Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR"

Transkript

1 Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende på side 2 og vedlagt besvarelsen. Case-study i VEJ ADR Virksomheden Lyntransport A/S (LT) er beliggende i Fredericia. Virksomheden udfører stykgodstransporter inden for alle klasser farligt gods. Virksomheden består af: En ledelse. En logistikafdeling, som har til ansvar at planlægge og fordele transportopgaverne. En afdeling med ansvar for personale, bogholderi og salg. En kørselsafdeling med 35 køretøjer med presenning. Et værksted med ansvar for vedligeholdelse (herunder syn og godkendelse) af køretøjer. LT er en del af en sammenslutning af 120 selvstændige vognmænd. Du er for nyligt blevet ansat i denne sammenslutning, der bl.a. tilbyder, at virke som sikkerhedsrådgiver for de selvstændige vognmænd. Du er således netop blevet udpeget som sikkerhedsrådgiver for LT og har foreløbigt sendt dit visitkort til samtlige LT s medarbejdere. I dag bliver du telefonisk kontaktet af en chauffør, som er ansat hos LT. Han er temmelig ophidset og forklarer, at en palletank med saltsyre i et vejsving åbenbart har forskubbet sig ind i siden af ladet, og at der nu er et udslip af saltsyren, hvilket giver anledning til ætsende dampe i området. Han har anmeldt udslippet til alarmeringscentralen og afleveret transportdokumentet til indsatsmandskabet, mens han ikke var i stand til at finde de skriftlige anvisninger. Området er nu afspærret. Det viser sig efterfølgende, at der var tale om en 1500 liters IBC fyldt med UN 1789 Saltsyre, II, hentet hos afsenderen Syreeksperten, der har til huse i Middelfart. I IBC ens kodemærkning indgik bl.a. 31HA1/Y/ IBC en var temmelig beskadiget, og der var sket udslip af ca. halvdelen af saltsyren. Med udgangspunkt i ovennævnte skal du besvare følgende spørgsmål. Hvis der laves antagelser, skal disse fremgå af opgavebesvarelsen. 1. Vægtes 20 % Hvilke bestemmelser i ADR og bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods synes at være overtrådt i forbindelse med den beskrevne transport [15 %]? Hvem har ansvaret for overholdelse af hver af disse bestemmelser [5 %]? Udarbejdet af Beredskabsstyrelsen Side 1

2 1.1) Det forskrives i ADR (b), at der skal medbringes skriftlige anvisninger på den transporterende enhed, og da frimængden er overskredet er denne bestemmelse overtrådt. Dermed er farligt gods-bekendtgørelsens 16 ligeledes overtrådt idet de dokumenter og beviser der er foreskrevet for transport iht. ADR ikke er medbragt. Endvidere skal chaufføren forud for transporten orientere sig om det læssede farlige gods og finde oplysninger i de skriftlige anvisninger om de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af uheld eller en nødsituation. Dette er næppe overholdt da de skriftlige anvisninger ikke er medbragt. Derudover må der kun benyttes emballager som er godkendt og egnet til transport. IBC en har overskredet fristen for periodisk eftersyn idet kodemærkningen viser, at sidste eftersyn blev foretaget i januar Da palletanken har forskubbet sig er bestemmelserne for håndtering og stuvning ikke overholdt idet alt farligt gods skal fastgøres sikkert, så kolli ikke kan forskubbe sig i.h.t. kap i ADR og farligt gods-bekendtgørelsens 2, stk ) Det er iht. ADR afsnit LT s ansvar som transportør, at udlevere de skriflige anvisninger. Det er Syreekspertens ansvar som afsender, at sikre, at der benyttes emballager der er godkendt og egnet til transport og som har overholdt de periodiske eftersyn. Læsseren har ansvaret for, at godset opfylder de særlige bestemmelser vedrørende pålæsning og håndtering, herunder at godset er forsvarligt fastgjort på køretøjet. 2. Vægtes 20 % Hvilke tiltag vil du iværksætte for at undgå tilsvarende hændelse/uheld ved fremtidige transporter [10 %]? Hvilken rapportering skal du/lt foretage vedrørende hændelsen/uheldet [10 %]? 2.1) Som nyudnævnt sikkerhedsrådgiver for LT vil jeg først og fremmest kontakte Syreekspertens sikkerhedsrådgiver og sikre mig, at de får taget hånd om deres emballager og dokumentation, så bestemmelserne fremover bliver overholdt, og jeg vil tillige skriftligt henvende mig til samtlige kunder og henstille til, at reglerne og bestemmelserne vedrørende transport af farligt gods overholdes. Samtidig vil jeg informere vore egne vognmænd om vigtigheden af, at kontrollere at gods Udarbejdet af Beredskabsstyrelsen Side 2

3 transporteres i overensstemmelserne med ADR. Jeg vil sikre mig, at vore chauffører har den fornødne uddannelse og har fået nøje instrukser om hvordan arbejdet skal udføres, og er bekendt med indholdet i de skriftlige anvisninger. 2.2) Da der er tale om en hændelse, som skal rapporteres i henhold til sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsens 7, skal jeg som sikkerhedsrådgiver for LT indhente alle relevante oplysninger og forestå udarbejdelsen af en rapport til forelæggelse for virksomheden inden for 30 dage. Der skal endvidere rapporteres til myndighederne iht i ADR, da mængderne anført i afsnit er overskredet. 3. Vægtes 15 % Hvilke krav er der til eftersyn og prøvning af en IBC af den beskrevne type [10 %]? Hvilke personer må udføre eftersyn og prøvning af en IBC af denne type [5 %]? 3.1) Den beskrevne type IBC skal undersøges og godkendes af den kompetente myndighed inden den tages i brug og derefter med højst 5 års mellemrum mht. overensstemmelse med konstruktionstype og mærkning samt den indvendige tilstand, og med højst 2 ½ års mellemrum mht. den udvendige tilstand og betjeningsudstyrets funktion. 3.2) Alle personer der i henhold til ADR udfører inspektion eller tæthedsprøvning af den beskrevne type IBC skal have gennemført en uddannelse der er godkendt af Beredskabsstyrelsen. 4. Vægtes 15 % LT udfører mange transporter af farligt gods i klasse 1. Du bliver bedt om at udarbejde særlige fakta-ark og checkskemaer til brug for de logistikmedarbejdere, der skal planlægge og fordele transporterne. Nævn punktvis alle de forhold som du mener, at en logistikmedarbejder hos LT i henhold til ADR skal være opmærksom på ved planlægning af en transport af 500 kg NEM (nettovægt af det eksplosive stof) UN 0332 Sprængstof, type E (sprængmiddel, type E), 1,5D, sammen med 400 kg NEM UN 0138 Miner, 1.2D. Udarbejdet af Beredskabsstyrelsen Side 3

4 5. Vægtes 20 % Ledelsen kontakter dig, fordi LT A/S påtænker at indkøbe en brugt benzin- og olietankvogn med en tilladt totalvægt på 24 tons og med en dansk fremstillet tank. Virksomheden vil gerne kunne tilbyde tanktransport. Hvilken dokumentation vil det i forhold til reglerne for transport af farligt gods være relevant at få med i købet [10 %] Hvilke medarbejdere i virksomheden mener du, har brug for yderligere uddannelse i den forbindelse, og i givet fald hvilken uddannelse [10 %] 5.1) Det vil være relevant at få alt nødvendig dokumentation, dvs. tankjournalen, der bør indeholde følgende dokumenter: - Typegodkendelse i form af attest indeholdende: - Prøvningsresultater - Godkendelsesnummer for tanken - Tankkode - Rapporter på gennemførte eftersyn såvel periodisk som mellemliggende - Godkendelsesattest på køretøjer - Eventuel dokumentation for gennemførte vedligeholdelsesarbejder m.m. 5.2) Chauffører og mekanikere skal have specialkursus for transport af farligt gods i tanke. Derudover bør relevante personer i f.eks. logistikafdelingen og salgsafdelingen have uddannelse iht. Kapitel 1.3 i ADR, der nu også omfatter tanktransport i et omfang der svarer til deres ansvarsområder og arbejdsopgaver. Kørselslederen skal ligeledes have opdateret sin uddannelse på samme vis. 6. Vægtes 10 % Du vil udarbejde den pligtige årsrapport til LT A/S. Virksomheden ønsker imidlertid ikke at bidrage med alle nødvendige oplysninger. Hvilke elementer bør den pligtige årsrapport indeholde [5 %] Hvad vil du foretage dig i den konkrete situation, hvor virksomheden ikke ønsker at bidrage med alle de nødvendige oplysninger [10 %] 6.1) En årsrapport bør jf. Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsens 8, stk. 1 indeholde en beskrivelse af virksomhedens og mine (sikkerhedsrådgiverrelaterede) aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods i virksomheden. Bl.a. kan følgende medtages i rapporten: - Den transporterede mængde gods (evt. opdelt på klasser) Udarbejdet af Beredskabsstyrelsen Side 4

5 - Uddannelsesniveauet i virksomheden og evt. påtænkt uddannelse af personer, afdelinger, grupper i LT A/S. - Evt. nyansatte der har gennemført uddannelse. - Hændelser og uheld indrapporteret i det forgangne år og korrigerende handlinger der er indført på den baggrund - Gennemført uddannelse i det forløbne år - Gennemførte initiativer til skærpelse af sikkerheden i forbindelse med håndtering af farligt gods - Eventuel statusbeskrivelse på transport og læsningsmateriale (nyindkøbt, reparationer, vedligeholdelse) - Evt. nye lovkrav - Evt. uddannelse af mig som sikkerhedsrådgiver (recertificering) - Evt. indsatsområder i det nye år - Evt. redegørelse for økonomiske konsekvenser i forbindelse med hændelser og uheld (kassation af emballager m.m.) 6.2) Det faktum at virksomheden ikke vil bidrage med nødvendige oplysninger, vil jeg forelægge ledelsen og henlede deres opmærksomhed på, at jeg som sikkerhedsrådgiver skal udarbejde en årsrapport til virksomheden iht. 8 i sikkerhedsrådgiverbekendtgøresen og at jeg iht. 5, stk. 2 skal gives mulighed for at varetage mine opgaver som sikkerhedsrådgiver. Udarbejdet af Beredskabsstyrelsen Side 5

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Dansk Kemiproduktion A/S (DKP)

Case-study. Løsningsforslag. Dansk Kemiproduktion A/S (DKP) Case-study Løsningsforslag Dansk Kemiproduktion A/S (DKP) Vejledende løsningsforslag i forbindelse med case opgaven der blev stillet til sikkerhedsrådgivereksamen onsdag d. 23. september 2009. 1) Vægtes

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 665 af 18. august 1999 Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 473 af 16. juni 1999,

Læs mere

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124 Page 1 of 9 Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet så den er dækkende for virksomhedens målsætning omkring håndtering

Læs mere

ITD Fyrværkeribranchen 2017 VEJTRANSPORT AF FYRVÆRKERI 2017

ITD Fyrværkeribranchen 2017 VEJTRANSPORT AF FYRVÆRKERI 2017 ITD Fyrværkeribranchen 2017 STI FTET 17. APRIL 1 923 ÆR KE NI NG EN FYRV VEJTRANSPORT AF FYRVÆRKERI 2017 RI BRANCHEFO RE 1 Denne pjece henvender sig til afsendere og transportører involveret i vejtransport

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 665 af 18/08/1999 Gældende (Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 27-08-1999 Transportministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

At sikre korrekt modtagelse af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt modtagelse af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Modtagelse Formål: Indhold: At sikre korrekt modtagelse af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for modtagelse af farligt gods.

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR: Flytte- og Vognmandsforretningen John Hansen A/S Jorisvej København S CVR: FOR PERIODEN:

ÅRSRAPPORT FOR: Flytte- og Vognmandsforretningen John Hansen A/S Jorisvej København S CVR: FOR PERIODEN: ÅRSRAPPORT FOR: Flytte- og Vognmandsforretningen John Hansen A/S Jorisvej 19 2300 København S CVR: 16048909 FOR PERIODEN: 11.02.2017-10.02.2018 UDARBEJDET AF: v/sikkerhedsrådgiver Navn Erklæring fra ekstern

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

Transport af farligt gods Herunder Planteværn

Transport af farligt gods Herunder Planteværn Transport af farligt gods Herunder Planteværn Konklusion og sammenfatning Generelt bør landbruget sørge for at få leveret planteværnsmidler på bedriften, da de hermed kan undgå at overtræde ADR-bestemmelserne.

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Nyt fra Beredskabsstyrelsen

Nyt fra Beredskabsstyrelsen Du spørger, om det pågældende kursus kan erstatte en kapitel 1.3 uddannelse. Først og fremmest: Det er måske bare et formuleringsmæssigt spørgsmål, men det skal understreges, at hvis der er krav om kapitel

Læs mere

Rutinerne må ikke ses som fuldstændige, idet kravene til det enkelte produkt, til enhver tid, skal tages med i betragtning.

Rutinerne må ikke ses som fuldstændige, idet kravene til det enkelte produkt, til enhver tid, skal tages med i betragtning. Manualens anvendelse 1. For at sikre at farligt gods bliver håndteret i henhold til de krav, der stilles i ADR/RID konventionen, er der i denne bog beskrevet en række rutiner, hvis indhold som minimum

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Lastsikring ADR Håndtering og stuvning

Lastsikring ADR Håndtering og stuvning Lastsikring ADR 7.5.7 Håndtering og stuvning Ansvar / Pligter Sverige Tyskland Belgien Finland Italien Afsender Transportør Chauffør Færdselslovens krav Gods skal være anbragt således, at det ikke kan

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Prøveeksamen 3 Rettevejledning

Prøveeksamen 3 Rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv ( ) B. Transport af farligt

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Chaufførens skadeguide. Læs guiden før uheldet sker opbevar den i bilen

Chaufførens skadeguide. Læs guiden før uheldet sker opbevar den i bilen Chaufførens skadeguide Læs guiden før uheldet sker opbevar den i bilen Denne guide er en hjælp til dig som chauffør, hvis skaden sker. Guiden kan hjælpe dig med at få et overblik over situationen. Og den

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Nyt fra Beredskabsstyrelsen

Nyt fra Beredskabsstyrelsen Scandic Bygholm 17. 18. december 2015 Tilsyn 2015: Siden december 2014 har der været 5 tilsyn hvoraf 3 var administrative tilsyn. 4 af disse tilsyn havde BRS ingen bemærkninger til Scandic Bygholm 17.

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Aktivitetsoversigt 2. halvår 2008 Oversigt over de kommende medlemsarrangementer: Få helt styr på køre- og hviletidsreglerne ATL s overenskomstkursus Transport

Læs mere

At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for emballering af farligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-156-0130 Dok.: TRD40484 Hermed sendes besvarelse af

Læs mere

Talepapir til brug ved samråd i Folketingets Retsudvalg om sikkerhedsrådgiver ved transport af farligt gods. Samrådsspørgsmål K

Talepapir til brug ved samråd i Folketingets Retsudvalg om sikkerhedsrådgiver ved transport af farligt gods. Samrådsspørgsmål K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 434 Offentligt Talepapir til brug ved samråd i Folketingets Retsudvalg om sikkerhedsrådgiver ved transport af farligt gods Samrådsspørgsmål

Læs mere

Transport af Festool akkumulatorpakker

Transport af Festool akkumulatorpakker Transport af Festool akkumulatorpakker (lithium-ion-batterier, i det følgende kaldet akkumulator eller akkumulatorpakke) 1. Forord OBS! Følgende cirkulære beskriver dels transporten af Festool akkumulatorpakker

Læs mere

Transport af pesticider har konsekvens. Reglerne for transport af pesticider gælder også kørsel i sprøjten og privatbilen.

Transport af pesticider har konsekvens. Reglerne for transport af pesticider gælder også kørsel i sprøjten og privatbilen. Sidste nyt om pesticider Transport af pesticider har konsekvens. Reglerne for transport af pesticider gælder også kørsel i sprøjten og privatbilen. Krav om autorisation for håndtering af pesticider. Det

Læs mere

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon:

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Vejtransport med farligt gods. ADR kapitel 1.3 - kursus. ADR kapitel 1.3 kursus 2015

Vejtransport med farligt gods. ADR kapitel 1.3 - kursus. ADR kapitel 1.3 kursus 2015 Vejtransport med farligt gods ADR kapitel 1.3 - kursus 2015 En stor tak til v/ Chefkonsulent Vagn Theilgaard der har stillet kursusmateriale og viden til rådighed for dette kursus. Kursusindhold: Præsentation

Læs mere

ADR BASIS KURSUS FOR CHAUFFØRER, DER SKAL TRANSPORTERE FARLIGT GODS I EN TJENESTEBIL.

ADR BASIS KURSUS FOR CHAUFFØRER, DER SKAL TRANSPORTERE FARLIGT GODS I EN TJENESTEBIL. ADR BASIS KURSUS FOR CHFFØRER, DER SKAL TRANSPORTERE FARLIGT GODS I EN TJENESTEBIL. HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RRFLIY6YLOI SIKKERHEDSRÅDGIVER FOR Den koordinerende sikkerhedsrådgiver Cathrin Guldager

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kap. 1.3 Afsender, pakker og Modtager Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum corrigendum (rettelser til tillægget)

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum corrigendum (rettelser til tillægget) Februar 2013 Informationsmateriale om ADR 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2011 til ADR 2013.

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

DEKRA Sikkerhedsrådgivning

DEKRA Sikkerhedsrådgivning DEKRA Sikkerhedsrådgivning Skriftlige anvisninger i henhold til ADR 2019 03.2017 - Sikkerhedskort ADR Sikkerhedsrådgiver: Benny Plesner 70 60 65 00/20 67 82 07 benny.plesner@dekra.dk Bestemmelser for forsendelse

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER 2005 Indhold 1 Indledning 1 2 Vejtransport 2 2.1 Erhvervsmæssig vejtransport af røgdetektorer af kategori 1 og 2 2 2.2 Privat vejtransport

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

HØRINGSNOTAT. Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 6. juni 2017 2017-1911 Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

ADR-KONVENTIONEN 2019

ADR-KONVENTIONEN 2019 7. marts 2018 ECE/TRANS/WP.15/240 Draft amendments to annexes A and B of ADR 8. juni 2018 ECE/TRANS/WP.15/240/Add. 1 Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum 8. juni 2018 ECE/TRANS/WP.15/240/Corr.

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Farligt gods. Skriftlige anvisninger i henhold til ADR 2017 SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR 2017

Farligt gods. Skriftlige anvisninger i henhold til ADR 2017 SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR 2017 Farligt gods Skriftlige anvisninger i henhold til ADR 2017 SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR 2017 SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

Læs mere

NOVEMBER 2018 FARLIGT AFFALD. Fælleskoncept for etage- og samlede bebyggelser

NOVEMBER 2018 FARLIGT AFFALD. Fælleskoncept for etage- og samlede bebyggelser NOVEMBER 2018 FARLIGT AFFALD Fælleskoncept for etage- og samlede bebyggelser Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Status... 3 3. Introduktion til ordningen... 3 4. Kommunikation og information... 3

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Lastsikring af Farligt Gods

Lastsikring af Farligt Gods Lastsikring af Farligt Gods Min Baggrund Tidligere Vognmand Uddannet Transport- og logistikoperatør Tidligere leder af transport- og logistikafdeling Undervist flere år på transportområdet Faglig- og pædagogisk

Læs mere

PAKNING OG FLYTNING AF KEMIKALIER

PAKNING OG FLYTNING AF KEMIKALIER PAKNING OG FLYTNING AF KEMIKALIER SIKKERHED SIKKERHEDSRÅDGIVER FOR Den koordinerende sikkerhedsrådgiver Cathrin Guldager Sørensen (Trine) Mobil: 2073 0477 Mail: tgs@au.dk Jeg står til rådighed og er uddannet

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke og rørledninger, der udgives af

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

VEJLEDNING. om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af

VEJLEDNING. om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af GÆLDENDE FRA DECEMBER 2017 VEJLEDNING om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. Indhold INDLEDNING...

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

FARLIGT GODS - KONFERENCE

FARLIGT GODS - KONFERENCE VELKOMMEN TIL FARLIGT GODS - KONFERENCE 2018 Vejledende program for Farligt Gods konferencen 2018 Torsdag Den 20. - 21.december på Hotel Koldingfjord 11:30-12:00 Ankomst og indkvartering 12:00-13:00 Frokost

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon: 45 90

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt/Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag

Læs mere