Primære hjernetumorer hos voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Primære hjernetumorer hos voksne"

Transkript

1 Primære hjernetumorer hos voksne Hans Skovgaard Poulsen Overlæge, dr. med Afdeling for Neuroonkologi og Strålebiologisk Laboratorium, Onkologisk Klinik, Finsencenter Rigshospitalet 7. februar

2 Definition Primære intrakranielle tumorer omfatter intracebrale neoplasmer, hvad enten de er benigne eller maligne, ekstracerebrale (meningeomer og hypofysetumorer) samt intraspinale tumorer. Hyppighed og molekylære forhold Hvert år får ca patienter en primær hjernetumor. Hyppigheden stiger med stigende alder og noget tyder på at den aldersspecifikke hyppighed øges. Der ses en forøget hyppighed hos patienter med von Hippel- Lindaus sygdom og von Recklinghausens sygdom sammenlignet med befolkningen som helhed. Tumorerne klassificeres efter WHO klassifikationen. Gliomer inddeles i lavgrads gliomer (WHO grad I-II) og højgrads gliomer (WHO grad III-IV). Tumorerne er sjældent velafgrænsede og vokser i mere eller mindre grad infiltrativt. Lav-grads gliomer vokser ofte ekspansivt hvorimod høj-grads gliomer vokser invasivt og migrerende og i enkelte tilfælde metastaserende inden for CNS. Sidstnævntes vækstmønster betyder derfor, at høj-grads gliomer betragtes som systemiske tumorer inden for CNS. Ca. 50 % er gliomer. De øvrige omfatter meningiomer (15-20%), medulloblastomer (1-2%), neurinomer (6-8%), hypofyseadenomer (6-8%) og andre (8-10%). Der ikke påvist nogen specifik årsag til, at patienter udvikler en primær hjernetumor. Der optræder en lang række molekylære ændringer i tumor cellerne. (se Tabel 1). Nogle er klinisk relevant ved prognose vurdering (IDH1 mutation, MGMT promoter methylering, 1/19q codeletion), andre som behandlings target (VEGF og EGFRvIII). (1-9) Tabel 1. Hyppighed og klinisk-patologisk karakteristik af patienter med primær gliom (1) Tumor Type Glioblastoma Multiforme Gliomer Hyppighed (%) Oprindelses celle og Histologisk Grad (WHO) 46 Astrocyt WHO grad IV Kliniske Karakteristika de novo tumorer Ældre patienter Ofte supratentoriel Primær behandling Kirurgi, strålebehandling og kemoterapi Sekundære tumorer Unge patienter Placering og behandling; se ovenstående Molekylære Karakteristika de novo tumorer EGFR/ EGFRvIII and MDM2 VEGF over ekspression / amplifikation p16 tab og PTEN mutation MGMT promoter methylering Sekundære tumorer PDGFR over ekspression LOH 19q and p53 mutation IDH1 mutation Astrocytom 36 Astrocyt WHO grad I Pilocytic astrocytom WHO grad II Fibrillær, gemistocytisk and protoplasmisk subtype WHO grad III Anaplastisk astrocytom Unge patienter Hele neuroaksen Sjælden Optræder hyppigere hos patienter med Neurofibromatosis type 1 Primær behandling Kirurgi Ofte supratentoriel Primær behandling WHO grad II: Kirurgi WHO grad III: Kirurgi og fokal strålebehandling WHO grad I Ingen signifikante molekylære ændringer WHO grad II & III PDGFR over ekspression LOH 19q and p53 mutation RB ændringer IDH1 mutation MGMT promoter methylering Oligodendrogliom 9 Oligodendrocyt WHO grad II Benignt Oligodendrogliom WHO grad III Ældre patienter Ofte supratentorial Primær behandling WHO grad II: Kirurgi WHO grad III: Kirurgi og fokal WHO grad II LOH 19q, 1p EGFR/PDGFR over ekspression WHO grad III 2

3 Anaplastisk Oligodendrogliom strålebehandling LOH 9p and 10q LOH 19q, 1p IDH1 mutation EGFR/PDGFR over ekspression VEGF over ekspression Ependymom 9 Ependymom celler i relation til ventrikler og spinal kanalen Ældre patienter Ofte fossa posterior og spinal kanalen WHO grad II Cellulær, papillær, clear celle and tanycytic subtyper WHO grad III Anaplastisk ependymoma Primær behandling WHO grad II: Kirurgi WHO grad III: Kirurgi og kraniospinal strålebehandling Ingen signifikante molekylære ændringer Tabel 1 Hyppighed og klinisk-patologisk karakteristik af patienter med primært gliom EGFR: epidermal growth factor receptor; MDM2: MDM2 protein; PDGFR: platlet derived growth factor receptor; LOH: loss of heterozygosity; PTEN: MMAC1 tumour suppressor; p53: tumor suppressor; RB: retinoblastoma protein; VEGF: vascular endothelial growth factor, IDH: isocitrat dehydrogenase gen 1; MGMT: O6-methylguanine-DNA methyltransferase Symptomer Hjernetumorer giver to slags symptomer: 1 Generelle symptomer, som skyldes tryk inden i kraniekassen (hovedpine, kvalme og opkastninger). 2 Specifikke symptomer, der topografisk er knyttet til den hjernefunktion, hvor svulsten sidder. Der er derfor en stor bredde i debut symptomer strækkende fra diskrete personlighedsændringer, epileptiske anfald, synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme, opkastninger, afasi, bevidsthedssvækkelse og svære lammelser. Visitation og Diagnostik Patienterne skal diagnosticeres og behandles i henhold til de retningslinjer, der er beskrevet i kræftpakken for hjernetumor. (Sundhedsstyrelsen og Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe. (8)) Primær vurdering Regionnære Neurologisk afdeling Ved begrundet klinisk mistanke om en cerebral proces henvises patienten til den regionnære neurologiske afdeling. Her vurderes patienten neurologisk og billediagnostisk undersøgelse iværksættes i form af CT/MR scanning. Alle danske regioner har adgang til MR- scanning og sidstnævnte undersøgelse foretrækkes. Ved verificeret mistanke om en primær hjernetumor henvises patienten til Neurokirurgisk afdeling, som udfører den endelige diagnostik. Sekundær vurdering Neurokirurgisk afdeling Her foretages relevante kliniske og parakliniske undersøgelser. MR skanning er den gyldne standard. Om man i specielle situationer skal supplere med PET/CT-skanning med en specifik tracer er ikke valideret. I sjældne tilfælde suppleres med markørundersøgelser på mistanke om primære germinative tumorer. Der udtages en repræsentativ kirurgisk biopsi enten som led i en definitiv operativ fjernelse af tumor eller i tilfælde, hvor egentlig kirurgisk behandling ikke er mulig som stereotaktisk biopsi. Den histologiske undersøgelse skal om muligt give den endelige diagnose. 3

4 Prognose Prognosen afhænger af nedenstående fænomener: 1. Patient relaterede: alder og performance status 2. Tumor relaterede: tumortype og histologisk aggressivitet 3. Behandlings relaterede: kirurgisk radikalitet, strålebehandling, kemoterapi 4. Molekylære ændringer, specielt vedrørende IDH1 mutationer, 1p/19q deletioner samt MGMT promoter methylering 5. Logistik relaterede: mere end 2-6 ugers ventetid på behandling (10-12) Behandling Skal forlænge patientens liv og bibeholde eller bedre livskvaliteten. Tumor byrden skal derfor reduceres og patienten skal tilbydes behovs bestemt understøttende behandling. A: Reduktion af tumorbyrden 1 Kirurgi 2 Strålebehandling 3 Kemoterapi 4 Targeteret og eksperimentel behandling B: Understøttende behandling 1 Steroid behandling 2 Epilepsi behandling 3 Neuro rehabilitering Respons evaluering Respons evaluering har til formål at vurdere en given behandlings evne til at reducere tumorbyrden og bibeholde eller forbedre livskvalitet. Man bør følge de internationale retningslinjer (13). MR skanning anvendes med kontrast og der beskrives såvel den kontrast opladende komponent og den ikke kontrastopladende komponent inklusiv T-2 vægtede flair sekvenser. Andre undersøgelser så som metaboliske undersøgelser i form af PET (positron emission tomografi) eller funktionel MR spektroskopi kan eventuelt supplere vurderingen af terapi effekt, men der foreligger ikke veldokumenterede undersøgelser, der angiver hvor og hvornår disse undersøgelser skal tages i anvendelse. Pseudoprogression er et fænomen, man altid bør medinddrage i sine overvejelser. MR skanninger udført umiddelbart efter afslutning af specielt stråleterapi er ikke valide, idet en tilsyneladende progression ikke er reel. Man bør derfor vente mindst 3 måneder efter afsluttet strålebehandling, inden et givet respons evalueres. De samme overvejelser må man gøre sig når patienterne evt. skal tilbydes recidiv behandling (13-15). Til at bedømme livskvaliteten anvender man ændring i neurologisk status, performance status og steroid dosering. Egentlige videnskabelig validerede effekt mål for livskvalitet anvendes i dag kun i forbindelse med videnskabelige protokoller. Gliomer Kirurgisk behandling For høj-grads gliomer er egentlig kirurgisk radikalitet ikke mulig pga. vækstmønstret. Man tilstræber derfor at opnå maksimal tumorreduktion, idet retrospektive data har vist, at prognosen for patienter med høj-grads gliomer signifikant bedres herved (Fig. 2). Der er også undersøgelser, der tyder på, at radikal operation hos patienter med lav-grads gliomer er af betydning for overlevelsen, men heller ikke her findes der prospektive kontrollerede studier. 4

5 Recidiv operationer foretages hyppigt og i mange tilfælde med god pallierende effekt Anbefaling Det anbefales, at den kirurgiske behandling i alle tilfælde bliver så radikal som muligt. Radikalitet vurderes bedst ved en MR-skanning senest 72 timer efter operation (8,16-17) Fig 2: High-Grade Glioma Extent of Surgery vs. Survival % Surviving Months extensive surgery partial resections (absence of radiation and chemotherapy) simple biopsy Salcman, M, 1995 Strålebehandling Lav-grads gliomer Rationalet for strålebehandling er blevet undersøgt i flere randomiserede fase III-studier. Disse har vist, at der er indikation for strålebehandling, men timingen er fortsat uklar, idet det er uafklaret om det skal gives umiddelbart efter primær operation eller ved recidiv. Overlevelsen er den samme i den primært strålebehandlede gruppe sammenlignet med den ikke bestrålede gruppe.(fig. 3). Frekvensen af maligne transformationer er den samme; livskvaliteten er den samme men tid til progression er længere i den behandlede gruppe sammenlignet med kontrolgruppen (Fig. 4) Fig. 3 Low-Grade Glioma Radiotherapy vs. Observation Fig 4 Low-Grade Glioma Radiotherapy vs. Observation S u r v i v a l T T P Karim et al. Int J. Radiation Oncology Bio. Phys., Vol. 52, No. 2, pp , 2002 Karim et al. Int J. Radiation Oncology Bio. Phys., Vol. 52, No. 2, pp , 2002 Hvad angår dosis er der fortsat usikkerhed om denne, men 45 Gy på 23 fraktioner over 4, uger synes lige så effektiv som 59,4 GY over 6 uger.(18-19) På basis af ovennævnte data har man forsøgt at konstruere en prognostisk profil. Patienter over 40 år med neurologiske deficit og en primær tumor større end 6 cm lever kortere sammenlignet med øvrige patienter. Denne hypotese afventer dog en prospektiv konfirmering. (20) 5

6 Anbefaling Det anbefales, at der ved symptomgivende recidiv gives fokal strålebehandling til en total dosis på Gy over 4 til 5 uger Høj-grads gliomer Det er vist, at strålebehandling i forbindelse med primær operation forlænger livet markant (21). I ikke randomiserede studier er der påvist en klar dosisrespons effekt hvad angår lokal tumorkontrol og overlevelse. Den optimale behandling er fraktioneret strålebehandling med en total dosis på 60 Gy givet over 6 7 uger. Median overlevelsen er ved ingen behandling 12 uger og ved optimal behandling uger for strålebehandling alene. (21) I randomiserede studier har hverken større doser, hyperfraktionering eller anvendelse af radiosensitizer kunnet øge overlevelsen. (22-23) Flere studier har vist, at mere end % af tumorerne recidiverer in situ eller inden for 2 3 cm fra primær lokalisation. Dette ses hvad enten patienten har fået helhjerne bestråling eller fokal bestråling. Derfor bestråler de fleste tumor cm margin baseret på en MR-skannings vurdering. (24) Anbefaling Det anbefales, at alle høj-grads gliomer i god performance status (WHO 0-2) modtager post-operativ fokal strålebehandling som led i den primære behandling til en total dosis på 60 Gy over 6-7 uger. Bivirkninger til strålebehandling Akutte: Patienterne kan få rødme af huden og hårtab svarende til det bestrålede område. Hos visse patienter (30-40 %) kommer der hårvækst igen. Nogle patienter får tryksymptomer pga. ødem dannelse under strålebehandlingen. Symptomerne kan afhjælpes ved samtidig behandling med binyrebark steroider. Langsigtede: Hos langtidsoverlevere kan man i visse tilfælde konstatere demenssymptomer, specielt i form af nedsat korttidshukommelse. Desuden forekommer der permanent hårtab. Kemoterapi Aktive kemoterapeutika Ved aktive stoffer forstår vi lægemidler, der inducerer klinisk respons varigheder > 3 mdr. i fase II studier, hos patienter der ikke tidligere har fået kemoterapi. Følgende stoffer har vist effekt: Nitrosurea - BCNU, TCNU, Tauromustin Alkylerende stoffer - ifosfamid, cyclophosphamid, procarbazine,temozolomid Platin derivater - cisplatin, carboplatin Tubulin aktive stoffer - vincristin Øvrige Etoposid, 6 Thioguanin, CPT-11 Behandlingen har været givet som enkeltstof eller som kombinations behandling. Det generelle indtryk er at maligne oligodendrogliomer responderer bedst både hvad angår komplet respons og respons rate (40-60 % ). Dernæst kommer lav grads gliomer (40 50 %), anaplastiske astrocytomer (20-40 %) og til slut Glioblastoma multiforme (8-40 % ). Af de mere sjældne former responderer maligne ependymomer, PNET tumorer og germinomer relativt hyppigt. (25) Kemoterapi som en del af primær behandling Høj-grads gliomer: Astrocytom Grad III og Glioblastoma multiforme og Anaplastisk oligodendrogliom Ved den primære behandling kan kemoterapi enten gives før (neoadjuvant), under strålebehandling (konkomitant) eller efter som adjuvant behandling efter afsluttet strålebehandling. Effekten af adjuverende kemoterapi er den bedst undersøgte. 6

7 Metaanalyse I en metaanalyse i Lancet 2002 (26) har man vurderet denne effekt. Analysen baserede sig på 12 ud af 24 publicerede og upublicerede randomiserede undersøgelser. Visse undersøgelser blev ekskluderet i den endelige analyse. To pga. forkert randomisering, én pga. samtidig brug af hyperbar ilt i kontrolgruppen og syv undersøgelser faldt ud, fordi opfølgning af patient forløb ikke var mulig. I alt 3004 patienter, hvilket svarer til 81 % af randomiserede patienter med høj-grads gliom, blev omfattet af den endelige analyse. Alle patienterne blev behandlet med nitrousurea-holdig kemoterapi enten alene eller i kombination med procarbazine, decarbazine, mitolactol og vincrestin. Den adjuverende behandling nedsatte den relative risiko for at dø af sygdommen med 15 % uafhængig af andre prognostiske faktorer. Den absolutte overlevelses gevinst efter 1 og 2 år var 2 6 %, og den relative overlevelses gevinst var 10 % efter 1 år og 25 % efter 2 år. (Fig. 5) Fig 5: Radiotherapy vs. Radiotherapy and adjuvant chemotherapy. Meta-analyses Glioblastoma Multiforme Inden for de seneste år er der fremkommet nye data med et alkylerende stof, Temodal, der klart viser, at supplerende primær behandling øger såvel den progressions fri og den totale overlevelse. EORTC s hjernetumor gruppe gennemførte et randomiseret fase III-studium (27), hvor patienter med Glioblastoma Multiforme blev behandlet med strålebehandling konkomitant med Temodal efterfulgt af 6 serier adjuverende Temodal. Studiet omfattede 573 patienter i WHO performance status 0-2. Fem års overlevelsen i den kombinations behandlede gruppe var ca.10 % sammenlignet med ca. 2 % i kontrol gruppen, der kun modtog strålebehandling. (Fig.6). Studiet viste endvidere, at der var en stor, klinisk relevant forskel i tid til progression i gruppen, der havde fået kombinations behandling. (Fig. 6). Sidstnævte er væsentligt, idet progression af tumor vækst i hjernen ofte medfører intraktable symptomer inklusiv personligheds ændringer etc., der nedsætter patientens livskvalitet. 7

8 Fig. 6. Overlevelse og progressions fri overlevelse, EORTC data (21) EORTC har lavet flere underanalyser, som tyder på, at patienter over 65-70år, WHO performance status 1-2 ikke får gavn af konkomitant og adjuverende Temozolomid. Studiet er dog ikke designet til at teste dette, så den behandlingsmæssige konsekvens er fortsat usikker. Flere studier er på vej, som har til formål at vurdere om ældre patienter > 65 år skal behandles anderledes sammenlignet med yngre. Data er på nuværende tidspunkt ikke entydige. I en undergruppe på 200 patienter (22) relaterede man aktiviteten af et enzym, O-6-Methylguanine-DNA Methyltransferase (MGMT), som fjerner alkyl-grupper fra O-6 alkylguanine, og dermed nedsætter aktiviteten af alkylerende stoffer med det kliniske forløb. Man fandt i gruppen af patienter med methyleret MGMT promoter at de fik væsentlig bedre overlevelse sammenlignet med gruppen, der ikke havde methylering af MGMT promotoren.(fig 3) 8

9 Figure 3. Inactivation of the methylguanine methyltransferase (MGMT) gene and benefit from temozolomide (TMZ) A: Methylated MGMT promoter B: Unmethylated MGMT promoter Anbefaling Glioblastoma Multiforme: Den primære behandling skal bestå af kirurgi suppleret med strålebehandling og såvel konkomitant som adjuverede Temozolomid. Skal gives til patienter i en god performance status (WHO 0-2) og under 70 år. WHO grad III astrocytomer: Kan behandles med adjuverende nitrousurea holdig kemoterapi, som en del af den primære behandling. I Danmark har vi dog valgt ikke at gøre det, idet indikationen er mindre klar sammenlignet med patienter med Glioblastoma Multiforme (8). Anaplastisk oligodendrogliom I en randomiseret fase III-undersøgelse, hvori der indgik 368 patienter ( 28 ) har EORTC undersøgt, om adjuverende PCV-behandling (procarbazine, lomustine and vincristin) givet umiddelbart efter den primære strålebehandling signifikant øgede den progressionsfri overlevelse (PFS) og den totale overlevelse sammenlignet med strålebehandling alene. PFS blev øget men ikke den totale overlevelse. I et andet randomiseret fase-iii studium (29-30) kunne RTOG ikke påvise nogen overlevelsesgevinst ved at behandle patienter med anaplastiske oligodenrogliomer med neoadjuverende PCV. Anbefaling Kemoterapi gives ikke som del af den primære behandling 9

10 Ependymomer Ependymomer inddeles i to grupper, lav-grads og anaplastiske tumorer. Kun de anaplastiske tumorer har sprednings-potentiale til neuroaksen. Det er vanskeligt at give retningslinier for optimal ikke-kirurgisk behandling. Der findes ingen klinisk kontrollerede randomiserede undersøgelser og anbefalinger baserer sig derfor udelukkende på retrospektive, middelgode undersøgelser (1,31). Lav-grads ependymomer: Den primære behandling er kirurgi. Ved radikal operation kræves der ingen efterbehandling. Ved ikke-radikal operation skal patienten vurderes mhp. reoperation. Hvis det ikke er muligt skal der gives postoperativ strålebehandling. Hos patienter med lokal tumor gives fokal bestråling på 54 Gy. Anaplastiske ependymomer: Der gives altid postoperativ strålebehandling. Forekommer der medullære metastaser gives kraniospinal bestråling op til en dosis på 36 til 40 Gy efterfulgt af boost mod klinisk manifest tumor, Gy. (1,31) Recidiv behandling Det anbefales, at patienten før start på kemoterapi eller eksperimentel behandling vurderes af neurokirurg mhp. operabilitet. Den endelige behandlingsplan besluttes på en tværfaglig konference mellem onkolog og neurokirurg. Gliomer I flere fase II studier har man undersøgt effektiviteten af nye stoffer og kombination af kendte. De fleste studier er små (for små), hvorfor de konklusioner, der kan drages er behæftet med stor usikkerhed. Nogle studier er dog sammenlignelige hvad angår prognostiske faktorer i.e. alder, performance status og tidligere behandling, hvilket muliggør en sammenligning af toksicitet data. I de senere år har man anvendt biologiske designerpræparater såsom VEGF- EGF mtor hæmmede og PDGF blokerende stoffer. Mange nye er på vej, men indtil nu har publicerede data været skuffende bortset specifikke VEGF hæmmende lægemidler feks. bevacizumab (Avastin), som er godkendt i USA til recidivbehandling. Den progressionsfri overlevelse ved 6 måneder og responsrate er bedre end traditionel kemoterapi. (32-34). Overlevelsen er ikke væsentlig ændret (34). Konklusion 1. Der mangler stringent randomiserede data, der dokumenterer, at patienter med recidiv tumorer, der tidligere er blevet behandlet med konkomitant/adjuverende kemoterapi, behandles med yderligere kemoterapi. Men under stringent monitorering og i kliniske undersøgelser kan stoffer, der har vist aktivitet forsøges. 2. Patienter der får recidiv, og som ikke tidligere er behandlet med kemoterapi, skal behandles med enkeltstof eller kombinations behandling. 1. valg er Temozolomid som enkeltstof. 3. Avastin i kombination med irinotecan har vist lovende resultater. Specifikke indikationer Lav-gradsgliomer Patienter med lavgrads-gliomer, der tidligere har fået strålebehandling og som recidiverer og har intraktable epilepsi episoder, kan forsøges behandlet med Temozolamid (Tabel 3) 10

11 Tabel 2. Lav-grads gliom. Respons på kemoterapi Reference Treatment Patinet No. Respons Respons MTP MS Palliation Quinn et al J Clin Oncol 2003 Temozolamide 46 Astocytoma: 16 Oligodendroglioma: 20 Mixed: 10 CR+PR (%) 11 (69) 12 (60) 2 (20) SD (%) 4 (25) 8 (40) 4 (40) Weeks NE Weeks YES Murphy et al Br J Cancer 2004 Temozolamide 29 Astrocytoma: 17 Oligodendroglioma: 11 Mixed: 2 1(5) 2(20) NE 17 (57) 8 (73) >200 > 200 YES Reduction >54% of Epilepsy Pace et al Ann Oncol Buckner et al J Clin Oncol Temozolamide 43 Astrocytoma: 29 Oligodendroglioma and mixed: 14 PCV 28 Oligodendroglioma: 17 Mixed: (48) 6 (43) 11 (38) 6 (43) 8 (29) 17 (61) YES Reduction > 69% of Epilepsy - - >104 - Ependymomer Recidiv forekommer hyppigt. De fleste er lokale, men ca. 10 % er medullære. Ved lokale recidiver er første valg reoperation. For metastatiske processer vedkommende gives primært skrålebehandling. I de tilfælde, hvor patienten tidligere har fået strålebehandling gives kemoterapi. Flere kemoterapeuticae er aktive enten givet som enkeltstof eller i kombination. Respons raten er moderat (10-20 %) og der eksisterer ikke prospektive, randomiserede studier. En kombination af carboplatin, etoposid og vinkristin synes at give rimelige, klinisk relevante responsrater. (31) Andre primær tumorer Meningeomer Meningeomer udgør ca. 20 % af de primære hjernetumorer. Symptomatologien relateres til kompression af omkringliggende strukturer. Væsentligt for prognosen er lokalisationen af tumor, omfanget af den kirurgiske resektion og den histopatologiske karakteristik. WHO histologiske gradering inddeler meningiomerne i grad I, II, III (typisk/benign, atypisk, anaplastisk). Der er for benigne rapporteret recidiv rater på 7-20 %, for atypiske på % og for anaplastiske på %. Omfanget af den kirurgiske resektion vurderet ved MR skanning beskrives i Simpsons gradering (Grad I-V). Simpsons klassifikation af resektionsgrad inddeles som følger: 1 Grad I Makroskopisk komplet inkl. dura- og knogle tilhæftning 11

12 2 Grad II Makroskopisk komplet med koagulation af dura tilhæftning 3 Grad III Komplet tumor resektion men ikke koagulation af dura tilhæftning 4 Grad IV Partiel tumor resektion (synlig på postoperativ MR skanning) 5 Grad V Biopsi Meningiomer er oftest benigne og behandles med kirurgi alene. Efterfølgende strålebehandling kan komme på tale, men indikationen er ikke entydig. Det anbefales af Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe (DNOG) at strålebehandling overvejes og i visse tilfælde anbefales hos følgende patient typer (8): 1. Ikke-operabelt radiologisk diagnosticeret meningeom, hvor der er påvist tumorvækst: RT primær behandling. RT dosis sædvanligvis 60 Gy eller 18 Gy som enkeltfraktion. 2. WHO grad I og Simpson grad 4-5: RT overvejes overfor re-operation. RT dosis sædvanligvis 54 Gy. 3. WHO grad II og Simpson grad 1: RT overvejes overfor observation. RT dosis sædvanligvis 60 Gy. 4. WHO grad II og Simpson grd 2-5: RT anbefales og dosis er sædvanligvis 60 Gy. 5. WHO grad III: RT anbefales og dosis er sædvanligvis 60 Gy. Der er ikke holdpunkter for, at kemoterapi har nogen klar dokumenteret plads i behandlingen af patienter med denne sygdom.(35-36), men man kan forsøge at behandle patienterne med CCNU 130 mg/mm hver 6 uge. Primitive Neuro-Ektodermale Tumorer - Medulloblastomer Primær udredning Patienterne skal have foretaget en MR-skanning af kraniospinalaksen før påbegyndelsen af behandling. Undersøgelse bestilles af Neurokirurgisk afdeling umiddelbart efter operation Behandling Patienterne behandles med kraniespinal bestråling samt kemoterapi. Mange anvender vincristin konkomitant med strålebehandlingen og herefter 6 serier adjuverende kemoterapi i form af Vincristin, Cisplatin of CCNU.(8) Maligne germinomer Primær udredning Patienterne skal have foretaget en MR-skanning af kraniospinalaksen før påbegyndelsen af behandling. Undersøgelse bestilles af Neurokirurgisk afdeling umiddelbart efter operation Behandling A: Patienter med tumorbyrde 2 cm uden forhøjede tumormarkører og manglende MR-påvisning af medullære metastaser skal have lokal kurativ strålebehandling mod primær tumor. B: Øvrige patienter:2 serier neoadjuverende cisplatin, etoposide, and bleomycin (PEB). Ved respons gives yderligere to serier PEB efterfulgt af kraniospinal bestråling. Ved progression efter 2 serier undlades de næste to serier og patienten behandles med kraniospinal bestråling. Strålebehandling A: Kraniospinal bestråling:.dosis: 30 Gy på 15 fraktioner, 5 fraktioner per. uge. B: Boost mod tumor tumor: Target:tumor + 2 cm margin og synlige metastaser med en margin på 2 cm. Dosis 24 Gy på 12 fraktioner, 5 fraktioner per. uge. (8,37-38) 12

13 Hypofyseadenomer Primær behandling 1 Radikalt opererede: Observation 2 Inkomplet operation: Ved ikke fungerende (ikke-aktive) adenomer: Observation Ved endokrinologisk aktive adenomer: Stereotakstisk strålebehandling. 54 Gy fordelt på fraktioner, 5 fraktioner per uge) Patientforløb og kontrol Behandlingsplan bør være iværksat senest to uger efter mistanken om CNS-cancer er rejst. Patienter med CNS tumorer i god performance status (WHO 0-2) tilbydes som rutine ikke kirurgisk efterbehandling, og denne bør påbegyndes senest 2-4 uger efter det kirurgiske indgreb. Kontrol af patienter bør foretages af dedikerede personer, der har neurokirurgisk, neurologisk og onkologisk ekspertise, helst af teams der er placeret centralt i samarbejde med en regionnær neurolog med speciel interesse i neuroonkologi. Kontrollens formål er: Hurtig behandlings intervention hos patienter, hvor recidiv behandling er mulig Behandling af sygdoms og/eller behandlings relaterede symptomer. Registrering af relevante data enten som led i produktionskontrol eller som led i en videnskabelig undersøgelse. Planlægning af rehabilitering og terminalt forløb i hospitals regi eller i hjemmet (2) Referencer 1. Poulsen HS. Gliomer hos voksne: primær ikke kirurgisk behandling. Ugeskr Læger 168: , Yan H et al. IDH1 and IDH2 Mutations in Glioma. N Engl J Med 306: , Kloosterhof NK et al. Isocitrate dehydrogenase-1 mutations: a fundamentally new understanding of diffuse Glioma? Lancet Oncol 12: 83-91, Tabatabai G et al. Molecular diagnostics of gliomas: the clinical perspective. Acata Neuropathol 120: , Weller M et al. MGMT promoter methylation in malignant gliomas: ready for personalized medicine? Nature Reviews/Neurology 6: 39-51, Zandi R et al. Mechanisms for oncogenic activation of the epidermal growth factor receptor. Cellular Signalling 19: , Stockhausen MT et al. The functional role of Notch signal-ing in human gliomas. Neuro Oncol. 12(2): Hjernekræft, Sundhedsstyrelsen ( & ) 9. Louis DN et al. The 2007 WHO classification of tumours of the central nervous system. Acta Neuropathol 114: , Do, V, Gebski, V, Barton, MB: The effect of waiting for radiotherapy for grade III/IV gliomas. Radiother Oncol 57: ,

14 11. Irwin C et al. Delay in radiotherapy shortens survival in patients with high grade glioma. J Neurooncol 85: , Blumenthal DT et al. Short delay in initiation of radiotherapy may not affect outcome of patients with glioblastoma: a secondary analysis from the radiation therapy oncology group database. J Clin Oncol 27: , Wen PY. Updated response assessment criteria for High-grade gliomas: Response assessment in Neuro-Oncology working group. JCO 28: , Chambarlain MC et al. Early necrosis following temodar and radiotherapy in patients wth glioblastoma. J Nerooncol 82: 81-83, Bradsma D et al. Clinical features, mechanism, management of pseudoprogression in malignant glioma. Lancet Oncol 9: , Sanai M, Berger MS. Glioma extent of resection and its impact on patient outcome. Neurosurgery 62:753-64, Soffietti R et al. Guidelines on management of low-grade gliomas: report of an EFNS-EANO Task force. Eur J Neurology 17: , Karim AB et al. Randomised trial on the efficacy of radiotherapy for cerebral low-grade glioma in adult: EORTC study with the Medical Research Council study BRO4: an interim analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 52: , Karim AB et al. A randomized trial on dose response in radiation therapy of low-grade cerebral glioma: EORTC study 22844: , Pignatti F et al. Prognostic factors for survival in adult patients with cerebral low-grade glioma. J Clin Oncol 20: , Walker MD et al. An analysis of dose-effect relationship in the radiotherapy of malignant gliomas. Int J Radiat Oncol Biol Phys 10: , Prados MD et al. Phase III trial of accelerated hyperfractionation with or without difluromethylornithine (DFMO) versus standard fractionated radiotherapy with or without DFMO for newly diagnosed patients with glioblastoma multiforme. Int J Radiat Oncol Biol Phys 49: 71-7, Prados MD et al. Phase III randomised study of radiotherapy plus procarbazine, lomustine and vincristine with or without BudR for treatment of anaplastic astrocytoma: final report of RTOG In t j Radiat Oncol Biol Phys 58: , Jansen EP et al. Target volumes in radiotherapy for high-grade malignant glioma of the brain. Radiother Oncol 56: 151-6, Stupp R et al. Changing paragigms- An update on the Multidisciplinary Mangement of Malignant Glioma. The Oncologist 11: , Stewart LA. Chemotherapy in adult high-grade glioma. Lancet 359: ,

15 27. Stupp R et al. Effects of radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide versus radiotherapy alone on survival in glioblastoma in a randomised phase III study: 5-year analysis of the EORTC-NCIC trial. Lancet Oncol 10: , Van den Bent MJet al. Adjuvant Procarbazine, Lomustine and Vincristine improves progressionfree survival but not overall survival in newly diagnosed anaplastic oligodendroglioma and oligoastrocytomas: a randomised European Organisation for Cancer Research and Treatment Phase III trial. J Clin Oncol 24: 15 22, Cairncross et al. Phase III trial of chemotherapy plus radiotherapy compared with radiotherapy alone for pure and mixed anaplastic oligodendroglioma: Intergroup Radiation Therapy Oncology Group Trial J Clin Oncol 24: , Bromberg JEC et al. Oligodendrigliomas: Molecular biology and treatment. The Oncologist 14: , Gilbert MR et al. Ependymomas in adults. Curr Neurol Reurosci Rep 10: , Wong ET et al: Outcomes and prognostic factors in recurrent glioma patients enrolled onto phase II clinical trials. J Clin Oncol 17: , Sathornsumetee S, Reardon DA, Desjardins A, et al. Molecular Targeted therapy for malignant glioma. Cancer 110:13-24, Hasselbalch B et al. Patients with Recurrent High-Grade Glioma: Therapy with Combi-nation of Bevacizumab and Irinotecan. Book chapter in TUMORS OF THE CENTRAL NERVOUS SYS-TEM edited by M.A. Hayat. In press 35. Marosi C et al. Meningioma. Critical Review Oncol/Hematol 67: , Norden AD et al. Advances in menigioma therapy. Curr Neurol Neurosci Rep 9: , Fine HA, Barker II FG, Markert JM, et al. Neplasms of the central nervous system. Chapter In DeVita Jr. V, Hellman S, Rosenberg SA. Cancer. Priciples & Practice of Oncology. 7 th Edition, vol.2, Berger MS and Prados MD. Textbook of Neuro-Oncology. 1. edition,

Primære hjernetumorer hos voksne

Primære hjernetumorer hos voksne Primære hjernetumorer hos voksne Hans Skovgaard Poulsen Overlæge, dr. med Strålebiologisk Laboratorium, 6321 Finsencenter Rigshospitalet www.radiationbiology.dk På vegne af de Onkologiske Centre i Danmark

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 J Neurokirurgiske kræftformer Overlæge Michael Kosteljanetz, Rigshospitalet Da der kun har været begrænset mulighed for at konferere med baglandet beskrives nedenstående

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Elitecenter AgeCare og igangværende nationale initiativer indenfor Ældre og Kræft Henrik Ditzel. Forskningsleder, professor, overlæge, dr.med.

Elitecenter AgeCare og igangværende nationale initiativer indenfor Ældre og Kræft Henrik Ditzel. Forskningsleder, professor, overlæge, dr.med. Elitecenter AgeCare og igangværende nationale initiativer indenfor Ældre og Kræft Henrik Ditzel Forskningsleder, professor, overlæge, dr.med. OUH 2014-2018, 2019-2023 Elitecentret AgeCare Academy of Geriatric

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT DNOR Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT Indikatorer Side 1 af 12 INDIKATOR: Ia Overlevelse, generel Ia DNOR_01_001 Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for

Læs mere

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT DNOR Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT Indikatorer Side 1 af 12 INDIKATOR: Ia Overlevelse, generel Ia DNOR_01_001 Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for

Læs mere

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT DNOR Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT Indikatorer Side 1 af 11 INDIKATOR: Ia Overlevelse, generel Ia DNOR_01_001 Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom Behandlingsvejledning August 2009 Metastatisk spinalt tværsnitssyndrom Definition Symptomgivende kompression af medulla spinalis eller cauda equina fra metastaserende

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Hoved-hals kræft Post-ASCO 2017 Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Oversigt Cisplatin ugentligt vs. hver 3. uge 6006 og 6007 Escalate vs. de-escalate 6015 og

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Bestråling af de parasternale lymfeknuder. Lise B J Thorsen, MD, PhD Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi Aarhus Universitetshospital

Bestråling af de parasternale lymfeknuder. Lise B J Thorsen, MD, PhD Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi Aarhus Universitetshospital Bestråling af de parasternale lymfeknuder Lise B J Thorsen, MD, PhD Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi Aarhus Universitetshospital Brystcancer Hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i den vestlige

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Det er med stress som med ukrudt. Det er kommet for at blive.

Det er med stress som med ukrudt. Det er kommet for at blive. NYT 3/2004 INDHOLD 1 Optakt til SKA s årsmøde: Lug ud i stressen 2 Organisationsnyt 3 Primære hjernetumorer hos voksne. Diagnostik og behandling. 8 De første erfaringer med Humax-EGFr Optakt til SKA s

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

Udvikling de sidste 30 år

Udvikling de sidste 30 år Acta Oncologica Symposium 22.-23. maj 2008 DBCG 30 års jubilæum Strålebehandling ved cancer mammae Udvikling de sidste 30 år Marie Overgaard Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark

Læs mere

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging Peer Christiansen DBCG arbejdsgruppe Hanne Melgaard Nielsen, AUH Eva Balslev, Herlev Ilse Vejborg, RH Niels Kroman, RH Søren Cold,

Læs mere

Hjernemetastaser. Behandlingsvejledning

Hjernemetastaser. Behandlingsvejledning Hjernemetastaser Behandlingsvejledning Marts 2010 Hjernemetastaser Forekomst Hjernemetastaser optræder hos 20-30 % af patienterne med systemisk cancer og er den hyppigst forekommende intrakraniale tumor.

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

ASCO Brystkræft

ASCO Brystkræft ASCO 2016 - Brystkræft Abstract LBA1: A Randomized Trial (MA17R) of Extending Adjuvant Letrozole for 5 Years of Aromatase Inhibitor Therapy alone or Preceded by Tamoxifen in Postmenopausal Women with Early-stage

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

HOVEDANBEFALINGER. Højt specialiseret funktion. Ca. 1000 (hjernetumorer) *) 1 million (svarende til 250-300 operationer pr år)

HOVEDANBEFALINGER. Højt specialiseret funktion. Ca. 1000 (hjernetumorer) *) 1 million (svarende til 250-300 operationer pr år) KRÆFTPLAN 2 VEDR. NEUROONKOLOGI (HJERNETUMORER) VERSION 30.06.2006 ved Michael Kosteljanetz på vegne af Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) & Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) HOVEDANBEFALINGER Behandlende

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HJERNEMETASTASER

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HJERNEMETASTASER NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HJERNEMETASTASER Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital MALIGNT MELANOM Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital OUTLINE IMMUNTERAPI PD1-inhibitorer i kombination med eller vs. CTLA4-inhibitorer. Follow-up på store studier med mono-

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2011 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2012 med primært

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register Årsrapport.

Dansk Neuro Onkologisk Register Årsrapport. Dansk Neuro Onkologisk Register 2017 Årsrapport www.dnog.dk Forord DNOR Årsrapport 2017 afrapporterer kvalitetsindikatorer for behandlingen af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i perioden 1. JANUAR

Læs mere

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliation ved uhelbredelig nyrekræft Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliativ omsorg WHO bekræfter livet og betragter døden som en naturlig proces hverken fremskynder

Læs mere

Nedtrapning af aksilkirurgi

Nedtrapning af aksilkirurgi Nedtrapning af aksilkirurgi Overlæge, lektor, DMSc, PhD Tove Filtenborg Tvedskov Brystkirurgisk afdeling Herlev og RH Tove Filtenborg Tvedskov 1 Halsteds mastektomi Tove Filtenborg Tvedskov 2 Aksilrømning

Læs mere

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital ØVRE GI CANCER Post ASCO 2017 Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Oversigt

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register Årsrapport.

Dansk Neuro Onkologisk Register Årsrapport. Dansk Neuro Onkologisk Register 2016 Årsrapport www.dnog.dk Forord Årsrapport 2016 har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2016. Denne årsrapport

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2009 www. dnog. dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Konklusion og anbefalinger...5 Generelt...5 Specifikt i forhold til indikatorer...6

Læs mere

Danish Breast Cancer Cooperative Group. Rigshospitalet DBCG. Adjuverende endokrin terapi. Ann Knoop. 16 th ACTA ONCOLOGICA SYMPOSIUM

Danish Breast Cancer Cooperative Group. Rigshospitalet DBCG. Adjuverende endokrin terapi. Ann Knoop. 16 th ACTA ONCOLOGICA SYMPOSIUM DBCG Adjuverende endokrin terapi Ann Knoop 16 th ACTA ONCOLOGICA SYMPOSIUM Endokrin behandling i DBCG Program Præ Menopause status 77 0 0 Post 82 0 TAM 1 år 89 0 TAM 1-5 år 99 og 01 TAM 5 år TAM 5 år 04

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2012

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2012 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2012 Torsdag den 1.november 2012 kl. 10.30-21.30 Ingeniørforeningens mødecenter Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V SUMMARY! Session

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen, 2014 Publiceringsinformation v2.0 published on 06.04.2017 Sundhedsstyrelsen 1 of 68 klinisk retningslinje

Læs mere

SEKRETÆREN OG KRÆFTPATIENTEN

SEKRETÆREN OG KRÆFTPATIENTEN SEKRETÆREN OG KRÆFTPATIENTEN DEN ONKOLOGISKE VÆRKTØJSKASSE 8. FEBRUAR 2018 Afdelingslæge, phd, Onkologisk afd., Rigshospitalet Benedikte Hasselbalch PROGRAM Ø Hvad er kræft? Ø Hvilke behandlingsmuligheder

Læs mere

Bilag Videnskabelige konklusioner og begrundelse for afslaget på ændringsansøgningen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Bilag Videnskabelige konklusioner og begrundelse for afslaget på ændringsansøgningen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag Videnskabelige konklusioner og begrundelse for afslaget på ændringsansøgningen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur 1/6 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. 2015 DNOR data frosset 1. oktober 2012. Data fra Landspatientregisteret modtaget 29. oktober 2012. Rapport færdiggjort 31. oktober

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. kvartal 2010 Data opdateret 13. Oktober 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2010 Data opdateret 10. Januar 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Hvorfor var der behov for dette forsøg?

Hvorfor var der behov for dette forsøg? Et forsøg, hvor afatinib sammenlignes med methotrexat hos patienter med kræft i hoved og hals, som er vendt tilbage eller har spredt sig Dette er en opsummering af det kliniske forsøg med patienter med

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2.

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. reviderede udgave Sekretariatet Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

Anbefalinger for molekylærpatologiske analyser af CNS tumorer

Anbefalinger for molekylærpatologiske analyser af CNS tumorer Anbefalinger for molekylærpatologiske analyser af CNS tumorer Anbefalingerne er udarbejdet af Udvalg for Molekylær Patologi (UMP) under Dansk Patologiselskab (DPAS) samt medlemmer af Dansk Molekylær Patologi

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

PERCIST. Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning

PERCIST. Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning PERCIST Joan Fledelius, Nuklearmedicinsk afdeling, Hospitalsenhed vest, Herning 2 Nuklearmedicinsk responsevaluering 1990 Kaplan et al: Gallium-67 imaging: A prediction of residual tumor viability and

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Gynækologiske tumorer Post-ASCO 2012 Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Cervix Ovarie Endometrie Vulva Sarkom Blandet gyn. Clinical science symposium Poster discussion session General poster

Læs mere

EPILEPSIKIRURGI I DANMARK

EPILEPSIKIRURGI I DANMARK EPILEPSIKIRURGI I DANMARK 1996-2010 ET EPIDEMIOLOGISK STUDIE Ebba von Celsing Underbjerg, DNPS årsmøde, november 2014 På vegne af Rigshospitalets epilepsikirurgi-gruppe BAGGRUND 1,3 % af danske børn har

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi

Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi 1 Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi En populationsbaseret undersøgelse Ph.D. projektbeskrivelse Cand.med. Sanne Kjær-Frifeldt

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning SENOMAC-studiet Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Tove Filtenborg Tvedskov SENOMAC

Læs mere

Danish Breast Cancer Cooperative Group. Rigshospitalet DBCG. Betydning af systemisk behandling. Maj-Britt Jensen. 16 th ACTA ONCOLOGICA SYMPOSIUM

Danish Breast Cancer Cooperative Group. Rigshospitalet DBCG. Betydning af systemisk behandling. Maj-Britt Jensen. 16 th ACTA ONCOLOGICA SYMPOSIUM DBCG Betydning af systemisk behandling Maj-Britt Jensen 16 th ACTA ONCOLOGICA SYMPOSIUM Long time ago Acta Oncologica, 2008; 47: 633-638 Extended radical mastectomy versus simple mastectomy followed by

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. hjernetumorer

Børnecancerfonden informerer. hjernetumorer i hjernetumorer hjernetumorer 3 Hjernetumorer udgår fra centralnervesystemets forskellige celletyper, oftest nerveceller, støttevæv eller hinder. Den oprindelige celletype er i de fleste tilfælde en del

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser ISBN:

National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser ISBN: Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen, 2018 National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser ISBN: 978-87-7104-968-8 Kontaktperson Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, 2300 Kbh S nkrsekretariat@sst.dk

Læs mere

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft Tarmkræft Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft De fleste tilfælde af tarmkræft starter ved, at godartede

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa Den kirurgiske behandling af nyrecancer Erik Højkjær Larsen DaRenCa 63% 56% 42% 33% 80 65 60 50 RCC call for action Br J Cancer 2009; 101, s110-s114 Hvad har svenskerne så gjort anderledes? Mere aktiv

Læs mere

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikkesmåcellet

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikkesmåcellet Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikkesmåcellet lungekræft Versionsnr.: 1.0 Om Medicinrådet Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder

Læs mere

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG... 1-1 1.1 Indledning... 1-1 1.2 DBCG s organisation... 1-1 1.2.1 Repræsentantskab... 1-1 1.2.2 Forretningsudvalg... 1-2 1.2.3 Amtsudvalg... 1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...

Læs mere

Nyrecancer & kryoablation

Nyrecancer & kryoablation Nyrecancer & kryoablation - den tiltagende T1a udfordring Tommy Kjærgaard Nielsen, 1.reservelæge, ph.d. stud. Urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Patienten 72 årig kvinde, henvist

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere