Hjørring Kommune. Juridisk notat vedr. afviklingen af Havbakken Sag nr A Side 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Kommune. Juridisk notat vedr. afviklingen af Havbakken Sag nr A Side 1."

Transkript

1 Hjørring Kommune Sag nr A Side 1. Juridisk notat vedr. afviklingen af Havbakken Ejerforhold og drift: Ældrecenter Havbakken ejes af Hjørring Kommune. Havbakken er opført efter almenboligloven, som plejeboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Opsigelsesregler på plejehjem Socialministeren har i et svar til socialudvalget 2001 redegjort for opsigelsesreglerne for plejehjem/plejeboliger. Socialministeren svarer, at udgangspunktet er, at lejerne i almene plejeboliger er uopsigelige. Der kan dog foreligge følgende opsigelsesgrunde: Hvis udlejeren dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at lejemålet på fraflyttes Hvis der er tungtvejende grunde, der gør det magtpåliggende for udlejer at kunne sige op Foreligger der en af de i almenlejeloven ovenfor nævnte opsigelsesgrunde, kan udlejer opsige lejeren, men det er en betingelse, at lejeren samtidig får anvist en anden og passende bolig. Ministeren for by, bolig og landdistrikter har i et ministersvar fra 2012 (S 401, 12/11-12), redegjort for, at kommunen kan opsige beboere i plejeboliger efter almenlejeloven med henvisning til behov for tilpasning af plejeboligområdet. Det bemærkes endvidere i ministersvaret, at nedlæggelse af plejeboliger kan ske ved ommærkning til almene ældreboliger, familieboliger eller ungdomsboliger, salg til anden anvendelse eller nedrivning. Er der tale om kommunalt ejede plejeboliger har kommunalbestyrelsen kompetence til alene at træffe beslutning om nedlæggelse. Ministeren fra by, bolig og landdistrikter har endvidere svaret på spørgsmål nr. 138 KOU, alm. Del , at kommunalbestyrelsen efter almenboligloven har pligt til at drage omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger, heri ligger, at kommunen skal sørge for, at kommunen både har et tilstrækkeligt antal plejeboliger og almindelige ældreboliger til at dække behovet. Når der er tale om kommunale plejeboliger, har kommunen i kraft af sine ejerbeføjelser ret til at ændre status på plejeboligerne ved at frakoble de

2 Side 2 tilhørende servicearealer, hvorved plejeboligerne fremover får status som almindelige ældreboliger. Det kan f.eks. ske ved at kommunen sælger servicearealerne eller tager dem i brug til andre formål. Ankestyrelsen har ligeledes forholdt sig til lukning af et plejecenter, jf. principafgørelse F Her fastslås det, at Ankestyrelsen finder en kommunes beslutning om lukning af et plejecenter som led i tilpasning af plejeboligkapaciteten som en lovlig opsigelsesgrund overfor den enkelte lejer. Nuværende beboeres lejekontrakt: På Havbakken har beboerne indgået en lejekontrakt med Hjørring Kommunes boligadministration. Under opsigelse i kontrakten er ordlyden: Lejer kan opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Udlejer kan opsige lejeaftalen efter reglerne i lov om leje af almene boliger, f.eks. når nedrivning eller ombygning medfører, at det lejede må fraflyttes, eller når lejer har tilsidesat god skik og orden, og forholdet er af en sådan karakter, at lejers flytning er påkrævet. Der er særlige regler i lov om leje af almene boliger for udlejeres opsigelse af ungdomsboliger. Med baggrund i ovenstående nævnte ministersvar samt Ankestyrelsens principafgørelse F-8-01 vurderer Hjørring Kommune, at der er hjemmel til at opsige beboerne med begrundelse i almenlejelovens 85, stk. 1, nr. 5: Udlejeren kan opsige lejeaftalen i følgende tilfælde: Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet. Formalia vedrørende evt. opsigelse: Der er efter almenlejeloven en fast procedure, der skal følges, hvis udlejeren ønsker at opsige lejeren. Opsigelsen skal være skriftlig, og den skal indeholde oplysning om lejerens mulighed for at gøre indsigelse mod opsigelsen. Endelig skal den indeholde oplysning om opsigelsesgrunden. Er de tre betingelser ikke opfyldt, er opsigelsen ugyldig og lejeren kan se bort fra den. Samtidig med opsigelsen af plejeboligen, skal beboeren stilles en anden og passende plejebolig til rådighed. Opsigelsesvarslet er som hovedregel mindst 3 måneder. Lejers indsigelse mod opsigelse:

3 Side 3 Lejeren kan gøre indsigelse mod opsigelsen inden for 6 uger. Udlejeren, Hjørring Kommune, har herefter mulighed for at indbringe sagen for Boligretten, hvis udlejer vil fastholde opsigelsen. Udlejer skal indbringe sagen for Boligretten inden for 6 uger efter modtagelse af indsigelsen. Boligretten vil herefter vurdere, om opsigelsen er berettiget dels vurdere om der foreligger vægtige grunde, herunder om der er en tilstrækkelig offentlig interesse i at opsige lejeren, dels om det givne tilbud om en anden bolig opfylder kravet om at være en passende bolig. Området er afsøgt ved andre kommuner, der melder tilbage, at der ikke har været anlagt sag ved Boligretten ved tidligere lukninger af plejecentre i de respektive kommuner, idet alle beboere har accepteret opsigelsen og tilbuddet om en ny plejebolig efter indstilling af driften. Vælger beboerne på Havbakken at gøre indsigelse mod opsigelsen, og Hjørring Kommune indbringer sagerne for Boligretten, må det antages, at indsigelsen har opsættende virkning, imens sagen behandles. Baggrunden herfor er, at det i sager om udsættelse af lejere er fogedretten, der om nødvendigt med politiets bistand, sørger for at udsætte lejeren. Fogedretten kan som udgangspunkt kun tvangsfuldbyrde på grundlag af et særligt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, typisk en dom eller et retsforlig. En udsættelse af lejer efter anlæggelse af sag i Boligretten, vil derfor kun kunne ske, efter der er faldet dom. I den mellemliggende periode vil beboeren kunne blive boende på Havbakken. Det er uafklaret, om en dom ved Boligretten vil resultere i, at en opsigelse vil blive godkendt eller ej, på baggrund af manglende retspraksis på området. Hvis en beboer ikke ønsker at flytte efter opsigelse og gør indsigelse, kan beboeren få hjælp af hjemmeplejen/sygeplejen, når driften er indstillet på Havbakken. Omfanget af hjemmehjælp og sygepleje til den enkelte beboer vil blive udmålt efter en konkret og individuel vurdering. Beboeren vil i denne situation være tilbudt anden bolig med døgnhjælp, men har ikke ønsket at tage imod dette. Flytning uden samtykke Ved en flytning kan der være behov for værgemål i forbindelse med ansøgning om anden plejehjemsplads, indgåelse af lejekontrakt, ansøgning om hjælp til indskud, boligstøtte mv.

4 Side 4 12 aktuelle beboere på Havbakken er vurderet til ikke at være i stand til at give informeret samtykke og dermed ansøge om anden bolig mv. Der er søgt værgemål i forbindelse med en eventuel flytning for disse beboere. Der er på nuværende tidspunkt etableret værgemål for 5 ud af de 12 borgere. Statsforvaltningens afgørelse afventes i de resterende 7 sager. Hvis driften indstilles på Havbakken, vil der være beboere, som har behov for døgnpleje, som ikke kan dækkes af hjemmeplejen/sygeplejen, hvorfor beboeren har behov for flytning til anden plejebolig. Kan beboeren ikke selv give et informeret samtykke til flytning til en anden plejebolig, og har beboeren intet værgemål, vil beboeren være omfattet af reglerne om flytning uden samtykke. Beboerne vil kunne flyttes efter reglerne i Servicelovens 129, stk. 2, hvor en person med en erhvervet mental svækkelse (f.eks. demens), som ikke modsætter sig flytning, vil kunne flyttes på baggrund af beslutning af kommunen. En eventuel flytning uden samtykke vil begrundes i, at driften er indstillet på ældrecentret, og der derfor ikke tilbydes den pleje, som beboeren har behov for. Hvis beboeren eller en værge modsætter sig flytning, vil der kunne indstilles til flytning uden samtykke efter Servicelovens 129, stk. 1, hvor statsforvaltningen træffer afgørelse om flytning. Statsforvaltningen har aktuelt 2 ugers sagsbehandlingstid på sager vedrørende flytning uden samtykke efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Tilbud om anden og passende plejebolig: Hvis driften skal indstilles, og beboerne evt. opsiges, skal de nuværende beboere tilbydes en anden og passende plejebolig samtidig med, at beboerne varsles om indstilling af driften. Med det nuværende flow for plejeboliger kan det være svært at opfylde dette, hvis de nuværende beboere skal opsiges til samme dato. En måde at sikre boliger til alle til en fælles opsigelsesdato kan være, at beboerne tilbydes plejebolig på henholdsvis Fynsgade, Hjørring og Vendelbocentret, Sindal. Det er muligt at genåbne de tidligere lukkede 12 pladser på Fynsgade samt 6 pladser på Vendelbocentret til dette konkrete formål at få afviklet Havbakken. Med denne løsning vil det samtidig sikres, at de fleste beboere kan flyttes på samme tid og med øvrige kendte medbeboere til samme sted. Alternativt kan beboernes ønsker til fremtidig plejebolig undersøges, og beboerne kan skrives op på ventelisten med førsteret til førstkommende ledige boliger på det pågældende ældrecenter. Med denne løsning kan alle

5 Side 5 nuværende beboere ikke opsiges på én gang. Beboerne vil skulle opsiges løbende, som de andre plejeboliger bliver ledige til. Myndighedsafdelingen, februar 2019

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Skrivelse om visitation til boformer efter servicelovens 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 448 Offentligt SKR nr 9402 af 03/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde.

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde. Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde. For begge steder gælder det, at beboere der ikke kan give et informeret samtykke alene kan flyttes efter reglerne om magtanvendelse. Dette betyder,

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 177 Offentligt Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget 31. maj 2016 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Notat. til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen af sager om udsættelse af lejere, der tilsidesætter god skik og orden

Notat. til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen af sager om udsættelse af lejere, der tilsidesætter god skik og orden Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Socialm. sagsnr. 2009-1438 Justits. sagsnr.: 2009-749-0465 Dato: 9. marts 2010 Notat til Folketingets Boligudvalg og Retsudvalg om behandlingen

Læs mere

Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt

Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 206 Offentligt Socialministeriet Handicapenheden J.nr. 222-1794 BILAG Rettigheder fra den almene lejelov, der meningsfuldt kan overføres til længerevarende

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

Om og tilbygning

Om og tilbygning Om og tilbygning 2017-2019 Efter grundige undersøgelser, drøftelser og overvejelser er det blevet besluttet: Gråsten plejecenter om- og tilbygges fra de nuværende 37 boliger til at vi fremover får 48 boliger.

Læs mere

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere i Frederikshavn Boligforening

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere i Frederikshavn Boligforening Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere i Frederikshavn Boligforening 1. Indledende bemærkninger Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside frederikshavnboligforening.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105)

Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for længerevarende tilbud i almenboliger (Almenboligloven 105) Indhold

Læs mere

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere

Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere Offentlig politik for boligsøgende, beboere og disses husstand, samt fraflyttere 1. Indledende bemærkninger Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside www.bovia.dk er Bovia, Engstien 2 A, 6000 Kolding, CVR

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

B O L I G S E L S K AB E T L AN G E L AN D

B O L I G S E L S K AB E T L AN G E L AN D B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E H O S B O L I G S E L S K AB E T L AN G E L AN D 1. Indledende bemærkninger... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Dataansvar... 3 2. Behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016

Indholdsfortegnelse. Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3702284#0 Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger 00.01.10-A00-2-15 18-03-2016 3702284#0 - Ankestyrelsens afgørelse om 107 i almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Vejledende serviceniveau for. Når du ansøger om en plejebolig 2018/19

Vejledende serviceniveau for. Når du ansøger om en plejebolig 2018/19 Vejledende serviceniveau for Når du ansøger om en plejebolig 2018/19 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6.juni 2018 1 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for Når du ansøger om en plejebolig...

Læs mere

Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården.

Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården. Notat vedrørende den praktiske proces med at få flygtningen ind på Søkilde og Baunegården. Dette notat forsøger at beskrive en række praktisk forhold i forbindelse med indflytning af flygtningefamilier

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra: Vedrørende: Opsamling på høringssvar Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

BOLIGFORENINGENS PERSONDATAPOLITIK

BOLIGFORENINGENS PERSONDATAPOLITIK BOLIGFORENINGENS PERSONDATAPOLITIK Du kan benytte vores hjemmeside uden at vi indsamler personoplysninger om dig. Hvis du i øvrigt kontakter eller korresponderer med os, behandler vi som dataansvarlig

Læs mere

Plejebolig og Plejehjem

Plejebolig og Plejehjem Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have

Læs mere

Notat om etablering af friplejehjem i Nørager

Notat om etablering af friplejehjem i Nørager Notat om etablering af friplejehjem i Nørager Dette notat oplister en række opmærksomhedspunkter, såfremt der etableres et friplejehjem i Rebild. Ifølge avisomtale vil der potentielt blive bygget et friplejehjem

Læs mere

Plejebolig og Plejehjem

Plejebolig og Plejehjem Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Information vedrørende planen og genhusning: Hvad skal der ske nu og de næste måneder. Spørgsmål

MUNKEBJERGPARKEN. Information vedrørende planen og genhusning: Hvad skal der ske nu og de næste måneder. Spørgsmål Information vedrørende planen og genhusning: Hvad skal der ske nu og de næste måneder. Spørgsmål HVOR STARTER VI RENOVERINGEN: Vi er i gang med at analysere og tage stilling til hvor vi skal starte renoveringen.

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

FA09 behandler persondata relateret til udlejning i forbindelse med nedenstående

FA09 behandler persondata relateret til udlejning i forbindelse med nedenstående Behandling af personoplysninger om beboere hos FA09 I FA09 behandler vi løbende forskellige persondata om dig. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter,

Læs mere

Beboernes persondata

Beboernes persondata Beboernes persondata Baggrund Persondataloven indeholder en række regler, som bl.a. giver beboere, der registreres personoplysninger om, en række rettigheder. Rettighederne bidrager til åbenhed, og til

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORETS PERSONDATAPOLITIK

KOLLEGIEKONTORETS PERSONDATAPOLITIK KOLLEGIEKONTORETS PERSONDATAPOLITIK 1. Indledende bemærkninger og formål 1.1. Hos Kollegiekontoret vil vi løbende behandle forskellige persondata om dig. Vi er derfor forpligtede til at orientere om, hvilke

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Afd. 7 Højstruphave Velkommen til orienterende møde vedrørende helhedsplan.

Afd. 7 Højstruphave Velkommen til orienterende møde vedrørende helhedsplan. Afd. 7 Højstruphave Velkommen til orienterende møde vedrørende helhedsplan. Dagsorden: Præsentation. Opfølgning på sidste møde Genhusning Spørgsmål Opfølgning. Opfølgning på sidste møde. Siden sidste møde

Læs mere

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E I A R B E J - D E R N E S B O L I G F O R E N I N G

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E I A R B E J - D E R N E S B O L I G F O R E N I N G B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E I A R B E J - D E R N E S B O L I G F O R E N I N G 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Dataansvar... 2 2. Behandling

Læs mere

Egedal Kommune. Lovliggørelse af Egedal Kommunes Socialpykiatriske Botilbud - beslutning. EGEDAL KOMMUNE Social - og Sundhedsudvalget

Egedal Kommune. Lovliggørelse af Egedal Kommunes Socialpykiatriske Botilbud - beslutning. EGEDAL KOMMUNE Social - og Sundhedsudvalget Egedal Kommune EGEDAL KOMMUNE Social - og Sundhedsudvalget 2014- JJH2SK Lovliggørelse af Egedal Kommunes Socialpykiatriske Botilbud - beslutning Acadresag nr. 16/18122 Beslutningstema Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Behandling af personoplysninger for boligsøgende, beboere samt fraflyttere

Behandling af personoplysninger for boligsøgende, beboere samt fraflyttere ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Behandling af personoplysninger for boligsøgende, beboere samt fraflyttere Formål Hos Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe vil vi løbende behandle forskellige persondata,

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Delegationsplan Hillerød Kommune 2018

Delegationsplan Hillerød Kommune 2018 Delegationsplan Hillerød Kommune 2018 Omsorg og Livskraftsudvalget Godkendt af byrådet den 21. marts 2018 Side 1/11 ndhold Nr. Lovgrundlag 1. ekendtgørelsen om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse

Læs mere

Behandling af personoplysninger om beboere

Behandling af personoplysninger om beboere Behandling af personoplysninger om beboere B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E H O S A R B E J D E R N E S B Y G G E F O R E N I N G 1. Indledende bemærkninger...

Læs mere

Behandling af personoplysninger om beboere hos Hasseris Boligselskab

Behandling af personoplysninger om beboere hos Hasseris Boligselskab Behandling af personoplysninger om beboere hos Hasseris Boligselskab Behandling af personoplysninger om beboere hos Hasseris Boligselskab... 1 1. Indledende bemærkninger... 2 2. Behandling af persondata

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapboliger

Plejeboliger og ældre- og handicapboliger Plejeboliger og ældre- og handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejehjem og boliger der er specielt indrettet til ældre og handicappede. Ældre- og handicapboliger er placeret dels i tilknytning

Læs mere

S T R U E R B OLIGSELSKAB

S T R U E R B OLIGSELSKAB B E H AN D L I N G AF P E R S ON OPLYSNINGER OM BEBOERE H OS S T R U E R B OLIGSELSKAB 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Dataansvar... 2 2. Behandling af persondata relateret til udlejning

Læs mere

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017

Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet. Plankonferencen 2017 Status på udviklingen af ældre- og plejeboligområdet Plankonferencen 2017 Hvad er ældre- og plejeboliger? Ældrebolig: En bolig til borgere, der på grund af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, har

Læs mere

Ældrerådet. Dagsorden. til mødet den 15. november 2011 kl. 08:00 i mødelokale 1, Asylgade 22, Thisted. Medlemmer:

Ældrerådet. Dagsorden. til mødet den 15. november 2011 kl. 08:00 i mødelokale 1, Asylgade 22, Thisted. Medlemmer: Ældrerådet Dagsorden til mødet den 15. november 2011 kl. 08:00 i mødelokale 1, Asylgade 22, Thisted. Medlemmer: Gudi Skaaning Skovmose Hans Dall Leo Søndermølle Jytte Westergaard Mona Ubbesen Martin Stoltenberg

Læs mere

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E H O S S V E N D B O R G A N D E L S - B O L I G F O R E N I N G

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E H O S S V E N D B O R G A N D E L S - B O L I G F O R E N I N G B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E H O S S V E N D B O R G A N D E L S - B O L I G F O R E N I N G 1. Indledende bemærkninger... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Dataansvar...

Læs mere

Principper for tildeling af plejebolig og ældre- og handicapvenlige boliger

Principper for tildeling af plejebolig og ældre- og handicapvenlige boliger SOCIAL OG SUNDHED Hjælpemidler og Visitation Dato: 12. juni 2018 Principper for tildeling af plejebolig og ældre- og handicapvenlige boliger Indhold Hvornår kan jeg søge om plejebolig... 2 Hvem kan blive

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

Vejledning til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer

Vejledning til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer VEJ nr 9396 af 08/08/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-5288 Senere

Læs mere

KOLLEGIEKONTORETS PERSONDATAPOLITIK

KOLLEGIEKONTORETS PERSONDATAPOLITIK KOLLEGIEKONTORETS PERSONDATAPOLITIK 1. Indledende bemærkninger og formål 1.1. Hos Kollegiekontoret vil vi løbende behandle forskellige persondata om dig. Vi er derfor forpligtede til at orientere om, hvilke

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2018-2019 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning...3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne...3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:...3 Visitationskriterier

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

SÆH ønsker ligeledes afdækket, om kommunen kan pålægge de private boligselskaberne at udleje til en andre boligsøgende.

SÆH ønsker ligeledes afdækket, om kommunen kan pålægge de private boligselskaberne at udleje til en andre boligsøgende. Internt notat Team Byggeri og Ejendomme 03-04-2018 Side 1. Notat vedrørende midlertidig anden brug af plejeboliger 1. Sagens omstændigheder SÆH ønsker midlertidig at udleje kommunalt ejede almene ældreboliger,

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

OFFENTLIG POLITIK FOR BEBOER OG DISSES HUS- STAND SAMT FRAFLYTTER

OFFENTLIG POLITIK FOR BEBOER OG DISSES HUS- STAND SAMT FRAFLYTTER OFFENTLIG POLITIK FOR BEBOER OG DISSES HUS- STAND SAMT FRAFLYTTER Indledende bemærkninger Udbyderen og ejeren af denne hjemmeside er Foreningen Børglum Kollegiet, CVR 46973119, Børglumvej 2, 8240 Risskov

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Privatlivspolitik. (Håndtering af personoplysninger om private lejere)

Privatlivspolitik. (Håndtering af personoplysninger om private lejere) Privatlivspolitik (Håndtering af personoplysninger om private lejere) 1. Indledning I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan A. Enggaard-koncernen behandler personoplysninger om dig, når

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E RE

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E RE B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E RE Afsnit 1: Indledende bemærkning... side 2 Formål Dataansvar Afsnit 2: Behandling af personoplysninger relateret til udlejning

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Social og Sundhed Notatudkast

Social og Sundhed Notatudkast Social og Sundhed Notatudkast Status og forventet udvikling i behov for plejeboliger i Assens UDKAST 20. december 2018 Dette notat omhandler 1. Status vedr. antal plejeboliger 2. Demografisk udvikling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner 2012/1 LSV 188 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2012-01707 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2013 Forslag

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Karlstrup Boligselskab PROCEDURE FOR KLAGER

Karlstrup Boligselskab PROCEDURE FOR KLAGER Karlstrup Boligselskab PROCEDURE FOR KLAGER Hvad skal en klage indeholde? En klage skal altid være skriftlig og meget konkret. Den skal indeholde: Navn og adresse på den, som der klages over. Dato, tidspunkt

Læs mere

Behandling af personoplysninger om beboere

Behandling af personoplysninger om beboere Behandling af personoplysninger om beboere 1 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 1.1 Formål...3 1.2 Dataansvar...3 2. BEHANDLING AF

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Ældreboliger administration

Ældreboliger administration Ældreboliger administration COK Kursus i Vejle Den 11. juni 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Husordensovertrædelser i BEBOERKLAGENÆVNET. Tirsdag den 7. november v/beboerklagenævnets formand, Ove G. Jensen

Husordensovertrædelser i BEBOERKLAGENÆVNET. Tirsdag den 7. november v/beboerklagenævnets formand, Ove G. Jensen Husordensovertrædelser i BEBOERKLAGENÆVNET Tirsdag den 7. november 2017 v/beboerklagenævnets formand, Ove G. Jensen BEBOERKLAGENÆVNET formand (jurist beskikket af Statsforvaltningens direktør) medlem (indstillet

Læs mere

Bilag 4: Status på plejeboliger

Bilag 4: Status på plejeboliger #split# Bilag 4: Status på plejeboliger Sekretariat for Sundhed og Velfærd Dato: 09-06-2017 Sags. nr.: 27.42.00-P20-1-17 Sagsbeh.: LE Lokaltlf.: +4599455841 Ny Rådhusplads 1 9700 Telefon 9945 4545 CVR

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

VISITATIONSREGLER PÅ ÆLDREOMRÅDET Kvalitetsstandard for tildeling af bolig på plejecenter og handicapegnet bolig

VISITATIONSREGLER PÅ ÆLDREOMRÅDET Kvalitetsstandard for tildeling af bolig på plejecenter og handicapegnet bolig SOCIAL OG SUNDHED Hjælpemidler og Visitation August 2018Dato: 30. oktober 2014 VISITATIONSREGLER PÅ ÆLDREOMRÅDET Kvalitetsstandard for tildeling af bolig på plejecenter og handicapegnet bolig INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune?

Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Plejebolig Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Hvem kan få en plejebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en plejebolig. Du kan få en plejebolig, hvis: det ikke er

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere