Bestyrelsesmøde 5. marts 2020 Danmarksgade 8, 6500 Vojens Start kl. 19:00 Slut kl. 21:00. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde 5. marts 2020 Danmarksgade 8, 6500 Vojens Start kl. 19:00 Slut kl. 21:00. Referat"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 5. marts 2020 Danmarksgade 8, 6500 Vojens Start kl. 19:00 Slut kl. 21:00 Referat Mødeleder: Deltagere: Fraværende: Karl Posselt Karl Posselt Ditte O Neill Solveig Larsen Calle Simonsen Randi Kæstrup Jensen Kurt Hansen Anne-Marie Hundebøl René Holm - suppleant Preben Holmberg byrådsmedlem Bitten Jensen kommunal repræsentant Finn Lykkeskov byrådsmedlem Lisa Nielsen suppleant Referent: Ditte O Neill 1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (25 min.) Økonomi (15 min.) Årsmøde den 19. marts 2020 (25 min.) Ansøgning fra Brugerrådet for aktivitetscenter Povlsbjerg (10 min.) Ny placering af flyvemaskinen fra Hulahoppen (10 min.) Ønsker til Haderslev Kommunes budget for 2021 (20 min.) Udmelding til offentligheden (5 min.) Evt. (10 min.)

2 1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer (25 min.) Der orienteres mundtligt om status på igangværende / gennemførte / kommende projekter Orienteringen supplerer orienteringsmails udsendt fra formanden efter bestyrelsesmødet den (mail udsendt ) og efter aflysning af det planlagte bestyrelsesmøde den (mail udsendt ). - Kulturtræf i Haderslev (Solveig) - Dialogmøde med landdistriktskoordinatoren og afdelingslederen for Haderslev Kommunes planafdeling Østergadecentret - Påskeliljer - Udsigtspladsen - Gerlof Juhlers Vej (Randi) - Affaldsindsamling den ( affaldsindsamling-i-vojens/) - møde vedr. motorsporten i Vojens, Vojens Speedway Center den 16. marts kl Orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 2. Økonomi (15 min.) Orientering om økonomien, samt overblik over disponerede midler. Orientering tages til efterretning. Taget til efterretning. 3. Årsmøde den 19. marts 2020 (25 min.) Forum Vojens årsmøde afholdes den kl. 19 i Frøs Arena (Stadionparken 7). Mødet er varslet via annonce i Ugeavisen MidtSyd (den 25. februar), indlæg på Forum Vojens hjemmeside ( den 26. februar) og Facebook-side ( den 26. februar). 2

3 Der er booket lokale og servering, truffet aftale med dirigent og oplægsholder. Der er adgang til projektor/smartboard i lokalet. Valg/kandidater: - Der er 4 bestyrelsesmedlemmer (Ditte, Anne-Marie, Randi og Calle) på valg for 2 år. - Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen (p.t. René og Lisa) - Der skal vælges 2 revisorer (p.t. Teis Melcher og Torben Skødt) og en revisorsuppleant (p.t. Jens Friis Felber) for et år. Bestyrelsens beretning drøftes og tilrettes. Bestyrelsen drøfter kandidatemner til evt. ledige poster. Godkendt regnskab og budgetoplæg sendes til sekretæren, så det kan lægges ind i Power Point til årsmødet. Evt. øvrige hængepartier afklares. Mødetid for bestyrelsen er kl Beretning er godkendt. Der udsendes pressemeddelelse op til årsmødet. Der er kandidater til alle poster. Afbud til årsmødet fra René og Lisa. Bilag: - Udkast til bestyrelsesberetning - Annonce i Ugeavisen MidtSyd 4. Ansøgning fra Brugerrådet for aktivitetscenter Povlsbjerg (10 min.) Brugerrådet for aktivitetscenter Povlsbjerg ønsker at skabe en offentlig tilgængelig byhave i haveanlægget foran Povlsbjerg Aktivitetscenter. Byhaven skal bruges til rekreative formål og være tilgængelig for alle byens borgere og øvrige forbipasserende. Brugerrådet søger kr. til køb af tre projektplaner for renovering af haveanlægget foran centret. Planerne indeholder hver især idébeskrivelse, referencebilleder, tegninger og prisoverslag for hhv. renovering og drift af parken. Brugerrådet vil søge fonde til selve etableringen, men forudsætningen for projektets gennemførelse er, at Haderslev Kommune, som ejer haven, giver tilsagn om en vis vedligeholdelse af haven. Brugerrådet vil bruge projektplanerne til en ansøgning til Haderslev Kommune om vedligeholdelse af anlægget efter renovering. Udover finansiering til indkøb af projektplaner, ønsker brugerrådet støtte fra Forum Vojens mht. kontakten til og fremlæggelse af projektet til Haderslev Kommune. 3

4 Ansøgningen drøftes. Ansøgningen imødekommes med bevilling på kr. Bilag: Ansøgning 5. Ny placering af flyvemaskinen fra Hulahoppen (10 min.) I forbindelse med bekæmpelse af halsbåndmus på Hulahoppens legeplads er det nødvendigt at flytte den flyvemaskine, der hidtil er brugt som legeredskab i institutionen. På grund af flyets historie og lokalområdets DNA har Forum Vojens en interesse i at bevare flyet placeret på et synligt sted i byen. Forskellige placeringsforslag er bragt i forslag: - området ved Fuglesøen - Povlsbjerggrunden, hvor flyet tidligere har ligget - mellem Nielsens Bageri og Vestergade - fyrværkeripladsen over for Høttepladsen (på vestsiden af Vojensvej mellem Unicon og jernbanelegemet) - på hjørnet af Billundvej og Tingvej - nedkørslen fra Ribevej til Billundvej i vestenden af Vojens - opkørslen fra Billundvej til Ribevej i vestenden af Vojens - arealet, der afgrænses af Kvickly, Rådhuset og Billundvej Der må forudses en ikke ubetydelig udgift til flytning af flyet. Placeringsmulighederne drøftes og prioriteres med henblik på efterfølgende indhentning af tilladelse til opstilling. Flyvestation Karup hjælper med flytning. Flyveren kræver muligvis omfattende renovering og flyttes i første omgang til Team Tordenjet i Skrydstrup. Beslutning vedr. placering udskydes indtil omfang for renovering, herunder udgifter, kendes. 6. Ønsker til Haderslev Kommunes budget for 2021 (20 min.) Forum Vojens har via eget budget mulighed for at gennemføre mindre projekter herunder at søge medfinansiering via eksterne midler. Foreningen har imidlertid også forslag om projekter af mere omfattende og kompleks karakter, hvis realisering forudsætter både teknisk bistand og betydelig medfinansiering fra Haderslev Kommune. Forum Vojens har f.eks. tidligere indsendt forslag vedr. renovering af Odins Plads samt etablering af terapibassin i forbindelse med en udbygning af Vojens Svømmehal. 4

5 Det drøftes, hvilke projekter bestyrelsen ønsker inddraget i den kommunale budgetproces og med hvilken prioritering. Odins Plads og halområdet prioriteres med henblik på inddragelse i den kommunale budgetproces. Behov for vedligeholdelse af cykelsti gennem byen nævnes i samme forbindelse. 7. Udmelding til offentligheden (5 min.) Punktet er på dagsordenen som led i bestyrelsens ønske om større synlighed blandt borgere, lokalpresse og politikere. Det drøftes og besluttes, hvilke områder der efter dette møde skal kommunikeres ud. Udmelding om årsmøde. 8. Evt. (10 min.) 5

6 Bilag punkt 3 Udkast til bestyrelsens beretning: Bestyrelsens beretning til årsmødet den 19. marts Indledning. Velkommen til årsmøde/generalforsamling i Foreningen Forum Vojens. Selv om det nu er 5. gang, vi holder årsmøde, er Forum Vojens stadig en ung forening med en struktur, der måske kan være vanskelig at gennemskue og markedsføre. For at undgå mere bureaukrati end højst nødvendigt er vores medlemskreds defineret meget åbent: Bor man i lokalområdet (eller repræsenterer man en virksomhed el. lign, der virker i området), så er man medlem med de rettigheder, det giver, hvis blot man lader sig registrere på den årlige generalforsamling. Vi fører intet medlemskartotek og kan derfor kun henvende os til medlemmerne via de offentlige informationskanaler, vi har. Derfor er vi rigtig glade for, at I viser jeres interesse for foreningens arbejde ved at være kommet i aften. Årets gang. Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Vi er 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der deltager i møderne. Desuden bliver kommunens landdistriktskoordinator Bitten Jensen og de lokalt valgte politikere Marie Skødt, Preben Holmberg og Finn Lykkeskov inviteret med til møderne for at få samlet og spredt så megen tværgående viden om tingene som muligt. Derudover har bestyrelsesmedlemmer repræsenteret foreningen i mange sammenhænge på talrige møder med samarbejdspartnere i årets løb. Forum Vojens har hidtil haft Vojens, Jegerup og Skrydstrup med tilliggende bebyggelser som virkeområde. Derfor har vi kunnet behandle ansøgninger om støtte til formål i både Vojens, Jegerup og Skrydstrup. Da Jegerup og Skrydstrup også er landdistrikter med mulighed for at søge midler fra landdistriktspuljen, har kommunens økonomiudvalg den 19. august 2019 besluttet, at de fremover kun kan søge støtte i Landdistriktsudvalget og ikke længere søge de midler, der disponeres af Forum Vojens. Som konsekvens af denne beslutning fremsætter bestyrelsen i aften forslag til en mindre ændring af Forum Vojens vedtægter. Resultater. Forum Vojens har store planer, der ikke lige lader sig realisere fra den ene dag til den anden. Som frivillig er det nødvendigt at være både tålmodig og stædig! Det er slet ikke sikkert, at alting lykkes. Og det er ikke nok at have gode ideer, hvis man ikke selv vil være med til at gøre dem til virkelighed. 6

7 Synlige resultater er imidlertid vigtige for at gøre det sjovt at være frivillig, og i slutningen af 2019 sendte Forum Vojens en nytårshilsen til lokalpressen med status over projekter, hvor Foreningen har haft en finger eller mere med i spillet: FV har installeret lys i jernbanetunnellen i hovedgaden FV har i samarbejde med Vojens Hallerne fået udarbejdet et forslag inkl. økonomioverslag til udbygning af Vojens Svømmehal med et terapibassin FV har organiseret affaldsindsamling som led i en landsomfattende kampagne FV har støttet en event i Rådhuscentret i forbindelse med speedway-grand Prix i september FV har etableret fast strømforsyning i Rådhuscentret, så det bliver lettere for butikker, foreninger osv. at lave udendørs arrangementer i centret FV har genskabt kælkebakken ved Billundhøj hvor der desuden er indhegnet et naturområde, der afgræsses af Galloway-kvier FV har bidraget til forbedring af julebelysningen gennem byen FV har bidraget til finansiering af nybyggeri af omklædnings- og baderum ved Skrydstrup gamle skole FV har lagt påskeliljeløg til forskønnelse af byen FV har drevet en omfattende informationsindsats via hjemmesiden med arrangementskalender samt opbygning af en Facebookside, der har flere end følgere Sidstnævnte informationsindsats vil jeg gerne sige lidt mere om. Arbejdet i Forum Vojens har gjort det tydeligt, at mange borgere ved for lidt om lokalområdet og dets mange aktivitetsmuligheder. Mange holder ikke avis og får derfor fortrinsvis deres viden fra sociale medier, der sjældent er lokale. Derfor bruger Forum Vojens megen tid på at samle og sprede viden om aktiviteter faciliteter i Vojens og omegn ja, faktisk i det meste af den tidligere Vojens kommune. Det er typisk frivillige arrangører, der sørger for, at der sker noget i lokalområdet, og Forum Vojens vil gerne hjælpe med at gøre flere borgere til medlevende publikum eller aktive brugere også på steder, hvor de ikke plejer at komme. Så hvis I ikke allerede følger vojens.dk på Facebook eller har gjort brug af arrangementskalenderen på hjemmesiden, er hermed en opfordring til at se nærmere på vores informationskanaler og også gerne bidrage til at udbrede kendskabet til dem. Ovennævnte resultater er ikke Forum Vojens fortjeneste, alene. Tak til alle, der har hjulpet på den ene eller anden måde! Det gælder også Haderslev Kommune, der har været en uundværlig, til tider bøvlet, men også rigtig god samarbejdspartner. I øvrigt er der også sket andre udmærkede ting i Vojens f.eks. ved privat foretagsomhed og helt uden Forum Vojens involvering. Derfor tror vi på effekten af en fælles indsats og på, at det kan nytte at skubbe på en positiv udvikling! 7

8 Hvad kan vi lære af det, der ikke lykkes? Det er desværre ikke alle planer, vi er lykkedes med. I nogle tilfælde skyldes det mest en undervurdering af det faktum, at ting tager tid. Så måske lykkes det i år eller næste I andre tilfælde skyldes det, at modstanden fra andre interessenter er for stor, eller at Forum Vojens ikke alene har kræfterne til det. Det kan også skyldes, at nødvendige samarbejdspartnere, der kunne hjælpe os videre, ikke har den samme interesse i en projektidé som Forum Vojens. Derimod er det sjældent, at økonomien er den eneste grund til manglende resultat. Og så alligevel. Men her tænker jeg især på tomme bygninger og lejemål, hvor det er private investorer, der må træde til, hvis der skal komme gang i udviklingen. Nuværende og kommende planer. Østergadecentret. Måske har I allerede set i Jydske Vestkysten eller ugeaviserne, at der ligger en færdig plan for begrønning af området foran Østergadecentret. Arbejdet udføres af kommunens driftsafdeling og forventes at blive sat i gang i uge 2020:14. Udsigtsplads. Et andet projekt fra Masterplanen for Vojens midtby er opsætning af en udsigtsbænk på det grønne område mellem LIDL og Vestergade. Det er aftalt med vejmyndighed og driftsafdeling, at vi i første omgang vil lave en midlertidig løsning som forsøg. Så vil vi undersøge, om tilbuddet bliver brugt, inden vi laver en mere permanent løsning. Banegårdspladsen. Vi vil også fortsætte arbejdet med at få renoveret Odins Plads og få indhold i de tomme bygninger (station og posthus), selv om det har vist sig at være en hård nød at knække. Infrastruktur. Vi vil kigge på infrastrukturen i første omgang stisystemerne i Vojens. Organisering. Når man ser de lokale foreningers mange udfordringer med økonomi, rekruttering af medlemmer, rekruttering af frivillige, hvor store krav der stilles fra banker og offentlige myndigheder osv. er det nærliggende at forestille sig en enklere organisering af lokalområdets mange aktiviteter under færre hatte til aflastning og professionalisering. Er det muligt? Er foreningerne interesseret? Hvem skal tage initiativet? Forum Vojens vil gerne være med, hvis der er interesse for en sådan omstilling. Gribe chancen, når den byder sig. Der er flere projekter på bedding, men det er for tidligt at omtale dem i denne sammenhæng. I stedet kan vi sige, at selv om Forum Vojens har planer og prioriteringer må vi erkende, at det ofte er andre, der prioriterer for os eller med andre ord: Hvis der byder sig muligheder for udvikling af lokalområdet i tråd med Forum Vojens formål, er vi klar til at gribe chancen. Op ad bakke, eller Der er masser af store opgaver, især med infrastrukturen, som Forum Vojens gerne vil have løst, men hvor det på forhånd ser umuligt ud. Grunden til, at vi fortsætter arbejdet 8

9 også når det er imod alle odds er, at vi faktisk opnår resultater. Desuden anser vi det for vigtigt, at lokalområdet er synligt og repræsenteret for at sikre os maksimal indflydelse. Og så længe Haderslev Kommune støtter arbejdet økonomisk, tager vi det som udtryk for, at kommunen også har interesse i aktive medborgere, frivillig indsats og et organ, der kan repræsentere Vojens som centerby. Afslutning. Dybest set handler det om at undgå, at ting går i stå. Det er nødvendigt, at Vojens fortsat udvikler sig. Jo flere frivillige kræfter, desto større er chancen for, at der kan skabes forbedringer, selv om nogen skulle blive trætte og utålmodige undervejs. Tak til Haderslev Kommune og P.J. Schmidt Fonden for økonomisk støtte. Tak til de borgere, der giver en hånd med, når vi kalder. Tak til jer, der er mødt op i aften. Tak til de samarbejdspartnere, der er med til at få ting til at ske og tak til hele bestyrelsen inkl. suppleanter, lokalt valgte politikere og kommunens kontaktperson til Forum Vojens, landdistriktskoordinator Bitten Jensen. Årsmødeannonce: 9

10 Bilag punkt 4 Ansøgning fra Brugerrådet for aktivitetscentret Povlsbjerg 9. august 2018 Oprettelse af aktivitetsgrupper En aktivitetsgruppe kan oprettes af bestyrelsen eller af borgere, der ønsker at gennemføre et projekt eller skabe aktivitet. Der er ikke sat begrænsninger for typer eller omfang af projekter og aktiviteter. Forudsætningen for at en aktivitetsgruppe kan startes op under Forum Vojens er at: - formålet understøtter Forum Vojens formålsparagraf (se vedtægter her) - det har en bredere almen interesse (end blot for medlemmerne af gruppen) - det skaber noget udvikling, aktivitet eller synlighed - gruppen og dens oplæg er godkendt af Forum Vojens' bestyrelse. Forum Vojens støtter gerne op om gruppen og dens aktiviteter. Behov for økonomisk støtte eller support fra bestyrelsen kan beskrives under punktet "støtte". Bemærk at økonomisk støtte i størst muligt omfang skal imødekomme følgende fem grundprincipper, for aktivitetsgrupperne med særlig fokus på pkt. 1. og pkt. 4: 1. Borgernært og synligt. 2. Realisering af projekterne og de langsigtede mål i Vision Vojens (se VisionVojens rapporten her). 3. Som katalysator vækst, udvikling og realiseringen af Vision Vojens. 4. Formål, der ikke er en offentlig kerneopgave. 5. Projektet skal have bredere appel end blot til medlemmer af gruppen/foreningen. Sådan kommer man i gang: 1. Aktivitetsgruppen udfylder og fremsender oplæg per til 2. Bestyrelsen drøfter oplægget og beslutter hvorvidt det opfylder forudsætningerne. 3. Bestyrelsen inviterer evt. gruppen til at fremlægge og motivere oplægget overfor bestyrelsen. 4. Oplægget og aktivitetsgruppen godkendes. 5. Der skal eventuelt være en kontaktperson fra den kommunale forvaltning for at sikre, at aktiviteterne koordineres med kommunale opgaver. 6. Aktivitetsgruppens holder efter nærmere aftale bestyrelsen orienteret om gruppens aktiviteter. 10

11 ANSØGNINGSSKEMA AKTIVITETSGRUPPER Skemaet udfyldes elektronisk. Skrivefelterne udvides automatisk. Aktivitetsgruppens navn Aktivitetscentret Povlsbjerg Beskriv aktiviteten og eventuelt tidsplan (hvad vil gruppen gerne arbejde med) Visionen er at skabe en offentligt tilgængelig byhave i et område med bymæssig bebyggelse, en bypark som kan bruges til rekreative formål. Området, som vi gerne vil renovere, ligger foran Aktivitetscentret Povlsbjerg, og ejes af Haderslev Kommune. Vi har haft nogle studerende til at lave 3 forskellige projektplaner for byhave, og når vi har købt disse planer, vil vi, i samarbejde med Forum Vojens, udarbejde et forslag til Haderslev kommune på renovering af haven, så den åbnes op og er indbydende at opholde sig i. Det er muligt at søge fonde til selve etableringen, men forudsætningen er, at Haderslev kommune giver tilsagn om en vis vedligeholdelse af haven. Der vil også blive tale om arbejdsindsats fra frivillige i den udstrækning, det er muligt. Formål eller mål med aktiviteten (hvad vil gruppen opnå) Formålet er at renovere haveanlægget ud for Unge universet, Østergade 97 og Aktivitetscentret Povlsbjerg, Glentevej 39. Målet er at give byens borgere og forbipasserende pausepladser, et åndehul, defineret som et sted, hvor både børn, forældre og bedsteforældre har lyst til at opholde sig en stund. Formålet er også rent visuelt at synliggøre Aktivitetscentret. Ligeledes som udflugtsmål for dagplejere og deres børn, samt børnehaver. Deltagere og organisering Formand/talsmand Ingrid Gehrt Mail Tlf Øvrige deltagere og organisering Inga K. Kjær, Karl-Heinz Gehrt De tre nævnte personer er alle medlemmer af Brugerrådet for Aktivitetscentret Povlsbjerg Målgrupper (hvem har direkte og indirekte glæde af aktiviteterne) Arealet forventes at blive brugt af byens borgere, herunder dagplejen, motionister eller af borgere, der bare ønsker at opholde sig i byparken. Ideen med projektet er, at alle kan komme til at have glæde af området. Om det er små børn, unge og ældre, brugere af barnevogne, rollatorer og kørestole. Turister. Alle skal kunne færdes på arealet. Økonomi og støtte (har gruppen behov for støtte og til hvad) Aktivitetscentret Povlsbjerg ansøger om kr., som bruges til køb af 3 projektplaner for haven, som hver især indeholder: - Idebeskrivelse af projektet - Referencebilleder - Pris overslag for renovering af parken 11

12 - Pris overslag for drift af parken - Snittegning - Detailtegning/præsentationstegning Desuden vil vi få brug for støtte fra Forum Vojens mht. kontakten til og fremlæggelse af projektet til Haderslev Kommune. Udfyldt af Dato Navn Ingrid Gehrt Adresse Mail Tlf 12

Bestyrelsesmøde 10. april 2019 Danmarksgade 8, 6500 Vojens Start kl. 19:00 Slut kl. 21:10. Referat

Bestyrelsesmøde 10. april 2019 Danmarksgade 8, 6500 Vojens Start kl. 19:00 Slut kl. 21:10. Referat Bestyrelsesmøde 10. april 2019 Danmarksgade 8, 6500 Vojens Start kl. 19:00 Slut kl. 21:10 Referat Mødeleder: Deltagere: Karl Posselt Karl Posselt Ditte O Neill Solveig Larsen Kurt Hansen Calle Simonsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. oktober 2018 Danmarksgade 8, 6500 Vojens Start kl. 19:00 Slut kl. 20:55. Referat

Bestyrelsesmøde 10. oktober 2018 Danmarksgade 8, 6500 Vojens Start kl. 19:00 Slut kl. 20:55. Referat Bestyrelsesmøde 10. oktober 2018 Danmarksgade 8, 6500 Vojens Start kl. 19:00 Slut kl. 20:55 Referat Mødeleder: Deltagere: Karl Posselt Karl Posselt Ditte O Neill Anne-Marie Hundebøl Jerry Freund Randi

Læs mere

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 22. september 2016 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 22. september 2016 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30 FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 22. september 2016 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30 Referat Mødeleder: Deltagere: Peter Lambæk Nielsen Peter Lambæk Nielsen Karl Posselt Teis Melcher Torben Skødt Solveig Larsen

Læs mere

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 19. november 2015 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:15

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 19. november 2015 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:15 FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 19. november 2015 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:15 Referat Mødeleder: Deltagere: Peter Lambæk Nielsen Peter Lambæk Nielsen Teis Melcher Karl Posselt Ditte O Neill Anders Sørensen

Læs mere

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 20. oktober 2016 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:15

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 20. oktober 2016 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:15 FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 20. oktober 2016 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:15 Referat Mødeleder: Deltagere: Peter Lambæk Nielsen Peter Lambæk Nielsen Karl Posselt Teis Melcher Torben Skødt Solveig Larsen

Læs mere

Årsmøde marts 2018 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30. Referat

Årsmøde marts 2018 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30. Referat Årsmøde 2018 20. marts 2018 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30 Referat Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Advokat Stephan Berg blev valgt som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Formanden fremlagde bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6. februar 2018 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:05. Referat

Bestyrelsesmøde 6. februar 2018 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:05. Referat Bestyrelsesmøde 6. februar 2018 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:05 Referat Mødeleder: Deltagere: Karl Posselt Karl Posselt Torben Skødt Ditte O Neill Solveig Larsen Marie Skødt byrådsmedlem Kai Wisnewski Repræsentant

Læs mere

Årsmøde i Forum Vojens Årsmøde

Årsmøde i Forum Vojens Årsmøde Årsmøde i Forum Vojens 2019 Annonce i Ugeavisen MidtSyd 26-02-2019 Før generalforsamlingen Jacob Olsen: Ideer og planer for udvikling af Vojens Speedway Center og speedwaysporten i Vojens Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6. november 2018 Danmarksgade 8, 6500 Vojens Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30. Referat

Bestyrelsesmøde 6. november 2018 Danmarksgade 8, 6500 Vojens Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30. Referat Bestyrelsesmøde 6. november 2018 Danmarksgade 8, 6500 Vojens Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30 Referat Mødeleder: Deltagere: Karl Posselt Karl Posselt Ditte O Neill Anne-Marie Hundebøl Jerry Freund (fra kl.

Læs mere

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 2. maj 2017 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:45

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 2. maj 2017 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:45 FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 2. maj 2017 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:45 Referat Mødeleder: Deltagere: Peter Lambæk Nielsen Peter Lambæk Nielsen Karl Posselt Teis Melcher Solveig Larsen Ditte O Neill Anders

Læs mere

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 1. oktober 2015 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:45

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 1. oktober 2015 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:45 FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 1. oktober 2015 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:45 Referat Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Peter Lambæk Nielsen Teis Melcher Karl Posselt Ditte O Neill Anders Sørensen Torben

Læs mere

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 6. juni 2017 Start kl. 19:00 Slut kl. 22:00

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 6. juni 2017 Start kl. 19:00 Slut kl. 22:00 FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 6. juni 2017 Start kl. 19:00 Slut kl. 22:00 Referat Mødeleder: Deltagere: Peter Lambæk Nielsen Peter Lambæk Nielsen Karl Posselt Teis Melcher Solveig Larsen Ditte O Neill Kai

Læs mere

Bestyrelsesmøde 13. marts 2018 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30. Referat

Bestyrelsesmøde 13. marts 2018 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30. Referat Bestyrelsesmøde 13. marts 2018 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:30 Referat Mødeleder: Deltagere: Karl Posselt Karl Posselt Teis Melcher Ditte O Neill Solveig Larsen Anne-Marie Hundebøl Preben Holmberg byrådsmedlem

Læs mere

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 7. januar 2016 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:20

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 7. januar 2016 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:20 FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 7. januar 2016 Start kl. 19:00 Slut kl. 21:20 Referat Mødeleder: Deltagere: Peter Lambæk Nielsen Peter Lambæk Nielsen Teis Melcher Karl Posselt Ditte O Neill Anders Sørensen

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

natur dyr mad Sådan starter du en 4H klub

natur dyr mad Sådan starter du en 4H klub 4H natur dyr mad Sådan starter du en 4H klub 4H Sådan starter du en 4H klub Udgivet i 2018 af 4H Agro Food Park 15 8200 Aarhus N 8740 5000 info@ Layout HELDINGgrafiker.dk Find os her: Ny 4H klub At starte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde - DGI Midtjylland -onsdag 6. april 2016 i Snejbjerg Hallen.

Referat bestyrelsesmøde - DGI Midtjylland -onsdag 6. april 2016 i Snejbjerg Hallen. DGI Midtjyllands bestyrelse o DGI Midtjyllands ledergruppe (direktør og afdelingsledere) Silkeborg 7. april 2016 Referat bestyrelsesmøde - DGI Midtjylland -onsdag 6. april 2016 i Snejbjerg Hallen. Deltagere:

Læs mere

Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen

Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen Ansøgningsfrist 14. november 2016 Der er hvert år ca. 1.250.000 kr. til uddeling. Der kan søges om både hel- eller delvis finansiering. Der kan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. april i Skibet Sognehus

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. april i Skibet Sognehus Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. april 2014 19.00 21.30 i Skibet Sognehus Deltagere: Anne Vibeke, Michael, Morten (ordstyrer), Keld, Kurt, Johnny, Claus og Anders (referent) 1. Velkommen til

Læs mere

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020 Dato: 2. februar 2016 Tidspunkt: 19.00-22.00 Sted: Kærvej 34, Onsild 9500 Hobro Deltagere: Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Jacob Ellemann, Annie Borgersen, Allan

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Dirigent på foreningens generalforsamling Udskrevet: 2019 Indhold Dirigent på foreningens generalforsamling........................................... 3 2 Guide Dirigent på foreningens generalforsamling

Læs mere

Godthåb Samråd. Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede.

Godthåb Samråd. Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede. Referat fra: Emne: Årsmøde / Arbejdsgruppemøde Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl. 1630-1830. Sted: Deltagere: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. Medlemmer af, samt øvrige interesserede. Derudover deltog

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN MED REFERAT

DAGSORDEN MED REFERAT BESTYRELSESMØDE Fredag den 1. marts 2019 kl. 16.00 i Seniorcafeen DAGSORDEN MED REFERAT Deltagere: Kenneth Thoft Madsen (mødeleder), Vagn B. Larsen, Annie Poulsen, Hanne Mortensen, Gunner Juhl Nielsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde tirsdag den 13. marts 2018 kl ca Restaurant Ambassaden, Hovedgaden 57, Nordby

Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde tirsdag den 13. marts 2018 kl ca Restaurant Ambassaden, Hovedgaden 57, Nordby Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.30 ca. 20.00 Restaurant Ambassaden, Hovedgaden 57, Nordby (Bemærk besøg i Nyttehaven inden bestyrelsesmødet færge fra Esbjerg

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 25-04-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Jan Christensen Bemærkninger: Mødet afsluttet

Læs mere

Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen

Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen Ansøgningsfrist 14. november 2016 Der er hvert år ca. 1.250.000 kr. til uddeling. Der kan søges om både hel- eller delvis finansiering. Der kan

Læs mere

Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen

Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen Vigtig information forud for ansøgning til Landsbypuljen Ansøgningsfrist 14. november 2016 Der er hvert år ca. 1.250.000 kr. til uddeling. Der kan søges om både hel- eller delvis finansiering. Der kan

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent (2 min) Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt.

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent (2 min) Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. VIA-DSR møde Sted: Lokale B338 Prinsens Allé 2 8800 Viborg Mødedato: 20. september 2016 Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. [#] Afbud [Navne] Forbered Læs dagsorden samt bilag. Gør jer overvejelser

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vedtægter for VIA De Studerendes Råd

Vedtægter for VIA De Studerendes Råd Sæt præg på fremtiden VIA University College Vedtægter for VIA De Studerendes Råd Vedtaget på generalforsamlingen d. 26. februar 2017 INDHOLD VIA-DSR... 3 Navn og grundlag... 3 Opbygning... 4 Formål...

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Vedtægter for Toksværd Badminton Klub. Stk. 1. Klubbens navn er: Toksværd Badminton Klub. I forkortet form: TBK.

Vedtægter for Toksværd Badminton Klub. Stk. 1. Klubbens navn er: Toksværd Badminton Klub. I forkortet form: TBK. Vedtægter for Toksværd Badminton Klub 1. Navn & hjemsted. Klubbens navn er: Toksværd Badminton Klub. I forkortet form: TBK. Klubben har registreret domænet: Stk. 3. Klubben er hjemmehørende i Næstved Kommune,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

inden for 3 år giver et overskud til gavn for lokalområdets andre aktiviteter. (OH instruks) (PP Evaluering) I bestyrelsen er vi af den overbevisning

inden for 3 år giver et overskud til gavn for lokalområdets andre aktiviteter. (OH instruks) (PP Evaluering) I bestyrelsen er vi af den overbevisning Velkommen til generalforsamling Det går godt i LAG Nord, vi får mange og gode ansøgninger. (PP ansøgninger) I bestyrelsen er det fortsat følgende 5 pejlemærker, der ligger til grund for vores prioriteringer

Læs mere

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 19. januar 2017 Start kl. 19:00 Slut kl. 22:00

FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 19. januar 2017 Start kl. 19:00 Slut kl. 22:00 FORUM VOJENS Bestyrelsesmøde 19. januar 2017 Start kl. 19:00 Slut kl. 22:00 Referat Mødeleder: Deltagere: Peter Lambæk Nielsen Peter Lambæk Nielsen Karl Posselt Teis Melcher Torben Skødt Solveig Larsen

Læs mere

Beretning ved generalforsamlingen i Foreningen for tosprogede småbørns vilkår.

Beretning ved generalforsamlingen i Foreningen for tosprogede småbørns vilkår. Beretning ved generalforsamlingen 20.03.14. i Foreningen for tosprogede småbørns vilkår. Bestyrelsens sammensætning er på nuværende tidspunkt: Mustafa Göl. (formand) Irene Berri. (Kasserer) Ketty Bruun

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Herstedvester Grundejerforening

Herstedvester Grundejerforening Herstedvester Grundejerforening Referat af ekstraordinær generalforsamling 20/11-2018 Dagsorden: Referent: Poul 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Møller 2. Valg af stemmetællere. Bestyrelsen

Læs mere

Møde med PTU Rødvigs Udvikling

Møde med PTU Rødvigs Udvikling Møde med PTU 10.1.2017 Rødvigs Udvikling Rødvig Borgerforening gennemførte i efteråret 2016 en afstemning blandt borgerne i Rødvig om forslagene i den Udviklingsplan for Rødvig som Kommunen ved PTU godkendte

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

Skolebestyrelsen. Referat af møde i. Aalestrup Skole. Dagsorden oversigt:

Skolebestyrelsen. Referat af møde i. Aalestrup Skole. Dagsorden oversigt: Referat af møde i Skolebestyrelsen Aalestrup Skole Data om mødet: Dato: 20. juni 2019 Tid: 18.00 21.30 ordinært bestyrelsesmøde Sted: Personalerummet Forbered: Orienter dig i de vedlagte bilag Mødedeltagere:

Læs mere

De Aktive Centre. Et aktivt og sundt liv hele livet!

De Aktive Centre. Et aktivt og sundt liv hele livet! De Aktive Centre Et aktivt og sundt liv hele livet! Holbæk Kommunes Aktive Centre er åbne lokale centre, hvor fællesskab, livskvalitet og aktivitet er omdrejningspunktet. Alle, der har lyst til at være

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

DAGSORDEN. Frivilligråd

DAGSORDEN. Frivilligråd Frivilligråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2011 Sted : Mødelokale 15, administrationsbygningen i Allingåbro Dato : 22. august 2011 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12:00 Medlemmer Jens Holst (Formand) Knud Rasmussen

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet i VIA. Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. februar 2019

Vedtægter for Studenterrådet i VIA. Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. februar 2019 Vedtægter for Studenterrådet i VIA Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. februar 2019 INDHOLD... 3 Navn og grundlag... 3 Opbygning... 4 Formål... 4 Forretningsorden... 5 Generalforsamlingen... 6 Studerendes

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Skolens Venner samt lokalforeninger under Skolens Venner.

Vedtægter for Landsforeningen Skolens Venner samt lokalforeninger under Skolens Venner. Vedtægter for Landsforeningen Skolens Venner samt lokalforeninger under Skolens Venner. 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Skolens Venner og dens hjemsted er den til enhver tid valgte

Læs mere

Referat af: Generalforsamling onsdag d. 16. maj 2018 kl SOSU-Skolen, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F.

Referat af: Generalforsamling onsdag d. 16. maj 2018 kl SOSU-Skolen, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. Referat af: Generalforsamling onsdag d. 16. maj 2018 kl. 17.00 SOSU-Skolen, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. 1. Valg af dirigent. Leif Jeppesen. Godkendt af forsamlingen. Lovligt indvarslet. 2. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Østre Parkvej Ringsted

Referat af generalforsamling i Østre Parkvej Ringsted Referat af generalforsamling i Østre Parkvej Ringsted Den 5/3-2014 i Ringsted hallens cafeterias mødelokale. Tilstede: 12 personer fra ØP nr. 40, 48, 55, 73, 86, 91, 94, 115, 116, 122. Pkt 1: Valg af dirigent.

Læs mere

Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn Løkkegaard, Ilse, Schødt, Poul Winckler, Uffe Østergård.

Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn Løkkegaard, Ilse, Schødt, Poul Winckler, Uffe Østergård. Forum: Seniorrådsmøde Tid: Mandag den 3.3 2014 kl. 9-12 Sted: Rådhuset Værløse, Bryllupssalen Deltagere: Arne Ziegler, Lis Dybkjær, Uffe Østergård, Annie Klug, Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn

Læs mere

Referat fra. ma-nets generalforsamling den 22. februar Steen Johansen blev valgt som mødets dirigent

Referat fra. ma-nets generalforsamling den 22. februar Steen Johansen blev valgt som mødets dirigent Referat fra ma-nets generalforsamling den 22. februar 2018 ca. 35 medlemmer deltog i generalforsamlingen Ad 1 Valg af dirigent Steen Johansen blev valgt som mødets dirigent Ad 2 Valg af referent Minna

Læs mere

Hanne Dalsgaard og Janne E. Andersen var ikke tilstede.

Hanne Dalsgaard og Janne E. Andersen var ikke tilstede. Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 26. januar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Janne E. Andersen, Esther Haugaard, Yvette Larsen, Kirsten Torp, Jens, Dalsgaard, Johnny Hundt, Bent Jensen, Ulla Spangtoft,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Svanlevvej

Beslutningsreferat fra Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Svanlevvej Beslutningsreferat fra Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Svanlevvej Koltgaarden, 24.03.2019 Dato: 24. marts 2019 - Koltgården Referent: Rikke S Østerkær, nr. 25 Deltagende: 13 husstande (26 stemmer

Læs mere

Albertslund Senior Idræt

Albertslund Senior Idræt Albertslund Senior Idræt Referat fra den 16. generalforsamling i AIF Senior Idræt, fredag den 10. marts 2017, kl. 10 11.30 på Albertslund Stadion Antal deltagere: 180 Foreningen bød på kaffe og brød fra

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune

Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ansøgningsskema til Pulje til multiaktivitetspladser 2015 i Norddjurs Kommune Ved indsendelse af dette skema erklærer ansøger sig villig til at indgå i et videre udviklingsarbejde omkring multiaktivitetspladsen

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Formanden byder velkommen. Dirigent Referent Lovligt varslet Formanden foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Vedtægter for Kunstklubben Hillerød Kommune

Vedtægter for Kunstklubben Hillerød Kommune Vedtægter for Kunstklubben Hillerød Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Foreningens navn... 3 2. Formål... 3 3. Medlemskab... 3 4. Kontingent... 3 5. Generalforsamling... 3 6. Ekstraordinær generalforsamling...

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018

Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018 Vedtægter gældende til 19. april 2018 Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 19. april 2018 1. Navn Foreningens navn er Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Foreningen har hjemsted i Holstebro

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl Referat Folkeoplysningsudvalget 3. april 2017 Dragør Boldklub, Halvejen 5, 2791 Dragør kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Banefordeling for 2017-2019 samt sæsonudlån

Læs mere

Referat: Generalforsamling 2018, d. 10. februar 2018

Referat: Generalforsamling 2018, d. 10. februar 2018 Referat: Generalforsamling 2018, d. 10. februar 2018 Antal fremmødte: 8 fremmødte; heraf 7 medlemmer, som er stemmeberettigede. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og minimum 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Frivilligråd

Vedtægter. Svendborg Frivilligråd Vedtægter 1 Navn og hjemsted har hjemsted i Svendborg Kommune. Stk. 3 2 Formål er et formelt samarbejdsorgan, der har til formål at samle de frivillige sociale foreninger og grupper, således at de i fællesskab

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00 Sted: Byrådssalen i Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Godkendelse af dagsorden 3 24 Opsamling på byvandring og anbefalinger 4 25

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg-Fanø

Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg-Fanø Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg-Fanø 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg - Fanø, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg - Fanø. stk. 2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere