ACTIVE LIVING AREA CAMPUS ODENSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACTIVE LIVING AREA CAMPUS ODENSE"

Transkript

1 ACTIVE LIVING AREA CAMPUS ODENSE

2 Forord Campus Odense, Active Living Area Campus Odense, Active Living er forankret i regi af Campus Odense, som er et samarbejde mellem Odense Kommune, Region Syddanmark/Nyt OUH, UCL, Syddanske Forskerparker, Freja Ejendomme og SDU. Campus Odense, Active Living Area dækker to handlinger under Campus Odense Strategisk udviklingsplan: Active Living Event og Fysisk identitet, som SDU er tovholder for. Campus Odense, Active Living Area bringer fysisk sammenhæng mellem parterne på Campus Odense samtidig med, at det skaber et nyt bevægelses- og naturrum til borgere (samt til fx pårørende til patienter på Nyt OUH. Active Living Area udvikles trinvis. I foråret 2018 har der været fokus på involvering af professionelle interessenter, studerende og borgere samt dialog med fx relevante videnskabelige miljøer på SDU (biologi, historie) og Odense Kommunens Grønne råd. Herigennem er der formuleret en række fokuspunkter for området, som der arbejdes videre med i de kommen faser. Den næste fase skal initiere projektet med anlæggelse af trampesti, forhindringsbaneelementer samt natur- og kulturformidling. Trampesti og forhindringsbaneelementer vil være den første konkrete invitations til brug af området, som kan give anledning til nye idéer til ønsker for området samt til festivalen i maj 19. Efterfølgende kan området løbende udbygges ved beslutning og finansiering. Dette prospekt viser eksempler på aktiviteter i området. Disse udvikles i dialog mellem forskere, medarbejdere og borgere. Arbejdsgruppen for Campus Odense, Active Living 1 Fra store dele af området vil Mærsk Kollegiet stå som et genkendeligt orienteringspunkt i horisonten.

3 Eksperimentarium for Active Living og borgerforskning Active Living er et internationalt koncept udviklet med henblik på at integrere fysisk aktivitet i hverdagen. Active Living er formuleret som en overordnet strategi i Verdenssundhedsorganisationen (WHO), hvor medlemslandene skal forsøge at efterkomme målsætningen ved at informere og igangsætte interventioner, der fremmer fysisk aktivitet. Ved at etablere et Active Living Area skabes rammer for et aktivt udemiljø som samtidig bliver et levende eksperimentarium for Active Living-forskningen i et samarbejde mellem forskere og brugere af området. CAMPUS ODENSE Logo for Active Living Area - Campus Odense, til brug ved arrangementer og events som er blevet afholdt og som kommer i fremtiden. Kortet viser den geografiske afgrænsning af Campus Odense området (afgrænset med rød prik signatur) samt placeringen af Active Living Area på engarealet mellem Odense Forskerpark og SDU. Active Living-projektet er et Citizen Science-projekt, hvor borgere, foreninger, medarbejdere og studerende gennem arrangementer og dialog bidrager til udviklingen af Campus Odense. Borgere (i bred forstand) giver forskerne indblik i, hvordan de ser områdets muligheder og hvad der skal til for, at de vil bruge området aktivt. Dialogen mellem borgere og forskere giver forskningen ny viden og nye input og borgerne får mulighed for at engagere sig i et forskningsprojekt og bidrage til udviklingen af Campus Odense-området, som kan give tilhørsforhold til og interesse i Campus Odense. Via et samarbejde med Fyens Stiftstidende når projektet ud til borgere, som ellers ikke ville se Campus Odense som deres. Visionen med anlæggelsen af et Active Living Area er via forskning og brugerinddragelse at påvirke samfundet, så de fælles fysiske rammer, herunder bygninger, byer og landskab indrettes med plads og øget appel til en aktiv livsform. Eksempler på appellerende, vidensstimulerende fysiske miljøer er afgørende for at kunne modvirke den nuværende negative udvikling i sedentarisme og fysisk inaktivitet. Ved at opleve fx en apotekerhave, små biotoper, forhindringsbaner eller naturens fred og ro kan der både skabes Active Living og indsigt i det videnskabelige arbejde. På baggrund af videnskabelige studier kan der opregnes en række fordele ved at inddrage principperne for Active Living i den fysiske indretning: 2

4 Samfundsengagement: - Et område kan anvendes af virksomhed(er) til deres udvikling af fx nye typer udendørs lege- og/eller fitnessredskaber samt velfærdsteknologi/rehabilitering. - Området faciliterer formidling af natur (naturvejledning, der giver opmærksom på den diverse natur, som findes i området) og kulturhistorie (fx via samarbejde med Odense Bys Museer om de udgravninger og fund, der er gjort i området). Både natur- og kulturformidling kan ske via opsatte plancher og evt. guidede ture. - Området kan fx via ovenstående gøres interessant for institutioner, som kan anvende området til bevægelse og ny viden. Området kan inddrages i grundskolens årlige idrætsfestival. - Citizen Science/borgerforskning vil være en ny måde at engagereborgere i Campus Odense-området og give mulighed for, at borgere kan bidrage til fx Aktive Living-forskningen og til formidlingen af forskningens resultater. Dette forventes at kunne styre implementering af ny viden i samfundet. - Afholdes af årlig Active Living Festival med fokus på bevægelse og aktivitet i det fri. Det kan være DM i droneflyvning, åbne mesterskaber i petanque, trail-forhindringsløb og andre ideer og tilbud fra lokalområdets klubber og foreninger. Med en bevægelsesrute fra Odense midtby (Odense Banegård/ Fyens stiftstidens langs det nye letbanetrace sættes fokus på sammenhæng mellem byen og Campus Odense. Kommunale gevinster: - flere oplevelsesmæssige kvaliteter for borgere i Odense, og dermed indfrielse af princippet for rekreation og oplevelser i landskabet i henhold til Odense Kommunes Grøn Blå Rekreativ. - trædesten for den videre byudvikling mod syd omkring campus og universitetshospital. Nationalt konkurrenceparameter: - skabelsen af et attraktivt miljø, der kan virke som et decideret konkurrenceparameter i forsøget på fortsat at tiltrække velkvalificerede studerende, forskere, undervisere og anden teknisk, administrativ arbejdskraft. - området kan blive Region Syddanmarks praktiske eksempel på en løsningsmodel i regi af regionale projekt Bevægelse i Syddanmark Profilering på internationalt niveau: - campusområdet vil med integrationen mellem universitet, hospital, university college, forskerpark, kollegiebyggeri og landskab være unikt på verdensplan. - uderum og landskab vil være fuldskala laboratorier, der kan gøres til genstand for videnskabeligt samarbejde med internationale topuniversiteter. - campusområdet kan som showcase være drivende kraft for erhvervsliv og innovative entreprenører i udvikling og afprøvning af produkter, faciliteter og anlæg. - campusområdet kan som demonstrationsprojekt vise, hvordan by og landskab kan integreres med henblik på fremme af folkesundheden. - Odense Kommune, UCL og SSDU kan profilere sig som verdens første Active Living studieby. Forbedret studie- og arbejdsmiljø: - positiv effekt på studiemiljøet for studerende og forskere - positiv effekt på arbejdsmiljøet med bedre trivsel. - forbedrede læringsmiljøer, hvor anlæggelsen af fx biotoper, forsøgsstationer, sansehaver mv. vil kunne styrke forskellige studieretningers faglighed, fx biologi, miljøkemi, fysiologi, pædagogik, psykologi, folkesundhed mv. - øget sundhedsniveau blandt studerende og ansatte med færre sygedage, større produktivitet og mere overskud i hverdagen. Forskningen viser at bevægelse i løbet af dagen har flere positive effekter for både medarbejder og virksomhed. Medarbejderens sundhed både fysisk og mentalt styrkes, hvilket kan betyde mindre sygefravær og endelig bidrager bevægelse i det fri til inspiration og ny energi til arbejdsopgaverne. Det kan ledelsesmæssigt stimuleres gennem italesættelse af muligheden for at tage møder som walk n talk-møder på de opmålte ruter, tilskyndelse til at gå en rask gåtur i frokostpausen. De studerende kan ligeledes bruge området, når hovedet skal klares og det kan beskrives, hvordan området kan indgå i undervisningsforløb. 3

5 Hvad skal der til for at komme igang På baggrund af de mange input fra forårets workshops og event samt det bevilgede budget i 2018 på kr. kan den første fase med anlæggende af bevægelsesrummet startes op i sensommeren Midlerne vurderes at være tilstrækkelige til, at der bla kan etableres en trampesti til august, når marken er høstet, samt et parallelt forløb med forhindringsbaneelementer (træstammer til balancegang, klatreelement, hop-fra-stub-til-stub, mv.). Ligeledes prioriteres også opstart på natur- og kulturformidling via relevantesamarbejdspartere. Fase 1 er således startskud for Campus Odense, Active Living Area og en forløber for næste års Active Living Festival. Fase 1: - Trampesti/Walk n Talk-sti - Forhindringsbaneelementer (OCR) - Informationsspor - natur og kultur Opstartstidspunkt: Sensommer Fase 1 er igen anledning til borgerinvolvering til at trampe stien og i den sammenhæng komme med yderligere idéer til området og den kommende festival. Borgerinvolvering er betydningsfuld i forhold til at skabe ejerskab til området og dets muligheder. Luftfoto af Active Living Area, som det tog sig ud i foråret 2017, før Fioniavejs afslutning og etablering af parkeringsarealerne vest for SDU. 4

6 Trampesti/Walk n Talk-sti 10, 15 eller 30 minnutters møde i bevægelse. Trampestier er trampede stier. De kan suppleres med mere handicapvenlige stier samt med naturlige rekreations-/opholdspladser en af disse kan være lidt større (eksempelvis en natur amfi-scene ) der ligger centralt, hvor den kan anvendes som mødested. Stier og opbygninger er naturlige og dynamiske, så de kan ændres over tid. Trampestierne et tilbud til borgere i lokalområdet samt institutioner, der kan let og bynært kan komme ud i naturen og bruge området til bevægelse, rekreation og oplevelser. Samtidig er trampestierne et attraktivt tilbud til organisationerne på Campus Odense, Walk n talk ruterne tænkes blandt andet anlægges rundt ved søens bred. Anvisninger kan udføres som det eksempelvis kendet fra stisystemet Spor i landskabet, hvor fra nederste billede er taget. Kortet viser rutenættet. 5 Trampestierne (Walk n Talk-stierne) opfylder flere formål. De: - binder fysisk institutionerne organisationerne sammen - tilbyder strukturerede pause- og inspirationsforløb for medarbejdere, studerende, gæster og fx pårørende til patienter på Nyt OUH - kan anvendes i undervisningsforløb, hvor der langs og/eller indbygget i stiforløbene er mindre og afgrænsede arenaer for refleksion og dialog - kan anvendes til udforskning af lokalområdet (natur, kultur, historie) Stierne binder institutionerne fysisk sammen, og minuttal fortæller, hvor kort der er mellem institutionerne fx anviser skilte stiforløb på 10, 20 eller 30 minutter. Stierne tilbyder naturnære alternativertil letbane samt de traditionelle cykel- og gangstier. De strukturerede og anvendelige trampestier vil give medarbejdere og studerende mulighed for at indarbejde active living, som en naturlig og tilladt del af arbejdsdagen. Det er veldokumenteret, hvad active living betyder for sundhed, velvære, helbred, læring, mv. Stierne har forskellige afmærkede længder, der er angivet samt milepæle, der gør det let at holde tiden. Stisystemet bringer ikke kun mennesker i fysisk bevægelse, det skaber også rum for mentale bevægelser. Indlagte gåture i uddannelses- og undervisningsaktiviteterkan øge motivation, refleksion og dialog som drivkraftfor yderligere læring, ligesom gåture har dokumenteret effekt påkreativitet fx i forbindelse med møder og andre aktiviteter hvor uderummet kan være befordrende. Initierende poster undervejs på stierne kanunderstøtte korte refleksionsseancer. Stisystemet kan understøtte såvel studerendes som medarbejderes fysiske og mentale bevægelser, ligesom det kan understøtte anderledes typer af møde- og udviklingsaktivitet.

7 Forhindringsbaneelenemter Forhindringsbaneelementer kendes fra Obstacle Course Race (OCR), som en nyere og voksende motionsform, der udfordrer muskulatur og koordinationsevne. Parallelt med trampestierne etableres forhindringsbaneelementer (træstammer til balancegang, klatreelement, hop-frastub-til-stub, mv.). Eksempel på OCR forhindring, der dog også nemt kan udføres af mere simple materialer som træstammer. 6

8 Formidlingsspor natur og kultur ovenfor: Billede fra Spor i Lanskabet hvor infotavler fortæller om stedet plante og dyreliv. Trampestierne kan anvendes af nærområdets medarbejdere, studerende, borgere, skoler og dagtilbud. I samarbejde med fx Biologisk Institut, SDU og Odense Bys Museer skabes formidlingposter langs stierne med information om naturen, kulturlandskabet og den historie, der gemmer sig under jorden. Denne del kan udvikles sammen med de relevante parter. Natur-, historie og kulturformidling vil give brugerne ny viden om og interesse i området og dets særkender. Kort ovenfor: Trampestierne, markeret med rød streg, andvendes som udgangspunkt for formidlingssporet. Illustration til venstre: Illustration fra Lejre, hvor augmented reality anvendes til formidling af fortidens byggerier i det oplevede landskab via en tablet. 7

9 Udbygning til et landskab i verdensklasse Boardwalk er kendt fra mange wådområder, men også fra byer som New York, hvor billedet her under er taget fra. I New York er det byen der løber under gangsystement. I Active Living Area vil inspirationen hentes fra begge eksempler. Fase 2 vil være en udbygning af de enkelte elementer i fase 1, som i højre grad gør området til noget særligt. Det kan fx være en boardwalk (plankesti) gennem området mere fugtige dele, det kan være udnyttelse af vandelement til leg og bevægelse, det kan være et betydeligt udsigtspunkt (bakke/tårn) eller mindre bakkelandskab (MTB/kælke), handicapvenlige bevægelsesspor, grønne cykelstier, shelters eller digital formidling. I fase 2 undersøges muligheden for private samarbejdspartnere mhp at udvikle nye koncepter for leg og fitness. Fase 2 vil kræve yderligere finansiering, som skal ansøges og hjemtages i den forbindelse vil det være nødvendigt at tilknytte en landskabsarkitekt i en periode til at gennemtegne landskabsidéen (estimeret budget kr). Fase 2 vil styrke og positionere Active Living Area som et attraktivt område med potentiale for nye samarbejder og ny anvendelse samt som eksperimentarium for Active Living. 8

10 Udbygning til et landskab i verdensklasse Etablering af en boardwalk vil tilføje landskabet et nyt og inspirerende element, hvor man oplever de våde elementer i området tørskoet. Plankestien vil give en ny bevægelsesoplevelse og henlede opmærksomheden på naturen på en ny måde. Og den vil inspirere til at gå en tur! 9 Lupiner ved Forskerparken

11 Sov med 21 flagremusearter I samarbejde med spejdere kan der etableres shelters i området, hvor borgere og studerende kan lave mad over mål og sove midt i naturen. Fredsskoven er fx særdeles rig på flagremus, hvor et forskningssamarbejde med Biologisk Institut og Mærks McKinney Møller Instituttet har afsløret 21 forskellige arter i skovene. 10

12 Verdens bedste udendørs studiemiljø Eksempel på udeundervisning, her fra Union Collage i New York. Studerende fra SDU/IOB og UCL har foreslået, at området bruges til at etablere verdens bedste studiemiljø med studiepladser til både grupper og individuelle studerende i det fri. Disse kan udvikles, så de er mobile (fx vinter-/sommerplacering) og semioverdækkede. Studerende bør engageres i sådan et projekt, som kan ses i sammenhæng med initiativer som Campus Life og Student Hub. Parallelt med etablering af bevægelsesspor i området bør etablering af Verdens bedste udendørs studiemiljø drøftes og vurderes. Dette fokus er nyt og kan understøtte SDU som et attraktivt sted at studere, hvor der er fokus på nye undervisningsformer og et studiemiljø, der fremmer de studerendes trivsel. 11

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Seminar om Campusutvikling

Seminar om Campusutvikling Oplæg d. Seminar om Campusutvikling Erik Knudsen Rektor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Danmark Disposition UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole hvem er vi? Hvordan har vi arbejdet med

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

UDKAST. Strategi for øget adgang til naturoplevelser

UDKAST. Strategi for øget adgang til naturoplevelser UDKAST Strategi for øget adgang til naturoplevelser Baggrund for strategien Adgang til natur og til gode naturoplevelser, har en stor værdi for både bosætning, sundhed, læringsmiljøer og friluftsliv. Det

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Friluftsstrategi

Friluftsstrategi Friluftsstrategi 2017-2024 3 5 6 8 9 10 11 Vision for friluftslivet Mål for friluftslivet Handlinger for friluftslivet Tilgængelighed og sammenhænge Regionale ruter og muligheder Friluftsliv i byen Formidling

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod

Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod 2020 www.sdu.dk/strategi2020 Jens Oddershede Rektor 7. november 2012 SDU s Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod 2020 INTRO - Hvorfor en fælles fortælling

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Nationalpark Thy - Betydning og perspektiver

Nationalpark Thy - Betydning og perspektiver Nødebo den 8. maj 2018 Nationalpark Thy - Betydning og perspektiver Nationalpark Thy hvor og hvorfor. Nationalparkens betydning for Thyboerne, gæsterne og for investeringslysten. Hvad vi satser på fremadrettet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Udendørs opholdsarealer

Udendørs opholdsarealer Udendørs opholdsarealer Denne DCUM-vejledning handler om udendørs opholdsarealer på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor udendørs opholdsarealer er vigtige, hvordan de bør udformes og hvilken fordel

Læs mere

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012

Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv. Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 Naturen som arena for friluftsliv og aktivt udeliv Søren Andkjær Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Maj 2012 PLAN Natur, friluftsliv og sundhed LOA-projektet rum og rammer for aktivt udeliv Fysiske

Læs mere

Cortex Park 5230 Odense

Cortex Park 5230 Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2016 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr begynder i Cortex Park. Cortex Park

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød.

Realiseringsplan. Vores vision for hele Allerød Tæt på hinanden - tæt på naturen sætter retningen for fremtidens Allerød. Realiseringsplan 1 I 2019 får Allerød Kommune en ny vision. Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces. Det er sket i løbet af 2018, hvor byrådet har involveret borgere, børn og unge, foreningslivet,

Læs mere

Idéer til udviklingen af Campus 2.0 indsamlet via to workshops

Idéer til udviklingen af Campus 2.0 indsamlet via to workshops Idéer til udviklingen af Campus 2.0 indsamlet via to workshops Dokumentet her indeholder idéer til, hvordan universitetets nye campusmiljø skal indrettes, når Aarhus Universitet i 2019 går i gang med indflytningen

Læs mere

Odenses gode historie

Odenses gode historie Odenses gode historie Kursus Byens vand Odense 14-01-2010 v/susanne Gerdes Byplan, Odense Kommune Lidt forhistorie før 2 BG Nøden tvang os politisk workshop 2006 - Odense Kommune og Vandselskabet havde

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Lone Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, Københavns Universitet Indholdet Noget Diaplan og dets organisering og

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Kvalitet i dansk og matematik. Invitation til deltagelse i forskningsprojekt

Kvalitet i dansk og matematik. Invitation til deltagelse i forskningsprojekt Kvalitet i dansk og matematik Invitation til deltagelse i forskningsprojekt Om projektet Kvalitet i dansk og matematik (KiDM) er et nyt stort forskningsprojekt, som vil afprøve, om en undersøgende didaktisk

Læs mere

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabsaftalens parter 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets

Læs mere

Nyt OUH Region Syddanmarks nye universitetshospital

Nyt OUH Region Syddanmarks nye universitetshospital Nyt OUH Region Syddanmarks nye universitetshospital SIDE 1 Velkommen på Nyt OUH Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, som med tiden, erstatter det eksisterende Odense Universitetshospital.

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies...

SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK. - for dummies... SILKEBORG KOMMUNES KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 - for dummies... Velkommen... Først og fremmest tak fordi du interesserer dig for din kommune! Med denne lille flyer har vi forsøgt at indkapsle essensen

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Hvordan kan særlige initiativer bidrage til at styrke kommunens naturfaglige kultur? *Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed

Hvordan kan særlige initiativer bidrage til at styrke kommunens naturfaglige kultur? *Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed Hvordan kan særlige initiativer bidrage til at styrke kommunens naturfaglige kultur? Astras tre store events Naturvidenskabsfestival Unge Forskere Big Bang Astras tre store events Oplevelser der: gør

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til tillæg nr. 5

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til tillæg nr. 5 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 5 Syddansk Universitet med friarealer Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan?

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Realiseringsplan Marts 2019

Realiseringsplan Marts 2019 Realiseringsplan Marts 2019 1 Visionen Tæt på hinanden - tæt på naturen skal sætte retningen for fremtidens Allerød I 2019 har Allerød Kommune fået en ny vision. Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces,

Læs mere

Ideoplæg Ny Rosborg legeruten - Oplevelser og leg i naturen. Version 2. januar 2019

Ideoplæg Ny Rosborg legeruten - Oplevelser og leg i naturen. Version 2. januar 2019 Ideoplæg Ny Rosborg legeruten - Oplevelser og leg i naturen Version 2. januar 2019 Ny Rosborg En ny bydel en del af byen Med Ny Rosborg går Vejle nye veje, skaber rum til nærvær og plads til livet. Koncept

Læs mere

arkitekt og projektrådgivning

arkitekt og projektrådgivning mellemrum arkitekt og projektrådgivning Udvikling og forandring opstår på baggrund af nye behov og muligheder Udviklings- og forandringsprocesser kræver engagement Udvikling og forandring opnås, når mennesker

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2016 2 Indhold Forord af Lars Ejby Pedersen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget Bedre fysiske faciliteter Det attraktive byliv Talentudvikling og kreative vækstmiljøer

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg. Liv og Læring Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg Liv og Læring Indhold Campus Vordingborg 2 1 Navn, Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Partnerskabets sammensætning 3 4 Partnerskabets opgaver og ansvar 3 5 Partnerskabets

Læs mere

LEG PÅ STREG UNDERVISNINGS- MANUAL

LEG PÅ STREG UNDERVISNINGS- MANUAL LEG PÅ STREG UNDERVISNINGS- MANUAL - Legende aktiviteter i en fagdidaktisk undervisning Materialet er udviklet af Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelse & Oplysning, Fysisk Aktivitet & kost i samarbejde med

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

EDU-IT-SATSNINGEN AARHUS UNIVERSITET EDU-IT KICK OFF BERIT EIKA 13. MARTS 2018 PROREKTOR

EDU-IT-SATSNINGEN AARHUS UNIVERSITET EDU-IT KICK OFF BERIT EIKA 13. MARTS 2018 PROREKTOR EDU-IT-SATSNINGEN UDVALGET FOR BEDRE SUDDANNELSER DISPOSITION Hvorfor Hvad er afsættet til satsningen og hvad ønsker vi at opnå? Hvordan Hvilken indsats skal der til på flere niveauer? FORSKNINGSBASERET

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Cirkulær Byinnovation. 1. Oplysninger om ansøger

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer. Cirkulær Byinnovation. 1. Oplysninger om ansøger Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Cirkulær Byinnovation 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. CLEAN NAVITAS Inge Lehmannsgade 10

Læs mere

Nyt OUH - Odense Kommune

Nyt OUH - Odense Kommune Nyt OUH - Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Vand I Byer d. 8. september 2011 Miljøpolitikkens vision Den bæredygtige by Klimaby i europæisk særklasse Danmarks grønneste

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

ODENSE APRIL 2019 DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE

ODENSE APRIL 2019 DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE ODENSE 2. - 3. APRIL 2019 DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE OPLÆG, WORKSHOPS, KEYNOTE SPEAKERS, MESSE OG VÆRKSTEDER BIG BANG er Danmarks største naturfagskonference og -messe. Den er for

Læs mere

Vision og strategiplan

Vision og strategiplan Vision og strategiplan 2018-2023 Indhold 1 Indledning... 3 2 Mission for Museum Thy... 4 3 Vision... 5 4 Indsatsområder... 6 4.1 Synlighed... 6 4.2 Fortælling, levendegørelse, oplevelser... 7 4.3 Samarbejde,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kommuneplaner og Grønt Danmarkskort. Kredsbestyrelsesseminar Fåborg marts 2019

Kommuneplaner og Grønt Danmarkskort. Kredsbestyrelsesseminar Fåborg marts 2019 Kommuneplaner og Grønt Danmarkskort Kredsbestyrelsesseminar Fåborg 29.-30. marts 2019 Hvad er en kommuneplan? Beskriver den overordnede plan for og tankerne bag alle arealer i en kommune Sikrer koordinering

Læs mere

POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING UDKAST

POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING UDKAST POLITIK POLITIK FOR KULTUR, FRITID OG LOKAL UDVIKLING indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed

Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed Jasper Schipperijn Adjunkt, Ph.d. TrygFondens Forebyggelsescenter Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Min baggrund Forstkandidat

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted Strategi for Lokal Udvikling 2018-2020 Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted 99171717 - lese@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560 Indhold Forord... 3 Sammenhængskraft...4 Strategi for Thisted

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

Fremtidens landskaber. Lone Søderkvist Kristensen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Fremtidens landskaber. Lone Søderkvist Kristensen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Fremtidens landskaber Lone Søderkvist Kristensen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Fremtidens landskaber - et forsknings- og udviklingsprogram med udgangspunkt i 12 konkrete planprojekter Idéen:

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Landskaberne jordbrug, natur og rekreation. onsdag den 16. marts 2011, Det Grønne Råd

Landskaberne jordbrug, natur og rekreation. onsdag den 16. marts 2011, Det Grønne Råd Landskaberne jordbrug, natur og rekreation Tankefuld-projektet onsdag den 16. marts 2011, Det Grønne Råd Tankefuld er ved at være på plads - Kommuneplan 2009-2021 - Lokalplan 540, febr. 2011 - De første

Læs mere

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI 2018-2023 VISION Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det ret lige

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2

Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 5. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse BILAG 1 SAGSNOTAT 16. JANUAR 2017 Vedr. Sagsbehandler Campus Service Nyt væksthus til

Læs mere

VIDENSAMARBEJDE TIDLIG IGANGSÆTTELSE AF SCIENCE AND INNOVATION HUB, OG PROOF OF CONCEPT PROGRAM

VIDENSAMARBEJDE TIDLIG IGANGSÆTTELSE AF SCIENCE AND INNOVATION HUB, OG PROOF OF CONCEPT PROGRAM VIDENSAMARBEJDE INNOVATION HUB, OG PROOF OF CONCEPT 9.2. Formålet med indsatsen Hvordan vil vi se fremdrift og effekt? Tidlig igangsættelse af Science and Innovation Hub: Fokus på iværksætteri af SIH,

Læs mere

Indhold. Kommissorium - Ny skole i Varde by

Indhold. Kommissorium - Ny skole i Varde by 03-11-2017 Ref.: Lotte Cortsen Sagsnr.: 17/7749 Dokumentnr.: 156616-17 Kommissorium - Ny skole i Varde by Indhold Baggrund...2 Formål, indhold og proces for brugerinddragelsen...2 Interessenter...2 Overordnede

Læs mere

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse:

Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI, svar fra arbejdsgruppen om Uddannelse: Spørgsmål fra DGI Arbejdsgrupperne er af DGI blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål: 1. Processpørgsmål: Hvordan er arbejdsgrupperne nået

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Bibliotekspolitik. for Nyborg Kommune

Bibliotekspolitik. for Nyborg Kommune Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune Bibliotekets mission Nyborg Bibliotek er en dynamisk og sprudlende kulturinstitution, der spiller en afgørende rolle i forhold til at gøre kommunen mentalt, kulturelt

Læs mere

Ansøgningsskema til fonde og legater

Ansøgningsskema til fonde og legater Ansøgningsskema til fonde og legater 0898dde5-6cd7-4fa8-8e73-bae4238c8e7f Vedhæftede bilag Fil: Default_Signature.xml MD5 Checksum: 86bf249540481433ea92831a12f619cd Fil: Default_Signtext.txt MD5 Checksum:

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere