Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder NaturErhvervstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder i høring. Høringsfristen er onsdag den 14. januar Høringssvar skal sendes til: NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade København V Yderligere oplysninger fås hos Karen B. Knudsen tlf. nr Annette Andersen tlf. nr Baggrund Tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder er en ordning under det danske landdistriktsprogram Formålet med ordningen er at forbedre vandmiljøet og naturen og at reducere den negative påvirkning af klimaet. Ordningen skal bidrage til gennemførelsen af Natura 2000-direktiverne, vandrammedirektivet og EU's klimamålsætninger. Det primære formål med fastholdelse af ordningens områdetyper er følgende: - Kvælstofvådområder: At reducere udledningen og udvaskningen af kvælstof til søer, fjorde og indre farvande. - Fosforvådområder: At reducere fosforbelastningen af søer. - Naturlige vandstandsforhold: At etablere naturlige vandstandsforhold, som fremmer bevaringsstatus for særlige naturtyper og arter. - Lavbundsområder: At reducere udledningen af drivhusgasser. Side 1/10

2 I forhold til den gældende ordning under Landdistriktsprogrammet er ordningen udvidet med tilskud til fastholdelse af lavbundsområder. Tilsagn om tilskud til fastholdelse af lavbundsområder kan gives for jordbrugs- og naturarealer, der indgår i naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder, som omhandlet i NaturErhvervstyrelsens kommende bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Det bemærkes, at bekendtgørelsens titel ikke er endeligt fastlagt, og at udkast til bekendtgørelsen endnu ikke er sendt i høring. Kulstofrige lavbundsjorder er organogene jorder med mindst 20 pct. organisk stof, svarende til mindst 12 pct. kulstof. Et naturprojekt på kulstofrige lavbundsjorder indebærer, at afvanding at projektområdet ophører/ændres. Tilskudsordningen svarer i øvrigt i hovedtræk til ordningen i bekendtgørelse nr. 370 af 26. april 2012 om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold. Tilskudsordningen Ordningens indhold NaturErhvervstyrelsen kan inden for den bevillingsmæssige ramme give tilsagn om tilskud for jordbrugs- og naturarealer, der indgår i projekter, for hvilke der er afsat en ramme for ansøgninger om tilsagn om tilskud til fastholdelse. Rammen skal være afsat til ansøgninger om tilsagn om tilskud til fastholdelse i medfør af nærværende bekendtgørelse eller en af NaturErhvervstyrelsens tidligere bekendtgørelser. Hvis rammen er afsat til ansøgninger om tilsagn om tilskud til fastholdelse i medfør af en af NaturErhvervstyrelsens tidligere bekendtgørelser, og NaturErhvervstyrelsen ikke har modtaget en ansøgning om tilsagn om tilskud til fastholdelse inden nærværende bekendtgørelses ikrafttræden, vil der kunne indgives en sådan ansøgning efter bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse. Rammen for ansøgninger om tilsagn om tilskud til fastholdelse for de enkelte projekter skal være afsat i medfør af bestemmelserne i en af de nedenfor anførte bekendtgørelser: - Bekendtgørelse nr. 951 af 30. juli 2010 om tilskud til kommunale vådområdeprojekter. - Bekendtgørelse nr. 952 af 30. juli 2010 om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter. - Bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2012 om tilskud til kommunale projekter vedrørende fosforvådområder. - Bekendtgørelse nr. 840 af 15. august 2012 om tilskud til statslige vådområdeprojekter. - Bekendtgørelse nr. 175 af 28. februar 2012 om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold. - Bekendtgørelse nr af 10. november 2014 om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold. - NaturErhvervstyrelsens kommende bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter. Endnu ikke sendt i høring. - NaturErhvervstyrelsens kommende bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Endnu ikke sendt i høring. Tilsagn om tilskud kan gives til ejere og forpagtere af de jordbrugs- og naturarealer, der indgår i projektet. For tilsagn om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold kan tilsagnshaver dog ikke være en offentlig insti- Side 2/10

3 tution, en offentlig virksomhed, et kommunalt fællesskab eller en forpagter af arealer, der er ejet af en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab. Ansøgning Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indgives til NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Ansøgningen skal være vedlagt et markkort, hvorpå de ansøgte arealer er indtegnet og identificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Der skal anvendes et markkort, der sikrer en grad af nøjagtighed, som mindst svarer til graden af nøjagtighed i kartografi i målforholdet 1: De markblokke og markbloknumre, der fremgår af Fødevareministeriets markblokregister ved indgivelse af ansøgningen, og målforholdet skal fremgå af markkortet. Ansøgningen, herunder markkort, skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 31. august i det kalenderår, hvor tilsagnsperioden begynder, eller i tilfælde, hvor den 31. august er en helligdag, en lørdag eller en søndag, den første arbejdsdag, der følger herefter. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ansøgningsfristen. Det årlige tilskud for det pågældende tilsagnsår nedsættes til 0 kr. pr. ha for arealer, som er randzonearealer i perioden fra tilsagnsårets begyndelse og til og med fristen for indgivelse af Fællesskema i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber. NaturErhvervstyrelsen har tidligere afklaret, at det er muligt at give dispensation således, at tilsagnsarealer, der er randzone, ophører som randzone i tilsagnsperioden. I givet fald vil arealerne kunne omfattes af fastholdelsestilskud uden reduktion. Ansøgningsskemaet er udformet således, at der samtidig med ansøgning om tilsagn om tilskud kan ansøges om dispensation efter randzoneloven. Tilsagnsperioden og tilsagnsår Tilsagnsperioden begynder den 1. september i det kalenderår, hvor projektet senest skal være afsluttet, og slutter den 31. august 20 år senere. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade, at tilsagnsperioden begynder den 1. september i et tidligere eller senere kalenderår. Et tilsagnsår begynder den 1. september og udløber den 31. august det efterfølgende år. Betingelser for tilsagn om tilskud Betingelser for tilsagn om tilskud er i overensstemmelse med den horisontale forordning (forordning (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik) opdelt i kriterier for støtteberettigelse, forpligtelser og andre forpligtelser med hvert sit kapitel. Kriterier for støtteberettigelse er adgangsbetingelser til tilskudsordningen, men det kan også være kriterier, der skal overholdes i hele tilsagnsperioden. Forpligtelser er de forpligtelser, der kompenseres for. Andre forpligtelser er forpligtelser, der ikke kompenseres for. Hvis kriterier for støtteberettigelse ikke er opfyldt, vil tilsagnet bortfalde, og udbetalt tilskud vil blive krævet tilbagebetalt. Tilsagnsbetingelser, der er kriterier for støtteberettigelse Side 3/10

4 Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af følgende: - Arealet skal indgå i et projekt, for hvilket der er afsat en ramme for ansøgning om tilsagn om tilskud til fastholdelse, som omtalt i afsnittet "Ordningens indhold". - Projektet skal gennemføres. - Der skal for samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet tinglyses servitut, som omhandlet i den bekendtgørelse, som rammen for ansøgninger om tilsagn om tilskud til fastholdelse er afsat i medfør af. Servitutterne skal være tinglyst senest 1 år efter tilsagnsperiodens begyndelse. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen for tinglysning. Af servitutterne for vådområdeprojekter vil bl.a. fremgå, at arealer inden for projektområdet permanent skal henligge som vådområde og fastholdes som græs- og naturarealer. - Tilsagnshaver skal som ejer eller forpagter drive arealet ved tilsagnsperiodens begyndelse. - Arealet må ikke være tilplantet med skov ved tilsagnsperiodens begyndelse. Tilsagn om tilskud for et areal, der ved tilsagnsperiodens begyndelse er et permanent vanddækket areal, er betinget af, at det permanente vanddække er en konsekvens - af de afvandingsforhold, der er tilvejebragt under projektet, eller - af betingelser om afvandingsforholdene i et tilsagn om tilskud i medfør af en af Fødevareministeriets bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, og hvor tilsagnet har været gældende inden for de seneste 5 år forud for tilsagnsperioden for tilsagn om tilskud til fastholdelse. De øvrige kriterier for støtteberettigelse omhandler en række reguleringer, der udelukker tilsagn om tilskud. Hvis et areal eksempelvis ved tilsagnsperiodens begyndelse er omfattet af 21 b, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse og dermed udgør en beskyttelseszone omkring en vandindvindingsboring, vil arealet ikke kunne omfattes af tilsagn om tilskud til fastholdelse. Tilsagnsbetingelser, der er forpligtelser Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af, at de bestemmelser, der skal tinglyses som servitut, overholdes i hele tilsagnsperioden. Forpligtelser omfatter endvidere betingelser vedrørende plantedække. Tilsagnsbetingelser, der er andre forpligtelser Skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som udbetaling af tilskud sker for, skal opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet. Tilsagnshaver skal overholde de bestemmelser om støttemodtageres ansvarsområder mht. information og offentlig omtale, der fremgår af bilag III i forordning (EU) nr. 808/2014. For de arealbaserede tilskudsordninger omfatter dette bl.a. følgende bestemmelser i bilaget: - Hvis støttemodtageren har et websted til erhvervsmæssig brug, en kort beskrivelse af operationen, for hvilken en sammenhæng mellem formålet med webstedet og støtten til operationen kan etableres, der står i forhold til støtteniveauet, herunder dens formål og resultater, hvor unionens finansielle støtte fremhæves. - Er der tale om operationer, hvor den samlede offentlige støtte overstiger EUR, skal, afhængig af hvilken operation, der finansieres (f.eks. for operationer, som er omfattet af artikel 20 om landsbyfornyel- Side 4/10

5 se eller Leader-operationer), mindst én plakat med information om operationen (minimumsstørrelse A3), hvor Unionens finansielle støtte fremhæves, opsættes på et sted, der er klart synligt for offentligheden, f.eks. ved indgangen til en bygning. Der vil i vejledningen for tilskudsordningen blive informeret nærmere herom. Tilsagnshaver skal give de oplysninger og fremsende de dokumenter, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for administrationen af tilsagnet. Krav om gødningsplanlægning udgår. Tilskudssatser og udbetaling af tilskud Bestemmelserne om tilskudssatser svarer i hovedtræk til de gældende bestemmelser. Referenceperioden er dog ændret til perioden 1. januar december Da referenceperioden er kalenderåret 2014, er permanente græsarealer defineret på samme måde som i bekendtgørelse nr. 29 af 18. januar 2012 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen. Hvis rammen for ansøgninger om tilsagn om tilskud til fastholdelse er fastsat på grundlag af bestemmelserne i 19, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 370 af 26. april 2012 om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold eller på grundlag af bestemmelserne i 20 i bekendtgørelse nr af 26. august 2010 om tilskud til fastholdelse af vådområder, fastsættes det årlige tilskud, som anført i 19, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 370 af 26. april For disse ansøgninger anvendes således en anden referenceperiode end kalenderåret 2014 ved fastsættelse af tilskudssatsen. Randzonearealkortet vil blive lagt til grund for administrationen. Det betyder, at der ikke udbetales tilskud for det pågældende tilsagnsår for arealer, der er registreret på det randzonearealkort, der er offentliggjort på Fødevareministeriets Internet Markkort den 1. februar i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber. Dette gælder dog ikke for arealer, for hvilke der i medfør af lov om randzoner er meddelt dispensation således, at arealet ophører med at være randzone, så længe dispensationen er gældende. Dispensationen skal være meddelt og have virkning inden fristen for indgivelse af Fællesskema i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber. Der udbetales ikke tilskud for et tilsagnsår for arealer, der er randzonearealer i perioden fra tilsagnsårets begyndelse og til og med fristen for indgivelse af Fællesskema i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber. Dette gælder uanset, om arealerne er registreret på randzonearealkortet, eller dette ikke er tilfældet. Hvis der efter de ovenfor anførte bestemmelser ikke skal udbetales tilskud for et tilsagnsareal, der er randzone eller registreret som randzone på randzonearealkortet, udbetales der heller ikke tilskud for tilsagnsarealer inden for en tilgrænsende 2 meter bræmme i medfør af 69 i lov om vandløb. Hvis et tilsagnsareal som følge af dispensation efter lov om randzoner bliver omfattet af tilskudsudbetaling, vil et tilsagnsareal beliggende inden for en tilgrænsende 2 meter bræmme også bliver omfattet af tilskudsudbetaling. Der gælder et loft for det samlede tilskud til miljø- og klimavenligt landbrug for et areal. Side 5/10

6 Tilskud for et tilsagnsår udbetales samlet efter udløbet af tilsagnsåret og overføres til tilsagnshavers NemKonto. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives på et særligt skema, Fællesskema, der indgives efter bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Anmodning om udbetaling af tilskud for et tilsagnsareal skal indgives af den, der ved udløbet af fristen for indgivelse af Fællesskema driver arealet som ejer eller forpagter, og som er registreret i NaturErhvervstyrelsen som tilsagnshaver eller i tilfælde af producentskifte vil indtræde i tilsagnet. Tilskud for arealet udbetales til den, der har indgivet anmodningen om udbetaling af tilskud. Oplysningspligt i medfør af lov om Landdistriktsfonden og overdragelse af tilsagnsarealer Det fremgår af forslag til lov om Landdistriktsfonden (lovforslag nr. L 38), at støttemodtageren i hele perioden, hvor betingelserne for støtte skal være opfyldt, skal underrette ministeren, hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt. Beføjelsen til at træffe afgørelse efter bekendtgørelsen er henlagt til NaturErhvervstyrelsen, og den nævnte underretning indgives derfor til NaturErhvervstyrelsen. Det fremgår af artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne, at hvis alle eller en del af arealerne med tilsagn eller hele bedriften overdrages til en anden person i løbet af det pågældende tilsagns periode, kan forpligtelsen, eller en del heraf svarende til det overdragede areal, overtages for den resterende del af perioden af denne anden person eller ophøre, og uden at der kræves tilbagebetaling for den periode, hvor forpligtelsen påhvilede støttemodtageren. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at den horisontale forordning indeholder en omgåelsesklausul, jf. artikel 60, der er affattet således: "Medmindre der er fastsat særlige bestemmelser, indrømmes der ingen fordele i henhold til sektorlovgivningen for landbrug til fysiske eller juridiske personer, om hvem det kan fastslås, at betingelserne for at opnå sådanne fordele blev skabt på en kunstig måde og i strid med formålene med den pågældende lovgivning." Hvis et tilsagnsareal overdrages, og erhverver ikke indtræder i tilsagnet, er tilsagnshaver forpligtet til at underrette NaturErhvervstyrelsen herom. Generelle bestemmelser Bekendtgørelsen indeholder generelle bestemmelser om ændring af tilsagn og indtræden i tilsagn, om revision af tilsagn, om nedsættelse af tilskud, afslag, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud og om klageadgang. Hvis tilsagnshaver overdrager et tilsagnsareal med virkning inden tilsagnsperiodens udløb, er det en betingelse for, at tilsagnet kan opretholdes, at erhverver indtræder i tilsagnet med virkning fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, og at der rettidigt indgives producentskifteerklæring herom til NaturErhvervstyrelsen. For tilsagn om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold kan tilsagnshaver dog ikke være en offentlig institution, en offentlig virksomhed, et kommunalt fællesskab eller en forpagter af arealer, der er ejet af en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab, og de nævnte kan derfor ikke indtræde i et tilsagn om tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold. Side 6/10

7 Det fremgår af bekendtgørelsen, at hvis revisionsklausulen skal anvendes som følge af nye regler, ændring af regler m.m., fastsættes ved bekendtgørelse hvad revisionen omfatter. For at begrænse behovet for nye bekendtgørelsesbestemmelser mest muligt i tilfælde, hvor revisionsklausulen skal anvendes, er der indsat generelle bestemmelser vedrørende indgivelse af erklæring i tilfælde, hvor tilsagnshaver ikke ønsker at acceptere revision af tilsagnet. Bestemmelser i forordningsgrundlaget, der er direkte gældende, er som hovedregel ikke gengivet i bekendtgørelsen, men vil komme til at fremgå af vejledningen for tilskudsordningen. Bekendtgørelsen indeholder eksempelvis ikke bestemmelser om force majeure. Bestemmelserne om nedsættelse af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser er ændret i forhold til de nuværende regler, og vil i en række tilfælde medføre lempeligere sanktioner. Bestemmelserne er omtalt nærmere i bilaget. Artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 640/2014 er gengivet i kapitlet om nedsættelse af tilskud, afslag, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud. Bemærk, at der er fejl i den danske sprogudgave. Side 7/10

8 Bilag Nedsættelse af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser Bestemmelserne om nedsættelse af tilskud er fastsat inden for rammerne af artikel 35 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse. Bestemmelserne finder anvendelse for afgrødegruppen. Der sondres mellem følgende afgrødegrupper: En gruppe for hvert af de anmeldte arealer, som indgår i en anden arealrelateret støtteordning eller støtteforanstaltning, og som der gælder en anden støttesats for. Såfremt det samme areal danner grundlag for en støtteansøgning og/eller en betalingsanmodning i henhold til mere end én arealrelateret støtteordning eller støtteforanstaltning, tages arealet særskilt i betragtning for hver af disse støtteordninger eller støtteforanstaltninger. Ved anvendelse af bestemmelserne om nedsættelse af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser opgøres afgrødegruppens areal således, at arealer, for hvilke kriterier for støtteberettigelse er overtrådt, ikke er medtaget. I den forbindelse bemærkes, at tilsagn om tilskud bortfalder for arealer, for hvilke kriterier for støtteberettigelse er overtrådt. Overtrædelse af en forpligtelse eller anden forpligtelse bedømmes ud fra kriterierne alvor, omfang, varighed og hyppighed. Kriterierne er beskrevet i artikel 35, stk. 3, i forordning (EU) nr. 640/2014. Spørgsmålet om, hvor alvorlig den manglende opfyldelse er, afhænger især af den manglende opfyldelses konsekvenser set i forhold til, hvad der er formålet med de forpligtelser eller andre forpligtelser, som ikke er opfyldt. Hvor omfattende den manglende opfyldelse er, afhænger især af, hvilken virkning den manglende opfyldelse har på operationen som helhed. Om en manglende opfyldelse er varig afhænger navnlig af, hvor længe dens virkninger gør sig gældende, eller af muligheden for at bringe dens virkninger til ophør med rimelige midler. Om en manglende opfyldelse er hyppig afhænger af, om der er fastslået lignende manglende opfyldelse tidligere i løbet af de sidste fire år eller i løbet af hele programmeringsperioden i forbindelse med den samme støttemodtager og den samme foranstaltning eller type operation, eller, for så vidt angår programmeringsperioden , en lignende foranstaltning. Ved overtrædelse af en forpligtelse eller anden forpligtelse tildeles overtrædelsen en "vægtningsprocent", der fastsættes ud fra en samlet vurdering af alvor og varighed for den pågældende overtrædelse. Ud fra vægtningsprocenten beregnes en sanktionsprocent for den pågældende overtrædelse. Side 8/10

9 Sanktionsprocenten beregnes som vægtningsprocenten ganget med forholdet mellem arealet med overtrædelse og afgrødegruppens areal. Ved flere overtrædelser af forpligtelser eller andre forpligtelser beregnes en sanktionsprocent for hver enkelt overtrædelse. Sanktionsprocenten beregnes som anført ovenfor, uanset om de enkelte overtrædelser helt eller delvis optræder på samme areal. Herefter beregnes den samlede sanktionsprocent for de overtrædelser, der knytter sig til arealer, og som er summen af sanktionsprocenterne for de enkelte overtrædelser. Hvis den herved beregnede samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 10 procent, nedsættes årets tilskud for afgrødegruppen yderligere. Nedsættelsen beregnes som den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor. Størrelsen på faktoren afhænger af størrelsen på den samlede sanktionsprocent. Ved gentagen overtrædelse af en forpligtelse eller anden forpligtelse anses dette som en skærpende omstændighed. I sådanne tilfælde kan den samlede sanktionsprocent blive ganget med en højere faktor. Hvis der også er overtrædelser af forpligtelser eller andre forpligtelser, der ikke knytter sig til de enkelte arealer, beregnes en sanktionsprocent for hver af disse overtrædelser. Ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser, der ikke knytter sig til de enkelte arealer, fastsættes arealet med overtrædelse som størrelsen af afgrødegruppen. Summen af sanktionsprocenterne for de ikke arealrelaterede overtrædelser og den ovenfor beregnede samlede sanktionsprocent for arealrelaterede overtrædelser, der kan være forhøjet som følge af bestemmelserne om anvendelse af en faktor, giver den samlede nedsættelse af årets tilskud for afgrødegruppen. Nedsættelse af årets tilskud kan dog maksimalt udgøre 100 procent af årets tilskud for afgrødegruppen. Hvis den samlede bedømmelse resulterer i, at der fastslås en alvorlig overtrædelse, gælder bestemmelserne om afslag, tilbagetrækning af støtte og udelukkelse i artikel 35, stk. 5, i forordning (EU) nr. 640/2014. Eksempel Afgrødegruppen er på 10 ha. Der er ikke gentagne overtrædelser. 1. Overtrædelse 1 på et areal på 1 ha. 2. Overtrædelse 2 på samme areal som overtrædelse Overtrædelse 3 på et areal på 2 ha. 4. Overtrædelse, der ikke knytter sig til arealer. Overtrædelse 1 Vægtningsprocenten: 25% Sanktionsprocenten: 25% x 1/10 = 2,5% Side 9/10

10 Overtrædelse 2 Vægtningsprocenten: 50% Sanktionsprocenten: 50% x 1/10 = 5,0% Overtrædelse 3 Vægtningsprocenten: 25% Sanktionsprocenten: 25% x 2/10 = 5,0% Den samlede sanktionsprocent for arealbaserede overtrædelser Summen af sanktionsprocenterne for overtrædelse 1, 2 og 3: 12,5% Den samlede sanktionsprocent efter regulering med en faktor Da den samlede sanktionsprocent er over 10% men under 20%, skal den samlede sanktionsprocent ganges med en faktor på 1,2. Den samlede sanktionsprocent efter regulering: 12,5% x 1,2 = 15,0% Overtrædelse 4 Vægtningsprocenten: 10% Sanktionsprocenten: 10% x 10/10 = 10%. Overtrædelse 4 knytter sig ikke til de enkelte arealer, og arealet med overtrædelse skal fastsættes som størrelsen af afgrødegruppen. Vægtningsprocenten og sanktionsprocenten bliver dermed den samme. Den samlede nedsættelse af årets tilskud for afgrødegruppen 15% + 10% = 25% Side 10/10

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1)

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) Lovtidende A af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Projekt: Projekt, som omhandlet i 1, stk. 1.

Udkast. Lovtidende A. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Projekt: Projekt, som omhandlet i 1, stk. 1. Lovtidende A af 29. oktober 2015 til Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige eller optimale vandstandsforhold og lavbundsområder 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 1360

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 1) BEK nr 1850 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000051 Senere ændringer

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i høring med høringsfrist torsdag den 9.

Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til ændring af følgende bekendtgørelser i høring med høringsfrist torsdag den 9. NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 17-12232- 000007 Ref. KBK Den 18. oktober 2017 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud og om udkast til ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-12232- 000004 Ref. KBK 3. oktober 2018 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1)

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1) BEK nr 519 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000011 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1) BEK nr 518 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8160-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Til høringsparterne på vedlagte liste J.nr. 19-1224-000001 Ref. KBK Den 3. april 2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Hermed sender

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.:15-8157-000027 Dato: 20. januar 2015 BENTHO/KRL Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Hermed sender

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Grøngrøft vedrørende Matr.nr. 53 Grøngrøft. Felsted Matr.nr. 54

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018 NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1224-000002 Ref. KBK Den 3. oktober 2018 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 1095 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8159-000005 Senere

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 3. oktober 2018 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler (målrettede efterafgrøder og alternative virkemidler) I medfør af 7, stk. 3, 24 c, stk.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, stk. 1, 4, stk. 1 og 5 a i lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1) BEK nr 526 af 24/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8156-000002 Senere

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2011 i de ydre koge i Tøndermarsken Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Lovtidende A. Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Lovtidende A Udkast af 23. april 2019 til Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler I medfør af 17, stk. 3 og 4, 40, stk. 2-4, og 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring:

Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: Til høringsparterne på vedlagt liste Center for Arealtilskud J.nr.: 14-80181-000001 12. maj 2014 Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Hermed sender NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000050 Dato: 8. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse om

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Udkast. Lovtidende A. Udkast af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) Lovtidende A af 14. december 2015 til Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til 20-årig Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2019

Vejledning om tilskud til 20-årig Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2019 Vejledning om tilskud til 20-årig Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2019 December 2018 Vejledning om 20-årig Fastholdelse Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder,

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015-16 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere