Praktikmål og læringsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikmål og læringsaktiviteter"

Transkript

1 Praktikmål og læringsaktiviteter Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteter, der skal hjælpe dig som elev til at opfylde praktikmålene. Du skal arbejde med målene gennem hele din uddannelse og i hver enkelt praktik skal du inddrage den viden og erfaring du har opnået på det tidspunkt i din uddannelse. Du skal bruge din teoretiske viden og dine erhvervsfaglige kompetencer til at løse faglige opgaver ansvarsfuldt, selvstændigt og professionelt. Elevens navn: Praktikperiode: Praktikvejleders navn: Praktikansvarliges navn: 1

2 Indholdsfortegnelse: Velkomst og vejledning Social- og sundhedsassistentuddannelses 14 kompetencemål Social- og sundhedsassistentuddannelses 20 praktikmål Præsentation af praktikkens præstationsstandarder Læringsaktiviteter til de 20 praktikmål 2

3 KÆRE ELEV Velkommen! Vi håber og ønsker, at du får en spændende og lærerig praktikperiode med mange gode oplevelser. Social- og sundhedsassistentuddannelsens 14 kompetencemål er fælles mål for både teori og praktik. De 20 praktikmål er den del af de 14 kompetencemål, som du skal arbejde med i praktikken. I praktikkerne er der forskelligt fokus: 1. praktik: Det nære sundhedsvæsen Målet med praktik 1 er, at eleven kan begå sig på ældreområdet, kender de øvrige områder (aktivitets- og genoptræningsområdet, sundhedsfremme og forebyggelse, socialpsykiatrien og omsorgstandplejen samt øvrige samarbejdspartnere, som f.eks. almen praktiserende læger, apoteker, frivillige). Den primære målgruppe for eleven - Borgere med behov for grundlæggende pleje Grundlæggende pleje og sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse Hygiejne Kommunikation og relations - dannelse med borgere/pårørende Samarbejde med andre faggrupper og samarbejdspartnere Dokumentation Tidlig opsporing Introduktion til medicin og indledende oplæring i medicinhåndtering Det vil være naturligt at starte med mål 6 i din første praktik, men du skal arbejde med alle mål i praktikken 2. praktik: Psykiatrien Målet med praktik 2 er, at eleven kan begå sig på psykiatriske område enten i en kommune eller i psykiatrien og kender de relevante samarbejdspartnere. Den primære målgruppe for eleven i 2. praktik er borgere med psykiske handicaps, psykiatrisk lidelser og demens. 3. Praktik: Det sammenhængende sundhedsvæsen Målet med praktik 3 er, at eleven kan begå sig indenfor rammen af det sammenhængende sundheds- væsen, og kan samarbejde og kommunikere med alle relevante parter omkring patienten. Den primære målgruppe for eleven i 3. praktik- Er patienten i eget hjem, patienten på sygehus, patienten på kommunale midlertidige evt. akut tilbud. 3

4 Praktikmålene er de samme for alle elever og de samme i alle praktikker i uddannelsen. Du kan arbejde med praktikmålene i Elevplan, alene og sammen med din praktikvejleder. Du skal dokumentere dine refleksioner, din viden og dine færdigheder. Du kan dokumentere det: I din logbog her er det godt at bruge skolens refleksionsmodel Gennem mundtlig refleksion med din praktikvejleder Gennem skriftlige opgaver o. lign I Elevplan (under elevens kommentar) eller i et printet eksemplar af Læringsaktiviteter til praktikmål Din dokumentation vil typisk indeholde faglige refleksioner, opgavebesvarelser og beskrivelser af handlinger ud fra konkrete opgaver hos borgerne. Du kan uploade dine svar fra opgaver i Lærebog i praktikken under de enkelte praktikmål i Elevplan. Der er forskellige læringsaktiviteter til målene i de forskellige praktikker. Læringsaktiviteterne er en guide for dig som elev og vejledere til, hvordan du som elev kan opnå målene. Ud for hvert mål er angivet hvilket niveau, det forventes, at du som elev kan nå på dette tidspunkt i din uddannelse Din egen evaluering skal inddrages i dine vejledningssamtaler med din praktikvejleder. Du skal sammen med din praktikvejleder planlægge et målrettet læringsforløb. Derfor er det vigtigt, at du forbereder dig til dine samtaler, og det gør du ud fra praktikmål, din personlige uddannelsesplan, karakterer og praktikerklæringer fra tidligere praktikperioder. Vi er åbne for nye ideer og modtager gerne dine kommentarer i uddannelsesforløbet. Vi glæder os til at samarbejde med dig. Med venlig hilsen De uddannelsesansvarlige i praktikken 4

5 Social og sundhedsassistentuddannelsens 14 kompetencemål: 1. Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson. Eleven kan i et tværprofessionelt samarbejde arbejde i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau og procedurer for patientsikkerhed. 2. Eleven kan begrunde og selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje, der retter sig imod borgere og patienters grundlæggende behov ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang. 3. Eleven kan indgå i komplekse behandlingsforløb i borgerens eget hjem, herunder varetage palliativ pleje. 4. Eleven kan på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering handle på forandringer i borgerens og patientens fysiske og psykiske symptomer, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing. 5. Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser. 6. Eleven kan skabe et involverende samarbejde med borgere, patienter og pårørende, herunder vejlede og motivere gennem målrettet kommunikation. 7. Eleven kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper i et rehabiliterende perspektiv. 8. Eleven kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats med henblik på at koordinere og sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb. 9. Eleven kan varetage koordinering samt indgå i ledelse af teamsamarbejde omkring sygepleje og patient/borgerforløb, i relation til arbejdets organisering. 10. Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer. 11. Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte sygepleje og videregive faglige informationer skriftligt og mundtligt. 12. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt tage initiativ til implementering af ny viden og teknologi. 13. Eleven kan selvstændigt anvende principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje, herunder rene rutiner, sterilteknikker og isolation samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kolleger og frivillige herom. 14. Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. 5

6 Social og sundhedsassistentuddannelsens 20 praktikmål: 1. Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov. 2. Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer. 3. Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger indenfor eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje. 4. Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. 5. Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. 6. Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov. 7. Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. 8. Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. 9. Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling. Kompetencemål: 1, 2, 4, 6, 11, 13 Kompetencemål: 1, 4, 11 Kompetencemål: 1, 2, 3, 4 Kompetencemål: 2, 5, 6 Kompetencemål: 2, 6, 7 Kompetencemål: 2, 5, 11, 12 Kompetencemål: 2, 6, 7 Kompetencemål: 5, 10, 11, 13 Kompetencemål: 1, 2, 4, 10 6

7 10. Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer. 11. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer. 12. Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. 13. Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borger/patientforløb og øge den borger-/patientoplevede kvalitet. 14. Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje. 15. Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst. 16. Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. Kompetencemål: 5, 6, 7 Kompetencemål: 5, 6, 7, 8, 9 Kompetencemål: 4, 6, 7, 9, 14 Kompetencemål: 8, 9, 10, 11 Kompetencemål: 1, 8, 9 Kompetencemål: 7, 8, 9, 10, 11 Kompetencemål: 2, 8, 11, Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde. 18. Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi. 19. Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet. 20. Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder. Kompetencemål: 12, 13, 14 Kompetencemål: 1, 2, 3, 4, 5 Kompetencemål: 1, 10, 12 7

8 Praktikmålene er de samme for alle elever og i alle praktikker og hver enkelt praktik skal bestås. I praktikken arbejder vi på, at hver eneste elev bliver så dygtig som muligt. Derfor får alle elever flere udfordringer, i takt med deres kompetencer øges. Det er vejlederen, der vurderer om du har nået det forventede niveau, og om du har bestået praktikken. Din målopfyldelse er individuel ud fra din vejleders vurderinger og samarbejde med dig med de tre første præstationsstandarder. Præsentation af praktikkens præstationsstandarder: Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Præstationsstandarderne er defineret således i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 15/12/2010, 29: Begynderniveau: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem, også i ikke-rutinesituationer - alene eller i samarbejde med andre - under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 8

9 Ekspert niveau: Ekspertniveau er skolefag og er knyttet til elever, der går på talentspor. I disse fag er der specifikke teoretiske mål på ekspert niveau. Praktikkens præstationsstandarderne kan også beskrives således: Niveau Begynder Ord, der beskriver det niveau, som opgaven løses på Kendt situation. Kompliceret aktivitet under vejledning. Fundamentale kundskabs- og færdighedsområder Ord, der beskriver den personlige kompetence, som knytter sig til niveauet Udvikler ansvarlighed. Udvikler grundlag for fortsat læring. Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret Rutinemæssig eller kendt situation. Alene og i samarbejde. Planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger Viser fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret Ikke-rutine situationer. Alene eller i samarbejde. Vurdere et problem. Planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Tager selvstændigt ansvar. Viser initiativ. Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet. 9

10 Praktikmål 1 Sygeplejehandlinger - sygeplejeprocessen Praktikmål 1 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan gennemføre og reflekter over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov. Kompetencemål: 1, 2, 4, 6, 11, 13 Målet forventes nået på rutineret niveau i praktik 1 Anvender sygeplejeprocessen: - Indsamler data - Identificerer - Analyserer - Planlægger - Udfører - Evaluerer Anvender Maslows behovspyramide Anvender Virginia Hendersons 14 behovsområder Reflekterer over egne handlinger ved hjælp af Refleksionsmodellen Begrunder sin sygepleje ud fra observationer og faglige skøn f.eks. ved brug af Bjørks model Anvender viden om kroppens anatomi og fysiologi, samt normal aldring og alm. geriatriske sygdomme Anvende praktikstedets procedurer og retningslinjer for sygepleje 10

11 Praktikmål 2 Faglige og kliniske vurderinger - screeningsværktøjer Praktikmål 2 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer. Kompetencemål: 1, 4, 11 Målet forventes nået på begynder niveau i praktik 1 Reagerer hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens habituel tilstand Udfører TOBS Udviser kendskab til og kan udføre tryksårsscreening (fx Bradenskala) Udregner BMI og handler på resultat ift. borgerens kost og aktivitetsniveau Anvender andre screeningsværktøjer, der benyttes på praktikstedet Reagerer hensigtsmæssigt på screeningsresultater Inddrager andre relevante faggruppers viden i udvikling af faglig klinisk vurdering og sygeplejefagligt skøn Inddrager lokale procedurer og retningslinjer i sygeplejehandlinger 11

12 Praktikmål 3 Uforudsete og komplekse problemstillinger Delegerede opgaver Palliation Praktikmål 3 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændringer i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejefaglige handlinger, herunder udføre palliativ pleje. Kompetencemål: 1, 2, 3, 4 Målet forventes nået på begynder niveau i praktik 1 Kender eget og andre faggruppers kompetenceområde Observerer og reagerer på ændringer i borgerens habitualtilstand Udarbejder og følger handleplaner og døgnrytmeplaner Udfører palliativ pleje i samarbejde med uddannet personale Kender sundhedsloven og serviceloven, samt procedurerne for uddelegering af opgaver Reagerer hensigtsmæssigt i uforudsete og komplekse situationer Observerer, identificerer og handle på symptomer der knytter sig til alm. forekommende sygdomme. For eksempel diabetes, demens, pneumoni, urinvejsinfektioner, apoplexi, KOL Måler og forstår værdier og handler hensigtsmæssigt på resultaterne. (Puls, blodtryk, temperatur, respiration blodsukker og iltmætning m.fl.) 12

13 Praktikmål 4 Mestring, rehabilitering og recovery Praktikmål 4 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. Kompetencemål: 2, 5, 6 Målet forventes nået på begynder niveau i praktik 1 Vurderer borgerens ressourcer, og med udgangspunkt i dette, understøtte til aktivitet Ser og forklarer sammenhænge mellem forskellige faktorer, livsstil og eventuelle begrænsninger for den enkelte borger Identificerer spændingsfeltet mellem faglig viden og borgerens selvbestemmelsesret, og kan motivere borgeren ud fra dette. Arbejder sundhedsfremmende ud fra Antonovskys teori Arbejder med rehabilitering og recovery Har kendskab til kommunens og praktikstedets tilgang til rehabilitering Etablerer professionelle relationer til borgen 13

14 Praktikmål 5 Sundhedsfremme og forebyggelse af livstilssygdomme Praktikmål 5 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. Kompetencemål: 2, 6, 7 Målet forventes nået på begynder niveau i praktik 1 Kender almindelige livsstilssygdomme Kender KRAM faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) og deres indvirkning på livsstilssygdomme - Kost - Rygning - Alkohol - Motion Motiverer og vejleder borgeren ift. KRAM - faktorerne Arbejder forebyggende ud fra et helhedssyn på borgeren Skelner mellem eget og borgerens perspektiv i sundhedsfremmearbejdet Kender offentlige og frivillige tilbud ift. sundhedsfremme Kender andre fagprofessionelle aktører på området 14

15 Praktikmål 6 Omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje Praktikmål 6 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov Kompetencemål: 2, 5, 11, 12 Målet forventes nået på avanceret niveau i praktik 1 Reflekterer over borgens fysiske, psykiske og sociale behov Arbejder rehabiliterende med borgen omkring relevant hjælp Reflektere over rehabiliterende tilgang i arbejdet med borgeren Omsætter teorier om rehabilitering i praksis Planlægger, udfører og evaluerer individuelt og helhedsorienteret personlig pleje herunder hjælpe borgeren med: Bad, øvre og nedre toilette Toiletbesøg På og afklædning Hudpleje Mundpleje og tandbørstning Barbering og hårpleje Udfører korrekt sengeredning og skift af sengetøj Gør korrekt rent ift. kvalitetsstandarder, arbejdsmiljø, miljø m.m. Håndterer vasketøj korrekt Udviser hensigtsmæssig brug af ressourcer, handsker, vaskeklude Samarbejder professionelt med borgeren og evt. pårørende om varetagelse af tøjvask, rengøring og andre daglige gøremål 15

16 Understøtter og styrker borgerens livsudfoldelse og livskvalitet Tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau, kultur, behov, vaner, vilkår m.m. Vurderer behov for ændringer i bevillingen Ernæring Observerer, handler på og dokumenterer borgernes ernæringstilstand Anvender sin viden om borgerens ernæringstilstand og iværksætter relevante initiativer Håndterer og serverer ernæringsrigtig kost under hensyn til den enkelte borgers behov Håndterer mad korrekt Skaber optimale rammer omkring måltiderne Praktikmål 7 Aktiviteter Praktikmål 7 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. Kompetencemål: 2, 6, 7 Målet forventes nået på rutineret niveau i praktik 1 16

17 Udarbejder en livshistorie og reflekterer over aktivitetstilbud ud fra denne Kender aktiviteters betydning for borgernes livskvalitet Udarbejder en aktivitetsanalyse Planlægge aktiviteter under hensyntagen til borgerens situation, ressourcer og belastninger Inddrager, motiverer og understøtter borgeren i at træffe valg Inddrager viden om forskellige kulturelle og sociale livsformer i arbejdet med borgeren. Kender til aktivitetstilbud i kommunen Samarbejder med frivillige og inddrager dem i borgerens livssituation i relevante situationer Samarbejder med borgerens netværk og inddrager dem i borgerens livssituation i relevante situationer Praktikmål 8 Hygiejne Praktikmål 8 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. Kompetencemål: 5, 10, 11, 13 Målet forventes nået på rutineret niveau i praktik 1 17

18 Arbejder ud fra de hygiejniske principper i den individuelle pleje Udfører korrekt håndhygiejne Kender og bryder smitteveje og forstår årsagssammenhænge i forbindelse med infektioner Vejleder borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere, om smitterisici og hygiejne på en anerkendende og respektfuld måde Kender nationale og lokale regimer og vejledninger for hygiejne Kender egenkontrol og lokale retningslinjer for tilberedning af mad Håndterer vasketøj hygiejnisk Kender rengøringens betydning for forebyggelse af smittespredning Bortskaffer risikoaffald korrekt Eleven har kendskab til MRSA og de forholdsregler der her gør sig gældende Efterlever uniformsetiketten 18

19 Praktikmål 9 Medicinhåndtering Praktikmål 9 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling. Kompetencemål: 1, 2, 4 og 10 Målet forventes nået på begynder niveau i praktik 1 Følger praktikstedets regler og kliniske retningslinjer for medicinhåndtering og delegering, herunder dokumentation Kender virkning og bivirkninger ved hyppigt anvendt medicin hos tildelte borgere Udviser omhyggelighed og ansvarlighed over for egne handlinger i medicinhåndtering Dokumenterer observationer i forhold til medicinens virkning og bivirkning Dokumenterer efter Sundhedsstyrelsens regler om dokumentation i forbindelse med dosisdispensering Se link 2 og link 3 Orienterer sig i lægemiddelkataloget og er opsøgende for viden i Kender og følger praktikstedets vejledninger omkring utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering Orienterer sig i Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Se link 1 Link 1: 19

20 Link 2: Link 3: Praktikmål 10 Relation, samarbejde og kommunikation Praktikmål 10 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer. Kompetencemål: 5, 6 og 7 Målet forventes nået på rutineret niveau i praktik 1 Udviser imødekommenhed og er tryghedsskabende Kommunikerer målrettet Kommunikerer anerkendende Lytter aktivt Kender og anvender forskellige kommunikationsformer Skaber tillid og gode samarbejdssituationer med borgere/patienter, pårørende og frivillige Reflekterer over egne kommunikative kompetencer og skelne mellem privat, personlig og professionel kommunikation Etablerer og fastholder professionelle relationer til borgere/patienter, pårørende og frivillige 20

21 Praktikmål 11 Pædagogiske aktiviteter, vejledning Praktikmål 11 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer. Kompetencemål: 5, 6, 7, 8 og 9 Målet forventes nået på rutineret niveau i praktik 1 Tilrettelægger, gennemfører og evaluerer en pædagogiks aktivitet til borger med udgangspunkt i SMART-modellen Arbejder pædagogisk og aktiverende i sin udførelse af praktiks hjælp sammen med borger/ patient Vejleder kolleger og andre elever pædagogisk og anerkendende Praktikmål 12 Sikkerhed, konflikthåndtering og voldforebyggelse Praktikmål 12 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Kompetencemål: 4, 6, 7, 9 og 14 Målet forventes nået på begynder niveau i praktik 1 21

22 Kender og anvender praktikstedets procedure, forebyggelse af konflikter, mobning, chikane, vold og trusler om vold Kender og følger praktikstedets arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger Kender praktikstedets kriseplaner Kender praktikstedets praksis med at indberette arbejdsulykker herunder også trusler om vold og vold - fysiks såvel som psykisk Drøfter eksempler på, hvordan du arbejder med konflikthåndtering og voldsforebyggelse Giver eksempler på, hvilke kommunikationsredskaber, der anvendes på praktikstedet, og hvordan de konkret er benyttet ved en borger Kender og begynder at bruger bevidst konflikttrappen Lære af sine konflikter gennem refleksion og vejledning Ved og værner om borgernes integritet og selvbestemmelse Er voldsforebyggende i sin adfærd og kommunikation Handler ansvarligt i forhold til egen og andres sikkerhed Begynder at kunne identificere risici om vold, trusler om vold mobning og chikane 22

23 Praktikmål 13 Dokumentation Borgerforløb og kvalitet Praktikmål 13 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borger/patientforløb og øge den borger-/patientoplevede kvalitet. Kompetencemål: 8, 9, 10, 11 Målet forventes nået på begynder niveau i praktik 1 Arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens publikation: Vejledning om sundhedsfaglige optegnelser Se link 1 Kender og anvender praktikstedets elektroniske omsorgssystemer Udarbejder livshistorie, resumeark, arbejdsbeskrivelser, døgnrytmeplaner, handleplaner mm. Dokumenterer præcist og korrekt for at sikre kontinuitet og kvalitet for borgeren og vejlederens feedback Anvender fagsprog skriftlig og mundtlig i kommunikation og dokumentation Formidler relevante og nødvendige informationer på f.eks. morgenmøder, gruppemøder m.fl. Anvender relevante dokumenter i forbindelse med dataindsamling og videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med overgange internt i kommunen og på tværs af sektorer: interne dokumenter og tjeklister medicinoversigter FMK i samarbejde med autoriseret kolleger e-dok, herunder sundhedsaftalerne visitationspapirer 23

24 opretter og ajourfører handle- og plejeplaner Link 1: Praktikmål 14 Koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde Teamsamarbejde Praktikmål 14 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje Kompetencemål: 1,8,9 Målet forventes nået på begynder niveau i praktik 1 Deltager aktivt i teamsamarbejdet omkring den enkelte borger Er aktiv deltagende i arbejdsfællesskabet Tager udgangspunkt i borgernes/patientens helhedssituation i planlægningen af arbejdet Beskriver de enkelte dele i tilrettelæggelsen af opgaverne hos borgerne f.eks. ved brug af Bjørks model Planlægger, koordinerer og tilrettelægger eget arbejde hos kendt borger/patient Viser kendskab til eget og andres kompetenceområder i planlægningen af arbejdet 24

25 Anvender viden om kontaktpersonens funktioner Praktikmål 15 Tværprofessionel og tværsektoriel indsats Praktikmål 15 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst Kompetencemål: 7, 8, 9, 10, 11 Målet forventes nået på begynder niveau i praktik 1 Deltager i borgerforløb, hvor en social- og sundhedsfaglige ydelse for borgeren indledes eller afsluttes - og dokumenterer denne Deltager i borgerforløb, hvor en social- og sundhedsfaglige ydelse for borgeren er i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst og anvender praktikstedets procedurer Reflekterer over samspillet i det tværprofessionelle samarbejde og anvender denne viden til gavn for borgere/patienter 25

26 Praktikmål 16 Sygepleje, teknologi og erfaringsbaseret viden og evidens Praktikmål 16 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens Kompetencemål: 2, 8, 11, 12 Målet forventes nået på begynder niveau i praktik 1 Anvender praktikstedets retningslinjer for anvendelse af teknologi i udførelsen af sygeplejen Afdækker behov for relevante teknologiske hjælpemidler hos kendt borger Vejleder og støtter borgeren i anvendelsen af teknologiske hjælpemidler Vurderer fordele og ulemper ved borgerens anvendelse af teknologiske hjælpemidler Praktikmål 17 Kvalitetssikring og patientsikkerhed Praktikmål 17 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde Kompetencemål: Målet forventes nået på begynder niveau i praktik 1 26

27 Anvender praktikstedets kvalitetstandarder Arbejder med kvalitetssikring og patientsikkerhed hos kendt borger Reflekterer over egen rolle i praktikstedets arbejde med kvalitetssikring Reflekterer over egen rolle i praktikstedets arbejde med patientsikkerhed Kender sine kompetencer ift kvalitetssikring og patientsikkerhed på praktikstedet Samarbejder tværprofessionelt omkring patientsikkerhed og kvalitetssikring Deltager i praktikstedets praksis i forbindelse med utilsigtet hændelser Praktikmål 18 Arbejdsmiljø og forflytning Praktikmål 18 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi. Kompetencemål: 12, 13, 14 Målet forventes nået på rutineret niveau i praktik 1 27

28 Kender praktikstedets arbejdsmiljøorganisering, herunder kendskab til arbejdsmiljørepræsentantens og forflytningsvejlederens roller. Anvender praktikstedets retningslinjer for forflytning Anvender ergonomiske forflytningsprincipper og korrekte arbejdsstillinger Kender og respekterer APV (ArbejdsPladsVurdering) hos kendt borger og samarbejde omkring opfølgning Reflekterer over arbejdsstedets indretning i forhold til brug af korrekte arbejdsstillinger og teknologi i borgerens hjem Anvender viden om forebyggelse af arbejdsskader, og kendskab til anmeldelse af arbejdsskader Forholder sig kritisk til og understøtter udviklingen af et godt fysiske og psykiske arbejdsmiljø på praktikstedet Kender til velfærdsteknologiske hjælpemidler og er opsøgende i forhold til ny velfærdsteknologi 28

29 Praktikmål 19 Etiske og faglige dilemmaer for den professionelle sundhedsperson Praktikmål 19 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet Kompetencemål: 1, 2, 3, 4, 5 Målet forventes nået på rutineret niveau i praktik 1 Overholder reglerne for tavshedspligt efter forvaltningsloven og sundhedsloven Eleven er bevidst om og forholder sig til etiske dilemmaer, der kan opstå mellem den faglige viden og borgerens opfattelse af livskvalitet Reflekter over og anvender følgende begreber i forhold til kendte borgere og under hensyntagen til borgerens livskvalitet: Tavshedspligt Magtanvendelse Patientrettigheder Aktindsigt Omsorgspligt Selvbestemmelsesret Reflekterer over og træffer kvalificerede valg under vejledning af professionel sundhedsperson 29

30 Praktikmål 20 På vej mod autorisation Praktikmål 20 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder Kompetencemål: 1, 10, 12 Målet forventes nået på begynder niveau i praktik 1 Forholder sig til social-og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde med henblik på udvikling af egen fagidentitet som autoriseret sundhedsperson Kender og følger praktikstedets retningslinjer for delegering Kender og arbejder hen imod social-og sundhedsassistentens kompetenceprofil Kendskab til andre faggruppers kompetenceområder Kender lov, bekendtgørelse og uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen (Link 1) Kender lov om autorisation og sundhedsfaglig virksomhed (link 2) Kender og anvender relevante dele af Serviceloven (Link 3) Kender og anvender relevante dele af Sundhedsloven (Link 4) Link 1: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser: 30

31 Uddannelsesordning: Link 2: Lov om sundhedsfaglige autorisation: Link 3: Serviceloven Link 4: Sundhedsloven 31

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. I dette materiale er der beskrevet eksempler på læringsaktiviteter til hvert praktikmål med

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter for psykiatripraktikken (praktikperiode 2)

Praktikmål og læringsaktiviteter for psykiatripraktikken (praktikperiode 2) Praktikmål og læringsaktiviteter for ken (praktikperiode 2) Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteterne, der skal hjælpe dig som

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Urinvejskirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Urinvejskirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Indkaldte patienter til operation (Elektive

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter for somatisk kommunal praktik

Praktikmål og læringsaktiviteter for somatisk kommunal praktik Praktikmål og læringsaktiviteter for somatisk kommunal praktik Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteterne der skal hjælpe dig

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Hjerteafsnit, Regionshospitalet Viborg På Hjerteafsnittet arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: agngina pectoris, hjertesvigt, LE, DVT, arytmier,( VT, brady, tachy,

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Medicinsk Afsnit 1, Regionshospitalet Viborg På Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Mave-/tarmsygdomme: Patienten med levercirosse Ascites (baggrund

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Hammel Neurocenter arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer Anoksisk hjerneskade betændelsestilstande

Læs mere

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Ved afslutning af Praktik 1: Målene skal være opnået på begynder eller rutineret niveau. Ved afslutning af Praktik 2: Alle målene

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Fødegangen, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg På Fødegangen arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Gravide/fødende Gravide med komplikationer i

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Indholdsfortegnelse... 0 1. Indledning... 2 2. Overordnet organisering af 1. praktikperiode... 2 Skolepraktikorganisering:...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp Praktik-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og praktikvejledere Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUV merit/ EUV merit Aalborg Kommune

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUV merit/ EUV merit Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Undervisning fælles for SSA-elever side 2 Det nære sundhedsvæsen side 3 Aalborg Kommunes Værdigrundlag side 4 Praktisk og personlig hjælp og hygiejne side

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUD GF2 / EUV GF2 Aalborg Kommune

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUD GF2 / EUV GF2 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Undervisning fælles for SSA-elever side 2 Det nære sundhedsvæsen side 3 Aalborg Kommunes Værdigrundlag side 4 Praktisk og personlig hjælp og hygiejne side

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.17 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

Rehabilitering og det hele menneske. Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde

Rehabilitering og det hele menneske. Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere