Tilsynsrapport Frederikshøj Skole og dagbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Frederikshøj Skole og dagbehandling"

Transkript

1 Tilsynsrapport Frederikshøj Skole og dagbehandling Dato for tilsynsbesøg: 23. november 2018 Rapporten er udarbejdet af: Aftale om tilsyn indgået med: Navn(e) på tilsynskonsulenter: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade Frederiksberg Københavns Kommune Mette Kondrup Nielsen og Maj-Lill Skov

2 2

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Socialtilsynet bedømmer den generelle kvalitet af udvalgte dagtilbud, væresteder og aktivitets- og samværstilbud omfattet af den kontrakt, som Københavns Kommune og Socialtilsyn Hovedstaden har indgået. Bedømmelsen sker på baggrund af opstillede kriterier og temaer for tilbud omfattet af tilsynet Kvaliteten af dette tilbud er derfor blevet vurderet ud fra følgende temaer; - Organisation og ledelse - Kompetencer - Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og trivsel - Selvstændighed og relationer - Uddannelse og beskæftigelse - Fysiske rammer Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddet. Vurderingen af tilbuddets kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af kriteriernes opfyldelse er udtrykt i en score (talværdi) ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Derudover ledsages bedømmelsen af kriterierne af en tekst, hvor begrundelsen for scoren er angivet. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Hovedadresse Skole og dagbehandling Frederikshøj Primulavej 2, 2720 Vanløse Kontaktoplysninger Tlf.: Hjemmeside: Ude af drift Tilbudsleder CVR nr. Virksomhedstype Marie Rafn Larsen Skole og dagbehandlings-tilbud Pladser i alt Målgrupper Ansatte i alt Ca. 52 elever som er fordelt i 4 teams henholdsvis indskoling-mellemtrin, mellemtrin-udskoling og udskolingen/ - Udvidet samarbejde med idrætsprojektet. Frederikshøj modtager elever i alderen 6-17 år som ikke kan rummes i folkeskolen grundet problematisk adfærd eller mistrivsel, eleverne har faglige og skolemæssige udfordringer og lette til moderate psykiske lidelser og symptomer. Eleverne har diagnoser, der beskriver følelses og adfærdsmæssige forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og aktivitets og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD og ADD), og gennemgribende udviklingsforstyrrelser af lettere grad f.eks. Aspergers Syndrom. Eleverne har generelt kognitive evner inden for normalområdet eller lettere reducerede kognitive evner. Ifølge fremsendte personaleoversigt fremgår der ansatte medarbejdere, fordelt på ledelse, staben og medarbejdere (pædagoger og skolelærer) Øvrige oplysninger om tilbuddet Værdigrundlag Frederikshøjs egen hjemmeside er ikke tilgængelig. Oplysningerne der derfor hentet CPS hjemme: Center for SOCIALPÆDAGOGIK & PSYKIATRI under KERNEOPGAVE, VÆRDIGRUNDLAG OG TÆT PÅ FAMILIEN. Vores kerneopgave er at understøtte børnene og de unges læring og udvikling og derigennem skabe Social mobilitet. Vores ambition er at gå i dialog med barnet/den unge, familien og andre centrale samarbejdspartnere. Det er den unge og familien der skal sættes i centrum og opleve sig medinddraget i behandlingen, som medspiller i udviklingsarbejdet. En af vores vigtigste opgaver er at ændre børnene/de unges oplevelse af at stå udenfor og føle sig marginaliseret. Vi skal derfor skabe et rum hvor barnet/den unge og evt. familie oplever, at der er brug for en og man er del af det omkringliggende samfund. Børn skal være glade for at gå i skole, opleve at de øger deres kompetencer, at de kan følge med fagligt i en undervisning, og at de bliver set og mødt som det menneske de er, og udfordret på det grundlag. Vi samarbejder med resten af BBU om at realisere ambitionerne i omstillingen af ungeområdet Tæt på Familien. I BBU har vi et fælles mål for de unge om at samarbejde om at skabe social mobilitet og bedre mulighed for at leve et godt og selvstændigt voksenliv. I CSP arbejder vi indenfor rammen af Tæt på Familien for vores målgruppe og er en aktiv medspiller i den videre udvikling af omstillingen. Vi skal med andre ord sikre, at børnene og de unge føler sig som medborgere med lige muligheder for at indgå i og bidrage konstruktivt til fællesskabet. Det er afgørende for 4

5 den enkelte, fordi læring sker i fællesskaber og gennem samarbejde. Det er også afgørende for samfundet, fordi det styrker oplevelsen af, at alle kan begå sig som medborgere i samfundets fællesskab med forståelse og respekt for hinanden. Netop det - at få børnene og de unge til at opleve sig som medborgere i samfundet - er helt grundlæggende i vores opgaveløsning. Vi vil gøre dette i samarbejde med andre fagprofessionelle, med barnet, med den unge og med familien. Faglig metode og tilgang Andet? Derudover fremgår det Rummelighed, Omsorg, Respekt, Tryghed og Ansvar i Frederikshøjs Antimobbestrategi og værdigrundlag for skoler under CPS Miljøterapeutisk tilgang og metoderne PALS, AART, TEACCH Børneyoga Fakta om tilsynets gennemførelse Tilsynet er gennemført: Den. 23 november 2018 Faktuel høring: Dato for endelig rapport: Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. Dokumenter Oversigt over indskrevet elever Oversigt over ansatte medarbejdere og deres uddannelse/kompetencer Bemandingsskema team 1. første semester skoleåret 18/19 Fraværsoverblik (i perioden ) Arbejdsgang for Magtanvendelser i CPS (Marts 2018 revideret nov. 2018) Oversigt over magtanvendelser fordelt på teams i perioden jan. okt Antimobbestrategi og værdigrundlag for skoler under CPS Forventningstavle PALS CPS Niveau og metoder i familieindsatser (februar 2017) Indsatser i forhold til Familiearbejdet Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn den 1. oktober 2018 Kravspecifikation, - For Københavns Kommunes køb af dagbehandlingstilbud Observation Interview og samtale Socialtilsynets konsulenter har foretaget observationer/iagttagelser under rundvisningen på Frederikshøj og under deltagelse i frokosten i to Teams, hvor der både var elever og medarbejder til stede. Der er foretaget interview af elever, pårørende/forælder, medarbejdere repræsenteret fra alle teams og den samlede ledelse på Frederikshøj. Andet Konklusion fra tilsynsbesøget Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet: 5

6 Socialtilsyn Hovedstaden har den 23. november 2018 gennemført tilsynsbesøg på Frederikshøj, som er et Skoleog dagbehandlingstilbud i henhold til folkeskoleloven 20, stk. 5 og serviceloven i forhold til behandlingsindsatsen jf. 52, stk. 3. Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynet interviewet ledelsen, medarbejdere, elever og forælder samt modtaget relevant dokumentation, som er inddraget i bedømmelsen af kvaliteten i tilbuddets indsats ud fra kvalitetsmodellens 7 temaer jf. lov om socialtilsyn. Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at Frederikhøj i høj grad lever op til kvaliteten i forhold til at yde en understøttende indsats til børn og unge, der har brug for et særlig indsats for at komme i udvikling og trivsel, så de på sigt kan komme i et mindre specialiseret skoletilbud. Socialtilsynet har i den samlet vurdering lagt vægt på, at tilbuddets indsats både har en socialfaglig og sundhedsmæssig indsats og en lærende skolefaglig indsats der supplere hinanden og sikrer elevens udvikling i forhold til den skolefaglige del og den sociale del i relation til elevens vanskeligheder. Det er Socialtilsynets vurdering, at eleverne på Frederikshøj i meget høj grad støttes i læring og i udviklingen af sociale kompetencer til at indgå i sociale sammenhænge og fællesskaber. Endvidere at indsatsen understøtter elevernes selvforståelse og selvstændighed. Det er Socialtilsynets vurdering, at indsatsen ligeledes tilrettelægges i relation til den individuelle elevs handleplan og mål, og at både eleven og forælderne bliver relevant inddraget. Socialtilsynet har særlig hæftet sig ved, at eleverne udviste ejerskab for deres individuelle mål og forælder overfor Socialtilsynet udtalte, at de i meget høj grad oplevede sig inddraget. Derudover er det Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøj er veldrevet med en organisering og daglig struktur der tilgodeser elevernes behov. Endvidere at ledelsen har sikret ansættelse af en kompetent medarbejdergruppe, der fagligt relevant kan varetage indsatsen i tilbuddet i overensstemmelse med tilbuddets formål. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at ledelsen har sikret en strategi, der skal understøtte og sikrer at medarbejderne løbende får supervision og kompetenceudvikling i relation til de tilgange og metoder, som Frederikshøj oplyser, at der anvendes i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer endvidere, at det er særlig positivt, at ledelsen har iværksat en længere og igangværende proces, der er foregået siden 2017 og videre i 2019, hvor alle medarbejdere skal opkvalificeres i de anvendt tilgange og metoder og heri også få familie-samarbejdet med forælder mere systematiseret. Særlige forhold eller opmærksomhedspunkter Socialtilsynet har under de respektive temaer fra Kvalitetsmodellen kommet med anbefalinger som Socialtilsynet har vurderet, at tilbuddet med fordel kan udvikle og arbejde med. 6

7 Organisation og ledelse Tema 1 Det er en væsentlig forudsætning for kvaliteten i sociale tilbud, at der er en organisering fra en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering at Frederikshøj i høj grad er organisatorisk veldrevet. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at ledelsen fremstod relevant sammensat, med relevante faglige kvalifikationer og kompetencer i overensstemmelse med tilbuddets indsatser og formål. Ledelsen kunne eksempelvis redegøre for både igangværende og fremad planlagte organisatoriske tiltag og strategier, i forhold til både ledelse og udvikling af tilbuddet i relation til tilbuddets formål. Derudover beskrev medarbejderne, at ledelsen fremstod nærværende og tilgængelige, hvilket også er blevet bekræftet af en forælder, som Socialtilsynet har været i kontakt med. Det er Socialtilsynets vurdering, at ledelsen har en nærværende og inddragende ledelsesstil, der understøtter medarbejdernes motivation. Medarbejderne beskrev ligeledes, at det var deres oplevelse, at ledelsen sikrede, at de fik faglig sparring, opkvalificering og supervision i overensstemmelse med de anvendte tilgange og metoder. Endelig er det Socialtilsynets vurdering, at ledelsen varetager den daglig ledelse relevant, og har sikret ansættelse og fastholdelse af relevant personale, og daglig organisering af ressourcerne, til at varetage elevernes behov i relation til tilbuddets formål. Normeringen på Frederikshøj er 3,8 til 7 elever og personalegennemstrømningen og sygefraværet blandt medarbejderne vurderes ikke højere en på sammenlignelige tilbud. Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger Det er Socialtilsynets anbefaling, at ledelsen modtager supervision. Derudover anbefaler Socialtilsynet, at ledelsen er særligt opmærksom på, at tilbuddet ikke kommer til at give forældre det indtryk, at de kan modtage en indsats, som ikke er i overensstemmelse med det faktiske, og henleder i en forbindelse ledelsens opmærksomhed på Kvalitetsmodellens tema, Målgruppe, metoder og resultater. Kriterium 1 Tilbuddets ledelse har relevante og faglige kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Det er Socialtilsynets vurdering, at den samlet ledelse på Frederikshøj i meget høj grad har de faglige kvalifikationer, kompetencer og relevant erfaring til at lede tilbuddet. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at ledelsens sammensætning fremstod relevant i forhold til den daglige ledelse og målgruppen samt indsatsen i tilbuddet. Øverste daglig leder har i følge tilsendt CV relevant uddannelse og erfaring både indenfor ledelse og socialfaglige indsatser. Derudover har øverste daglig leder erfaring fra tidligere i ansættelser i Københavns Kommune. Afdelingslederne er uddannet lærere, og har erfaring med dagbehandling og pædagogiske indsatser. Derudover er der i vurderingen lagt vægt på, at både ledelsen og medarbejderne beskrev, at det var deres oplevelse, at den nuværende organisering samt indsatsen i tilbuddet er velorganiseret, og tager udgangspunkt i målgruppens behov og tilbuddets formål. Ledelsen beskrev, at de i foråret 2018 havde fokus på at få organisationen ind under huden, og at medarbejderne skulle tage et større medansvar, hvilket de oplever også er lykkes. Endvidere har de arbejdet målbevidst med at sætte behandlingen mere i fokus. Pædagogikken og behandlingen er derfor blevet mere integreret i 7

8 undervisningen. Ledelsen har fokus på, at eleverne skal lære noget, hvilket ifølge ledelsen stiller krav om klasserum-ledelse, organisatorisk struktur og dagsstruktur. Det betyder, at den planlagte dags-struktur i tilbuddet, tager højde for tidspunktet på dagen, og hvornår elevernes opmærksom og ressourcer kan forventes optimal i forhold til at modtage undervisning, og hvornår det er mere hensigtsmæssigt for eleverne at indgå i sociale sammenhænge og samvær, på turer og udfører fysiske aktiviteter m.m. Derudover gav ledelsen udtryk for, at mødestrukturen skal planlægges og udføres ud fra hensigten om at understøtte indsatsen i relation til målgruppen og tilbuddets formål. Leder beskrev eksempelvis ved morgenmødet, at de havde afprøvet forskellige former for morgenmøder og var nu kommet frem til, at det ikke er alle medarbejdere der skal deltage i morgenmødet. Da der også skal være medarbejdere, der er ude i miljøet og tage i mod eleverne, når de møder ind om morgen. Endvidere beskrev leder, at de arbejder med at nedsætte arbejdsgrupper, der skal drøfte og evaluere samt vurderer indsatserne/metoderne i relation til tilbuddets målgruppe og formål m.m. Det betyder også, at de løbende kan justerer om de er på rette vej. Derudover blev det oplyst, at der løbende er relevante mødefora for medarbejderne i forhold til faglig drøftelser, evaluerer og planlægning m.m. Endelig er der i vurderingen lagt vægt på, at leder ifølge tilsendt materiale, har formået at ansætte medarbejdere med relevante faglige kvalifikationer og kompetencer i relation til indsatsen og tilbuddets formål, hvilket blev understøttet i Socialtilsynets egne observationer under tilsynsbesøget og i samtalerne med medarbejderne og eleverne. Score 5 Kriterium 2 Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision, og ledelsen sikrer opdateret viden og uddannelse til medarbejderne i forhold til målgruppen og tilbuddets metoder Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i middel grad benytter sig af eksterne faglig supervision. Det er dog Socialtilsynets vurdering, at ledelsen på andre måder har sikret, at medarbejderne havde relevant og opdateret viden i forhold til tilbuddets indsatser samt modtager faglig sparring i relation til målgruppen og de anvendte tilgange og metoder. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne modtager supervision 6 gange årligt i de respektive teams og afdelingslederne deltager i faglig netværk. Derudover beskrev medarbejderne, at de også modtog supervision ud fra metoden LØFT, som anvendes i tilbuddet, og at der løbende afholdes undervisningsdage i relation til målgruppen og de anvendte tilgange og metoder. Undervisning og faglig sparring foregår endvidere i forbindelse med teamøderne, både i de respektive teams som på tværs af teamenes. Medarbejderne beskrev, at det var deres oplevelse, at de generelt også kunne få faglig sparring af ledelsen og hinanden, og at de havde en oplevelse af, at de blev faglig klædt på, i forhold til nye anvendte tilgange og metoder. I forhold til kommende implementering af FIT og den løsningsfokuseret tilgang beskrev medarbejderne, at der har været afholdt temadage, og de havde lige været på et årligt internat, hvor alle medarbejderne deltog og i den forbindelse havde gennemgået og drøftet tilbuddets behandlingsgrundlag, tilgange og metoder m.m. Socialtilsynet har i bedømmelsen endvidere lagt vægt på, at forælder fortalte til Socialtilsynet, at de ved indskrivningen af deres barn har fået oplyst, at alle elever tilbydes et ART-forløb. Efterfølgende havde ledelsen oplyst til forælder, at barnet ikke kunne få tilbudt et ART-forløb, da tilbuddet ikke havde medarbejdere der kunne gennemføre et sådan forløb, hvilket havde skabt en del frustration for forælderen. Endelig afspejler Socialtilsynets bedømmelse, at ledelsen ikke har modtaget supervision. Samtidig anerkender Socialtilsynet, at ledelsen oplyste, at der vil komme fokus på supervision i Score 3 Kriterium 3 Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale i relation til tilbuddets formål Det er Socialtilsynets vurdering, at ledelsen i organisering sikrede, at eleverne havde tilstrækkelig mulighed for kontakt til medarbejdere i relation til deres behov og tilbuddets formål. 8

9 Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på både ledelsens, medarbejdernes og forælders beskrivelser samt Socialtilsynets egne observationer under tilsynsbesøget. Ledelsen beskrev i overensstemmelse med Socialtilsynets egne observationer, at lærere og pædagoger arbejder tæt sammen, så elevenerne modtager en integreret skole- og socialfaglig støtte. Eleverne er delt op i grupper med ca. 7 elever i hver gruppe, hvor der er 1-2 lærer og 1-2 pædagoger, så der i alt er 3 medarbejdere i en gruppen. Eleverne har ligeledes både en kontaktlærer og kontaktpædagog, som har ansvaret for tilrettelæggelsen af indsatsen og kontakten til forælder m.m. Endvidere kan Socialtilsynet hører på ledelsens beskrivelser af den daglig organisering, at strukturen og fordeling af ressourcerne i tilbuddet, tager højde for og planlægges ud fra målgruppens behov og tilbuddets formål. Derudover beskrev ledelsen, at der er etableret en stilling som flyver, der består af en fast medarbejder, som er velkendt af eleverne og som møder ind hver morgen, og varetager de opgaver der bliver efterladt af medarbejdere der eventuelt skulle være syge eller på uddannelse m.v. Både ledelsen og medarbejderne beskrev, at i forhold til opnormeringen til 52 børn har tilbuddet fået tilført ressourcer som har udløst, at medarbejderne kunne sikre, at eleverne fik den undervisning og støtte som de havde brug for. Ledelsen beskrev ligeledes, at de har øje for elevgruppens størrelse og har til hensigt at justerer i overensstemmelse med målgruppens behov. Under rundvisning observerede Socialtilsynet, at medarbejderne var synlige i miljøet og eleverne ikke blev efterladt for sig selv tværtimod kunne Socialtilsynet konstaterer, at medarbejderne gav sig tid til at imødekomme elevernes forskellige behov for støtte og kontakt. Endelig er der i vurderingen lagt vægt på, at forælder overfor Socialtilsynet beskrev, at det var deres oplevelse, at både ledelsen og medarbejderne tog sig den fornødne tid der var brug for, til at imødekomme ønske om samtale eller møde m.m. Hvilket også stemmer overens med medarbejdernes beskrivelser af familiesamarbejdet, da de beskrev, at de forsøger at justerer indsatsen og imødekomme den enkelte forælders individuelle behov. Score 5 Kriterium 4 Personalegennemstrømningen og sygefraværet på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets personalegennemstrømning og sygefravær ikke er på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at ledelsen med udgangspunkt i de tilsendte lister over ansatte og ophørte medarbejdere bekræftede, at tilbuddet har haft lav grad af udskiftning i personalegruppen. Der er 7 medarbejdere der er holdt op i den forgangne år. Ifølge ledelsen er der ikke faste medarbejdere blandt dem der er ophørt. Derudover er det ledelsens oplevelser, at i forhold til organisationsændringerne og ændring af ledelsessammensætningen, så har medarbejderne fremstået loyale og været meget arbejdsomme, også selv om der er sparet en leder og en administrativ medarbejder. Ledelsen oplever endvidere ikke, at sygefraværet er højt. Score 5 9

10 Tema 2 Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de rette kompetencer, og det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle behov. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har et strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne på en etisk måde forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøj i høj grad har en personalegruppe der besidder relevante kvalifikationer og kompetencer i forhold til tilbuddets målsætning og elevernes behov. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at medarbejdergruppen er relevant sammensat i forhold til at tilgodese både den skolefaglige del og den behandlingsmæssige del i tilbuddet. Derudover kunne Socialtilsynet observerer og hører på både medarbejderne og elevernes udtalelser, at medarbejderne agerer i overensstemmelse med tilbuddets tilgange og metoder. Medarbejderne fremstod ligeledes imødekommende og anerkendende over for eleverne i overensstemmelse med tilbuddets værdier. Socialtilsynet har i observationerne af samspillet med medarbejderne og eleverne særlig hæftet sig ved, at medarbejderne havde en fin balance imellem anvendelse af metoderne og en almen socialpædagogisk forståelse og tilgang til eleverne, hvilket også blev understøttet i samtalerne med medarbejderne. Socialtilsynet har i vurderingen endvidere lagt vægt på, at både ledelsen, medarbejderne og det tilsendte materiale viser, at tilbuddet har lagt en fremadrettet strategisk handleplan der skal sikrer, at alle medarbejder i løbet af 2019 har den rette viden og kompetencer indenfor tilbuddets tilgange og indsatser. Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger Socialtilsynet vil på baggrund af udtalelser fra forælder opfordre tilbuddet til, at der er tilstrækkelig nok medarbejdere der kan varetage AART og forælder- PALS i overensstemmelse med behovet. (se. Kriterium 1, under Målgruppen, metoder og resultater) Kriterium 1 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante og faglige kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne på Frederikshøj i meget høj grad har relevante og faglige kompetencer i forhold til målgruppen og i middel grad i forhold til tilbuddets anførte metoder. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på tilsendt materiale og liste over ansatte medarbejder, hvor det fremgår, at alle medarbejderne har relevant lærer - og socialfaglig baggrund i forhold til målgruppen og tilbuddets formål. Derudover er der lagt vægt på observationer af samspillet mellem medarbejderne og eleverne, der viste at medarbejderne havde en anerkendende tilgang og i praksis mestrede metoderne i relation til eleverne. Socialtilsynet har dog vanskeligt ed at vurdere om medarbejderne reelt har været på uddannelse og eller kursus i den Miljøterapeutisk tilgang og metoderne PALS, AART, TEACCH da dette ikke fremgår i listen over ansatte medarbejdere. Socialtilsynet kan derimod konstatere, at der er 6 medarbejdere, hvor der er anført uddannelse eller kursus i AART og 3 der har kompetencer indenfor anvendelse af CSP:dok/dokumentation og 3 der har medicinkursus. 10

11 I bedømmelsen af kriteriet har Socialtilsynet i mindre grad lagt vægt på, at der i medarbejdergruppen på nuværende tidspunkt i nogen grad, også fremgår mangel på kompetencer i relation til de tilgange og metoder som tilbuddet oplyser der anvendes. Socialtilsynet har derimod i højere grad lagt vægt på, at ledelsen beskrev, at Frederikshøj har fået tilført midler til at opkvalificere indsatsen på dagbehandlingsområdet i forhold til de udfordringer der er. Endvidere, at både ledelsen og medarbejderne overfor Socialtilsynet beskrev, at de er i en igangværende proces, hvor de er ved at opkvalificerer medarbejderne og indsatsen i relation til metoderne LØFT og FIT. Ifølge ledelsen er det derfor planlagt, at der løbende skal ske et kompetenceløft i form af tema og kursusdage i relation til de metoder, som tilbuddet ønsker at implementere, hvilket understøttes af oversigten over fælles temaog kursusdage for medarbejderne i skoleåret 2018/2019 hvor det fremgår, at alle medarbejder i 2018 har været på 2 dags kursus i den løsningsfokuseret metode, LØFT og har modtaget 5 gange supervision i metoden. Derudover fremgår at der er enkelte medarbejder, pædagoger og socialrådgiver, der er startet på den 1-årige uddannelse i den løsningsfokuseret metode. Endvidere er der enkelte medarbejdere der har været på 2 dages kursus i Feedback Informed Treatment, FIT og her er der også planlagt supervision i metoden. Ledelsen fortalte, at det er planen, at alle medarbejder skal på FIT-uddannelse efter sommeren Ifølge oversigten er der ligeledes planlagt, at alle medarbejdere skal deltage ved ekstern oplægsholder i foråret 2019 vedrørende forståelse for og indsigt i målgruppens udfordringer. I forhold til familiearbejdet beskrev ledelsen, at der har været nedsat en midlertidig arbejdsgruppe, der havde opgave at drøfte, hvordan familiearbejdet og indsatsen fremadrettet skal komme til udtryk på Frederikshøj. Formålet var, at alle medarbejdere skal kunne levere en fælles systematisk familieindsats. Hvilket er i overensstemmelse med medarbejdernes ønske, da de overfor Socialtilsynet gav udtryk for, at de ligeledes ønskede at tilegne sig et fælles fundament og tilgang i forhold til familiearbejdet. Arbejdsgruppen er dog forsat i proces, og deres ideer vil først blive samlet i december 2018 og herefter skal medarbejderne vælge hvad der skal implementeres i 2019 Score 4 Kriterium 2 Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante og faglige kompetencer Det er Socialtilsynets vurdering, at medarbejdernes tilgang og samspil med eleverne i meget høj grad afspejler, at medarbejderne har relevante personlige og faglig kompetencer. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt særlig vægt på observationer under tilsynsbesøget, og indikatorer i relation til medarbejdernes beskrivelser af deres tilgang og praksis og det som Socialtilsynet iagttog under tilsynsbesøget. Under tilsynskonsulenternes rundvisning på Frederikshøj og under deltagelsen i frokosten i de to respektive teams, hvor der både var elever og medarbejdere tilstede, observerede Socialtilsynet, at medarbejderne agerede i overensstemmelse med tilbuddets værdier, tilgange og metoder. Medarbejderne sikrede eksempelvis, at strukturen blev holdt, og at alle der var til stede blev hørt og anerkendt. Videre verbaliserede og oversatte medarbejderne årsager og hensigter i relation til Frederikshøjs Forventningstavle - PALS, og støttede eleverne i, selv at verbaliserer deres intentioner, tanker og handlinger m.m. Derudover observerede Socialtilsynet, at når der blev givet PALS-kort, havde medarbejderne øjenkontakt med eleven og italesatte på hvilken grundlag kortet blev givet. Samme tendens blev iagttaget under rundvisningen, hvor tilsynskonsulenterne ved flere episoder observerede, at forskellige medarbejdere agerede anerkendende og verbalt guidende samt spejlede eleverne relevant i forhold til Forventningstavlen. Eksempelvis observerede Socialtilsynet, at medarbejder afværgede en konflikt imellem to elever, ved at oversætte en elevs formodentlige intention, ved at skubbe til en anden elev, og hvordan denne adfærd evt. kunne opleves af den elev der blev skubbet. Endelige er der i bedømmelsen lagt vægt på, at Socialtilsynet kunne konstaterer, at medarbejdernes beskrivelser af deres tilgang og praksis fremstod i overensstemmelse med de udførte handlinger/situationer, som Socialtilsynet observerede. Eksempelvis oplevede Socialtilsynet, at under medarbejderinterviewet stod der et par elever uden for glasdøren, eleverne forsøgte formentlig at tiltrække sig opmærksomhed med uro og banken på glasruden. I den 11

12 forbindelse agerede medarbejderne roligt og med mindst mulig indgriben, ud fra en tilgang om at give eleven mindst mulig opmærksomhed på negativ adfærd. Score 5 12

13 Tema 3 Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metode medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og overgreb (kilde: Bilag 1 til bekendtgørelse om socialtilsyn). Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøjs daglige struktur og valgte tilgange og metoder understøtter tilbuddets formål, og er relevante i forhold til målgruppens udfordringer og behov. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at både medarbejderne og ledelsen overfor Socialtilsynet i meget høj grad kunne redegøre for de anvendte tilgange og metoder samt, hvorledes indsatsen blev planlagt ud fra elevernes handleplan og individuelle udfordringer og mål. Derudover vurderer Socialtilsynet, at tilgangen og medarbejdernes anvendelse af metoderne PALS, AART, LØFT og TEACCH skete i overensstemmelse med Frederikshøjs værdigrundlag og tilbuddets brede målgruppe. Socialtilsynet har i vurderingen særlig lagt vægt på, at tilgangen og metodernes anvendelse beror på en socialfaglig vurdering og socialfaglig kendskab til målgruppen, hvor metoderne ikke står alene. Ligeledes, at indsatsen kan justeres i relation til den enkelte elevs alder/modenhed og udfordringer samt nærmeste udviklingszone. Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøjs overordnet tilgang og de anvendte metoder, sammen med de individuelle indsatser understøtter elevernes trivsel og skaber mulighed for både social- og skolefaglig udvikling og hermed optimere elevernes mulighed for at komme tilbage til folkeskolen. Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøj har fokus på samarbejde og inddragelse af elevernes forælder og er i en igangværende proces med at få mere systematik i denne indsats. Frederikshøj vil både tilbyde individuelle samtaleforløb og gruppeforløb. Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger Det er Socialtilsynets vurdering, at grundlaget for et konstruktivt og tillidsfuldt familie-forældre-samarbejde, forudsætter en klar kontekst og forventningsafstemning i forhold til indsatsen og formålet. Det er derfor Socialtilsynets anbefaling, at tilbuddet er opmærksom på, hvad de formidler til forældre/familien ved en indskrivning, herunder hvad der kan forventes i forhold til ressourcer, metoder og indsats. Kriterium 1 Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe og formål Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøj i høj grad anvender relevante faglige tilgange og metoder i overensstemmelse med målgruppens behov og formål. 13

14 Behandlingsindsatserne på Frederikshøj tager udgangspunkt i den miljøterapeutiske tilgang, hvor eleverne i dagligdagen indgår i en forudsigelig ramme og i et struktureret miljø, hvor der både foregår en skole-faglig og social-faglig indsats der overordnet har til formål, at sikre, at eleven på sigt skal kunne indgå i et minde specialiseret skoletilbud. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at til trods for, at Frederikshøjs har en meget bred målgruppe, kunne både ledelsen og medarbejderne redegøre for både den fælles miljøterapeutiske ramme og den individuel tilgang, og hvorledes metoderne blev anvendt efter hensigten og i forhold til handleplanens mål. Medarbejderne beskrev, at de i tilgangen og anvendelse af metoderne også har fokus på at tage højde for den enkelte elevs, alder/modenhed og udfordringer/vanskeligheder m.m. Medarbejderne beskrev, at de det sidste år, har haft fokus på at tilpasse metoden PALS til den gruppe elever, der konkret arbejdes med. Endvidere, at det er deres erfaring, at PALS virker bedst i forhold til indskolings-eleverne og derfor ikke benyttes i relation til den ældre målgruppe i Team 4, der består af 7 drenge fordelt i to undergrupper. Medarbejderne beskriver, at eleverne i team 4 er meget udad- reagerende og på kanten af kriminalitet, og har brug for en mere fleksibel ramme og indsats. En indsats der i højere grad er opdelt med undervisning 3 timer dagligt og efterfølgende 3 timer med idrætsprojektet. En del af indsatsen foregår uden for tilbuddets fysiske rammer i et tæt samarbejde med Idrætsprojektet. Indsatsen er i høj grad tilrettelagt i forhold til de unges interesser, og med støtte til praktiske opgaver, der skal gøre eleverne parate til en mere almindelig hverdag. Under samtalerne med både ledelsen og medarbejderne blev der beskrevet, i overensstemmelse med tilsendt materiale, at tilbuddet har fokus på at inddrage elevernes familie/forældre. Ved indskrivningen tilbydes alle forældre en Grundpakke, som består af løbende samtaler og deltagelse i arrangementer, statusmøder og aftaler om opringninger samt kaffe-møder. Derudover kan forældre få en tillægsindsats, som ifølge ledelsen tager udgangspunkt i de konkrete bekymringer og problematikker omkring eleven. Tillægsindsatsen og disse komponenter bliver ligeledes individuelt vurderet, og knytter sig til en konkret efterspørgsel. Det kan eksempelvis være en tre-måneders periode med ugentlige samtaler, som løbende justeres efter behov. Ledelsen beskrev over for Socialtilsynet, at de i tilbuddet reflekterer meget over, hvornår de går fra den ene indsats til den anden, og det er medarbejderne i teamet, der skal blive enige om behovet, inden indsatsen kan iværksættes. Både ledelsen og medarbejderne beskrev, at der er stor forskel på familiesamarbejde og familiearbejde. Medarbejderne beskriver, at de guider familierne i forhold til deres barn og i den forbindelse yder vejledning og rådgivning, eksempelvis lærer de forældrene at bruge PALS, men det er ikke familiebehandling. Derudover blev beskrevet, at metoderne LØFT og FIT er valgt for at understøtte systematikken i familiearbejdet og i forhold til den røde tråd til myndighedsområdet. Ligeledes benytter tilbuddet CSP som dokumentationssystem. Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynet været i kontakt med en forælder der bekræfter, at de i dagligdagen oplever sig meget inddraget i relation til deres barn. Eksempelvis er tilbuddet gode til at invitere til samarbejde og informere m.m. Samtidig gav forælder også udtryk for, at tilbuddet ikke var så gode til at leverer det, som forælder havde oplevet de ved indskrivningen var blevet lovet. I bedømmelsen har Socialtilsynet i nogen grad lagt vægt på, at der i følge forælder, skulle være flere forælder som har givet udtryk for frustration over, at de ikke har modtaget undervisning i forælder-pals, og at det ikke er muligt for alle elever at modtage ART. Ifølge forælder skulle dette skyldes, at der ifølge leder ikke var nok medarbejdere der var uddannet indenfor AART. Score 4 Kriterium 2 Tilbuddet opnår positive resultater for borgerne i forhold til tilbuddets formål Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøj i meget høj grad opnår positive resultater for eleverne i forhold til formålet med indsatsen i tilbuddet. 14

15 Socialtilsynet har i vurderingen lagt særlig vægt på, at både forælder og elever har beskrevet, at det er deres oplevelse, at tilbuddets indsats understøtter og medfører øget trivsel og udvikling for den enkelte elev, både skolefagligt og socialt. Forælder beskriver eksempelvis, at eget barn i meget høj grad har udviklet sig og udviser større trivsel end tidligere, hvilket Socialtilsynet vurderer understøtter barnets mulighed for videre udvikling og mulighed for at blive parat til at indgå i en almen folkeskole. Det samme beskrev en lidt ældre elev, der overfor fortalte, at tilbuddets tilgang og indsats havde medvirket til, at eleven havde udviklet sig og nu var i stand til at modtage undervisning sammen med andre elever. Socialtilsynet anerkender, men har i mindre grad lagt vægt på, at både ledelsen og medarbejderne har oplyst at der er øgede krav og forventninger fra de anbringende kommuner om, at tilbuddet skal gøre elevenerne parat til almen folkeskole i løbet af ca. 2 år, hvilket i nogen tilfælde ikke vurderes realistisk i forhold til nogle af elevernes komplekse problemstillinger. Socialtilsynet har derimod lagt vægt på, at medarbejderne beskrev, at de har fokus på at tilrettelægge undervisningen, så de på den ene side laver noget andet end på en almen folkeskole, og samtidig har fokus på at gøre eleverne parate til at komme ud i folkeskolen. Score 5 15

16 Tema 4 Sundhed og trivsel Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøj i høj grad har fokus på at støtte elevernes sundhed og trivsel, og yder en indsats der understøtter elevernes fysiske og mentale sundhed. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at tilbuddets tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende og løsningsfokuseret tænkning, som Socialtilsynet vurderer, giver eleverne en oplevelse af at blive mødt i deres udfordringer og inddraget samt anerkendt. Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøj ligeledes bestræber sig på at skabe et inkluderende miljø, der giver eleverne følelsen af at være en del af et større fællesskab, hvilket blev bekræftet i elevernes udtalelser og den stolthed de udviste i forbindelse med Socialtilsynets rundvisning i tilbuddet. Derudover serverer Frederikshøj dagligt et sundt måltid, som giver eleverne mulighed for at få udvidet sine smagssanser og få indsigt i en alsidigt sund kost har af betydning for kroppens funktion. Eleverne deltager endvidere i Frederikshøjs aktiviteter, der både består af udflugter, sportsaktiviteter og børneyoga. Socialtilsynet vurderer, at disse kropslige aktiviteter styrker elevernes sundhed og trivsel, da de giver eleverne mulighed for at få egen kropsfornemmelse og en bevidsthed om kroppens betydning. Socialtilsynet vurderer, at Frederikshøj har en konfliktnedtrappende tilgang som forebygger, at der ikke kommer til at ske unødige magtanvendelser. Tilbuddet følger ligeledes centerets Antimobbestrategi som ikke accepterer mobning, hvilket - sammeholdt med medarbejdernes synlighed i tilbuddet - i nogen grad forbygger krænkelser og overskridende adfærd. Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger Kriterium 1 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse i tilbuddet Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøj i høj grad har fokus på at understøtte eleverne medinddragelse og indflydelse i tilbuddet. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at både medarbejderne og eleverne overfor Socialtilsynet beskrev, at eleverne inddrages i forhold til de konkret og små mål, der arbejdes med i hverdagen. Medarbejderne beskriver, at ved indskrivningen er det som udgangspunkt lærer og pædagogerne i tilbuddet, der opsætter mål ud fra handleplanen men efterfølgende bliver eleven og forælder, stille og roligt inddraget i at være med til at opstille mål. Derudover beskrev medarbejderne, at de har en opmærksomhed på elevens alder og 16

17 modenhed. Jo ældre eleven er, jo mere inddrages de i relation til alliancen om at tilrettelægge indsats og mål og der er derfor forskel på, hvornår den enkelte elev evner at deltage i møder m.m. Under samtale med eleverne var det Socialtilsynets opfattelse, at eleverne havde ejerskab for deres mål, og at de kunne referer egne mål. Ligeledes kunne Socialtilsynet observerer, at målene var synligt tilgængelige for eleverne. Endvidere blev der beskrevet af eleverne, at de indenfor en rimelige grænse også var med til at påvirke, hvilke aktiviteter der blev udløst i forbindelse med fælles PALS- belønning. Derudover vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets forældreråd giver forælder mulighed for at være deres barns stemme og herigennem have indflydelse på tilbuddet. Derudover har forælder overfor Socialtilsynet beskrevet, at både medarbejderne og ledelsen er tilgængelige og lydhør, hvis og når forælder ønsker at drøfte deres barns oplevelse m.m. og herigennem have indflydelse. Samtidig er der i bedømmelsen lagt vægt på, at forælder udtaler manglende inddragelse og indflydelse ved elevens overgang fra et Team til et andet. Hvilket forælder oplever som uhensigtsmæssigt, da der ifølge forælders oplevelse er stor forskel på de respektive Teams og det ikke umiddelbart var gennemskueligt for eleven og forælder, på hvilket grundlag eleven blev flyttet. Score 4 Kriterium 2 Borgerne oplever sig anerkendt og respekteret, og de trives i tilbuddet Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøj i høj grad har fokus på, at eleverne skal oplever sig anerkendt og respekteret og hermed understøtte elevernes trivsel i tilbuddet. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddets faglige tilgange i meget høj grad har fokus på at møde eleverne anerkendende, medinddragende og løsningsfokuseret med udgangspunkt i elevens ressourcer. Denne tilgang og fokus bliver ligeledes bekræftet i tilsendt dokumentation, hvor der eksempelvis står, at XX skal anerkendes for sin XXX og den indsats XX viser sig ved XX. Endvidere blev der både under medarbejder- og ledelsesinterviews beskrevet, at tilgangen og indsatsen kontinuerligt justeres ud fra elevens alder, modenhed og udfordringer. Endvidere beskrev eleverne, at de var glade for deres skole og forælder udtalte, at eget barn var kommet i bedre trivsel og udvikling efter opstart i tilbuddet. Samtidig afspejler bedømmelsen, at forælder også beskriver, at den ældre målgruppe og de elever der fremstår mere voldsomme udfarende og udadreagerende i deres adfærd, også skræmmer de mindre og mere indadvendte elever, der uvilkårligt påvirker deres oplevelse af at opleve sig respekteret og anerkendt i tilbuddet. Samtidig anerkender Socialtilsynet, at medarbejderne endvidere beskrev, at de har en opmærksomhed på sammensætningen af børnegrupperne, og at elevernes adfærd i Team 4, til tider kan fremstå udfordrende. Medarbejderne beskriver eksempelvis, at de har arbejdet med at finde ud af, hvor mange af eleverne fra Team 4 der kan og skal være i tilbuddet af gangen, da elevernes bandementalitet i Temaet har en indflydelse på, at de ikke kan eller skal være sammen. Derudover beskrev medarbejderne, at selvom eleverne i Team 4 ikke er skoletrænede så oplever de, at de er glade for at være i tilbuddet og har et stabilt fremmøde. Score 4 Kriterium 3 Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, der har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøj i meget høj grad har fokus på forhold, der har betydning for elevernes fysiske og mentale sundhed. 17

18 Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at de pædagogiske tilgange, strukturer og indsatser overordnet retter sig både mod elevens fysiske og mentale udvikling og sundhed, i relation til de individuelle og mangeartede udfordringer målgruppen har. Derudover beskrev medarbejderne, at deres opgave er at skabe læring og udvikling for eleverne, hvilket kun kan ske, hvis de basale forhold er tilgodeset, og eleven trives både fysisk og mentalt. Medarbejderne er derudover opmærksomme på, at foruden målgruppens udfordringer, kommer eleverne fra mange forskellige baggrunde. Derfor er medarbejderne opmærksomme på at få afdækket elevens dagsform, når de møder ind om morgen, så de kan imødekomme elevens behov for støtte med det samme. Så det optimerer elevens mulighed for at få en god skoledag og kunne indtage læring både skolefaglig og socialt. Frederikshøj samarbejder med den kommunale sundhedspleje og tandpleje samt efter relevans med andre sundhedsfremmende/specialiserede instanser. Endvidere serverer Frederikshøj et dagligt måltid til eleverne. Et måltid der både er varieret, sundt og veltilberedt som indtages i et mindre fællesskab sammen med elever og medarbejdere i mindre grupper. I den forbindelse understøttes elevernes mulighed for at få præsenteret og indtage varieret sund kost og tilegne sig viden om kostens sammensætning og dens betydning for kroppen. Endvidere at udvikle almen konkrete færdigheder og kompetencer i forhold til at indgå i et fællesskab. Under tilsynsbesøget observerede Socialtilsynet, at medarbejderne ligeledes var opmærksomme på at afdække elevernes viden om det serverede, og hvis eleven ikke kendte maden fortalte medarbejderne hvad det var og samtalte med eleverne om betydningen af kostens sammensætning i forhold til fysiske trivsel, læring og udvikling. Derudover blev der observeret, at eleverne indgik i sociale aktiviteter og fællesskaber i miljøet, der til sammen understøtter deres mentale sundhed og følelsen af at være en del af et fællesskab. Eleverne deltager ligeledes i fysisk udfoldelser qua gymnastik, udflugter og børneyoga. Socialtilsynet vurderer, at børneyogaen i tilbuddet i særlig høj grad, understøtter elevernes oplevelse af sammenhæng mellem det mentale og fysiske, samtidig med, at det bidrager til elevernes egen kropsforståelse og koncentration, hvilket generelt kan være udfordrende for målgruppen. Derudover gav eleverne overfor Socialtilsynet udtryk for, at det var en aktivitet, som de var meget glade for. Derudover gav medarbejder udtryk for, at i forhold til team 4, hvor eleverne generelt har negative skoleoplevelser, der havde de en særlig opmærksomhed på at forstørrer de små positive fremskridt. Endvidere at sikre, at de var i Low arousal ved anerkendelse, spejling, guidning, for at dæmpe den udad- reagerende adfærd. Score 5 Kriterium 4 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser, nødværgehandlinger og utilsigtede hændelser samt dokumenterer og følger op på sådanne episoder med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på at forbygge og håndterer magtanvendelser og nødværgehandlinger, det er ligeledes Socialtilsynets vurdering at tilbuddet registrerer og dokumenterer samt følger op på episoderne med henblik på læring og forbedring af indsatsen Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at tilbuddets faglige tilgange og metoder, som udgangspunkt er med til at forbygge uhensigtsmæssige konflikter, der kan fører til magtanvendelser, hvilket stemte overensens med Socialtilsynets observationer og iagttagelser under tilsynsbesøget. Eksempelvis overværede Socialtilsynet en episode med et par mindre elever, der stod uden for døren under medarbejderinterviewet. Her beskrev medarbejderne, at de i deres tilgang havde fokus på at have en konfliktnedtrappende tilgang med mindst indgriben. Endvidere oplyste medarbejdere, at i forhold til team 4 med de ældste elever, så havde medarbejderne et særligt fokus på at etablerer ikke konflikt optrappende kontekster og situationer, og at teamet kun har måtte foretage en magtanvendelse i indeværende skoleår. Socialtilsynet kan derudover læse i det tilsendt materiale, at tilbuddet foretager registrering i forbindelse med magtanvendelser, herunder navn på elev og medarbejder, og overordnet følger med i tendens/udvikling og fordelingen af magtanvendelser i de respektive teams. 18

19 Endelig er der i vurderingen lagt vægt på, at medarbejdere generelt har givet udtryk for relevant viden på området og ledelsen beskrev, at tilbuddet følger Arbejdsgang for magtanvendelser i CSP for dagbehandling, jf. Bekendtgørelsen om foranstaltning til fremme af god orden i folkeskolen nr. 665 af 20. juni 2014 i 10 hjemmel for magtanvendelse i folkeskolen. I Arbejdsgang for magtanvendelser i CSP, som Socialtilsynet har fået udleveret, kan Socialtilsynet ligeledes konstaterer, at arbejdsgangen løbende bliver justeret i henhold til læring og lovgivningen herom. Score 5 Kriterium 5 Tilbuddets viden og pædagogiske indsatser understøtter, at der ikke forekommer fysiske eller psykiske overgreb i tilbuddet Det er Socialtilsynets vurdering, at både ledelsen og medarbejderne overordnet er opmærksom på at forhindre overgreb i tilbuddet, - og i fald at der opstår overgrebsepisoder, vil tilbuddet følge centerets procedure ved overgreb og eller krænkelser. Ligeledes beskriver ledelsen, at de følger centerets Antimobbestrategi, som Socialtilsynet har fået tilsendt - og som ikke accepterer mobning men bestræber sig på at skabe et trygt miljø i tilbuddet. Endvidere er det Socialtilsynets vurdering, at Forventningstavlen som Frederikshøj arbejder ud fra i PALS understøtter, at eleverne støttes i at lære at have en respektfuld og anerkendende tilgang både til hinanden og til de voksne. Derudover observerede Socialtilsynet under rundvisningen, at en medarbejder både italesatte og stoppede en elev, der verbalt generede en anden elev, og medarbejderne var generelt synlige på fællesarealerne, hvilket kan understøtte, at der ikke sker fysiske eller psykisk overgreb blandt eleverne. Samtidig er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i nogen grad er udfordret i forhold til den brede målgruppe og aldersspredning fra 6-17 år på samme matrikel. Socialtilsynet har i den forbindelse særlig hæftet sig ved, hvilket også afspejler i bedømmelsen på 3, at forælder overfor Socialtilsynet beskriver, at nogle af de ældre og mere udadreagerende elever, til tider gør de mindre og mere introverte elever utrygge, eksempelvis om ved skolestarten om morgenen i gården, hvor forælder beskriver, at tonen og adfærden blandt de lidt ældre elever kan fremstå ret hård. Socialtilsynet anerkender samtidig, at medarbejderne ikke selv oplevede dette problematisk, da de gav udtryk for, at i forhold til team 4 så opstod konflikterne og udfordringerne mere indbyrdes i teamet og ikke i relation til de mindre elever, da de ikke opholder sig indenfor de samme fysiske rammer. Score 3 19

20 Tema 5 Selvstændighed og relationer Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter på tilbuddet, i personalets adfærd, i de metoder, der anvendes og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøjs indsatser i meget høj grad har fokus på og understøtter elevernes udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at eleverne gav udtryk for indsigt, forståelse og ejerskab af sine individuelle mål i tilbuddet, hvilket viser Socialtilsynet, at eleverne er blevet inddraget. Endvidere var der flere af eleverne der overfor Socialtilsynet beskrev, at de både havde venner udenfor og indenfor tilbuddet. Ligeledes havde medarbejderne en opmærksomhed på, at inddrage elevernes forælder og evt. støtte eleverne i forhold til legeaftaler og fritidsaktiviteter. Medarbejderne beskrev ligeledes i overensstemmelse med Socialtilsynets egne observationer, at tilbuddets indsats har til hensigt, at støtte eleverne i at lære værdier og normer for acceptabel adfærd i sociale fællesskaber, for at støtte eleverne i at udvikle hensigtsmæssige strategier i forhold til at kunne indgå i sociale sammenhænge udenfor tilbuddet. Derudover kunne Socialtilsynet observere, at medarbejderne i praksis og i metodernes anvendelse, havde fokus på at støtte eleverne i at opnå en selvforståelse og en selvindsigt, som Socialtilsynet vurdere er væsentlig i forhold til at understøtter elevernes selvstændighed. Endelig er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på at inddrage nærmiljøet og støtte eleverne i en fritidsaktivitet, i det omfang det kan lade sig gøre ud fra ressourcerne og planlægningen i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at det er positiv at flere af eleverne er tilknyttet Idrætsprojektet. Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger Kriterium 1 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer, selvstændighed og selvhjulpenhed Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøj i meget høj grad har fokus på at støtte eleverne i at udvikle og styrke deres sociale kompetencer, selvstændighed og selvhjulpenhed. I vurderingen af kriteriet har Socialtilsynet lagt vægt på, at medarbejderne i deres praksis og anvendelse af metoderne viste, at de havde fokus på, at eleverne skulle støttes i bevægelsen fra en ydre styring til en indre styring, som på sigt vil understøtte deres udvikling af selvstændighed. Socialtilsynet kunne for eksempel høre på flere af elevernes udtalelser og beskrivelser af deres mål, at de havde taget ejerskab og besad en forståelse for, hvorfor det var godt at lærer XX. Derudover kunne alle de elever som Socialtilsynet talte med beskrive, hvorfor de var i tilbuddet og hvad de skulle lærer. Endvidere har Socialtilsynet lagt vægt på, at eleverne lærte konkrete færdigheder og normer/værdier for god opførelse og sociale regler for samvær med andre. Flere af de punkter der står beskrevet på Forventningstavlen, der hænger synligt i tilbuddet, beskriver ligeledes forventninger til en given adfærd, der understøtter udvikling af elevernes sociale kompetencer og selvhjulpen samt gode regler for samvær med andre mennesker. Score 5 20

21 Kriterium 2 Tilbuddets indsatser understøtter og styrker borgerne i at etablere og opretholde netværk og i at deltage i sociale aktiviteter i det omgivende samfund Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsatser i høj grad understøtter og styrker eleverne i at etablerer netværk og i at deltage i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. I vurderingen har Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddets indsatser som udgangspunkt støtter eleverne i at udvikle færdigheder og kompetencer til at indgå i sociale sammenhænge. Medarbejderne beskrev, at en del af eleverne har en indsats fra myndigheds side, hvor de bliver hentet af Idrætsprojektet 2 gangen om ugen, og hvor det er Idrætsprojektet der varetager brobygningen til en evt. forening eller fritidsaktivitet. Derudover har medarbejderne i mindre omfang mulighed for at støtte konkrete elever i at etablere kontakt til eller fastholdelse af en fritidsaktivitet. Flere af eleverne har for eksempel bibeholdt deres fritidshjem og medarbejderne beskrev, at de var opmærksom på at støtte eleverne i forhold til legeaftaler. For eksempel ved at være i dialog med forældrene om elevens muligheder i fritiden. På baggrund af ledelsens og medarbejdernes beskrivelser kan Socialtilsynet endvidere konstatere, at det er et fåtal af eleverne, der reelt har en fritidsaktivitet, og at disse elever i lav grad indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet i sine aktiviteter udenfor tilbuddet, ifølge ledelsen, har fokus på at bruge og inddrage nærmiljøet således, at eleverne bliver præsenteret og får erfaringer med de muligheder der ligger heri. Score 4 21

22 Tema 6 Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Skole, uddannelse og beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring ned henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for skole, uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne, herunder at tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt og fagligt. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at Frederikshøjs indsats i meget høj grad understøtter eleverne i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at tilbuddets indsats både understøtter elevernes skolefaglig kvalifikationer og parathed, samt elevernes sociale kompetencer der til sammen og på sigt skal optimere elevernes parathed til at tage en uddannelse, for senere hen at komme i beskæftigelse. Derudover arbejder Frederikshøj fokuseret med individuelle læringsplaner og fokusmål for eleverne og inddrager relevante samarbejdspartner og aktører med henblik på at opnå målene. Frederikshøj har eksempelvis et tæt samarbejder med sagsbehandlere, UU-vejleder og Idrætsprojektet med flere. Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger Kriterium 1 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats i meget høj grad understøtter eleverne i at komme til at udnytte deres skolefaglige og sociale potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at både ledelsen og medarbejderne oplyste, at deres fornemmeste opgave i relation til indsatsen og tilbuddets formål, er at skabe læring og udvikling for eleverne. Elevernes fokusmål og indsatsen i tilbuddet har derfor til hensigt, at støtte eleverne i at udvikle både skolefaglige kvalifikationer og sociale kompetencer på samme tid, hvor ingen af indsatserne kan stå alene. Således, at eleverne får mulighed for - på lige fod med alle andre børn og unge, der ikke er særlig udfordret - at kunne gennemfører og afslutte folkeskolens afgangsprøver og herefter tage en relevant ungdomsuddannelse. Tilbuddet har ligeledes tilknyttet UU-vejleder og støtter eksempelvis eleverne i forhold til evt. praktikplads eller fritidsjob. Socialtilsynet har, i overensstemmelse med ledelsen og medarbejdernes beskrivelser, samt oplysninger fra det tilsendt materiale og rundvisningen i tilbuddet, at eleverne havde individuelle fokusmål, der både havde til hensigt at støtte eleven i at kunne modtage undervisning og samtidig, i at udvikle sociale færdigheder, der skal optimere elevernes muligheder for på sigt at kunne begå sig mere selvstændig i et mindre indgribende skoletilbud. Score 5 Kriterium 2 Tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører med henblik på at understøtte, at målene for borgernes skole, uddannelse og/eller beskæftigelse opnås 22

23 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad bidrager og samarbejder med eksterne samarbejdspartner, med henblik på at understøtte elevernes mulighed for at opnå målene for deres skolegang og mulighed for videre uddannelse. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at både ledelsen og medarbejderne beskrev, at der løbende var kontakt til sagsbehandlere. I forbindelse med elevernes statusmøder, bidrager tilbuddet med statusskrivelser af elevens udvikling i forhold til formålet med indsatsen. Derudover blev der beskrevet, at tilbuddet har et tæt samarbejde med Idrætsprojektet, der har en særlig opgave i forhold til eleverne i team 4. Endvidere inddrager og samarbejder tilbuddet med andre relevante aktører som for eksempel UU-vejleder, praktikpladser og job med mentor med udgangspunkt i elevens individuelle udfordringer og særlige behov for støtte. Score 5 23

24 Fysiske rammer Tema 7 De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. Det er vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet i forhold til at sikre borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at opretholde sociale netværk Vurdering af tema Socialtilsynet har vurderet, at de fysiske rammer på Frederikshøj i høj grad understøtter formålet med indsatsen. I vurderingen har Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddet har indrettet klasseværelser og relevante fagværksteder, der understøtter elevens fornemmelse af, at det er en skole, hvor der skal foregå undervisning samt læring. Socialtilsynets har endvidere vurderet, at der i indretningen af de fysiske rammer er taget højde for målgruppens udfordringer. Eksempelvis er der en fleksibilitet i de fysiske rammer og eleven har sin egen individuelle plads som fremstår tryghedsskabende og understøtter roen i miljøet, med henblik på at skabe rum for indlæring. Endelig har Socialtilsynet bemærket, at der er relevant udendørsmiljø med legepladser, nyttehave, græsplæner og plads til boldspil og anden leg. Socialtilsynet har vurderet, at rammerne i høj grad understøtter elevernes mulighed for at udfolde sig fysisk og danne venskaber med hinanden. Særlige opmærksomhedspunkter eller anbefalinger Kriterium 1 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter eleverne udvikling og trivsel. Socialtilsynet har i vurderingen lagt vægt på elevers udtalelser og Socialtilsynets egne observationer under rundvisningen i tilbuddet. Under Socialtilsynets samtaler med eleverne gav de entydig udtryk for, at de godt kunne lide deres skole og næsten stolt kæmpede om at ville fortælle og vise den frem. Ligeledes observerede Socialtilsynet, at eleverne fremstod glade, hvilket Socialtilsynet også tolker, som et udtryk for trivsel som understøtter udvikling. Under rundvisningen iagttog Socialtilsynet, at de fysiske rammer i nogen grad fremstod varierende i kvaliteten særligt i forhold til vedligeholdelse. Områderne for de mindre elever fremstod eksempelvis åbne og overskuelige. Flere af eleverne havde skærme som understøttede deres koncentrationsevne og mindskede forstyrrelser. Derudover havde flere af lokalerne små hyggekroge, hvor eleverne havde mulighed for at trække sig, slappe lidt af og eksempelvis få læst en historie op. Endvidere har tilbuddet børne-yogarum, spisemiljøer, legeplads i gården og græsplæne med mulighed for boldspil, hygge m.m. I områderne med de lidt større elever fremstod de fysiske rammer lidt snævrere og mindre overskuelige. De havde til gengæld flere mindre rum med skrivebord og hyggekrog med sofa eller lænestole hvor 24

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag SSU : Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017

Bilag SSU : Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017 Bilag SSU 30.05.17: Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017 Læsevejledning - hvad fremgår af skemaet dato for besøg m.v: Her er angivet hvornår selve tilsynsbesøget foregik, og om

Læs mere

Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud Rønnebæk Opholdssted ApS Dato: 18-04-2018 Kirkevej 9 Sagsnummer: 17/44718 4700 Næstved Sagsansvarlig: chasc Telefon: 72362427 E-mail: chasc@holb.dk Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Isbryderen

Tilsynsrapport Isbryderen Isbryderen Dato for tilsynsbesøg: 29. og 30. august 2017 Rapporten er udarbejdet af: Aftale om tilsyn indgået med: Navn(e) på tilsynskonsulenter: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Tilsynsrapport Kompasset

Tilsynsrapport Kompasset Kompasset Dato for tilsynsbesøg: 05.05.2017 Rapporten er udarbejdet af: Aftale om tilsyn indgået med: Navn(e) på tilsynskonsulenter: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Københavns

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 06-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Frederikshøj, Københavns Kommune. Onsdag den 29. maj 2013 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Frederikshøj, Københavns Kommune. Onsdag den 29. maj 2013 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Frederikshøj, Københavns Kommune Onsdag den 29. maj 2013 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt et tilsynsbesøg på Frederikshøj. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Barometeret

Tilsynsrapport Barometeret Barometeret Dato for tilsynsbesøg: 29.05.2017 Rapporten er udarbejdet af: Aftale om tilsyn indgået med: Navn(e) på tilsynskonsulenter: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Københavns

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aleris Netværk, Løvegade 03-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere

BDO har fra december 2013 og til begyndelsen af januar 2015 gennemført tilsyn på følgende tilbud på socialområdet:

BDO har fra december 2013 og til begyndelsen af januar 2015 gennemført tilsyn på følgende tilbud på socialområdet: Vedrørende: Forslag til indsatser Sagsnavn: BDO tilsyn med tilbud på socialområdet 2014 Sagsnummer: 27.00.00-K09-2-15 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud Tilsynet vedrører Driftsorienteret tilsyn med et tilbud Publiceret den 20-12-2018 Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud Socialtilsynet har foretaget et administrativt økonomisk tilsyn vedrørende

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS 15-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN BAKKEØ

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN BAKKEØ TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN BAKKEØ Anmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget et anmeldt

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Østerled er et selvejende botilbud under Gentofte Børnevenner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Tilbuddet Østerled har to enheder, bofællesskabet Østerled med 4 enheder og opgangsfællesskabet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE HUSET

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE HUSET TILSYNSRAPPORT HUSET Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn i Huset. BDO er kommet frem til

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Pilen

Tilsynsrapport Pilen Pilen Dato for tilsynsbesøg: 11. maj 2017 Rapporten er udarbejdet af: Aftale om tilsyn indgået med: Navn(e) på tilsynskonsulenter: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Københavns Kommune

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Grønningen SEL 107 14-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Smørhullet Vestergade 104 A 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Og Inger Marie Haukrogh. Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE SPECIALINDSATS FOR BØRN, TERAPEUTERNE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE SPECIALINDSATS FOR BØRN, TERAPEUTERNE TILSYNSRAPPORT SPECIALINDSATS FOR BØRN, TERAPEUTERNE Anmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Concura - aflastningstilbuddet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Concura - aflastningstilbuddet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - aflastningstilbuddet Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave 20-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested

Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested Antimobbestrategi for Åmoseskolen Et godt værested er et godt lærested En fælles skolekultur med fælles grundlæggende værdier skal sikre, at eleven oplever: Formål: - At alle elever trives i skolens sociale

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Vestervej 24-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Tilsynsrapport Sputnik Bogholder Allé

Tilsynsrapport Sputnik Bogholder Allé Sputnik Bogholder Allé Dato for tilsynsbesøg: Onsdag den 10. maj 2017 Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Aftale om tilsyn indgået med: Københavns Kommune

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Ungdomspensionen Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LILLESKOLEN FOR VOKSNE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LILLESKOLEN FOR VOKSNE TILSYNSRAPPORT LILLESKOLEN FOR VOKSNE Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Lilleskolen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for plejefamilier Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for plejefamilier Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for plejefamilier Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk

Læs mere

Vejerslev Ældrecenter. Oktober 2018

Vejerslev Ældrecenter. Oktober 2018 Vejerslev Ældrecenter Oktober 2018 1. TILSYNETS SAMLEDE RESULTAT 1.1 Overordnet vurdering På vegne af Morsø Kommune har Evidentia foretaget et tilsyn med Vejerslev Ældrecenter. Det er vores vurdering,

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Sputnik afdeling Vibevej

Tilsynsrapport Sputnik afdeling Vibevej Sputnik afdeling Vibevej Dato for tilsynsbesøg: Fredag den 9. juni 2017 Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Aftale om tilsyn indgået med: Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 28-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Concura - aflastningstilbuddet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Concura - aflastningstilbuddet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - aflastningstilbuddet 06-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Projektskibet EDUKAT 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Social- og Handicapafdelingen. Dato: 16. februar 2016 Af: Betina Skovby. Uanmeldte driftsorienterede tilsyn

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Social- og Handicapafdelingen. Dato: 16. februar 2016 Af: Betina Skovby. Uanmeldte driftsorienterede tilsyn GLADSAXE KOMMUNE Social- og Handicapafdelingen Oversigt over anmeldte og uanmeldte tilsyn på sociale tilbud under Sundheds- og Handicapudvalget 2015 NOTAT Dato: 16. februar 2016 Af: Betina Skovby Oversigten

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN LUCERNEVEJ

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE SPECIALBØRNEHAVEN LUCERNEVEJ TILSYNSRAPPORT SPECIALBØRNEHAVEN LUCERNEVEJ Anmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i Specialbørnehaven

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Concura - aflastningstilbuddet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Concura - aflastningstilbuddet. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - aflastningstilbuddet Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Sputnik - Jydeholmen

Tilsynsrapport Sputnik - Jydeholmen Sputnik - Jydeholmen Dato for tilsynsbesøg: Mandag den 8. maj 2017 Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Aftale om tilsyn indgået med: Københavns Kommune

Læs mere

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse AKTUEL TILSYNSRAPPORT i Konklusionen på tilsynet Denne tilsynsrapport omhandler et driftsorienteret tilsynsbesøg på Ungekollegiet den 19. maj 2016. Ungekollegiet er et kommunalt tilbud godkendt efter Servicelovens

Læs mere