Børneleddegigt: juvenil idiopatisk artrit en oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneleddegigt: juvenil idiopatisk artrit en oversigt"

Transkript

1 BØRN I PRAKSIS 1017 Børneleddegigt: juvenil idiopatisk artrit en oversigt Troels Herlin Der er ca børn der har børneleddegigt, eller juvenil idiopatisk artrit, i Danmark. I artiklen gennemgås årsager, symptomer, udredning og behandling. Det er vigtigt med en tidlig diagnose, og forfatteren kommer med et bud på, hvordan vi kan udpege JIA mellem de mange børn, der kommer pga. smerter i bevægeapparatet. BIOGRAFI: Forfatter er professor, overlæge, dr.med. ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby. FORFATTERS ADRESSE: Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby. Brendstrup-gaardsvej 100, 8200 Århus N. Juvenil idiopatisk artrit (JIA) er en af de hyppigste kroniske lidelser med debut i barnealderen. Artritis i barnealderen adskiller sig på mange måder fra reumatoid artrit hos den voksne patient. JIA omfatter 7 definerede undertyper med forskellig klinik, forløb og prognose (1). Desuden er forløbet af den kroniske inflammation i leddet hos et barn præget af, at barnet er i vækst og at led, muskler og knogler ikke er færdigudviklede. Vækstmæssige forhold i de lednære knogler vil således kunne påvirkes af den inflammatoriske proces ved den juvenile artrit. Den generelle kliniske klassifikation er baseret på antallet af involverede led og tilstedeværelsen af systemiske symptomer og objektive fund. Den subtype, som svarer til reumatoid artrit hos den voksne leddegigtpatient, ses kun hos 1 5% af børn med JIA (polyartikulær, reumafaktor positiv subtype). Den oligoartikulære juvenile artrit, som repræsenterer ca. halvdelen af børn med JIA, er den eneste af subtyperne, som derimod ikke har en ækvivalent til kronisk artrit hos voksne. Definition Juvenil idiopatisk artrit defineres som en artritistilstand, der har varet mindst 6 uger uden kendt ætiologi (1). Ved artritistilstand forstås enten ledhævelse og/eller 2 af følgende 3 fund: smerter ved bevægelse, bevægeindskrænkning og varme af leddet. Andre specifikke årsager til artrit 8494.indd :27:59

2 1018 BØRN I PRAKSIS skal være udelukket, herunder infektioner, reaktive artritter, autoimmune bindevævssygdomme, ortopædkirugiske årsager (f.eks. Calvé-Perthe), hypermobilitet og maligne sygdomme (f.eks. leukæmi). Ingen specifikke laboratorieanalyser (f.eks. reumafaktor) påkræves for at kunne stille diagnosen. Epidemiologi Juvenil idiopatisk artrit er en af de hyppigste kroniske lidelser med debut i barnealderen. I et nordisk populationsbaseret studie var incidensen af JIA 15 per /år (95% CI: 13 17/ ) for børn under 16 år (2). Prævalensraten har i en metaanalyse været angivet til 132/ Der forekommer således ca børn med JIA under 16 år i Danmark. Den oligoartikulære subtype er ansvarlig for ca. 50% af JIA blandt kaukasere, hvorimod andelen af oligoartikulære er langt sjældnere i den afrikanske og asiatiske population. Betragtes gruppen af JIA børn under ét, forekommer sygdommen ca. dobbelt så hyppigt hos piger som hos drenge. Kønsratio er dog afhængig af subty per, og i gruppen af oligoartikulære patienter med tidlig aldersdebut og ledsagende uveitis findes ratio mellem piger og drenge meget højere, 6:1. I den polyartikulære gruppe er pige/drenge ratio 2,8:1 og i den systemiske type er forekomsten hos piger og drenge stort set ens. Ætiologi Årsagen til JIA er endnu ikke kendt. Formodentlig begynder den kroniske ledinflammation ved, at en infektion autosensibiliserer et disponeret individ. Bestemte vævstyper er overrepræsenteret ved visse subtyper af JIA. Således er der påvist øget hyppighed af HLA-DR5, DR8, DP2 og DQ1 ved den oligoartikulære type, hvorimod der er association til vævstypen DR4 ved den reumafaktor-positive polyartikulære type, som også ses ved den voksne reumatoide artrit. I visse populationer er DR5 og DR11 fundet associeret til den gruppe af børn med oligoartikulær JIA, der udvikler kronisk uveit. Dette peger på immunogenetiske forskelle mellem den voksne reumatoide artrit og juvenil idiopatisk artrit. Tidlig diagnose vigtig! Ofte går der adskillige måneder fra symptomdebut, til diagnosen JIA er stillet. Dette kan være et stort problem, da det er vigtigt at få startet behandling før kontrakturer og vækstændringer, som følge af artritten, får lov at udvikle sig. Smerter i bevægeapparatet optræder særdeles hyppigt hos børn og er blandt skolebørn den næsthyppigste klage efter hovedpine. Selvom mange af ledklagerne ofte er kortvarige og forbigående, er det vigtigt at få adskilt disse så tidligt som muligt fra mere alvorlige, måske kroniske forløb som juvenil idiopatisk artrit. En grundig anamnestisk udspørgen sammenholdt med objektive fund kan være afgørende for at få den rette diagnose så tidligt som muligt. Det kan ofte være vanskeligt at få børn, især mindreårige, til at redegøre nærmere for smerter (intensitet, lokalisation, tidsforløb). Ved kroniske smerter, som ved artritis, vil barnet ikke nødvendigvis græde eller verbalt give udtryk for smerte som ved akutte smerter. I stedet vil barnet ved kroniske ledsmerter ofte reagere med irritabilitet, ømhed ved berøring og stød, øget trætbarhed og søger 8494.indd :28:08

3 BØRN I PRAKSIS 1019 ofte at begrænse fysisk aktivitet. De kan ofte søge at isolere sig i forhold til jævnaldrene i f.eks. børnehave for at undgå knubs og evt. pludselige bevægelser og stød. Ikke så sjældent oplever vi, at et hævet knæ har været opfattet som traumatisk betinget, i og med forældrene først lagde mærke til hævelsen i forbindelse med et måske beskedent faldtraume. Først når hævelsen persisterer, eller der evt. bemærkes ledhævelse andre steder, ledes tanken hen på inflammatorisk årsag. Derfor bør man tænke på, at såfremt hændelsesforløbet ved traumet ikke umiddelbart passer sammen med de objektive fund, bør evt. inflammatoriske årsager overvejes. Barnets alder kan indkredse de diagnostiske muligheder. Eksempelvis vil det ved symptomer fra hoften hos et barn i 3 6-års-alderen hyppigt dreje sig om coxitis simplex. Hos et årigt barn skal man tænke på Calvé-Perthes aseptiske knoglenekrose, og hos et barn i puberteten kan det dreje sig om epifysiolyse af caput femoris. Ved JIA vil det kun sjældent forekomme, at symptomerne debuterer fra hofteleddet. Mange gange kommer ledsymptomerne ved JIA gradvist eller har et vekslende forløb, hvorfor forældre (men også læger) ofte har tilbøjelighed til at tilskrive barnets ledklager vokseværk, især hvis blodprøverne er normale. Ved inflammatoriske ledsygdomme er der typisk døgnvariation med øget smerteintensitet og stivhed i leddene om morgenen. Vokseværk, derimod, optræder hyppigst om aftenen og natten og vil ikke medføre morgenstivhed, bevægesmerter eller bevægehæmning. Intens, borende og konstant smerte kan være associeret til septisk artrit og malignitet. Mild eller måske ingen smerte sammen med bevægehæmning (f.eks. haltetendens, manglende lyst til at bruge hånden) kan forekomme ved juvenil idiopatisk artrit eller aseptisk knoglenekrose. Ledundersøgelsen kan være vanskelig at foretage hos børn især hos mindreårige, hvis buttede hænder og fødder kan være svære at vurdere. Man må dog erindre sig, at ledkapslen er uden fedtvæv og en fortykket ledkapsel vil derfor være udtryk for artrit. Lokal varme omkring leddet og/eller nedsat passiv eller aktiv bevægelighed er ligeledes udtryk for betændelsesaktivitet. Derimod ses næsten aldrig rødme omkring leddet ved JIA, sådan som det kan forekomme ved reaktiv og purulent artritis. Ledundersøgelse bør foretages systematisk ved at sammenligne side med side. Ledsmerter og -hævelse vil hurtigt resultere i indskrænket bevægelighed, og kontrakturer i knæ- og albueled kan udvikles i løbet af få måneder. Kan blodprøver bidrage til diagnosen? Ikke altid, idet diagnosen JIA stilles på det kliniske billede og ikke på specifikke blodprøver. Blodprøver kan dog være nyttige for at afklare, hvorvidt der er tale om inflammatorisk aktivitet: F.eks. SR, CRP, hæmoglobin, leukocyt- og differentialtælling, trombocyttal, antinukleære antistoffer (ANA) og reumafaktor (IgM- RF). Ved den oligoartikulære form kan inflammatoriske parametre ofte være ganske beskedne og måske kun forbigående forandrede. Til gengæld vil der ved den polyartikulære form oftest være forhøjet sænkning, trombocytose og moderat anæmi, forandringer som er endnu mere 8494.indd :28:08

4 1020 BØRN I PRAKSIS udtalte for den systemiske forms vedkommende. Det er også vigtigt at erindre, at der i modsætning til den reumatoide artrit hos voksne ikke indgår specifikke blodprøvetest i de diagnostiske kriterier. Reumafaktor (IgM-RF) ses kun forhøjet hos få procent. Undersøgelse for antinukleære antistoffer (ANA) derimod findes positiv hos op mod 40 85% ved den oligoartikulære form, 30 50% ved den polyartikulære form og kun sjældent ved den systemiske form (3). Selvom laboratorieanalyser ikke er afgørende for diagnosen, kan de bidrage til at indkredse den. Billeddiagnostik Modsat tilfældet ved reumatoid artrit hos voksne, ses erosive forandringer i de lednære knogler kun meget sjældent, og røntgenforandringer indgår ikke som led i diagnosen. Meget ofte vil røntgenundersøgelserne være normale eller vise bløddelshævelse og evt. juxtaartikulær halisterese. Ved længere tids artritisaktivitet vil der forekomme øget epifysær vækst. Normale røntgenfund bør ikke føre til, at man afviser diagnosen JIA. Ultralydsscanning af led hos børn er en nem, hurtig og atraumatisk undersøgelse uden bivirkninger, og inden for de senere år har der været stigende interesse for anvendelsen. Ved den muskuloskeletale ultralydsundersøgelse kan man se akutte artritforandringer som synovialvæskeansamling, ledkapselfortykkelse og øget inflammatorisk aktivitet målt ved Doppler. Det er nu muligt at måle brusktykkelse i leddene, men det er endnu uafklaret, hvorvidt ultralydsundersøgelse kan anvendes til måling af kroniske forandringer som bruskafsmalning som følge af artritten (4). Magnetisk resonans-scanning giver en meget detaljeret beskrivelse af inflammatoriske forandringer i leddet ved artritis, men metoden er tidskrævende og dyr. Forskellige former for JIA (1, 3) 1. Den systemisk type optræder hos ca % (Fig. 1). Den er karakteriseret ved langvarig feber (mindst 14 dage), udslæt, samt andre ekstraartikulære manifestationer ud over artritis. Feberkurven er karakteristisk»savtakket«med daglige bratte febertoppe på mere end 39 o C ofte på samme tidspunkt dag for dag. Hos mere end 90% optræder et makulært, lakserødtfarvet ikkekløende udslæt (typisk lokaliseret til ekstremiteternes strækkesider og på siden af truncus), som ofte fluktuerer med feberen. Hos ca. 10% kan udslættet være kløende og have et urtikarielt præg. Der kan forekomme glandelsvulst, lever- og miltsvulst, pericarditis og pleuritis. Leden gage mentet ved denne type kan være meget varieret. Ofte ser man i starten diffus ømhed af led og muskler. Egentlig artritis optræder evt. først senere, nogle gange uger til måneder efter feberstart. Omkring halvdelen vil udvikle et polyartikulært forløb, medens resten primært vil have systemiske symptomer evt. med flere recidiver uden at udvikle blivende ledsekvelae. Ud over feber er der også andre systemiske manifestationer i form af anæmi, trombocytose, forhøjede fasereaktanter, hypergammag lobulin æmi samt vægttab og vækststands ning, afhængig af syg doms aktiviteten. Vækststands ning vil hos disse børn ydermere blive forstærket af en evt. steroidinduceret væksthæm ning. 2. Oligoartikulær artrit er den største 8494.indd :28:09

5 BØRN I PRAKSIS 1021 Entesitisrelateret artrit Udifferentieret Psoriasisartrit Persistent Systemisk Extended Oligoartikulær (1 4 led) RF-pos. RF-neg. Polyartikulær >4 led Fig 1. Relativ fordeling af subtyper af juvenil idiopatisk artritis. subtype, som repræsenterer omkring 40 50%, og som omfatter børn med artritis i 1 til 4 led. Den oligoartikulære artrit debuterer hyppigst i småbarnealderen (2 4 år). Der er flest piger (4:1), høj frekvens af antinukleære antistoffer og høj frekvens af uveitis (20 25%). Knæene vil hyppigst være afficerede, men også andre store led kan være angrebne. Ledprognosen er som regel god for denne gruppe. Omkring 1 /3 heraf vil dog efter 6 måneder udvikle artritisaktivitet i mere end 4 led, udvidet oligoartikulær type, som har en dårligere prognose end den persisterende oligoartikulære form. 3. Omkring 20 25% af børn med JIA har en polyartikulær debut med involvering af 5 led eller flere inden for de første 6 måneder. Denne form underinddeles i 2 subtyper afhængigt af tilstedeværelsen af IgM-reu mafaktor i serum. Den RF-negative form ses hos ca. 20%. Incidensen er størst i 2 3-års-alderen og stiger igen i førpuberteten. Omkring halvdelen af børnene er under 6 år. Leddene afficeres symmetrisk, hyppigst med involvering af knæ, håndled og fodled. I hænderne ses affektion af PIP-leddene og sjældnere MCP-leddene. Nakken og kæbeleddene er ofte involveret. Erfaringsmæssigt vil ledaffektionen være vanskelig at erkende især i småbarnealderen, idet ledømhed og bevæge smer ter ikke altid registreres, hvorfor meget grundig ledgennemgang er nødvendig. Der er en relativ høj frekvens af ANA (30 50%), og 5 10% udvikler kronisk uveitis. Den RF-positive polyarti indd :28:09

6 1022 BØRN I PRAKSIS kulære type har et forløb meget lig den voksne seropositive reumatoide artritis. Hovedparten af børnene er piger (90%) med en sen debut, som regel over 10 år. Denne subtype ses hos ca. 1 5% af samtlige børn med JIA. Der ses symmetrisk affektion af små led, især MCP- og MTPleddene. Ledaffektionen udvikles hastigt og aggressivt svarende til den voksne RFpositive form. I modsætning til de øvrige JIA-former ses røntgenologisk ofte tidlige erosive forandringer (inden 6 måneder). Akut og kronisk uveitis ses som regel ikke, men keratitis kan ses ligesom ved den voksne form. Noduli optræder hyppigt, ofte ved albuerne eller distalt herfor. 4. Entesitisrelateret artrit (ERA) starter sent i barnealderen (>8 år) og rammer hyppigst drenge (6:1). Underekstremiteternes led er oftest involveret, inklusive hofteleddet (hvilket sjældent rammes ved den oligoartikulære form). Entesopati (inflammation af senetilhæftninger på periost) ses hyppigt, bl.a. som plantar fasciitis eller akillessenetendinitis. Rygsmer ter, sakroiliaka smer ter og smerter over nates ses også hyppigt. Sakroiliitis kan ses, men vil som regel først udvikle sig til ankyloserende spondylit med påvirkning af aksialskelettet flere år efter sygdomsstart. Der er øget familiær disposition til ankyloserende spondylit. Godt 80% af patienter med ERA har vævstypen HLA-B27. Uveitis kan optræde hos 15 25% i en akut symptomatisk form (i modsætning til uveitis ved den oligoartikulære form, som sjældent giver symptomer initialt). 5. Psoriasisartrit optræder hyppigt asymmetrisk, og der er ofte familiær disposition til psoriasis. Der er hyppigt et oligoartikulært forløb initialt, som både kan ramme store og små led. Ved affektion af en finger eller tå kan disse ses diffust hævede (dactylitis) som følge af inflammation af både ledkapsel og sener. Godt halvdelen har ikke psoriasisforandringer i huden ved debut af ledsymptomer, men kan få det senere. Kronisk uveitis ses hos ANA-positive og forløber som ved den oligoartikulære form. Behandling Der er endnu ikke tale om, at børneleddegigt kan helbredes, men med den behandling, vi kan give i dag, kan vi for en stor del af børnene bringe sygdommen så meget i ro, at der kan opnås en stort set normal livsførelse, og for manges vedkommende kan blivende handicap forhindres. Behandlingen er en specialistopgave, som primært varetages af de to børnereumatologiske centre Rigshospitalet og Århus Universitetshospital, Skejby. Behandlingen tilrettelægges individuelt ud fra barnets alder, sygdommens subtype og sværhedsgrad, og kræver involvering af mange forskellige faggrupper ud over børnereumatologer (fysioterapeut, ergoterapeut, øjenlæger, børneortopædkirurg, specialtandlæger, socialrådgiver, psykolog og praktiserende læge). Basisbehandlingen for alle subtyper bør være rettet mod ledsmerter og -stivhed, hvor der primært anvendes non-steroide antiinflammatoriske stoffer som eksempelvis naproxen, ibuprofen og piroxicam. Anvendelse af intraartikulære steroid injektioner, hyppigst i større led, har fået stigende anvendelse, idet effekten er hurtig og markant og bivirkningerne få (5). Injektionerne kan, sammen med fysiote indd :28:09

7 BØRN I PRAKSIS 1023 rapi og skinnebehandling, forhindre udvikling af kontrakturer. Effekten af ledinjektionerne varer hyppigst nogle måneder, men ved injektion i knæled vil omkring 40% stadig have effekt efter et år. DMARD (disease-modifying anti-rheumatic drugs)-behandling overvejes ved den polyartikulære sygdomstype, den systemiske type med polyartikulær affek tion samt ved den udvidede oligoartikulære type. Gennem de sidste 15 år har lavdosis-methotrexat (10 mg/m 2 /uge) været standard som langtidsvirkende antireumatisk behandling for børn med et polyartikulært forløb (6), hvor behandling med NSAID og intraartikulære steroidinjektioner ikke har været tilstrækkelig. Omkring 2 / 3 af disse har effekt af methotrexatbehandling i løbet af 2 4 måneder. Såfremt effekten af standarddosis ikke er tilstrækkelig, har de senere års erfaring vist, at børn med fordel godt kan øges yderligere i dosis til 15 mg/m 2 /uge, hvilket er en væsentligt højere dosis, end man ville anvende til voksne patienter. Børn tolererer som regel den høje dosis godt, især givet som ugentlige subkutane injektioner. Salazopyrin har undertiden antiinflammatorisk effekt allerede efter 4 6 ugers behandling, og undersøgelser tyder på, at effekten er tydeligst hos patienter med ERA og juvenil psoriasisartrit. Biologiske præparater, primært anti- TNFα-terapi, har på grund af udtalt effekt ved JIA været anvendt i stigende grad de senere år. Således har etanercept (et solubelt TNFα-receptor-fusionsprotein) i en multicenterundersøgelse vist effekt hos 74% af børn med svær polyartikulær JIA, resistente for MTX (7). Efterfølgende placebokontrolleret randomisering viste signifikant større recidivrisiko i placebogruppen. Bivirkningerne er beskedne selv efter 4 års opfølgning (8). Rekombinant humaniseret antistof mod TNFα, infliximab og adalimumab, har som hos voksne RA-patienter også hos JIA-patienter vist tilsvarende markant effekt. Kontrollerede studier med disse præparater er ved at være afsluttede. Behandling med Il-1- receptor-antagonist, anakinra, har vist en moderat effekt, men ikke så overbevisende som TNF-hæmmere, og kontrollerede JIA-studier foreligger ikke. Derimod synes anakinra at være mere velegnet til behandling af patienter med den systemiske JIA (9), som ikke responderer så godt på TNFα-hæmmere (10). Selvom der således i fremtiden synes at være gode alternative muligheder i forhold til standardbehandling af JIA, er det stadigvæk nødvendigt at påpege nødvendigheden af tidlig diagnostik. Komplikationer 1. Kronisk anterior uveitis (iridocyklitis) er en alvorlig komplikation til JIA (11). Det er en kronisk non-granulomatøs inflammation, som afficerer iris og corpus ciliare. Kronisk uveitis optræder hos omkring 20 25% af børn med oligoartikulær JIA, hos ca. 5% med polyartikulær onsettype, og sjældent (<1%) systemisk onsettype. Uveitis optræder hyppigst hos piger (6:1), børn med tidlig sygdomsdebut (<4 år) og med positiv ANA. Øjenaffektionen debuterer ofte senere end artritten, og kun sjældent før. Symptomerne er langsomt indsættende, og oftest er børnene asymptomatiske. Hyppigst ses bilateral involvering (64%). Diagnosen stilles af øjenlæge ved en spaltelampeundersøgelse, hvor de tidligste inflammatoriske forandringer ses som cellulært ekssudat i 8494.indd :28:09

8 1024 BØRN I PRAKSIS øjets forkammer. Sekundært kan der udvikles katarakt og glaukom, som medfører synstab med risiko for blindhed. Profylaktiske øjenundersø gelser med spaltelampe er derfor nødvendige for at påvise tidlige, endnu behand lelige uveitisforandringer. 2. Makrofagaktiveringssyndrom er en sjælden, men svær komplikation til systemisk JIA karakteriseret ved cytopeni, leverdysfunktion, dissemineret intravaskulær koagulation, encefalopati (sløvhed, koma) og med høj mortalitet. 3. Kæbeledsforandringer, artritis i det temporomandibulære led (TMJ) medfører særlige problemer i barnealderen som følge af lokaliserede vækstforstyrrelser (12). Omkring 60% af samtlige børn med JIA får artritis i TMJ, hvoraf 2 /3 rammes bilateralt (13). Kæbeledsartrit kan ses ved alle subtyper af JIA, men hyppigst og sværest angreb ses ved polyartikulært forløb. Kun en forholdsvis beskeden del med kæbeledsartrit har symptomer (20 25%), i form af smerter ved gaben og tygning samt redu ceret gabeevne. Radiologisk ses erosion og affladning af processus condylaris, lige som fossa articularis kan være beskadiget. Væksten af mandiblen udgår fra uddifferentierede kondrocytter på kondylens overflade. Ved udvikling af pannus som følge af artritten destrueres denne ledbrusk, hvorved væk sten standses. Dette medfører udvikling af mikrognati og retrognati på grund af nedsat vækst af ramus mandibulae og åb ning af biddet fortil (bird-face-appearance). Da symptomer fra kæbeleddet ofte mangler, er det vigtigt at foretage tidlig, profylaktisk kontrol af kæbeledsfunktionen samt radiologiske undersøgelser for at påvise begyndende artrit, så behandling kan indsættes tidligt. Prognose Prognosen vil afhænge af subtypen af JIA, men også af den iværksatte behandling (14). Alle langtids-followup-studier af JIA har hidtil været udført på patienter, som ikke har fået den sygdomsmodificerende behandling, vi har til rådighed i dag. Længere varende forsinkelse af behandlingsstart efter sygdomsdebut fører hyppigere til funktionsindskrænkning. I et dansk studie fra 2000 (15) blev en gruppe patienter med polyartikulært forløb af juvenil artrit underøgt igen 26 år efter diagnosen, og man fandt, at 37% stadig havde aktiv sygdom, og 11% af patienterne var i funktionsklasse III og IV (Steinbroker), dvs. havde et betydeligt handicap. I et andet, udenlandsk studie med samme observationslængde fandtes, at 39% havde et betydeligt handicap (klasse III og IV). Den oligoartikulære type med tidlig sygdomsdebut har den bedste prognose mht. artritisaktiviteten, men har til gengæld størst risiko for uveitis (20 25%). Heraf vil 15% udvikle signifikant synstab (uni- eller bilateralt) og 10% være blind på mindst ét øje. Interessekonflikter: ingen angivet. LITTERATUR 1. Petty RE, Southwood TR, Manners P et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton. J Rheumatol 2004; 31: Berntson L, Andersson-Gäre B, Fasth A, Herlin T, Kristinsson J, Lahdenne P et al for the Nordic Study Group. Incidence of juvenile idiopathic arthritis in the Nordic countries. A 8494.indd :28:10

9 BØRN I PRAKSIS 1025 population based study with special reference to the validity of the ILAR and EULAR criteria. J Rheumatol 2003; 30: Borchers AT, Selmi C, Cheema G, Keen CL, Shoenfeld Y, Gershwin ME. Juvenile idiopathic arthritis. Autoimmunity Rev 2006; 5: Spannow AH, Pfeiffer-Jensen M, Stenbog E, Herlin T. Ultrasound measurement of joint cartilage thickness in large and small joints in healthy children: A pilot study assessing observer variability. Biomed Central, Pediatric Rheumatol 2007; 5: Zulian F, Martini G, Gobber D et al. Triamcinolone acetonide and hexacetonide intraarticular treatment of symmetrical joints in juvenile idiopathic arthritis: a double-blind trial. Rheumatology 2004; 43: Giannini EH, Brewer EJ, Kuzmina N, Shaikov A, Maximov A, Vorontsov I et al. Methotrexate in resistant juvenile rheumatoid arthritis. Results of the USA-USSR double-blind, placebo-controlled trial. N Engl J Med 1992; 326: Lovell DJ, Giannini EH, Reiff A, Cawkell GD, Silverman ED, Nocton JJ et al. Etanercept in children with polyarticular juvenile rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2000; 342: Lovell DJ, Reiff A, Jones OY, Schneider R, Nocton J, Stein LD et al. Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group. Long-term safety and efficacy of etanercept in children with polyarticular-course juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2006; 54: Pascual V, Allantaz F, Arce E, Punaro M. Role of interleukin-1 (IL-1) in the pathogenesis of systemic onset juvenile idiopathic arthritis and clinical response to IL-1 blockade. J Exp Med 2005; 201: Kimura Y, Pinho P, Walco G, Higgins G, Hummell D, Szer I et al. Etanercept treatment in patients with refractory systemic onset juvenile rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2005; 32: Saurenmann RK, Levin AV, Feldman BM, Rose JB, Laxer RM, Schneider R et al. Prevalence, risk factors, and outcome of uveitis in juvenile idiopathic arthritis. A long-term follow-up study. Arthritis Rheum 2007; 56: Arabshahi B, Cron RQ. Temporomandibular joint arthritis in juvenile idiopathic arthritis: the forgotten joint. Curr Opin Rheumatol 2006; 18: Pedersen TK, Jensen JJ, Melsen B, Herlin T. Resorption of the temporomandibular condylar bone according to the subtype in juvenile chronic arthritis patients. J Rheumatol 2001; 28: Oen K. Longterm outcomes and predictors of outcomes for patients with juvenile idiopathic arthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2002; 16: Zak M, Pedersen FK: Juvenile chronic arthritis into adulthood: a long-term follow-up study. Rheumatology (Oxford), 2000; 39: indd :28:10

10 1026 REFERATER Alternative strategier af behandling af mild astma N Engl J Med 2007; 356: , Ved patienter med mild astma i en stabil fase kan behandling med stofferne fluticasone + salmeterol en gang daglig eller stoffet montelukast være et alternativ til fluticasone 2 gange daglig. I denne amerikanske undersøgelse indgik 500 patienter med mild astma i behandling med steroid 2 daglig med stabil lungefunktion. De blev fordelt i 3 grupper: fortsat fluticasone 100 µg 2, fluticasone + salmeterol 1 dgl eller montelukast (5 eller 10 mg, afhængig af alder), som blev fulgt i 4 måneder. Det primære outcome var behandlingssvigt defineret som øget steroidbehov, stor brug for anfaldsbehandling eller et fald i FEV 1 på mere end 20% fra udgangsniveauet. Hyppigheden af behandlingssvigt var 30,3% i gruppen, der fik montelucast mod ca. 20% i de andre grupper. Årsagen til denne forskel var, at der var signifikant flere i montelucast-gruppen, hos hvem FEV 1 faldt (14% vs. 8%). Grupperne var i øvrigt helt sammenlignelige på andre parametre. Faldet i lungefunktion havde ringe klinisk betydning. Gruppen, der fik montelucast, scorede generelt lidt (men signifikant) dårligere på de sekundære outcome-mål (antal dage med behov for beta2-agonist, natlige symptomer, subjektive sygdomsscore). I en anden artikel i samme nummer af N Engl J Med beskrives resultater fra en undersøgelse, hvor man sammenligner følgende 4 behandlinger af mild astma i stabil fase: fast inhalationssteroidbehandling (beclometason), fast kombination af beclometason og salbutamol, behovsbestemt brug af kombinationen og behovsbestemt brug af salbutamol alene. I denne undersøgelse deltog 455 patienter, som blev fulgt i 6 måneder. Det primære mål i denne undersøgelse var lungefunktionen efter 6 måneders behandling, og den var hos patienter, der fik p.n.-behandlingen med salbutamol, signifikant lavere end hos de andre 3 grupper. Lignende gjorde sig gældende mht. astmasymptomer og brug for supplerende medicin. Dog havde gruppen, som var i fast steroidbehandling, færre symptomer i dagtiden end de andre grupper. Referentens kommentar: Komplians kan være svingende ved (især) unge med astma i fast forebyggende behandling. Komplians falder generelt ofte ved behandlinger, der skal tages flere gange daglig. Disse undersøgelser viser, at en daglig inhalation med kombination af inhalationssteroid kombineret med langtidsvirkende beta2-agonist eller behovsbestemt inhalation med korttidsvirkende beta2- agonist og steroid kan være ligeværdige alternativer til 2 steroidinhalationer hos patienter med mild astma. Montelucast er ikke helt så effektiv, men kan alligevel være et reelt alternativ hos de patienter, der foretrækker tabletter frem for inhalationer. YB 8494.indd :28:10

11 Norspan s styrke er de tre lave styrker: 5 mikrog/t, 10 mikrog/t og 20 mikrog/t DØGNS SMERTELINDRING Til svær opioidfølsom smerte, som ikke reagerer tilstrækkeligt på analgetika af ikke-opioid klasse Norspan 5 mikrog/t 7 døgns smertelindring 3 lave styrker start altid med 5 mikrog/t Pris pr. dag 5 mikrog/t: kr. 8,18 før tilskud Udlevering A Norspan er ikke egnet til behandling af akutte smerter Norspan buprenorfi n er et stærkt opioid 8494.indd :28:10

12 1028 REFERATER Ultralydbaseret foto af fosteret risikabel souvenir Läkartidningen 2007; 104: Ultralydundersøgelser er uvurderlige til fosterdiagnostik, men i tiltagende omfang tilbydes gravide undersøgelsen på særlige klinikker med det formål at producere video og tre-d-fotos af det ventede barn. Tre specialister i gynækologi og børnesygdomme, Axelsson, Marsal og Valentin, er bekymrede. De nyeste ultralydteknikker, som skaber to-d- og tre-d-billeder, genererer så høj energi, at biologisk væv påvirkes. Skader som følge af varmeudvikling, fx mellem knogle og bindevæv, kan muligvis give senfølger. Forfatterne understreger, at området er underudforsket, men nævner 3 norske og 2 svenske undersøgelser, som viser, at ultralyd kan påvirke fosterhjernen og give blivende effekter. Den svenske MTV-rapport om området fraråder såkaldt harmonic imaging i første trimester og anbefaler kun lavenergiundersøgelser i andet trimester og kun ved klinisk indikation, herunder rutineundersøgelser. I Europa findes intet regelsæt om udrustningens energiniveau, og ansvaret for sikkerhed ligger hos undersøgeren. Der er dog ingen kontrol med området. SB Norspan buprenorfi n et stærkt opioid Norspan : Depotplaster 5 mikrog/t, 10 mikrog/t, 20 mikrog/t. Indikationer: Stærke smerter, der reagerer på behandling med opioider, men som ikke reagerer tilstrækkeligt på analgetika af ikke-opioid klasse. Dosering: Norspan appliceres hvert 7. døgn. Norspan er ikke egnet til behandling af akut smerte. Patienter på 18 år og derover: Initialt anvendes den laveste dosis, 5 mikrog/t. Titrering: I start- og titreringsfasen med Norspan bør patienten efter behov anvende den sædvanlige anbefalede dosis af korttidsvirkende supplerende smertestillende midler, indtil der er opnået smertestillende effekt med Norspan. Dosis bør ikke øges før efter 3 dage, når den maksimale effekt af en given dosis er opnået. Det anbefales, at der højst anvendes to plastre på samme tid. Patienter under 18 år: Da Norspan ikke er undersøgt på patienter under 18 år, anbefales Norspan ikke. Ældre: Dosistilpasning er ikke nødvendig. Nedsat nyrefunktion: Speciel dosistilpasning er ikke nødvendig. Nedsat leverfunktion: Buprenorfi n metaboliseres i leveren. Intensiteten og varighed af Norspan kan påvirkes, derfor bør patienter omhyggeligt kontrolleres under behandlingen. Ved alvorligt nedsat leverfunktion bør anden behandling overvejes. Patienter med feber: Feber kan give en stigning i absorptionen, som kan øge plasmakoncentration af buprenorfi n og derved øge risiko for opioid-reaktioner. Ekstern varme på applikationsstedet: Skal undgås. Kontraindikationer: Overfølsomhed for buprenorfi n eller nogle af hjælpe-stofferne. Må ikke anvendes til behandling af narkotikaafhængighed, til patienter med eller mulighed for alvorligt nedsat respiratorisk funktion, til patienter i behandling med MAO-hæmmere, eller som har fået MAO-hæmmere inden for de seneste 2 uger, til patienter, der lider af myastenia graves eller delirium tremens. Graviditet. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Forsigtighed ved behandling af patienter med konvulsive lidelser, skader i hovedet, chok, reduceret bevidsthedsniveau med uvis årsag, intrakranielle læsioner eller øget intrakranielt tryk, og ved alvorligt nedsat leverfunktion. Norspan anbefales ikke som smertebehandling i den første postoperative periode, i situationer ved et smalt terapeutisk indeks eller ved et hurtigt skiftende behov for smertebehandling. Kontrollerede studier i mennesker og dyr indicerer, at buprenorfi n har en lavere risiko for afhængighed end rene μ-agonist analgetika. Vedvarende anvendelse af buprenorfi n kan medføre udvikling af fysisk afhængighed. Interaktioner: Må ikke anvendes samtidig med MAO-hæmmere eller til patienter, som har fået MAO-hæmmere inden for de seneste to uger. Doseres med forsigtighed til patienter, som samtidig tager benzodiazepiner eller andre CNS depressive midler, andre opioidderivater, visse antidepressive midler, sedative H1-receptor antagonister, alkohol, anxiolytica, neuroleptika, clonidin og beslægtede stoffer. Ð Graviditet: Må ikke anvendes. Amning: Anvendelse bør undgås. Trafi kfarlighed: Mærkning. Bilkørsel eller betjening af maskiner frarådes, hvis lægemidlet har påvirket reaktionsevnen. Bivirkninger: Meget almindelige (> 10 %): Hovedpine, svimmelhed, somnolens, forstoppelse, mundtørhed, kvalme, opkastning, pruritus, pruritus på applikationsstedet, erythem. Almindelige (1-10 %): Ængstelse, konfusion, depression, insomnia, nervøsitet, paræstesier, appetitløshed, mavesmerter, perifere ødemer, vasodilation, dyspnø, diarré, dyspepsi, reaktioner på applikationsstedet, erythem på applikationsstedet, udslæt, svedtendens, exanthem, træthed, asteni, smerter, brystsmerter. Ikke almindelige (0,1 1 %): Allergisk reaktion, dehydrering, søvnforstyrrelser, rastløshed, agitation, depersonalisation, euforisk sindstilstand, sedering, smagsforstyrrelser, dysartri, hypæstesi, nedsat hukommelse, migræne, synkope, tremor, tørre øjne, tinnitus, vertigo, kredsløbsforstyrrelser, angina pectoris, palpitationer, tachycardi, hypertension, forværret astma, hoste, hypoxia, rhinitis, hiven efter vejret, fl atulens, tør hud, ødemer i ansigtet, nældefeber, muskelkramper, myalgi, urinretention, sygelig, vandladningstrang, udmattelse, infl uenzalignende symptomer, pyreksi, kulderystninger, øget alaninaminotransferase, vægttab, tilfældig skade. Sjældne (0,01 1 %) og meget sjældne (<0,01 %): Se fuldt produktresumé. Overdosering: Symptomer som ved andre centralt virkende analgetika. Behandling: Alle plastre fjernes og sædvanlige retningslinier følges. Naloxon kan modvirke effekten af buprenorfi n. Tilskud: Generelt tilskud. Udlevering: A. Pakninger og priser 27. august 2007: Norspan depotplaster 5 mikrog/t: 4 stk. kr. 229,05 (016979), Norspan depotplaster 10 mikrog/t: 4 stk. kr. 399,50 (017266), Norspan depotplaster 20 mikrog/t: 4 stk. kr. 709,35 (017326) se for dagsaktuelle priser. Indehaver af markedsføringstilladelse: norpharma a/s, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm. De med mærkede afsnit er omskrevet og/ eller forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé dateret 5. oktober Det fulde produktresumé kan rekvireres vederlagsfrit hos norpharma a/s. : Norspan er et registreret varemærke indd :28:13

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Lægen kalder sygdommen

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA)

Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Periodisk feber med aftøs pharyngitis adenitis (PFAPA) Version af 2016 1. HVAD ER PFAPA 1.1 Hvad er det? PFAPA er en forkortelse for Periodisk Feber Aftøs

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Medicinsk Behandling Version af 2016 13. Biologiske lægemidler Nye perspektiver er blevet indført i de sidste par år med stoffer, kendt som biologiske midler.

Læs mere

Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg

Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg Pamol suppositorier 125 mg og 500 mg Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid Pamol nøjagtig som beskrevet i denne

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

NLRP12 Associeret periodisk feber

NLRP12 Associeret periodisk feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro NLRP12 Associeret periodisk feber Version af 2016 1. HVAD ER NLRP12 ASSOCIERET PERIODISK FEBER? 1.1 Hvad er det? NLRP12 associeret periodisk feber er en genetisk

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

til patienter med svær aktiv sygdom, som ikke tidligere er blevet behandlet med methotrexat,

til patienter med svær aktiv sygdom, som ikke tidligere er blevet behandlet med methotrexat, EMA/502328/2014 EMEA/H/C/000955 EPAR - sammendrag for offentligheden tocilizumab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til Gigtmedicin Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til lindre og behandle gigt. Der findes mange former for gigt. Her omtales medicin til slidgigt og leddegigt. SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste

Læs mere

- om akut smertebehandling

- om akut smertebehandling Patientinformation - om akut smertebehandling - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Rev. okt. 2005 Information om akut smertebehandling Når du er kommet til skade og f.eks.

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Otezla 10 mg filmovertrukne tabletter Otezla 20 mg filmovertrukne tabletter Otezla 30 mg filmovertrukne tabletter Apremilast Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

En guide til din behandling med PLENADREN (HYDROCORTISON) -tabletter med modificeret udløsning

En guide til din behandling med PLENADREN (HYDROCORTISON) -tabletter med modificeret udløsning En guide til din behandling med PLENADREN (HYDROCORTISON) -tabletter med modificeret udløsning Oplysninger om din hydrocortisonsubstitutionsbehandling for binyreinsufficiens. VIGTIGT Denne vejledning erstatter

Læs mere

Udgiftspres på sygehusområdet

Udgiftspres på sygehusområdet Kapitel 4 39 Udgiftspres på sygehusområdet Sundhedsudgifterne er stigende. Det er en udvikling, som kendes fra hele den vestlige verden, og som blandt andet er analyseret af OECD. I dette kapitel gennemgås

Læs mere

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster Scopolamin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Du kan få Scopoderm uden recept. For at

Læs mere

Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti)

Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Patientinformation Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Velkommen til Vejle Sygehus Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling 1 2 Brystoperation hos Mænd (Gynækomasti) Husk at du er velkommen til at tage en

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

Behandling af Crohns sygdom

Behandling af Crohns sygdom Til patienter og pårørende Behandling af Crohns sygdom med lægemidlet Metotrexat Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Daghospital, Tønder Medicinsk Center 2 Crohns sygdom - Metotrexat Hvad er Metotrexat?

Læs mere

Tennisalbue. Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk

Tennisalbue. Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk Tennisalbue Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 2 Operation for tennisalbue/golfalbue (epicondylitis lateralis/medialis humeri) De sener

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell, depotplaster. Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell, depotplaster. Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell, depotplaster Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få

Læs mere

Kronisk ikke-bakteriel knoglebetændelse (CNO/CRMO)

Kronisk ikke-bakteriel knoglebetændelse (CNO/CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Kronisk ikke-bakteriel knoglebetændelse (CNO/CRMO) Version af 2016 1. HVAD ER CNO/CRMO 1.1 Hvad er det? Kronisk rekurrent multifokal osteomyelitis (CRMO) er

Læs mere

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Godkendt dato: 01.11.2015 Revisionsdato: 01.11.2019 Udløbsdato: 31.10.2020 Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Nan Sonne, overlæge,

Læs mere

Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse

Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse Kort om ECT Information til patienter og pårørende om behandling og bedøvelse 2 Hvad er ECT-behandling? Behandling med ECT anvendes ved forskellige typer af psykisk sygdom, specielt når patienterne har

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tempel, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Tempel, hårde kapsler 16. april 2009 PRODUKTRESUMÉ for Tempel, hårde kapsler 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tempel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder: 90-100 mg ekstrakt (som tørekstrakt, raffineret)

Læs mere

Tumor nekrose faktor receptor associeret periodisk syndrom (TRAPS) eller familiær irsk feber

Tumor nekrose faktor receptor associeret periodisk syndrom (TRAPS) eller familiær irsk feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Tumor nekrose faktor receptor associeret periodisk syndrom (TRAPS) eller familiær irsk feber Version af 2016 1. HVAD ER TRAPS 1.1 Hvad er det? TRAPS er en

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

= = == INDLÆGSSEDDEL. Link tyggetabletter virker ved at neutralisere syren i mavesækken.

= = == INDLÆGSSEDDEL. Link tyggetabletter virker ved at neutralisere syren i mavesækken. INDLÆGSSEDDEL LINK Tyggetabletter 700 mg og 1100 mg Læs denne information godt igennem, inden du begynder at tage medicinen Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

Slidgigt GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt Slidgigt Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Nyeste version af denne indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.

Nyeste version af denne indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN PENTASA, rektalvæske, suspension (klysma), 1 g mesalazin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Behandling af Dupuytrens Kontraktur (Kuskefingre)

Behandling af Dupuytrens Kontraktur (Kuskefingre) Patientinformation Behandling af Dupuytrens Kontraktur (Kuskefingre) - med XIAPEX Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Behandling af Dupuytrens Kontraktur med XIAPEX (Kuskefingre)

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Reagér på bivirkninger

Reagér på bivirkninger Reagér på bivirkninger - Og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 Indhold 1. Indledning 2. Introduktion til slides 3. Opfølgning på undervisning

Læs mere

Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban)

Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban) Nyt om Pradaxa (dabigatran etexilat) og Xarelto (rivaroxaban) Indledning Sundhedsstyrelsen samarbejder med Forskningens Hus, Trombosecenter Aalborg, om monitoreringen af en gruppe af blodfortyndende midler,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. TOBRADEX 3 mg/ml / 1mg/ml øjendråber, suspension. tobramycin og dexamethason

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. TOBRADEX 3 mg/ml / 1mg/ml øjendråber, suspension. tobramycin og dexamethason INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN TOBRADEX 3 mg/ml / 1mg/ml øjendråber, suspension tobramycin og dexamethason Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Patientinformation. Ganglion. Seneknude. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg

Patientinformation. Ganglion. Seneknude. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Patientinformation Ganglion Seneknude Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag til ganglion Et ganglion er en knude, som indeholder en geléagtig væske, og

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL 41 ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT I PRODUKTRESUMÉ OG INDLÆGSSEDDEL FOR PRODUKTER INDEHOLDENDE CABERGOLIN 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Følgende

Læs mere

Udgivet af Line Christensen, fra: SkrevetafFysioterapeuten.dk Kontakt:

Udgivet af Line Christensen, fra: SkrevetafFysioterapeuten.dk Kontakt: Udgivet af Line Christensen, fra: SkrevetafFysioterapeuten.dk Kontakt: kontakt@skrevetaffysioterapeuten.dk Indledning Jeg har lavet denne Smertedagbog for at hjælpe dig med at få et overblik over dine

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 16 mg suppositorier ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Medicinoverforbrugshovedpine - Når piller mod hovedpine giver hovedpine

Medicinoverforbrugshovedpine - Når piller mod hovedpine giver hovedpine Medicinoverforbrugshovedpine - Når piller mod hovedpine giver hovedpine Denne brochure er lavet i samarbejde med Dansk Hovedpinecenter, Migræne & Hovedpineforeningen og Danmarks Apotekerforening. Når piller

Læs mere

Medicinoverforbrugshovedpine - Når piller mod hovedpine giver hovedpine

Medicinoverforbrugshovedpine - Når piller mod hovedpine giver hovedpine Medicinoverforbrugshovedpine - Når piller mod hovedpine giver hovedpine Denne brochure er lavet i samarbejde med Dansk Hovedpinecenter, Migræne & Hovedpineforeningen og Danmarks Apotekerforening. Når piller

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresume og indlægsseddel Bemærk: Ændringerne til produktresume og indlægsseddel skal, om nødvendigt, efterfølgende opdateres af den relevante nationale myndighed

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA)

Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA) Baggrundsnotat for biologisk behandling af juvenil idiopatisk artritis (JIA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Regionspsykiatrien Randers 2011 sidst revurderet september 2011 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Xolair (omalizumab)

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Patientinformation Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Behandlingsforløbet Mange kvinder oplever, at graviditeten går

Læs mere

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn Inspirationsmateriale til drøftelse af rammerne for brug af alkohol i kommunale institutioner med børn Rammer for brugen af alkohol som led i en alkoholpolitik i kommunale institutioner med børn Indledning

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS)

Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) Version af 2016 1. HVAD ER CAPS 1.1 Hvad er det? Cryopyrin Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) består

Læs mere

RADS Behandlingsvejledning: 2. generations immunmodulerende behandling af psoriasis og psoriasisartropati Side 1 af 6

RADS Behandlingsvejledning: 2. generations immunmodulerende behandling af psoriasis og psoriasisartropati Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 1. HVAD ER BØRNELEDDEGIGT (JIA) 1.1 Hvad drejer det sig om? Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA)

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU TAGER CENTYL MITE MED KALIUMKLORID

2. VIGTIG INFORMATION SOM DU SKAL LÆSE, FØR DU TAGER CENTYL MITE MED KALIUMKLORID Centyl mite med kaliumklorid, filmovertrukne tabletter bendroflumethiazid 1,25 mg / kaliumklorid 573 mg Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

QEQQATA KOMMUNIA Ilinniartitaanermut immikkoortortaq Området for Uddannelse

QEQQATA KOMMUNIA Ilinniartitaanermut immikkoortortaq Området for Uddannelse Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver, dagplejen og fritidshjem, i Qeqqata Kommunia Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver, dagpleje og fritidshjem i Qeqqata Kommunia

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter Primidon

Indlægsseddel: Information til brugeren. Primidon ERA, 50 og 250 mg tabletter Primidon Indlægsseddel: Information til brugeren Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter Primidon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse

Læs mere

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Patientinformation Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling Berit Schiøttz-Christensen Spondylartritis Spondyloarthropathy or Spondyloarthritis Rygsmerter hvor mange?

Læs mere

Diagnostik og behandling af hovedpine

Diagnostik og behandling af hovedpine Diagnostik og behandling af hovedpine Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Information til patienter Diagnostik og behandling af hovedpine

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Operation for Vandbrok

Operation for Vandbrok Operation for Vandbrok Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk 1 Hvad er Vandbrok? Vandbrok kaldes og også for hydrocele. Det er en væskesamling

Læs mere

Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler

Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler 17 December 2015 EMA/PRAC/835771/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Ny ordlyd af produktinformation uddrag af PRAC's anbefalinger om signaler Vedtaget den 30. november-3. december

Læs mere

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester

Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester Sp 1 Føtale respirationsbevægelser påvist ved UL skanning i 3.trimester A: Ses typisk ved føtalt stress (fosteret gisper) B: Udtrykker at fosteret trives godt (har overskud til at træne lungerne ) C: Tyder

Læs mere

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden.

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden. Medicinhåndtering Ansvar: 1. Lægen har ansvar for ordinering af receptpligtig medicin. Når lægen har ordineret medicin til en patient, kan enhver varetage medicingivningen, såfremt den ordinerende læge

Læs mere

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pamol flash uden recept. For

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Patientombuddets Klagecenter Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Oplæg til Temadag på Herlev Hospital den 20. November 2012 ved cand. jur, specialkonsulent Katrine Bosmann

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 31. august 2007 kl. 9.00 til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 31. august 2007 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 31. august 2007 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: Case: Fru Nielsen på 56 år har lige gennemgået en tarmoperation. Postoperativt får hun pga. stærke smerter en kombination af morphin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Vi har på Fod og ankel sektoren i Århus anvendt STAR ankelprotesen siden 1998. Frem til 1. juli 2008 havde vi indsat 188 ankelledsproteser.

Vi har på Fod og ankel sektoren i Århus anvendt STAR ankelprotesen siden 1998. Frem til 1. juli 2008 havde vi indsat 188 ankelledsproteser. 1 Vi har på Fod og ankel sektoren i Århus anvendt STAR ankelprotesen siden 1998. Frem til 1. juli 2008 havde vi indsat 188 ankelledsproteser. Der var 15 som var skiftet eller fjernet heraf 6 hos slidgigtpatienter

Læs mere

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin

Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Medicinsk behandling af børnegigt (juvenil idiopatisk artrit) Troels Herlin Korrespondence: Troels Herlin Professor, overlæge, dr.med. Børneafdelingen Århus Universitetshospital Skejby 8200 Århus N 1 Juvenil

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Laparotomi. Patientinformation.

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Laparotomi. Patientinformation. Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Laparotomi Patientinformation www.koldingsygehus.dk En laparotomi er en operation, hvor bugvæggen åbnes. Ved operationen kan du eksempelvis få fjernet cyster, æggestok,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Canesten, creme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Canesten, creme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren Canesten, creme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Hjertekarsygdomme, dårlige øjne og nyreproblemer. Det er blot nogle af de sygdomme, som sender folk til lægen, hvorefter de kommer hjem med ikke blot én, men hele

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

årsrapport 2010: eksperimentel behandling

årsrapport 2010: eksperimentel behandling årsrapport 2010: eksperimentel behandling 2011 Årsrapport 2010: Eksperimentel behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Eksperimentel behandling; Kræftbehandling;

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

CHB Dato 11-04-2016 Sagsnr. 4-1611-21/1 7222 7824

CHB Dato 11-04-2016 Sagsnr. 4-1611-21/1 7222 7824 CHB Dato 11-04-2016 Sagsnr. 4-1611-21/1 7222 7824 Meddelelse til landets fødesteder, klinisk genetiske afdelinger, CF-centre m.fl. om implementering af national screening for cystisk fibrose via hælblodprøven

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere