Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder"

Transkript

1 Vejledning til arbejdet med mål i praktikken Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Klinisk sygepleje Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation Mål 10 Mål 11 Mål 12 Mål 13 Koordinering og samarbejde Mål 14 Mål 15 Kritiske og udviklende færdigheder Mål 16 Mål 17 Mål 18 Mål 19 Mål 20 Modellen viser praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering og er præsenteret af PASS i forbindelse med et oplæg i det regionale LUU samarbejde i januar Kassernes størrelse er tilfældig og skal ikke tillægges værdi. Modellen er udarbejdet i et regionalt LUU-samarbejde om udviklingen af inspiration til dit og din praktikvejleders arbejde med de 20 praktikmål. Dette materiale er udviklet i januar og februar Materialet vil løbende blive drøftet i skolernes lokale uddannelsesudvalg (LUU), evalueret og tilpasset. 1

2 Præstationsstandarder i praktikken Praktikperioderne tilrettelægges, så du som social- og sundhedsassistentelev har mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer med progression i forløbene fra begynderniveau over rutineret niveau til avanceret niveau. Niveauet Personlige kompetencer Hjælpeord Begynder Kendt situation Kompliceret aktivitet under vejledning Fundamentale kundskabs- og færdighedsområder Udvikler ansvarlighed Udvikler grundlag for fortsat læring Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning Kende Kan udføre under vejledning Kan beskrive Kan gengive Kan forklare Har kendskab til Har viden om Viser interesse Viser evne til samarbejde Rutineret Rutinemæssig eller kendt situation Alene og i samarbejde Planlægger og gennemfører en opgave eller aktivitet Løser et problem Selvstændigt sætter sig ind i mere komplicerede problemstillinger Viser fleksibilitet og omstillingsevne Vejledes til Kan udføre med en vis sikkerhed Kan udføre i rutinerede situationer Kan planlægge Kan redegøre for Kan anvende Er opsøgende Avanceret Ikke-rutinesituationer Alene eller i samarbejde Vurderer et problem Planlægger, løser og gennemfører en opgave eller aktivitet Løser et problem Tager selvstændigt ansvar Viser initiativ Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet Beherske Kan udføre selvstændigt Kan udføre sikkert Kan udføre kreativt Kan anvende teori i praksis Kan omsætte praksis til teori Kan redegøre for Kan reflektere Kan overskue Kan vurdere Kan analysere Tager ansvar for Er bevidst om 2

3 Inspiration til arbejdet med praktikmål Praktikmålene er slutmål, og alle praktikmål skal ved uddannelsens afslutning være godkendt på avanceret niveau. På de følgende sider er der inspiration til arbejdet med hvert enkelt praktikmål. Denne inspiration omhandler målets teoretiske grundlag, og hvordan du i praksis kan arbejde med målet i praktikperioderne. Målets teoretiske grundlag giver inspiration til teori, der er fælles for alle praktikperioder. Der er givet eksempler på teori for hver praktikperiode, hvis der er noget særligt gældende for den enkelte periode. I praksis kan du arbejde med målet ved giver inspiration til, hvordan du kan arbejde med målet i praktikperioderne. Nederst i skemaerne for hvert mål er det beskrevet, hvad du som minimum forventes at opnå i de enkelte praktikperioder for at kunne slutte på avanceret niveau i alle praktikmål efter praktik 3. I praktik 1 skal du opnå målene i ikke-komplekse situationer og med tildelte borgere. I praktik 2 skal du som minimum opnå målene med en vis sikkerhed og med tildelte borgere/patienter. I praktik 3 skal du opnå målene ved at handle selvstændigt i kendte og ukendte situationer med borgere/patienter. Du kan opleve, at du allerede i praktik 1 og praktik 2 synes at være på avanceret niveau i nogle af praktikmålene i forhold til de situationer, du møder i de to praktikker. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at praktik 3 indeholder ukendte situationer, som du endnu ikke har haft mulighed for at øve dig på i de første praktikperioder. Derfor vil det oftest først være efter praktik 3, at du kan opnå bedømmelsen avanceret i et praktikmål. 3

4 Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov. Målets teoretiske grundlag er: Anatomi og fysiologi Sygdomslære Farmakologi Grundlæggende sygepleje Etik Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser Regler om tavshedspligt Social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetence Sundhedslov og servicelov Medinddragelse af borger/patient/pårørende Sikkerhed for borger/patient Kommunikation Normal aldring Psykopatologi Patologi I praksis kan du arbejde med målet ved at: Indsamle data om borgere/patienter Identificere og vurdere borgers/patients behov for grundlæggende sygepleje Udføre grundlæggende sygepleje og anvende sygeplejeprocessen Etablere, fastholde og afslutte samarbejde med borger/patient/ pårørende Vise respekt og værdighed i plejen og omsorgen Overholde tavshedspligten 4

5 Øve din handlekompetence som social- og sundhedsassistent observere afvigelser i den normale aldrings-proces med henblik på tidlig opsporing af sygdomstegn Under vejledning reflektere over kendte kliniske sygepleje-handlinger Anvende sygeplejeprocessen selvstændigt hos mennesker, der ikke er psykotiske Med en vis sikkerhed reflektere over kliniske sygeplejehandlinger ved udvalgte borgere/ patienter Observere og handle selvstæn-digt og i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde på afvigelser med henblik på tidlig opsporing af sygdomstegn 5

6 Mål 2 Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer. Målets teoretiske grundlag er: Sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer Sygeplejeprocessen Psykiatrilov, Sundhedslov, Servicelov Sundhedsopfattelser Samskabelse og involverende samarbejde Anatomi og fysiologi Sundhedspædagogik Servicelov Sundhedslov Psykiatrilov Servicelov Sundhedslov Sundhedslov Servicelov I praksis kan du arbejde med målet ved at: Udarbejde plejeplaner, fokusområder, handleplaner Anvende sygeplejeprocessen Anvende relevante screeningsredskaber, fx ernærings- og faldscreeninger samt triage Anvende lokale procedurer og retningslinjer Indgå i samskabende arbejdsprocesser 6

7 og i samarbejde med borgeren/ patienten udarbejde plejeplaner, fokusområder, handleplaner for de tildelte ikkekomplekse borgere og i samarbejde med borgeren/ patienten udarbejde plejeplaner, fokusområder, handleplaner for de tildelte borgere/ patienter kan anvende fx ernærings- og faldscreening I samarbejde med vejleder udarbejde selvmords-screening og i samarbejde med borgeren/ patienten udarbejde plejeplaner, fokusområder, handleplaner for den komplekse borger/patient 7

8 Mål 3 Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje. Målets teoretiske grundlag er: Anatomi og fysiologi Sygdomslære Palliation Sygepleje Social- og sundhedsassistentens eget kompetenceområde Sundhedslov og autorisationslov Rammer for delegering Sygeplejeprocessen Sundhedslov Autorisationslov Delegering Sundhedslov Autorisationslov Sundhedslov Autorisationslov Palliation I praksis kan du arbejde med målet ved at: Identificere og reagere på ændringer i borgerens/patientens sundhedstilstand Udføre sygeplejehandlinger, herunder delegerede sygepleje-handlinger 8

9 identificere og reagere på ændringer i borgerens/ patientens sundhedstilstand hos de tildelte ikkekomplekse borgere Under vejledning udføre sygeplejehandlinger identificere og reagere på ændringer i borgerens/ patientens sundhedstilstand hos de tildelte borgere/patienter Tage initiativ til og med en vis sikkerhed udføre sygeplejehandlinger i rutinesituationer identificere og reagere på ændringer i borgerens/ patientens sundhedstilstand hos komplekse borgere/patienter Palliation, fx som en del af det somatiske læringsforløb (2 uger) iværksætte og tage ansvar for sygeplejehandlinger Udføre delegerede sygeplejehandlinger ved uforudsete og komplekse problemstillinger 9

10 Mål 4 Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. Målets teoretiske grundlag er: Mestringsstrategier og motivationsfaktorer Recovery Rehabilitering Selvbestemmelsesret Livskvalitet, livsformer, livsfaser, livshistorier Sundhedsopfattelser Etik Sundhedspædagogisk teori og metode Kommunikation Psykosocial rehabilitering Recovery I praksis kan du arbejde med målet ved at: Arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende Understøtte borgerens/patientens mestring af eget liv Indgå i ligeværdige relationer med borgeren/patienten 10

11 arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang i sam-arbejde med de tildelte ikkekomplekse borgere og deres pårørende Kende til og beskrive forskellige kulturer, netværk og livsformers betydning for borgerens mestring af eget liv. arbejde ud fra en rehabiliterende og recoveryorienteret tilgang i sam-arbejde med de tildelte borgere/ patienter og deres pårørende Redegøre for og anvende viden om forskellige kulturer, netværk og livsformers betydning for borgerens mestring af eget liv. arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang i sam-arbejde med komplekse borgere/patienter og deres pårørende 11

12 Mål 5 Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. Målets teoretiske grundlag er: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Livsstilssygdomme, herunder KRAMS Mestring Sundhedspædagogik og kommunikation Vejledning, guidning og instruktion Motivationsteori Indsigt i eget kompetenceområde og viden om andre fagprofessionelles kompetenceområder I praksis kan du arbejde med målet ved at: Indgå i et tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfaglige ydelser Arbejde sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende i forhold til livsstilssygdomme Vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv 12

13 indgå i et tværprofes-sionelt samarbejde om sundheds-faglige ydelser i forhold til tildelte borgere indgå i vejledning og motivation i forhold til mestring af eget liv hos tildelte borgere indgå i og tage initiativ til tværprofes-sionelt samarbejde om sundheds-faglige ydelser i forhold til tildelte borgere/ patienter indgå i og tage initiativ til vejledning og motivation i forhold til mestring af eget liv hos tildelte borgere/ patienter planlægge og tage ansvar for tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfaglige ydelser i forhold til komplekse borgere/patienter planlægge og tage ansvar i forhold til vejledning og motivation i forhold til mestring af eget liv hos komplekse borgere/patienter 13

14 Mål 6 Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov. Målets teoretiske grundlag er: Sygeplejefaglig teori og metode Hygiejne Ergonomi Behovsterori Motivation og mestring Sygeplejeprocessen Rehabilitering Kommunikationsteori Relationsdannelse Ergonomi Hygiejne Recovery I praksis kan du arbejde med målet ved at: Arbejde ud fra de grundlæggende behov Anvende kvalitetsstandarder Anvende viden om Sundhedslov og Servicelov Arbejde ud fra lokale retningslinjer 14

15 identificere grundlæggende behov støtte borgeren til rehabilitering i hverdagen udøve praktisk hjælp og personlig pleje identificere, udføre og evaluere sygepleje til tildelte borgere/patienter Bevidst anvende og redegøre for rehabiliterende tiltag identificere, udføre og evaluere sygepleje og praktisk hjælp tage ansvar for at støtte borgeren/ patienten til rehabilitering i hverdagen og evaluere indsatsen indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, fx ved brug af Interprofessionel læring og samarbejde (IPLS) eller anden konference 15

16 Mål 7 Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. Målets teoretiske grundlag er: Teori om aktivitet Netværksteorier Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspædagogik og selvbestemmelsesret Kulturforståelse og sundhedsopfattelse Livsstil, værdier og livsformer I praksis kan du arbejde med målet ved at: Arbejde med frivillighedsnetværk, kommunale og regionale tilbud Ud fra viden om borgerens livshistorie tilrettelægge og gennemføre I samarbejde med borgeren/ patienten tilrettelægge aktiviteter ud fra og sikkert sammen med borgeren/ patienten tilrettelægge 16

17 aktiviteter sammen med borgeren patientens personlige mål med en vis sikkerhed aktiviteter ud fra bl.a. borgerens livshistorie 17

18 Mål 8 Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. Målets teoretiske grundlag er: Mikrobiologi, herunder smittemåder og smitteveje Forebyggelse af og sundhedsfremme i forbindelse med infektioner fx MRSA og TB Principper for ren og steril teknik Pædagogik og vejledning I praksis kan du arbejde med målet ved at: Undersøge og bevidst anvende de hygiejniske principper, særlige regimer og teknikker på det enkelte praktiksted Arbejde bevidst forebyggende i forhold til smittespredning 18

19 Arbejde bevidst ud fra lokale vejledninger og instrukser Under vejledning forebygge smittespredning under udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp Forklare borgeren og pårørende om forebyggelse af smittespredning Opsøge og arbejde bevidst ud fra lokale vejledninger og instrukser Redegøre for og vejlede i forhold til forebyggelse af smittespredning Opsøge og arbejde bevidst ud fra lokale vejledninger og instrukser og sikkert redegøre for og anvende hygiejniske retningslinjer Redegøre for ren og steril teknik og sikkert vejlede i forhold til forebyggelse af smittespredning 19

20 Mål 9 Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling. Målets teoretiske grundlag er: Sundhedsstyrelsens retningslinjer for medicinhåndtering Sundhedsstyrelsens retningslinjer for delegation Sundhedslov Psykiatrilov Servicelov Lov om autorisation Hygiejniske principper Farmakologi Anatomi og fysiologi Sygdomslære Sundhedspædagogik Samskabelse Patientsikkerhed Arbejdsmiljø Fagsprog Anvendelse af tvang Fagsprog Faglig dialog I praksis kan du arbejde med målet ved at: Observere og dokumentere medicinvirkning, bivirkning og interaktioner 20

21 Indberette utilsigtede hændelser og tage medansvar for kvalitetsudvikling Anvende fagudtryk der knytter sig til medicinadministration Anvende lokale retningslinjer og instrukser Reflektere over egne etiske overvejelser Anvende viden om farmakokinetik Arbejde med Fælles Medicinkort (FMK) Under vejledning observere og dokumentere medicinvirkning bivirkning og interaktioner hos tildelte ikkekomplekse borgere ved hjælp af fagsprog Redegøre for medicinens vej gennem kroppen Anvende viden om administrationsformer indberette tilsigtede hændelser og tage medansvar for kvalitetsudvikling Reflektere over egne etiske overvejelser i forhold til samarbejde med borgere og pårørende om medicinhåndtering observere og dokumentere medicinvirkning, bivirkning og interaktioner hos tildelte borgere/ patienter efter lokale retningslinjer Med en vis sikkerhed motivere borgeren/ patienten til medicinsk behandling Reflektere over egne etiske overvejelser i forhold til anvendelse af tvang indberette utilsigtede hændelser og tage medansvar for kvalitetsudvikling og medvirke til udarbejdelse af nye handleplaner observere og dokumentere medicinvirkning, bivirkning og interaktioner hos tildelte komplekse borgere/patienter efter lokale retningslinjer Diskutere og reflektere over egne etiske overvejelser i faglig dialog 21

22 Mål 10 Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer. Målets teoretiske grundlag er: Kommunikationsteori Relationsdannelse Sundhedspædagogik Motivationsteori Tavshedspligt I praksis kan du arbejde med målet ved at: Planlægge og udføre målrettet kommunikation Tage initiativ til samarbejde med pårørende, borgere/patienter og frivillige Øve bevidsthed om egen rolle i kommunikation og samarbejdsrelationer Være bevidst om og øve rollen som professionel i forhold til forskellige samarbejdspartnere 22

23 Planlægge og udføre målrettet kommunikation hos tildelte borgere, pårørende og frivillige Forklare social- og sundhedsassistentens rolle i kommunikation med borgere, pårørende og frivillige Under vejledning tage initiativ til relevante samarbejdsrelationer Tage initiativ til og med en vis sikkerhed planlægge og udføre målrettet kommunikation hos tildelte borgere/patienter, pårørende og frivillige Redegøre for socialog sundhedsassistentens rolle i kommunikation med borgere/patienter pårørende og frivillige Med en vis sikkerhed tage initiativ til relevante samarbejdsrelationer tage initiativ til og sikkert planlægge og udføre målrettet kommunikation med borgere/ patienter, pårørende og frivillige Vurdere og anvende relevante kommunikationsformer Være bevidst om og tage ansvar for social- og sundhedsassistentens rolle i kommunikation med borgere/ patienter, pårørende og frivillige tage initiativ til at indgå i relevante samarbejdsrelationer 23

24 Mål 11 Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer. Målets teoretiske grundlag er: Motivationsteori Vejledning, formidling og læring Deltagerforudsætninger herunder kompetenceniveau I praksis kan du arbejde med målet ved at: Øve i at planlægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter målrettet kolleger fx undervisning Målrette vejledning, formidling og læring i forhold til kollegers faglige kompetencer 24

25 Under vejledning planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter Udvikle ansvarlighed for vejledning i forhold til kolleger Med en vis sikkerhed planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter Anvende relevante pædagogiske redskaber og teorier Med en vis sikkerhed planlægge, begrunde og udføre vejledning planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter reflektere over anvendte pædagogiske redskaber og teorier, begrunde, udføre og evaluere vejledning 25

26 Mål 12 Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Målets teoretiske grundlag er: Kommunikation Konflikthåndtering Voldsforebyggelse Selvbestemmelsesret Sundhedslov, Psykiatrilov, Servicelov Tavshedspligt Etik Patientsikkerhed Arbejdsmiljølov Deeskalerende kommunikation Psykiatrilov I praksis kan du arbejde med målet ved at: Øve kommunikation under hensyntagen til borgerens/patientens integritet og værdighed Øve sikker mundtlig kommunikation, fx ISBAR Være bevidst om at arbejde efter Arbejdsmiljøloven 26

27 Kende praktikstedets relevante retningslinjer og politikker ift. konflikthåndtering og voldsforebyggelse Øve hensigtsmæssig kommunikation under hensyntagen til egen og andres sikkerhed fx fokus på kropssprog Sikkert og selvstændigt kommunikere hos tildelte borgere under hensyntagen til borgerens integritet og værdighed Være bevidst om ligeværdighed i kommunikationen Demonstrere evne til samarbejde Kende til gældende retningslinjer fx i forbindelse med tvang/magtanvendelse Sikkert og selvstændigt kommunikere hos tildelte borgere/ patienter under hensyntagen til borgerens/ patientens integritet og værdighed Anvende viden om konflikthåndtering fx deeskalerende kommunikation Redegøre for hensigtsmæssig adfærd i konflikt- og voldssituationer Redegøre for gældende retningslinjer fx i forbindelse med tvang/magtanvendelse Sikkert og selvstændigt kommunikere hos borgere/patienter under hensyntagen til borgerens/ patientens integritet og værdighed og sikkert kommunikere med borgere/patienter Reflektere over betydningen af egen og borgerens/ patientens ansvar og rolle i kommunikationen analysere og vurdere en kommunikationssituation Redegøre for gældende retningslinjer fx i forbindelse med tvang/magtanvendelse 27

28 Mål 13 Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borger/patientforløb og øge den borger-/patientoplevede kvalitet. Målets teoretiske grundlag er: Autorisationslov, Sundhedslov, Servicelov, Psykiatrilov Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler Mundtligt og skriftligt fagsprog Sygeplejefaglige dokumentationsredskaber Sammenhængende borger- og patientforløb Evalueringsmetoder til inddragelse af borger- og patientoplevet kvalitet Patientsikkerhed Utilsigtede hændelser Servicelov Sundhedslov Psykiatrilov Servicelov Sundhedslov Sundhedslov Servicelov I praksis kan du arbejde med målet ved at: Arbejde ud fra eget ansvars- og kompetenceområde Anvende forskellige dokumentationsredskaber Anvende professionelt fagsprog i skrift og tale 28

29 Tage medansvar i sammenhængende borger- og patientforløb Arbejde med evalueringsmetoder til inddragelse af borger- og patientoplevet kvalitet Kende til praktikstedets arbejdsgange i forhold til evaluerings-metoder Fungere som kontaktperson i forhold til tildelte borgere med en vis sikkerhed Anvende praktikstedets dokumentationssystemer under vejledning Kende til arbejdsprocesser i det tværsektorielle samarbejde Kende til praktikstedets arbejdsgange i forhold til evaluerings-metoder Fungere som kontaktperson i forhold til tildelte borgere med en vis sikkerhed anvende praktikstedets dokumentationssystemer Tage medansvar for arbejds-processer i det tværsektorielle samarbejde Anvende praktikstedets arbejdsgange i forhold til evaluerings-metoder fungere som kontaktperson i forhold til tildelte borgere og patienter anvende praktikstedets dokumentationssystemer Tage ansvar for arbejdsprocesser i det tværsektorielle samarbejde 29

30 Mål 14 Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje. Målets teoretiske grundlag er: Samskabelse og involverende samarbejde Faglig ledelse og organisering Social- og sundhedsassistentens ansvars- og kompetenceområde Relevante samarbejdspartneres ansvars- og kompetenceområde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for delegering Pædagogik og vejledning Kommunikationsteori Kommunikationsteori Pædagogik og vejledning Faglig ledelse og organisering I praksis kan du arbejde med målet ved at: Understøtte et involverende samarbejde med borgeren/patienten Prioritere, tilrettelægge og fordele daglige arbejdsopgaver Delegere opgaver i forhold til de enkelte medarbejderes kompetencer Instruere, vejlede og undervise borgere, pårørende og kolleger Dokumentere sygeplejefaglige opgaver Koordinere eget og andres arbejde 30

31 Under vejledning understøtte et involverende samarbejde med tildelte borgere/ patienter Indgå i teamsamarbejde Kende til at instruere, vejlede og undervise borgere/patienter, pårørende og kolleger Med en vis sikkerhed understøtte et involverende samarbejde med tildelte borgere/ patienter Koordinere og indgå i team-samarbejde Med en vis sikkerhed instruere, vejlede og undervise borgere/patienter, pårørende og kolleger understøtte et involverende samarbejde med borgeren/ patienten koordinere og indgå i team-samarbejde instruere, vejlede og undervise borgere/patienter, pårørende og kolleger 31

32 Mål 15 Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst. Målets teoretiske grundlag er: Sundhedsvæsnets opbygning Sammenhængende borger-/patientforløb Tværsektorielle overgange Relevante faggruppers kompetencer og arbejdsområder i region/ kommune Sundhedsloven, herunder regler om samtykkeerklæring Forvaltningslov og Offentlighedslov, herunder aktindsigt, tavshedspligt og oplysningspligt Målrettet kommunikation Relationsarbejde Pakkeforløb Forløbsprogrammer Forløbsprogrammer Pakkeforløb Pakkeforløb I praksis kan du arbejde med målet ved at: Varetage modtagelser, udskrivelser og hjemkomst af borgere/ patienter ud fra praktikstedets lokale vejledninger og instrukser Indlede, afslutte og dokumentere social- og sundhedsfaglige ydelser ud fra praktikstedets vejledninger og instrukser Samarbejde med relevante fagpersoner om sundhedsfaglige ydelser Indgå i det tværprofessionelle og tværsektorielle arbejde 32

33 Dokumentere i aktuelle dokumentationssystemer Foretage dataindsamling ved indlæggelse og ved udskrivelse Inddrage relevante faggrupper i forhold til borgerens situation og behov Indhente samtykkeerklæringer Under vejledning indlede, afslutte og dokumentere socialog sundhedsfaglige ydelser Under vejledning opsøge relevante fagpersoner og indgå i samarbejde med tvær-professionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere Med en vis sikkerhed indlede, afslutte og dokumentere socialog sundhedsfaglige ydelser hos tildelte borgere/patienter Med en vis sikkerhed opsøge relevante fagpersoner og indgå i samarbejde med tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere indlede, afslutte og dokumentere socialog sundhedsfaglige ydelser opsøge relevante fagpersoner og indgå i samarbejde med tvær-professionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere 33

34 Mål 16 Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. Målets teoretiske grundlag er: Viden om teknologi, herunder velfærdsteknologi og telemedicin Vidensøgning Etik, juridiske aspekter, patientsikkerhed Lovgivning om arbejdsmiljø Sundhedspædagogik og vejledning Vidensøgning Arbejdsmiljø Sygeplejeteorier I praksis kan du arbejde med målet ved at: Anvende lokale politikker, vejledninger og instrukser Reflektere over praktiske og etiske dilemmaer i forhold til anvendelse af teknologi Spotte mulighederne for anvendelse af teknologi Vejlede og informere borgere/pårørende og samarbejdspartnere i forhold til teknologi 34

35 Under vejledning anvende konkret teknologi finde lokale og nationale retningslinjer Anvende lokale og nationale retningslinjer med en vis sikkerhed Anvende konkret teknologi med en vis sikkerhed Anvende tidligere erfaringer omkring anvendelse af teknologi Være opsøgende i forhold til teknologiske løsninger og sikkert anvende lokale og nationale retningslinjer anvende konkret teknologi vurdere og analysere behovet for teknologi 35

36 Mål 17 Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde. Målets teoretiske grundlag er: Nationale mål for kvalitetssikring Ansvars- og kompetenceområde Autoriseret sundhedsperson Personfølsomme data Sygeplejefaglige dokumentationsredskaber Sundhedslov og Servicelov Kvalitetsstandarder Ydelser i forhold til Sundhedslov og Servicelov Psykiatrilov Den danske kvalitetsmodel for det sociale område Forløbsprogrammer I praksis kan du arbejde med målet ved at: Arbejde med nationale mål for kvalitetssikring Arbejde inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde Anvende praktikstedets værdigrundlag Aktivt indgå i praktikstedets kvalitetsarbejde Kende til praktikstedets retningslinjer for patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 36

37 Under vejledning observere og indberette utilsigtede hændelser Kende til at søge viden baseret på erfaring og evidens via digitale redskaber, fx *PPS observere og indberette utilsigtede hændelser reflektere over og komme med forslag til kvalitetsforbedringer og patientsikkerhed Deltage aktivt i kvalitetsudviklingsprojekter, fx audits, forebyggelse af genindlæggelser, KRAMS-faktorer, ernæringstilstand Med en vis sikkerhed anvende lokale instrukser/ procedurer i forhold til den enkelte borgers/ patients sundhedsudfordringer Med en vis sikkerhed søge viden baseret på erfaring og evidens via digitale redskaber, fx *PPS og **VIP-portalen observere og indberette utilsigtede hændelser reflektere over og komme med forslag til kvalitetsforbedringer og patientsikkerhed anvende lokale instrukser/ procedurer i forhold til en gruppe af borgeres/ patienters sundhedsudfordringer søge viden baseret på erfaring og evidens via digitale redskaber, fx *PPS og **VIP-portalen *PPS: Praktiske Procedurer i Sygeplejen **VIP-portalen: Regionale vejledninger, Instrukser og Politikker 37

38 Mål 18 Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi. Målets teoretiske grundlag er: Arbejdsmiljølovgivning, herunder APV Forflytningsteknik Viden om velfærdsteknologi Kommunikation og mellemmenneskelige relationer Etiske overvejelser Ergonomi Forebyggelse af konflikter Innovative processer I praksis kan du arbejde med målet ved at: Anvende lokale politikker, retningslinjer og instrukser i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Kende til og efterleve det lokale værdigrundlag Anvende velfærdsteknologiske løsninger Reflektere over etiske dilemmaer 38

39 Udarbejde APV hos tildelte borgere Beskrive etiske dilemmaer Kende til velfærdsteknologiske hjælpemidler hos tildelte borgere Opsøge og redegøre for lokale APV Opsøge og anvende forskelige velfærdsteknologiske hjælpemidler Træne kritisk refleksion i forhold til etiske dilemmaer Anvende APV analytisk og reflekteret for at bidrage til kvalitetsudvikling Identificere og reflektere kritisk over etiske dilemmaer Vurdere behovet for anvendelse af velfærdsteknologi og iværksætte relevante tiltag 39

40 Mål 19 Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet. Målets teoretiske grundlag er: Autorisationsloven Sundhedslov, Psykiatrilov og Servicelov Magtanvendelse, tavshedspligt, selvbestemmelsesret Etiske og faglige dilemmaer Patientrettigheder Omsorgsteorier Livskvalitet Mestring Livshistorie Recovery Kritisk sygdom Multisygdomme Akutte tilstande I praksis kan du arbejde med målet ved at: Anvende nationale og lokale retningslinjer Kende til og efterleve det lokale værdigrundlag Reflektere over etiske dilemmaer Forholde sig til borgerens/patientens oplevede livskvalitet Forholde sig til borgerens/patientens ret til selvbestemmelse 40

41 Kende til regler for magtanvendelse Beskrive etiske dilemmaer Planlægge og udføre plejen i forhold til tildelte borgeres livshistorie og oplevede livskvalitet Redegøre for magtanvendelse og patient-sikkerhed i forhold til tildelte borgere/ patienter Vurdere og udføre professionel omsorg i forhold til borgerens/ patientens oplevede livskvalitet hos tildelte borgere/patienter Udføre med en vis sikkerhed rehabiliterende tiltag i forhold til borgerens/ patientens recoveryproces Træne kritisk refleksion i forhold til etiske dilemmaer Identificere og reflektere kritisk over etiske dilemmaer Reflektere kritisk over balancen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt udføre pleje, omsorg og behandling til kritisk syge i forhold til borgerens/ patientens oplevede livskvalitet 41

42 Mål 20 Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder. Målets teoretiske grundlag er: Ansvars- og kompetenceområde Autorisationslov Sundhedslov, Psykiatrilov og Servicelov Rammer for delegering Tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartneres ansvars- og kompetenceområde I praksis kan du arbejde med målet ved at: Samarbejde med tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere Ved hjælp af sygeplejeprocessen planlægge og redegøre for plejen i samarbejde med relevante fagpersoner Overholde relevant lovgivning Arbejde efter lokale retningslinjer Arbejde efter lokale kvalitetsstandarder 42

43 Kende til lokale instrukser/ procedurer samt under vejledning anvende vejledningerne/ instrukserne i forhold til tildelte borgere/patienter Kende til at søge viden baseret på erfaring og evidens via digitale redskaber, fx *PPS Anvende lokale kvalitetsstandarder Redegøre for og under vejledning anvende rammer for delegering Med en vis sikkerhed søge og anvende lokale instrukser/ procedurer Med en vis sikkerhed søge og anvende viden baseret på erfaring og evidens via digitale redskaber, fx *PPS og **VIP-portalen anvende lokale kvalitetsstandarder Redegøre for og anvende rammer for delegering søge og anvende lokale instrukser/ procedurer søge og anvende viden baseret på erfaring og evidens via digitale redskaber, fx *PPS og **VIPportalen anvende og reflektere over lokale kvalitets-standarder Redegøre for rammer for delegering og selvstændigt delegere relevante arbejdsopgaver *PPS: Praktiske Procedurer i Sygeplejen **VIP-portalen: Regionale vejledninger, Instrukser og Politikker 43

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Rehabilitering og det hele menneske. Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde

Rehabilitering og det hele menneske. Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken på social- og sundhedsassistentuddannelsen Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social -og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn. Uddannelseskonsulent Vivi Abben, maj

Praktikuddannelsen. for Social -og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn. Uddannelseskonsulent Vivi Abben, maj Praktikuddannelsen for Social -og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, maj 2017 1 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social -og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn. Uddannelseskonsulent Vivi Aakjær Abben, september

Praktikuddannelsen. for Social -og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn. Uddannelseskonsulent Vivi Aakjær Abben, september Praktikuddannelsen for Social -og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Aakjær Abben, september 2018 1 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Urinvejskirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Urinvejskirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Indkaldte patienter til operation (Elektive

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social -og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn. Uddannelseskonsulent Vivi Aakjær Abben, august

Praktikuddannelsen. for Social -og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn. Uddannelseskonsulent Vivi Aakjær Abben, august Praktikuddannelsen for Social -og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Aakjær Abben, august 2019 1 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Hjerteafsnit, Regionshospitalet Viborg På Hjerteafsnittet arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: agngina pectoris, hjertesvigt, LE, DVT, arytmier,( VT, brady, tachy,

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Hammel Neurocenter arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer Anoksisk hjerneskade betændelsestilstande

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Fødegangen, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg På Fødegangen arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Gravide/fødende Gravide med komplikationer i

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Medicinsk Afsnit 1, Regionshospitalet Viborg På Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Mave-/tarmsygdomme: Patienten med levercirosse Ascites (baggrund

Læs mere

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp Praktik-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og praktikvejledere Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Januar 2017 Udgave: Februar 2017 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At arbejde med læring... 5 Talentspor

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter

Praktikmål og læringsaktiviteter Praktikmål og læringsaktiviteter Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteter, der skal hjælpe dig som elev til at opfylde praktikmålene.

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. I dette materiale er der beskrevet eksempler på læringsaktiviteter til hvert praktikmål med

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Indholdsfortegnelse... 0 1. Indledning... 2 2. Overordnet organisering af 1. praktikperiode... 2 Skolepraktikorganisering:...

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2

PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2 PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUV merit/ EUV merit Aalborg Kommune

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUV merit/ EUV merit Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Undervisning fælles for SSA-elever side 2 Det nære sundhedsvæsen side 3 Aalborg Kommunes Værdigrundlag side 4 Praktisk og personlig hjælp og hygiejne side

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUD GF2 / EUV GF2 Aalborg Kommune

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUD GF2 / EUV GF2 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Undervisning fælles for SSA-elever side 2 Det nære sundhedsvæsen side 3 Aalborg Kommunes Værdigrundlag side 4 Praktisk og personlig hjælp og hygiejne side

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017

Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017 Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse 2017 Start på GF 2 20 uger Grundforløb 2 er den indledende del af uddannelsen, og der skal derved ske en tydelig faglig toning af kompetencemålene mod elevens

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

SSA mål i Socialpsykiatri og rusmiddel, (dec. 2017)

SSA mål i Socialpsykiatri og rusmiddel, (dec. 2017) Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Avanceret niveau svarer til det niveau, en nyuddannet forventes

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.17 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

STAMDATA 9. juni :53

STAMDATA 9. juni :53 STAMDATA 9. juni 2017 09:53 Ansættende Myndighed E-mail Telefon Kontaktlærer E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1A Praktiksted/afdeling E-mail Telefon Praktikvejleder Praktik 1B Praktiksted/afdeling

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Januar 2017 Udgave: Oktober 2017 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At arbejde med læring... 5 Talentspor

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere