August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan"

Transkript

1 August 2015 LUP GF 2 PAU Lokal uddannelsesplan

2 Indhold Lokal undervisningsplan for grundforløbet rettet mod Den pædagogiske assistent... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering og godskrivning... 5 Din personlige uddannelsesplan... 6 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser... 7 Afsluttende grundforløbsprøve... 7 Uddannelsens opbygning... 8 Temaoversigt... 8 Læringsstruktur... 9 Undervisningen på GF2 PAU Tema: Intro til uddannelsen Tema: Børn og unges udvikling Tema: Kommunikation og samarbejde Tema: Pædagogik i daginstitutioner Tema: Aktiviteter, leg og bevægelse Valgfag: Dansk, Bonusfag eller støttefag Tema: Sundhed og trivsel Tema: Arbejdsmiljø Tema: Specialområdet Tema: Grundfagseksamen, grundforløbsprøve og afslutning Grundfagsbeskrivelser Grundfag: Dansk Grundfag: samfundsfag Grundfag: Psykologi Grundfag: Bevægelse og Idræt Bonusfag Støttefag Bilag

3 Lokal undervisningsplan for grundforløbet rettet mod Den pædagogiske assistent Denne uddannelsesplan er beskrevet og besluttet af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Undervisningsplanen er skolens dokumentation for, hvordan vi har tilrettelagt din uddannelse. Undervisningsplanen er et nyttigt redskab til dig som elev. Her kan du blandt andet finde læringsmålene for de forskellige undervisningstemaer og beskrivelser af indholdet. Undervisningsplanen er også undervisernes redskab, når de i fællesskab skal planlægge din undervisning. Man kan læse mere om samarbejdet med det lokale uddannelsesudvalg på skolen hjemmeside. 2

4 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag Praksisnærhed Din uddannelse på Randers Social og Sundhedsskole tilrettelægges således, at undervisningen er praksisnær. Det betyder blandt andet, at du skal arbejde med cases fra det erhverv, du er ved at uddanne dig til, og du skal lære i situationer, der simulerer praksis. Det er vigtigt for os, at du kan se, hvordan de teorier, du lærer, kan anvendes. IT som læringsstøttende metode Undervisningen på skolen er i høj grad baseret på de læringsmuligheder, der ligger i at anvende digitale medier som en del af en varieret undervisning. Alle undervisningsmaterialer vil være tilgængelige på skolens elektroniske platform. Du kommer blandt andet til at samarbejde virtuelt med dine elevkammerater på StudieZonen og kommer til at arbejde med film, billeder, quiz og spil på din mobil eller tablet. Vi tror på, at IT kan være motiverende og virke støttende for din læring. Eleverne som producenter af viden Man siger, at det er den, der arbejder, der lærer noget. Vi tror på, at du som elev lærer mest ved selv at være den aktive. Undervisningen er derfor tilrettelagt, så du får mulighed for selv og i samarbejde med andre at opsøge og bearbejde viden. Når du samarbejder med andre omkring opgaver, hvor I er afhængige af hinanden for at kunne løse opgaven, bliver I gode til at inspirere hinanden, videndele, kommunikere og løse problemer. Differentiering Vi ønsker, at du skal blive så dygtig som mulig. Undervisning er derfor tilrettelagt, så læringsmetoderne er tilpasset dine læringsforudsætninger. Underviseren vil forklare tingene på forskellige måder og tilrettelægge opgaver, så du kan arbejde med stoffet på forskellige måder og i forskellige tempi. Du kan læse mere om skolens pædagogiske strategi på skolens hjemmeside. Læringsmiljøet på skolen Læringsmiljøet består af tre områder: det fysiske miljø, det psykiske miljø og det æstetiske miljø. Alle områder har betydning for din trivsel på skolen, og det er vigtigt for os, at miljøet på skolen skaber rammer for, at du som elev kan indgå i såvel faglige som sociale fællesskaber. Motion og bevægelse styrker motivation, læring og sundhed. Bevægelse integreres derfor i undervisningen, så du får ca. 45 min bevægelse eller motion hver dag. Som en del af undervisningstiden på skolen tilbydes du en række læringsstøttende aktiviteter som fx studiecafé, IT cafe, motion og håndtering af eksamensangst. Det er primært skolens elevsupportere, der tilrettelægger disse aktiviteter. Teamet af elevsupportere arbejder tæt sammen med skolens undervisere om at sikre et godt læringsmiljø på skolen. Du kan læse meget mere om elevsupport på skolens hjemmeside og på StudieZonen. 3

5 Din kontaktlærer og den personlige uddannelsesplan Du får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet. Formålet med kontaktlærerordningen er at understøtte din faglige og personlige udvikling. Din kontaktlærer vil indkalde dig til samtaler. Samtalerne tager udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan. Du kan finde materialet til din personlige uddannelsesplan på skolens hjemmeside. 4

6 Optag, kompetencevurdering og godskrivning Elever under 25 år Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller det er under et år siden, du færdiggjorde 9. eller 10. klasse, skal du søge grundforløb 1. Ellers skal du søge grundforløb 2. Hvis du ikke opfylder adgangskravene på 02 i gennemsnit i dansk og matematik, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve på skolen. Hvis du opfylder adgangskravene, vil du blive optaget på grundforløbet. Der kan dog være tilfælde, hvor du vil komme på en venteliste eller blive henvist til en anden skole med samme uddannelse. Når du er blevet optaget på uddannelsen, vil skolens uddannelsesvejledere foretage en kompetencevurdering på baggrund af dine skole og erhvervserfaringer. Denne kompetencevurdering vil vise, hvilket grundfagsniveau du skal have på uddannelsen, og om du kan blive godskrevet for dele af uddannelsen. Elever over 25 år Hvis du er fyldt 25 år på det tidspunkt, hvor uddannelsen starter, vil din uddannelse starte med, at skolens uddannelsesvejledere laver en realkompetencevurdering. Realkompetencevurderingen skal vise, om du skal følge hele eller kun dele af grundforløb 2, og om du skal have et afkortet hovedforløb. Afkortningen kan omfatte dele af praktikken og/eller dele af skoledelen på hovedforløbet. Hvis du skal starte på grundforløb 2, skal du opfylde adgangskravene på 02 i gennemsnit i dansk og matematik. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at gå til optagelsesprøve på skolen. 5

7 Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få et overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig og din kontaktlærer. Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om: Hvilket uddannelsesforløb, du planlægger at gennemføre Dine personlige mål med uddannelsen Grundfagsniveau Realkompetencevurdering og eventuelle fritagelser for undervisning Referat af kontaktlærersamtaler Uddannelsesplanen er samtidig dit redskab til at: Blive bevidst om egen læring Blive bevidst om egne faglige og personlige kompetencer Forberede egen udviklingsproces og arbejde metodisk med denne Evaluere din egen udviklingsproces Du finder Din personlige uddannelsesplan på skolens hjemmeside. 6

8 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Afsluttende grundforløbsprøve Prøven afholdes ved slutningen af uddannelsen. Eleven skal forud for den afsluttende prøve have bestået: Uddannelsesspecifikke fag ved standpunktsbedømmelse For at blive optaget på uddannelsens hovedforløb skal eleven have bestået følgende fag: Dansk D-niveau Samfundsfag E-niveau Idræt F-niveau Psykologi F-niveau Grundlæggende førstehjælp Elementær brandbekæmpelse Læs mere om prøver på grundforløb 2 PAU på skolens hjemmeside. Her finder du også de generelle prøvebestemmelser. 7

9 Uddannelsens opbygning Grundforløbets 2. del Den pædagogiske assistentuddannelse (GF2 PAU) er fordelt på temaer med forskellig varighed. Temaoversigt Læringsaktivitet Varighed Tema: Intro til uddannelsen 7 dage Tema: Børn og unges udvikling 8 dage Tema: Kommunikation og samarbejde 14 dage Tema: Pædagogik i daginstitutioner 8 dage Tema: Aktiviteter, leg og bevægelse 18 dage Tema: Sundhed og trivsel (Certifikatfag førstehjælp og brandbekæmpelse) 18 dage Valgfag: Dansk, Bonusfag eller støttefag 5 dage Tema: Arbejdsmiljø 8 dage Tema: Specialområdet 5 dage Tema: Afslutning af Grundforløb 2 - PAU Grundfagseksamen og Grundforløbsprøven 9 dage Undervisningen består af valgfag, grundfag og et uddannelsesspecifikt fag. 12 ugers uddannelsesspecifikt fag 4 ugers grundfag 8

10 4 ugers valgfag Det uddannelsesspecifikke fag er centralt for udviklingen af dine erhvervsfaglige kompetencer. Grundfagene giver dig almene og grundlæggende kompetencer i forhold til uddannelsen. Valgfag bidrager til udviklingen af dine faglige og personlige kompetencer Grundfag: Samfundsfag E-niveau Psykologi F-niveau Idræt F-niveau Valgfag: Dansk F-E og D-niveau Bonusfag Støttefag Du vil få vejledning i valg af valgfag og niveauer, da dine valg kan få betydning for din videre uddannelse. Standpunktsbedømmelse i det uddannelsesspecifikke fag sker løbende gennem temaernes afslutning, og danner grundlag for den samlede bedømmelse ved afslutning af faget. Standpunktsbedømmelse af grundfagene sker ved afslutning af faget. Du kan ikke ændre niveau efter, der er udtrukket fag til eksamen. Læringsstruktur Du skal have lærerstyret undervisning svarende til 26 klokketimer om ugen. Ved lærerstyret undervisning forstås: Undervisning som er skemalagt Undervisning hvis indhold er planlagt af din underviser Undervisning det er obligatorisk, du deltager i Undervisning hvor din underviser enten er fysisk eller digitalt tilgængelig Undervisning hvor din underviser aktivt opsøger dig i forhold til din læring Undervisningen er tilrettelagt, så der i gennemsnit indgår 45 minutters daglig motion og bevægelse. Ud over de 26 klokketimers undervisning skal du forvente at bruge tid på individuel forberedelse til undervisningen. 9

11 Undervisningen på GF2 PAU Undervisningen på GF2 tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret i tværfaglige temaer. Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og emner. I undervisningen inddrages praksisnære undervisningsforløb baseret på beskrivelser, cases og undersøgelser af praksis. Ligeledes vil der blive planlagt aktiviteter på skolen, hvor daginstitutioner deltager i ex. pædagogiske aktiviteter. Læringsforløb vil indeholde problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincipper, som vil indgå i tværfaglige temaer, der tilrettelægges helhedsorienteret og praksisnært. I undervisningen er der fokus på, at du tilegner dig og anvender et fagsprog. Der anvendes varierede arbejdsformer, der styrker din læring. En del af undervisningen tilrettelægges på grundlag af eksemplariske faglige problemstillinger, og der indgår cases og projekter, der fremmer refleksion og opgaveløsning. Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for undervisningens gennemførelse fokuserer på at vælge undervisningsformer, der sigter mod at fremme undervisningsdifferentiering. Der anvendes formativ evaluering via individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, hvilket skal understøtte din progression med læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk, hvor det understøtter din målopfyldelse. Digitale medier støtter op om videndeling og kollaborativt samarbejde i læringsaktiviteter. Digitale medier præsenteres som en ny dimension i det pædagogiske arbejde i forhold til eks. udvikling, leg og læring, kommunikation og dokumentation. Målene for viden, færdigheder og kompetencer er udvalgt, så de passer til de enkelte temaer. Grundfagene indgår i alle temaer og understøtter undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag. Generelt om mål og indhold for temaerne Uddannelsens mål er delt op i viden, færdigheder og kompetencer. Du skal se målene som en helhed, der beskriver niveauet for din uddannelse. Læringsmålene i temaerne beskriver, hvad vi forventer, du har nået, når temaet er afsluttet. Indholdet beskriver, hvad der skal arbejdes med i temaet for at nå læringsmålene. 10

12 Tema: Intro til uddannelsen Formålet med temaet er: at du ved uddannelsens start bliver introduceret til indholdet i GF 2 PAU, og du får indsigt i målene for uddannelsen at der bliver sat fokus på elevrollen, gruppedynamikker, samarbejde og din fagidentitet at du får kendskab til forskellige læreprocesser og metoder at du får erfaring med at arbejde aktivt, opsøgende og kritisk at du opnår indsigt i dine egne styrker i forhold til læring og motivation i uddannelsen at du får undervisning i anvendelse af digitale medier Varighed: 7 dage Mål og indhold for temaet Viden Færdigheder Kompetencer 1.3. Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for det pædagogiske område Professionel ageren i et fagligt fællesskab Anvende faglig kommunikation i skrift og i tale med samarbejdspartnere, børn, forældre, borgere og pårørende deltage i det professionelle samarbejde på tværs af faggrupper og forstå betydningen af at arbejde inden for relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper. Du har kendskab til hvad fagsprog er for en pædagogisk assistent Du kan anvende et fagligt sprog til at beskrive arbejdsfeltet for den pædagogiske assistent For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Intro til uddannelsen". Faglig kommunikation Fagsprogets kendetegn Fagordbog 11

13 Viden Færdigheder Kompetencer Selvevalueringsredskaber, herunder evaluering af egen læring Metoder til at reflektere over egen praksis Udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring, med fokus på egne ressourcer og begrænsninger anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling. Du kan anvende læringsportfolio til at arbejde refleksivt med din egen læreproces Du kan dokumentere dit arbejde ved at videndele i VidenZonen Du har kendskab til gruppedynamikker og grupperoller Du er bevidst om din egen rolle i gruppen For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Intro til uddannelsen". Studieteknikker Samarbejdsaftale i gruppearbejde, gruppedynamikker og grupperoller Læringsportfolio Intro til VidenZonen Viden Færdigheder Kompetencer Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og elektronisk kommunikation planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier. Du har tilegnet dig digitale færdigheder og kompetencer, så du kan bruge PC og ipad i din ud Hensigtsmæssig anvendelse af digitale og sociale medier i det pædagogiske arbejde, både som aktivitet og som redskab til faglig dialog og formidling. dannelse 4.6. anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling Du har kendskab til digital dannelse i forbindelse med egen anvendelse af IT i uddannelsen Du kan nævne eksempler på hvordan IT anvendes i det pædagogiske arbejde For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Intro til uddannelsen". 12

14 IT kørekort" VidenZonen, videndeling, informationssøgning, kildekritik, netetik og Elevplan IT anvendelsesmuligheder i vuggestue, børnehave og SFO Grundfag Samfundsfag 1 dag Idræt ½ dag Læringsmetode: Undervisningen fokuserer på, at du og dine klassekammerater kommer godt i gang med jeres uddannelsesforløb. I introduktionsugerne vægtes samarbejde, gruppedannelse og opstart af gode studievaner højt. Det understøttes igennem eksemplariske opgaver og udfordringer til jer enkeltvis og i grupper. Der vil indgå gruppebaserede arbejdsprocesser med fokus på den kollaborative metode og individuelle arbejdsprocesser med fokus på refleksion. Derudover vil der være grundig introduktion og instruktion til brug af VidenZonen og IT. 13

15 Tema: Børn og unges udvikling Formålet med temaet er: at du får kendskab til forskellige udviklingspsykologiske retninger og indblik i, hvorledes disse har indflydelse på barnets og den unges udvikling Udviklingsteorierne relateres til forskellige målgrupper inden for det pædagogiske arbejde. Varighed: 8 dage Mål og indhold for temaet Viden Færdigheder Kompetencer Udviklingspsykologiske perspektiver og retninger, der er relevante for pædagogisk arbejde med det lille barn Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige pædagogiske målgrupper møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter. Du kan genkende forskellige udviklingspsykologiske retninger Du kan med udviklingspsykologiske begreber, beskrive barnets psykiske udvikling For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Børn og unges udvikling". Skinner - adfærdspsykologi Vygotsky nærmeste udviklingszone Stern - det lille barns udvikling Viden Færdigheder Kompetencer Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på en etisk, empatisk og respektfuld måde møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter. Du har viden om, hvad socialisering betyder for barnets udvikling 14

16 Du kan beskrive din rolle som fagperson, og hvilken betydning du har for barnets udvikling og hverdag i institutionen For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Børn og unges udvikling". Indhold: Socialisering Dobbeltsocialisering Primær og sekundær omsorgsperson Grundfag Idræt ½ dag Samfundsfag 1 dag Psykologi 3 dage Læringsmetode: Undervisningen i temaet indeholder teoretiske oplæg om udviklingspsykologiske retninger. Der tages udgangspunkt i praksisnært casearbejde, hvor du vil få mulighed for at koble teori og praksis. 15

17 Tema: Kommunikation og samarbejde Formålet med temaet er: at du får kendskab til kommunikation og samarbejde og disses betydning for den pædagogiske praksis at du bliver bevidst om digitale mediers anvendelsesmuligheder som kommunikationsform i et fagligt perspektiv. Herunder indblik i samarbejde, vidensdeling og dokumentation i det pædagogiske arbejde Varighed: 14 dage Mål og indhold for temaet Viden Færdigheder Kompetencer 1.4. Kommunikationsteori, herunder viden om kommunikation i forhold til forskellige målgrupper Metoder til aktiv lytning og til at kunne udvise empati i samarbejdet Målgruppe-tilpasset faglig formidling, herunder til kolleger og pårørende Metoder til at kommunikere og samarbejde med andre fagpersoner, børn, forældre, borgere og pårørende Anvende faglig kommunikation i skrift og i tale med samarbejdspartnere, børn, forældre, borgere og pårørende. Du kan i forbindelse med rollespil anvende aktiv lytning og anerkendende kommunikation i forhold til forskellige målgrupper Du kan forklare forskellen på nonverbal og verbal kommunikation Du kan reflektere over brugen af de forskellige kommunikationsformer i din læringsportfolie Du kan anvende digitale medier i kommunikationen For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Kommunikation og samarbejde". Kommunikationsteorier og kommunikationsformer Afsender og modtager Verbal og non-verbal kommunikation En- og flervejskommunikation Anerkendende kommunikation Aktiv lytning Giraf og ulvesprog Empati Digital kommunikation med tekst, billede og video Viden Færdigheder Kompetencer 16

18 1.1. Metoder til dokumentation af eget arbejde Metoder til dokumentation og faglig formidling i skrift og i tale, under hensynstagen til modtagerens forudsætninger dokumentere eget arbejde og varetage faglig formidling til den pædagogiske målgruppe samt til kollegaer og pårørende Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling. Du har kendskab til forskellige dokumentationsformer Du kan beskrive, hvordan tværfagligt samarbejde fungerer i daginstitutioner Du kan identificere arbejdsopgaver, som giver anledning til tværfagligt samarbejde samt inddragelse af pårørende Du kan forklare, hvordan du kan anvende tekst eller billeder i en faglig formidling til kollegaer og forældre Du kan redegøre for dine etiske overvejelser i forbindelse med faglig formidling For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Kommunikation og samarbejde" Dokumentationsformer Etiske overvejelser i forhold til kommunikation Formidling af tekst, billeder og film f.eks. nyhedsbrev til forældre og anden pædagogisk dokumentation Det gode samarbejde Tværfagligt samarbejde Viden Færdigheder Kompetencer Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og elektronisk kommunikation 4.5. planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier Hensigtsmæssig anvendelse af digitale og sociale medier i det pædagogiske arbejde, både som aktivitet og som redskab til faglig dialog og formidling anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling Du kan forklare, hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt med forældre og kollegaer ved hjælp af sociale og digitale medier Du kan gøre brug af digitale og sociale medier som kommunikationsform 17

19 Du kan identificere, hvordan sociale medier kan anvendes i pædagogiske aktiviteter For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Kommunikation og samarbejde". Digitale og Sociale medier(facebook, intranet ect.) Digital dannelse, herunder etiske overvejelser i digital kommunikation Kommunikation med forældre og andre pårørende Dokumentation og evaluering af aktiviteter Viden Færdigheder Kompetencer 1.6. Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering, vejledning, guidning og motivationsarbejde Metoder til at anvende konfliktnedtrappende kommunikation Metoder til aktiv lytning og til at kunne udvise empati i samarbejdet Anvende faglig kommunikation i skrift og i tale med samarbejdspartnere, børn, forældre, borgere og pårørende. Du kan beskrive de grundlæggende elementer i konflikter og anvende konflikthåndtering Du kan forklare, hvordan du guider og vejleder børn i deres konflikthåndtering Du kan med egne ord beskrive vigtigheden af empati og den følelsesmæssige relation til andre mennesker For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Kommunikation og samarbejde". Grundlæggende konflikthåndtering Konflikttrappen Guidning og vejledning i konflikter Empati som fagligt begreb Viden Færdigheder Kompetencer Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på en etisk, empatisk og respektfuld måde. 1.5 Kultur forståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld. måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter. 18

20 Du kan med egne ord forklare kulturbegrebet Du kan med egne ord beskrive hvordan etik, moral, normer og fordomme har betydning i samspil med andre mennesker Du kan redegøre for, hvordan forskellige kulturers/socialgruppers etik, normer og værdier har betydning for samarbejdet med barnet og forældrene Du kan give eksempler på hvordan du kan arbejde med en anerkendende pædagogisk tilgang For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Kommunikation og samarbejde". Normer Fordomme Etik Moral Empati Respekt Definition af kulturbegrebet Forskellige perspektiver på kultur Grundfag Idræt 2 x ½ dage Psykologi 2 dage Samfundsfag 1 dag Dansk 3 dage Niveau D Læringsmetode: I dette tema vil der være fokus på samarbejde i grupper. Undervisningen vil tage udgangspunkt i praksisnære situationer, hvor du vil komme til at afprøve teorierne i form af rollespil, casearbejde og andre praksisnære øvelser. Der vil være kollaborative opgaver med fokus på digitale og sociale medier. Et gennemgående element vil være refleksion i forhold til kommunikationen i skrift og tale. Teamet afsluttes med et projekt. Formålet med projektet er, at du med fokus på temaets mål for viden, færdigheder og kompetencer arbejder med målopfyldelsen. 19

21 I projektet vil du og dine klassekammerater i grupper arbejde med et fagligt specifikt område fra temaet. I projektet vil du få en større faglig indsigt i stoffet gennem faglitteratur, undersøgelser, fordybelse og refleksion. Projektet afsluttes med en formidling. Projektets varighed: 3 dage 20

22 Tema: Pædagogik i daginstitutioner Formålet med temaet er: at du får kendskab til grundlæggende pædagogiske begreber at du bliver i stand til at observere, dokumentere og evaluere den pædagogiske praksis med baggrund i pædagogiske metoder at du får kendskab til den aktuelle lovgivning, du som pædagogiske assisent er underlagt og viden om, hvilken rolle du har i den pædagogiske sektor, samt hvilken rolle du har i forhold til det tværfaglige samarbejde Varighed: 8 dage Mål og indhold for temaet Viden Færdigheder Kompetencer 1.1. Metoder til dokumentation af eget arbejde Metoder til dokumentation og faglig formidling i skrift og i tale, under hensynstagen til modtagerens forudsætninger Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere dokumentere eget arbejde og varetage faglig formidling til den pædagogiske målgruppe samt til kollegaer og pårørende. Du kan redegøre for forskellige observationsmetoder og deres anvendelse i det pædagogiske arbejde Du kan nævne dokumentationsmetoder, der kan formidle observationsmetoder For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i daginstitutioner". Observationsmetoder Logbog, observationsskemaer Dokumentationsmetoder til observationsmetoder SMTTE model Viden Færdigheder Kompetencer Relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmar Forklaring af egen faglig og professionel rolle i samarbejdet med andre deltage i det professionelle samarbejde på tværs af faggrupper og forstå betydnin- 21

23 ked, særligt i forhold til forskellige målgrupper i det pædagogiske arbejde. gen af at arbejde inden for relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper. Du kan genkende det særlige ved Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Barnets Reform og disses indflydelse på det tværfaglige samarbejde i det pædagogiske arbejde For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i daginstitutioner". Dagtilbudsloven Barnets Reform Folkeskoleloven Tværfagligt samarbejde i det pædagogiske arbejde Viden Færdigheder Kompetencer Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold, herunder tavshedspligt Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for det pædagogiske område Professionel ageren i et fagligt fællesskab deltage i det professionelle samarbejde på tværs af faggrupper og forstå betydningen af at arbejde inden for relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper. Du kan forklare dit ansvar som pædagogisk assistent i forhold til tavshedspligt, oplysningspligt og underretningspligt For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i daginstitutioner". Tavshedspligt Oplysningspligt Underretningspligt Viden Færdigheder Kompetencer Den pædagogiske sektors opbygning, faggruppens placering og det tværfaglige samarbejde Forklaring af egen faglig og professionel rolle i samarbejdet med andre deltage i det professionelle samarbejde på tværs af faggrupper og forstå betydnin- 22

24 gen af at arbejde inden for relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper. Du kan beskrive hvordan den pædagogiske sektor er opbygget Du kan forklare din rolle som pædagogiske assistent i det tværfaglige samarbejde For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i daginstitutioner". Den pædagogiske sektor Tværfaglige samarbejdspartnere Viden Færdigheder Kompetencer Undervisning, didaktik og inklusion i grundskolen Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på en etisk, empatisk og respektfuld måde. Du kan beskrive den didaktiske trekant Du kan gengive, hvad inklusion er i grundskolen Du kan beskrive hvordan du kan evaluere undervisningen indgå i det pædagogiske arbejde med inklusion under hensynstagen til den pædagogiske målgruppes forudsætninger for udvikling. For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i daginstitutioner". Indhold: Den didaktiske trekant Inklusion Evalueringsmetoder Viden Færdigheder Kompetencer Inklusionsbegrebet i det pædagogiske arbejde Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse indgå i det pædagogiske arbejde med inklusion under 23

25 af målgruppens forudsætninger for udvikling Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på en etisk, empatisk og respektfuld måde. Du kan redegøre for inklusion som pædagogisk metode Du kan nævne eksempler på inkluderende aktiviteter hensynstagen til den pædagogiske målgruppes forudsætninger for udvikling. For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i daginstitutioner". Indhold: Målgruppens forudsætninger og udviklingsperspektiver Inklusion og eksklusion Inkluderende pædagogiske tiltag Empati Selv- og medbestemmelse Grundfag Idræt ½ dag Samfundsfag 2 1/2 dage Dansk 1 dag Niveau D Læringsmetode: Undervisningen i temaet vil indeholde teoretiske oplæg. Derudover vil der blive lagt stor vægt på faglig refleksion via kollaborative arbejdsformer og praksisnærhed i form af casearbejde. 24

26 Tema: Aktiviteter, leg og bevægelse Formålet med temaet er: at du får kendskab til forskellige aktiviteter og leges betydning for børns udvikling, sundhed og livskvalitet at du får kendskab til fysiske, musiske, æstetiske, praktiske og kulturelle aktiviteter at du får kendskab til børnelege generelt, lege med fokus på motion og bevægelse, og lege der inddrager brugen af digitale medier Varighed: 18 dage Mål og indhold for temaet Viden Færdigheder Kompetencer Målgruppe relevante pædagogiske aktiviteter herunder fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter Metoder til at igangsætte aktiviteter med betydning for sundhed og trivsel for forskellige pædagogiske målgrupper Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige pædagogiske målgrupper planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter under hensyn til den pædagogiske målgruppes sundhed og trivsel. Du kan beskrive hvordan musik, udeliv og aktiviteter i værkstedet kan anvendes til børn Du kan planlægge, igangsætte, udføre og evaluere forskellige aktiviteter med afsæt i SMTTE-modellen Du kan arbejde med en kreativ og eksperimenterende tilgang til aktiviteter Du med egne ord beskrive begrebet børnekultur For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Aktiviteter, leg og bevægelse". Aktiviteter for børn og med børn Aktivitetsplan SMTTE model Værkstedsarbejde Musik Udeliv Børnekultur Viden Færdighed Kompetencer 25

27 1.15. Faktorer der påvirker det enkelte menneskes sundhed Metoder til at understøtte fysisk og psykisk velvære gennem kost og motion vejlede i valg af hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv. Du kan definere fysiske og motoriske lege rettet mod børn Du kan planlægge, igangsætte og deltage i forskellige legetyper med en kreativ og eksperimenterende tilgang til leg For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Aktiviteter, leg og bevægelse". Børn motorisk udvikling igennem lege og aktiviteter Motion med og for børn Viden Færdighed Kompetencer Hensigtsmæssig anvendelse af digitale og sociale medier i det pædagogiske arbejde, både som aktivitet og som redskab til faglig dialog og formidling Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og elektronisk kommunikation planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling. Du kan definere lege der involvere digitale medier rettet mod børn Du kan planlægge, igangsætte og deltage i forskellige medieproduktioner og inspirere og guide til brug af lege-apps. For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Aktiviteter, leg og bevægelse". Apps på ipad Medieproduktioner eks. imovie og Puppet Pals Grundfag Idræt 2 x 1/2 dag 26

28 Dansk 2 dage Niveau D Dansk 3 dage Niveau E-F Læringsmetode: I dette tema er din rolle som elev i centrum - dine kreative og musiske færdigheder styrkes og udvikles. Undervisningen er praksisnær. Aktiviteter planlægges, udføres og evalueres i grupper, hvor kollaborativt samarbejde og videndeling vægtes højt. Der fokuseres på udvikling af din egen rolle og refleksion i forhold til den pædagogiske praksis. Teamet afsluttes med et projekt Formålet med projektet er, at du med fokus på temaerne Aktiviteter, lege og bevægelse, samt pædagogiks mål for viden, færdigheder og kompetencer arbejder med målopfyldelsen. I projektet vil du udvikle dine kompetencer i forhold til at kunne planlægge, udføre og evaluere pædagogiske inkluderende aktiviteter ved brug af SMTTE model. I grupper arbejder I med tilrettelæggelse af fysiske, musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter rettet mod udvalgte målgrupper. Projektet er praksisnært ved, at aktiviteterne planlægges med henblik på eks. et besøg af en børnehave ved projektets afslutning. Processen med at planlægge, udføre og evaluere foregår i grupper, hvor kollaborativt samarbejde og videndeling vægtes højt. Underviserne fungerer som procesvejledere for at sikre stilladsering og formativ evaluering. Projektet afsluttes med afvikling og evaluering af aktiviteterne samt en bedømmelse af de enkelte gruppers målopfyldelse. Varighed: 4 dage 27

29 Valgfag: Dansk, Bonusfag eller støttefag Varighed: 5 dage Har du godskrivning for dansk, vil du i denne uge arbejde med enten bonusfag eller støttefag i forhold til det uddannelsesspecifikke fag. 28

30 Tema: Sundhed og trivsel Formålet med temaet er: at du får en generel forståelse for hvilke fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker det enkelte menneskes sundhed at du får kendskab til sundhedsfremmende tiltag i forhold til relevante målgrupper at du kommer til at arbejde med formidling af sundhedsfremmende tiltag til forskellige målgrupper at du bliver i stand til at identificere hvilke aktiviteter, der har betydning for børn og unges sundhed samt opnå øvelse i at planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende aktiviteter I temaet indgår certifikatfagene: Førstehjælp og Brandbekæmpelse Varighed: 18 dage Mål og indhold for temaet Viden Færdigheder Kompetencer Faktorer der påvirker det enkelte menneskes sundhed Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære Metoder til at understøtte fysisk og psykisk velvære gennem kost og motion medvirke i det sundhedsfremmende arbejde i relation til den pædagogiske målgruppe vejlede i valg af hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv. Du kan redegøre for, hvilke faktorer der påvirker menneskers sundhed i henhold til det brede sundhedsbegreb Du er bevidst om, hvordan kost og motion har betydning for fysisk, psykisk og social velvære Du er i stand til at identificere en uhensigtsmæssig livsstil med henblik på at kunne vejlede i hensigtsmæssig livsstil til relevante målgrupper Du forstår, hvordan hensigtsmæssig livsstil kan understøtte et godt arbejdsliv For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Sundhed og trivsel". WHO Sundhedsstyrelsen Livsstil - fysisk, psykisk og socialt Kostrådene 29

31 Livsstilssygdomme Sundhedsfremme og forebyggelse Motivation Anatomi - kroppens opbygning og funktioner Viden Færdigheder Kompetencer Sundhedsfremmende arbejde Redskaber i det sundhedsfremmende arbejde medvirke i det sundhedsfremmende arbejde i relation til den pædagogiske målgruppe. Du kan formidle sundhedsfremmende tiltag til pædagogiske målgrupper Du er bevidst om, hvordan du kan motivere til en hensigtsmæssig livsstil For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Sundhed og trivsel". Indhold: Sundhedsfremmende arbejde - fysisk, psykisk og socialt Kostpolitik i institutioner Formidling af sundhed Implementering af sundhedsfremmende tiltag i institutioner Motivation - indre og ydre Viden Færdighed Kompetencer Målgruppe relevante pædagogiske aktiviteter herunder fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter Metoder til at understøtte fysisk og psykisk velvære gennem kost og motion Aktiviteters betydning for sundhed og trivsel planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige pædagogiske målgrupper planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter under hensyn til den pædagogiske målgruppes sundhed og trivsel. Du kan redgøre for, hvilke pædagogiske aktiviteter der har indflydelse på børn og unges sundhed og trivsel, med udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb Du kan udvælge og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, der har betydning for børn og unges sundhed og trivsel For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Sundhed og trivsel". 30

32 Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmende aktiviteter til udvalgte målgrupper Aktivitetshjulet og SMTTE modellen Viden Færdigheder Kompetencer 1.8. Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen Metoder til forebyggelse af institutionsinfektioner Sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads Identifikation af forhold omkring sundhed og påpegning af sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads udøve jobfunktionen under hensynstagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde. Du har kendskab til de mest almindelige børnesygdomme og genkender de tilhørende symptomer Du kan definere forskellige former for smittespredning Du har viden om hygiejniske principper der anvendes i det pædagogiske arbejde Du kan udøve en hygiejnisk håndvask Du kan håndtere rengøringsmidler og anvende dem hensigtsmæssigt Du kan identificere områder, hvor sundheds og hygiejneopgaver skal indgå i det pædagogiske arbejde For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Sundhed og trivsel". Børnesygdomme Mikroorganismer Smittespredning Hygiejniske principper Køkkenhygiejne Miljøstyrelsen, rengøringsmidler- faremærkning Grundfag Idræt 2 x ½ dag Dansk 2 dage Niveau D Samfundsfag 2 1/2 dage Læringsmetode: I temaet får du oplæg om sundhedsfaglige emner. 31

33 Du arbejder i grupper med cases, der tager udgangspunkt i udvalgte institutioner. I grupperne agerer du og dine klassekammerater ansatte i daginstitutioner, og du skal arbejde eksperimenterende, undersøgende og reflekterende med sundhed og trivsel i daginstitutionen. Der vil være praksisnær undervisning, hvor du skal udføre forskellige arbejdsopgaver, som har sundhedsfremmende karakter. Du skal formidle sundhedsfremmende tiltag til udvalgte målgrupper eks. aktiviteter med børn, formidling af sundhed og hygiejne i form af pjecer og film. Teamet afsluttes med, at grupperne illustrerer de valgte sundhedsfremmende tiltag. 32

34 Tema: Arbejdsmiljø Formålet med temaet er: at du får kendskab til arbejdsmiljøregler i det pædagogiske arbejde både i forhold til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering(apv) at du får viden om ergonomi og kan koble det med praksis, og du instrueres i og opøver korrekt brug af arbejdsstillinger Varighed: 8 dage Mål og indhold for temaet Viden Færdigheder Kompetencer 1.7. Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold Redskaber til at udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler Metoder til at forebygge psykisk og fysisk vold udøve jobfunktionen under hensynstagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde. Du kan beskrive, hvilke faktorer der har indflydelse på arbejdsmiljøet Du kan definere betydningen af, at arbejde med konflikthåndtering Du kan udvælge og anvende hensigtsmæssig kommunikation i det daglige arbejde som pædagogisk assistent Du har indsigt i betydningen af egen rolle i personalesamarbejdet For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Arbejdsmiljø". Fysisk og psykisk arbejdsmiljø APV - arbejdsmarkedsregler - ret og pligt Personalepolitik Rygepolitik Sundhedsfremmende tiltag Anerkendende kommunikation Konflikttrappen Forebyggelse af vold Viden Færdigheder Kompetencer 1.9. Gældende ergonomiske principper ved jobudøvelsen Redskaber til at udøve jobfunktionen under hensyns udøve jobfunktionen under hensynstagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, 33

35 tagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler. arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde Demonstration af, hvordan man indretter arbejdsstedet og bruger sin krop efter gældende ergonomiske principper. Du kan beskrive ergonomiske principper Du kan udvælge og anvende korrekte arbejdsstillinger Du kan definere hvordan man i det pædagogiske arbejde forebygge arbejdsskader Du kan anvende hjælpemidler Du har kendskab til indretningens betydning for arbejdsmiljøet For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Arbejdsmiljø". APV - fysisk arbejdsmiljø Øvelser i korrekte arbejdsstillinger og ergonomi Ergonomi ude på arbejdspladsen - undersøge ergonomiske problemstillinger i eks. vuggestue, børnehave, SFO og specialområdet Grundfag Idræt ½ dag Dansk 1 dag Niveau D Samfundsfag 1 dag Læringsmetode: I undervisningen formidles viden om almindelige forhold på arbejdspladsen og regler omkring arbejdsmiljø. Viden om arbejdsmiljø eksemplificeres igennem casearbejde og institutionsbesøg for at fremme praksisnærhed og fremme din refleksion. Din forståelse for ergonomi opøves vha. instruktioner og praktiske øvelser. Du trænes i selvstændigt at opsøge viden om arbejdsmiljø på relevante hjemmesider. Temaet afsluttes med en formidling af specifikke tiltag, der kan fremme det gode arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Formidlingen kan indeholde elementer, der fremmer budskabet omkring det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø eks. et interview om forholdene på en specifik arbejdsplads, en pjece eller en film. 34

36 Tema: Specialområdet Formålet med temaet er: at du får viden og kendskab til specialområdet med særlig fokus på den lovgivende ramme at du bliver præsenteret for grundlæggende pædagogiske og kommunikative tilgange til målgruppen at den daglige pædagogiske praksis med inklusion behandles i forhold til forskellige målgrupper at du opøver forståelse for etik, empati og medbestemmelse, som en vigtig del af dit professionelle arbejde Varighed: 5 dage Mål og indhold for temaet Viden Færdigheder Kompetencer Aktuelle metoder i det pædagogiske arbejde inden for handicap- og psykiatriområdet, herunder kendskab til Demonstration af, hvordan man igangsætter rehabiliterende pædagogiske aktiviteter planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige pædagogiske målgrupper. rehabilitering og faktorer der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg. Du kan forklare begrebet egenomsorg og betydningen af egenomsorg Du har kendskab til sundhedsvæsenets opbygning inden for handicap og psykiatriområdet Du har kendskab til, hvordan man igangsætter rehabiliterende pædagogiske aktiviteter For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Specialområdet". Egenomsorg Introduktion til specialområdet og sundhedsvæsnets opbygning Beskrivelse af forskellige grupper med nedsat fysisk, psykisk eller socialt funktionsevne Rehabiliterende aktiviteter - mestring, kontrol over eget liv Vygotsky - nærmeste udviklingszone i forhold til målgruppen 35

37 Viden Færdigheder Kompetencer Relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked, særligt i forhold til forskellige målgrupper i det pædagogiske arbejde Forklaring af egen faglig og professionel rolle i samarbejdet med andre udøve jobfunktionen under hensynstagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde deltage i det professionelle samarbejde på tværs af faggrupper og forstå betydningen af at arbejde inden for relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper. Du har en grundlæggende forståelse for din rolle som professionel i det tværfaglige samarbejde inden for specialområdet Du kan definere, hvad serviceloven er For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Specialområdet". Serviceloven Special institutioner som en del af sundhedssystemet, og samarbejdspartnere i specialområdet Viden Færdigheder Kompetencer 1.5. Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling Du har indsigt i kulturelle aktiviteters betydning for specialområdet Du har kendskab til nærområdets kulturelle tilbud til specialområdet møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter. For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Specialområdet". Kulturtilbud - i institutionen og uden for institutionen 36

38 Kulturelle, æstetiske og musiske aktiviteter Viden Færdigheder Kompetencer Inklusionsbegrebet i det pædagogiske arbejde Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling indgå i det pædagogiske arbejde med inklusion under hensynstagen til den pædagogiske målgruppes forudsætninger for udvikling Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på en etisk, empatisk og respektfuld måde. Du kan i din læringsportfolie beskrive enkelte pædagogiske fagbegreber Du har kendskab til inkluderende pædagogiske aktiviteter For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Specialområdet" Læringsndhold: Inklusion og eksklusion Inkluderende pædagogiske tiltag Selv- og medbestemmelse Grundfag Samfundsfag 1 dag Læringsmetode: Undervisningen i temaet tager udgangspunkt i eksemplariske cases, der er med til fremme et nuanceret syn på specialområdet. For at fremme forståelsen for specialområdets pædagogik laver du en fagordbog indeholdende fagsproget og lovgivningen. Igennem gruppearbejde fremmes din forståelse for de problematikker, der karakterisere specialområdet igennem kollaborative samarbejdsformer, dialog og refleksion. Digitale teknologier inddrages som refleksionsværktøj og til konkrete eksempler, der kan anvendes i den pædagogiske praksis. Praksisnærhed opnås igennem casearbejde, dokumentarfilm og besøg af personale fra praksis. 37

39 Tema: Grundfagseksamen, grundforløbsprøve og afslutning Formålet med det afsluttende tema er: at du afslutter grundforløbet med en grundfagsprøve og en grundforløbsprøve, som kvalificerer dig til at søge ind på et hovedforløb Varighed: 9 dage Grundfagsprøve Grundfagsprøve Afslutning 3 dage 5 dage 1 dag Grundfagsprøve Grundfagsprøven er i faget Dansk. Læs mere på skolens hjemmeside. Grundforløbsprøve Formålet med grundforløbsprøven er, at du viser din opnåede viden og færdigheder. Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for det uddannelsesspecifikke fag. Læs mere på skolens hjemmeside. 38

40 Grundfagsbeskrivelser I følgende afsnit beskrives grundfagene, som igennem grundforløbet understøtter det uddannelsesspecifikke fag Har du godskrivning, skal du arbejde med bonusfag eller støttefag Grundfag: Dansk Læringselement: Kommunikation og samarbejde Faglige mål: Niveau D : Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation : Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation : Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling : Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation : Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster inden for erhverv, uddannelse og samfund : Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation : Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv og uddannelse Du skal have kendskab til kommunikationsmodellen og forskellige kommunikationsstrategier Du skal stifte bekendtskab med forskellige typer skriftlige udtryksformer i relation til pædagogisk arbejde Du skal have kendskab til forskellige kommunikationskanaler mundtlige, trykte og elektroniske Du skal have stifte bekendtskab med tre forskellige former for appel Du skal have viden om sprogets betydning i en given situation 39

41 Du skal have kendskab til en artikels layout Kommunikationsmodellen Skrive, læse, samtale om: o Nyhedsbreve, invitationer, dagsordner, referater mm. Skriftlig opgave. (Fx invitation til sommerfest i en børnehave. Hvilke virkemidler skal bruges for at nå en dobbeltmålgruppe børn og forældre?) Læse artikler og lave artikelanalyse med særligt fokus på kommunikationsmodellen og layout Læringselement: Pædagogik Faglige mål: Niveau D : Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster : Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen : Eleven kan reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse Du skal have stiftet bekendtskab med ældre og nyere børnetvprogrammer Du skal have forholdt dig til, hvad godt børnetv er Du skal have læst forskellig faglitteratur om børnetv Du skal kende de fire børnesyn Se børnetv Læse artikler og anden faglitteratur om børnetv- og programmer Læringselement: Aktiviteter, lege og bevægelse Faglige mål: Niveau E : Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 40

42 : Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse : Eleven kan på et grundlæggende niveau analysere tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen Niveau F : Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst : Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen : Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen Niveau D : Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst : Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende diskutere disse læsninger : Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller Du skal stifte bekendtskab med både ny og ældre børnelitteratur Du skal have grundlæggende viden om, hvordan man arbejder med dialogisk læsning Du skal være i stand til at lave en analyse af en billedbog Du skal have grundlæggende viden om børnelitteratur som genre Introduktion til børnelitteratur Besøg på Randers bibliotek Læse ny og ældre børnelitteratur Analysere forskellig børnelitteratur Dialogisk læsning Læreroplæg om børnelitteraturen i et historisk perspektiv og som genre. Læringselement: Støtte/bonusfag - Dansk 41

43 Faglige mål: Niveau E : Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem læsning og diskussion af tekster : Eleven kan planlægge, forberede og fremstille skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen : Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sprog Niveau F : Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster : Eleven kan planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen : Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sprog Du skal have kendskab til noveller og artikler som genrer Du skal selvstændigt kunne lave en grundlæggende analyse af en artikel og en novelle Du skal have produceret et skriftligt produkt til din præsentationsportefolio Du skal have set en film med en erhvervsmæssigt relevant problemstilling Du skal have kendskab til en helt grundlæggende filmanalyse Du kan producere din egen lommefilm Du skal kende forskellen på et referat og et resume Du er blevet bevidst om udfordringer i det danske sprog Grundlæggende analyse af artikler og noveller med praksisnært indhold Introduktion til arbejdet med analyse Læse noveller og artikler Se kortfilm og producere egen lommefilm Grundlæggende analyse af kortfilm med fokus på fortællingen Producere skriftligt produkt eksempelvis resume/referat Grammatik og stavning 42

44 Læringselement: Sundhed og trivsel Faglige mål: Niveau D : Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling : Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation : Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag : Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag : Eleven kan sammenligne og gå i dialog i erhverv og uddannelse om egne og andres skriftlige produkter, herunder skriveformål, målgruppe, genre og sprog Du skal kunne lave en artikelanalyse med fokus på kildetyper, argumentationsformer, synspunkter og troværdighed Du skal have produceret et produkt, der kan lægges i din præsentationsportefolio Du skal være i stand til at tilpasse sproget en valt formidlingsform Du skal have bevidsthed om betydningen af et godt layout Du skal lave en mundtlig præsentation af dit produkt Artikelanalyse med fokus på kildetyper, argumentationsformer, synspunkter og troværdighed Skrive en artikel, informationsfolder, brochure eller lign., sundhedsfremmende tiltag for børn, forældre eller kollegaer Præsentere eget produkt Læringselement: Arbejdsmiljø Faglige mål: Niveau D : Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster : Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen 43

45 : Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation : Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag Du skal have produceret et produkt, der kan lægges i din præsentationsportefolio Du skal være i stand til at inddrage feedback fra tidligere lignende projekter Du skal være i stand til at tilpasse sproget en valgt formidlingsform Du skal have bevidsthed om betydningen af et godt layout Du skal kunne lave en mundtlig præsentation af dit produkt Skrive en informationsfolder, pjece, brochure eller lign. om arbejdsmiljø på baggrund af viden tilegnet i løbet af ugen Præsentere eget produkt Læringselement: Grundfag (eksamensuge) Se prøvebestemmelserne på skolens hjemmeside Grundfag: samfundsfag Læringselement: Intro Faglige mål: Niveau E 1. Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter Niveau F 1. Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter Niveau E 44

46 6. Foretage enkel informationssøg om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier Niveau E 7. Identificere forskellige mediers betydning for samfundsdebatten, herunder betydningen af sociale medier i kommunikationen Du skal forstå at du er en del af samfundet Du skal kunne forstå at vores samfund er et produkt af en historisk udvikling Du skal udvikle holdninger til samfundet Du skal kunne diskutere velfærdsamfundets værdigrundlag ud fra politik-økonomi-sociologi vinkel Du skal kunne diskutere mediers indflydelse og betydning Du skal blive bevist om at medierne, er farvet af politiske og økonomiske interesser 125 år med velfærdsamfundet Socialpolitik udvikling Det offentlige Opgaver der definere politik-økonomi-sociologi Inddragelse af medier, også sociale medier Læringselement: Børn og unges udvikling Faglige mål: Niveau E 1. Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter Niveau F 1. Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter Du skal forstå hvordan en lov bliver til Du skal vide hvordan en lov bliver implementeret 45

47 Du skal have kendskab til stat, region og kommune indbyrdes magtfordeling og samarbejde Du skal blive bevist om din rolle i universel forebyggelse Hvad gør samfundet for at sikre børn og unges udvikling? Det offentlige Danmark (stat, region, kommune) Grundloven Universel forebyggelse Pædagogisk arbejde i kommunen Demokrati Folketinget Magtens 3 deling Læringselement: Kommunikation og samarbejde Faglige mål: Niveau E 2. Bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling Niveau F 1. Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter Niveau F 3. Bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning for Danmark, herunder inddrage EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere. Du skal forstå, hvordan familiernes økonomi virker Du skal forstå, hvordan samfundets økonomi virker, i forhold velfærdsamfundet Du skal forstå grundmekanismerne for konkurrenceevne Du skal vide, hvad højkonjunktur og lavkonjunktur er Hvordan tjener Danmark penge? Hvordan måler man økonomi - hvem konkurrere vi med? Have kendskab til EU Samarbejde/ Social dumping Kunne tegne og forstå simple økonomiske systemer 46

48 Konkurrence samfundets økonomi Læringselement: Pædagogik i daginstitutioner Niveau F 3. bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige virksomheder Niveau E 2. bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling, Niveau E 4 redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i et internationalt perspektiv. Niveau E 5. bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde Du skal forstå sammenhængen mellem det offentlige og det private Du skal vide, hvordan samfundet har udviklet sig fra landbrugssamfund til informationssamfund Du skal have kendskab til, hvordan samfundsudviklingen påvirker dig Du skal arbejde med, hvordan Danmark, økonomisk konkurrere med andre samfund Du skal blive bevist om din rolle i demokratiet Du skal kende til, hvad styrer udbud efterspørgsel Du skal have kendskab til, hvordan vores samfundet bruger naturressourcer og hvordan det påvirker miljøet Hvordan tjener Danmark penge? Hvordan måler man økonomi? Det økonomiske system. Samfundets økonomi Klima forandringer og bæredygtighed. Konkurrenceevne BNP/Betalingsbalance International samhandel Udbud og efterspørgsel International samhandel/naturressourcer Produktionsfaktorer og teknologi/ 47

49 Robotteknologi/Digitalisering Læringselement: Aktiviteter, leg og bevægelse Faglige mål: Niveau F 5. Bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. Niveau F 2. Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling. Du skal kunne forklare, hvad socialisering er Du skal angive din rolle i dobbeltsocialisering Du skal forstå sammenhængen mellem dannelse, socialisering og samfundsfag Du skal kunne beskrive forskelige socialgrupper Du skal blive bevist om din rolle i universel forebyggelse Du skal blive bevist om din rolle i dobbelt socialiseringen Du skal have kendskab til familiens udvikling og betydning heraf Du skal vide, hvordan det senmoderne samfund påvirker dig og dit arbejde Socialisering/dobbeltsocialisering Socialgrupper/Indkomstfordeling/Social arv Værdier, normer og kultur Familien i historisk perspektiv Digitale indfødte (sociale medier) Det Multikulturelle Danmark Nyheder, bøger og medier Facebook, youtube, twitter Adskillelse af tid og rum - Giddens Ansigt/ansigtsløse relationer Ekspertsystemer Læringselement: Arbejdsmiljø Faglige mål: Niveau F 48

50 4. forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system. Niveau E 3. bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings betydning for Danmark, herunder inddrage EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og Medarbejdere. Du skal vide, hvilke rettigheder du har på arbejdsmarked Du skal vide, hvorfor du har de rettigheder Du skal vide, hvordan arbejdsmarked er organiseret Du skal arbejde med, hvad er udfordringen for den danske model Du skal arbejde med, hvordan arbejdsmarked påvirkes af det internationale samarbejde og konkurrence Arbejdsmarkedet Den danske model Flexicurity Overenskomster Fagforbund, fagforeninger Strejke, boykot Socialdumping Globalisering EU og arbejdskræftens frie bevægelse International samarbejde og konkurrence Outsourcing/Udlægning af arbejdspladser Nationalstat Vs. Multinationale selskaber Integration/Migration/Flygtningestrømme Læringselement: Specialområdet Faglige mål: Niveau E 1. Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter Niveau F 49

51 1. Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter Niveau E 6. foretage enkel informationssøg om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier. Niveau E 7. identificere forskellige mediers betydning for samfundsdebatten, herunder betydningen af sociale medier i kommunikationen. Du skal læse en aktuel artikel, bearbejde den skriftligt og mundligt på en samfundsfaglig måde Du skal argumenter fagligt Du skal inddrage sociologi, politik og økonomi Skrive og fremlægge et oplæg Arbejde med pensum Grundfag: Psykologi Læringselement: Tema: Børn og unges udvikling Faglige mål: 1. Kan iagttage basale psykologiske forhold og under vejledning identificere begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. 2. Kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller erhverv. Du kan redegøre for hvorledes arv og miljø, her under kultur og samfundet har indflydelse på menneskets udvikling Du har en forståelse for begrebet identitet Du kan redegøre for problemstillinger knyttet til identitetsdannelsen 50

52 Du har en forståelse for begreberne omsorg, omsorgsvigt og mønsterbryder Mennesket udvikling fra vugge til grav Arv og miljø Identitet Omsorg, omsorgssvigt og mønsterbryder Læringselement: Tema: Kommunikation og samarbejde Faglige mål: 3. Kan navngive og i afgrænset omfang beskrive kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. 4. Kan identificere og analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler fra kendte situationer. 5. Kan opfatte og identificere kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social- og kulturel baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation. Du har forståelse for gruppe processer og roller samt for hvorledes processerne kan påvirke kommunikation, samarbejde og samspils processerne Du kan redegøre for non- verbal og verbal kommunikation samt identificere disse i kendte situationer f.eks i forbindelse med kollegasamarbejde Du kan beskrive hvorledes alder, køn samt social- og kulturel baggrund har indflydelse på kommunikation og kan identificere dette Du har en teoretiske forståelse for konflikter og en forståelse for konflikthåndtering Non-verbal og verbal kommunikation Gruppe processer og roller Konflikter Konflikthåndtering 51

53 Grundfag: Bevægelse og Idræt Faglig mål for Bevægelse og Idræt niveau F Referere til grundlæggende principper for træning, deltage i forskellige former for idræt og bevægelsesaktiviteter, herunder medvirke i træningsprogrammer og enkle fysiologiske test, handle bevidst i forhold til de konkrete fysiske aktiviteters betydning for egen sundhed og grundlæggende kropsbevidsthed, samt anvende grundlæggende principper for at styrke sin fysiske form, referere til, hvordan man kan forebygge skader ved arbejde eller træning. Medvirke til, at man enten i sin fritid eller på arbejdspladsen, kan forebygge fysiske skader og arbejde målrettet med at forebygge skader, ved arbejde eller træning. Læringselement: Intro til bevægelse Kernestof: Udvalgte elementer af fysiologiske og anatomisk viden Du skal have en teoretisk forståelse for kroppens udvikling Du skal have en viden og forståelse om hvordan træning og bevægelse påvirker dig, børn og unge Du skal have kendskab til hvordan man opbygger ens træning og træningsprogrammer Du skal have viden om konditionstræning og træningsprogrammer Pulstræning Konditionstest/konditionstal Boldspil Forståelse af hvad forskellen er på bevægelses- og idrætsaktiviteter Forståelse af kroppens udvikling herunder hjertet, led, knogler og m Læringselement: Børn og unges udvikling Kernestof Forskellige former for idræts og bevægelsesaktiviteter Du skal have en bevidsthed omkring egen rolle i idræts- og bevægelsesaktiviteterne 52

54 Du skal tilegne dig viden om forskellige former for idræts- og bevægelsesaktiviteter til forskellige målgrupper Du skal have en forståelse for igangsættelse af bevægelsesaktivitet til forskellige målgruppe Du skal have viden om børn og unges sansemotoriske udvikling Forskellige bevægelsesaktiviteter til forskellige målgrupper Bevægelsesaktiviteter der har fokus på sansemotorik Forhindringsbane med fokus på sansemotorik Teori om igangsættelse af bevægelsesaktivitet Læringselement: Kommunikation og samarbejde Kernestof: Aktiviteter, der er med til at fremme elevernes fysiske form og kropsbevidsthed. Du skal tilegne dig viden om egen fysiske form og kropsbevidsthed Du skal have kendskab til hvordan du kan arbejde med andres fysiske form og kropsbevidsthed Du skal have kendskab til hvordan du kan arbejde med andres kropsbevidsthed Forskellige bevægelsesaktiviteter/øvelser med fokus på kropsbevidsthed Massage Samarbejdsøvelser Cirkeltræning Konditionstræning Boldspil Balance Læringselement: Pædagogik Kernestof: Forskellige former for idræt og bevægelsesaktiviteter 53

55 2.2.4 Begreber som sundhed, herunder livskvalitet og livsstil Du skal have forståelse for hvordan bevægelse og idræt påvirker livskvaliteten Du skal have en viden om hvorfor bevægelse og idræt er godt for børn og unges sundhed Du skal have en forståelse for hvordan bevægelsesaktiviteter kan justeres Teori om livskvalitet i forhold til Idræt og bevægelse Justering af bevægelsesaktiviteter i forhold til at kunne inkludere børn og unge Læringselement: Aktiviteter, Lege og bevægelse Kernestof: Aktiviteter, der er med til at fremme elevernes fysiske form og kropsbevidsthed Forskellige former for idræt og bevægelsesaktiviteter Grundlæggende principper for træning og træningsprogrammer Du skal have kendskab og viden om hvordan du kan bruge naturen til idræt og bevægelsesaktiviteter Du skal have en forståelse for hvordan du kan planlægge motion i naturen Du skal have en indsigt i hvordan du kan bruge naturen til styrke og konditionstræning Du skal en forståelse for hvad forskellen er på Idræt, bevægelse og lege Fysisk aktiviteter i naturen Orienteringsløb Løbetur Styrketræning i naturen Børn på besøg Styrketræning i bevægelsesaktiviteter og lege Bevægelsesaktiviteter hvor fokus er på kropsbevidsthed Forskellen på Idræt, bevægelse og lege 54

56 Læringselement: Sundhed og trivsel Kernestof: Begreber som sundhed herunder livskvalitet og livstil Du skal have en viden om hvordan kroppen og psyken har indflydelse på din fysiske form Du skal have kendskab og viden om hvordan sundhed, livskvalitet og livsstil påvirker din fysiske form og kropsbevidsthed Teori om livsstil Egen sundhed og trivsel Læringselement: Arbejdsmiljø Kernestof: Aktiviteter, der sigter på at styrke arbejdsmiljøet for den enkelte og andre Forebyggelse af fysiske skader ved træning og arbejde Du skal have kendskab til vigtighed af forebyggelsen af skader Du skal teoretisk viden om ergonomi og arbejdsstillinger Du skal have kendskab til hvordan bevægelse kan påvirker dit arbejdsmiljø Du skal have en viden omkring hvad en arbejdspladsvurdering er Du skal kunne medvirke til at opretholde en god trivsel på arbejdspladsen Styrketræning Samarbejdsøvelser APV Egen rolle på arbejdspladsen Ergonomi 55

57 Bonusfag Har du godskrivning for grundfag på GF2, skal du arbejde med et bonus- eller støttefag. I disse uger skal du arbejde med faglig fordybelse i et fag eller emne, som du tænker, vil være interessant at blive klogere på. Det skal være emner, som er relevante for din uddannelse, og som giver dig øget indsigt i dit fagområde. Du skal derfor foretage dig følgende: Udarbejde en læringsplan for din læring læringsplanen skal godkendes af underviser Resten af tiden arbejder du selv med faglig fordybelse Du skal udarbejde en læringsplan, som skrives ind i et dokument med nedenstående punkter- dokumentet skal afleveres til din underviser Eks på læringsplan af en uges varighed Mit/vores mål Hvorfor er emnet interessant for dig/jer Jeg/vi vil arbejde med det på følgende måde og anvende materialer Tidsramme/struktur for forløbet Hvordan skal emnet/produktet dokumenteres og evalueres 56

58 Jeg/vi vil gerne vide mere om hvad et demokratisk samfund er. Det er interessant fordi jeg/vi skal vide hvad det vil sige at leve og arbejde i et demokratisk samfund. Jeg/vi skal vide hvad der kendetegner et demokratisk samfund Jeg/vi vil søge viden på internettet og anvende materialer fra mine fagbøger. Jeg/vi vil lave et mindmap. Jeg/vi vil anvende LUREbogen Jeg/vi vil foretage interview. Jeg/vi vil på institutionsbesøg. Jeg/vi har en uge til at nå mit mål Mandag: Indsamle data/viden Tirsdag: Foreberede interwiew/besøg Onsdag: Institutionsbesøg/interview Torsdag: Bearbejdning af data og materiale Fredag: Færdiggørelse/fremlæggelse/vidensdeling Jeg vil reflektere over min proces ved at anvende LUREbogen Jeg vil dele min nye viden med mine elevkammerater. Jeg/vi vil fremvise mit produkt/ligge det på VZ Jeg vil evaluere min egen/gruppens arbejdsproces -Hvad gik godt? -Hvad gik mindre godt? -Hvad har jeg/vi lært? -Hvad kan jeg/vi gøre anderledes næste gang? Jeg/vi forventer en mundtligt feedback/ feedforward fra underviser Fremlæggelse planlægges sammen med den enkelte underviser. Støttefag Du skal arbejde med et støttefag, hvilket betyder, at du skal arbejde med et emne, som kan være svært for dig. Det er emner, som har betydning for din uddannelse og din læring. Du skal skrive i skemaet, hvad du har svært ved og gerne vil blive bedre til. Skemaet skal afleveres til din underviser. Mit mål Hvorfor er det vigtig for dig Tidsramme for forløbet Hvordan vil jeg bruge min nye viden i hverdagen 57

59 Jeg vil gerne blive god til at lære og planlægge mine lektier. Jeg bruger alt for lang tid på min lektier og jeg kan ikke huske hvad jeg har læst. Jeg har svært ved at koncentrere mig i timerne. Mandag: Planlægning af forløbet Tirsdag: Lave individuelle opgaver Onsdag: Individuelle øvelser Torsdag: Hvordan vil jeg få min nye viden Fredag: Evaluering- Nåde jeg mit mål -Hvad gik godt? -Hvad gik mindre godt? -Hvad har jeg lært? -Hvad kan jeg gøre anderledes næste gang? Jeg vil dele min nye viden med mine elevkammerater. Jeg vil afprøve min nye viden i de forskellige temaer Jeg vil afprøve min nye viden når jeg kommer i praksis Jeg vil reflektere over ugen ved at anvende LURE- bogen 58

60 Eksempler på læringsaktiviteter for støttefag 59

Gældende fra august 2017 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan

Gældende fra august 2017 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan Gældende fra august 2017 LUP GF 2 PAU Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for grundforløbet rettet mod Den pædagogiske assistent... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag,

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 2 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløb 2 Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF2 på SOSU

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE: VEJLEDENDE UDDANNELSESTID... 3 FAGETS

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

LUP FOR. Grundforløb 2

LUP FOR. Grundforløb 2 LUP FOR Grundforløb 2 Gældende for hold startet efter 1. august 2018 Indhold Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag på grundforløb 2 PAU...4 Studiestøtten...5 Uddannelsesvejleder...5 Personlig

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der, ud fra temaer og emner fra undervisningen på Grundforløbet, tager udgangspunkt

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU.

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU tilbydes til elever der har gennemført et GF2 PAU forløb, men som ikke er blevet optaget til videre uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 1196 af 28/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/09049-2 Senere

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev rev september 2019 /AHI Prøvevejledning for grundforløbsprøven på GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet Formål:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

LUP GF 2 SOSU. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret marts 2016

LUP GF 2 SOSU. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret marts 2016 Gældende fra august 2015 Sidst revideret marts 2016 LUP GF 2 SOSU Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for Grundforløb 2 rettet mod Social- og sundhedsuddannelserne... 3 Skolens pædagogiske

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

Indhold af GF 2- Sosu

Indhold af GF 2- Sosu GF 2 - sosu Indhold af GF 2- Sosu Undervisningen består af valgfag, grundfag, samt et uddannelsesspecifikt fag, og bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesspecifikt

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. januar 2016 1 Indledende bemærkning Uddannelsen

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2016 Sidst redigeret maj 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven. Tre kriterier som afsæt for udvikling af en fælles standard

Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven. Tre kriterier som afsæt for udvikling af en fælles standard Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven I medfør af Hovedbekendtgørelsen, BEK nr. 367 af 19/04/2016, og efter aftale med det faglige udvalg PASS har Danske SOSU-skoler på vegne af skoler, der

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet,

Læs mere

Fagbilag Omsorg og Sundhed

Fagbilag Omsorg og Sundhed Fagbilag Omsorg og Sundhed 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det faglige tema omfatter elementer fra beskæftigelsesområder, der relaterer til omsorg, sundhed og pædagogik. Der arbejdes med omsorgs-

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Gældende fra januar 2017 LUP GF 2 Social- og sundhedshjælper Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedshjælper-uddannelsen (GF2 SSH)... 3 Skolens

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål...

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 1638 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU Januar 2019

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU Januar 2019 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU Januar 2019 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Optagelseskriterier og procedurer for optagelse...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 2 - pædagogisk assistentuddannelse Revideret maj 2017

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 2 - pædagogisk assistentuddannelse Revideret maj 2017 Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål:...

Læs mere

Læreplan Identitet og medborgerskab

Læreplan Identitet og medborgerskab Læreplan Identitet og medborgerskab 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Faget giver eleverne kompetencer til selvstændigt, at kunne medvirke som aktive medborgere

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse af

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og psykologi) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Version dec. 2015 Grundforløb 2 - pædagogisk assistent 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundforløb 2 2 1.1 Formål med grundforløb 2 3 1.2 Overgangskrav til hovedforløbet PA 3 2. Didaktiske

Læs mere

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra 1. august 2015 Afdelingen for Social-

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Fagrækken for EUX velfærd GF 2 mod social- og sundhedsassistenten er jf. BEK nr. 616 af 31/05/2016:

Fagrækken for EUX velfærd GF 2 mod social- og sundhedsassistenten er jf. BEK nr. 616 af 31/05/2016: EUX Velfærd GF2 mod sosu-assistentuddannelsen Social- og sundhedsassistentens kompetenceområde er jf. BEK nr. 616 af 31/05/2017: Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet

Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Bedømmelsesplan for den afsluttende prøve på grundforløbet Eksaminationsgrundlag: Ved den afsluttende prøve på grundforløbet, tages der udgangspunkt i elevens problemstilling med tilhørende faglige fokusområder

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Gældende fra august 2017 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan

Gældende fra august 2017 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan Gældende fra august 2017 LUP GF 1 Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan GF1 (LUP)... 2 Fagretning... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 4 Optag, kompetencevurdering og godskrivning...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU og GF2 PAU EUX Januar 2017 Sidst redigeret maj 2017

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU og GF2 PAU EUX Januar 2017 Sidst redigeret maj 2017 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU og GF2 PAU EUX Januar 2017 Sidst redigeret maj 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Optagelseskriterier

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikopgaver. Den pædagogiske assistentuddannelse Praktikopgaver Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU og GF2 PAU EUX Januar 2017 Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU og GF2 PAU EUX Januar 2017 Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU og GF2 PAU EUX Januar 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Optagelseskriterier

Læs mere