ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER"

Transkript

1 ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Beregning af skudstøj Orientering nr. 41 BSG/CB/JJ/ilk 31. juli 2009 Miljøstyrelsens forskellige vejledninger Forskellige beregningsmetoder Hvordan udføres beregninger i praksis? Indhold 1. Indledning Gældende vejledninger og dokumenter angående skydebaner og skudstøj...2 Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995: Skydebaner, marts 1995 [1]...2 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995: Beregning og måling af støj fra skydebaner, marts 1995 [2] Andre dokumenter om beregning af skudstøj Sammenligning af beregningsmodeller...6 Sammenligning af metoderne...6 Sammenfatning af sammenligningen Støjberegninger ved anvendelse af nye støjberegningsprogrammer...11 Fastlæggelse af kildestyrke på baggrund af udgangsværdien...11 Direktivitet...11 Hvor finder man udgangsværdierne i frekvensbånd?...13 Vegetationsdæmpning...13 Skærmvirkning...13 Skydeblændere Opsummering Referencer...15 Appendix 1 - Udgangsværdier i 1/1-oktavbånd...16 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger c/o DELTA Venlighedsvej Hørsholm Tlf.: Fax: RL 21/09

2 1. Indledning Administration af støj fra skydebaner håndteres efter Miljøstyrelsens vejledninger 1/1995 [1] og 2/1995 [2]. I [2] er der anvist en metode til beregning af støj fra skydebaner, nomogrammetoden samt henvist til beregningsprogrammet SKUDD udviklet af det norske konsulentfirma Kilde Akustikk A/S. Beregningsprogrammet beregner støj fra skydebaner i 1/1-oktavbånd efter principperne i [2]. Vejledningen og beregningsprogrammet er fra 1995, og det er ikke længere muligt at købe SKUDD. Da der nu i højere grad ønskes optegnet detaljerede støjkonsekvensområder om skydebanerne, ser denne orientering på andre og mere tidssvarende muligheder for at udføre støjberegningerne. 2. Gældende vejledninger og dokumenter angående skydebaner og skudstøj Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995: Skydebaner, marts 1995 [1] Skydebanevejledningen beskriver både, hvordan støjkonsekvensområdet omkring skydebaner bestemmes i forbindelse med støjkortlægning/planlægning, og hvordan miljøgodkendelse af skydebaner håndteres. I vejledningen er der opstillet støjgrænser, der afhænger af antallet af dage/aftener, hvor der skydes. Desuden prioriteres beregning af støjbelastninger fra skydebaner over støjmålinger på grund af den store usikkerhed på målingerne og det omfattende arbejde, der skal til for at nedbringe usikkerheden. Vejledningen beskriver også muligheder for dæmpning af skudstøj. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995: Beregning og måling af støj fra skydebaner, marts 1995 [2] Vejledningen indeholder en bearbejdet oversættelse af den fælles nordiske beregningsmetode samt data for kildestyrken af i alt 125 håndvåben. Af overskuelighedsgrunde benyttes dog sædvanligvis ét af 10 typiske, udvalgte våben (våbenklasser) ved beregninger. Desuden beskriver vejledningen principperne for måling af skudstøj. Beregningsmetoden er udelukkende gældende for skudstøj og har nogle forudsætninger, som er anderledes end ved beregning af industristøj: Kombinationen af skærmning og vegetationsdæmpning må ikke overskride 20 db. Der kan kun indregnes virkningen af én skærm. Ved flere skærme indregnes den mest effektive skærm. Vegetationsdæmpningen er højere for skudstøj, hvilket skyldes, at det er et maksimalniveau, der beregnes. 2

3 Med henblik på måling af kildestyrker for håndvåben er der i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 [2] anført: Måling og databehandling ved bestemmelse af udgangsværdi (kildestyrke) og frekvensklasse for sådanne nye/ukendte våben eller ammunitionstyper kræver særlig akustisk ekspertise, hvorfor målinger og det udførende laboratorium/institut skal godkendes af Miljøstyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Brev fra Miljøstyrelsen til kommuner m.v. J.nr. M 171/ af 3. juni 1998 [3] Brevet omhandler, hvorledes skydebaners aktivitetsomfang opgøres, om rammegodkendelse af skydebaner kan opnås, om en skydebane er ny eller eksisterende m.v. Brevet kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside under støj/regler og vejledninger. Beregning af støj fra skydebaner med flere standpladser Det har ved fortolkningen af [2] været diskuteret, hvad middelskudretningen er for flugtskydningsbaner. I Spørgsmål og Svar på Referencelaboratoriets hjemmeside er dette uddybet: Uanset typen af skydebane (trap, skeet, jagt eller andet) skal der i beregningerne benyttes middelskudretningen for den standplads, der giver det højeste bidrag. Er der tale om flere immissionspunkter, gælder denne betragtning for hvert af immissionspunkterne. Med fx 6 standpladser og 5 immissionspunkter kan det altså være nødvendigt at vurdere op til 30 kombinationer af standplads og immissionspunkt for at vælge den standplads, der giver det højeste bidrag i hvert immissionspunkt. Forsvarets øvelsesområder For Forsvarets øvelsesområder er der på grund af de specielle aktiviteter udarbejdet særskilte retningslinjer. Miljøstyrelsens vejledning 8/1997: Beregning af støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesområder beskriver den anbefalede fremgangsmåde. I Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 21/1999: Støj fra tunge våben og håndvåben på øvelsesområder gives baggrunden for anbefalingerne og en række kildedata til brug for beregningerne. Disse områder er ikke omtalt i denne orientering. 3. Andre dokumenter om beregning af skudstøj Noise from Shooting Ranges. A nordic prediction Method for small-bore Weapons. Kilde Rapport nr. 73 a, maj 1984 [4] Denne rapport danner grundlag for nomogrammetode i Vejledning 2/1995 [2] og også for 1/1- oktavmetoden i beregningsprogrammet SKUDD. 3

4 Noise from Shooting Ranges, Revision of Joint Nordic Prediction Method. Nordtest project DELTA Rapport AV 412/95, juni 1995 [5] Denne rapport danner grundlag for NT ACOU 099 [7]. Beregning af støj fra skydebaner. Undersøgelse af forskellige beregningsmetoder DEL- TA Rapport AV 295/94 for Forsvarets Bygningstjeneste, april 1994 [6] I rapporten sammenlignes nomogrammetode, 1/1-oktavmetoden fra SKUDD og Industristøjmetoden fra ILYD (General Prediction Method (GPM)). I den forbindelse blev det konstateret at: Både SKUDD og industristøjsmetoden blev udviklet i starten af 1980'erne inden for en række fælles nordiske projekter. Udviklingen foregik for en stor dels vedkommende parallelt. Det har været hensigten, at den lydudbredelsesmodel, som indgik i GPM, med tiden skulle være grundlaget for samtlige øvrige nordiske beregningsmetoder, og den indgår ud over i SKUDD også i beregningsmetoderne for togstøj og for støj fra motorsportsbaner. Imidlertid er der opstået mindre afvigelser mellem SKUDD og GPM som en følge af det parallelt fortløbende arbejde. Efter at udviklingen af SKUDD blev standset for at undgå yderligere modifikationer af de nomogrammer, som benyttes til beregninger i enkle situationer, og som er den offentliggjorte udgave af SKUDD, er der indført følgende ændringer i GPM: Beregning af terrænkorrektionen er modificeret i 63 Hz-oktavbåndet, hvorved den bliver 3 db lavere. Dette er sket for at opnå overensstemmelse med metoderne for kildestyrkemåling og har kun undtagelsesvist betydning for beregningsresultater. Beregning af luftabsorption udføres ikke ved 1/1-oktavcenterfrekvensen, men ved centerfrekvensen for det laveste 1/3-oktavbånd. Ændringen er sket, for at beregningsresultaterne skal ligge til den miljømæssigt sikre side for almindelig industristøj, som sædvanligvis er overvejende lavfrekvent. Beregning af skærmkorrektionen udføres ikke ved 1/1-oktavcenterfrekvensen, men ved centerfrekvensen for det laveste 1/3-oktavbånd, jf. ovenfor. Konsekvensen er, at for simple situationer giver programmet ILYD konsekvent højere niveauer, end der opnås med SKUDD. Afvigelserne mellem SKUDD og ILYD er dog ikke større end de afvigelser, der kan optræde mellem SKUDD og nomogrammetoden. Det konkluderes dog, at afvigelserne mellem SKUDD og ILYD (forudsat at vegetationsdæmpningen tages fra nomogrammetoden) ligger mellem -1,5 db og +0,3 db. Dette medfører, at der i [2] er anført, at Miljøstyrelsen finder, at de to PC-baserede metoder (SKUDD og ILYD med modificeret vegetationsdæmpning) begge kan anvendes til beregning af støj fra skydebaner. 4

5 Nordtest-metode NT ACOU 099 Shooting Ranges: Prediction of Noise [7] Nordtest-metoden anviser en 1/1-oktav beregningsmetode for skudstøj for håndvåben. Metoden er i alt væsentlighed bygget op som den fælles nordiske beregningsmetode for industristøj, som den er beskrevet i Vejledning 5/1993 [8]. Der er dog mindre afvigelser for luftabsorption, vegetationsdæmpning og skærmvirkning. Ud over den almindeligt benyttede beregningsmetode, der gælder for våbnenes mundingsstøj, er der anført en overslagsmæssig beregningsmetode for overlydsstøj fra håndvåben, hvor projektilerne har overlydshastighed. Denne metode kan anvendes til at forudsige, i hvilke områder omkring en skydebane der kan være risiko for overlydsstøj. Beregningen af overlydsstøj bør dog i kritiske situationer følges op med en kontrolmåling, da metoden er meget følsom i yderkanterne af de områder, hvor overlydsstøjen kan forventes at optræde. Modellen for beregning af overlydsstøj er sammen med modellen for mundingsstøj så vidt vides kun implementeret i beregningsprogrammet NoMeS, der udvikles og forhandles af Kilde Akustikk. Vegetationsdæmpning: I NT ACOU 099 er der indført et ekstra dæmpningsled svarende til, at skudstøj vurderes med tidskonstant I, mens industristøj vurderes som en middelværdi over et givet tidsinterval. I forhold til koefficienterne i Tabel i [8], der gælder for en trægruppe (ugennemsigtig) med en dybde på 50 m, adderes et led på 1,25 db ved alle frekvenser. Hvis industristøjsmodellen anvendes, undervurderes vegetationsdæmpningen med op til 5 db ved en vegetationsdybde på 200 m. Der en øvre grænse for vegetationsdybden på 200 m i NT ACOU 099, ligesom i industristøjsmodellen GPM. I enkelte beregningsprogrammer indsættes vegetationsdæmpningen som en værdi, der gælder ved alle frekvenser; dette er ikke i overensstemmelse med GPM. Skærmvirkning: Skærmvirkning for enkeltskærme er ens i Nordtest-metoden og i GPM. Når der er tale om dobbeltskærme, regnes virkningen af begge skærme kun med i Nordtestmetoden, når den ene skærm ligger tæt på kilden, fx sidevolden på en skiveskydningsbane, en ekstra støjskærm, der ikke er en del af skydehuset eller en lokal skærmning omkring standpladsen på en flugtskydningsbane. Den anden skærm kan så være en del af terrænet og skal ligge længere væk. Det anføres, at 2 skærme, som begge udgøres af terrænet, ikke kan regnes som 2 skærme, men at den mest effektive skærm anvendes. Dette kan være vanskeligt at kontrollere i praksis i nogle af de store beregningsprogrammer. I Appendix B af NT ACOU 099 findes indsætningsdæmpningen for forskellige typer af skydehuse og frembygninger. I Appendix C er der anført en metode til bestemmelse af kildestyrke af håndvåben. I et brev af 2. juli 1997 fra Miljøstyrelsen til De Danske Skytteforeninger [9] anføres, at det er Miljøstyrelsens opfattelse, at Nordtest-metoden er udtryk for den nyeste viden på området, og at den tillades anvendt som alternativ til metoden i Vejledning 2/1995. Det anføres endvidere, 5

6 at i de fleste praktiske tilfælde vil der ikke være betydende forskel mellem resultater beregnet ved brug af den nye og den hidtidige metode, men i situationer, hvor der forekommer betydende støjbidrag fra projektiler med overlydshastighed, mere end ét betydende skærmende objekt under lydens udbredelse, skydehuse med bedre lyddæmpende egenskaber end type Z i Vejledning 2/1995, eller betydende bidrag af reflekteret skudstøj, vil den nye metode efter Miljøstyrelsens mening give mere nøjagtige og retvisende resultater end beregningsmetoden i Vejledning 2/ Sammenligning af beregningsmodeller De tilgængelige beregningsmodeller, der findes for skudstøj, er: 1. Nomogrammetoden beskrevet i [2] (og [4]) 2. 1/1-oktav metoden baseret på metoderne i [2] og [4] og implementeret i SKUDD 3. Industristøjsmetoden GPM, beskrevet i [8] og implementeret i ILYD, SoundPLAN m.fl. 4. Nordtest-metoden NT ACOU 099, beskrevet i [5] og [7] og implementeret i NoMeS. Sammenligning af metoderne Der er foretaget sammenligning af nomogrammetoden, SKUDD 3.5, ILYD ver og SoundPLAN ver Det har ikke været muligt at afprøve NoMeS. Sammenligningen er foretaget for flere situationer, der er illustreret i Figur 1 og Figur 2. Disse situationer illustrerer typiske situationer, men er ikke udtømmende. Resultatet af sammenligningen er vist i Tabel 1. Den anvendte udgangsværdi er for type 3 våben, som angivet i SKUDD 3.5, i retningen 0. A- vægtningen i programmet SKUDD er afrundet til hele db; samme korrektion er anvendt her for at sikre at sammenligningen kun beskriver forskelle i metoderne. 6

7 Beregningspunkt R1 R2 R3 R3 R4 R4 R5 Situation Simpel. Porøst terræn Delvist hårdt terræn Skov Skov og skærm Terrænskærm Terrænskærm og lokalskærm Sidevold SKUDD ,4 72,5 73,8 63,9 71,3 66,3 61,3 Nomogram 75,5 72,0 73,0 64,0 70,5 65,5 62,0 ILYD 77,1 72,5 79,2 70,0 72,1 62,8 62,6 SoundPLAN 77,1 72,5 58,3 49,4 72,1 62,8 62,8 Max 77,1 72,5 79,2 70,0 72,1 66,3 62,8 Min 75,5 72,0 58,3 49,4 70,5 62,8 61,3 Max-Min 1,6 0,5 20,9 20,6 1,6 3,5 1,5 Tabel 1 Beregnede værdier for L pa,i for forskellige situationer og med forskellige metoder. Beregningerne er baseret på type 3-våben med frekvensfordeling fra SKUDD 3.5 for retningen 0 grader. Beregningspunkterne R1 og R2 beskriver simple lydudbredelsesforhold med blødt og delvist hårdt terræn, illustreret som en sø i Figur 1. R3 beskriver virkningen af skov med en effektiv højde på 20 m med og uden lokal skærm. R4 beskriver en situation, hvor terrænet netop skærmer (kotehøjde af bakken er 10 m, h eff = 0) kombineret med en lokal skærm. De lokale skærme har en højde på 3 m og er i SKUDD indsat som sideskærm. Skærmene er dimensioneret med en længde, så der ikke forekommer væsentlig sidediffraktion. I nomogrammetoden og SKUDD er det en forudsætning for, at skærmen kan indregnes. I både ILYD og SoundPLAN kan sidediffraktion indgå, og det er muligt at indregne virkningen af kortere skærme. Resultaterne i Tabel 1 viser i de fleste situationer en god overensstemmelse mellem metoderne. Spektrene af de beregnede støjniveauer viser, at luftabsorptionen for de valgte situationer er ca. 1 db lavere i industristøjsmetoderne end i skudstøjsmetoderne. De store afvigelser optræder i eksemplerne med vegetationsdæmpning. Her benytter ILYD-korrektionerne for industristøj, hvorved støjniveauet beregnes ca. 5 db for højt, og SoundPLAN benytter en fast korrektion pr. meter uden en maksimal grænse for vegetationsdæmpningen. I SoundPLAN-beregningerne er vegetationsdæmpningen sat til 0.05 db/m, som er en middelværdi af værdierne fra nomogrammodellerne for dæmpning af skudstøj i skov. Vegetationsdæmpningen i eksemplet er i SoundPLAN beregnet til 25 db. Den maksimale tilladte virkning er ca. 10 db, og hvis der korrigeres for dette, kommer SoundPLAN i overensstemmelse med SKUDD og nomogrammetoden. 7

8 For tilfældet R4 med dobbeltskærmning fra terrænskærm og lokal skærm er princippet i nomogrammetode og SKUDD, at kun den mest effektive skærm vælges, mens ILYD og Sound- PLAN er i overensstemmelse med NT ACOU 099, der giver mulighed for at beregne den kombinerede effekt af flere skærme i stor indbyrdes afstand. Sammenfatning af sammenligningen Grundlæggende er der god overensstemmelse mellem metoderne, bortset fra de problemområder der er identificeret: vegetation og dobbeltskærmning. Nomogrammetoden fungerer uden problemer, men giver ikke mulighed for beregning af dobbeltskærmning, hvilket kan tillades ved brug af NT ACOU 099. Den effektive udstrækning af vegetation skal beregnes manuelt ud fra lydbanehøjder, hvilket er kompliceret. Lydbanehøjden er påvirket af skærme. SKUDD, som indeholder en 1/1-oktavmetode, fungerer uden problemer, men indeholder ikke muligheden for dobbeltskærmning. Den effektive udstrækning af vegetationen beregnes automatisk i programmet. ILYD (GPM) er en 1/1-oktavmodel og fungerer for de fleste situationer, men vegetationsdæmpningen skal beregnes separat evt. fra nomogrammetoden eller Nordtest-metoden. Beregning af dobbeltskærmning i henhold til NT ACOU 099 er inkluderet. SoundPLAN (GPM) er en 1/1-oktavmodel og fungerer for de fleste situationer. Vegetationsdæmpningen håndteres som en fast dæmpning pr meter ved alle frekvenser (hvilket ikke er i overensstemmelse med GPM). Dæmpningen kan vælges, så den i gennemsnit stemmer med modellen for skudstøj. Den effektive udstrækning af vegetationen bestemmes automatisk. Problemet er, at der ikke kan fastsættes en øvre grænse for vegetationens udstrækning (200 m), og den samlede vegetationsdæmpning kan blive meget højere end tilladt. Som det kan ses af ovenstående, er ingen af modellerne/programmerne velfungerende for alle situationer. Specielt hvis der er tale om støjkonsekvensområder. Der har ikke været mulighed for at teste NoMeS, men det forventes, at dette program vil beregne problemfrit i henhold til NT ACOU 099, men programmet indeholder ikke kildedata for de danske våben, der indgår i SKUDD og i [2]. Når det drejer sig om punktberegninger kan alle programmerne anvendes, og det er muligt at kontrollere om vegetationsdæmpning og skærmning er i overensstemmelse med NT ACOU 099. Når der beregnes støjkonsekvensområder, er det ønskeligt at anvende større beregningsprogrammer som SoundPLAN o. lign. Det er så nødvendigt at supplere med punktberegninger i udvalgte områder for at sikre, at vegetationsdæmpningen ikke overstiger virkningen af 200 m effektiv skov, og at der ikke optræder dobbeltskærmning fra terrænet. 8

9 Figur 1 Setup af beregningseksempler. 9

10 Figur 2 Nærbillede af standpladsen med sideskærme og vegetationsbælte. 10

11 5. Støjberegninger ved anvendelse af nye støjberegningsprogrammer Fastlæggelse af kildestyrke på baggrund af udgangsværdien I Miljøstyrelsens vejledninger 1 [1] og 2 [2] fra 1995 er støjen fra håndvåben givet som udgangsniveauet i 10 m afstand fra mundingen i 5 forskellige retninger. For at kunne anvende ILYD og andre programmer, der regner efter GPM, er det nødvendigt at omregne til en praktisk anvendelig kildestyrke. Da både udgangsværdien og kildestyrken er fritfeltværdier, kan kildestyrken beregnes ved at addere 31 db til udgangsværdien. Direktivitet Skudstøj er stærkt retningsafhængig. Måling af udgangsværdier foretages i 5 retninger, der repræsenterer retningerne 0, 45, 90, 135 og 180 grader i forhold til skudretningen. I retninger mellem disse hovedretninger interpoleres lineært. Det kan være et ganske omfattende arbejde at fremstille direktivitetsdata for de mange typer af skydevåben. For skiveskydningsvåben, som kan benyttes i forskellige typer af skydehuse, der både virker skærmende i visse retninger og reflekterende i andre, bliver det yderligere kompliceret. Der kan naturligvis i regneark laves simple rutiner, hvor man indtaster en vinkel, og der automatisk beregnes en kildestyrke, som så kan overføres til ILYD. I de større beregningsprogrammer kan der tages udgangspunkt i kildestyrken i skudretningen. Der knyttes så en frekvensafhængig direktivitet til kilden. Dermed er det muligt at gennemføre beregningerne uden ekstra arbejde. Blot skal skudretningen knyttes til kilden som hovedretningen for direktiviteten. Eksempel på direktiviteten for Type 3-våben uden skydehus er vist i Tabel 2. 11

12 Retningsvirkning ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10-0,4-0,7-0,9-0,1-0,5-0,4-0,4-0,2 20-0,8-1,3-1,7-0,2-1,1-0,8-0,7-0,5 30-1,3-2,0-2,6-0,3-1,6-1,1-1,1-0,7 40-1,7-2,7-3,5-0,4-2,1-1,5-1,4-1,0 50-2,8-3,8-4,6-1,1-2,7-1,9-1,7-1,0 60-4,7-5,5-6,1-2,2-3,3-2,2-2,0-0,9 70-6,6-7,1-7,5-3,3-3,8-2,6-2,3-0,8 80-8,4-8,8-9,0-4,4-4,4-2,9-2,6-0, ,3-10,4-10,4-5,5-5,0-3,3-2,9-0, ,2-11,1-11,7-7,4-6,6-4,6-3,3-1, ,2-11,8-12,9-9,2-8,1-5,9-3,8-1, ,1-12,5-14,2-11,1-9,7-7,2-4,2-2, ,0-13,2-15,5-13,0-11,2-8,5-4,7-2, ,6-13,6-15,9-13,7-12,3-9,8-5,7-3, ,9-13,9-15,6-13,4-12,9-11,0-7,3-5, ,2-14,2-15,3-13,1-13,4-12,1-9,0-7, ,5-14,4-15,0-12,7-14,0-13,3-10,6-8, ,8-14,7-14,7-12,4-14,6-14,5-12,2-10, ,5-14,4-15,0-12,7-14,0-13,3-10,6-8, ,2-14,2-15,3-13,1-13,4-12,1-9,0-7, ,9-13,9-15,6-13,4-12,9-11,0-7,3-5, ,6-13,6-15,9-13,7-12,3-9,8-5,7-3, ,0-13,2-15,5-13,0-11,2-8,5-4,7-2, ,1-12,5-14,2-11,1-9,7-7,2-4,2-2, ,2-11,8-12,9-9,2-8,1-5,9-3,8-1, ,2-11,1-11,7-7,4-6,6-4,6-3,3-1, ,3-10,4-10,4-5,5-5,0-3,3-2,9-0, ,4-8,8-9,0-4,4-4,4-2,9-2,6-0, ,6-7,1-7,5-3,3-3,8-2,6-2,3-0, ,7-5,5-6,1-2,2-3,3-2,2-2,0-0, ,8-3,8-4,6-1,1-2,7-1,9-1,7-1, ,7-2,7-3,5-0,4-2,1-1,5-1,4-1, ,3-2,0-2,6-0,3-1,6-1,1-1,1-0, ,8-1,3-1,7-0,2-1,1-0,8-0,7-0, ,4-0,7-0,9-0,1-0,5-0,4-0,4-0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tabel 2 Direktivitet i 1/1-oktavbånd for Type 3-våben uden skydehus. 12

13 Hvor finder man udgangsværdierne i frekvensbånd? DELTA har foretaget måling på en lang række håndvåben for Forsvaret og Miljøstyrelsen. Rapporterne over disse data er ikke umiddelbart tilgængelige. Udgangsværdierne for de 11 våbenklasser, som indgår i SKUDD, er inkluderet i Bilag 1 til denne orientering Vegetationsdæmpning Vegetationsdæmpningen er den væsentligste forskel på skudstøjmetoderne som beskrevet i [2] og [7] og industristøjmetoden GPM beskrevet i [8]. Ved beregning af støjen i enkelte punkter er det muligt at tage vegetationsdæmpningen fra [2] eller [7] og i øvrigt beregne de øvrige forhold med ILYD eller tilsvarende programmer. I nogle programmer er det muligt at ændre vegetationsdæmpningen. I så fald kan man tage værdierne fra [7] i 1/1-oktavbånd og beregne støjniveauet direkte. Hvis programmet kun tillader at indtaste en værdi, der gælder ved alle frekvenser, kan man bruge værdierne fra Figur 14 i [2]. Hvis man udregner hældningen på de 3 kurver fås vegetationsdæmpningen til ca. 0,045, 0,05 og 0,055 db pr. m afhængigt af våbentypen. Som et enkelt kompromis kan man vælge 0,05 som gældende for alle våbentyper. Det gælder dog stadig, at der er en begrænsning på, hvor meget skovdæmpning der må indregnes. Man kan naturligvis indsætte, så meget skov man vil, men der må kun indregnes virkningen af 200 m. Det vil sige maksimalt 9-11 db for de enkelte våbentyper. Skærmvirkning Ved beregning af støjbelastningen er det som tidligere nævnt vigtigt at sikre, at der ikke optræder dobbeltskærmning fra terrænet. Derudover er det vigtigt, at virkningen af en sideskærm ikke indgår både i direktiviteten af kilden og som en selvstændig støjskærm. Skydeblændere På skiveskydningsbaner, især langdistancebaner, er der af sikkerhedsmæssige årsager opstillet skydeblændere, der populært sagt er en skærm, som ikke når ned til terræn. Skydeblænderne skal sikre, at vildfarne projektiler ikke kommer ud i omgivelserne. Det er ikke muligt i de tilgængelige beregningsmodeller at indregne virkningen af skydeblændere eksakt. Modeller som Nord2000 vil kunne beregne virkningen, men de eksisterende implementeringer af Nord2000 indeholder dog ikke denne mulighed. Bemærk at blænderne giver anledning både til en vis skærmning i retninger tæt på skudretningen og refleksion af lyden i retninger modsat skudretningen. En enkelt skydeblænder giver dog kun sjældent anledning til væsentlig skærmning, mens refleksionsbidraget kan være betydende. Det er således ikke muligt at indregne virkningen præcist. Hvis der er behov for at vurdere virkningen af skydeblænderne både mht. refleksioner og skærmvirkning, kan man indsætte en støjskærm på den første blænders position (hvorved der sandsynligvis sker en overvurdering af blænderens skærmvirkning). Der skal desuden tages hensyn til absorberende beklædning på 13

14 blænderen samt eventuel skærmende virkning af et skydehus. Det er af afgørende betydning, at man dokumenterer, hvorledes dette er gjort, så det er muligt at vurdere rimeligheden i disse modelleringer. 6. Opsummering Nordtest-metoden NT ACOU 099 Edition 2 er den mest udviklede beregningsmodel for skudstøj. Den eneste kendte software implementering af modellen er NoMeS, der udvikles og forhandles af Kilde Akustikk i Norge. For de fleste simplere situationer er det muligt at opnå sammenlignelige resultater både ved anvendelse af nomogrammetoden, SKUDD og Industristøjmetoden (GPM) i forskellige implementeringer med de forbehold for vegetationsdæmpning og dobbeltskærmning, der er nævnt ovenfor. Det er derfor nødvendigt også at dokumentere de overvejelser man har gjort sig i denne forbindelse, når der beregnes støj fra skydebaner. 14

15 7. Referencer [1] Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995: Skydebaner, marts [2] Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995: Beregning og måling af støj fra skydebaner, marts [3] Brev fra Miljøstyrelsen til kommuner m.v. J.nr. M 171/ af 3. juni [4] Noise from Shooting Ranges. A Nordic prediction Method for small-bore Weapons. Kilde Rapport nr 73 a, maj [5] Noise from Shooting Ranges, Revision of Joint Nordic Prediction Method. Nordtest project , DELTA Rapport AV 412/95, juni [6] Beregning af støj fra skydebaner. Undersøgelse af forskellige beregningsmetoder DELTA Rapport AV 295/94 for Forsvarets Bygningstjeneste, april [7] NT ACOU 099 Edition 2: Shooting Ranges: Prediction of Noise, [8] Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder, januar [9] Brev af 2. juli 1997 fra Miljøstyrelsen til De Danske Skytteforeninger: Vedr. støj fra skydebaner, Ref. JJ/TVA/9. 15

16 Appendix 1 - Udgangsværdier i 1/1-oktavbånd Værdierne er lineære (u-vægtede) og med tidskonstant I af lydtrykniveauet i frit felt 10 m fra våbenmundingen. Tabel A1: Våbenklasse 1. Militærriffel (som M/75) og jagtrifler 0 107,9 117,3 123,1 123,4 119,4 116,8 113,5 110, ,2 115,5 121,2 124,0 118,2 115,6 113,1 110, ,1 109,1 114,1 116,9 117,1 114,3 112,1 111, ,8 105,0 108,8 109,4 110,4 108,9 108,2 107, ,6 102,8 105,6 107,7 110,1 106,7 104,8 103,3 Tabel A2: Våbenklasse 2. Let maskingevær (som M/62) 0 107,3 116,6 123,7 126,7 120,4 118,4 115,4 111, ,2 114,5 120,9 125,3 119,9 116,7 114,7 111, ,3 107,9 112,0 113,7 115,1 112,2 111,0 110, ,7 101,0 108,5 109,5 108,2 108,8 109,9 107, ,4 101,6 103,2 106,4 104,3 108,7 105,9 104,5 16

17 Tabel A3: Våbenklasse 3. Skytteforeningsgeværer (7,62 mm og 6,5 mm) 0 107,3 116,5 121,3 119,5 119,0 115,7 112,8 109, ,4 113,5 117,4 119,0 116,6 114,0 111,2 108, ,0 106,1 110,9 114,0 114,0 112,4 109,9 109, ,3 103,0 105,2 105,6 107,0 106,5 107,9 107, ,5 101,8 106,6 107,1 104,4 101,2 100,6 99,6 Tabel A4: Våbenklasse 4. Haglgeværer 0 103,3 108,5 112,2 112,4 104,3 109,0 108,2 106, ,0 105,1 108,5 105,5 103,7 106,8 107,1 104, ,0 97,7 99,2 100,6 100,7 102,3 102,9 102, ,6 92,4 96,2 96,2 97,7 100,1 101,9 96, ,4 90,9 94,2 93,4 95,6 104,4 103,2 97,6 Tabel A5: Våbenklasse 5. Maskinpistol (som 9 mm M/49) 0 87,4 97,6 106,9 113,2 110,6 106,4 105,4 97, ,3 97,4 105,7 111,0 107,9 109,1 107,7 104, ,3 90,9 97,3 102,5 103,0 107,2 104,9 103, ,9 85,3 91,8 95,8 95,6 101,6 100,7 101, ,8 86,4 92,5 97,0 92,1 96,8 93,3 89,5 17

18 Tabel A6: Våbenklasse 6. 9 mm pistol (som M/49) 0 90,9 99,9 109,1 115,5 114,1 108,2 103,8 100, ,5 98,9 108,0 113,9 115,2 110,0 106,2 103, ,6 92,7 100,6 107,5 108,5 105,0 101,1 103, ,6 90,3 95,3 101,3 101,1 101,0 101,4 99, ,4 87,4 93,8 98,7 101,8 95,0 96,9 98,2 Tabel A7: Våbenklasse 7. Skytteforeningspistol cal.32 og cal ,3 92,7 101,8 108,5 109,7 105,7 98,7 98, ,2 91,4 98,6 105,5 107,4 102,8 99,8 98, ,4 81,9 90,8 97,5 99,7 99,1 100,5 96, ,7 77,3 85,8 92,5 94,5 92,3 92,9 92, ,4 75,6 82,5 89,1 93,0 87,4 94,8 86,6 Tabel A8: Våbenklasse 8. Revolver cal.357 Magnum 0 99,4 107,8 117,1 120,3 115,0 109,2 105,4 104, ,8 106,2 114,5 118,2 115,7 107,1 103,1 101, ,5 101,7 107,9 109,1 107,7 110,3 104,8 101, ,5 97,9 103,6 102,8 106,5 104,5 99,3 98, ,3 97,5 102,5 103,4 107,1 100,3 96,4 91,6 18

19 Tabel A9: Våbenklasse 9. Salongevær 0 89,4 85,6 87,3 91,9 97,5 102,5 98,6 95, ,3 78,9 80,4 82,3 85,9 91,7 91,2 93, ,0 70,3 71,7 71,0 70,7 74,9 79,7 81, ,5 65,1 64,9 64,8 65,7 71,0 71,5 76, ,0 58,1 58,3 58,0 65,0 66,4 69,9 74,6 Tabel A10: Våbenklasse 10. Salonpistol 0 99,2 94,5 99,4 106,1 108,2 104,1 98,9 97, ,7 85,6 96,0 103,2 105,7 102,4 98,5 97, ,4 80,6 87,9 94,5 98,3 96,5 98,3 93, ,6 75,0 82,3 87,8 92,4 91,7 88,8 92, ,1 73,0 79,3 87,2 91,2 87,9 90,7 84,3 Tabel A11: Våbenklasse 11. Sortkrudtsvåben 0 114,9 120,3 121,1 114,7 110,0 107,1 108,7 110, ,7 111,9 111,9 106,2 104,7 105,7 106,0 109, ,3 108,7 109,9 105,7 102,8 102,0 101,8 100, ,2 104,1 108,1 102,0 101,1 100,5 101,2 101, ,5 104,1 107,2 101,2 101,3 102,3 103,7 107,7 19

Notat. 1 Baggrund og formål. 2 Støjgrænser og beskrivelse af driften. Projekt: Baunegården Hillerød Kommune. Emne: Beregning af støj fra skydebane

Notat. 1 Baggrund og formål. 2 Støjgrænser og beskrivelse af driften. Projekt: Baunegården Hillerød Kommune. Emne: Beregning af støj fra skydebane Notat Dato: 11.08.2016 Projekt nr.: 1003300-041 T: +45 2985 7028 E: ale@moe.dk Projekt: Baunegården Hillerød Kommune Emne: Beregning af støj fra skydebane Notat nr.: 160811 Rev.: 0 Fordeling: Mette Hultqvist

Læs mere

Støjrapport. Beregning af støjbelastningen af 25 meter skydebane. Udført for Tingsted Skytteforening: Østergade 57, 4863 Eskilstrup.

Støjrapport. Beregning af støjbelastningen af 25 meter skydebane. Udført for Tingsted Skytteforening: Østergade 57, 4863 Eskilstrup. Støjrapport Beregning af støjbelastningen af 25 meter skydebane. Udført for Tingsted Skytteforening: Østergade 57, 4863 Eskilstrup. Sagsnr.: 723012-4556 Udført maj 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse...

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Glumsø-Fensmark Jagtforening Beregning af støjbelastning fra flugtskydningsbanen for

Læs mere

Rapport. Beregning af støj fra skydebaner på SOF Academy. Udført for SOF Academy. We help ideas meet the real world

Rapport. Beregning af støj fra skydebaner på SOF Academy. Udført for SOF Academy. We help ideas meet the real world We help ideas meet the real world Rapport Beregning af støj fra skydebaner på SOF Academy Udført for SOF Academy AV 199/08 Sagsnr.: Side 1 af 19 inkl. 4 måleblade og 8 bilag 8. august 2008 DELTA Dansk

Læs mere

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved.

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Støjrapport Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Sagsnr.: 714006-4574 Rapporten er kvalitetssikret

Læs mere

Til kommuner, MLK-enheder, støjlaboratorier m.fl. Industrikontoret. J.nr. M 171/ Ref. JJ/TVA/9. Den 3. juni 1998

Til kommuner, MLK-enheder, støjlaboratorier m.fl. Industrikontoret. J.nr. M 171/ Ref. JJ/TVA/9. Den 3. juni 1998 Til kommuner, MLK-enheder, støjlaboratorier m.fl. MILJØSTYRELSEN Industrikontoret J.nr. M 171/185-0001 Ref. JJ/TVA/9 Skydebaner. Opgørelse af aktivitet, rammegodkendelse, nye støjdata. Den 3. juni 1998

Læs mere

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane Notat N6.003.13 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5101 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane 18. januar 2013 Projekt:

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

Den nordiske beregningsmetode

Den nordiske beregningsmetode Den nordiske beregningsmetode General Prediction Method GPM 1 Hvorfor beregne ekstern industristøj i stedet for at måle? Måling af støjen i immissionspunkter Fordele Det kan være hurtigt og billigt Resultatet

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA Verifikation af software til beregning af ekstern støj Orientering nr. 37 Claus Backalarz/JEL/THP/BP/lm/ilk 5. oktober 2006 Revideret 5. oktober 2007 Software skal også verificeres Indhold

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af. ændret skydning på 300 meter skydebanen samt terrænskydning på eksisterende baneareal. Dalgas Skyttecenter

Tillæg til miljøgodkendelse af. ændret skydning på 300 meter skydebanen samt terrænskydning på eksisterende baneareal. Dalgas Skyttecenter Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg byggeriogmiljoe@viborg.dk Dato: 20. september 2016 Sagsnr.: 16/2991 Sagsbehandler: vppjj Direkte tlf.: 87 87 56 28 Direkte e-mail: pjj@viborg.dk Tillæg til

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Undersøgelse af støj fra haglvåben Del 1

Undersøgelse af støj fra haglvåben Del 1 Undersøgelse af støj fra haglvåben Del 1 Miljøprojekt nr. 1961 Oktober 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Claus Backalarz, Referencelaboratorium for Støjmålinger Bo Søndergaard, Sweco Danmark A/S

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Vurdering af støjmålerapport af november 2010 for NCC søplads i Nyborg

Vurdering af støjmålerapport af november 2010 for NCC søplads i Nyborg NCC Roads A/S Ejby Industrivej 2600 Glostrup Teknik og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Vurdering af støjmålerapport af november

Læs mere

NYT ERHVERVSOMRÅDE VED KØGEVEJ

NYT ERHVERVSOMRÅDE VED KØGEVEJ Næstved Kommune Center for Plan og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Att.: Gregers Kiehn Dansk Akustik Rådgivning Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf.: 58 3 620 E-mail: post@d-a-r.dk Home: www.d-a-r.dk

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Vurdering af vejtrafikstøj Jonstrupvangvej, Værløse. Miljømåling Trafikstøj

Vurdering af vejtrafikstøj Jonstrupvangvej, Værløse. Miljømåling Trafikstøj 14. december 2017 Telefon: +45 78 103 103 Ref: SNT QA: REH Dok: SNT-07122017-1 Vurdering af vejtrafikstøj Jonstrupvangvej, Værløse. Miljømåling Trafikstøj Østerbro 4 5690 Tommerup Tlf.: +45 78 103 103

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Vurdering af ekstern støj fra nedknuser Fåborgvej, 5631-Ebberup

Vurdering af ekstern støj fra nedknuser Fåborgvej, 5631-Ebberup 1. juli 2019 Telefon: + 45 78 103 103 ref.: EAE QA.: REH Dok: 3146-1-a Vurdering af ekstern støj fra nedknuser Fåborgvej, 5631-Ebberup Beregning af ekstern industristøj fra nedknuser position på Fåborgvej,

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Rapport 5. juli 2019 JN/TSO/støj.05.07.19 Sag: 18.296 Antal sider: 12 Til Sag Emne : Dominia A/S KAB : Roholmparken : Støj fra vejtrafik 1 Indledning I forbindelse med projekteringen af ny bebyggelse til

Læs mere

Miljøgodkendelse af Munkebo Skytteforening til 50 m udendørs skydebane beliggende Lindøalleen 104A, 5330 Munkebo. CVR-nr.: P-nr.

Miljøgodkendelse af Munkebo Skytteforening til 50 m udendørs skydebane beliggende Lindøalleen 104A, 5330 Munkebo. CVR-nr.: P-nr. Miljøgodkendelse af Munkebo Skytteforening til 50 m udendørs skydebane beliggende Lindøalleen 104A, 5330 Munkebo CVR-nr.: 2926 7421 P-nr.: 1011999413 12. juli 2016 Mikkel Aagaard Rasmussen Ingeniør Kerteminde

Læs mere

Beregning af ekstern støj Lunderskov Genbrugsplads og Re Use.

Beregning af ekstern støj Lunderskov Genbrugsplads og Re Use. 11. september 2017 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: SNT QA: REH Dok:SNT-06092017-1 Beregning af ekstern støj Lunderskov Genbrugsplads og Re Use. Ekstern støj Østerbro 4 5690 Tommerup Tlf.: +45 78 103 103

Læs mere

Undersøgelse af støj fra haglvåben Del 2

Undersøgelse af støj fra haglvåben Del 2 Undersøgelse af støj fra haglvåben Del 2 Miljøprojekt nr. 2042 September 2018 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Claus Backalarz, Referencelaboratorium for Støjmålinger Bo Søndergaard, Sweco Danmark A/S

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Beregning af ekstern støj Lunderskov Genbrugsplads. Ombygning

Beregning af ekstern støj Lunderskov Genbrugsplads. Ombygning 7. april 2017 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: SNT QA: REH Dok:SNT-24032017-2 Beregning af ekstern støj Lunderskov Genbrugsplads. Ombygning Ekstern støj Østerbro 4 5690 Tommerup Tlf.: +45 78 103 103 CVR nr.:

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Miljøstyrelsen Att.: Frank Pedersen og Jesper Mogensen Strandgade 29 1401 København DELTA a part of FORCE Technology Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Hanebjerg Skyttecenter Miljøgodkendelse Maj 2011. Miljøgodkendelse. for. Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød.

Hanebjerg Skyttecenter Miljøgodkendelse Maj 2011. Miljøgodkendelse. for. Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød. Miljøgodkendelse for Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød Side 1 af 32 Indhold 1. Indledning... 3 2. Grundlag for ansøgningen... 3 3. Ansøger og ejerforhold... 5 4. Etablering... 5 5.

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Vurdering af vejtrafikstøj Kanalgaden 3, Albertslund. Trafikstøj. Rev

Vurdering af vejtrafikstøj Kanalgaden 3, Albertslund. Trafikstøj. Rev 15. august 2018 Telefon: +45 78 103 103 Ref: SNT QA: REH Dok: SNT-05032018-2 Sag nr. 2507 Vurdering af vejtrafikstøj Kanalgaden 3, Albertslund. Trafikstøj Rev. 10.08.2018 Østerbro 4 5690 Tommerup Tlf.:

Læs mere

Rønbækvej. Orienterende trafikstøjs beregning. Sag nr

Rønbækvej. Orienterende trafikstøjs beregning. Sag nr Rønbækvej Orienterende trafikstøjs beregning Sag nr. 18036.3 Rekvirent Favreskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup Att. Christian Hougaard Nielsen Rådgiver BP Støjmåling ApS Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Temadag om luft som varmekilde Mandag den 12. november 2018 Fjernvarmens Hus Merkurvej 7, 6000 Kolding

Temadag om luft som varmekilde Mandag den 12. november 2018 Fjernvarmens Hus Merkurvej 7, 6000 Kolding Temadag om luft som varmekilde Mandag den 12. november 2018 Fjernvarmens Hus Merkurvej 7, 6000 Kolding Claus Backalarz Civilingeniør 1987 DTU Målt og beregnet industristøj i 31 år Ansat i DELTA i 14 år

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra miniventilatorer Type MicroVent 2-8. Udført for InVentilate. TC Sagsnr.: T Side 1 af

Teknisk Notat. Støj fra miniventilatorer Type MicroVent 2-8. Udført for InVentilate. TC Sagsnr.: T Side 1 af Teknisk Notat Støj fra miniventilatorer Type MicroVent 2-8 Udført for InVentilate TC-1327 Sagsnr.: T23631 Side 1 af 8 19. februar 213 DELTA Venlighedsvej 4 297 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 4 Fax +45

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME INDHOLD BILAG. 1 Indledning 3. 2 Beregningsmetode 3

KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME INDHOLD BILAG. 1 Indledning 3. 2 Beregningsmetode 3 KØGE KOMMUNE KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

UDFÆRDIGET AF KONTROLLET AF HANS BJERGEGAARD

UDFÆRDIGET AF KONTROLLET AF HANS BJERGEGAARD -14 PROJEKT Lokalplan Sneppevej i Løsning. Støj fra vejtrafik PROJEKTNUMMER 35.4936.02 UDFÆRDIGET AF LARS CHRISTIAN BJERREKÆR KONTROLLET AF HANS BJERGEGAARD DATO 2017-08-15 NR N4.057.17 1 INDLEDNING Hedensted

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

LAVFREKVENT STØJ FRA VINDMØLLER, KALVEBOD & PRØVESTENEN INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Støjgrænser og beregningsmetode 2

LAVFREKVENT STØJ FRA VINDMØLLER, KALVEBOD & PRØVESTENEN INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Støjgrænser og beregningsmetode 2 KØBENHAVNS ENERGI LAVFREKVENT STØJ FRA VINDMØLLER, KALVEBOD & PRØVESTENEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. NOTAT Projekt Støjberegning Lundebjergvej 4, Frederikssund Notat nr. 1100030198 Dato 2017-10-10 Til Andreas Grønbæk Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning I forbindelse med planlægningen af nye

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Støj fra fodbold. Det er jo ikke græsset der støjer.. Annelin Enggaard Groundsman seminar 10. januar 2018

Støj fra fodbold. Det er jo ikke græsset der støjer.. Annelin Enggaard Groundsman seminar 10. januar 2018 Støj fra fodbold Det er jo ikke græsset der støjer.. Annelin Enggaard Groundsman seminar 10. januar 2018 www.miljøakustik.dk T: 2985 7028 E: ale@mlja.dk c/o DJ Miljø & Geoteknik Falkevej 12 3400 Hillerød

Læs mere

Den gode støjrapport. Vise ord fra det forrige århundrede

Den gode støjrapport. Vise ord fra det forrige århundrede Den gode støjrapport Vise ord fra det forrige århundrede Generelt bærer rapporter præg af, at pengene er brugt, når man er nået frem til rapporteringen, tiden er knap, målinger er mere interessante og

Læs mere

1 Indledning formål. 2 Forudsætninger. Ringsted Kommune Kasernebyen Støj fra motorvej. Notat

1 Indledning formål. 2 Forudsætninger. Ringsted Kommune Kasernebyen Støj fra motorvej. Notat 6. marts 2018 Notat Ringsted Kommune Kasernebyen Støj fra motorvej Projekt nr.: 230555 Version 2 Revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af CVI Godkendt af MAM 1 Indledning formål Niras har på foranledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BEREGNINGSMETODE STØJGRÆNSER FORUDSÆTNINGER...

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BEREGNINGSMETODE STØJGRÆNSER FORUDSÆTNINGER... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. BEREGNINGSMETODE... 4 3. STØJGRÆNSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER... 6 5. BEREGNINGSRESULTATER... 8 6. KONKLUSION... 9 7. BILAG... 10 2 1. Indledning

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

L r /grænse [db] Dag (7-19)

L r /grænse [db] Dag (7-19) Notat Dato: 0.0.01 Projekt nr.: 01-0 T: + 0 00 E: smm@moe.dk Projekt: BIO Byggeplads Emne: Støjkortlægning af aktiviteter juni oktober 01 Notat nr.: 01-0-0 Rev.: 0 Fordeling: 1 Resumé Der er foretaget

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Grundlaget for lydberegningerne har været:

Grundlaget for lydberegningerne har været: Notat 27. maj 2015 TSO/BM/lyd.27.05.15.docx Sag: 15.217 Antal sider: 5 Til Sag Emne : Frederiksberg Kommune : Grundtvigs Sidevej : Ungdomsboliger Grundtvigs Sidevej. Lyd fra café- og tagterrasse. 1 Indledning

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Støjkortlægning af motorsportsbaner

Støjkortlægning af motorsportsbaner Støjkortlægning af motorsportsbaner 2 (DDM2) Indledning For Danmarks Motor Union har Dansk Akustik Rådgivning () udviklet og testet en ny og præcis metode til at analysere støjen fra motorsportsbaner.

Læs mere

Støjudbredelseskort samt beregningsresultater er et uddrag af en større sammenligning af vareleveringer dateret d

Støjudbredelseskort samt beregningsresultater er et uddrag af en større sammenligning af vareleveringer dateret d NOTAT Projekt Præsentation af støj fra vareleverancer Kunde Lantmännen, Schulstad Notat nr. 02 Dato 2017-08-16 Til Niels Kristian Holm Fra Jens Duch Kopi til Allan Jensen, Rambøll Præsentation af støj

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

5 Vurdering og anbefalinger 5. Støjudbredelseskort. Beregningsresultater. Beregningsresultater dæmpet spånsuger

5 Vurdering og anbefalinger 5. Støjudbredelseskort. Beregningsresultater. Beregningsresultater dæmpet spånsuger EJENDOMSSELSKABET HOBROVEJ 489 A/S STØJREDEGØRELSE GARTNERVEJ/TL BYG A/S ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

UDFÆRDIGET AF KLAUS NYLANDSTED KONTROLLET AF CASPER BJERRING

UDFÆRDIGET AF KLAUS NYLANDSTED KONTROLLET AF CASPER BJERRING memo01.docx 2012032814 PROJEKT Dansk Nedbrydning ApS, Vissenbjerg UDFÆRDIGET AF KLAUS NYLANDSTED DATO 20181114 PROJEKTNUMMER 35.5797.01 KONTROLLET AF CASPER BJERRING NR N5.040.18 1 Indledning Sweco A/S

Læs mere

Vurdering af industristøj Kanalgaden 3, Albertslund. Rev Industristøj

Vurdering af industristøj Kanalgaden 3, Albertslund. Rev Industristøj 15. august 2018 Telefon: +45 78 103 103 Ref: SNT QA: REH Dok: SNT-05032018-1 Sag nr. 2507 Vurdering af industristøj Kanalgaden 3, Albertslund. Rev. 03.08.2018 Industristøj Østerbro 4 5690 Tommerup Tlf.:

Læs mere

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger. 3 Trafikale data. Ullerødbyen i Hillerød Kommune. Sag: Støjberegning. Emne: Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger. 3 Trafikale data. Ullerødbyen i Hillerød Kommune. Sag: Støjberegning. Emne: Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune Notat Sag: Emne: Til: Fra: Ullerødbyen i Hillerød Kommune Støjberegning Jens Ulrik Romose, Hillerød Kommune Jakob Høj Notatnummer: 2219011.01 7. november 2005 Rev.: 1 1 Indledning I dette notat beskrives

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Anvendelse af kildedata til bygge- og anlægsstøj Orientering nr. 48 OWN/JEL/CB/ilk 7. november 2013 Byggepladsstøj reguleres af kommunerne Katalogdata er et alternativ til

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV Til Sinding Grusgrav ApS Sinding Hovedvej 15 8600 Silkeborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Marts 2016 Beregning af støj fra Sinding Grusgrav i forbindelse med råstofindvinding og anvendelse

Læs mere

Beregningerne er udført for aftenperioden på hverdage, hvor støjbelastningen forventes at være højest.

Beregningerne er udført for aftenperioden på hverdage, hvor støjbelastningen forventes at være højest. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S CVR-nr. 48233511 Att.: Christian Tjustrup 20. januar 2014 Vores

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

Teknisk Notat. PE-beregninger af cylindrisk lydudbredelse MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

Teknisk Notat. PE-beregninger af cylindrisk lydudbredelse MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER DELTA a part of FORCE Technology Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk 17. november 2017 ERT/BP/ilk J. nr.: RL 16/117 Sagsnr.: 117-30201 Teknisk

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om støj fra vindmøller Miljø- og Fødevareministeriet mfvm@mfvm.dk Att. Jesper Mogensen jem@mfvm.dk Lene Risgaard Nielsen, lerni@mfvm.dk Vedrører journalnummer 2018-5949 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Læs mere

Indhold. CFBO Banebyen Viborg Støjforhold. 1 Indledning 2. 2 Formål 2. 3 Planlagt byggeri på området 3. 4 Grænseværdier for trafikstøj 3

Indhold. CFBO Banebyen Viborg Støjforhold. 1 Indledning 2. 2 Formål 2. 3 Planlagt byggeri på området 3. 4 Grænseværdier for trafikstøj 3 27. november 2017 Notat CFBO Banebyen Viborg Støjforhold Projekt nr.: 230484 Dokument nr.: 1226064490 Version 1 Revision 1 Udarbejdet af SIBJ Kontrolleret af JEK Godkendt af MAM Indhold 1 Indledning 2

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 og 41 i miljøbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 og 41 i miljøbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-10-00804 Ref.: BJENS/SMA AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af Åker Skydebane Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Støj fra vindmøller. Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1

Støj fra vindmøller. Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning om

Læs mere

Rapport. Ambercon A/S. Støjkortlægning. Miljømåling - ekstern støj. November '10

Rapport. Ambercon A/S. Støjkortlægning. Miljømåling - ekstern støj. November '10 -:; eurofins Sagsnumrrer 217180 C -151-161 Rapport Ambercon A/S Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj November '10 Rekvirent: Ambercon A/S Juelstrupparken 23 9530 Støvring Dato: Udført af: 18. november

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Praktisk anvendelse af Nord2000 til støjberegninger Orientering nr. 39 Birger Plovsing/ilk 10. november 2008 Oplysninger og praktiske brugertips Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

6080 VVM SCREENING SKAN- DERBORG SYD AARHUS SYD, VEJTRAFIKSTØJ

6080 VVM SCREENING SKAN- DERBORG SYD AARHUS SYD, VEJTRAFIKSTØJ 6080 VVM SCREENING SKAN- DERBORG SYD AARHUS SYD, VEJTRAFIKSTØJ Projekt Støjnotat - VVM Screening E45 Skanderborg S Aarhus S Kunde Vejdirektoratet Notat nr. 3 Dato 2017-04-18 Til Fra Kopi til Jakob Fryd

Læs mere

RAPPORT Linde Allé 4 Albertslund Ny bebyggelse. Vejstøj

RAPPORT Linde Allé 4 Albertslund Ny bebyggelse. Vejstøj Dato: 06-09-2018 RAPPORT Linde Allé 4 Albertslund Ny bebyggelse. Vejstøj Miljømåling ekstern støj Teknisk ansvarlig: Jørgen Tornhøj Christensen Rekvirent: Dansk Lyd Consult Bagsværd Hovedgade 141 2880

Læs mere

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten

Wedelslund Gods v/jesper Nielsen, Wedelslundvej 2, 8464 Galten MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark Certificeret til Miljømåling ekstern støj Certificeringsnummer 24061 Certificeret af Delta akustik og vibration,

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS VURDERING OG PRÆSENTATION AF MÅLE- OG BEREGNINGSRESULTATER Orientering nr. 29 Ole F. Carlsen / Jørgen Kragh 2000-07-19 AFRUNDING AF RESULTATER PRÆSENTATION AF RESULTATER

Læs mere

Rapport nr. antal sider BE Sider inkl. denne: 11. Matr. Nr. 10e, 11h, 11s, 1x Haslund By, Haslund. Telefon:

Rapport nr. antal sider BE Sider inkl. denne: 11. Matr. Nr. 10e, 11h, 11s, 1x Haslund By, Haslund. Telefon: Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-090914. Sider inkl. denne: 11 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau i forbindelse med lokalplan 614 i Randers kommune. Matr. Nr. 10e,

Læs mere