BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber"

Transkript

1 BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1

2 forord Kære læsere, Da jeg ved udgangen af 2015 sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børneog ungepolitik, var jeg stolt. Stolt, fordi tilblivelsen af børne- og ungepolitikken i mine øjne var en eksemplarisk proces, hvor det lykkedes at inddrage rigtig mange perspektiver og stolt, fordi det blev en ambitiøs politik med visioner om progression for alle børn og unge. I samme ånd har Børn og Unge skabt en fælles platform for organisationens arbejde med at nå målene i børneog ungepolitikken. Efter en omfattende dialog over de sidste år, er der med introduktionen af Stærkere fællesskaber sat en ny ramme for løsningen af den fælles opgave. Ambitionen med at bygge Stærkere fællesskaber er ønsket om progression - for børn og unge, men også for alle ansatte og organisationen som helhed. Forudsætningen for at skabe progression for børn og unge er, at vi tillige som organisation forpligter os på løbende at udvikle og gentænke vores indsats. Kernen i Stærkere fællesskaber er, at vi med udgangspunkt i et fælles mindset styrker samarbejdet på tværs og lader os udfordre og inspirere af hinanden. Tværfagligt samarbejde er ikke nyt i Børn og Unge vi er faktisk rigtigt gode til det. Men vi kan gøre det mere systematisk med sigte på effekten. Det gør vi bedst ved at rykke tættere sammen, dele viden og erfaringer på tværs, og i fællesskab blive bedre til at finde de bedste løsninger. I forhold til omverdenen og ikke mindst forældrene skal vi gå nye veje og finde nye måder at samarbejde på. Stærkere fællesskaber er ikke en ny opgave men en tilgang, der gør det lettere for os alle at løse den fælles opgave. På de kommende sider kan du læse mere om det mindset, vi lægger til grund for tænkningen, og hvordan Stærkere fællesskaber har betydning for den løbende udvikling af kvaliteten i Børn og Unge. Som medarbejdere og ledere er I hver for sig og sammen afgørende for, at vi lykkes med at skabe Stærkere fællesskaber. Der er jeres udveksling af viden, jeres refleksioner og jeres udfordring af plejer, der udvikler organisationen og rykker os nærmere visionen om at løfte alle børn og unge. Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen. Lad os tage forpligtelsen på os hver for sig og i fællesskab. Venlige hilsner, Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge

3 Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Med visionerne i børne- og ungepolitikken har byrådet i Aarhus sat høje ambitioner for alle børn og unge. For at børnene og de unge kan udfolde deres fulde potentiale og drage mest muligt nytte af vores indsatser, skal vi sammen sætte en tydeligere fælles retning i vores stræben efter at nå ambitionerne. Som organisation tror vi på, at Stærkere fællesskaber vil tydeliggøre vores fælles tanke- og værdimæssige afsæt - til gavn for vores arbejde med børnene og de unge. Med dette som vores fælles motivation vil vi derfor bygge stadigt Stærkere fællesskaber. Stærkere fællesskaber skaber vi ved at dele viden og erfaringer på tværs, og dermed sammen blive bedre til at finde, vælge og forpligte os på de bedste løsninger, både for det enkelte barn og den enkelte unge og for de fællesskaber, de indgår i. Sådan vil vi sammen - ledelse og medarbejdere i samspil med forældrene, børnene og de unge - stræbe efter det excellente gennem Stærkere fællesskaber. 3

4 Kort fortalt - Børn og Unge på vej mod Stærkere fællesskaber På de kommende sider kan du blive klogere på, hvad vi mener med Stærkere fællesskaber, og hvordan det hænger sammen med den løbende udvikling af kvaliteten i Børn og Unge. VISION På s. 6-8 kan du læse mere om de visioner, vi arbejder med for børnene og de unge, og for Børn og Unge som organisation. Du kan også læse om den fælles udviklingsmodel, Børn og Unge arbejder efter, når vi skal komme fra vision til handling MENTAL MODEL På s. 10 kan du læse mere om Børn og Unges mentale model vores fælles afsæt for refleksion og dialog omkring kvalitetsudvikling SYSTEMER / STRUKTURER På s. 12 kan du læse mere om, hvordan vi i Børn og Unge bruger vores mentale model til at betragte og evaluere vores systemer, strukturer og ikke mindst de samarbejdsrelationer, vi har inden for disse rammer 5 ADFÆRDSMØNSTRE / STRATEGIER På s. 15 kan du læse mere om Børn og Unges nyes strategier vores konkrete ledetråde til, hvordan vi over de kommende år omsætter visionerne i børne- og ungepolitikken og Stærkere fællesskaber til konkrete handlinger, der både flytter os og flytter børnene og de unge 4

5 Fra vision til handling... VISION effektmål MENTAL MODEL SYSTEMER / STRUKTURER samarbejdsrelationer ADFÆRDSMØNSTRE / STRATEGIER HANDLEPLAN TILPASNING HANDLINGER OPFØLGNING Inspireret af triple loop learning 5

6 Visionen for børnene og de unge og for Børn og Unge Med byrådets vedtagelse af børne- og ungepolitikken i december 2015 fik vi en ny og ambitiøs vision for børnene og de unge ( Kort fortalt er ambitionerne i børne- og ungepolitikken, at alle børn og unge, der vokser op i Aarhus, skal have mulighed for at realisere deres personlige, sociale og faglige potentiale. Vi skal skabe rammerne for børn og unge, der er glade, sunde og har selvværd. De skal opleve og bruge medborgerskab, deltage og inkludere hinanden i fællesskaber. Og de skal udvikle sig til personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, der bliver så dygtige, som de kan, og som med globalt udsyn og lokal indsigt er rustede til at møde fremtidens udfordringer. Denne vision er Børn og Unges eksistensberettigelse, og dét, der motiverer og driver os som ansatte. Hver dag arbejder vi med dette for øje ud fra et brændende ønske om at gøre en positiv forskel. At skabe progression for alle børn og unge kræver, at vi som organisation tillige har øje for vores egen progression og fortsatte udvikling. Som organisation skal Børn og Unge kontinuerligt arbejde med at udvikle sit fulde potentiale i sin stræben efter at give alle børn og unge det bedste afsæt for tilværelsen. Vi gør det godt og lykkes med rigtigt meget. Men at stræbe efter at realisere sit fulde potentiale er ikke en ambition med et endemål. Det er en fortsat bevægelse, hvor vi til enhver tid deler vores refleksioner over, hvordan vi sammen kan gøre det endnu bedre. Den stræben har vi valgt at kalde Stærkere fællesskaber en slags organisatorisk vision for alle ansatte i Børn og Unge og for de samarbejdsrelationer, vi indgår i. Med Stærkere fællesskaber vil vi skabe en robust organisation med udsyn og indsigt. En organisation, som er lærende, i progression og som stræber efter at udleve sit fulde potentiale. Stærkere fællesskaber er blevet til på baggrund af en omfattende dialog. Siden efteråret 2014 har samtlige ledere og en anseelig gruppe medarbejdere, de faglige organisationer, lederforeningerne, forældreorganisationer, uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere i andre dele af kommunen deltaget i drøftelser, der ledte frem til Stærkere fællesskaber. 6

7 Fællesskaber er ikke som sådan nyt. Med Børn og Unges organisering er rammerne allerede sat for mange fællesskaber og samarbejdsflader på tværs. Det nye er, at vi forpligter os selv og hinanden på at samarbejde mere, være mere tilgængelige for hinanden og sammen nytænke praksis med afsæt i en fælles mental model. Med Stærkere fællesskaber er dialogen og et vidensflow både udad og opad afgørende for, at vi hele tiden udvikler os, styrker den relationelle koordinering og er en organisation med høj professionel kapital. Med det afsæt er vi sammen om fortsat at stræbe efter at udleve vores fulde potentiale som organisation. Visionen for børnene og de unge og Børn og Unge BØRNE- OG UNGEPOLITIK Aarhus Kommune Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen 7

8 Fra vision til handling via refleksion og dialog Med børne- og ungepolitikken og Stærkere fællesskaber har vi både en ny og ambitiøs vision for børnene og de unge og for den organisation, vi har valgt at være en del af Børn og Unge. Disse visioner er afsæt for vores daglige arbejde og samarbejde. Men hvordan forankrer og omsætter vi visionerne på en måde, som reelt flytter os i den rigtige retning? I Børn og Unge arbejder vi med et to-årigt kvalitetsårshjul, som sikrer en fast tilbagevendende opfølgning på udviklingen i kvaliteten for børnene og de unge. Men det er nødvendigt at udfordre vaner og mønstre, når der skal tænkes nyt. Vi tror på, at vi løbende skal reflektere over vores praksis, hvis vi som organisation skal udleve vores fulde potentiale. Inspireret af Daniel Kim og James Nottinghams tanker om forandringsprocesser, er vi optaget af ikke at springe direkte fra vision til konkret handling. Vi skal stoppe op og sammen genoverveje, om vi gør tingene rigtigt, om vi gør de rigtige ting og om vi har et fælles afsæt for overhovedet at afgøre, hvad der er rigtigst. VISION effektmål MENTAL MODEL SYSTEMER / STRUKTURER samarbejdsrelationer ADFÆRDSMØNSTRE / STRATEGIER HANDLEPLAN TILPASNING HANDLINGER OPFØLGNING 8

9 At danne Stærkere fællesskaber er derfor også at insistere på, at vi er en dynamisk organisation med et naturligt og kontinuerligt vidensflow både opad og udad. En organisation, hvor vi med udgangspunkt i et fælles mindset, fælles refleksion og dialog løbende tilpasser vores systemer og strukturer, vores samarbejdsrelationer, adfærdsmønstre og konkrete indsatser. Hvor vi udfordrer os selv og hinanden, så vi sammen vælger de bedste løsninger. At være del af en sådan organisation kræver tillid og respekt for hinandens roller og erfaringer og det indebærer, at beslutninger om nye veje er fælles! Børn og Unges vision og mentale model er rammen for kvalitetsudvikling og lokalt råderum, og den ligger fast, indtil vi i fællesskab beslutter os for at ændre den. 9

10 Børn og Unges mentale model vores fælles mindset og afsæt for refleksion og dialog STRÆBE EFTER DET EXCELLENTE Vores vigtigste afsæt for at reflektere over og drøfte, hvordan vi kommer fra vision til handling, er Børn og Unges mentale model det mindset, som Børn og Unge bygger på. Den mentale model er dels et værdimæssigt afsæt, dels rammesættende for vores fokus i arbejdet med børn og unge. De ti brikker i den mentale model er: En fælles og evig stræben efter det excellente Et fokus på progression hos både børn og voksne Et stærkt 0-18-årsperspektiv Et helhedssyn på børnene og de unge Et forældresamarbejde præget af samskabelse Et fokus på tidlig og forebyggende indsats En vidensbaseret/ datainformeret ledelse og praksis En høj social kapital Et opgavesyn, som både bygger på kollektiv forpligtelse og individuelt ansvar Et syn på lederen som rollemodel De enkelte brikker i den mentale model har vi alle i højere eller mindre grad stiftet bekendtskab med som en del af vores arbejde i Børn og Unge. Tilsammen er de vores fælles udgangspunkt for at vurdere, hvordan vi bør flytte os for at kunne løfte alle børn og unge bedre. PROGRESSION FOR BØRN OG VOKSNE VIDENSBASERET/ DATAINFORMERET RESPEKT FOR FAGLIGHED OG BRUG AF EVIDENS 10

11 TIDLIG, RETTIDIG INDSATS OG FOREBYGGELSE 0-18 ÅR SAMSKABELSE MED OG FOR BØRNENE OG DE UNGE = BØRN OG UNGES SOCIAL KAPITAL MENTALE MODEL LEDEREN SOM ROLLEMODEL KOLLEKTIV FORPLIGTELSE, INDIVIDUELT ANSVAR HELHEDSSYN PÅ BØRNENE OG DE UNGE

12 Refleksioner over vores samarbejdsrelationer Ud over at vi løbende deler og drøfter vores forståelse af Børn og Unges mentale model, så er modellen også afsæt for, at vi reflekterer over og evaluerer vores systemer og strukturer og kvaliteten af vores samarbejdsrelationer. Har vi tilrettelagt vores samarbejde på en måde, som bidrager til, at vi i fællesskab stræber efter det excellente? Er der tale om samarbejdsrelationer, som vedligeholder og udvikler organisationens sociale kapital? Afspejler de i tilstrækkelig grad, at vi skal have et stærkt 0-18-årsperspektiv, et helhedssyn på børnene og de unge og en ambition om at styrke det tidlige og forebyggende arbejde? Underbygger de et samarbejde med forældre og andre parter, præget af relationel koordinering og samskabelse om børnenes udvikling? Refleksionerne skal sikre, at vi løbende udfordrer os selv på, om vores samarbejdsrelationer fungerer bedst muligt inden for de eksisterende systemer og strukturer eller om der er behov for, at vi sammen vælger nye veje og ser efter mulige samarbejdspartnere i et bredere perspektiv. systemer/strukturer og især samarbejdsrelationer dagtilbud? kerne opg. skole forældre fu 12

13 13

14 14

15 Refleksioner over vores adfærdsmønstre med afsæt i nye strategier Det sidste vigtige skridt i processen fra vision til konkrete handlinger er i fællesskab at overveje, om vi gør de rigtige ting. Afspejler vores adfærdsmønstre reelt Børn og Unges overordnede visioner og mentale model? Som støtte til disse refleksioner har Børn og Unge udviklet nye strategier. Lige som børne- og ungepolitikken og Stærkere fællesskaber er de nye strategier også resultatet af en bred inddragelsesproces. Med nye strategier går vi tættere på, hvad Stærkere fællesskaber betyder for vores tilgang til arbejdet med børn og unge, og hvordan vi får et endnu stærkere samarbejde om at udvikle attraktive og bæredygtige arbejdspladser. Dermed sætter strategierne konkret retning for, hvordan vi omsætter visionerne i børne- og ungepolitikken og Stærkere fællesskaber til handlinger, der både flytter os og løfter børnene og de unge. I 2017 og 2018 skal vi forankre de nye strategier i hele organisationen. Målet er, at strategierne bliver en naturlig og integreret del af vores samarbejde og fælles praksis, og dermed et vigtigt redskab i kvalitetsarbejdet lokalt og på tværs af organisationen. Samtidig forpligter vi hinanden på at dele vores erfaringer med strategierne, så vi får et fælles billede af, om vi som samlet organisation har brug for at justere. I en stræben efter at udleve vores fulde potentiale i Stærkere fællesskaber. 15

16 fem strategier i børn og unge I alt vi gør, tager vi afsæt i Tidlig, rettidig indsats og forebyggelse Strategi for Attraktive og Bæredygtige Arbejdspladser Helhedssyn på børnene og de unge Vidensbaseret udvikling af vores praksis Samskabelse med og for børnene og de unge 16

17 Det sidste vigtige skridt i processen fra vision til konkrete handlinger er i fællesskab at overveje, om vi gør de rigtige ting. Afspejler vores adfærdsmønstre reelt Børn og Unges overordnede visioner og mentale model? Som støtte til disse refleksioner har Børn og Unge hen over udviklet nye strategier. Lige som børne- og ungepolitikken og Stærkere fællesskaber er de nye strategier resultatet af en bred inddragelsesproces. Med nye strategier går vi tættere på, hvad Stærkere fællesskaber betyder for vores tilgang til arbejdet med børn og unge, og hvordan vi får et endnu stærkere samarbejde om at udvikle attraktive og bæredygtige arbejdspladser. Dermed sætter strategierne mere konkret retning for, hvordan vi omsætter visionerne i børne- og ungepolitikken og Stærkere fællesskaber til handlinger, der både flytter os og løfter børnene og de unge. I 2017 og 2018 skal vi forankre de nye strategier i hele organisationen. Målet er, at strategierne bliver en naturlig og integreret del af vores samarbejde og fælles praksis, og dermed et vigtigt redskab i kvalitetsarbejdet lokalt og på tværs af organisationen. Samtidig forpligter vi hinanden på at dele vores erfaringer med strategierne, så vi får et fælles billede af, om vi som organisation har brug for at justere. I en stræben efter at udleve vores fulde potentiale i Stærkere fællesskaber. Vi tænker i tidlig, rettidig indsats og forebyggelse Som ansatte i Børn og Unge har vi høje ambitioner på alle børn og unges vegne. Vi er tydelige på, hvad vi sammen med børnene, de unge og deres forældre gerne vil opnå, hvilken progression der er sket indtil nu og hvad næste skridt er. Tidlig, rettidig indsats og forebyggelse er for alle børn og unge uanset alder, samt de fællesskaber de indgår i. Vores fokus er både på at styrke de børn og unge, der kan selv, understøtte de sårbare og hjælpe dem, der har behov. Vi arbejder med de bagvedliggende årsager til risikoadfærd. Vi har derfor fokus på at styrke de beskyttende faktorer og mindske betydningen af risikofaktorerne hos alle børn og unge og deres familier. Den, der finder grund til bekymring, har også et ansvar for at reagere. Vi har et helhedssyn på børnene og de unge Som ansatte i Børn og Unge har vi et helhedsorienteret og balanceret fokus på børnenes og de unges dannelse, sundhed og trivsel, 17

18 samt deres udvikling af faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer. Vores udgangspunkt er, at alle børn og unge trives og udvikler sig, når de har passende udfordringer, ser mening og oplever anerkendelse og social samhørighed i forpligtende, rummelige og givende fællesskaber. Vi styrker børnenes og de unges motivation, livsduelighed, robusthed og vedholdenhed. Vi gør det ved at anerkende børn og unge for det de er og det de gør, og ved at skabe gode rammer for fordybelse. Vi samskaber med og for børnene og de unge Som ansatte i Børn og Unge ser vi et gensidigt forpligtende samarbejde på tværs af Aarhus Kommune og med det omgivende samfund som afgørende for, at alle børn og unge udvikler sig bedst muligt. Vi ser samspillet med børnene, de unge og deres forældre som det vigtigste. Alle børn, unge og forældre skal opleve, at de bliver set, hørt og har indflydelse. Samskabelse forudsætter, at vi kommunikerer rettidigt og problemløsende på baggrund af fyldestgørende information. Det forudsætter også, at vi møder børn, unge og forældre med respekt, tillid, ligeværd og anerkendelse af hinandens forskellige roller og kompetencer. Samskabelse kræver, at vi prioriterer det. Sammen med børnene, de unge og deres forældre skal vi finde tid og rum til at skabe fælles mål og viden og med det afsæt udvikle nye fælles løsninger. Vi arbejder vidensbaseret med børnene og de unge Som ansatte i Børn og Unge stræber vi efter excellent praksis. Derfor skal vi blive klogere sammen. Vi udvikler vores praksis med afsæt i bred og sammenhængende viden. Vi inddrager både børns, unges, forældres og professionelles viden, egne data og forskning. Vi er åbne, fagligt nysgerrige og reflekterende over praksis og vi tør både flytte os eller stå fast, når det er nødvendigt. Vi skaber bedre resultater ved systematisk at dele relevant viden med hinanden og anvende den i egen og fælles praksis. 18

19 Strategi for Attraktive og Bæredygtige Arbejdspladser Vi fremmer trivsel, samarbejde og et godt arbejdsmiljø Som ansatte i Børn og Unge udvikler vi attraktive arbejdspladser, skaber fælles udvikling og håndterer forandring via retfærdige, gennemskuelige og involverende processer. Med udgangspunkt i et stærkt samarbejde i MED har vi fokus på et godt arbejdsmiljø, hvor der er sammenhæng mellem trivsel på arbejdspladsen og kvalitet i opgaveløsningen. Vi gør det meningsfuldt for alle medarbejdere og ledere at arbejde i Børn og Unge. Det betyder, at alle har indflydelse på eget arbejde og mulighed for fortsat at udvikle sig uanset erfaring. Alle skal opleve at bidrage til løsningen af den fælles opgave - at give alle børn og unge det bedste afsæt for et godt liv. Ledere i Børn og Unge går forrest og sikrer følgeskab gennem ærlig og tydelig kommunikation. De tager ansvar for det gode samarbejde om kerneopgaven, skaber sammenhæng og viser retning. Vi samarbejder på tværs Som ansatte i Børn og Unge lykkes vi med et tillidsfuldt samarbejde, når vi anerkender vores forskellige opgaver, kompetencer, erfaringer og perspektiver. Vi samarbejder på tværs af faggrupper, hierarkier og organisatoriske grænser for at skabe størst mulig progression for børn og unge, ansatte og organisationen som helhed. Vi etablerer tid og rum til konstruktiv kritisk refleksion Som ansatte i Børn og Unge prioriterer vi fælles refleksion over vores handlinger med afsæt i erfaringer, observationer, data og forskningsbaseret viden. Vi er nysgerrige på hinandens praksis, søger sparring og tilbyder vores hjælp. Vi udfordrer hinandens vaner og rutiner. Vi tør sætte os selv i spil for at styrke evnen til at træffe fagligt kvalificerede og oplyste beslutninger. Vi fremmer videndeling og anvender vores ressourcer optimalt Som ansatte i Børn og Unge fremmer vi åbenhed, gennemsigtighed og gør det naturligt at dele viden og ideer til nye løsninger. I ord og handlinger er vi troværdige, respektfulde og engagerede. Det er en fælles forpligtelse som en del af kerneopgaven at prioritere og anvende vores ressourcer optimalt med øje for sikker drift. Vi stræber efter en kultur, hvor viden knytter den daglige opgaveløsning og strategiske udvikling tættere sammen. Det er en kollektiv forpligtelse og et individuelt ansvar at dele erfaringer og viden lokalt og på tværs af opgaver, fagligheder og ansvarsområder. 19

20 20

21 Hvis du vil vide mere Vi har ladet os inspirere til Stærkere fællesskaber af mange forskellige kilder. Ud over en omfattende dialog på langs og på tværs af Børn og Unge i , har vi også hentet input fra forskningsverdenen. Er din nysgerrighed vakt, kan du for eksempel hente mere baggrundsviden her: Om nødvendigheden af at stræbe efter det excellente: James Nottingham Om vigtigheden af ikke at springe direkte fra vision til handling: Daniel Kim / John. P. Kotter Om betydningen af social kapital og professionel kapital: Robert Putnam / Hargreaves & Fullan Om merværdien ved relationel koordinering: Jodie Foster Gittel Om vigtigheden af tidlige og forebyggende indsatser, baseret på helhedssyn og samskabelse med forældrene: James Heckman / Brenda Taggart / Jan Tønnesvang 21

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I TIDLIG, RETTIDIG INDSATS OG FOREBYGGELSE HELHEDSSYN PÅ BØRNENE OG DE UNGE VIDENSBASERET UDVIKLING AF VORES PRAKSIS SAMSKABELSE MED OG FOR BØRNENE

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi 1 Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi Frederiksbjerg Dagtilbud er en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune, og dagtilbuddets kerneopgave, vision og strategi er i harmoni med magistratens

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST ODDER KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK FÆLLES ANSVAR SAMMEN OG PÅ TVÆRS INDLEDNING I Odder Kommune har vi høje ambitioner for alle børn og unge. Alle børn og unge skal gives de bedst mulige betingelser

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

KVALITET OG KVALITETSUDVIKLING I BØRN OG UNGE

KVALITET OG KVALITETSUDVIKLING I BØRN OG UNGE PJECE TIL FORÆLDREREPRÆSENTANTER I BESTYRELSER KVALITET OG KVALITETSUDVIKLING I BØRN OG UNGE SOM FORÆLDER KAN DU TAGE DEL I ARBEJDET MED FORTSAT AT SIKRE OG UDVIKLE KVALITETEN I BØRN OG UNGES SKOLER, DAG-

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Lokaldistrikt Lisbjerg 2018-2020 Procesbeskrivelse 1 Beskrivelse af processen: Dagtilbudsleder, skoleleder af Netværksskolen, skoleleder af Lisbjergskolen og klubleder har besluttet

Læs mere

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg

Fælles indsatsområder Dagtilbuddet Christiansbjerg Dagtilbuddet Christiansbjerg Indholdsfortegnelse Fælles indsatsområder... 2 Samskabelse forældre som ressource:... 2 Kommunikation:... 4 Kreativitet:... 4 Sprog:... 5 1 Fælles indsatsområder I dagtilbuddet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Forord Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Side 1 af 11 Vi har i byrådet vedtaget en politik, som er for

Læs mere

Trivsel, læring og udvikling hos børn og unge i Aarhus

Trivsel, læring og udvikling hos børn og unge i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. februar 2018 Trivsel, læring og udvikling hos børn og unge i Aarhus Børn og Unges kvalitetsrapport skal behandles af Byrådet hvert

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Uddybning af det teoretiske afsæt for Børn og Unges MUS / LUS

Uddybning af det teoretiske afsæt for Børn og Unges MUS / LUS Uddybning af det teoretiske afsæt for Børn og Unges MUS / LUS I denne vejledning uddybes det teoretiske afsæt for Børn og Unges MUS/LUS-materiale. I vejledningen omtales, for nemheds skyld, kun MUS samt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK AARHUS KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK AARHUS KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK AARHUS KOMMUNE Børne- og Side 3 Side 3 FORORD Vi er glade for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Vi har i byrådet vedtaget en politik,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019

Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019 Dagtilbudspolitik i Hjørring Kommune 2019 Forord I Hjørring Kommune har vi i fællesskab udviklet en ny ambitiøs politik, der sætter en fælles retning for udviklingen af dagtilbudsområdet i de kommende

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Skæring Dagtilbud samt Skæring lokaldistrikt 2016-2017 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger skærpet strategisk ramme for hele

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Aarhus Kommune

UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Aarhus Kommune BØRNE- OG UNGEPOLITIK Aarhus Kommune Børne- og ungepolitik Side 2 Børne- og ungepolitik Side 3 Forord Vi er glade for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Vi har

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Status og perspektiver på baggrund af Kvalitetsrapporten for Børn og Unge 2015

Status og perspektiver på baggrund af Kvalitetsrapporten for Børn og Unge 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. februar 2016 0BStyrket trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge Status og perspektiver på baggrund af Kvalitetsrapporten

Læs mere

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol

Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitik for Arbejdsfællesskabet Metropol Personalepolitikkens grundlag I Metropol vil vi uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Dette fordrer de bedste medarbejdere. At udfolde denne

Læs mere

Børn og unge former fremtiden

Børn og unge former fremtiden Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Høringsmateriale, godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 20. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 VISION... 4 Børn og unge

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Derfor taler vi om robusthed

Derfor taler vi om robusthed Side 1 I dette hæfte fortæller vi, hvad vi i Gentofte kommune mener med robusthed. Både når det gælder kommunen som organisation, og når det gælder arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Hæftet udtrykker

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

TO SUNDHEDSPLEJELEDERE TIL OMRÅDERNE SYDVEST OG ØST BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

TO SUNDHEDSPLEJELEDERE TIL OMRÅDERNE SYDVEST OG ØST BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE TO SUNDHEDSPLEJELEDERE TIL OMRÅDERNE SYDVEST OG ØST BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE TO SUNDHEDSPLEJELEDERE Børn og Unge søger to samarbejdende og visionære sundhedsplejeledere til henholdsvis område Sydvest

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik.

Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik Forord Jeg er glad for her at præsentere en ny udgave af hele Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Vi har i byrådet vedtaget en politik, som er for alle børn og

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

En sammenhængende BØRNE- OG UNGEPOLITIK

En sammenhængende BØRNE- OG UNGEPOLITIK En sammenhængende BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 2 Fællesskaber IND- HOLD 3 Forord 4 Børnene er fremtiden 5 9 Læring og dannelse Det mangfoldige, forpligtende forældresamarbejde 10 Børnenes og de unges

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023 Indledning Dagtilbuds- og skolepolitikken er blevet til i en inddragende proces, hvor forældrerepræsentanter, ledere, medarbejdere,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt, lærerigt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken

Læs mere

BAKKESKOLEN. Mission Vision Værdier. Bakkeskolen åbner verden for børn og unge, så de kan åbne sig for verden

BAKKESKOLEN. Mission Vision Værdier. Bakkeskolen åbner verden for børn og unge, så de kan åbne sig for verden BAKKESKOLEN Mission Vision Værdier Bakkeskolen åbner verden for børn og unge, så de kan åbne sig for verden Bakkeskolen, Skolevej 2, 8362 Hørning, Skanderborg Kommune www.bakkesko.dk Forord Bakkeskolen

Læs mere

Lisbjergskolen Medarbejderrapport

Lisbjergskolen Medarbejderrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge Lisbjergskolen Medarbejderrapport Lisbjergskolen 2 SOCIAL KAPITAL - 2017 FORORD Kære medarbejdere i Børn og Unge I Børn og Unge arbejder vi med Stærkere fællesskaber,

Læs mere

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Vision værdier mål... 2 De voksnes ansvar børn og unges medansvar... 2 VISION... 3 Børn og

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber

BØRNE- & UNGEPOLITIK HERNING SKABER VI VENSKABER Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber BØRNE- & UNGEPOLITIK Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og fælles Børne- og Ungesyn Her skaber vi venskaber er udarbejdet i samarbejde med børn og unge, forældre, medarbejdere, foreninger, erhvervslivet

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være 2018 BØRN- OG UNGEPOLITIK Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være INDHOLD 03 Forord 04 Indledning De overordnede målsætninger for børn og unge 05 En tidlig

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Katrinebjergskolen 2016-2017 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger skærpet strategisk ramme for hele Børn og Unge... 3 2.2 Kulturforandring

Læs mere