Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014"

Transkript

1 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Den danske Landinspektørforening - DdL. Stk. 2 Foreningens formål er at samle landinspektørerne til varetagelse af standens faglige, økonomiske og sociale interesser, og derigennem fremme og styrke sammenholdet mellem landinspektører, at varetage medlemmernes løn-, ansættelses-, arbejds- og erhvervsmæssige interesser, at påvirke udviklingen inden for de landinspektørfaglige områder, herunder være en aktiv spiller i samfundsdebatten på nationalt og internationalt plan, at hævde den landinspektørvidenskabelige uddannelse og forsknings betydning for samfundet, at virke for, at medlemmerne vedligeholder og udbygger deres faglige viden. Medlemmerne - optagelse 2 Enhver, der har bestået bachelor eller overbygnings/kandidatuddannelsen i landinspektørvidenskab, en eksamen i udlandet, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles med ovenstående, eller en af bestyrelsen godkendt videre/masteruddannelse (MTM) fra en dansk videregående uddannelsesinstitution og bestrider en akademisk stilling, kan optages som medlemmer i foreningen. Stk. 2 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk.1. Stk. 3 Enhver, der er tilmeldt landinspektøruddannelsen (bachelor eller overbygning) eller en godkendt masteruddannelse, kan optages som studiemedlem fra start på 1. semester. Efter bestået eksamen overgår et studentermedlem automatisk til almindeligt medlemskab. Stk. 4 Personer, der gennem længere tid har gjort en særlig indsats af betydning for landinspektørstanden, kan optages som ekstraordinært medlem. 1

2 3 Anmodning om optagelse stiles til foreningens bestyrelse. Stk. 2 Bestyrelsen kan stille betingelser for optagelse i foreningen. Medlemmerne - udmeldelse 4 Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Stk. 2 Under en løbende konflikt, hvori foreningen er inddraget, kan udmeldelse kun finde sted med bestyrelsens samtykke. Stk. 3 Medlemmer kan ikke ved udmeldelse af foreningen unddrage sig forpligtelser, som påhviler dem på grund af forhold, der er opstået inden deres udtræden. Medlemmerne - indplacering 5 Medlemmerne placeres i én af følgende medlemsgrupper: Gruppe 1 Selvstændige. Gruppe 1A. Praktiserende landinspektører. Medlemmer er indehavere/medejere i landinspektørfirmaer, der er medlemmer af Praktiserende Landinspektørers Forening. Gruppe 1B. Medlemmer, der driver anden selvstændig landinspektørlignende eller landinspektørrelateret virksomhed. Gruppe 2 Ansatte. Gruppe 2A. Medlemmer, der er ansat i landinspektørfirmaer, som er medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening. Gruppe 2B. Medlemmer, der er omfattet af offentlig overenskomst. Gruppe 2C. Medlemmer, der er ansat i den private sektor. Gruppe 3 Studentermedlemmer. Gruppe 4 Øvrige. Medlemmer, som efter bestyrelsens beslutning kan indplaceres i gruppen, jfr. foreningens kontingentvedtægt. Stk. 2 Medlemmer, der efter bestået eksamen endnu ikke har haft ansættelse henføres efter eget valg til gruppe 2A, 2B eller 2C. Stk. 3 Medlemmer, der midlertidigt eller varigt er ude af erhverv, forbliver i pågældende medlemsgruppe. Stk. 4 Tvivlsspørgsmål om indplacering afgøres af bestyrelsen. Medlemmerne pligt 6 Medlemmerne har pligt til at respektere og virke for foreningens formål, 2

3 at iagttage god landinspektørskik og udvise god kollegial adfærd, at overholde foreningens love og vedtægter, og de beslutninger, der træffes i medfør af disse, at overholde foreningens indgåede overenskomster om løn- og ansættelsesforhold og efterkomme foreningens anvisninger, herunder pålæg om strejke og blokade, at overholde foreningens øvrige indgåede aftaler, at meddele foreningen de oplysninger, som er nødvendige for foreningens drift og varetagelse af medlemmernes interesser, at respektere enhver afgørelse, som træffes af foreningens voldgiftsret, at efterleve de nationale og internationale etiske regelsæt, som foreningen tilslutter sig Stk. 2 Medlemmer i gruppe 1A skal overholde PLF s lov og vedtægter. Stk. 3 Et medlem må ikke ansættes som landinspektør (hel- eller deltidsansættelse), offentlig eller privat, før foreningen har godkendt ansættelsesvilkårene. Medlemmerne - udelukkelse 7 Medlemmer, der ikke opfylder medlemsforpligtelserne, kan udelukkes og/eller ikendes bøde eller misbilligelse efter bestyrelsens beslutning. Der kan knyttes betingelser til beslutningen. Stk. 2 Udelukkes medlemmet af foreningen kan medlemmet kræve beslutningen forelagt på næste ordinære generalforsamling. Stk. 3 Medlemmer, der er udelukket ved bestyrelses- og/eller generalforsamlingsbeslutning, kan først optages efter godkendelse i bestyrelsen. Der kan knyttes betingelser til optagelsen. Stk. 4 Et medlem, der trods påkrav ikke opfylder sine økonomiske medlemsforpligtelser senest et kvartal efter forfald, kan administrativt udelukkes af foreningen. Medlemmet kan optages igen efter administrativ beslutning efter betaling af restancebeløbet. Stk. 5 Udelukkes et firma af Praktiserende Landinspektørers Forening, udelukkes firmaets gruppe 1A-medlemmer samtidig af Den danske Landinspektørforening. Stk. 6 Medlemmer, der ikke overholder deres medlemsforpligtelser under en arbejdskonflikt, kan efter indstilling fra ALF-bestyrelsen ved beslutning i bestyrelsen udelukkes af foreningen med øjeblikkelig virkning. Stk. 7 I det enkelte tilfælde tager bestyrelsen stilling til, om og hvorledes den kollegiale straf efter stk. 1. og stk. 6 skal offentliggøres. 3

4 Medlemmerne andet 8 Generalforsamlingen kan udpege æresmedlemmer efter indstilling fra bestyrelsen. 9 Bestyrelsen kan tilslutte foreningen nationale og internationale anbefalinger og etiske regelsæt. Disse fremgår af foreningens hjemmeside. Generalforsamling 10 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tilslutning til foreningens faglige møde i januar/februar måned og med minimum følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og 2 sekretærer 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingenter til forening og fonde 5. Valg af 2 medlemmer til ALF-bestyrelsen 6. Valg af suppleanter til ALF-bestyrelsen 7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer 8. Eventuelt Stk. 3 Ved fastlæggelse af kontingent til ALF-Fonden, under pkt. 4 har kun medlemmer af gruppe 2 stemmeret. Ved pkt. 5 og 6 har kun medlemmer af gruppe 2 stemmeret. Stk. 4 I årene med valg til bestyrelsen indsættes følgende dagsordenpunkter. 5. Valg af formand 6. Valg af næstformand 7. Valg af øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af politisk revisor og én revisorsuppleant Dagsordenpunkterne 5. 8 i stk. 2 bliver herefter Stk. 5 På generalforsamlingen skal behandles ethvert forslag, der fremsættes af et medlem til sekretariatet inden den 15. december året før. Stk. 6 Indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger foretages med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen elektronisk til medlemmerne og via foreningens hjemmeside med dagsorden og evt. fremsatte forslag. Stk. 7 Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab fremlægges senest ugedagen før generalforsamlingen via foreningens hjemmeside og/eller via anden elektronisk form. 4

5 11 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent eller modtager skriftlig anmodning med motiveret forslag til dagsorden fra mindst 50 medlemmer. Stk. 2 Tid og sted for ekstraordinær generalforsamling bestemmes af bestyrelsen. Indkaldelse skal ske senest 3 uger efter den modtagne anmodning og med et varsel, der minimum er 2 uger og ikke længere end 4 uger. 12 Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer af gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 4. Stk. 2. Der kræves personligt fremmøde for at kunne stemme. Et tilstedeværende medlem kan dog stemme på vegne af 1 fraværende medlem, når skriftlig fuldmagt med det fraværende medlems navn er afleveret til dirigenten/sekretærer inden forhandlingerne begynder. Hvert stemmeberettiget medlem, herunder fuldmagter, kan afgive én stemme. Stk. 3 På generalforsamlingerne afgøres sager ved simpelt flertal, når andet ikke er bestemt i lovene. Stk. 4 Ved skriftlige afstemninger betragtes blanke stemmesedler, tilkendegivelse af ikke at stemme eller at stemme hverken for eller imod, som ikke-afgivne stemmer. Stk. 5 Opstilles kun én kandidat pr. mandat er vedkommende valgt. Stk. 6 Ved opstilling af flere kandidater end antal mandater foretages skriftlig afstemning. Stk. 7 Ved valg af formand og næstformand vælges den kandidat, der opnår flere stemmer end samtlige andre kandidater tilsammen. Opnår ingen kandidat over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages omvalg mellem de kandidater, der har opnået størst stemmetal. Kandidaten med færrest stemmer udgår. Stk. 8 Ved andre personvalg gennemføres almindelig skriftlig afstemning, hvor kandidaterne med flest stemmer vælges. Ved stemmelighed gennemføres omvalg indtil mandaterne er besat. Stk. 9 Dirigenten og sekretærerne fører protokol over de valg og beslutninger, der foretages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og sekretærerne og publiceres på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen 13 Bestyrelse består af formanden, næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt formanden for Praktiserende Landinspektørers Forening og formanden for Ansatte Landinspektørers Forum. 5

6 Stk. 2 Formand, næstformand og de 2 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer sidder for 3 år ad gangen. Stk. 3 Afgår et bestyrelsesmedlem i en valgperiode foretages suppleringsvalg for den resterende del af valgperioden på førstkommende generalforsamling. Stk.4 Formanden og næstformanden kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen i PLF og ALF-bestyrelsen. Stk. 5 Bestyrelsen supplerer sig med et studentermedlem uden stemmeret efter indstilling fra Foreningen for danske landinspektørstuderende. Stk.6 Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen. 14 Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold, jfr. dog vedtægterne for Ansatte Landinspektørers Forum og ALF-Fonden. Stk. 2 Foreningen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Stk. 3 Næstformanden fungerer i formandens forfald eller ved opstået vakance. 15 Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne. Herudover skal bestyrelsesmøde afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede og hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Stk. 3 Afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 5 Referater fra bestyrelsesmøderne offentliggøres og sendes til bestyrelsens medlemmer. 16 Bestyrelsen kan nedsætte grupper, udvalg og fora til at varetage foreningens faglige formål. Bestyrelsen udarbejder eventuelt kommissorium og forretningsorden for udvalg og fora. Stk. 1 Bestyrelsen indkalder efter behov formænd for foreningens faglige udvalg, fora og redaktøren til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 2 Medlemmer af grupper, udvalg og fora kan udpeges uden for bestyrelsen. Stk. 3 Bestyrelsen fastlægger foreningens kommunikations- og publikationspolitik. 17 Foreningens virksomhed udøves gennem et sekretariat. Sekretariatets virksomhed kan udøves i et administrationsfælles med anden organisation. Stk. 2 Sekretariatet ledes af en sekretariatschef. Stk. 3 Sekretariatet assisterer foreningens bestyrelse, grupper, udvalg, fora og medlemmer i den udstrækning, det aftales og fastsættes i budgettet. 6

7 Stk. 4 Sekretariatets funktioner i forhold til foreningen og foreningens medlemmer fastsættes efter nærmere aftale i bestyrelsen. Stk. 5 Sekretariatschefen kan efter fuldmagt tegne foreningen på formandens vegne. Kollegiale spørgsmål 18 Bestyrelsen skal søge at bilægge stridsspørgsmål mellem medlemmer. Stk. 2 Formanden kan udpege 2 medlemmer til behandling af stridsspørgsmål mellem medlemmer med det formål at skabe forlig. Opgiver udvalget at tilvejebringe forlig orienteres parterne om dette, hvorefter parterne har 4 ugers frist til at kræve en voldgiftsret nedsat. Nedsættes ikke en voldgiftsret træffer bestyrelsen afgørelse i stridsspørgsmålet. Stk. 3 Bestyrelsen kan ikende medlemmerne bøde og/eller misbilligelse. Stk. 4 Bestyrelsen kan nedsætte en voldgiftsret og udpege syns- og skønsmænd til at afgøre tvistigheder mellem medlemmer i faglige, økonomiske og kollegiale spørgsmål, jfr. Vedtægt for voldgiftsret og syns- og skønsmænd. Stk. 5 Bestyrelsen kan træffe beslutning om fordeling af evt. sagsomkostninger mellem parterne. Løn og ansættelse 19 Foreningen fører og bistår medlemmerne i gruppe 2 og gruppe 3 i forhandlinger om løn- og ansættelsesforhold gennem Ansatte Landinspektørers Forum. Stk. 2 Bestyrelsen kan overdrage forhandlingerne vedrørende løn- og ansættelsesforhold til forhandlingsberettigede organisationer eller foreninger eller administrationsfællesskab. Stk. 3 Foreningen kan føre forhandlingerne for tjenestemænd i henhold til reglerne i tjenestemandslovgivningen med dertil hørende hovedaftaler. Faglige aktiviteter 20 Hvert år i januar/februar afholder bestyrelsen et fagligt møde for medlemmerne til drøftelse af faglige og kollegiale emner. Stk. 2 Bestyrelsen kan invitere gæster. Stk. 3 Bestyrelsen kan afholde møder, seminarer og kurser m.v. Foreningens økonomi 21 Medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den ordinære generalforsamling for indeværende regnskabsår på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget. 7

8 Stk.2 Kontingentet kan opdeles i grundkontingent, som alle betaler, og gruppekontingenter for de respektive medlemsgrupper. Stk. 3 Kontingent for 1. kvartal i budgetåret opkræves på grundlag af bestyrelsens fremsatte forslag til kontingent. Hvis der på generalforsamlingen i januar/februar vedtages ændringer af bestyrelsens fremsatte forslag indregnes ændringen i kontingentopkrævningerne i årets resterende kvartaler. Stk. 4 Bestyrelsen beslutter regler for opkrævning af kontingenter. Stk. 5 Bestyrelsen kan give et medlem kontingentnedsættelse i en periode. Stk. 6 En generalforsamling kan beslutte størrelse og opkrævning af ekstraordinært kontingent. Stk. 7 Foreningen kan lade fremstille publikationer, skelmærker, merchandise o.l. med henblik på salg. 22 Foreningens formand, næstformand, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer kan tillægges vederlag. Stk. 2 Vederlag skal fremgå af foreningens regnskab. Stk. 3 For deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder modtager deltagerne godtgørelse for rejseudgifter m.v. 23 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab. Stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 3 Regnskaberne revideres af en politisk revisor, der vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen, samt af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret revisor. Stk. 4 Generalforsamlingen vælger 1 suppleant for revisoren og med samme valgperiode som denne. Ansatte Landinspektørers Forum - ALF 24 ALF s formål er at varetage løn- og ansættelsesinteresser, herunder overenskomstforhandlinger for medlemmer af gruppe 2. Aktiviteterne er fastlagt i Vedtægt for Ansatte Landinspektørers Forum. Stk. 2 ALF-bestyrelsen er ansvarlig for den del af foreningens regnskab, som omfatter aktiviteterne i ALF og ALF-Fonden. ALF-Fonden 25 Fonden er oprettet til støtte for ALF s formål. Stk. 2 Fonden er for medlemmer af gruppe 2. Stk. 3 Fondene ledes og administreres i henhold til fondsvedtægterne. 8

9 Stk. 4 Medlemmerne betaler årlige fondskontingenter, der fastsættes på DdL s generalforsamling, og opkræves sammen med foreningens øvrige kontingenter. Stk. 5 ALF-bestyrelsen kan give et medlem kontingentnedsættelse i en periode. Stk. 6 Ved en konfliktsituation kan ALF-bestyrelsen påligne medlemmerne af de berørte medlemsgrupper et ekstra fondskontingent og fastsætte regler for opkrævningen. Lov- og vedtægtsændringer 26 Lov- og vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når de er optaget på dagsordenen. Stk. 2 Til lovændringer kræves kvalificeret flertal med 2/3 af de afgivne stemmer. Til vedtægtsændringer kræves simpelt flertal. Foreningens opløsning 27 Foreningen kan opløses ved beslutning af en generalforsamling. Punktet skal være på dagsordenen. Mindst ¾ af foreningens medlemmer skal være til stede, og mindst ¾ af de tilstedeværende skal stemme for en opløsning. Stk. 2 Er mindre end ¾ af foreningens medlemmer til stede, kan generalforsamlingen beslutte, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til gennemførelse senest 3 måneder efter. Den ekstraordinære generalforsamling kan træffe beslutning om foreningens opløsning med ¾ flertal af de tilstedeværende. Stk. 3 Afstemninger er skriftlige, og fuldmagter kan ikke anvendes. Stk. 4 Opløses foreningen, træffer generalforsamlingen beslutning om fordeling af foreningens midler. Forslag skal udsendes til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen. Ikrafttræden 28 Loven med tilhørende vedtægter træder i kraft med vedtagelsen på Den danske Landinspektørforenings generalforsamling den 27.august

Den danske Landinspektørforening - pr. 2 februar 2018

Den danske Landinspektørforening - pr. 2 februar 2018 Den danske Landinspektørforening - pr. 2 februar 2018 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 2 februar 2018

Den danske Landinspektørforening - pr. 2 februar 2018 Den danske Landinspektørforening - pr. 2 februar 2018 UDKAST Med bemærkninger indarbejdet Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

den danske landinspektørforening Den danske Landinspektørforening Kalvebod Brygge København V Tlf

den danske landinspektørforening Den danske Landinspektørforening Kalvebod Brygge København V Tlf den danske landinspektørforening Den danske Landinspektørforening Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V Tlf. 3886 1070 Lov og vedtægter 2018 Den danske Landinspektørforening Foreningens lov og vedtægter

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden for generalforsamling Forretningsorden for bestyrelsen 1 Klubbens formål og virke Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04)

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) 1 Navn og Hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2 Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet

Læs mere

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter 8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh Danske Forlag Vedtægter Gyldige fra 8. maj 2015 I. Foreningens navn, hjemsted og formål Navn 1. Foreningens navn er Danske Forlag. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er ITD Arbejdsgiverforening ( Foreningen ). 1.2 Foreningen har hjemsted i Padborg. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V. 1 Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL. Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Læs mere

Vedtægter for DDS Roskilde

Vedtægter for DDS Roskilde Vedtægter for DDS Roskilde Statutter for særlige konti Revideret 15. april 2010 Vedtægter for DDS Roskilde 1 Navn Foreningens navn er De Danske Skytteforeninger Roskilde (DDS Roskilde). Foreningen blev

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Nørholmsvej 16 0001g 0001fy 0014hq 0001fz Adresse: Nørholmsvej 13 0011c 0012i 0017be 0018v ANMODER:

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING 1 Foreningens navn er Vojens Håndboldforening. Foreningens hjemsted er Vojens. Foreningen er tilsluttet Jydsk Håndboldforbund (JHF) under Dansk Håndboldforbund (DHF)

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Søren Lund advokat (H) V E D T Æ G T E R F O R 06.05.2009 SL-06175 / c 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning. Foreningens hjemsted er: Syddjurs Kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokater

Vedtægter for Danske Advokater Vedtægter for Danske Advokater 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk J.nr. 22-101935-HL/JK VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR ERHVERV SILKEBORG (foreningen)

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012.

LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012. LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012. 1 FORENINGENS NAVN: Morsø Firma og Familieidræt FORENINGENS HJEMSTED Nykøbing Mors FORENINGENS SIGNATUR: M.F.S.

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND VEDTÆGTER senest revideret og vedtaget på generalforsamlingen 21. juni 2014 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Diakonhøjskolens Diakonforbund. 2. Grundlag 2.1. Diakonhøjskolens

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Vedtægt for x forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Lov og vedtægter 2014 Den danske Landinspektørforening Foreningens lov og vedtægter pr. 27. august 2014 Foreningens ekstraordinære generalforsamling vedtog den 27. august

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481 KORSHAGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER Paragraf 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Korshage Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Medlemmerne Medlemmer af

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan Vedtægter for Shotokan traditionel Karate Do Kyohan 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Shotokan traditionel Karate Do Kyohan. Klubben har hjemsted i Ishøj Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens

Læs mere

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28 C, 4. 1453 København K ---ooooo--- VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet

Læs mere

Ronetværkets organisation.

Ronetværkets organisation. VEDTÆGTER FOR RONETVÆRK KØBENHAVN. Navn og formål, ind- og udmeldelse. 1. Netværkets navn er "Ronetværk København". Enhver roklub under DFfR kan optages som medlem af ronetværket. Indmeldelse i og udmeldelse

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C.

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. 1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. Stk.2 Foreningens formål er at stå for driften og vedligeholdelsen

Læs mere

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 1 Navn og hjemsted Brancheforeningens navn er Dansk Luftfart (BDL). Foreningens engelske

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Grundejerforeningen Sundparken Rantzausminde. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Sundparken, Rantzausminde

Grundejerforeningen Sundparken Rantzausminde. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Sundparken, Rantzausminde Matr. nr.: 24 ai, 24 ag, 24 ah, 24 bm 24 ak, 24 bn, 24 bo, 24 al, Egense by, Egense. Beliggende: Krebsen, 5700 Svendborg. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Sundparken, Rantzausminde ---oo0oo---

Læs mere

Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg

Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg Foreningens vedtægter ser efter vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 10. marts 2014 således ud: 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Picnickoncerter

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere