Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen"

Transkript

1 Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

2 Indholdsfortegnelse Indledning Overordnet organisering af 1. praktikperiode... 2 Skolepraktikorganisering: Overgangen mellem praktik 1.1 og Jf. bekendtgørelsen er eleven både på plejehjem og i hjemmeplejen, det er den enkelte kommune, der planlægger forløbet EUD GF2 og EUV GF2:... 3 EUD merit og EUV Merit: Forudsætnings- og forløbssamtale Evalueringer og standpunktsbedømmelse i praktik Praktik 1.1 og 1.2: Manglende progression hos eleven i forhold til de faglige mål... 5 Vejledende samtale:... 5 Helhedsvurdering:... 5 Praktik Temaer i praktik 1.1:... 6 Praktik Temaer i praktik 1.2:... 9 Bilag 1 Planlægningsark - Tematiseret læringsforløb i somatikken....8 Bilag 2 Planlægningsark - Tema: Rehabilitering.. 10 Bilag 3 Planlægningsark - Tema: Klinisk sygepleje og tidlig opsporing Bilag 4 Planlægningsark - Tema: Myndighedsfunktonen. 14 Bilag 5 Planlægningsark - Tema: Forebyggelse af indlæggelser.. 16 Bilag 6 Planlægningsark - Tema: Aktivitet og samarbejde med borgere, pårørende og frivillige...18 Bilag 7 Tomt Planlægningsark. 20 Bilag 8 Forudsætnings- og forløbssamtale med skema.22 Bilag 9 Hjælpeskema PASS.24 1

3 1. Indledning Samarbejdsaftalen er udarbejdet i forbindelse med implementeringen af den nye uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen, som trådte i kraft den 1. januar Ændringerne i den nye uddannelsesordning fordrer et struktureret og progressivt arbejde med praktikken samt praktikmålene. Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre elevens oplevelse af sammenhæng og kontinuitet i 1. praktikperiode - samt sikre faglig progression og udvikling i forhold til praktikmålene. Læringsredskabet skal sikre, at det er elevens praktikmål, der er styrende for praktikken og planlægning af denne. Målgruppen er eleven, ansvarlige vejledere og praktikvejledere samt uddannelsesansvarlige og koordinatorer. Samarbejdsaftalen er et pædagogisk arbejdsredskab, som skal anvendes af elev og praktikvejleder i praktikperiode 1.1 og 1.2. Det er praktikstedernes ansvar at sikre overgangen mellem praktik 1.1 og 1.2, så eleven oplever et sammenhængende praktikforløb indholdsmæssigt og praktisk. Det er det enkelte praktiksteds ansvar at tilrettelægge og udvikle praktikuddannelsen ud fra uddannelsens mål, elevernes forudsætninger og praktikstedets muligheder jf. Forudsætnings- og forløbssamtale (FF-samtalerne). Samarbejdsaftalen er indgået mellem arbejdsgiverne tilknyttet SOSU Nord. 2. Overordnet organisering af 1. praktikperiode 1. praktikperiode har titlen Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen i hjemmepleje og på plejehjem og varighed afhænger af den detaljerede skole-praktikplan. Se SOSU Nords hjemmeside: Praktikken afvikles med praktik 1.1 som primært har fokus på serviceloven, hvor borgergrundlaget er under sundhedsloven. Praktik 1.2 har primært fokus på sundhedsloven. Skolepraktikorganisering: EUD GF2 Skoleperiode 1 Praktik 1.1 Skoleperiode 2 Praktik 1.2 EUV GF2 Praktik 1.1 Dag 1 er intro på skolen Skoleperiode 2 Praktik 1.2 EUD merit Skoleperiode 2 Praktik 1.2 EUV merit Skoleperiode 2 Praktik 1.2 2

4 3. Overgangen mellem praktik 1.1 og 1.2 Jf. bekendtgørelsen er eleven både på plejehjem og i hjemmeplejen, det er den enkelte kommune, der planlægger forløbet. Da praktik 1 er opdelt i 2 del-praktikker er FF-samtalen og evalueringerne vigtige redskaber for at sikre sammenhæng i praktikken. EUD GF2 og EUV GF2: Praktik 1.1 FF-samtale - i det 14 dages introduktionforløb Prøvetidssamtale Statussamtale Midtvejsevaluering Hjælpeskema udfyldes og der følges op på FF-samtalen Praktik 1.2 FF-samtale Midtvejsevaluering Praktikerklæring Praktikerklæring og der følges op på FF-samtalen Eleven formidler hjælpeskemaet EUD merit og EUV Merit: Praktik 1.2 Forudsætnings- og forløbssamtale Midtvejsevaluering Praktikerklæring 3.1 Forudsætnings- og forløbssamtale FF-samtalen er et kontinuerligt arbejdsredskab, for eleven, parktikvejlederen og skolen gennem uddannelsen. FF-samtalen afvikles indenfor de første 2 uger af Praktik 1.1 og Praktik 1.2. Samtalen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i forhold tidligere skoleperioder, praktikperioder, tidligere job og uddannelser også udenfor fagområdet, personlige kompetencer, erfaringer og særlige behov. Praktikforløbet planlægges ud fra ovensstående. Eleven forbereder sig skriftligt til FF-samtalen ud fra nedenstående. 3

5 Eleven har ansvaret for at formilde skriftlige evalueringer fra tidligere praktikperioder og skolesamtaler. Afvikling af FF-samtale Varighed ca. 1 time. Deltagere: Elev, Ansvarlig praktikvejleder/daglig vejleder/leder. Intentionen med samtalen er at vi sammen danner et billede af grundlaget for din praktik her. Samtalen består af 3 dele: Dine forudsætninger for denne praktik Du præsenterer dig, og fortæller hvilke erfaringer du har med dig fra evt. tidligere job/fritidsjob/ uddannelse. Erfaring med læring og læringsstil. Hvad arbejdede du med i skoleperioden? Hvilke anbefalinger fik du af din kontaktlærer i skoleperioden? Hvad ville dine lærere fortælle hvis vi kontaktede dem? Har du opmærksomhedspunkter herunder særlige hensyn, der er vigtige at have kendskab til i planlægningen af din praktik? Herefter fremlægger du slutevalueringen fra evt. tidligere praktikker. Hvilket niveau nåede du i forhold til dine praktikmål? Hvad skal du især arbejde videre med? Rammer og vilkår på praktikstedet Aftale om hvilken ugedag der skal afleveres observations-, refleksions- og planlægningsskema. Den ugentlige vejledningssamtale planlægges mellem vejleder og elev, undervisning osv. Vilkår for elever, i forhold til tid til forberedelse, refleksion og opgaver. Overordnet planlægning af dit uddannelsesforløb Hvor mange uger består praktikken af. Dato for statussamtale, midtvejsevaluering og praktikerklæring fastsættes. Emnerne for de enkelte uger gennemgås. Er der aftaler og opgaver der skal følges op på efter denne samtale? Er planen tydelig for alle deltagere og hvordan skal den formidles til øvrige i gruppen? 3.2 Evalueringer og standpunktsbedømmelse i praktik 1. Praktik 1.1 og 1.2: Midt i praktik 1.1 afholdes der en statussamtale. Prøvetidssamtalen ift. ansættelsesforhold, afholdes inden statussamtalen og adskilles derfra. Praktikstedet udarbejder i samarbejde med eleven en midtvejsevaluering baseret på hjælpeskemaet som afslutning på praktik 1.1. Der evalueres på alle praktikmål i hjælpeskemaet fra PASS. Se 4

6 Som udgangspunkt forventes eleven efter praktik 1.1 at have opnået målene på servicelovsområdet på rutineret niveau. Elever der begynder deres uddannelse i praktik 1.2 forudsættes at have opnået målene jf. serviceloven på rutineret niveau inden uddannelsesstart. Som udgangspunkt forventes eleven efter praktik 1.2 at have opnået dele af målene indenfor sundhedslovsområdet relateret til skoleperiode 2 på rutineret niveau. Området er sygepleje til patienter med hjertekar sygdomme, lungelidelser, mave og tarm lidelser, endokrinologiske lidelser, neurologiske lidelser og demens samt farmakologi og medicinhåndtering i relation til førnævnte lidelser. 4. Manglende progression hos eleven i forhold til de faglige mål Vejledende samtale: Opleves der manglende progression hos eleven i forhold til forventet udvikling, orienteres kontaktlæreren, og der indkaldes til en vejledende samtale, hvor elev, kontaktlærer, praktiksted og arbejdsgiver deltager. Helhedsvurdering: Hvis der efter en vejledende samtale fortsat ikke opleves progression orienterer praktikstedet praktikpladskonsulent, som indkalder til en helhedsvurdering, hvor elev, praktikpladskonsulent, praktiksted og arbejdsgiver deltager. Der indkaldes ligeledes til helhedsvurdering hvis eleven ikke forventes at praktik 1.2 bedømmes godkendt. Helhedsvurderinger skal afholdes 3 uger før praktikken slutter. Ekstra samtaler: Såfremt praktikstedet oplever behov for ekstra samtaler udover de formelle, inddrages uddannelseskonsulent/koordinatorer. 5

7 Eleven arbejder med alle praktikmål gennem hele praktikperioden. Der er udpeget særlige temaer for praktik 1.1 og praktik 1.2. Ud fra temaerne vælges borger/patient grundlaget. Temaerne beskrives i det følgende. Praktik 1.1 Som en del af praktikforløbet i kommunal regi tilrettelægges obligatoriske tematiseret læringsforløb med fokus på grundlæggende pleje og praktisk bistand efter Serviceloven og sygepleje efter Sundhedsloven. På skolen har eleven haft fokus på følgende emner: Social- og sundhedsassistentens rolle i det nære sundhedsvæsen Social- og sundhedsassistentens samarbejde med borgere i det nære sundhedsvæsen Sundhedsfremme i det nære sundhedsvæsen Sygepleje og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen Temaer i praktik 1.1: Tema 1: Introduktion Varighed 2 uger Uge 1 Introduktion til kommunen, herunder værdigrundlag, personalepolitik, regler, normer, takt og tone mm. Introduktion til praktikstedet og praktikkens rammer af ansvarlig vejleder og praktikvejleder Introduceres til arbejdet som social- og sundhedsassistent sammen med vejleder Mål 20: Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Uge 2 Introduktion og forberedelse til temauger FF-samtale Introduceres til arbejdet som social- og sundhedsassistent sammen med vejleder Mål 19: Identificere etiske og faglige dilemmaer Mål 20: Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 1 Tema 2: Mødet med borgeren og patienten. Varighed 2 uger Mål 10: Etablere relationer 6

8 Mål 12: Kommunikation Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 2 Tema 3: Hygiejne Varighed 1 uge Mål 8: Forebyggelse af smittespredning Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 3 Tema 4: Praktisk og personlig hjælp Varighed 2 uger Mål 1: Identificere grundlæggende behov Mål 6: Personlig pleje og praktisk hjælp, fysisk, psykisk og socialt Mål 14: Indgå i teamsamarbejde Mål 18: Arbejdsmiljø Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 4 Tema 5: Sundhedsfremme Varighed 1 uger Mål 1: Sygeplejehandlinger herunder sygeplejeprocessen Mål 2: Screeningsværktøjer til tidlig opsporing herunder ernæring Mål 5: Vejledning, motivation og mestring Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 5 Tema 6: Rehabilitering Varighed 1 uge Mål 4: Borgerens/patientens mestring af eget liv, rehabilitering og recovery Mål 6: Rehabiliterende tilgang Mål 7: Aktivitetstilbud Mål 11: Pædagogiske aktiviteter på praktikstedet Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 6 Tema 7 Sygepleje Varighed 1 uge Mål 1: Sygeplejehandlinger grundlæggende behov - sygeplejesygeprocessen Mål 3: Identificer og reager på ændringer på borgerens/patientens sundhedstilstand 7

9 Mål 16: Teknologi og retningslinjer Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 7 Tema 8: Dokumentation Varighed 1 uge Mål 13: Dokumenter faglige handlinger Mål 15: Indlæggelse, udskrivning og hjemkomst Mål 17: Kvalitetssikring og patientsikkerhed Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 8 Herefter planlægges de sidste uger af praktik 1.1 ud fra praktikmålene, selvvalgte temaer indenfor - Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen i hjemmepleje og på plejehjem. Anvend tomt observations-, refleksions,- og planlægningsarket for de sidste praktikuger Praktik 1.2 Som en del af praktikforløbet i kommunal regi tilrettelægges obligatoriske tematiseret læringsforløb med fokus på sygepleje, farmakologi og medicinhåndtering til patienter med livsstils- og kroniske sygdomme ud fra Sundhedsloven. På skolen har eleven haft fokus på følgende emner: Sygepleje til patienter med sygdomme i hjertekar, lunger, mave og tarm, kirtler og nervesystem samt demens, sundhedsaftaler Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering tema 2 Sygepleje teorier og screeningsværktøjer tema 4 Kvalitetsstandarder, kommunale tilbud, kliniske retningslinjer og telemed tema 3 Mestring, motivation og den motiverende samtale tema 6 Service-, sundheds- og grundloven samt lov om sundhedsfaglig autorisation, delegering - tema 1 Pædagogik og didaktik tema 6 Dokumentation og it-sikkerhed Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde Funktionsevne vurdering, GOP, aktivitetsanalyse og ABC-konceptet tema 5 Rehabilitering til patienter med kognitive funktionsnedsættelser tema 5 Reminiscens, sansestimulering og livshistorie - tema 5 8

10 Temaer i praktik 1.2: Tema 1 Introduktion og planlægning af praktik 1.2 Varighed 1 uge Introduktion til kommunen og kommunale tilbud Introduktion til praktikstedet og praktikkens rammer af ansvarlig vejleder og praktikvejleder Introduktion til arbejdet som social- og sundhedsassistent sammen med vejleder Introduktion til sundhedslovsopgaver og dokumentation ift. Sundhedsloven. Introduktion til kvalitetsstandarder og kliniske retningslinjer FF-samtale Mål 20 Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Mål 13 Sundhedsfaglig dokumentation Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 1 Gældende for tema 2-7: Sammen med vejleder planlægges de kommende temaer sådan at det sikres, at du arbejder med helhedsplejen ved patienter med hjerte-kar sygdomme, lunge sygdomme, mave og tarm sygdomme, endokrinologiske sygdomme og neurologiske sygdomme samt demens. Til hvert tema kobles farmakologi og medicinhåndtering se læringsredskabet Farmakologi og Medicinhåndtering. Tema 2: Sygepleje, sygeplejeteorier og screeningsværktøjer Varighed 2 uger Mål 1: Sygeplejehandlinger herunder sygeplejeprocessen Mål 2: Tidlig opsporing Mål 3: Ændringer i sundhedstilstanden Mål 9: Farmakologi og medicinhåndtering Mål 16: Sygepleje, evidens og erfaring Mål 17: Kvalitetssikring og patientsikkerhed Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 2 Tema 3: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Varighed 1 uge Mål 2: Tidlig opsporing Mål 3: Reagere på ændringer i patientens tilstand Mål 4: Helhedsorienteret tilgang og mestring Mål 5: Tværprofessionelt samarbejde ift. forebyggelse og sundhedsfremme, motivation og mestring 9

11 Mål 8: Forebygge smittespredning Mål 9: Farmakologi og medicinhåndtering Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 3 Tema 4: Samarbejde og pædagogisk tilgang Varighed 1 uge Mål 5: Tværprofessionelt samarbejde ift. forebyggelse og sundhedsfremme, motivation og mestring Mål 9: Farmakologi og medicinhåndtering Mål 19: Etiske og faglige dilemmaer, integritet og selvbestemmelse Mål 10: Etablere relationer Mål 11: Pædagogiske aktiviteter Mål 12: Integritet og selvbestemmelse Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 4 Tema 5: Rehabilitering 1 uge Mål 1: Anvende sygeplejeprocessen Mål 4: Mestring, rehabilitering og recovery Mål 5: Sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilssygdomme Mål 6: Rehabiliterende tilgang Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 5 Tema 6: SSA koordinerende rolle 1 uge Mål 5: Tværprofessionelt samarbejde Mål 7: Inddrage netværk og frivillige Mål 14: Koordinerer og tilrettelægge eget og andre arbejde Mål 15: Koordinere tværprofessionelt og tværsektorielt indsats Mål 18: Arbejdsmiljø Anvend observations-, refleksions- og planlægningsarket for tema 6 Tema 7: Farmakologi og Medicinhåndtering 1 uge Mål 9: Farmakologi og medicinhåndtering Afvikles ud fra materialet Læringsredskab for faget Farmakologi og Medicinhåndtering 10

12 Herefter planlægges de sidste uger af praktik 1.2 ud fra praktikmålene, selvvalgte temaer indenfor - Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen i hjemmepleje og på plejehjem. Anvend tomt observations-, refleksion -, og planlægningsarket for de sidste praktikuger. 11

13 Praktik 1.1 Observations-, refleksions-, og planlægningsark for tema 1 Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson samt etiske og faglige dilemmaer På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark. Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 1. og 2.uge I introduktionsperioden er der fokus på: Mål 19: Identificere etiske og faglige dilemmaer Mål 20: Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson Mål 19: Identificere etiske og faglige dilemmaer tage udgangspunkt i? har arbejdet med borgerne indenfor 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med forhold til borgeren og hvilke handlinger medførte din refleksion? Mål 20: Eget kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson tage udgangspunkt i? har arbejdet med borgerne indenfor 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 12

14 forhold til borgeren og hvilke handlinger medførte din refleksion? Egen evaluering af ugens læringsmål: 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Vejleders evaluering: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfaringseller evidensbaseret 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder. Dato for næste samtale: Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig praktikvejleder: SSA elev: 13

15 Praktik 1.1 Observations-, refleksions- og anlægningsark for tema 2 Mødet med borgeren og patienten På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark. Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 3. og 4. uge I temaugerne er der fokus på: Mål 10: Etablere relationer Mål 12: Kommunikation Mål 10: Etablere relationer 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med Mål 12: Kommunikation 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 14

16 Egen evaluering af ugens læringsmål: 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 15

17 Praktik 1.1 Observations-, refleksions- og planlægningsark for tema 3 Hygiejne På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 5. uge I temaugen er der fokus på: Mål 8: Forebyggelse af smittespredning Mål 8: Forebyggelse af smittespredning 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med Egen evaluering af ugens læringsmål: 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 16

18 Praktik 1.1 Observations-, refleksions- og planlægningsark og for tema 4 Praktisk og personlig hjælp På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 6. og 7. uge I temaugerne er der fokus på: Mål 1: Identificerer grundlæggende behov Mål 6: Personlig pleje og personlig hjælp fysisk, psykisk og socialt Mål 14: Indgå i teamsamarbejde Mål 18: Arbejdsmiljø Mål 1: Identificerer grundlæggende behov 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med Mål 6: Personlig pleje og personlig hjælp fysisk, psykisk og socialt 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 17

19 Mål 14: Indgå i teamsamarbejde Mål 18: Arbejdsmiljø 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med Egen evaluering af ugens læringsmål: 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 18

20 Praktik 1.1 Observations-, refleksions- og planlægningsark for tema 5 Sundhedsfremme På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark. Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 8. uge I temaugen er der fokus på: Mål 1: Sygeplejehandlinger herunder sygeplejeprocessen Mål 2: Screeningsværktøjer til tidlig opsporing herunder ernæring Mål 5: Vejledning, motivation og mestring Mål 1: Sygeplejehandlinger herunder sygeplejeprocessen 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med Mål 2: Screeningsværktøjer til tidlig opsporing herunder ernæring 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 19

21 Mål 5: Vejledning, motivation og mestring 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med Egen evaluering af ugens læringsmål: 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 20

22 Praktik 1.1 Observations-, refleksions- og planlægningsark for tema 6 Rehabilitering På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Formulerer nogle læringsspørgsmål til følgende mål: Læringsmål til 9. uge I temaugen er der fokus på: Mål 4: Borgerens/patientens mestring af eget liv, rehabilitering og recovery Mål 6: Rehabiliterende tilgang Mål 7: Aktivitetstilbud Mål 11: Pædagogiske aktiviteter på praktikstedet Mål 4: Borgerens/patientens mestring af eget liv, rehabilitering og recovery 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med Mål 6: Rehabiliterende tilgang 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 21

23 Mål 7: Aktivitetstilbud Mål 11: Pædagogiske aktiviteter på praktikstedet Egen evaluering af ugens læringsmål: 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder Dato for næste samtale: 22

24 Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 23

25 Praktik 1.1 Observations-, refleksions- og planlægningsark for tema 7 Sygepleje På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 10. uge I temaugen er der fokus på: Mål 1: Sygeplejehandlinger, grundlæggende behov og sygeplejeprocessen Mål 3: Identificerer og reagerer på ændringer på borgerens/patientens tilstand Mål 16: Teknologi og retningslinjer Mål 1: Sygeplejehandlinger, grundlæggende behov og sygeplejeprocessen 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med Mål 3. Identificerer og reagerer på ændringer på borgerens og patientens tilstand 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 24

26 Mål 16: Teknologi og retningslinjer Egen evaluering af ugens læringsmål: 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 25

27 Praktik 1.1 Observations-, refleksions- og planlægningsark for tema 8 Dokumentation På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 11. uge I temaugen er der fokus på: Mål 13: Dokumentere faglige handlinger Mål 15: Indlæggelse, udskrivning og hjemkomst Mål 17: Kvalitetssikring og patientsikkerhed Mål 13: Dokumentere faglige handlinger 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med Mål 15: Indlæggelse, udskrivning og hjemkomst 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 26

28 Mål 17: Kvalitetssikring og patientsikkerhed Egen evaluering af ugens læringsmål: 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 27

29 Der er nu ca. 8 uger tilbage af praktik 1.1. Der er en vurdering mellem elev og vejleder hvordan disse uger planlægges og hvilken metode, der anvendes for at arbejde med målene fra begynder til rutineret niveau. Praktik 1.1 Observations-, refleksions- og planlægningsark På dette ark formulerer du relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus. Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til uge I temaugerne er der fokus på: Mål: 4) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med Egen evaluering af ugens læringsmål: 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 28

30 Praktik 1.2 Observations-, refleksions- og planlægningsark for tema 1 Introduktion og planlægning af praktik 1.2 På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 1. uge I introduktionsperioden er der fokus på: Mål 13: Sundhedsfaglig dokumentation Mål 20: Eget kompetenceområde som sundhedsperson Mål 13: Sundhedsfaglig dokumentation Mål 20: Eget kompetenceområde som sundhedsperson Egen evaluering af ugens læringsmål: 4) Hvilken teoretisk viden skal du have viden om, når du arbejder med 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder SSA-elev 29

31 Praktik 1.2 Observations-, refleksions- og planlægningsark for tema 2 Sygepleje, sygeplejeteorier og screeningsværktøjer På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 2. og 3. uge I temaugerne er der fokus på: Mål 1: Sygeplejehandlinger herunder sygeplejeprocessen Mål 2: Tidlig opsporing Mål 3: Ændring i sundhedstilstanden Mål 9: Farmakologi og Medicinhåndtering Mål 16: Sygepleje, evidens og erfaring Mål 17: Kvalitetssikring og patientsikkerhed Mål 1: Sygeplejehandlinger herunder sygeplejeprocessen Mål 2: Tidlig opsporing Mål 3: Ændring i sundhedstilstanden Mål 9: Farmakologi og Medicinhåndtering Mål 16: Sygepleje, evidens og erfaring 4) Hvilken teoretisk viden skal du have viden om, når du arbejder med Mål 17: Kvalitetssikring og patientsikkerhed Egen evaluering af ugens læringsmål: 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 30

32 Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 31

33 Praktik 1.2 Observations-, refleksions- og planlægningsark for tema 3 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 4. uge I temaugen er der fokus på: Mål 2: Tidlig opsporing Mål 3: Reagerer på ændringer i patientens tilstand Mål 4: Helhedsorienteret tilgang og mestring Mål 5: Tværprofessionelt samarbejdet Mål 8: Forebygge smittespredning Mål 9: Farmakologi og medicinhåndtering Mål 2: Tidlig opsporing Mål 3: Reagerer på ændringer i patientens tilstand Mål 4: Helhedsorienteret tilgang og mestring Mål 5: Tværprofessionelt samarbejdet Mål 8: Forebygge smittespredning Mål 9: Farmakologi og medicinhåndtering Egen evaluering af ugens læringsmål: 4) Hvilken teoretisk viden skal du have viden om, når du arbejder med 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder 32

34 Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 33

35 Praktik 1.2 Observations-, refleksions- og planlægningsark for tema 4 Samarbejde og pædagogisk tilgang På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 5. uge I temaugen er der fokus på: Mål 5: Tværprofessionelt samarbejde Mål 9: Farmakologi og medicinhåndtering Mål 10: Etablerer relationer Mål 11: Pædagogiske aktiviteter Mål 12: Integritet og selvbestemmelse Mål 19: Etiske og faglige dilemmaer Mål 5: Tværprofessionelt samarbejde Mål 9: Farmakologi og medicinhåndtering Mål 10: Etablerer relationer Mål 11: Pædagogiske aktiviteter Mål 12: Integritet og selvbestemmelse Mål 19: Etiske og faglige dilemmaer Egen evaluering af ugens læringsmål: 4) Hvilken teoretisk viden skal du have viden om, når du arbejder med 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder 34

36 Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 35

37 Praktik 1.2 Observations-, refleksions- og planlægningsark for tema 5 Rehabilitering På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 6. uge I temaugen er der fokus på: Mål 1: Anvende sygeplejeprocessen Mål 4: mestring, rehabilitering og recovery Mål 5: Sundhedsfremme og forebyggelse af livssygdomme Mål 6: Rehabiliterende tilgang Mål 1: Anvende sygeplejeprocessen Mål 4: mestring, rehabilitering og recovery Mål 5: Sundhedsfremme og forebyggelse af livssygdomme Mål 6: Rehabiliterende tilgang 4) Hvilken teoretisk viden skal du have viden om, når du arbejder med Egen evaluering af ugens læringsmål: 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder 36

38 Dato for næste samtale: Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 37

39 Praktik 1.2 Observations-, refleksions-, og planlægningsark for tema 6 SSA koordinerede rolle På dette ark er der formuleret relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus i de efterfølgende 1-2 uger i praktikken. Når temaugen(erne) er gået, gennemgås observations-, planlægnings- og refleksionsarket med din vejleder. Der evalueres på, hvor langt du er nået og efterfølgende starter du op på et nyt planlægningsark Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål til 7. uge I temaugen er der fokus på: Mål 5: Tværprofessionelt samarbejde Mål 7: Inddrage netværk og frivillige Mål 14: Koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde Mål 15: Koordinere tværprofessionelt og tværsektorielt indsats Mål 18: Arbejdsmiljø Mål 5: Tværprofessionelt samarbejde Mål 7: Inddrage netværk og frivillige Mål 14: Koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde Mål 15: Koordinere tværprofessionelt og tværsektorielt indsats Mål 18: Arbejdsmiljø 4) Hvilken teoretisk viden skal du have viden om, når du arbejder med Egen evaluering af ugens læringsmål: 1) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 2) Er der noget du skal arbejde videre med? 3) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: 1) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 38

40 Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 1) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 39

41 Praktik 1.2 Observations-, refleksions- og planlægningsark for tema 7 Farmakologi og Medicinhåndtering Temaet afvikles inden for de sidste 3 uger af praktikperioden. Til temaet materialet Farmakologi og Medicinhåndtering. Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale I temaugen er der fokus på: Mål 9: Farmakologi og medicinhåndtering Mål 9: Farmakologi og medicinhåndtering Anvend materialet Farmakologi og Medicinhåndtering Egen evaluering af ugens læringsmål: 4) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 5) Er der noget du skal arbejde videre med? 6) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 2) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 2) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 40

42 I de resterende uger af praktik 1.2., aftales der mellem elev og vejleder, hvordan disse uger planlægges og hvilken metode, der anvendes for at arbejde med målene fra begynder til rutineret niveau. Praktik 1.2 Observations-, refleksions- og planlægningsark På dette ark formulerer du relevante læringsspørgsmål, som bliver udgangspunkt for dit læringsfokus. Tema for ugen med udgangspunkt i praktikmålene og det lokale uddannelsesmateriale Læringsmål uge I temaugerne er der fokus på: Mål: 6) Hvad skal du lære inden for praktik 7) Hvilke borger og hvilke observationer vil du 8) Hvilke færdigheder skal du opnå, når du 9) Hvilken teoretisk viden skal du have kendskab til, når du arbejder med 10) Hvilke faglige overvejelser gjorde du dig i Egen evaluering af ugens læringsmål: 4) I hvilken udstrækning lærte du det, du skulle? 5) Er der noget du skal arbejde videre med? 6) Lærte du noget, du ikke havde forventet? Læst litteratur: Praktikvejleders tilbagemelding: Dato for næste samtale: 2) Dokumenter hvilken litteratur du har læst for at blive klogere på læringsmålet og var litteraturen erfarings- eller evidensbaseret. 2) Beskriv hvilken feedback du har fået af din vejleder Vi har drøftet ovenstående og erklærer os begge enige Daglig Praktikvejleder SSA-elev 41

43 lag 9 Hjælpeskema. For elever som har påbegyndt uddannelsen efter 1/ (Anvendes ved samtlige praktikperioder) Navn: CPR. nummer: Holdnummer: Har i perioden: Til Gennemført uddannelsens 1. praktikperiode Arbejdsgiver: Praktikstedets navn: Har i perioden: Til Gennemført uddannelsens 2. praktikperiode Arbejdsgiver: Praktikstedets navn: Har i perioden: Til Gennemført uddannelsens 3. praktikperiode Arbejdsgiver: Praktikstedets navn: Har i perioden: Til Gennemført uddannelsens evt. 4. praktikperiode Arbejdsgiver: Praktikstedets navn: Afsluttende praktikbedømmelse Godkendt Ikke godkendt

44 Praktikken er: (sæt kryds) Evt. begrundelse for vurdering (skal udfyldes ved bedømmelsen ikke godkendt ): Dato/underskrift (praktikansvarlig) Kopi af erklæringen sendes til elev. Original sendes til skolen senest fredag i sidste uge. Dato/underskrift (praktikvejleder) Praktikmål, social- og sundhedsassistentuddannelsen Formålet er at synliggøre for elev og praktiksted hvor langt eleven er nået i forhold til de enkelte praktikmål. Praktikmålene udfyldes efter hver praktikperiode for at understøtte elevens læring, samt dialogen mellem eleven, praktikstederne og skolen. Mål for praktikuddannelsen Begynder Rutineret Avanceret Bemærkninger 1. Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov. 2. Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer. 1

45 3. Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje. 4. Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. 5. Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. 6. Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov 2

46 7. Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. 8. Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. 9. Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling

47 Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer. 11. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer. 12. Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. 13. Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borger/patientforløb og øge den borger/patientoplevede kvalitet. 14. Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje 4

48 15. Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst 16. Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. 17. Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde

49 Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi. 19. Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet. 20. Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder. Hvad skal eleven arbejde videre med? 6

50 Fravær i praktikperioden Antal dage ekskl. ferie: Antal aftenvagter: Antal nattevagter: 7

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Bilag. Bilag 10. Samarbejdsaftale. 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Bilag. Bilag 10. Samarbejdsaftale. 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag Bilag 10 Samarbejdsaftale 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overordnet organisering af 3. praktikperiode... 2 2.1 Sygehuspraktikken...

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Urinvejskirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Urinvejskirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Indkaldte patienter til operation (Elektive

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Hjerteafsnit, Regionshospitalet Viborg På Hjerteafsnittet arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: agngina pectoris, hjertesvigt, LE, DVT, arytmier,( VT, brady, tachy,

Læs mere

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp Praktik-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og praktikvejledere Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2

PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2 PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Hammel Neurocenter arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer Anoksisk hjerneskade betændelsestilstande

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Medicinsk Afsnit 1, Regionshospitalet Viborg På Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Mave-/tarmsygdomme: Patienten med levercirosse Ascites (baggrund

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Fødegangen, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg På Fødegangen arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Gravide/fødende Gravide med komplikationer i

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Skole- og praktikopgaver. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Skole- og praktikopgaver. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikopgaver Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever der er startet på uddannelsen efter maj 2019 Indholdsfortegnelse SKOLE- OG PRAKTIKOPGAVER, SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN...

Læs mere

STAMDATA 9. juni :53

STAMDATA 9. juni :53 STAMDATA 9. juni 2017 09:53 Ansættende Myndighed E-mail Telefon Kontaktlærer E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1A Praktiksted/afdeling E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1B Praktiksted/afdeling

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter

Praktikmål og læringsaktiviteter Praktikmål og læringsaktiviteter Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteter, der skal hjælpe dig som elev til at opfylde praktikmålene.

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. I dette materiale er der beskrevet eksempler på læringsaktiviteter til hvert praktikmål med

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.17 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

STAMDATA 9. juni :53

STAMDATA 9. juni :53 STAMDATA 9. juni 2017 09:53 Ansættende Myndighed E-mail Telefon Kontaktlærer E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1A Praktiksted/afdeling E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1B Praktiksted/afdeling

Læs mere

STAMDATA 9. juni :53

STAMDATA 9. juni :53 STAMDATA 9. juni 2017 09:53 Ansættende Myndighed E-mail Telefon Kontaktlærer E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1A Praktiksted/afdeling E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1B Praktiksted/afdeling

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik)

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) social- og sundhedsuddannelsen Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens sidste praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde

Læs mere

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUV merit/ EUV merit Aalborg Kommune

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUV merit/ EUV merit Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Undervisning fælles for SSA-elever side 2 Det nære sundhedsvæsen side 3 Aalborg Kommunes Værdigrundlag side 4 Praktisk og personlig hjælp og hygiejne side

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Kommunal Praktik, del 1A

Kommunal Praktik, del 1A Farmakologiopgave i praktik Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering Hensigten med opgaverne

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Farmakologiopgave i praktik 3

Farmakologiopgave i praktik 3 Farmakologiopgave i praktik 3 Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering Hensigten med opgaverne

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUD GF2 / EUV GF2 Aalborg Kommune

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUD GF2 / EUV GF2 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Undervisning fælles for SSA-elever side 2 Det nære sundhedsvæsen side 3 Aalborg Kommunes Værdigrundlag side 4 Praktisk og personlig hjælp og hygiejne side

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN. Praktikkens organisering

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN. Praktikkens organisering SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikkens organisering INDHOLDSFORTEGNELSE Formål med praktik hæftet Praktikkens organisering LUP notat Det nære sundhedsvæsen - Praktik 1 A - Praktik 1 B Det

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA EUX - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA EUX - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA EUX - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. julivej 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side

Læs mere

Farmakologiopgave. Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen

Farmakologiopgave. Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Farmakologiopgave Farmakologi og medicinhåndtering for social- og sundhedsassistentelever i praktikuddannelsen Hensigten med opgaverne i farmakologi og medicinhåndtering Hensigten med opgaverne i farmakologi

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Elevmateriale Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale Godkendt Maj 2018 Side 1 Velkommen Kommune og Regionen byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit,

Læs mere

Elevmateriale Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - Godkendt 27.08.18 Velkommen Kommune og Regionen byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017

Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017 Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017 Start på GF 2 20 uger Grundforløb 2 er den indledende del af uddannelsen, og der skal derved ske en tydelig faglig toning af kompetencemålene mod elevens

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter for psykiatripraktikken (praktikperiode 2)

Praktikmål og læringsaktiviteter for psykiatripraktikken (praktikperiode 2) Praktikmål og læringsaktiviteter for ken (praktikperiode 2) Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteterne, der skal hjælpe dig som

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale Revideret juli 2018 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 3. Formål: At skabe progression i elevens læring på tværs af sektorer i praktik 3

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 3. Formål: At skabe progression i elevens læring på tværs af sektorer i praktik 3 Praktik-katalog Læringstemaer Praktik 3 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At skabe progression i elevens læring på tværs af sektorer i praktik 3 Læringstema

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Rehabilitering og det hele menneske. Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde

Rehabilitering og det hele menneske. Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2 Dokument for virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på SSA- uddannelsen Det er besluttet i et samarbejde mellem skole og praktik at SSA-eleverne i skoleperiode 3 skal i virksomhedsforlagt undervisning (VFU)

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere