Ledelses- og medarbejdergrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelses- og medarbejdergrundlag"

Transkript

1 Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være faglig stærk Arbejde strategisk Samarbejde på tværs Sikre samskabelse Resultatansvar Arbejde strategisk Være innovativ Sikre samskabelse Være rollemodel Være innovativ Samarbejde på tværs

2 2 of 9 Grundlæggende resultatansvar Ledelses- og medarbejdergrundlaget i Syddjurs Kommune tager afsæt i teorien om Leadership Pipeline, samt Syddjurs Kommunes værdigrundlag. I ledelses- og medarbejdergrundlaget beskrives hvordan vi i vores forskellige roller spiller hinanden gode, og er indbyrdes afhængige, når vi skal levere resultater både for borgerne og i tæt samarbejde med borgere, virksomheder og civilsamfund. Nedenfor er angivet, de vigtigste resultater for hver rolle. Grundlæggende resultatansvar - medarbejdere skal levere: Stærke resultater i samspil med kolleger og leder. Ejerskab for Løbende udvikling af opgaveløsningen for at sikre mest mulig kvalitet for ressourcerne. Godt arbejdsmiljø for og i samarbejde med kolleger og leder. Grundlæggende resultatansvar - af medarbejdere skal levere: Stærke resultater i sammenspil med leder og medarbejdere. Definition af kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Optimal anvendelse af kompetencerne, for at sikre mest mulig kvalitet for ressourcerne. Tydelig kommunikation til medarbejderne af sit ledelsesrum. Rum til at medarbejderne kan afprøve tiltag, der forventes at give resultater. Godt arbejdsmiljø i samarbejde med medarbejderne. Løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer ift. den enkeltes ansvarsområde. Grundlæggende resultatansvar - af skal levere: Stærke resultater i samspil med chef, af medarbejdere og andre af. Omkostningseffektiv opgaveløsning. En højtydende ledergruppe. Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af Forventninger til egne om, at de skaber et godt arbejdsmiljø og tager ansvar for opfølgningen herpå. Grundlæggende resultatansvar - chefer skal levere: Stærke resultater. Tværgående fokus i opgaveløsningen på eget chefområde og i den samlede organisation. Evaluering af og opfølgning på resultater. Omkostningseffektivitet og styringsudvikling. Tydelige mål, rammer og retning for Forventninger til lederne på eget område om, at de skaber godt arbejdsmiljø, og tager ansvar for opfølgningen herpå. Strategisk rådgivning til byråd og udvalg om den overordnede udvikling på eget chefområde Grundlæggende resultatansvar - direktører skal levere: Stærke resultater for den samlede koncern. En omkostningseffektiv drift i den samlede organisation. Styring af den samlede koncern. Helhedsorienterede beslutninger i koncernledelsen. Godt samarbejde mellem det politiske arbejde i byråd og udvalg og det administrative niveau. Strategisk rådgivning til byråd og udvalg om den overordnede udvikling af kommunen som helhed. Signaler til organisationen om, at et godt arbejdsmiljø og kvalitet i kerneopgaven er tæt forbundne. Nøglekompetence: Kommunikere tydeligt

3 e 3 of 9 Rummer den interne og eksterne kommunikationsopgave i rollen med udgangspunkt i vores værdier. At dialog både indadtil og udadtil skaber klarhed over roller og forståelse for opgaverne, så beslutninger føres ud i livet og gode resultater formidles. Skaber en tydelig og relevant kommunikation indadtil og udadtil. Formidler afgørelser og beslutninger tydeligt med fokus på modtageren borgere og virksomheder. Sikrer at evt. udfordringer ift. opgaveløsningen kommunikeres til n. Bidrager til at fortælle den gode historie og tale kommunens styrker op Tydeliggør vision og strategi med konkrete eksempler. Sikrer et tydeligt, ordentligt og forståeligt sprog i kommunikationen udadtil og indadtil. Sikrer at medarbejderne ved, hvad, hvordan og til hvem, der kommunikeres om den konkrete opgave. Kommunikerer forventninger til opgaveløsningen og sætter klare mål for sine medarbejdere. Er åben overfor andres forslag, budskaber og indspil til Opsøger og videregiver relevant information til medarbejderne.. Oversætter og fortolker visionen på eget område. Italesætter tydeligt og præcist målsætninger og resultatforventninger. Er lyttende og åben i mødet med forskellige lederperspektiver. Kommunikerer politiske og ledelsesmæssige beslutninger med fokus på gennemførelse og implementering. Tydeliggør rammerne for den konkrete opgaveløsning i dagligdagen. Sikrer et tværgående blik i oversættelsen af visionen på eget område. Sikrer dialog og skaber mening i beslutninger og budskaber både oppefra og ned samt nedefra og op. Sikrer vedholdende kommunikation om den rette dagsorden for at sikre fokus på gennemførelse og forankring. Sikrer kommunikation på alle niveauer, som taler kommunens styrker op. Oversætter og levendegør visionen for Syddjurs Kommune som helhed. Sikrer at relevante dagsordener, beslutninger og visioner fra byråd og udvalg oversættes og gøres meningsfulde for organisationen. Sikrer daglig kommunikation på alle niveauer, som taler kommunens styrker op. Kommunikerer strategisk i pressen om enkeltsager, principielle temaer og den langsigtede udvikling i kommunen. Nøglekompetence: Være faglig stærk medarbejdere

4 4 of 9 Det faglige aspekt i rollen som er tæt forbundet med den konkrete udførelse af At der er en stærk faglighed i løbende udvikling. Omsætter på et fagligt grundlag kerneopgaven til konkrete ydelser. Tager initiativ og ansvar for opgaveløsningen, og skaber resultater gennem egen faglighed. Følger med i den faglige udvikling på eget område. Bringer faglighed i spil i forhold til Deler faglig viden med kolleger også på tværs af områder. Har faglig indsigt, og har samtidig fokus på ledelse som faglighed. Drøfter faglige udviklingspunkter med egne medarbejdere, samt sikrer og udvikler de rette kompetencer til løsningen af Inspirerer og motiverer medarbejderne til fagligt engagement i udførelsen af Har indsigt i de tværfaglige muligheder omkring opgaveløsningen, og sikrer det faglige afsæt heri. Formidler faglige udfordringer til de øvrige ledelsesniveauer. Har faglig forståelse, og ledelse som faglighed. Fremmer muligheder for at spotte faglige udviklingspunkter. Sikrer og understøtter de ledelsesmæssige kompetencer. Sikrer et højt fagligt ambitionsniveau i opgaveløsningen, og har øje for best practice Skaber motivation og fagligt engagement hos egne. Inspirerer og oversætter mellem det faglige og det politiske niveau på eget område. Skaber fagligt fællesskab og opgavesammenhæng på tværs med andre områder. Sikrer et højt fagligt ambitionsniveau i eget områdes opgaveløsning og har øje for best practice. Understøtter og bidrager til rådgivning af byråd og udvalg om faglige spørgsmål i det politisk-faglige krydsfelt. Har politisk tæft og ser de politisk-faglige muligheder, der er i sager og beslutninger. Inspirerer og oversætter mellem områder, byråd og udvalg. Værdsætter hvad områderne i Syddjurs Kommune bidrager med fagligt og mobiliserer styrkerne i de tværgående indsatser. Giver byråd og udvalg rådgivning om den overordnede udvikling i kommunens faglige arbejdsformer og kvalitetsniveauet i Fremlægger og forsvarer enkeltsager med faglig forståelse for byråd, udvalg og pressen. Styrker løbende egne chefer, direktion og koncernledelsen i deres ledelsespraksis. Nøglekompetence: Arbejde strategisk medarbejdere Visioner og politikker udvikles og omsættes til levedygtige løsninger. Orienterer sig om politiske strategier på eget område. Kender sammenhænge mellem visioner og Implementerer og følger op på arbejdet med de vedtagne strategier. Sikrer kendskab og Udvikler og omsætter strategier i samspil med andre. Udfordrer og understøtter Udvikler, motiverer og kommunikerer strategier for området i samspil med egne, chefer og direktørniveauet. Understøtter at byrådets og udvalgenes idéer og visioner omsættes til strategier.

5 5 of 9 At have et langsigtet fokus med klare strategier, der via følgeskab sikrer gennemførelse af en effektiv opgaveløsning. strategier og den konkrete opgaveløsning på området. Har ansvar for at melde tilbage til kolleger og leder om, hvad der fagligt set virker/ikke virker ift. strategien. Efterlever strategier på området, samt bidrager med faglig indsigt til at udvikle nye strategier på eget område. Håndterer hurtige strategiske retningsskifte ift. følgeskab hos egne medarbejdere omkring vedtagne strategier. Understøtter medarbejderne i at omsætte strategierne i konkrete handlinger. Bidrager til udvikling af nye strategier på eget område, samt medtænker relevans for andre områder. Har ansvar for tilbagemeldinger opad og på tværs om, hvad der fagligt set virker/ikke virker ift. strategien. eksisterende strategier, herunder har blik for relevansen for andre områder. Understøtter lederorganisationen ved hurtige strategiskift og implementeringen af strategier. Omsætter strategier for eget område og former organisationen efter det. Sikrer et tværgående sigte i strategiudviklingen. Sikrer bred involvering og følgeskab i gennemførelse af strategier. Kan skifte strategisk retning hurtigt og forstår at agere i det politiske krydspres. Sikrer strategiudvikling af Syddjurs Kommune også på tværs af områder. Sikrer at de overordnede strategier føres ud i drift gennem lederorganisationen. Arbejder med et strategisk og økonomisk langt- og kortsigtet perspektiv samtidigt. Understøtter medarbejderne i håndteringen af hurtige strategiske retningsskifte. Nøglekompetence: Samarbejde på tværs medarbejdere Systematiske, tværgående samarbejder mellem chefområderne er en naturlig del af Tager ansvar for en fælles opgaveløsning. Videndeler og samarbejder med andre for at sikre en Prioriterer samarbejde på tværs i Skaber mulighed for og understøtter at Udvikler og understøtter tværfagligt samarbejde i ledergruppen. Er tydelig i sine Sikrer sammenhæng på tværs af faglige områder gennem relevante samarbejder med øvrige chefer. Skaber de organisatoriske rammer, der sikrer systematisk tværgående samarbejde med fokus på resultater.

6 6 of 9 At relevante tværgående samarbejder løbende identificeres, styrkes og udvikles, så vi spiller hinanden gode og de bedste løsninger iværksættes. professionel og kvalificeret opgaveløsning. Deler ud af konkrete erfaringer med tværgående samarbejde, og er åben overfor nye idéer. Har fokus på at drage nytte af kollegers kompetencer, og spiller hinanden gode. medarbejdere mødes på tværs, styrker deres samarbejdsrelationer og deler erfaringer. Understøtter medarbejdere i at spille hinanden gode og fastholder samtidigt blikket for den samlede koncern. forventninger til og mål for ledergruppens tværgående samarbejde. Har fokus på at samarbejdsrelationerne skaber resultater i Er tydelig i sine forventninger til og mål for det tværgående samarbejde. Styrker systematisk egne og ledergruppers ledelsespraksis med fokus på de resultater, der kan skabes via tværgående samarbejder. Sætter eget område i spil, så det bidrager til løsningen af tværgående problemstillinger i kommunen. Sikrer at koncernledelsen tager beslutninger ud fra Syddjurs Kommune som helhed. Understøtter det politiske fokus på resultater ved tværgående samarbejder. Sikrer en kultur i hele lederorganisationen, der værdsætter tværgående samarbejde. Sikrer at kommunens styring fremmer et godt tværgående samarbejde. Videndeler med andre chefer og deres områder.

7 Nøglekompetence: Være innovativ 7 of 9 medarbejdere Sikring af det opfindsomme, kreative og innovative i At der systematisk udvikles og implementeres metoder, som fremmer innovation og nytænkning, der giver merværdi i Spotter egne og andres gode idéer, og deler dem i den konkrete opgaveløsning. Er åben og nysgerrig overfor egen og andres opgaveløsning gør vi det rigtige? Tør tage chancer, og udfordre normal praksis. Bidrager til at skabe en kultur, der er åben overfor innovation. Skaber gode rammer og betingelser for hverdagskreativitet. Er opfindsom og nysgerrig overfor gode idéer og giver sparring på medarbejdernes idéer. Prioriterer de gode idéer og understøtter afprøvning i praksis. Anerkender medarbejdernes mod til at afprøve nye tiltag, selvom det ikke lykkes. Skaber en kultur præget af åbenhed for udvikling. Understøtter lederne i, at der skal være rum for nytænkning, og skaber rammer og betingelser for ledernes hverdagskreativitet og opfindsomhed. Understøtter lederne i at omsætte nye idéer til drift for at skabe bedre resultater. Fremmer en kultur præget af åbenhed for udvikling. Afkoder samfundsmæssige udfordringer, innovationer og tendenser på eget område. Griber og videreformidler nye værdiskabende idéer, der kan bruges bredt set i kommunen. Kommunikerer tydeligt, hvorfor opfindsomhed, kreativitet og innovation er vigtige elementer i opgaveløsningen på tværs af områder. Optimerer kommunens organisering og styring til at fremme udvikling og innovation. Fremmer og understøtter en kultur med et stærk innovations- og udviklingsfokus. Afkoder samfundsmæssige udfordringer, innovationer og tendenser for at skabe bedre resultater for kommunen som helhed. Udvikler kommunens organisering og styring, så den fremmer udvikling og innovation. Kommunikerer tydeligt, hvorfor opfindsomhed, kreativitet og innovation er vigtige elementer i opgaveløsningen for Syddjurs Kommune. Går i spidsen for en organisationskultur med et stærkt innovations- og udviklingsfokus.

8 Nøglekompetence: Sikre samskabelse 8 of 9 e Opstart, koordinering og systematisk styring af eksterne og interne samarbejdsprojekter som en naturlig del af opgaveløsningen - hvor der sikres et særligt fokus på parternes forventninger, behov og ansvar. (erstattes af; gør brug af interne og eksterne samarbejdsprojekter, som en naturlig del af vores opgaveløsning) At der ved brug af interne og eksterne ressourcer og partnerskaber skabes merværdi for kerneopgaven blandt andet gennem stærke alliancer med borgere, civilsamfund og virksomheder, hvor parternes ressourcer udnyttes. Er bevidst om og understøtter, at parterne løfter opgaven sammen. Forholder sig aktivt til og er opsøgende omkring mulighederne for samskabelse om Samarbejder med borgere, virksomheder og andre interessenter i Er åben over for input fra eksterne samarbejdspartnere. Er bevidst om eget og andres ansvar, når opgaver løses sammen med andre. Formidler værdien af samskabelse overfor medarbejderne. Skaber relationer opad, nedad og på tværs med fokus på samskabelse. Er bindeled mellem medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Inddrager samarbejdspartnere i konkrete initiativer. Videreformidler og fastholder nye lokale og nationale tendenser og best practice. Skaber rum for at medarbejderne samarbejder med eksterne samarbejdspartnere. Definerer rammerne for samskabelse for egne. Sikrer at samskabelse tænkes ind i Kommunikerer tydeligt til både interne og eksterne om forventninger til og ansvar i samskabelse. Opsøger best practice og sikrer, at det bruges i omsætningen af konkrete initiativer. Definerer retning, ansvar, rammer for og forventninger til samskabelse. Sikrer udvikling og gennemførelse af tiltag på tværs af områder for at styrke Sikrer en aktiv dialog med borgere og virksomheder på eget område. Opsøger og udbreder relevant viden om muligheder for samskabende opgaveløsning på eget område. Sikrer at nye samarbejder med borgere og virksomheder harmonerer med opfyldelsen af de politiske og strategiske mål på eget område. Inspirerer og sætter de strategiske rammer for samarbejdet med borgere og virksomheder. Sikrer udvikling og gennemførelse af tiltag, der skaber stærke velfærdsalliancer. Sikrer en aktiv dialog mellem borgere, virksomheder, og medarbejdere om mulighederne for samskabelse. Spotter og illustrerer for andre, hvor fremtidens muligheder for samskabelse ligger for kommunen. Sikrer at nye samarbejder med borgere og virksomheder harmonerer med opfyldelsen af de politiske og strategiske mål for kommunen. Nøglekompetence: Være rollemodel

9 medarbejdere 9 of 9 Når man gennem professionel praksis levendegør Syddjurs Kommunes vision og værdier. Efterlever kommunens værdier i ord og handling i mødet med borgere, virksomheder m.v. Giver konstruktivt med- og modspil overfor sine kollegaer og leder. Efterlever og formidler kommunens værdier i ord og handling. Giver konstruktiv feedback og feedforward til medarbejdere og ledelseskolleger. Understøtter at kommunens værdier efterleves på området. Understøtter og motiverer en feedback og en feedforward-kultur i det daglige. Oversætter og levendegør værdigrundlaget på eget chefområde. Motiverer og understøtter en feedback og feedforward-kultur på eget chefområde. Oversætter og levendegør værdigrundlaget for hele Syddjurs Kommune. Signalerer vigtigheden af en feedback og feedforward-kultur i den samlede organisation. At visionen og værdierne i Syddjurs Kommune efterleves og udvikles. Arbejder aktivt for arbejdspladsens målsætninger og formidler de gode eksempler. Bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø i afdelingen. Motiverer og samler medarbejdere omkring de konkrete mål. Er resultatorienteret i sin ledelsespraksis. Reflekterer over egen ledelsespraksis i relation til medarbejdere og Er bevidst om at egen adfærd påvirker medarbejdernes motivation og handlinger. Skaber og understøtter et godt arbejdsmiljø i afdelingen. Inviterer til dialog om mål, udvikling af kerneopgaven og arbejdsmiljøet. Understøtter en resultatorienteret ledelsespraksis på eget område. Er bevidst om at egen adfærd påvirker ledernes motivation og handlinger. Reflekterer over egen ledelsespraksis i relation til andre og medarbejdere. Sikrer rammerne og understøtter lederne i at skabe et godt arbejdsmiljø. Motiverer og samler og medarbejdere om fælles mål på såvel eget område som Syddjurs Kommune som helhed. Skaber resultater via sin konkrete adfærd og ledelsespraksis. Sikrer at egen praksis påvirker ledernes motivation og handlinger positivt. Reflekterer over egen ledelsespraksis i relation til andre og medarbejdere. Sikrer gode værdibaserede rammer for et godt arbejdsmiljø på chefområdet. Samler Syddjurs Kommune om en fælles værdimæssig, organisatorisk og resultatorienteret udvikling. Styrker løbende koncernledelsens ledelsespraksis og adfærd. Er rollemodel for hvordan byrådets vision afspejles i organisationens konkrete adfærd. Giver et klart signal om at refleksionstid og fokus på de tillidsfulde relationer prioriteres bredt i Syddjurs Kommune. Signalerer vigtigheden i at fokusere på et godt arbejdsmiljø i hele organisationen, og sikrer understøttende rammer til at lykkes med dette.

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Den korte version. Resultatansvar. Kommunikere tydeligt. Være fagligt stærk. Være rollemodel. Arbejde strategisk.

Den korte version. Resultatansvar. Kommunikere tydeligt. Være fagligt stærk. Være rollemodel. Arbejde strategisk. Den korte version innovativ e fagligt stærk innovativ Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen. Definition af målet med kerneopgaven

Læs mere

Indledning Vi gør det sammen åbenhed, respekt, udvik- ling

Indledning Vi gør det sammen åbenhed, respekt, udvik- ling Indledning Ledelses- og medarbejdergrundlaget i Syddjurs Kommune tager afsæt i kommunens vision Vi gør det sammen. Det betyder, at stærke resultater til gavn for borgere og virksomheder skabes i tæt dialog

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING DIALOG RESULTATER TRIVSEL SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING Ledelsesevaluering - Evaluering af direktører (270-graders) # Spørgsmål i respondentvinklen "underordnede" (medarbejdere/ledere) 2 [x] viser

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport Skanderborg Kommune Ledelsesevaluering 2018 Direktionsrapport OVERBLIK - Total Jeg er en god leder 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig () () () () Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer.

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget Ledelsesgrundlag Kolding Kommune 6 kompetencer Med ledelsesprincipperne viser vi den retning, organisationen skal udvikle sig i og knytter værdier til

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf:

Ledelsesgrundlag. Dato 19. maj 2017 Sagsnr.: A Din reference Pernille Bang Tlf: Ledelsesgrundlag At vi i Skanderborg Kommune er ambitiøse i forhold til ledelse afspejles i at Klog ledelse er et af fire strategispor i Personalepolitikken. Her slås fast, at vi ser ledelse som lederens

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder

Skanderborg Kommunes. Ledelsesgrundlag. Fag- og stabschef. Afltaleholder. Kontraktholder Direktør. Leder af leder. Medarbejder. Leder af medarbejder Skanderborg Kommunes Ledelsesgrundlag Fag- og stabschef Kontraktholder Direktør Medarbejder Leder af medarbejder Leder af leder Forord s. 2 Direktør s. 3 Fag- og stabschef s. 6 Afltaleholder s. 10 Leder

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Rollebeskrivelser i borgervisitationen

Rollebeskrivelser i borgervisitationen Rollebeskrivelser i borgervisitationen Udgangspunktet er ledelsesgrundlaget med de 4 fokuspunkter: Ta ledelse, Skab følgeskab, Ha styr på driften og Vær fornyende. Følgende roller er beskrevet: Visitator

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver kompetente medarbejdere og ledere, der vil arbejde for en bæredygtig arbejds- og samarbejdskultur, hvor

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) har en bred faglig profil, Vi samarbejder med erhvervslivet, borgerne og diverse organisationer

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Selvevalueringsmetode

Selvevalueringsmetode Selvevalueringsmetode XX 79 Selvevalueringsmetode Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode. Oliver Cromwell (1599-1658) Konkretiseringen af kodeks repræsenterer ikke mindst

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre

STILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre STILLINGS- OG PERSONPROFIL Servicedirektør med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Stillingsprofil... 4 Stillingsbetegnelse

Læs mere

Afdelingsleder til Aktiv Pleje og Omsorg. Job- og personprofil

Afdelingsleder til Aktiv Pleje og Omsorg. Job- og personprofil Afdelingsleder til Aktiv Pleje og Omsorg Job- og personprofil Refererer til: Chef for Sundhed og Rehabilitering Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig organisatorisk enhed under Social-

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Kerneopgaven. Potentiale udvikling. Samskabelse. Resultatskabelse. Tænk smart. Politisk tæft. Tydelig ledelse.

Ledelsesgrundlag. Kerneopgaven. Potentiale udvikling. Samskabelse. Resultatskabelse. Tænk smart. Politisk tæft. Tydelig ledelse. Ledelsesgrundlag 2016 Ordentlighed Samskabelse Potentiale udvikling Politisk tæft Kerneopgaven Tænk smart Tydelig ledelse Meningsskabelse Resultatskabelse Forord God ledelse er en forudsætning for at skabe

Læs mere

Direktionens årsplan

Direktionens årsplan Direktionens årsplan 2019 Indhold Indledning 3 Fortælling, vision og pejlemærker 3 Fokusområder i Direktionens årsplan 2019 4 Mål for 2019 med central forankring 7 Mål for 2019 for institutioner og afdelinger

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK. Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer

LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK. Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer Kommunalbestyrelsens vision: Ledelsesgrundlaget i Jammerbugt kommune er skabt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Stillings- og personprofil Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Høje-Taastrup Kommune Oktober 2015 Opdragsgiver Høje-Taastrup Kommune Adresse Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup 43

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER HOLBÆK KOMMUNES LEDELSESGRUNDLAG 1 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 1 16-11-2015 08:43:14 2 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 2 16-11-2015 08:43:14

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Kompetenceprofiler. For chefer på EVU institutterne. HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION

Kompetenceprofiler. For chefer på EVU institutterne. HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION Kompetenceprofiler For chefer på EVU institutterne HR Ledelsesstøtte og Kompetenceudvikling KONCERNADMINISTRATION Definition Jeg er loyal overfor Metropol og mine kolleger Fælles Metropol forståelse Jeg

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018 SOSU Nord Fælles ledelsesgrundlag Januar 2018 1 God ledelse på SOSU Nord Introduktion / forord Ledelsesgrundlaget beskriver ledergruppens fælles forståelse af, hvad der er god ledelse på SOSU Nord. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper

ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper ledelsesgrundlag kolding kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlag Kolding Kommune Ledelsesprincipper Ledelsesgrundlaget er rettesnoren for udøvelse af ledelse ved Kolding Kommune. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Kære læsere, Da jeg ved udgangen af 2015 sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børneog ungepolitik, var jeg stolt. Stolt,

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper samt indsatser i Center for Sundhed og Omsorg Målet er at virkeliggøre

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget 1 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland God ledelse hvad er det? 4-5 Ledelsesgrundlaget 6-7 Ledelse op 8-9 Ledelse ned 10-13 Ledelse på tværs

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere