Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 13- jun 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 13- jun 15"

Transkript

1 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 13- jun 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vid Gymnasier HTX Matematik B Klavs Skjold Bjerg Hold Htxkity Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Tal og bogstaveregning samt introduktion til Maple Ligheder og uligheder SO H Den naturvidenskabelige metode Geometri og trigonometri Funktioner - Polynomium af 1 grad Funktioner - Polynomium af 2 grad Analytisk Plangeometri Vektorer SO 5 Regressionsanalyse Rumgeometri Funktioner - Sammensatte og omvendte Funktioner - Potens Funktioner - Eksponential og Logaritmei Differentialregning Integralregning Eksamensprojekt Side 1 af 26

2 Side 2 af 26

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Tal og bogstaveregning samt introduktion til Maple Tal Elementær regningsarter Brøkker Reduktion af udtryk Kvadratsætningerne Potens og rod Introduktion til programmet Maple. Opgaver 1-6 i Kapitel 1 af MAT B1 htx af Jensen og Marthinus. Systime. Kernestof: regningsarternes hierarki, reduktion, ligningsløsning, både analytisk og grafisk, regler for regning med potenser, rødder og numerisk værdi. beregning og symbolbehandling med it skriftlig dokumentation ved hjælp af it med korrekt matematisk notation. Supplerende stof: Andre tal systemer. Det babylonske hexagesimal talsystem, kalenderen og klokkeslæt. Det binære talsystem og computere. Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 12 lektioner læreplanens mål: opnå kendskab til matematisk tankegang, kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer kunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. Klasseundervisning, enkelte og gruppe arbejde med brugen af Maple. Side 3 af 26

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Ligheder og uligheder Ligninger med en ubekendt Mængdebygning Opgaver 1-6 i Kapitel 2 af MAT B1 htx af Jensen og Marthinus. Systime. Kernestof: regningsarternes hierarki, reduktion, ligningsløsning, både analytisk og grafisk og numerisk værdi. beregning og symbolbehandling med it skriftlig dokumentation ved hjælp af it med korrekt matematisk notation. Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 12 lektioner læreplanens mål: kunne opstille formler ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaterne opnå kendskab til matematisk tankegang, kunne foretage simple matematiske ræsonnementer og udføre enkle beviser kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer kunne anvende matematiske teorier og metoder til at formulere, matematisere, analysere og løse praktiske problemer samt validere og dokumentere deres løsninger. kunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. Klasseundervisning, enkelte og gruppe arbejde med brugen af Maple. Side 4 af 26

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 SO H Den naturvidenskabelige metode Studieområdets kernestof - Læringsteori og læreprocesser Læsestrategier, notatteknik Skrivning som redskab til læring og planlægning - Arbejdsformer Kollektive og individuelle arbejdsformer Projektarbejde - Videnskab og vidensformer Naturvidenskabelige metoder Analyser og eksperimenter Videnskabelig dokumentation - Formidling og formidlingsteori Sproglig bevidsthed Skriveprocessen og skriveværktøjer - Præsentationsformer og teknikker Skriftligt: Rapporter. - Evalueringsteori og evalueringsværktøjer 32 lektioner Kemi (12) Fysik (12) Matematik (8) Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Side 5 af 26

6 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Geometri og trigonometri Kernestof - grundlæggende klassisk geometri og trigonometri: forholdsberegninger i ligedannede trekanter, beregninger i retvinklede og vilkårlige trekanter, bestemmelse af areal af plane figurer samt volumen og overfladeareal af rumlige figurer. Cosinus, sinus og tangens i enhedscirkel. Geometriske og trigonometriske beregninger i retvinklede og vilkårlige trekanter Introduktion til afbildning af trekanter i Geogebra. Konstruktionsstruktur (Navngivning, skrift) Geometriske elementer Trekant areal Trekant areal beregnet i forold til indskrevne og omskrevne cirkel Vinkelhalveringslinier og midtnormal Cirkel areal og omkreds Korde og pilhøjde Cirkeludsnit og afsnit Bevisførelse for retvinklede og vilkårlige trekanter. Korde og pilhøjde. Trekant areal beregnet i forold til indskrevne og omskrevne cirkel. Litteratur - MAT B1 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Anvendt IT - Maple, GeoGebra Særlige fokuspunkter 42 lektioner + 5 elevtimer Inkl Projekt - 6 lektioner Kompetencer: - Problembehandlingskompetence - Tankegangskompetence - Repræsentationskompetence - Modelleringskompetence - Hjælpemiddelkompetence - Symbol og formalismekompetence - Kommunikationskompetence Progression: Side 6 af 26

7 - Eleven erhverver en Multi Strukturel forståelse for Analytisk beskrivelse af afbildningen af disse. Simple visualiseringer og anvendelse af visualiseringer. De geometriske og trigonometriske elementers egenskaber og repræsentationer. - Eleven erhverver en Relationel Strukturel forståelse for Den præsenterede struktur til brug ved opgaveløsning Mundtlighed i forbindelse med bevisførelse. Anvendelse til matematisering af praktiske problemstillinger. Væsentligste arbejdsformer Tavlegennemgang af relevant teori. Gennemgang af eksempler i CAS, opgaveregning, klassediskussion. Side 7 af 26

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Funktioner - Polynomium af 1 grad Kernestof - analytisk plangeometri, herunder anvendelse af enkle analytiske beregningsmetoder. - funktionsbegrebet; karakteristiske egenskaber ved funktioner af følgende typer: polynomier og potensfunktioner samt enkle sammensætninger af disse. - bestemmelse af en forskrift, herunder benyttelse af regression og anvendelse af funktioner ved opstilling af enkle modeller samt til løsning af konkrete teknologiske eller naturvidenskabelige problemer. Variabler, funktionsbegreb, repræsentationer, Mængdebegreb. Introduktion til funktioner. Forskellige typer af funktioner. Definitionsmængde, Værdimængde. Ligningsløsning. Funktionsundersøgelse Monotoniforhold Maksimum og Minimum Polynomium af 1 grad (Den lineære funktion) Den konstante funktion Opstilling af funktionsforskrift (2 punkter) Afbildning ( Den lineære linie ) 2 Lineære funktioners fælles løsningsmængde Metoder til Ligningsløsning (to og flere) Substitutionsmetode Lige store koefficienters metode Determinantmetode Afbildning Bevisførelse for Den lineære ligning (hældningstallet a og skæringspunkt b) Litteratur - MAT B1 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Analytisk Plangeometri Ligninger og uligheder - MAT B2 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Funktioner Anvendt IT - Maple, Geogebra 20 lektioner + 5 elevtimer Side 8 af 26

9 Særlige fokuspunkter Kompetencer: - Problembehandlingskompetence - Tankegangskompetence - Repræsentationskompetence - Modelleringskompetence - Hjælpemiddelkompetence - Symbol og formalismekompetence - Kommunikationskompetence Progression: - Eleven erhverver en Multi Strukturel forståelse for Funktioners egenskaber og repræsentationer og specifikt i forhold til polynomier af 1 grad. Analytisk beskrivelse af afbildningen af polynomier af 1 grad i planen. Metoder til bestemmelse af skæring mellem 2 linjer. Visualiseringer og anvendelse af visualiseringer vha. CAS værktøj.. Simpel funktionsundersøgelse, herunder Dm(f), Vm(f), skæringspunkter med akserne, monotoniforhold, maksimum/minimum. - Eleven erhverver en Relationel Strukturel forståelse for Den præsenterede struktur til brug ved opgaveløsning Mundtlighed i forbindelse med bevisførelse. Anvendelse til matematisering af praktiske problemstillinger. Væsentligste arbejdsformer Tavlegennemgang af relevant teori. Gennemgang af eksempler i CAS, opgaveregning, klassediskussion. Side 9 af 26

10 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 6 Funktioner - Polynomium af 2 grad Kernestof - regningsarternes hierarki, reduktion, regler for regning med potenser og rødder, ligningsløsning, både analytisk, grafisk og ved hjælp af it. - analytisk plangeometri, herunder anvendelse af enkle analytiske beregningsmetoder. - funktionsbegrebet; karakteristiske egenskaber ved funktioner af følgende typer: polynomier og potensfunktioner samt enkle sammensætninger af disse. - bestemmelse af en forskrift, herunder benyttelse af regression og anvendelse af funktioner ved opstilling af enkle modeller samt til løsning af konkrete teknologiske eller naturvidenskabelige problemer. Dm(f), Vm(f), monotoniforhold, maksimum/minimum, toppunkt Variablernes betydning Opstilling af funktionsforskrift (3 punkter). Toppunkt Omskrivning af 2 gradspolynomium Beregning af toppunkt Ligningsløsning (2 grads ligningen) Introduktion til Diskriminant Beregning af skæring X-akse Flere polynomier. Brændpunkt Bevisførelse for Toppunkt (omskrivning af polynomium) Løsning til 2 gradsligning Litteratur - MAT B2 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Funktioner Anvendt IT - Maple, GeoGebra Særlige fokuspunkter 18 lektioner + 5 elevtimer Inkl Projekt - 6 lektioner Kompetencer: - Problembehandlingskompetence - Tankegangskompetence - Repræsentationskompetence Side 10 af 26

11 - Modelleringskompetence - Hjælpemiddelkompetence - Symbol og formalismekompetence - Kommunikationskompetence Progression: - Eleven erhverver en Uni-strukturel forståelse for Anvendelse til matematisering af praktiske problemstillinger. - Eleven erhverver en Multi-strukturel forståelse for 2 grad s polynomiets egenskaber og repræsentationer. Analytisk beskrivelse af afbildningen af polynomier af 2 grad i planen. Simpel funktionsundersøgelse, herunder Dm(f), Vm(f), skæringspunkter med akserne, monotoniforhold, maksimum/minimum - Eleven erhverver en Relationel forståelse for Simple visualiseringer og anvendelse af visualiseringer. Den præsenterede struktur til brug ved opgaveløsning. Mundtlighed i forbindelse med bevisførelse Væsentligste arbejdsformer Tavlegennemgang af relevant teori. Gennemgang af eksempler i CAS, opgaveregning, klassediskussion. Side 11 af 26

12 Titel 7 Analytisk Plangeometri Kernestof - regningsarternes hierarki, reduktion, regler for regning med potenser og rødder, ligningsløsning, både analytisk, grafisk og ved hjælp af it. - analytisk plangeometri, herunder anvendelse af enkle analytiske beregningsmetoder. Intro til Analytisk plangeometri herunder afstandsformlen, liniens ligninger, ortogonale linier, projektion af punkt på linie, afstand fra punkt til linie Cirklen samt tangent og skæring mellem linie og cirkel Litteratur - MAT B1 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Anvendt IT - Maple Særlige fokuspunkter 9 lektioner Kompetencer: - Problembehandlingskompetence - Tankegangskompetence - Repræsentationskompetence - Modelleringskompetence - Hjælpemiddelkompetence - Symbol og formalismekompetence - Kommunikationskompetence Progression: - Eleven erhverver en Multi Strukturel forståelse for De plan geometriske elementers egenskaber og repræsentationer. Anvendelse til matematisering af praktiske problemstillinger. Mundtlighed i forbindelse med bevisførelse af fremkomst af afstandsformlen, ortogonale linier. - Eleven erhverver en Relationel forståelse for Analytisk beskrivelse af afbildningen af disse i planen. Simple visualiseringer og anvendelse af visualiseringer. Den præsenterede struktur til brug ved opgaveløsning Væsentligste arbejdsformer Titel 8 Klasseundervisning, tavlegennemgang af relevant teori, gennemgang af eksempler i CAS, opgaveregning, klassediskussion. Vektorer Side 12 af 26

13 Kernestof - geometrisk og analytisk vektorregning i planen, herunder bestemmelse af projektioner, afstande og vinkler Definition og egenskaber af vektor som regnestørrelse Addition, subtraktion, enhedsvektor, grafisk og analytisk (koordinatsystem) Opløsning i komposanter (grafisk og analytisk) Vektorlængde, prikprodukt, vinkel mellem to vektorer, projektion, afstand punkt linie Litteratur - MAT B1 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Anvendt IT - Maple, GeoGebra Særlige fokuspunkter 24 lektioner + 5 elevtimer Inkl. Projekt - 6 lektioner Kompetencer: - Tankegangskompetence - Repræsentationskompetence - Hjælpemiddelkompetence - Symbol og formalismekompetence - Kommunikationskompetence Progression: - Eleven erhverver en Uni-strukturel forståelse for Vektorers egenskaber og repræsentationer. Analytisk beskrivelse af afbildningen af vektorer i planen. Anvendelse af vektorer til matematisering af praktiske problemstillinger. Væsentligste arbejdsformer - Eleven erhverver en Relationel forståelse for Simple visualiseringer og anvendelse af visualiseringer. Den præsenterede struktur til brug ved opgaveløsning Klasseundervisning og projektarbejdsform Side 13 af 26

14 Titel 9 SO 5 Videnskabelig Metode Overfaglig måle: Metoder vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder, studieteknikker og arbejdsformer vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer sætte sig faglige og personlige mål og evaluere kvaliteten af eget arbejde. Samspil mellem fag udvikle kommunikative færdigheder, skriftligt og mundtligt, især ved formidling af videnskab og teknik Videnskab og vidensformer redegøre for forskellige videnskabelige metoders mulighed for at bidrage til en konkret problemløsning redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder. Kernestof - Læringsteori og læreprocesser Skrivning som redskab til læring og planlægning Planlægningsværktøjer - Informationssøgning Anvendelse af kilder - Videnskab og vidensformer Videnskabelig metode inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab - Formidling og formidlingsteori Skriveprocessen og skriveværktøjer Præsentationsformer og teknikker - Evalueringsteori og evalueringsværktøjer Portfolio Opgave I dette Studieområde skal i arbejde med temaet Videnskab i spil. I vil som en del af studieområdet blive introduceret til forskellige naturvidenskabelige problemstillinger relateret til bevægelse. Studieområdet starter med at i skal gennemføre forskellige fysiske, der tager afsæt i den overordnede problemstilling. Bearbejdningen af data vil tage udgangspunkt i forskellige matematiske modeller. Produktet af jeres arbejde er en række præsentation af resultater og refleksioner i har bearbejdet i processen. De enkelte deltagende fag vil udlevere detaljerede oplæg og materialer. Side 14 af 26

15 Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 39 lektioner Matematik 21 Fysik 11 Kemi 7 Klasseundervisning og projektarbejdsform Side 15 af 26

16 Titel 10 Rumgeometri Kernestof - bestemmelse af areal af plane figurer samt volumen og overfladeareal af rumlige figurer. Kuglen, keglen, pyramiden, keglestubben, pyramidestubben Litteratur - MAT B1 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Anvendt IT - Maple, GeoGebra Særlige fokuspunkter 16 lektioner + 5 elevtimer Inkl. Projekt - 8 lektioner Kompetencer: - Problembehandlingskompetence - Tankegangskompetence - Repræsentationskompetence - Modelleringskompetence - Hjælpemiddelkompetence - Symbol og formalismekompetence - Kommunikationskompetence Progression: - Eleven erhverver en Multi Strukturel forståelse for De rum geometriske elementers egenskaber og repræsentationer. - Eleven erhverver en Relationel forståelse for Anvendelse til matematisering af praktiske problemstillinger. Analytisk beskrivelse af afbildningen af disse i rummet. Simple visualiseringer og anvendelse af visualiseringer. Den præsenterede struktur til brug ved opgaveløsning Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og projektarbejdsform Side 16 af 26

17 Titel 11 Funktioner - Sammensatte og omvendte Kernestof - funktionsbegrebet; karakteristiske egenskaber ved funktioner af følgende typer: polynomier og potensfunktioner samt enkle sammensætninger af disse. - bestemmelse af en forskrift, herunder benyttelse af regression og anvendelse af funktioner ved opstilling af enkle modeller samt til løsning af konkrete teknologiske eller naturvidenskabelige problemer. Stykkevis sammensatte funktioner Sammensatte og omvendte funktioner Litteratur - MAT B2 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Funktioner Anvendt IT - Maple 11 lektioner Særlige fokuspunkter Kompetencer: - Tankegangskompetence - Repræsentationskompetence - Modelleringskompetence - Hjælpemiddelkompetence - Kommunikationskompetence Progression: - Eleven erhverver en Uni-strukturel forståelse for Stykkevis sammensatte samt sammensatte og omvendte funktioners egenskaber og repræsentationer. Analytisk beskrivelse af afbildningen af stykkevis sammensatte samt sammensatte og omvendte funktioners i planen. - Eleven erhverver en Multi-strukturel forståelse for Simpel funktionsundersøgelse af sammensatte funktioner, herunder Dm(f), Vm(f), skæringspunkter med akserne, monotoniforhold, maksimum/minimum. Mundtlighed i forbindelse med bevisførelse i forbindelse med sammensatte og omvendte funktioner - Eleven erhverver en Multi-strukturel forståelse for Simple visualiseringer og anvendelse af visualiseringer. Den præsenterede struktur til brug ved opgaveløsning Væsentligste arbejds- Tavlegennemgang af relevant teori. Gennemgang af eksempler i CAS, op- Side 17 af 26

18 former gaveregning, klassediskussion. Side 18 af 26

19 Titel 12 Funktioner - Potens Kernestof - regningsarternes hierarki, reduktion, regler for regning med potenser og rødder, ligningsløsning, både analytisk, grafisk og ved hjælp af it. - analytisk plangeometri, herunder anvendelse af enkle analytiske beregningsmetoder. - funktionsbegrebet; karakteristiske egenskaber ved funktioner af følgende typer: polynomier og potensfunktioner samt enkle sammensætninger af disse. - bestemmelse af en forskrift, herunder benyttelse af regression og anvendelse af funktioner ved opstilling af enkle modeller samt til løsning af konkrete teknologiske eller naturvidenskabelige problemer. Potens funktioner Hyperbelen Potens udvikling Litteratur - MAT B2 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Funktioner Anvendt IT - Maple 9 lektioner Særlige fokuspunkter Kompetencer: - Problembehandlingskompetence - Tankegangskompetence - Repræsentationskompetence - Modelleringskompetence - Hjælpemiddelkompetence - Symbol og formalismekompetence - Kommunikationskompetence Progression: - Eleven erhverver en Uni-strukturel forståelse for Potens funktioners egenskaber og repræsentationer. Analytisk beskrivelse af afbildningen af potens funktioner og hyperbler i planen. Anvendelse til matematisering af praktiske problemstillinger i relation til potensudviklinger.. - Eleven erhverver en Multi-strukturel forståelse for Simpel funktionsundersøgelse, herunder Dm(f), Vm(f), skæringspunkter med akserne, monotoniforhold, maksimum/minimum Side 19 af 26

20 - Eleven erhverver en Relationel forståelse for Simple visualiseringer og anvendelse af visualiseringer. Den præsenterede struktur til brug ved opgaveløsning Væsentligste arbejdsformer Tavlegennemgang af relevant teori. Gennemgang af eksempler i CAS, opgaveregning, klassediskussion. Side 20 af 26

21 Titel 13 Funktioner - Eksponential og Logaritme Supplerende stof - Eksponential funktioner Halvering og fordobling - Eksponentiel udvikling Opstilling af funktionsforskrift Halvering og fordobling (beregning) - Logaritme funktioner 10 tals logaritme Den naturlige logaritme Logaritme regneregler Andre logaritmer Logaritmiske ligninger - Logaritmisk afbildning Enkelt logaritmisk afbildning Dobbelt logaritmisk afbildning Litteratur - MAT B2 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Funktioner Anvendt IT - Maple 23 lektioner + 5 elevtimer Inkl. Projekt - 3 lektioner Særlige fokuspunkter Kompetencer: - Problembehandlingskompetence - Tankegangskompetence - Repræsentationskompetence - Modelleringskompetence - Hjælpemiddelkompetence - Symbol og formalismekompetence - Kommunikationskompetence Progression: - Eleven erhverver en Uni Strukturel forståelse for Eksponential og logaritme funktioners egenskaber og repræsentationer i relation til sammensatte og omvendte funktioner. Analytisk beskrivelse af afbildningen af logaritme funktioner i et enkelt og dobbelt logaritmisk plan. Anvendelse til matematisering af praktiske problemstillinger i relation til eksponentiel udvikling. Side 21 af 26

22 Mundtlighed i forbindelse med bevisførelse af fremkomst af logaritme funktionen på baggrund af eksponential funktionen, sammenhæng mellem halverings- og fordoblingskonstant - Eleven erhverver en Multi Strukturel forståelse for Analytisk beskrivelse af afbildningen af eksponential og logaritme funktioner i planen. - Eleven erhverver en Relationel forståelse for Simpel funktionsundersøgelse, herunder Dm(f), Vm(f), skæringspunkter med akserne, monotoniforhold, maksimum/minimum Simple visualiseringer og anvendelse af visualiseringer. Den præsenterede struktur til brug ved opgaveløsning Væsentligste arbejdsformer Tavlegennemgang af relevant teori. Gennemgang af eksempler i CAS, opgaveregning, klassediskussion. Side 22 af 26

23 Titel 14 Differentialregning Kernestof - begreberne kontinuitet og differentiabilitet samt definition og fortolkning af differentialkvotient; differentialkvotientens sammenhæng med monotoniforhold, ekstrema og optimering - bestemmelse af den afledede funktion for ovennævnte funktionstyper samt regneregler for differentiation af sum, differens og funktion multipliceret med konstant Konvergerende og divergerende talrækker Grænseværdibegreb for funktioner Sekant og differentialkvotient Differentiabilitet Vigtige regler for differentiable funktioner Ekstrenum og vendetangenter Design med grafer og kurveovergange Funktionsundersøgelse v2 Litteratur - MAT B2 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Anvendt IT - Maple, GeoGebra Særlige fokuspunkter 20 lektioner + 5 elevtimer Inkl. Projekt - 4 lektioner Kompetencer: - Tankegangskompetence - Repræsentationskompetence - Modelleringskompetence - Hjælpemiddelkompetence - Symbol og formalismekompetence - Kommunikationskompetence Progression: - Eleven erhverver en Uni-strukturel forståelse for Begreberne kontinuitet og differentiabilitet samt definition og fortolkning af differentialkvotient. Regler for differentiation (Rolle, Cauchy, L Hopital) - Eleven erhverver en Multi-strukturel forståelse for Differentialkvotientens sammenhæng med monotoniforhold, ekstrema og optimering. Sekant, Differenskvotient og differentiabilitet. Differentialregningens kobling mellem fysik og matematik. Anvendelsen af differentiation i forbindelse med optimering og design af grafer. Side 23 af 26

24 Væsentligste arbejdsformer - Eleven erhverver en Relationel forståelse for Mundtlighed i forbindelse med bevisførelse. Simple visualiseringer og anvendelse af visualiseringer. Den præsenterede struktur til brug ved opgaveløsning Klasseundervisning og projektarbejdsform Side 24 af 26

25 Titel 15 Integralregning Kernestof - bestemmelse af stamfunktioner for ovennævnte funktionstyper og anvendelse af integralregning til arealberegninger, regneregler for integration af sum og differens af to funktioner samt funktion multipliceret med konstant Ubestemt integral Bestemte integral Regneregler for integraler Integraler af specifikke funktioner Litteratur - MAT B2 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Anvendt IT - Maple, GeoGebra Særlige fokuspunkter 22 lektioner + 5 elevtimer Inkl. Projekt - 4 lektioner Kompetencer: - Tankegangskompetence - Repræsentationskompetence - Modelleringskompetence - Hjælpemiddelkompetence - Symbol og formalismekompetence - Kommunikationskompetence Progression: - Eleven erhverver en Multi-strukturel forståelse for Koblingen mellem differentiation og integration samt begrebet Ubestemt Integral. Begrebet egentlige og uegentlige integraler - Eleven erhverver en Relationel forståelse for Integralregningens sammenhæng med Arealberegninger. Differentialregningens kobling mellem fysik og matematik Visualiseringer og anvendelse af visualiseringer. Mundtlighed i forbindelse med bevisførelse Den præsenterede struktur til brug ved opgaveløsning Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og projektarbejdsform Side 25 af 26

26 Titel 16 Eksamensprojekt - Alle elementer beskrevet i bekendtgørelsen Eksamensprojekt 2015 Litteratur - MAT B1 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter - MAT B2 htx, Systime (Jensen Marthinus) + noter Anvendt IT - Maple, GeoGebra Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer 14 lektioner +!! elevtimer Kompetencer, læreplanens mål, progression Individuelt Side 26 af 26

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2017/18 Institution VID Gymnasier HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 14 - jun 16

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin aug 14 - jun 16 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 14 - jun 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vid Gymnasier HTX Matematik B Michael Jensen, Niels Lund

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 10-juni 11 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B2 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 - Juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2009-forår 2011 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3. semester efterår 2010 Titel 5 til og med Titel 10 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2018 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 2016 - Juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX ernæringsassistent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester efterår 2013-forår 2014 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: 2012 Htx Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Shihua Wang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2016/17 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 2014 - jun 2015 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Klavs

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug. 14 jun.

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug. 14 jun. Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 14 jun. 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vid Gymnasier HTX Matematik B Morten Käszner og Niels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Niveau A Emil Hartvig emh@skivets.dk 1bhtx13 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 09- jun 10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium htx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hotel- og Restaurantskolen EUX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 08/09 Htx Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. August 2017-juni 2020 (1.,2, og3.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. August 2017-juni 2020 (1.,2, og3. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer August 2017-juni 2020 (1.,2, og3. år) Rybners HTX Matematik A Antonia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Den Jyske Håndværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold EUX - Tømre Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners Tekniske Skole Esbjerg EUX Matematik A Lærer(e) Bassel Mustapha

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Termin Undervisningen afsluttes den 16. maj 2012 Skoleåret hvor undervisningen har foregået: 2011-2012 Institution Skive Teknisk Gymnasium Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juli 2017 Institution Teknisk Gymnasium Sønderborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2017-forår 2019 Institution Videndjurs, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2017 Institution Den Jyske Håndværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold EUX - Tømre Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2018/19 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Htx Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B Jacob Debel 12HTX11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 08 jun10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium htx Matematik B2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A (st.retn.fag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2013-forår 2014 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august 2015 maj 2016 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX A Steffen Podlech Hold 2.E Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Grenaa HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B Bo Paivinen Ullersted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2018 Skoleår: august-december 2018 Institution Den jydske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 og maj/juni 13/14 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC - nordvest Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Matematik B ved bmk Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars htx Matematik B Birgit Mehl Kristensen (bmk) 2t16 Forløbsoversigt (5)

Læs mere

Undervisningsplan og -beskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bøger:

Undervisningsplan og -beskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bøger: Undervisningsplan og -beskrivelse Udarbejdet april 2018 Termin November 2017 Juni 2020 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Esbjerg Htx Matematik A Steffen Podlech Hold 1.B Bøger: Teknisk

Læs mere

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas UVB Skoleår: 2013-2014 Institution: Fag og niveau: Lærer(e): Hold: Teknisk Gymnasium Skive Matematik A Claus Vestergaard og Franka Gallas 3. A Titel 1: Rep af 1. og 2. år + Gocart Titel 2: Vektorer i rummet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-juni 2013 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Matematik B Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser jfr. Htx-bekendtgørelsen, juni 2010 bilag 22 Termin Eksamen forår 2017 Institution EUC Syd - Aabenraa

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2020 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009-juni 2012 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2019 Skoleår: januar-juni 2019 Institution Den jydske Haandværkerskole,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj -Juni 2022 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Det Naturvidenskabelige Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2015-forår 2016 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Teknisk Gymnasium - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag og niveau Matematik B Lærer(e) PBL Hold 2. c. KDS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution HANSENBERG Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Matematik A Irina Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2016 RYBNERS - TEKNISK GYMNASIUM HTX Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2017-forår 2018 Institution Videndjurs, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016til juni 2019 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid i

Læs mere

https://www.lectio.dk/lectio/427/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?hold...

https://www.lectio.dk/lectio/427/studieplan/hold_undervisningsbeskrivelse.aspx?hold... Side 1 af 7 Side 2 af 7 Holdet A 1b Ma - Undervisningsbeskrivelse Udskrevet fra Lectio: 10/5-2017 10:26 Vis samlet undervisningsbeskrivelse samt elevtilknytning til forløb Stamoplysninger til brug ved

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2018 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Thomas Voergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2018 Rybners Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2017 juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Rybners htx Matematik B Jørn Uldall

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2014 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/17 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Valghold Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2016 RYBNERS - TEKNISK

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2017/18 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik B Angela

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hansenberg Gymnasium htx Matematik A Thomas Voergaard.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere