Grundbetaling Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:"

Transkript

1 Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling ved at indsende Fælleskema 2015 med markkort via Fødevareministeriets Tast selv-service. I 2015 er fristerne: 21. april 2015 frist for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort 11. maj frist for ændring af Fællesskema og markort 18. maj 2015 frist for forsinket indsendelse af Fællesskema og markkort. Husk, at du skal anmelde alle dine arealer. Det fulde overblik over støttebetingelser kan du få ved at læse Vejledning om direkte arealstøtte 2015, som du finder på vores hjemmeside. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Aktiv landbruger Du skal udføre en landbrugsaktivitet på dine landbrugsarealer, og din virksomhed skal være omfattet af definitionen af aktiv landbruger. Disse regler er ændret siden Rådighed Du skal råde over støtteberettigede arealer, og arealerne skal være støtteberettigede hele året. Støtteberettigede arealer er: Dyrkede arealer Arealer med græs Braklagte landbrugsarealer Arealer med permanente afgrøder Arealer med GLM-landskabselementer Arealer med vildt- og bivenlige tiltag Randzoner og 2 m-bræmmer ved vandløb Visse arealer med miljøprojekter, miljøtilsagn eller tilsagn til skovrejsning. Støtteberettigede arealer skal være mindst 0,30 ha. Arealer under 0,30 ha kan dog være støtteberettigede på visse betingelser. Hvis et areal ophører med at være støtteberettiget i løbet af året, skal du trække det ud af din ansøgning.

2 Minimumskrav for støtte Du skal råde over minimum 2,00 ha støtteberettiget areal samt betalingsrettigheder. Hvis du er berettiget til mindst 300 euro i slagtepræmie for kvier, tyre og stude, er du undtaget minimumskravet, og kan modtage grundbetaling og grøn støtte. Hvad bliver støtten? Betalingsrettighedernes værdi ændres væsentligt i Det skyldes, at en del af landbrugsstøtten nu udbetales som støtte for opfyldelsen af de grønne krav. Betalingsrettighedernes værdi nedsættes derfor i 2015 gennemsnitligt med ca. 36 % af 2014 værdien. En almindelig betalingsrettighed, der i 2014 har en gennemsnitsværdi på kr., nedsættes til ca kr. i Den grønne støtte svarer til 47 % af betalingsrettighedernes gennemsnitsværdi. Har du en betalingsrettighed på kr. i 2015, er den grønne støtte altså på 604 kr. Den samlede udbetaling for en betalingsrettighed inklusiv den grønne støtte bliver så kr. Tre grønne krav Som noget nyt skal du overholde tre grønne krav for at få udbetalt den del af støtten, der hedder Den grønne støtte. De tre krav er: Flere afgrødekategorier på bedriften 5 procent miljøfokusområder Opretholdelse af Danmarks andel af permanente græsarealer, herunder specifikke permanente græsarealer i miljømæssigt sårbare områder. Hvis din bedrift har et lille omdriftsareal, eller du har meget græs på bedriften, får du udbetalt den grønne støtte, selvom du ikke overholder kravene. Krydsoverensstemmelse Du skal for alle dine anmeldte arealer i Fællesskemaet overholde reglerne om krydsoverensstemmelse. Det betyder bl.a., at du skal have plantedække på dine brakarealer, og at du skal bevare GLM-elementer, såsom fortidsminder, vandhuller og søer. Hvis du ikke overholder reglerne, medfører det fradrag i støtten. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tel

3 Grønne krav flere afgrødekategorier De grønne krav er tre krav, du skal overholde for at få den grønne støtte. Dette faktaark beskriver kravet om flere afgrødekategorier. Formålet med kravet om flere afgrødekategorier er at forhindre ensidig dyrkning af afgrøder på store arealer i EU og at forbedre jordkvaliteten. Bedrifter under 10 hektar i omdrift Du er ikke omfattet af kravet og behøver ikke at leve op til kravet for at få den grønne støtte. Omdriftsareal fra 10 til 30 hektar Du skal dyrke mindst 2 forskellige kategorier af afgrøder. Hovedafgrøden må højst udgøre 75 pct. af omdriftsarealet. Mere end 30 hektar i omdrift Du skal dyrke mindst 3 forskellige kategorier af afgrøder. Hovedafgrøden må højst udgøre 75 pct. af omdriftsarealet, mens de to største kategorier af afgrøder tilsammen højst må dække 95 pct. af omdriftsarealet. Afgrødekategorier Alle afgrøder er opdelt i kategorier og nogle kategorier kan indeholde flere afgrøder. Hovedreglen - én slægt = én afgrødekategori Det vil sige, at fx byg, roer, havre og hvede er forskellige afgrødekategorier Undtagelser fra hovedreglen: - Vinter og vårvariationer = forskellig kategorier (fx vinterbyg og vårbyg tæller som 2 kategorier) - Én art = én kategori inden for korsblomstfamilien, natskyggefamilien og græskarfamilien - Alt græs og græsblandinger = én kategori (fx kløvergræs) - Alle andre blandinger = én kategori - Brak = én kategori

4 Test din bedrift På vores hjemmeside kan du indtaste oplysninger om din bedrift og se, om du allerede opfylder de grønne krav. Ved at forsøge dig frem med forskellige indtastninger, kan du finde frem til den afgrødefordeling, der passer til din bedrift. Testens resultat er vejledende og afhænger af, hvor præcise oplysninger du indtaster. Test din bedrift på: Økologer opfylder automatisk de grønne krav Økologiske bedrifter får automatisk hele støtten, hvis alle arealer er omlagt til økologi. Økologiske bedrifter er undtaget fra de grønne krav, da økologi i forvejen har en god effekt for natur, biodiversitet og variationen i afgrødevalget. Hvis en del af dit areal drives som konventionelt landbrug, skal du overholde de grønne krav på denne del af bedriften. Har du meget græs på din bedrift? Hvis mere end 75% af dit areal er permanent græs, brak eller græs i omdrift, kan du være undtaget fra kravet om flere afgrødekategorier. Læs Vejledning om direkte arealstøtte 2015 og flere faktaark på vores hjemmeside på: Naturerhverv.dk/grundbetaling Hvis du tester din bedrift, kan du se, om du har græs nok til at være undtaget. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tel

5 Grønne krav 5 pct. miljøfokusområder De grønne krav er tre krav, du skal overholde for at få den grønne støtte. Dette faktaark beskriver kravet om 5 pct. miljøfokusområder på din bedrift. Formålet med etableringen af miljøfokusområder (MFO) er at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugsarealerne. Bedrifter med mere end 15 hektar i omdrift På bedrifter med mere end 15 hektar omdriftsareal skal et areal svarende til 5 pct. af omdriftsarealet være miljøfokusområde. Under 15 hektar i omdrift Du er ikke omfattet af kravet, hvis du har under 15 hektar i omdrift, og du behøver derfor ikke at leve op til kravet for at få den grønne støtte. Hvad tæller med? Miljøfokusområdernes størrelse beregnes med en vægtningsfaktor. Den skal du bruge, når du skal finde ud af, hvor stort et areal med miljøfokusområder du skal have for at overholde kravet. Miljøfokusområde Bræmmer/randzoner langs vandløb, udlagt efter randzoneloven. Arealerne skal støde op til bedriftens omdriftsareal Landskabselementer, der er beskyttet 1 under reglerne om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), fortidsminder og søer mellem 100 og 2000 m 2. Arealerne skal være beliggende på et omdriftsareal Braklagte arealer 1 Lavskov (fx energipil), der ikke er sprøjtet med pesticider i det pågældende kalenderår. Græsudlæg, både renbestand og blanding. Efterafgrøder, der er udsået som en blanding af afgrøder, og som følges af en vårsået afgrøde Faktor 1,5 0,3 0,3 Vægtningsfaktor betyder, at 1 hektar randzone svarer til 1.5 hektar miljøfokusområde.

6 Test din bedrift På vores hjemmeside kan du indtaste oplysninger om bedriften, og se om du allerede opfylder de grønne krav. I testen kan du beregne, hvor stort et miljøfokusområde du allerede har på din bedrift. Ved at forsøge dig frem med forskellige indtastninger, kan du se, om du for eksempel skal have mere græsudlæg, efterafgrøder eller brak. Testens resultat er vejledende og afhænger af, hvor præcise oplysninger du indtaster. Test din bedrift på: Naturerhverv.dk/testdinbedrift Økologer opfylder automatisk de grønne krav Økologiske bedrifter får automatisk hele støtten, hvis alle arealer er omlagt til økologi. Økologiske bedrifter er undtaget fra de grønne krav, da økologi i forvejen har en god effekt for natur, biodiversitet og variationen i afgrødevalget. Hvis en del af dit areal drives som konventionelt landbrug, skal du overholde de grønne krav på denne del af bedriften. Har du meget græs på din bedrift? Hvis mere end 75% af dit areal er permanent græs, bælgplanter, brak eller græs i omdrift, kan du være undtaget fra kravet om 5 pct. miljøfokusområder. Læs Vejledning om direkte arealstøtte 2015 og flere faktaark på vores hjemmeside på: Naturerhverv.dk/grundbetaling Hvis du tester din bedrift, kan du se, om du har græs nok til at være undtaget. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tel

7 Grønne krav Permanent græs De grønne krav er tre krav, du skal overholde for at få den grønne støtte. Dette faktaark beskriver kravet om opretholdelse af permanent græs. Kravet betyder, at andelen af permanente græsarealer i Danmark højst må falde med 3 %. Hvis arealet falder med mere end 3%, skal du søge dispensation, hvis du vil inddrage permanente græsarealer i omdriften. Falder arealet med mere end 5 %, indføres et generelt forbud mod omlægning af permanente græsarealer, og krav om at genetablere tidligere omlagte arealer. Desuden betyder kravet, at der bliver forbud mod omlægning af permanente græsarealer i særligt udpegede områder indenfor Natura 2000-områder. Danmark skal opretholde arealet med permanent græs Siden 2005 har vi haft en forpligtelse til at sikre, at arealet med permanent græs ikke må falde med mere end 5 % på landsplan. Vi har i alle årene opfyldt forpligtelsen. Det skyldes, at når en landbruger omlægger et permanent græsareal, er der typisk et andet areal hos ham eller en anden landbruger, der overgår til permanent græs. Anmeld permanent græs rigtigt Det er vigtigt, at alt permanent græs anmeldes som permanent græs. På den måde får vi nemlig et retvisende billede af arealet med permanent græs i Danmark. At vi har det rette billede af arealet med permanent græs betyder, at der er mindre risiko for, at du skal søge dispensation, hvis du vil omlægge permanente græsarealer. Arealer, der har været udlagt med græs i mere end 5 år, overgår til permanent græs, og skal anmeldes som dette. Permanent græs må ikke anmeldes som brak

8 Ekstra beskyttelse af særligt udpegede permanente græsarealer Fra 1. januar 2015 er det ikke tilladt at pløje eller omlægge permanente græsarealer i miljømæssigt sårbare områder. Disse områder omfatter tørvejorder og vådområder beliggende indenfor Natura 2000-naturtyper. Hovedparten af de udpegede arealer er allerede beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Vi forventer, at kun få af de berørte landbrugere skal ændre på deres drift for at sikre beskyttelsen. Permanente græsarealer, der ikke er omfattet Alle andre permanente græsarealer i eller uden for Natura 2000 er ikke omfattet, ligesom reglen heller ikke gælder for omdriftsarealer. Reglen gælder heller ikke for økologisk drevne permanente græsarealer. De udpegede områder kan ses på et kort på vores hjemmeside Kortet viser alle områder i Danmark der er: - Udpeget som Natura 2000-naturtype - Kortlagt som tørvejord eller vådområde Reglen gælder kun permanente græsarealer i de udpegede områder. Se kortet på: Naturerhverv.dk/landbrugs&miljøkort Økologerne opfylder automatisk de grønne krav. Økologiske bedrifter får automatisk den grønne støtte. Læs Vejledning om direkte arealstøtte 2015 og flere faktaark på vores hjemmeside. naturerhverv.dk/grundbetaling Hvis en del af dit areal drives som konventionelt landbrug, skal du overholde de grønne krav på denne del. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tel

9 Ny slagtepræmie for kvier, tyre og stude Fra 1. januar 2015 indføres en ny støtteordning med slagtepræmie for kvier, tyre og stude. Samtidig ophører den hidtil gældende ordning om præmier for handyr. Den nye slagtepræmieordning gælder for årene Ny støtteordning Der er tale om en helt ny støtteordning, hvor der nu også gives præmie til kvier. Du er derfor ikke automatisk tilmeldt den nye ordning, selv om du er tilmeldt den gamle handyrordning. Fakta om slagtepræmien - Den årlige støttepulje til slagtepræmien er på 180 mio. kr. - Slagtepræmien gives ved slagtning af kvier, tyre og stude - Kvier skal være under 16 måneder og tyre og stude under 30 måneder ved slagtning eller udførsel til slagtning i et andet EU-land - Dyret skal have en slagtet vægt på mindst 160 kg eller en alder på mindst 8 måneder, hvis dyret sendes til slagtning i et andet EUland - Dyret skal have opholdt sig på ansøgerens bedrift i mindst 2 af de forudgående 3 måneder før slagtning eller udførsel.

10 Tilmelding i Fællesskema 2015 Alle, der ønsker at modtage den nye slagtepræmie for kvier, tyre og stude, skal tilmelde sig ordningen. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, kan du tilmelde dig ordningen på Fællesskema Du vil så kunne få slagtepræmie for støtteberettigede dyr, som du slagter eller udfører til slagtning i et andet EU-land den 21. april 2015 eller senere. Du kan tilmelde dig på Fællesskema 2015 fra den 1. februar Vi skal senest have modtaget dit Fællesskema med tilmeldingen senest den 18. maj 2015, som er sidste frist for forsinket indgivelse af Fællesskema Vær opmærksom på, at du skal tilmelde dig slagtepræmieordningen med det samme CVR- eller CPR-nummer, som din besætning er registreret under i CHR. Det er derfor meget vigtigt, at du ved tilmeldingen benytter den NemID, der gælder for besætningens CVR-nummer. Kravet om tilmelding gælder for alle producenter, der ønsker at modtage den nye slagtepræmie. - Du skal levere mindst 5 præmieberettigede dyr om året for at modtage slagtepræmien - Din samlede slagtepræmie skal hvert år udgøre mindst 300 EUR (ca kr) medmindre du får udbetalt støtte efter grundbetalingsordningen for mindst 2,00 ha. Læs vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude og flere faktaark på vores hjemmeside. Naturerhverv.dk/slagtepræmie Du finder Fællesskema 2015 på vores hjemmeside. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tel

11 Støtte til unge nyetablerede landbrugere Unge landbrugere skal hjælpes i gang. Derfor er der indført en særlig støtteordning for landbrugere, der opfylder visse betingelser. For at søge den nye støtteordning skal du opfylde følgende betingelser: 1. Du er højst 40 år i ansøgningsåret, dvs. du må ikke fylde 41 år i Du er førstegangsetableret som landbruger inden for de seneste 5 år. Du kan kun få støtte i de første 5 år som nyetableret landbruger. Hvis virksomheden er 4 år i 2015, kan du derfor kun få støtte i ét år. Du kan få støtte til det areal, du også modtager grundbetaling til. Du kan dog højst få støtte til unge nyetablerede landbrugere for 90 hektar. Støttesatsen afhænger af antal ansøgere Vi forventer, at støtten bliver 586 kr. pr. hektar. Vi forventer, at ca ansøgere vil søge om støtte. Der er dog afsat penge til ordningen, som sikrer, at op til unge landbrugere kan få støtten. Hvis der kommer flere ansøgere end forventet, vil støttesatsen blive lavere. Hvis der kommer færre ansøgere, vil satsen blive på 586 kr. pr. ha.

12 Kravene til enkeltmandsvirksomheder og selskaber er forskellige Hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed, er højst 41 år, og virksomheden er startet inden for de sidste 5 år, er du berettiget til støtte under ordningen. Hvis din landbrugsvirksomhed er et I/S, ApS eller A/S, skal mindst én landbruger i selskabet opfylde støttebetingelserne. Den unge landbruger skal desuden: Varetage den daglige ledelse af landbrugsbedriften Være tegningsberettiget for selskabet Være en del af selskabets ejerkreds Hvis man for eksempel er far og søn eller far og datter, som er i gang med et generationsskifte, er det en betingelse, at den unge landbruger har det sidste ord i vigtige beslutninger for bedriften. Hvad er formålet med ordningen? Formålet med ordningen er at give støtte til unge landbrugere, der starter en landbrugsvirksomhed. De unge landbrugere får et årligt tillæg til grundbetalingsordningen for op til 90 hektar. Ordningen er en del af EU s landbrugsreform for årene Hvordan søger du støtte? Du kan søge støtte i Fællesskema Dette finder du på Fødevareministeriets Tast selv-service. Læs Vejledning om direkte arealstøtte 2015 og flere faktaark på vores hjemmeside på: Naturerhverv.dk/grundbetaling Fællesskema 2015 åbner 1. februar Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tel

13 Ny ø-støtte i 2015 Det er vigtigt at fastholde landbrug på de danske øer. Dette faktaark beskriver, hvilke krav du skal opfylde for at modtage ø-støtte. Som supplement til grundbetalingen udbetales der støtte for landbrugsarealer, der ligger på ikkebrofaste øer. Fra 2015 kan flere øer end tidligere få ø-støtte. Du skal ikke længere bo på en for at få støtte, men dine marker skal ligge på en støtteberettiget ø. Støtte Der forventes en støtte på 475 kr. pr. hektar. Satsen ligger ikke fast, før alle ansøgninger er modtaget i Der er afsat i alt 21 mio. kr. om året til ø-støtte. Du kan maksimalt få udbetalt ø-støtte for 100 hektar. Dette gælder også for selskaber, selvom der er flere landbrugere i et selskab. Støtteberettigede øer: Agersø Femø Rågø Anholt Fjandø Saltholm Askø Fur Samsø Avernakø Fænø Sejerø Barsø Hjarnø Skarø Birkholm Hjortø Slot Ø Bjørnø Hjælmshoved St. Egholm Bogø Illum Ø St. Svelmø Bornholm Kalvø Strynø Brandsø Langli Strynø Kalv Bågø Livø Tunø Drejø Lyø Tærø Dybsø Læsø Vejlø Egholm Mandø Vejrø Endelave Mejlø Venø Enehøje Nekselø Vigelsø Eskilsø Omø Æbelø Fanø Orø Ærø Fejø Romsø Aarø

14 Fik du ø-støtte i 2013 og 2014 Den nye ø-støtteordning afløser den tidligere ø- støtteordning under landdistriktsprogrammet. Du skal være opmærksom på, at en mindre del af de tidligere modtagere af ø-støtte under landdistriktsprogrammet, fortsat vil være omfattet af den 5-årige forpligtigelsesperiode, selvom der ikke udbetales støtte under landdistriktsprogrammet mere. Dette betyder, at fx kravet om bopælspligt stadig vil værende gældende. De landmænd, der er omfattet af disse regler, vil få et brev om dette. Reglerne - Kun landbrugsarealer, der er beliggende på øer omfattet af ordningen, og som du modtager grundbetaling for, kan få ø-støtte - Støtten er 1-årig og udbetales som supplement til grundbetalingen - En ansøger kan højst få udbetalt ø- støtte for 100 ha Hvordan søger du Ø-støtte? Du kan søge Ø-støtte i Fællesskema Dette finder du på Fødevareministeriets Tast selv-service. Læs Vejledning om direkte arealstøtte 2015 og flere faktaark på vores hjemmeside. Naturerhverv.dk/grundbetaling Fællesskema 2015 åbner 1. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tel

15 Nedsættelse af den grønne støtte For at få den grønne støtte skal du opfylde tre grønne krav. I dette faktaark kan du læse om konsekvensen af ikke at overholde de grønne krav i Den grønne støtte udbetales som et supplement til det beløb, der udbetales under grundbetalingsordningen. Den udregnes som 47 pct. af det beløb, du modtager under grundbetalingen. Beregningen af den grønne støtte ser derfor sådan ud: Nedsættelse af den grønne støtte Hvis du ikke overholder ét eller flere af de grønne krav, vil vi nedsætte det areal, hvortil der udbetales grøn støtte. Nedsættelsen bliver beregnet som en fast faktor ganget med overskridelsen i ha. Flere afgrødekategorier konsekvens hvis det ikke overholdes Hvis hovedafgrøden overstiger 75 pct. af omdriftsarealet* Reduktionen af den grønne støtte = [overskridelsen i ha] x 2 * gælder for bedrifter med mere end 10 ha i omdrift. Gennemsnitsværdi af dine betalingsrettigheder x 0,47 x fastslået areal Hvis de to største afgrøder tilsammen overstiger 95 pct. af omdriftsarealet* Reduktionen af den grønne støtte = [overskridelsen i ha] x 10 * gælder for bedrifter med mere end 30 ha i omdrift.

16 5 pct. Miljøfokusområder konsekvens hvis det ikke overholdes Hvis der ikke er miljøfokusområder der svarer til 5 pct. af omdriftsarealet* Reduktionen af den grønne støtte = [overskridelsen i ha] x 10 *gælder for bedrifter med mere end 15 ha i omdrift. Forbud mod omlægning af særligt udpegede græsarealer konsekvens hvis det ikke overholdes Hvis der pløjes eller omlægges et permanent græsareal inden for de udpegede miljømæssigt sårbare områder. Reduktionen er = [overskridelsen i ha] x 1 Eksempel Støtteberettiget areal: 102 ha Værdi af betalingsrettigheder: kr. pr. ha Grøn støtte = 102 ha x kr. pr. ha x 0,47 = ,84 kr. Landmanden mangler 2 ha miljøfokusområder Nedsættelsen beregnes sådan: Nedsættelse i ha = 10 x 2 ha = 20 ha Nedsættelse af grøn støtte =1.286 kr. pr. ha x 0,47 x 20 ha = ,40 kr. Undtagelser Økologiske bedrifter får automatisk den grønne støtte, hvis alle arealer er omlagt til økologisk produktion. Hvis mere end 75 pct. af dit areal er permanent græs, brak eller græs i omdrift, kan du være undtaget fra to af de grønne krav. Hvis du tester din bedrift, kan du se, om du har græs nok til at være undtaget. Læs Vejledning om direkte arealstøtte 2015 og flere faktaark på vores hjemmeside. Naturerhverv.dk/grundbetaling Test din bedrift her: Naturerhverv.dk/testdinbedrift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tel

17 Tidsfrister i Fællesskemaet for ansøgningsåret 2015 Ansøgning Fællesskema Ansøgningsperiode 1. februar april Frist forsinket ansøgning 18. maj Ændringsfrist 11. maj Ansøgning Fællesskema februar april 18. maj 11. maj Etableringsfrister Etableringsfrist - generelt 31. maj 31. maj

18 Etableringsfrist - grøntsager 31. august Tilpantningsfrist - lavskov 31. august 31. aug. 31. aug. Slåningsperiode - permanent græs og græs i omdrift Slåning obligatorisk mindst én gang 1. juni-15. september 1. juni sept. Slåningsperiode - brak Brak - slåningsforbud 1. maj-31. juli Brak - slåning obligatorisk mindst en gang 1. august-15. september MFO-efterafgrøder 1. maj juli 1. aug sept. Græsudlæg genereltudsåningsfrist 31. maj 31. maj Græsudlæg i majs udsåningsfrist 30. juni Efterafgrøder - udsåningsfrist 1. august Efterafgrøder - udelukkende korsblomstrede - udsåningsfrist 20. august Efterafgrøder og græsudlæg - tidligste nedpløjning 20. oktober 30. juni 1. aug. 20. aug. 20. okt. Fra brak til dyrket Jordbehandling før vårafgrøder må på sandjord påbegyndes 1. januar efter ansøgningsåret Jordbehandling før vårafgrøder må på ler- og humusjord påbegyndes 1. november Nedvisning før vinterafgrøder må påbegyndes 1. juli Jordbehandling før vinterafgrøder må påbegyndes 1. august 1. jan 1. juli 1. aug. 1. nov Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tel

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018 NOTAT J.nr. 18-22120-000105 Ref. tobfel Den 29. maj 2018 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

GRUND-OG GRØN BETALING

GRUND-OG GRØN BETALING GRUND-OG GRØN BETALING Erfaringer fra 2015 og nyheder i 2016 Kirsten Elkjær, kel@gefion.dk Manglende MFO var den store udfordring i 2015 For lidt MFO kan opstå af flere årsager: Kludder i slåning af MFO

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828. Lovtidende A 2015 Udgivet den 7. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 828. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 2 og 3, 18, 19, stk. 1 og 3, 20, 26 a, stk. 1-3, og

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle Økologisk Arealtilskud 2015 Lene Vejbæk og Per F. Ahle 1 Økologisk Arealtilskud Økologisk Arealtilskud: ny ordning fra 2015 erstatter: - Miljøbetinget tilskud - Ekstensivt landbrug - Omlægningstilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på:

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Vigtige tilskudsordninger for dansk gartneri Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Udvikling, demonstration, netværk mv. Investeringer,

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav Indhold 8.1 Hvad indeholder felterne?... 2 8.2 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 8.3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 8.3.1 Ombytning

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Reform af EUs landbrugspolitik. Niels Lindberg Madsen, Landbrug & Fødevarer

Reform af EUs landbrugspolitik. Niels Lindberg Madsen, Landbrug & Fødevarer Reform af EUs landbrugspolitik Niels Lindberg Madsen, Landbrug & Fødevarer Reform af EUs landbrugspolitik Flere regler Konkurrenceforvridning Gary Lineker, engelsk fodboldspiller: Fodbold er et enkelt

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard Nyt om grundbetaling og grøn støtte Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard 18 01 2016 1 Overblik 1. Støttebetingelser for grundbetaling m.m. 2. Miljøfokusområder 3. Flere afgrødekategorier Permanent græs

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-12232- 000004 Ref. KBK 3. oktober 2018 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Status for randzoner

Status for randzoner Status for randzoner 1) Politisk arbejde fra Landbrug og Fødevare 2) Rent praktisk som landmand 3) Bøder og sanktioner 4) Offentlighedens adgang Ole Hansen Stævning og den politiske indsats vedr. randzoner

Læs mere

Vejledning om grøn støtte 2018

Vejledning om grøn støtte 2018 Vejledning om grøn støtte 2018 December 2017 Vejledning om grøn støtte 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: Skyfish Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, Landbrugsstyrelsen følger, når en ansøger afgår ved døden.

Dette dokument beskriver de processer, Landbrugsstyrelsen følger, når en ansøger afgår ved døden. Procedure for arealstøtte ved dødsboer 2019 Dette dokument beskriver de processer, Landbrugsstyrelsen følger, når en ansøger afgår ved døden. Når vi konstaterer, at en kunde er afgået ved døden, bliver

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Lovtidende A. Høringsudkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække

Lovtidende A. Høringsudkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække Lovtidende A Høringsudkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2,

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 5601_15 Maj 2015 Kolofon Instruks for kontrol af arealordninger 2015 5601_15 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015 Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Himmerland J.nr. Ref. KPO februar 2015 Vedr. tilbud på forpagtninger Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Hermed fremsendes udbudsmateriale

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 Januar 2018 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018 Foto:

Læs mere

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019 December 2018 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i december 2018

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 1)

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 1) (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80140-000013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag

. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling. Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Enkeltbetalingsordningen. er blevet til Grundbetaling + Grøn betaling Ansøgningsperiode: 1. febr 21. apr. 22. apr. 18. maj, 1% pr. dag Frist for alle typer ændringer: 11. maj Løbende krav om nedskrivninger

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur Undersøgelse 1.2 - marts 2009 endelig konklusion på baggrund af rapporten fra juni 2008

Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur Undersøgelse 1.2 - marts 2009 endelig konklusion på baggrund af rapporten fra juni 2008 Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur Undersøgelse 1.2 - marts 2009 endelig konklusion på baggrund af rapporten fra juni 2008 Udarbejdet af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk Indledning Rapporten skal

Læs mere

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 April 2018 Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i april 2018 Foto:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019 Januar 2019 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018/2019 Foto:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Opmåling af landbrugsarealer

Opmåling af landbrugsarealer Vejledning om Opmåling af landbrugsarealer April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv INDHOLD INDLEDNING... 2 KORREKTE MARKSTØRRELSER... 3 HVEM HAR ANSVARET?...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Grøngrøft vedrørende Matr.nr. 53 Grøngrøft. Felsted Matr.nr. 54

Læs mere

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018

Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018 December 2017 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Skyfish

Læs mere