Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger."

Transkript

1 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 1 af 13 Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Jeg kom til Over Jerstal menighed i foråret 1 969, fra det der dengang hed Århus Syd Menighed. Her havde jeg lært sandhe den at kende ved stu die m e d Bernt og Lis Frandsen. Jeg havde fået job hos Brødrene Gra m i Vojens. Jeg fik en 1½ værelses k ælderlejlighed på Kløvervej i Vojens. Inden det ko m så langt havde jeg været lidt run d t for en slags introduktion og snakket me d forskellige brødre, mine daværen de svigerforældre havde haft en fortid i Haderslev Menighed, så vi besøgte først den salvede bro der Hans Hansen i Starup og fik at vide at der lå en menighed i Over Jerstal. Hold da fast ha n havde m a nge oplevelser at berette o m, blandt andet en gang ha n blev sat i kachotten i Haderslev for at forkynde, og at ha n straks dagen efter ha n ko m u d, fortsatte hvor ha n slap. (For resten så er det ha ns tidligere h us Viggo Andersen bor i). Efter rundturen i Haderslev tog vi til Over Jerstal for at besøge Anton Træsko man d Hansen. Her fortsatte hyggen me d m a nge af de oplevelser ha n havde oplevet, sa mt lidt o m stævnerne på Har monien i Haderslev hvor mine svigerforældre også havde været me d. Men vi fik opklaret hvornår der var m ø detider, sa m t at der var en gru p pe på Syrenvej (parallelgade til Kløvervej) hos Harry og Ingelise Hansen (senere Kamp man). Her ko m mer en af mine store oplevelser: Jeg var en d n u ikke døbt (blev jeg 20.septe mber 1969) og var m u tters alene, ken dte ikke en sjæl, nyt arbejde og ny bop æl. Men førstko m ne tirs dag skulle jeg jo til bogstudie o m me hos fam. Kamp man (Hansen). Med nerverne u den på tøjet fandt jeg det rækkeh us, hvor stu diet blev afholdt, m e d tilbageholdt ån de dr æ t fik jeg ringet på døren, og u d ko m en da me (Ingelise). Jeg fik fre msta m met mit navn, og fortalte at jeg havde fået adressen af Anton, og at jeg gerne ville være me d til deres bogstudie. Straks blev døren åbnet helt, jeg blev inviteret me d ind, Ingelise var meget åben og imødeko m me n de, vi havde et hyggeligt bogstudie, og det blev end da til kaffe og oste ma d der bagefter. Jeg var ekstre m benovet over at ko m me so m en frem me d fra Århus til Vojens, banke på en dør og blive m o dtaget me d

2 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 2 af 13 åbne ar me, jo vi tjener i en fantastisk organisation. Det blev siden til m a nge kop per kaffe og oste madder, ja m a n følte sig so m en del af fa milien også me d deres to børn Lene og Lars. Vi var sa m men til rigtig m a nge ting, tjenesten selvfølgelig, u dflugter m m. ja vi byggede end da to h use ved siden af hinan den i Over Jerstal. Men nu lidt tilbage til menigheden igen: Det med opsplitningen til Arnum (Gram) Menighed, kan jeg ku n bekræfte, da jeg ko m herne d, var det lige sket, og jeg har en d da været m e d bro der Harry Kamp man u de at holde foredrag i Den gamle skole i Arnu m. Grundstammen i Nustrup me nighed (fra 1938) var bl.a. Tø m mer / s nedker mester Sofus og Marie Møller der havde bo p æl /v ærksted og sa mlingssted på Blomtoften i Nustrup. Senere byggede søn nen Hans og Agnes Møller et to - etages h us på Dæ m ningen i Nustru p, og her blev overetagen anvendt til Rigssal. Hans og Agnes flyttede efter forældrenes dø d til Blomtoften. Men når vi taler o m Nustrup /Vojens Menighed, så er jeg ikke så sikker på at det årstal 1969 so m er oplyst (af Willy Perschke) ste m mer, jeg m e ner at have været i me nigheden 1 til 2 år inden vi igen donerede brødre til det der nu ko m til at he d de Vojens Menighed (det vil sige at vi s narere er i 1971). Menigheden i Nustrup var blevet for stor efter forholdene, det sa m me var h æ n d t for Over Jerstal, så det var ganske naturligt at lave en Vojens Menighed da en stor del af de brødre der ko m til at høre til her, også boede her eller nor d for byen, det betød en op deling af distriktet me d en vandret linie lige syd for Vojens. Nu var det jo så, u n der de givne forhold (myndighederne i Vojens kunne ikke lide os) u m uligt at få lov til at bygge en Rigssal i Vojens, så m a n tog til takke me d lidt min dre. Det viste sig m uligt at få et fast lånearrange ment o m en såkaldt Gildesal i bunden af et boligko m pleks. I praksis lidt bøvlet, der skulle stilles stole fre m inden m ø de, og væk igen efter m ø de, det lugtede tit af røg eller det der var værre. Menigheden i Gram voksede og der blev h urtigt brug for en ny Rigssal, so m vi fra Over Jerstal også var m e d til at opføre (et gæt m å blive ca. 1972). En af de h æ n delser m a n h usker herfra var; at det var meningen at den skulle opføre i gasbetonsten, og at den skulle stå me d disse sten rå og ubehan dlet. Men en af de brø dre der skulle stryge tr æbeskyttelse på i gavlene tabte en s pa n d træbeskyttelse m e d det resultat at et stort areal af en devægen blev n æ s ten sort. Det forklarer hvorfor den herefter optrå dte so m hvid malede gasbetonsten. Men selv den Rigssal er m a n så vokset u d af og der er bygget en ny via Rigssalsforeningen, so m h urtigbyg her i ca

3 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 3 af 13 Den første Rigssal i Over Jerstal blev erhvervet i Det var so m broder Anton Hansen siger en solid lagerbygning, det skal dog retfærdigvis siges at den ind i mellem havde været anven dt til hø nsestald, og siden stået to m et stykke tid. Men bygningen blev restaureret, der blev lavet toiletter og sågar en lille 1 værelses lejlighed. Denne bygning tjente sit for mål so m Rigssal i 20 år, selvfølgelig m e d et par restaureringer u n dervejs, sidst var i ca. 1971, efter at vores sidste s pecialpioner Finn Mikkelsen blev flyttet til en an den m e nighed, der blev frisket noget op og lejligheden blev inddraget til blad / bog u dlevering. Før Finn havde vi et an det s pecialpionerpar boen de Erik Jørgensen og h ustru. I starten var denne første Rigssal u dstyret m e d hårde træbænke, og hen af vejen blev de u d skiftet m e d tilsvaren de hårde træ klapstole, i øvrigt noget vakkelvor ne. Efter sidste restaurering var væggene mint - grønne, u n dtagen bagvægen på po diet so m var sort m e d et tr ægitter i lyst tr æ. På gulvet var der et såkaldt kokus - t æ p pe, so m havde den egenskab at det voksede og voksede. I starten var der ikke noget der he d forst ærker og mikrofoner, ikke før vi først p røvede me d ga mle båndo ptagere m m. For til sidst at en de me d en forst ærker so m u n dertegnede byggede u d fra bygges æt. Men de fattige fysiske rammer til trods, var det en meget varm m enighed. Vi havde jo sta digt de fleste af de ga mle kæ m per (første generation) iblandt os. Først om nogle af dem der har forladt os, det var brødre so m Peter Bertelsen, Gustav Svendsen (Æ post), Hans Jensen (Astrid Jensens m a n d). Hans Jensen er også o mtalt i beretningen o m Broder Anton Hansens (af Felix). Jeg fik den forret at stu derer me d Æ post s datter (Katrine Frier) i starten sa m men m e d Willy Perschke og siden me d min h ustru. Vi fik m a nge s p æ n de n de beretninger fra den tidlige start, en af de m er blevet fortalt i Rigssalen so m o m den var o m Anton, men det var faktisk Gustav (Æ post) der var en tur i tjenesten so m så ofte før, men n u h æ n dte det at det var høsttid, og et af de besøg ha n ko m ind på, var en hektisk land ma n d m e d sveden drivende ned af ansigtet: Hvad vil d u? lød det lidt bøst, Gustav gjorde ha m beken dt me d sit æ rinde, hvortil land ma n den svarede: I stedet for det der pjat, så kunne d u jo give en hån d m e d her!. Som sagt så gjort, Gustav s møgede æ r merne op og gav de n en skalle, faktisk i flere timer. Jeg behøver vel ikke føje til, at de fik sig et hold galt gue s nak (en god sa m tale), og at det blev et genbesøg. Peter Bertelsen s og Hans Jensen s meritter ken der jeg ikke så meget til, m e n Hans es h ustru Astrid var en stabil og trofast tjener for Jehova i m a nge år, selv de sidste 5-10 år hvor h u n var lænket til hje m met, benyttede h u n hver en lejlighed til at forkynde. Her er også en lille lun episode, en dag da den p urunge Mikael Ras m ussen havde været i tjenesten, fik han den idé (som så

4 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 4 af 13 ofte før) at besøge Astrid, me n denne gang havde han en stor isvaffel m e d til begge, jeg behøver vel ikke føje til, at den gjorde lykke, og so m altid blev der slu dret o m stort og s måt. Astrid var altid m eget gavmild, m a n kunne ikke besøge hende u den at den stod på kaffe eller i det min dste bu m (slik). Selv i de m a nge år der var bogstudiegru p pe hos he n de slutte m ø det altid me d at bu m - skålen blev budt rundt (og ofte var der kaffe også). Så lidt om nogle af dem jeg fik lov til at opleve (Generation 1): Anton og Katrine Hansen Ja Anton var jo tr æsko ma n d, og det var han på flere m å der, dels af p rofession og dels ved det, at ha n ku n ne vade lige ind i folk me d tr æ sko på. Uanset hvorda n de besøgende var i hu m øret, så en dte det altid me d, at de var i godt h u mør og de havde haft en fin sa m tale. Der har jeg så en personlig oplevelse m e d ha m: Det var en lørdag for middag i Øster Løgu m, og det var nok mit første år hernede, jeg skulle starte i den ene ende af gaden, og Anton i de n an den. Jeg ko m mer så ind på et besøg hvor m a n skal krydse en meter lang gårds plads inden m a n ko m mer op til hovedindgangen, jeg banker på og u d ko m mer en olm m a n d (han havde sikkert længe luret hvad jeg ko m for), alt var på tværs, og jeg fik mit livs største sk ældud. Jeg ved ikke helt hvorfor, m e n jeg har jo nok set lidt slukøret u d, da jeg ko m u d på gaden igen. I hvert fald ko m Anton, ha n kikkede på mig og s p urte hvad der var sket, jeg forklarede at jeg havde fået et m øjfald inde på dette besøg. Så var det et eller an det der satte skub i Anton, idet ha n sagde sådan er der ingen der behøver at behandle dig, pløjede han i fuld galop tværs over gårds pladsen, og forsvandt ind af hoved døren. Jeg ventede, og ventede, jeg t æ nkte tak s pids hvad sker der her, m e n en god halv time senere d ukkede Anton op i døren me d en s milende m a n d, ha n klap pede mig på skulderen: Skal vi så tage det n æ s te besøg. Det var en forun derlig gave han havde, selv o m de n jo nok bunde de i ha ns store k ærlighed til Jehova. Kærligheden ko m også til u d tryk når ha n havde opgaver på den teokratiske skole, ha n ku n ne aldrig blive færdig, ha ns ivrighed stak altid af m e d ha m, han havde så m eget ha n ville dele m e d os, typisk kunne et 15 min p u nkt tage 25 min. Han var også meget yd myg f.eks. sagde han altid tak når han var fær dig me d et p u nkt og forlod talerstolen. Han var meget afholdt i byen også, et ekse m pel: Et af de sidste år ha n levede, ko m han over til slagteren (ja der var en i Over Jerstal de ngang) en juleaftens dag, slagteren s p urgte hvad han skulle have juleaften, Anton svarede at han gerne ville have noget oksehak til en god dansk bøf. Det syntes slagteren var syn d så ha n fik sit oksekød og en lille flæskesteg til juleaften.

5 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 5 af 13 Willy (Wilhelm Carl Cristoffer Perschke) og Anna Perschke Både Willy og Anna var ekstre m kærlige, gavmilde og gæstfrie, vi var i m a nge år i grup pe hos de m i Skovby (og senere igen i Arnitlun d), den sto d ofte på kaffe, hje m melavet kakao og o m so m meren på jordb ær (fra egen have) me d fløde. Ofte fik m a n noget af årstidens frugt og grønt me d hje m fra deres have, so m i øvrigt var velplejet (alderen til trods) meget frugtbar og m e d rekordstore frugter /grønt. Willy har selv fortalt følgende h æ n delse: I starten (da de boede i Ham melev) kort efter at de havde besluttet sig for at det var sandheden de ville (nok o mkring 1946), ku n ne han ikke forstå hver aften hvor de havde sat sig for at ville til m ø de, så var cyklen p u nkteret, det gentog sig gang efter gang over en længere periode. Så en dag ko m mer Anton forbi og s pørger til de m, fordi de savner de m til m ø derne, Willy forklarer sit problem, hvortil Anton siger: Undskyld, m e n havde d u forventet dig an det, h usk hve m vor store m o d stander er. Du bliver nø dt til at gøre op me d dig selv, at der ikke er nogen u n dskyldning for ikke at ko m me afsted. Og ganske rigtig, de n æ s te to gange beslutter Willy sig for at gå til m ø de da cyklen er flad. Tro det eller lad være, cyklen var aldrig mere flad når de skulle til m ø de. Og det me d at overholde m ø derne, det blev siddende i Willy lige til ha ns død, Willy var der altid selv da ha n ko m op i årene. Fra h us til h us var Willy m eget direkte, hvis folk ikke ville lytte, så ku n ne ha n finde på at sige at de ville gå fortabt i Har magedon. Han var også ukuelig optimist, Har magedon ko m mer i m orgen, Har magedon ko m mer her til efteråret. Han havde virkelig en stor tjeneste, på trods af at ha n ikke selv havde bil, de fleste af ha ns naboer var også hans genbesøg, og de elskede ha m og ha ns ligefre m me væsen. Og sto d m a n og m a nglede en aftale (måske fordi m a n var hjælpepioner), ringede d u til Willy, så s me d han hvad han havde i h æ n derne, og s p urgte: Hvornår kan d u være her søster / b ro der? Som tidligere n ævnt var jeg ofte m e d Willy på adskillige studier, på trods af at ha n ikke var lærd, men jord - og betonarbejder var ha n fre mragende til at u n dervise. Til ældste mø derne havde ha n sin egen mening, ikke at ha n skiltede me d den, m e n når alle havde fået sagt det de mente og var blevet mere eller min dre enige o m dét, og m a n så s p urgte Willy: Hvad m e ner d u?. Så var ha n ofte af en lidt an den m e ning og havde fine argu menter so m ofte gav u d slag på de n fælles m e ning. Jeg kunne blive ved, idet jeg ko m te m melig t æt på Willy og Anna, vi kørte ofte for de m, privat også, bl.a. når de skulle til Viborg, op og besøge Knud

6 og Anita sa mt Ingeborg og Herluf. Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 6 af 13 Torvald og Line Hansen Torvald var egentlig mejerist og arbejdede derfor ofte med da m pkedler og den slags, derfor var ha n selvskrevet til ved vore min dre stævner at være kedelpasser så vi havde da m p til kogning af m a de n og varmt vand til bl.a. de interimistiske toiletterne. Line var i m a nge år inden h u n ko m på plejehjem og døde, meget svagelig og skrøbelig. Så m e dens h u n passede hje m met var Torvald altid på farten i tjenesten. I m a nge år var Torvald og Astrid Jensen makkerpar i tjenesten, de var altid lette at få øje på, for de kørte rund i en bil af typen Lloyd Alexander (dem gik der jo ikke så m a nge af, og det var to - taktere så de efterlod altid et tydeligt s por (røg) hvor de havde været), den første jeg h usker var sedan - versionen, og den sidste var så en ko mbi - version, i folkemunde kaldet Pygm æa m b ulance. Frans og Marie Herbst Iflg. Willy s beretning var Frans jo allerede me d fra den tidlige begyndelse (1936), og ha n blev gift me d Marie i 1948, så de deltog i denne tidlige tjeneste, so m ofte foregik på cykel, og de klagede sig ikke selv o m turen gik til Padborg og Tinglev. Man var jo i det hele taget god til at forene det behagelige m e d pligterne, altså gøre en tur u d af det. Desværre blev Frans psykisk syg og alle opgaverne bl.a. m e d børnene lå jo tungt på Maries skuldre. De sidste ca. 10 år af Maries liv (døde ved min dehøjtiden 2004) erken dte h u n at h u n tilhørte den lille skare. Helt i overensste m melse me d vor forståelse, at m a nge af de m Gud kalder i n u tiden er nogen der har været trofaste genne m svære prøvelser. Ved den sidste min de højtid var Marie meget syg, så syg så h u n lå og hyperventilerede, alligevel kontaktede h u n mig via Sara (hendes datter), jeg var ovre at trøste hen de me d, at vi IKKE havde glemt hende, vi skulle nok ko m me forbi me d symbolerne efter m ø det. Så da min dehøjtiden var forbi, kørte broder Harry Kam p man og jeg over til Marie, vi fortalte lidt

7 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 7 af 13 højdepunkter fra foredraget, læste skriftederne fra korinterbrevet, ba d bønnerne gav hen de symbolerne so m hun kun lige kunne nippe til. Da det var forbi, gav Marie et s uk og slap pede tydeligt af, allerede n æ s te m orgen var h u n dø d. (Ja, så tager m a n jo sit kald alvorligt). Christian Højland Æ ga m mel s me d fra Hovslun d var efter hvad jeg har hørt en slagfærdig m a n d me d kraftige me ninger. Jeg har selv kun truffet ha m nogle få gange, me n u d over at jeg ved, de ofte holdt foredrag og Vagttårnsstu die u de i deres have, så ved jeg at ha ns datter Kathrine blev gift me d Peter Ferslev, hvor de så igen på deres side fik børnene Dora, Flem ming, Margit og Jan. Grun den til at jeg n ævner de m er at jeg fik den forret at stu derer m e d bå de Peter og Kathrine, sa mt børnene Flem ming og Jan. Smedjen er således gået i arv til tredje led = Flem ming via Peter. Peter har ligget lidt stille i en periode, selv o m ha n har været offentlig foredragsholder m. m., ha n ko m mer n u i de n u dstr æk ning helbredet kan klare det. Emanuel og Pauline Poulsen Var et par k ærlige mennesker af den gamle skole, når m a n ko m på besøg dernede ved Hellevad så ku n ne m a n bå de risikerer at blive sat i arbejde, m e n beste mt også at blive begavet m e d f.eks. en helt s pan d b ær. Emanuel s helbred blev dog meget dårligt på ha ns ældre dage, han følte sig så elendig at han sa m menlignede sig me d Job. Så det blev Pauline der var den stærke part, selv da h u n til sidst m å tte på plejehjem, og en d da efter at h u n mistede benene var h u n i godt h u mør når vi besøgte hende. Hun ku n ne dog sta dig godt herse lidt m e d os, o m vi kunne gøre dit eller dat, og det gjorde vi selvfølgelig. I tjenesten var h u n m eget ihær dig, m åske også nok lidt for ihærdig, h u n var en at de m der ku n ne finde på at sk ælde de besøgte u d, og h u n brugte tricket m e d at s ætte foden i døren, hvad nok ku n ne give os an dre røde ører, me n h u n havde m a nge fine resultater. En sidste stor velgerning gjorde h u n ved sin dø d, idet h u n havde testa menteret et større

8 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 8 af 13 beløb til bygning af en ny Rigssal (i 1976). Vi havde længe haft planer, me n ingen penge (det var jo før vi fik Rigssalsforningen til at forestå disse p rojekter) før altså denne donation. Villy og Ruth Dvinge Villy kørte gu m miged i en grusgrav og Ruth var hje m megåen de h us mor, indtil en dag hvor Villy havde et u held me d geden og blev pensionist. De har aldrig haft de store midler at gøre godt m e d, til gengæld var deres hjerteru m så meget desto større. De startede m e d et lille h us (måske 50 m2), først løftede Villy loftet så der blev nor mal højde i h uset, så lavede han beboelse på loftet, så der blev to etager m m., men selv op i 1970 erne m å tte Ruth u d til hån d p u n pen i haven og p u m pe sit vand op til køkkenet. Der ko m dog elektrisk p u m pe på til sidst, ligeso m der også ko m rigtigt WC m e d rinden de vand. Sidste skud på sta m men var tilbygning af en k æ m pegarage og et par ekstra ru m. Deres bilpark startede me d et par Lloyd Alexan der, siden blev det Morris Marinaer og sidst Skoda er. De var meget afholdte, og Villy kunne på en meget beskeden m å de fyre vittigheder af, nogle gange ku n ne ha n ikke fort ælle de m færdige på grun d af bare s måfnisen. Selv da Villy var m eget syg af kr æft ko m de m eget trofast til alle m ø der. Efter Villys dø d gik der ikke lang tid før Ruth fik et par blod pro p per i hjernen og m åtte på plejehje m, h u n ko m mer dog sta dig i skrivende stund til de fleste m ø der idet h u n kører m e d Manfred og Susanne Kellmann. Felix og Johanne Jacobsen Jeg vil godt lige fort ælle et par s måting o m Felix (som betyder glæ de og det levede han op til), selv o m ha n ikke hører til Over Jerstal Menighed (var i Haderslev). Et par utroligt k ærlige me n nesker, so m boede i deres eget lille paradis ved Hoptrup, på vejen fra Hoptrup m o d Årø, gik der en lille s noet vej (kunne godt min de o m en bjergvej) ne d til højre so m en dte i en frodig dal. Felix var altid god for m a nge glade beretninger o m det indholdsrige liv so m de havde haft. Man var aldrig i tvivl hvornår Felix ko m til sta den (Haderslev), på trods af alderen ko m kørende i sin Opel Rekord, so m den på billedet (dog lyseblå), me d m o toren s u m mende i et alt for lavt gear, op ad nørregade over torvet ved biografen, på vej ne d til sin sta m plads på en b æ nk ved torvet på Gravene. Følgende beretning har jeg fået fortalt på an den hån d: Det er tilbage fra før hele torvet blev bed ækket me d m ar mor, da det m å tte holde biler der, og der holdt en del mere eller min dre suspekte personer til her. Alle havde vænnet sig til at Felix var en del

9 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 9 af 13 af bybilledet, på gadearbejde, her på en b æ nk ved torvet, der var også nogle lidt hår dkogte u nge typer. Så en dag ko m mer der nogle u nge m e n nesker forbi Felix, de er ikke s æ rligt rare over for ha m, ja virker end da truen de, straks ko m mer nogle af de her hår dkogte typer Felix til u n ds æ tning, og me d et min dre p æ n t s prog får de at vide, at de godt kan holde fingrene væk fra dere s Felix. Så nåede vi til lidt om næ ste generation (2): Poul og Hanne Juul Poul var en u ng land mandssøn so m Willy Perschke traf på, og so m tog godt imod sandhe den. Han blev faktisk vores første Menighedstjener (Præsideren de) efter at vores sidste s pecialpioner Finn Mikkelsen forlod os. Poul og Hanne var altid meget gæstfri og o msorgsfulde. Et eks. efter at vi miste de et af vore børn var vi jo i sagens natur noget ne de i kulkælderen, selv o m Karin havde givet u dtryk for at h u n ikke ønskede besøg, så ko m Hanne (og nogle gange Poul) trofast m a nge gange og op m u ntrede os. Poul og Hanne har dog også haft deres egne problemer, m e d forbud m o d at se Pouls børn af første ægteskab. Men Poul forstod at u d nytte de m uligheder der viste sig, og i dag er de me d i san d he den, datteren har været u de so m mission ær i den Dominikanske Republik (bor n u i Århus), og sønnen tjener hvor der er større behov i Norge. Efter at Poul var tvunget til at s ælge gården pga. allergi, flyttede Poul og Hanne til vores nabo menighed i Vojens (sa m me Rigssal) for at give de m en hjælpen de hån d. De er n u flyttet op i landet for at være lidt tættere på en an den datter de har. Jens og Elga Jensen Efter at Poul flyttede til Vojens Menighed blev Jens vores Præsiderende, og er det en d n u i skrivende st u n d. Jens og Elga er også fisket i vores distrikt, en af de m so m gjorde en forskel for de m, var vores s pecialpioner Finn Mikkelsen. De var også heldige at de i m a nge år tilhørte grup pen me d Willy Perschke, ha n har nok sat sit p r æg på alle os i gru p pen, idet ha n jo var meget tjenesteorienteret. Deres datter Hanne er gift m e d Lars Kamp man, og de er begge i rejsetjenesten.

10 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 10 af 13 Harry og Gunvor Kampman Ja Harry Kam p man (tidligere Hansen) har vi jo stiftet beken dtskab me d i indledningen. Desværre fik Ingelise en af vor tids forbandelser, ne mlig brystkr æft, og i løbet af 1-1½ år mistede h u n livet. Harry var så alene i en del år, so m han u d nyttede på m a nge m å der, bl.a. ved at tage til Togo i Afrika, for at hjælpe datteren (Lene) og svigersønnen (Knud - Peter). I en del af perioden boede hans ældre (men knivskarpe) m or hos ha m, indtil det fik en (i denne verden) nat urlig ende. Harry blev senere gift me d en u ngdo m sven, Gunvor. Sønnen Lars er i heltidstjenesten, i øjeblikket so m kredstilsyns ma n d i Århuso m rådet. Harry har haft m a nge forskellige opgaver i me nigheden, lige fra skoletjener til so m i dag sekret ær. Harry har altid været ekstre m stabil, og har altid løst sine opgaver, herun der stået so m p rimus m o tor u n der Rigssalsbyggeriet i Harry har altid været en flittig foredragsholder, hvilket jeg jo nø d gavn af i de u nge år, idet jeg så fik set det m este af Sønderjylland. Claus og Dagmar Højland Stiftede jeg første gang beken dtskab me d ved mit i starten o mtalte første grup pestudie hos Harry, så de har m a nge år på bagen inden for sandheden. De er meget kærlige mennesker, m eget vidtfavnen de, og så har Claus en fantastisk h u mor og godt hu m ør i det hele taget. De er et rigtigt godt ekse m pel på den symbiose der kan opstå blandt ægtefæller der har boet sa m me n i rigtig m a nge år (f.eks. det at den ene starter en sætning, og den anden fuldføre). De er nogle rigtige ørne i tjenesten og har m a nge genbesøg. Deres datter i Norge er gift me d en broder der dels er Præsideren de i m e nigheden, og dels er afløser for kredstjeneren. De levede i m a nge år et lidt anony mt liv i Vojens Menighed idet de begge er meget yd myge, indtil han på et tids p u nkt blev m e nighedstjener og kort efter ældste. I dag (efter sa m menlægningen af Vojens og Over Jerstal menigheder) er ha n en af de stabile støtter i Over Jerstal me nighed. Man skal heller ikke foragte at Claus er tidligere bager, så når han bager kringle eller lægger lagkager sa m me n så er det noget s æ rligt, hvad enten det er til grup pekaffe, kredstjenerbesøg el.

11 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 11 af 13 Marga Ebbesen En rigtig gæv søster me d m a sser af ben i n æ se n. Hun kørte bil helt op i 80års alderen, h u n var altid flittig til at tage m a nge af de an dre, der ikke havde køre m ulighed, me d til m ø derne. Hvad m ere er h u n lavede selv s måreparationer og plet malede sin bil. Selv i de n ne høje alder gik h u n til svø m ning og ridning, so m h u n sagde: Man kan hvad m a n vil. Nu hvor h u n er ko m met i 90erne kører h u n ikke bil mere, h u n går ikke godt men har sta dig en god ra p port m e d genbesøg. Hun læser ikke så godt m ere, så h u n har arrangeret sig m e d sin nabo (som ellers er skrevet op til ikke at m o dtage besøg) så h u n hver dag læser dagsteksten sa m men m e d hen de, billedet viser at h u n sta dig kan være m e d ved menighedens arrange menter. Anker og Elna Skov Er dybest set tilflyttere til Vojens m e nighed fra Haderslev m e nighed, de gjorde begge et godt stykke arbejde i me nigheden. I de senere år dø de Elna af kr æft i leveren, det var et hårdt slag for Anker og so m han egentlig ikke rigtigt er ko m met over. Som en lille trøst er datteren Jette flyttet hje m for at få dagligdagen til at glide. Anker er vores Vagttårnsst u dieleder, hvilket han gør me d en god h u m or, han er fin til ikke at overse nogen. Den yngste datter Mette har valgt at bruge sine kræfter på Fæørerne, og er faldet godt til i den lidt s pecielle m e ntalitet der hersker der. Anker har et stort hjerte og der er altid plads i hans bil, til m a nge af de lidt ældre so m ikke selv har bil. Anker er også en af de m m e d m a nge genbesøg. Gerhard og Silja Petersen Har genne m tiden tilhørt flere forskellige menigheder, sidst inden de ko m til Over Jerstal var Skærb æk Menighed. Men før den tid var Gerhard bl.a. bager i Bevtoft. Da de bor i Bovlund kan vi takke de m for at vi fik et lille hjørne af Skærb æk s distrikt ne de o mkring Løgu mkloster, da Bovlund ligger i dette o mråde. De er begge ken dte for deres gæstfrihed og det at de er ne m me at o mgås, de er også begge fantastiske i tjenesten m e d m a nge genbesøg, de går end da meget i det medbragte distrikt. Silja er ken dt for sit flittige væsen, og hendes k æ m pekalkuner, m a n skal være heldig for at få plads til en ½ i ovnen. Gerhard er på tro ds af hans lidt tilbageholdne væsen me d i front m e d de sidste tekniske vidun dere com p uter p rojektor o.s.v. Men en rigtig ån deligsindet bro der.

12 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 12 af 13 Manfred og Susanne (Sus) Kellmann Ja fa milien Kellmann har altid fyldt meget i Over Jerstal menighed. Ikke kun på grun d af at de har 6 børn me d dertil høren de børnebørn, m e n også for deres kærlige væsen. De har altid haft øje for de svageste i m e nigheden også selv o m de hører til de bedre be midlede, f.eks. har de altid Ruth m e d til m ø derne (se Villy og Ruth Dvinge længere oppe). Sus og Dora gør et k æ m pearbejde me d de syge og de m der er på plejehje m, de besøger de m, op m u n tre de m og st u derer også me d de m. Ove og Dora Jensen Dem m å vi nok betegne so m de stille slidere, de gør ikke meget væsen u d af sig, m e n løser alle deres opgaver stille, m e n trofast. Som n ævnt ovenfor er Dora og Sus et godt m akkerpar. Ove har sin egen s n usfornuftige logik et ekse m pel på dette kunne være: hvis dine børn ikke m å hjælpe til når de vil, så vil de m å ske ikke senere når de skal. Ove stiller også altid op når der er p raktisk arbejde i Rigssalen, haven o.s.v. Frederik og Anna Andersen Er et par elskelige ældre m e n nesker der er tilflyttet fra Tønder Menighed, de har ikke det st ærkeste helbred, og især har Anna store proble mer m e d en tu mor på hørenerven. Men de er altid glade og i godt h u mør, og bøvler på det bedste de har lært, især Frederik løfter de opgaver ha n n u engang m agter. De virker lidt so m et s æ t reserve bedsteforældre for m a nge i menigheden. Mig s elv (Lars og Karin Krüger) Du kan læse lidt o m mig i indledningen, og ellers slog jeg mine første folder i forkyndelsen i Århus, me d m a sser af trap peo pgange. De har jo flere dile m maer indbygget, starter m a n for oven, så står m a nge på de ne dre etager og følger m e d, og vise versa, et andet proble m er jo når der f.eks. er 3 døre på en afsats, og m a n ringer på på den ene, så ko m mer m å ske alle tre u d og lukker op. Selv o m det m å ske ikke virker så da n i dag, så har jeg egentlig altid været en meget frygtso m person, i den forbindelse glem mer jeg aldrig mit første kredtjenerbesøg vi havde her i Over Jerstal. Vi var to der skulle gå me d Jørgen Henri Larsen, jeg var spritny og vi skulle gå i Uldal, da vi

13 Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 13 af 13 ko m mer til distriktet, siger Jørgen; mig og den an den m akker vi tager denne gade, så kan d u bare tage den anden gade, og jeg havde faktisk ikke gået alene før, så der skulle synkes en m eget stor klu m p i halsen da jeg ringede på den første dør. Så jeg m å jo have u dviklet mig noget siden da, idet jeg i skrivende stund tjener so m TT - m a n d. Min h ustru har jeg importeret fra Odense, h u n er en trofast støtte; so m m a n siger der står en kvinde bag enhver m a n d. Men nok o m mig, en evt. bedø m melse m å jeg overlade til an dre. Og de efterfølgende generationer m å så selv doku me nterer deres videre hå n dtering af vort fælles arvegods Over Jerstal Menighed. Med k ærlig hilsen Lars Krüger en bro der i Sandheden.

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Københavnerdrengen 1

Københavnerdrengen 1 18. DECEMBER Københavnerdrengen 1 Vi har fået en københavnerdreng og han hedder Frederik. Det var mors idé. Hun mente, det var synd for de mange børn i København, der slet ikke fik nogen sommerferie, men

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

FRITTERENS MÅNEDSBREV

FRITTERENS MÅNEDSBREV FRITTERENS MÅNEDSBREV SÅDAN GIK NOVEMBER MÅNED I november måned fik børnene følgende at spise til eftermiddagsmad. Husk, som altid, at Lone gerne tager mod forslag til eftermiddagsmaden. A38 med ymerdrys

Læs mere

3 Sange med tekst af H. C. Andersen

3 Sange med tekst af H. C. Andersen Bendt Astrup 3 Sange med tekst af H. C. Andersen For lige stemmer 2004 3 sange med tekst af H. C. Andersen Bendt Astrup Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 Poesien H. C. Andersen Soprano Alto

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Prinsessen vil gifte sig med mig. Prinsessen vil vælge mig til mand.

Prinsessen vil gifte sig med mig. Prinsessen vil vælge mig til mand. LÆSETEATER 4 Klods-Hans af H.C. Andersen - et kunsteventyr Roller: Fortæller 1, Fortæller 2, Broder 1, Broder 2, Klods-Hans, Faderen, Prinsessen Ude på landet lå en gammel gård. Bonden havde to sønner,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18 10:01:25:18. 3 <Jeg hedder Joaquim Nyamtumbo.> 10:01:30:04 10:01:35:11 <Jeg kom til verden i Mozambique.

2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18 10:01:25:18. 3 <Jeg hedder Joaquim Nyamtumbo.> 10:01:30:04 10:01:35:11 <Jeg kom til verden i Mozambique. 0 STORY: 20415666 00:00:00:00 00:00:00:08 LANG: OPN TITEL: En mand, to koner EPS: BAND NR: DVT/KIRSTINE C. BALOTI 1 10:00:50:13 10:00:53:14 2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Prædiken til søndag den 23. august 2015. Søndagen som også hedder den 12. søndag efter trinitatis. Ordene i dag handler om ikke at se og høre og tale.

Prædiken til søndag den 23. august 2015. Søndagen som også hedder den 12. søndag efter trinitatis. Ordene i dag handler om ikke at se og høre og tale. Prædiken til søndag den 23. august 2015 Søndagen som også hedder den 12. søndag efter trinitatis. salmer: 392, 564, 538, 367 Ordene i dag handler om ikke at se og høre og tale. At blive ramt af stumhed,

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Helligsø Lukas 13, 1-9. Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN

21. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Helligsø Lukas 13, 1-9. Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN 21. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Helligsø Lukas 13, 1-9 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN Det er ikke min skyld! siger den fire-årige til sin mor, da hun kommer ind

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

H E L E E Nr 3 marts 2015

H E L E E Nr 3 marts 2015 H E L E E Nr 3 marts 2015 HELENENYT Nr. 3 (marts årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere