La Ondo de Esperanto estas teksto, kiu alportas tute novan informon pri la iniciatinto de Esperanto. La eldonanto Aleksander Korĵenkov trovis en la Ŝtata Ruslanda Biblioteko en Moskvo, (eksa Biblioteko Lenin) ĝis nun nekonatan presaĵon de Zamenhof. Ĝi aperis en Peterburgo en la jaro 1886, do unu jaron antaŭ la apero de la Unua Libro. Temas pri grandformata tripaĝa kajero, kiu enhavas okversan kantaĵon de Zamenhof kun muziknotoj de Rozenoer. Ĝi estas verkita en unu plia Praesperanto kaj presita per literoj de la tiutempa rusa alfabeto, dum la muzikaj indikoj (italaj) estas latinliteraj. Ĉu vi volas scii pli multe pri ĉi tiu sensacia trovaĵo? Abonu La Ondon aŭ atendu ĝian publikigon en probable je la Zamenhofa Tago. Eĉ pli grave, la eldonanto kaj redaktoro de La Ondo anoncas gravan ŝanĝon, nome: Ekde 2017 La Ondo de Esperanto aperos ne plu papere, sed nur elektronike laŭ la normoj pdf kaj epub. Pli detale pri la abonkondiĉoj legu en la retejo: 20

21 Deklaracio pri Homaranismo La centjariĝo de la forpaso de L.L.Zamenhof en 2017 estas solenaĵo por ĉiuj esperantistoj. Tiuokaze ni prezentas kelkajn el liaj pli gravaj tekstoj en ĉi tiu kaj la sekvaj numeroj de Esperanto en Danio. Ni komencas per lia Homaranismo, kiun li komencis difini jam en 1901, tiam sub la nomo Hilelismo. Hilel estis juda rabeno samtempa kun Jesuo Kristo, sed Zamenhof sekve komprenis ke estus ne sufiĉe neŭtrale nomi interreligian ponton per nomo prenita el unu religia komunumo. Antaŭparolo La ĉi tie donata Deklaracio prezentas mian politika-religian kredon. Ĉar oni konas min kiel aŭtoron de Esperanto, tial multaj personoj eble identigos la homaranismon kun Esperanto aŭ kun la tiel nomata interna ideo de esperantismo tio tamen estus eraro. Dum la esenco de Esperanto estas plena neŭtraleco kaj la esperantisma ideo prezentas nur ne difintan fratecan senton kaj esperon, kiujn nature naskas la renkontiĝado sur neŭtrala lingva fundamento kaj kiujn ĉiu esperantisto havas plenan rajton, ne sole komentarii al si tiel, kiel li volas, sed eĉ ĝenerale akcepti aŭ ne akcepti ilin la homaranismo estas speciala kaj tute difinita politikareligia programo, kiu prezentas mian kredon pure privatan kaj la aliajn esperantistojn tute ne koncernas. Mi antaŭvidas tre bone, ke la malamikoj de Esperanto uzos mian deklaracion pri homaranismo kiel batalilon kontraŭ Esperanto, kaj mian pure privatan principaron ili prezentos al la mondo kiel devigan 21

22 principaron de ĉiuj esperantistoj. Tio estas la kaŭzo, pro kiu mi dum tre longa tempo havis la intencon aŭ tute ne publikigi mian kredon, aŭ publikigi ĝin anonime. Sed mi forĵetis tiun intencon, ĉar mi trovis, ke tio estus nepardoninda senkuraĝeco. Tamen, por tute liberigi la esperantistojn de ĉia suspektebla solidareco kun miaj privataj politikaj kaj religiaj konvinkoj, mi dum la oka universala kongreso de Esperanto publike formetis de mi ĉian oficialan rolon en la aferoj de Esperanto. Ne por la celo de propagando mi publikigas nun mian kredon; mi simple deziras, ke miaj amikoj konu mian kredon, por ke ilin ne mirigu mia rilato al tiu aŭ alia politika aŭ religia demando kaj por ke la personoj, kiuj havas la samajn principojn kiel mi, sciu ke ni estas samprincipanoj. Varsovio, Majo L. L. Zamenhof Deklaracio pri Homaranismo Mi estas homarano: tio signifas, ke mi gvidas min en la vivo per la sekvantaj principoj: I. Mi estas homo, kaj la tutan homaron mi rigardas kiel unu familion; la dividitecon de la homaro en diversajn reciproke malamikajn gentojn kaj gentreligiajn komunumojn mi rigardas kiel unu el la plej grandaj malfeliĉoj, kiu pli aŭ malpli frue devas malaperi kaj kies malaperon mi devas akceladi laŭ mia povo. II. Mi vidas en ĉiu homo nur homon, kaj mi taksas ĉiun homon nur laŭ lia persona valoro kaj agoj. Ĉian ofendadon aŭ premadon de homo pro tio, ke li apartenas al alia gento, alia lingvo, alia religio aŭ alia socia klaso ol mi, mi rigardas kiel barbarecon. 22

23 III: Mi konscias, ke ĉiu lando apartenas ne al tiu aŭ alia gento, sed plene egalrajte al ĉiuj siaj loĝantoj, kian ajn supozatan devenon, lingvon, religion aŭ socian rolon ili havas; la identigadon de la interesoj de lando kun la interesoj de tiu aŭ alia gento aŭ religio kaj la pretekstadon de iaj historiaj rajtoj, kiuj permesas al unu gento en la lando regi super la aliaj gentoj kaj forrifuzi al ili la plej elementan kaj naturan rajton je la patrujo, mi rigardas kiel restaĵon el la tempoj barbaraj, kiam ekzistis nur rajto de pugno kaj glavo. IV. Mi konscias, ke ĉiu regno kaj ĉiu provinco devas porti nomon neŭtralegeografian, sed ne la nomon de ia gento, lingvo aŭ religio, ĉar la gentaj nomoj, kiujn portas ankoraŭ multaj landoj de la malnova lando, estas la ĉefa kaŭzo, pro kiu la loĝantoj de unu supozata deveno rigardas sin kiel mastrojn super la loĝantoj de alia deveno. Ĝis la tempo, kiam tiuj landoj ricevos nomojn neŭtralajn, mi devas almenaŭ en interparolado kun miaj samprincipanoj nomi tiujn landojn laŭ iliaj ĉefurboj kun aldono de la vortoj regno, provinco k.t.p. V. Mi konscias, ke en sia privata vivo ĉiu homo havas plenan kaj nedisputeblan rajton paroli tiun lingvon aŭ dialekton, kiu estas al li plej agrabla, kaj konfesi tiun religion, kiu plej multe lin kontentigas, sed en komunikiĝado kun homoj de aliaj lingvoj aŭ religioj li devas peni uzi lingvon neŭtralan kaj vivi laŭ etiko kaj moroj neŭtralaj. Mi konscias, ke por samregnanoj kaj samurbanoj la rolon de lingvo neŭtrala povas ludi la lingvo regna aŭ tiu kultura lingvo, kiun parolas la plimulto de la lokaj loĝantoj, sed ke tio devas esti rigardata nur kiel prooportuneca cedo de la malplimulto al la plimulto, sed ne kiel ia humiliga tributo, kiun ŝuldas gentoj mastrataj al gentoj mastrantaj. Mi konscias, ke en tiaj lokoj, kie batalas inter si diversaj gentoj, estas dezirinde, ke en la publikaj institucioj 23

24 estu uzata lingvo neŭtrale-homa, aŭ ke almenaŭ krom la gentlingvaj kulturejoj tie ekzistu ankaŭ specialaj lernejoj kaj kulturaj institucioj kun lingvo neŭtrale-homa, por ke ĉiuj dezirantoj povu ĉerpi kulturon kaj eduki siajn infanojn en senŝovinisma spirito neŭtrale-homa. VI. Ĉar mi konscias, ke la reciproka malpaco inter la homoj neniam ĉesos, ĝis la homoj alkutimiĝos starigi la nomon homo pli alte, ol la nomon de gento, kaj ĉar la tro nepreciza vorto popolo ofte donas kaŭzon al genta ŝovinismo, disputoj kaj malbonuzoj kaj ofte malame dividas inter si la filojn de la sama lando aŭ eĉ de la sama gento, tial je la demando, al kiu popolo mi alkalkulas min, mi respondas: mi estas homarano; nur tiam, kiam oni demandas min speciale pri mia regno, provinco, lingvo, deveno aŭ religio, mi donas pri tio precizajn respondojn. VII. Mia patrolando mi nomas tiun landon, en kiu mi naskiĝis; mia hejmlando mi nomas tiun landon, en kiu mi estas konstanta, fikshejma loĝanto. Sed ĉar pro la nedifiniteco de la vorto lando la vortoj patrolando kaj hejmlando estas neprecizaj kaj ofte kaŭzas disputojn kaj malpacon kaj malamike disigas inter si la filojn de la sama terpeco, tial en ĉiuj dubaj okazoj mi evitas tiujn neprecizajn vortojn kaj uzas anstataŭ ili la pli precizajn vortojn patruja regno, patruja regiono, patruja urbo, hejma regno, hejma regiono, hejma urbo. VIII. Patriotismo mi nomas la servadon al la bono de ĉiuj miaj samhejmanoj, kian ajn devenon, lingvon, religion aŭ socian rolon ili havas. La servadon speciale al la interesoj de unu gento aŭ la malamon kontraŭ alihejmuloj mi neniam devas nomi patriotismo. Mi konscias, ke profunda amo al sia patrujo kaj al sia hejmo estas afero tute natura kaj komuna al ĉiuj homoj, kaj nur nenormalaj eksteraj cirkonstancoj povas paralizi tiun tute naturan 24

25 senton. Tial se en mia hejmo ĉiuj laboroj estas ekspluatataj por la oportuneco aŭ gloro de unu speciala gento kaj tio paralizas mian entuziasmon por socia laborado aŭ eĉ devigas min revi pri alia hejmlando, mi ne devas malesperi, sed mi devas min konsoli per la kredo, ke la nenormala stato en mia hejmo pli aŭ malpli frue pasos kaj miaj filoj aŭ nepoj plene ĝuos tiun fortigan entuziasmon, kiun en mi paralizis la maljusteco de miaj samhejmanoj. IX. Konsciante, ke lingvo devas esti por la homo ne celo, sed nur rimedo, ne disigilo, sed unuigilo, kaj ke la lingva ŝovinismo estas unu el la ĉefaj kaŭzoj de malamo inter la homoj, mi neniam gentan lingvon aŭ dialekton devas rigardi kiel mian sanktaĵon, kiel ajn mi ĝin amus, nek fari el ĝi mian batalan standardon. Kiam oni min demandas speciale pri mia lingvo gepatra, mi nomas senŝovinisme tiun lingvon aŭ dialekton, en kiu mi en mia infaneco parolis kun miaj gepatroj; kiam oni min demandas speciale pri mia lingvo persona, mi gvidante min per neniaj ŝovinismaj konsideroj nomas tiun lingvon, kiun mi persone plej bone posedas aŭ plej volonte uzas; sed kia ajn estas mia lingvo gepatra aŭ persona, mi devas posedi ankaŭ tiun neŭtrale-homan lingvon, kiun miaj samtempuloj uzas por rilatoj intergentaj, por ke mi ne bezonu miakulpe altrudi al aliuloj mian lingvon kaj por ke mi havu moralan rajton deziri, ke aliuloj ne altrudu al mi sian, kaj por ke mi povu sur senŝovinisma bazo servi al la kulturo neŭtrale-homa. X. Konsciante, ke religio devas esti nur afero de sincera kredo, sed ne ludi la rolon de hereda genta disigilo, mi nomas mia religio nur tiun religion aŭ religianstataŭantan sistemon, je kiu mi efektive kredas. Sed kia ajn estas mia religio, mi konfesas ĝin laŭ neŭtrale-homaj principoj homaranaj, kiuj konsistas en jeno: 25

26 a) La plej altan por mi ne kompreneblan Forton, kiu estas la kaŭzo de la kaŭzoj en la mondo materia kaj morala, mi povas nomi per la nomo Dio aŭ per alia nomo, sed mi konscias, ke la esencon de tiu Forto ĉiu havas la rajton prezenti al si tiel, kiel diktas al li lia prudento kaj koro aŭ la instruoj de lia eklezio. Neniam mi devas malami aŭ persekuti iun pro tio, ke lia kredo pri Dio estas alia ol mia. b) Mi konscias, ke la esenco de la veraj religiaj ordonoj kuŝas en la koro de ĉiu homo sub la formo de konscienco, kaj ke la ĉefa por ĉiuj homoj deviga principo de tiuj ordonoj estas: agu kun aliuloj tiel, kiel vi dezirus, ke aliuloj agu kun vi: ĉion alian en la religio mi rigardas kiel aldonojn, kiujn miksite kun legendoj donis al ni diversgentaj grandaj instruintoj de la homaro, kaj kiel morojn, kiuj estas starigitaj de homoj kaj kies plenumado aŭ neplenumado dependas de nia volo. c) Se mi kredas je neniu el la ekzistantaj revelaciaj religioj, mi ne devas resti en iu el ili sole pro motivoj gentaj kaj per mia restado erarigi homojn pri miaj konvinkoj kaj herede nutri per senfinaj generacioj intergentan disecon, sed mi devas se la leĝoj de mia lando permesas malkaŝe kaj oficiale nomi min liberkreda, ne identigante tamen la liberkredon speciale kun ateismo, sed rezervante al mia kredado plenan liberecon. Kiam en mia loĝloko ekzistos komuninterkonsente aranĝita, plenforme organizita samgenta kaj sendoktrina komunumo de liberkredantoj, al kiu mi povas aliĝi kun plena kontenteco por mia konscienco kaj por la bezonoj de mia koro, tiam por fiksi fortike kaj precize mian religian neŭtralecon kaj savi mian posteularon kontraŭ senprogrameco kaj konsekvence kontraŭ refalo en gente-religian ŝovinismon, mi devas aliĝi al tiu liberkreda komunumo tute oficiale kaj heredigeble kaj akcepti por mi ĝian neŭtralan nomon, ĝiajn komunumajn aranĝojn, ĝiajn nedevigajn neŭtrale-homajn festojn kaj morojn, ĝian neŭtrale-homan kalendaron k.t.p.; ĝis tiu tempo mi povas resti oficiale alskribita al tiu religio, en kiu mi naskiĝis, sed mi devas ĉiam aldoni al ĝia nomo la vorton liberkreda, por montri, ke mi alkalkulas min al ĝi nur provizore, laŭmore kaj administre. 26

27 LibroServo vendas... Bonvolu sendi mesaĝon al Arne Casper se vi deziras mendi libro(j)n: Arthur Conan Doyle: La ĉashundo de la Baskerviloj. Dkr. 130,00 + afranko, tradukinto William Auld, 167 paĝoj, Kaliningrado, 2010 RevuServo 2017 La jarfino alproksimiĝas kaj nun estas tempo por mendi revuojn. Bv pagi rekte al nia konto reg 3409, konto , indikante la kodo(j)n kaj ankaŭ memori ke la limdato por enpago estos la 1-a de decembro 2016 pli poste ni ne eblos transigi la sumon antaŭ la 31-a de decembro. Dankon! KodoNomo abonprezo DKK OdE Ondo de Esperanto NUR RETE NV Naturista Vivo 120.LJ La Jaro 45.JA Juna Amiko 135.Mon Monato 420.BA Beletra Almanako numeroj en 2017 FE Femina 270.LF Literatura Foiro

28 Vinnie Mott publikigis kelkajn fotojn el ekskurso kiun jutlandaj esperantistoj faris en Viborg la 14-an de aŭgusto. La an de oktobro okazis Rejsemessen for Kvalitetsrejser (la vojaĝa foiro pri kvalitaj vojaĝoj) i Øksnehallen en Kopenhago. NI ĉeestis per budo.

bab.la Fraser: Personlig hilsen Esperanto-Dansk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Esperanto-Dansk hilsen : ægteskab Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. par Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.

Læs mere

14-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto 2007 Dua Lingvofestivalo en Kopenhago 15-an de Septembro 2007

14-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto 2007 Dua Lingvofestivalo en Kopenhago 15-an de Septembro 2007 Esperanto en Danio 14-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto 2007 Dua Lingvofestivalo en Kopenhago 15-an de Septembro 2007 Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto Asocio IŭN 0909 6124 Adreso de la asocio/prezidanto:

Læs mere

Esperanto. en Danio. 16-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2009

Esperanto. en Danio. 16-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2009 Esperanto en Danio 16-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2009 L.L. Zamenhof 150-jara en 2009 Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto Asocio ISSN 0909 6124 Adreso de la asocio/prezidanto: Ileana Schrøder

Læs mere

Esperanto. en Danio. 24-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2017

Esperanto. en Danio. 24-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2017 Esperanto en Danio 24-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2017 Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso de la prezidanto: Peter Wraae Eremitageparken 17 st, C 2800 Lyngby

Læs mere

15-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2008 Manifestacio dum la Eŭropa Socia Forumo

15-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2008 Manifestacio dum la Eŭropa Socia Forumo Esperanto en Danio 15-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2008 Manifestacio dum la Eŭropa Socia Forumo Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto Asocio ISSN 0909 6124 Adreso de la asocio/prezidanto: Enhavo

Læs mere

Esperanto. en Danio. 24-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto Partoprenantoj en la 102-a Universala Kongreso de Esperanto en Seulo

Esperanto. en Danio. 24-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto Partoprenantoj en la 102-a Universala Kongreso de Esperanto en Seulo Esperanto en Danio 24-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto 2017 Partoprenantoj en la 102-a Universala Kongreso de Esperanto en Seulo Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio Enhavo ISSN 0909-6124

Læs mere

Esperanto. en Danio. 25-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2018

Esperanto. en Danio. 25-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2018 Esperanto en Danio 25-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2018 1 Enhavo Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso de la prezidanto: Peter Wraae Eremitageparken 17 st, C 2800

Læs mere

Esperanto. en Danio. Vizitu standon 402!

Esperanto. en Danio. Vizitu standon 402! Esperanto en Danio 13-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2006 Vizitu standon 402! Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto Asocio ISSN 0909 6124 Adreso de la asocio/prezidanto: Ileana Schrøder Vestavej

Læs mere

Esperanto. en Danio. 11-a jarkolekto n-ro 2 Aprilo Partoprenu la Esperanto-manifestacion en Strasburgo! (vidu paĝon 24)

Esperanto. en Danio. 11-a jarkolekto n-ro 2 Aprilo Partoprenu la Esperanto-manifestacion en Strasburgo! (vidu paĝon 24) Esperanto en Danio 11-a jarkolekto n-ro 2 Aprilo 2004 Partoprenu la Esperanto-manifestacion en Strasburgo! (vidu paĝon 24) Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso

Læs mere

Esperanto. en Danio. 25-a jarkolekto n-ro 2 majo 2018

Esperanto. en Danio. 25-a jarkolekto n-ro 2 majo 2018 Esperanto en Danio 25-a jarkolekto n-ro 2 majo 2018 1 Enhavo Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso de la prezidanto: Peter Wraae Eremitageparken 17 st, C 2800 Lyngby

Læs mere

Esperanto. en Danio. 11-a jarkolekto n-ro 1 januaro Jonas kaj pli junas Mathias Dalmose distros nin en la Jarkunveno en Aalborg

Esperanto. en Danio. 11-a jarkolekto n-ro 1 januaro Jonas kaj pli junas Mathias Dalmose distros nin en la Jarkunveno en Aalborg Esperanto en Danio 11-a jarkolekto n-ro 1 januaro 2004 Jonas kaj pli junas Mathias Dalmose distros nin en la Jarkunveno en Aalborg Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124

Læs mere

Esperanto. en Danio. 11-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto 2004

Esperanto. en Danio. 11-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto 2004 Esperanto en Danio 11-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto 2004 Komuna foto de la jarkunveno 2004 Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso de la asocio/prezidanto: Ileana Schrøder

Læs mere

Esperanto. en Danio. 13-a jarkolekto n-ro 2 majo Budo kun deĵorantoj en Aalborg

Esperanto. en Danio. 13-a jarkolekto n-ro 2 majo Budo kun deĵorantoj en Aalborg Esperanto en Danio 13-a jarkolekto n-ro 2 majo 2006 Budo kun deĵorantoj en Aalborg Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso de la asocio/prezidanto: Ileana Schrøder

Læs mere

Esperanto. en Danio. 13-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto. La kongresejo en Florenco

Esperanto. en Danio. 13-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto. La kongresejo en Florenco Esperanto en Danio 13-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto 2006 La kongresejo en Florenco Enhavo Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto Asocio Lande ISSN 0909 6124 Subtenu Esperanto Domon senpene!...3

Læs mere

Esperanto. en Danio 14-a jarkolekto n-ro 1 februaro Kursfinintoj en Roskilde

Esperanto. en Danio 14-a jarkolekto n-ro 1 februaro Kursfinintoj en Roskilde Esperanto en Danio 14-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2007 Kursfinintoj en Roskilde Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto Asocio ISSN 0909 6124 Enhavo Lande Adreso de la asocio/prezidanto: Ileana

Læs mere

Esperanto. en Danio. 12-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto Danaj partoprenantoj en UK

Esperanto. en Danio. 12-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto Danaj partoprenantoj en UK Esperanto en Danio 12-a jarkolekto n-ro 3 aŭgusto 2005 Danaj partoprenantoj en UK Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso de la asocio/prezidanto: Ileana Schrøder

Læs mere

Esperanto. en Danio. 19-a jarkolekto n-ro 2 majo 2012

Esperanto. en Danio. 19-a jarkolekto n-ro 2 majo 2012 Esperanto en Danio 19-a jarkolekto n-ro 2 majo 2012 Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto Asocio ISSN 0909 6124 Enhavo Nova defio: Civitana Iniciato...3 Jarraporto de DEA...5 Adreso de la asocio/prezidanto:

Læs mere

Esperanto. en Danio. 20-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2013

Esperanto. en Danio. 20-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2013 Esperanto en Danio 20-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2013 Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso de la asocio/prezidanto: Ileana Schrøder Vestavej 4, 2770 Kastrup

Læs mere

Esperanto. en Danio. 19-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2012

Esperanto. en Danio. 19-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2012 Esperanto en Danio 19-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2012 Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso de la asocio/prezidanto: Ileana Schrøder Vestavej 4, 2770 Kastrup

Læs mere

Esperanto. en Danio. 18-a jarkolekto n-ro 1 februaro Frontpaĝo de la Dua Bulteno de UK

Esperanto. en Danio. 18-a jarkolekto n-ro 1 februaro Frontpaĝo de la Dua Bulteno de UK Esperanto en Danio 18-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2011 Frontpaĝo de la Dua Bulteno de UK Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio Enhavo LKK informas...3 Internacia simpozio...4 ISSN 0909-6124

Læs mere

Kosmos. La Kosmologio de Martinus. N-ro Esperanto. Martinus. Martinus: Al la legantoj. Martinus: Cu ˆ la terhomo havas liberan volon?

Kosmos. La Kosmologio de Martinus. N-ro Esperanto. Martinus. Martinus: Al la legantoj. Martinus: Cu ˆ la terhomo havas liberan volon? N-ro 1-2013 Martinus Institut Kosmos La Kosmologio de Martinus Martinus: Al la legantoj Martinus: Cu ˆ la terhomo havas liberan volon? Ole Therkelsen: Profetajoj ˆ pri Martinus 2, Mitar Tarabic Erik Gerner

Læs mere

Esperanto. en Danio. 13-a jarkolekto n-ro 1 februaro Nia venonta kongresejo en Malmö: Popolalternejo de Kvarnby, Industrigatan 4

Esperanto. en Danio. 13-a jarkolekto n-ro 1 februaro Nia venonta kongresejo en Malmö: Popolalternejo de Kvarnby, Industrigatan 4 Esperanto en Danio 13-a jarkolekto n-ro 1 februaro 2006 Nia venonta kongresejo en Malmö: Popolalternejo de Kvarnby, Industrigatan 4 Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Esperanto. en Danio. 11-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2004

Esperanto. en Danio. 11-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2004 Esperanto en Danio 11-a jarkolekto n-ro 4 novembro 2004 Semajnfina kurso en Reerslev 2004 Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso de la asocio/prezidanto: Ileana

Læs mere

Esperanto. en Danio. 12-a jarkolekto n-ro 2 majo 2005

Esperanto. en Danio. 12-a jarkolekto n-ro 2 majo 2005 Esperanto en Danio 12-a jarkolekto n-ro 2 majo 2005 Foto de la jarkunveno 2005 Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso de la asocio/prezidanto: Ileana Schrøder Vestavej

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Esperanto

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Esperanto hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Gratulojn

Læs mere

Esperanto. en Danio. 21-a jarkolekto n-ro 2 majo 2014

Esperanto. en Danio. 21-a jarkolekto n-ro 2 majo 2014 Esperanto en Danio 21-a jarkolekto n-ro 2 majo 2014 Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso de la asocio/prezidanto: Ileana Schrøder Vestavej 4, 2770 Kastrup 32 51

Læs mere

Kosmos. La Kosmologio de Martinus. N-ro Esperanto. Martinus. Martinus: La bestaj kaj homaj pensklimatoj Simbolo n-ro 33

Kosmos. La Kosmologio de Martinus. N-ro Esperanto. Martinus. Martinus: La bestaj kaj homaj pensklimatoj Simbolo n-ro 33 N-ro 2-2016 Martinus Institut Kosmos La Kosmologio de Martinus Martinus: La bestaj kaj homaj pensklimatoj Simbolo n-ro 33 Martinus: La unupolusa estulo Simbolo n-ro 93 Martinus: La du polusstatoj de la

Læs mere

Esperanto. en Danio. 17-a jarkolekto n-ro 3 junio Partoprenantoj de la jarkunveno

Esperanto. en Danio. 17-a jarkolekto n-ro 3 junio Partoprenantoj de la jarkunveno Esperanto en Danio 17-a jarkolekto n-ro 3 junio 2010 Partoprenantoj de la jarkunveno Esperanto en Danio membroorgano de Dana Esperanto-Asocio ISSN 0909-6124 Adreso de la asocio/prezidanto: Ileana Schrøder

Læs mere

LA ONDO. de Esperanto Internacia sendependa magazino en Esperanto. Februaro

LA ONDO. de Esperanto Internacia sendependa magazino en Esperanto. Februaro LA ONDO de Esperanto Internacia sendependa magazino en Esperanto Februaro ¹2 2008 Vortoj de Komitatano Z. INTERNACIA SENDEPENDA MAGAZINO 2008. ¹2 (160) Aperas iumonate Fondita en 1909 de Aleksandr Sa arov

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Bonvolu helpi min. Ĉu vi parolas la anglan? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Věra Barandovská-Frank: Dialogo kaj interkompreno en interlingvistika laboro de Otto Jespersen. Resumo

Věra Barandovská-Frank: Dialogo kaj interkompreno en interlingvistika laboro de Otto Jespersen. Resumo Věra Barandovská-Frank: Dialogo kaj interkompreno en interlingvistika laboro de Otto Jespersen Resumo Prof. Otto Jespersen (1860-1943) estis famkonata dana lingvisto. Liaj verkoj Modern English Grammar

Læs mere

redaktoro, aperas en laªnecesa ofteco kaj estas aldonata nur al kovertoj kun hungariaj adresoj. Pola kaj Litova Eventoj

redaktoro, aperas en laªnecesa ofteco kaj estas aldonata nur al kovertoj kun hungariaj adresoj. Pola kaj Litova Eventoj Esperanto La plej ofta internacia gazeto pri la Esperanto-movado Eventoj: 200 numeroj!!! Jes, apenaª kredeble, tamen atingite. 200 numeroj... Sincerajn dankojn al iuj fidelaj legantoj, al multaj amikoj,

Læs mere

Kosmos. La Kosmologio de Martinus. N-ro Esperanto. Martinus. Martinus: Partikloj, malpleno kaj pensoforto

Kosmos. La Kosmologio de Martinus. N-ro Esperanto. Martinus. Martinus: Partikloj, malpleno kaj pensoforto N-ro 2-2012 Martinus Institut Kosmos La Kosmologio de Martinus Martinus: Partikloj, malpleno kaj pensoforto Martinus: Enkonduko al La Eterna Mondbildo, libro 5 Mogens Groth kaj Mogens Rude: Du fruaj danaj

Læs mere

Digne prepari i al la Zamenhofa Jubileo 2009

Digne prepari i al la Zamenhofa Jubileo 2009 Digne prepari i al la Zamenhofa Jubileo 2009 INTERNACIA SENDEPENDA MAGAZINO 2007. ¹1 (147) Aperas iumonate Fondita en 1909 de Aleksandr Sa arov Refondita en 1991 Eldonas kaj administras Halina Gorecka

Læs mere

N-ro 1 (191) januaro - februaro 2010, XX jaro REDAKTORA VORTO

N-ro 1 (191) januaro - februaro 2010, XX jaro REDAKTORA VORTO REDAKTORA VORTO N-ro 1 (191) januaro - februaro 2010, XX jaro Vi estas esperantisto (preska profesia esperanto). u vi travivas pri estonto? esu! Travivu pri nuno. Venontaj problemoj nepre venos. Venos

Læs mere

Monata revuo en Esperanto - Maandelijks - Antwerpen X - erkenningsnr. P ISSN X. 37a jarkolekto, oktobro 2016/10

Monata revuo en Esperanto - Maandelijks - Antwerpen X - erkenningsnr. P ISSN X. 37a jarkolekto, oktobro 2016/10 Monata revuo en Esperanto - Maandelijks - Antwerpen X - erkenningsnr. P005584-ISSN 0772-456 X 37a jarkolekto, oktobro 2016/10 84 Parko 87 Infanludejo 794 www.monato.net Monato, internacia magazino sendependa

Læs mere

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Esperanto Tanska Estimata Sinjoro Prezidanto, Kære Hr. Direktør, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Estimata sinjoro, Virallinen, vastaanottaja mies,

Læs mere

La Loreta Vojo: laŭ la spuroj de antikvaj pilgrimantoj. Estingi fajron per sonoj. Ĝui kafon en ĉeesto de kato

La Loreta Vojo: laŭ la spuroj de antikvaj pilgrimantoj. Estingi fajron per sonoj. Ĝui kafon en ĉeesto de kato Monata revuo en Esperanto - Maandelijks - Antwerpen X - ISSN 0772-456 X 36a jarkolekto, junio 2015/06 Estingi fajron per sonoj Ĝui kafon en ĉeesto de kato La Loreta Vojo: laŭ la spuroj de antikvaj pilgrimantoj

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom de la ville

Læs mere

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country - General Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country

Læs mere

Islamofobio: rajtoj pri ritoj. 33a jarkolekto - oktobro 2012/10. Aŭstrio: piratoj hoj! Japanio: sekureco-pakton minacas fiŝaglo

Islamofobio: rajtoj pri ritoj. 33a jarkolekto - oktobro 2012/10. Aŭstrio: piratoj hoj! Japanio: sekureco-pakton minacas fiŝaglo Aŭstrio: piratoj hoj! 33a jarkolekto - oktobro 2012/10 Monata revuo en Esperanto - Maandelijks - Antwerpen X - ISSN 0772-456 X Islamofobio: rajtoj pri ritoj Japanio: sekureco-pakton minacas fiŝaglo Sociaj

Læs mere

Fokuse pri Svislando

Fokuse pri Svislando Monata revuo en Esperanto - Maandelijks - Antwerpen X - ISSN 0772-456 X 36a jarkolekto, januaro 2015/01 Klaus Iohannis, nova prezidanto de Rumanio Noviga apliko koncerne sukeran diabeton Fokuse pri Svislando

Læs mere

Malgaja kipra Novjaro

Malgaja kipra Novjaro Skandinava veksilologio 35a jarkolekto - marto 2014/03 Monata revuo en Esperanto - Maandelijks - Antwerpen X - ISSN 0772-456 X Malgaja kipra Novjaro > Observanto observata > Lingva emo kaj deprimo www.retbutiko.net

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Můžete mi pomoci, prosím? At spørge efter hjælp Mluvíte anglicky? At spørge efter om en person snakker engelsk Bonvolu helpi min. Ĉu vi parolas la anglan? Mluvíte _[language]_? At spørge

Læs mere

Immigration Dokumenter

Immigration Dokumenter - Generelt Kie mi povas trovi la formon por? Var kan jag hitta formuläret för? Spørg efter en formular Kiam estis via [dokumento] emisiita? Spørg hvornår et dokument blev udstedt Kie estis via [dokumento]

Læs mere

La kamparano kaj lia filo

La kamparano kaj lia filo 1/6 Christian Fürchtegott Gellert, Bonden og hans Søn tradukita de Christian Wilster Christian Fürchtegott Gellert, La kamparano kaj lia filo tradukita de Hans Erik Jensen Christian Fürchtegott Gellert,

Læs mere

Paĝoj: 624; Formato: 135 x 205 mm Eldonjaro: 2008 Serio Stafeto n-ro: 33 ISBN: Prezo ĉe FEL: 20,00 EUR + afranko

Paĝoj: 624; Formato: 135 x 205 mm Eldonjaro: 2008 Serio Stafeto n-ro: 33 ISBN: Prezo ĉe FEL: 20,00 EUR + afranko Juna komika aktoro, Prokulpio, estas nura sklavo, kiam li renkontas Neronon ĉe festo. La du junuloj baldaŭ amikiĝas pro sia komuna intereso pri teatro kaj la artoj. Kune ili esploras la noktan vivon kaj

Læs mere

Introduktion til Esperanto

Introduktion til Esperanto Introduktion til Esperanto Indhold Om lernu! Om Esperanto Sprogpræsentation Nogle sætninger 2 6 13 17 Flersproget hjemmeside til at blive informeret om Esperanto og til at lære det. 1 Pri Lernu Indledning

Læs mere

SUDOKCIDENTA FINNLANDO & EKDE ESPERANTO

SUDOKCIDENTA FINNLANDO & EKDE ESPERANTO SUDOKCIDENTA FINNLANDO & EKDE H U V I A M E R E N R A N N A L L A ESPERANTO D I S T R A Ĵ O J Ĉ E L A M A R O ENHAVO INFO 5TURKU MALLONGE Insularo kaj proksimaj regionoj URBAJ AŬTOBUSOJ Haltejaj simboloj

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street Novjorko NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street Novjorko NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street Novjorko NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Sz.P. Michał Kopiejka ul. B. Prusa 32/ Łódź

Personlig Brev. Brev - Adresse. Sz.P. Michał Kopiejka ul. B. Prusa 32/ Łódź - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street Novjorko NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street Novjorko NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street Novjorko NY 92926 - Adresse Cardinelli Domenico & Vittorio via delle Rose, 18 Petrignano 06125 Perugia Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Mr. J. Rhodes

Læs mere

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή

Αιτήσεις Συστατική Επιστολή - Εισαγωγή Kære Hr., Estimata sinjoro, Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Kære Fru., Estimata sinjorino, Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο Kære Hr./Fru.,

Læs mere

Opdag esperanto. et medrivende sprog. www.ikso.net

Opdag esperanto. et medrivende sprog. www.ikso.net Opdag esperanto et medrivende sprog www.ikso.net Grundlæggende informationer om esperanto Esperanto er et sprog i lighed med andre sprog. På esperanto kan man udtrykke følelser og tanker, ligesom man gør

Læs mere

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL

1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL 1 JENS PORSBORG Jela HENRIK DAHL Kære elev! Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget rigtig meget. Når du skal læse ord, skal du bruge bogstavernes lyde

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Immigrazione Documenti

Immigrazione Documenti - Generale Kie mi povas trovi la formon por? Hvor kan jeg finde formularen til? Domandare dove puoi trovare un modulo Kiam estis via [dokumento] emisiita? Domandare quando è stato rilasciato un documento

Læs mere

3 Sange med tekst af H. C. Andersen

3 Sange med tekst af H. C. Andersen Bendt Astrup 3 Sange med tekst af H. C. Andersen For lige stemmer 2004 3 sange med tekst af H. C. Andersen Bendt Astrup Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 Poesien H. C. Andersen Soprano Alto

Læs mere

CHANG AN TA I W A N C H A N G A N M O TO R C O., LT D. Inspiration for succes; kvalitet globale sikker initiativrige. Udvælgelse Flersproget

CHANG AN TA I W A N C H A N G A N M O TO R C O., LT D. Inspiration for succes; kvalitet globale sikker initiativrige. Udvælgelse Flersproget M16E69 2017/2/22 TA I W A N C H A N G A N M O TO R C O., LT D. Betale efter bekræfter den bedste kvalitet i verden / Belønne hvis damageable / Restitution for overpriser Inspiration for succes; kvalitet

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES Giovai Battista PERGOLESI (110-1) Stabat Mate Tascitio ou ogue : R. LOPES 1....... 8. 9. 10 11. 1. Stabat Mate doloosa Cuus aimam gemetem O quam tistis et alicta Quae moeebat et dolebat Quis est homo Vidit

Læs mere

No. 5 I'm An Ordinary Man

No. 5 I'm An Ordinary Man Voice Keyoard MD Bass Clarinet in B 0 & & solo No 5 I'm An Ordinary Man Moderato q = 108 "jeg' en ganske enkel mand clarinet Moderato jeg or - lan - ger kun så lidt mit krav er li - ge- til at kun - ne

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke

Gribskov kommune Tisvilde By, Tibirke Birkevænget 1 10 cx 2036 2 Birkevænget 2 10 cp 2836 2 Birkevænget 3 10 cz 2010 2 Birkevænget 5 10 cy 2085 2 Birkevænget 6 10 cr 2953 4 Samlet 10 cs 2940 ejendom Birkevænget 7 10 cn 2045 2 Birkevænget 9

Læs mere

Luft for sva rets læ rings kul tur...15 Et his to risk grunn lag for Luft for sva rets læ rings kul tur...15 Ny tid med nye ut ford rin ger...

Luft for sva rets læ rings kul tur...15 Et his to risk grunn lag for Luft for sva rets læ rings kul tur...15 Ny tid med nye ut ford rin ger... Innhold Ka pit tel 1 Pro log Læ ring og vekst i ope ra ti ve or ga ni sa sjo ner...11 Bak grunn for en bok om læ ring i ope ra ti ve or ga ni sa sjo ner...11 Fra virk nings full læ rings pro sess til bok...12

Læs mere

Immigration Dokumenter

Immigration Dokumenter - Generelt Unde pot găsi un formular pentru? Spørg efter en formular Când a fost emis [documentul]? Spørg hvornår et dokument blev udstedt Unde a fost emis [documentul]? Spørg hvor et dokument blev udstedt

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.3.2017 COM(2017) 112 final ANNEXES 1 to 9 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om medlemsstaternes anvendelse af Rådets direktiv 95/50/EF

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Tostemmig sats 1: w, h, og q

Tostemmig sats 1: w, h, og q Tostemmig sts 1: w, h, og q 1 Miss Primi Toni Imittion med tætførg fr strt Spi Spi ri tum Sn ri tum Sn ctum, Do ctum, Do mi num, mi num, vi vi vi fi cn vi fi cn G.Plestr tem tem Knon med fsluttende kdence.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden

Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Opstillet i adresseorden Udarbejdet 21. august 2013. Revideret 31. jan. 2018. Revideret 8. februar. Revideret 31. januar 2018 af Stine Holm, Halsnæs

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

PÅTEGNING

PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN HEDENSTED KOMMUNE ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Frivillig Cafe i Hedensted Kommune Kontaktperson: Bente Sørensen / Bente Krag Arp Adresse: Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Læs mere

1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord

1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord KORTENRØG Leggiero = 60 1. Tekst: Frank Jæger Musik: Morten Nyord yn - de - lig A yn - de - lig yn - de - lig dri - ver min T yn - de - lig dri - ver min yn - de - lig yn - de - lig dri - ver min - skor

Læs mere

DAN SKE STATS BAN E R TILLÆG. for. til fortegnelsen over DRIFTSMATERIELLET I. A. Damplokomotiver

DAN SKE STATS BAN E R TILLÆG. for. til fortegnelsen over DRIFTSMATERIELLET I. A. Damplokomotiver DAN SKE STATS BAN E R TILLÆG for januar kvartal 1953 til fortegnelsen over DRIFTSMATERIELLET I Litra PR Litra B Litra K Litra F Litra Mo Litra MK Litra MM Litra AF Litra Cs A. Damplokomotiver nr. 904 er

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 112 final - BILAG 1 til 9. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

M A D E I N G E R M A N Y M A D E I N G E R M A N Y. a u f d e r g a n z e n W el t z u h a u s e... w ei ß

M A D E I N G E R M A N Y M A D E I N G E R M A N Y. a u f d e r g a n z e n W el t z u h a u s e... w ei ß w ei ß a u f d e r g a n z e n W el t z u h a u s e... P or z ell a nf a bri k e n C hristi a n S elt m a n n G m b H P ostf a c h 2 0 4 0 9 2 6 1 0 W ei d e n / G er m a n y Tel ef o n + 4 9 ( 0) 9 6

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ring Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ring Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02047.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02047.03 Fredningen vedrører: Ring Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-01-1956, 15-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere