HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2012"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Turneringsplanlægningspolitik 6 Opgaver 7 2. Spille- og turneringsformer Spilleformer Side 9 Turneringsformer 10 Slagspilturneringer 11 Hulspilsmatcher 13 Holdturneringer 15 Specialturneringer Fælles bestemmelser og anbefalinger for turneringer Side 18 Inddeling af turneringer 19 Inddeling af deltagerne 21 Vigtige fællesbestemmelser Forberedelse og afvikling af en turnering Side 31 Forberedelse af en turnering 32 Afvikling af en turnering 48 Særligt om protester i hulspil 56 Særligt om DGU-turneringer Klubbens turneringsudvalg Side 61 Organisation 62 Målsætning 64 Hovedopgaver 65 Særlige opgaver Turneringsbetingelser for DGU turneringer Side 78 Danmarksturneringen 79 Danmarksmesterskaber 105 DGU Elite Tours 127 Senior Tour 151 Juniorturneringer 155 Synoptik Cup 181 Generelle sanktionsbestemmelser Lokale regler Side 187 Fastsættelse af lokale regler 188 Lokale reglers indhold 189 Markeringer på banen 194 Ordensforskrifter Bestemmelser Side 205 Amatørreglerne 206 Råd og hjælp til konfliktløsning DGU s Ranglister Side Stikordsregister Side 213 1

2 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turneringskomités opgaver 7 2

3 MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne DGU s formål er at arbejde for golfspillets udbredelse i Danmark, og med hensyn til turneringer, golf-, handicap- og amatørregler er målsætningen formuleret således: DGU ønsker at fremme åben golf, dvs turneringer, hvor såvel amatører som professionelle kan deltage. DGU vil arbejde for et differentieret udbud af turneringer for både motionister og elitespillere. For motionister på klub-, regions- og landsplan og for elitespillere på regions-, lands- og internationalt plan. Konkurrencevirksomheden skal tilrettelægges med hensyntagen til de medlemmer i klubberne, der ikke er interesseret i at deltage i turneringer. DGU vil arbejde for, at der i samarbejde med de professionelles organisationer hvert år kan vises professionel golf på højt plan i Danmark. DGU skal arrangere danske mesterskaber for relevante spillergrupper og skal derudover arrangere de turneringer, som DGU finder behov for, og som ikke i forvejen arrangeres i klubeller privat regi. DGU s udgifter i forbindelse med afvikling af turneringer kan dækkes af sponsorindtægter. DGU skal med jævne mellemrum påtage sig at arrangere nordiske og europæiske mesterskaber. Udgifterne hertil dækkes principielt af DGU s budget, men sponsordækning af udgifterne skal så vidt muligt opnås. DGU vil arbejde for, at alle golfspillere får et nødvendigt kendskab til golfreglerne, amatørreglerne, handicapsystemet, course rating med slope systemet samt etikettereglerne. Dette skal ske bl.a. ved hjælp af udgivelse af håndbøger og andre publikationer, artikler i blade, foredragsvirksomhed og anvendelse af dommere og turneringsledere i DGU s turneringer. Internationalt vil DGU arbejde for en forenkling af golfreglerne samt en lempelse af amatørreglerne. 3

4 KOMPETENCE DGU s kompetence vedrørende turnerings-virksomheden i Danmark optræder i 3 former med varierende "retskraft": 1) ønsker, 2) anbefalinger, 3) bestemmelser. Ønsker - "kan" Anbefalinger - "bør" Bestemmelser - skal Ønsker eller forslag om en bestemt løsning eller fremgangsmåde, som turneringskomiteen fremsætter, argumenterer for og håber på, at de involverede klubber eller andre turneringsarrangører vil følge. Eksempelvis: DGU ønsker, at de større åbne turneringer fordeler sig jævnt over hele sæsonen og gør denne så lang som muligt. Anbefalinger af en bestemt løsning eller fremgangsmåde. Ofte i situationer med alternative løsninger. Anbefalinger vil være motiverede med, at den anbefalede løsning normalt er den bedste ud fra nærmere angivne kriterier, og/eller med hensynet til at ensartede problemer løses ens. Det vil ofte være afgørende for en DGU-godkendelse, at en anbefaling følges. Eksempelvis: DGU anbefaler, at klubmesterskaber spilles uden aldersbegrænsninger. Regler, betingelser og bestemmelser, som ikke kan eller må fraviges, og dermed skal følges, f.eks. Golfregler fra Royal and Ancient. 4

5 RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED En af DGU s opgaver er rådgivning og information til klubber, andre turneringsarrangører og til spillerne. Den almindelige rådgivning og information til klubbernes turneringsudvalg sker ved denne Håndbog For Turneringsledere, som løbende ajourføres, ved kurser for især nye turneringsledere og ved cirkulæreskrivelser til klubberne. Den individuelle rådgivning om konkrete problemer fås ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til DGU s sekretariat, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, telf.: / , hvor man enten straks kan svare eller i løbet af kort tid indhente svar fra DGU s turneringskomité. For så vidt angår spillere, skal disse først forelægge problemet for turneringsledelsen eller evt. en dommer. Afgørelser Hvis der i forbindelse med en turnering opstår regelproblemer (dette gælder både golfreglerne, turneringsbetingelserne, lokale regler mm.), som en dommer eller turneringsledelse ikke kan løse, skal problemet af turneringsledelsen forelægges DGU s Turneringskomité, som træffer en endelig og bindende afgørelse (evt. sammen med DGU s Regelkomite). Hvis DGU s Turneringskomité og Regelkomité ikke kan træffe en afgørelse, skal problemet af DGU s Turnerings-/Regel-komité forelægges The Royal & Ancient's Rules Committee, som træffer en endelig og bindende afgørelse. Hvis den eller de involverede spillere ikke er enig i den afgørelse, som er blevet truffet af dommeren eller af turneringsledelsen, kan spillerne gennem klubbens Turneringskomité/- udvalg indsende en af parterne i fællesskab udformet redegørelse for problemet til DGU s Turneringskomité, og anmode om en udtalelse om rigtigheden af den trufne afgørelse. Men den af turneringsledelsen trufne afgørelse er endelig og bindende og kan ikke ændres (undtagen hvis turneringsledelsen selv ændrer opfattelse), uanset hvilken udtalelse en højere instans måtte fremkomme med. Turnerings-/Regel-komitéens udtalelse eller afgørelse gives kun, hvis turneringen er afviklet i overensstemmelse med golfreglerne. 5

6 PLANLÆGNINGSPOLITIK FOR TURNERINGER Hvert år udarbejder DGU en turneringsplan over samtlige DGU-turneringer. Denne turneringsplan forsøger derudover at medtage andre elitearrangementer, der kan have interesse for danske golfspillere, der spiller golf på højt niveau, hvad enten de er juniorer, elitespillere eller seniorer. Når turneringsplanen udarbejdes, sker det på baggrund af en planlægningspolitik, der forsøger at tilgodese alle de hensyn og interesser, der kan være til fremme af elitegolfen i Danmark. Som følge heraf må turneringspolitikken være dynamisk, hvorfor det er vigtigt konstant at få reaktioner fra både spillere og klubber. I DGU vil vi være lydhøre og om nødvendigt ændre vor planlægningspolitik, såfremt der viser sig behov herfor. Følgende principper ligger bag den aktuelle turneringsplanlægning: Sæsonen Spilledage Turneringslængde Banevalg Sammenfald af turneringer Klub-eliteturneringer Terminer Fra den sidste weekend i april til den sidste weekend i oktober. Sæsonen deles i tre perioder: foråret, sommeren og efteråret, således at turneringen så vidt muligt spredes ligeligt i de tre perioder. Hverdage vil (primært af hensyn til klubberne) gradvist forsøges inddraget, ikke mindst i skolernes sommerferie. Som hovedregel afvikles turneringer dog forsat i weekends. Der opereres i slagspil primært med 54-hullers turneringer afviklet over to dage. Såfremt der ønskes afviklet 72-hullers turneringer (eks. DM i slagspil), bør der afsættes tre dage hertil. DGU ønsker at sprede sine elitearrangementer blandt så mange klubber som muligt. Der stilles i øjeblikket ikke formelle krav til en banes standard, men en turnering skal kunne afvikles under sportsligt korrekte betingelser. Dette kan i praksis medføre en prioritering fra DGU s banekonsulenter. Da sæsonen i Danmark er kort, og listen over turneringer, der ønskes afviklet er lang, kan sammenfald i turneringsplanen ikke undgås. Såvel klubber som spillere må acceptere, at de ind i mellem skal træffe et valg (og dermed også et fravalg). DGU er behjælpelig med at koordinere og indplacere disse turneringer, således at resultatet bliver bedst muligt for klubberne og spillerne. Men det er den enkelte klub, der suverænt er ansvarlig for alle forhold vedr. en klubeliteturnering. Det er DGU s målsætning, at DGU s turneringsplan skal udarbejdes inden 1. september for det efterfølgende år, således at klubberne kan tilrettelægge deres egen turneringsplan. 6

7 DGU s TURNERINGSKOMITÉ s OPGAVER Turneringskomiteen er en af DGU s faste komitéer. Komitéen består af 3 medlemmer. Medlemmerne udpeges af DGU s bestyrelse, der ligeledes udpeger komitéens formand. Turneringskomitéen refererer til DGU s bestyrelse. Turneringskomitéen er ansvarlig for betingelser for alle DGU-turneringer. at afgøre tvister iht. turneringsbetingelserne. at fungere som bagvagt ved Danmarksturneringen internationale amatørmesterskaber og landskampe, når disse afholdes i Danmark. afholdelse af relevante turneringsrelaterede kurser. ajourføring af DGU s Turneringshåndbog i samarbejde med DGU s sekretariat. uddannelse af DGU s turneringsledere. 7

8 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Slagspil Specialturneringer Bermuda Side 9 Hulspil Generelt Side 15 Bisque Blind makker Spillerbetegnelser Cross country Turneringsformer Side 10 Slagspilturneringer Side 11 Single Threesome Foursome Greensome Three-ball Four-ball Individuelt Foursome Greensome Four-ball Stableford Flagspil Par-turneringer Eclectic Derby Discard Four ball average Færrest putts Hallington Hidden hole Kicker Længste drive Miniatureturnering Mix turnering Nassau Nærmest hullet Points holdturnering Puttekonkurrence Round Robin Hulspilsmatcher Side 12 Single Threesome Foursome Greensome Three-ball Best-ball Three-ball om point Four-ball Scotch el. Irish twosome Scramble Snoreturnering Solo-kølleturnering Sunningdale 3-kølleturnering Trøst-turnering Vinderturnering High and Low Four-ball aggregate Four-bold om 12 point Holdturneringer Side 14 8

9 SPILLEFORMER Slagspil og hulspil danner grundlag for en lang række golfkonkurrencer, som alle kan afvikles med eller uden handicap. Slagspil I slagspil spiller deltagerne et fastsat antal huller, som regel en eller flere 18 hullers runder, og den spiller, (eller det par), der har anvendt det mindste antal slag for samtlige huller, er vinder. (Regel 3-1) Hulspil I hulspil spiller to modstandere mod hinanden om hvert enkelt hul af et fastsat antal, som regel 18 eller 36 huller. Den spiller, der har anvendt det mindste antal slag på et hul, vinder dette. Den spiller, der har vundet flest huller, er vinder. Hulspillet eller matchen slutter, når den ene part har flere hullers forspring, end der er huller tilbage at spille. (Regel 2-3) Generelt Spiller-betegnelser Slagspil og hulspil har forskellig karakter, især derved, at i hulspil er resultatet kun af betydning for de to involverede modstandere, mens den enkelte spillers resultat i slagspil er af betydning for alle de andre deltagere i turneringen. Slagspil og hulspil spilles da også i visse henseender efter forskellige regler, hvor forskellen kort kan beskrives således, at spillerne i hulspil undertiden har nogle valgmuligheder, mens spillerne i slagspil ingen valgmuligheder har. Det vigtigste eksempel er, at man i slagspil skal spille bolden i hul, mens man i hulspil kan opgive et hul og kan give modstanderen et slag, som man ikke tror, at han kan kikse, f.eks. et kort put. (Regel 2-4). Disse forskelle medfører, at man ikke samtidig kan spille hul- og slagspil. (Regel 33-1). Det skal bemærkes, at man i "Par"- og Stableford-turneringer, som betragtes som slagspilturneringer, bør opgive et hul, når man ikke kan spille hullet i "par" eller opnå points. I hulspil taler man om modstandere; i slagspil om medslagspillere. I Foursome og Four-ball taler man om partnere, par eller sider. 9

10 TURNERINGSFORMER Golfkonkurrencer udkæmpes i forskellige spilleformer med to, tre eller fire spillere involveret, og resultatet kan beregnes på flere forskellige måder, dvs. i forskellige turneringsformer. Spilleformerne er: Single Threesome En turnering, hvor Foursome En konkurrence mellem to spillere. I slagspil bruger man også undertiden udtrykket single om to spillere, der spiller i én og samme gruppe. Det er dog her mere hensigtsmæssigt at bruge udtrykket to-bold. En turnering, hvor en spiller spiller mod to andre, der skiftes til at slå til én bold (som i foursome) (Regel 29, def.). En turnering, i hvilken to spillere danner par og spiller mod et andet par. Hvert par spiller kun én bold, idet partnerne skiftes til at slå til bolden og også skiftes til at slå fra tee-stederne. (Regel 29, def.) Mixed foursome er en turnering, hvor hvert par består af en kvinde og en mand. Greensome Greensome er en variation af foursome, idet begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå som i foursome. Three-ball En turnering, hvor 3 spillere spiller hulspil mod hinanden med hver sin bold. Hver spiller deltager i 2 forskellige matcher. (Regel 30, def.) Udtrykket "tre-bold" bruges som betegnelse for tre spillere, som spiller i en gruppe i en slagspilturnering. Four-ball En turnering, hvor to spillere spiller mod 2 andre spillere, således at det er de 2 siders bedste bold, der tæller på hullet (Regel 30, def. hulspil, regel 31 def. slagspil). Udtrykket fire-bold bruges som betegnelse for 4 spillere, som spiller i en gruppe i en slagspilturnering. 10

11 SLAGSPILTURNERINGER Slagspil Individuelt Foursome Greensome Four-ball Stableford Alle deltagerne spiller det fastsatte antal huller, og den laveste score vinder. I individuelle turneringer tildeles fuldt spillehandicap for hver 18-hullers runde. (1/2 spillehandicap for en 9-hullers runde). I Foursome tildeles parret halvdelen af deres samlede spillehandicap, som rundes op/ned. Slagspil: I greensome slagspil er parrets spillehandicap lig med: Laveste spillehandicap x 0,6 + højeste spillehandicap x 0,4. Der rundes op/ned. Eks.: Spiller 1: spillehandicap på 5 og spiller 2: spillehandicap på 16 Dvs. 5 x 0, x 0,4 = 9,4 som afrundes til 9. NB: Driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun én spiller drive om. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested. I Four-ball tildeles hver spiller fuldt spillehandicap, og hver spillers handicapslag fordeles på hullerne efter handicapnøglen, således at parrets laveste nettoscore på hvert hul kan konstateres og tilsammen udgøre parrets 18 hullers score. I en Four-ball aggregate udgøres parrets resultat af spillernes sammenlagte score. Der tildeles hver spiller fuldt spillehandicap, som fordeles efter handicapnøglen. Alle deltagerne spiller det fastsatte antal huller. På hvert hul opnås points efter følgende skala: Nettoscore lig med par giver 2 points 1 slag over par giver 1 point mere end 1 slag over par giver 0 points 1 slag under par giver 3 points 2 slag under par giver 4 points 3 slag under par giver 5 points 4 slag under par giver 6 points NB: en bold, som ikke kan give point, bør samles op. Undladelse heraf kan af turneringsledelsen bedømmes som unødig forsinkelse af spillet (regel 6-7). Fuld tildeling af spillehandicap, idet disse fordeles efter banens handicapnøgle. Flagspil Par-turnering Eclectic Hver deltager får udleveret et flag, som skal placeres der, hvor hans bold ligger, når han har brugt så mange slag, som banens par + hans spillehandicap udgør. Har spilleren ikke anvendt alle sine slag efter 18 huller, fortsætter han på en ny runde, indtil slagene er brugt. Vinder er den spiller, som når længst. Hvis flere ligger tilsyneladende lige, skal der foretages opmåling af, hvem der ligger nærmest hullet. Fuld tildeling af spillehandicap. Benævntes tidligere Bogey-turnering. Der konkurreres mod hullets par. Opnås en nettoscore lig med hullets par, får man et 0. Opnås en score bedre end par, får man et +. Opnås en score dårligere end par får man et -. Summen af + og - giver resultatet. Fuld tildeling af spillehandicap, idet disse fordeles efter banens handicapnøgle. Turneringen spilles over 2-3 runder som slagspil, Stableford eller parturnering. Det bedste resultat (point eller bruttoscore) på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18-hullers resultat. Handicap tildeles med ¾ af spillehandicap for hver runde. Der rundes op/ned eller regnes med kvarte slag i slagspil. Handicapslagene fordeles efter banens handicapnøgle i Stableford eller parturnering, men fratrækkes eclectic- bruttoscoren ved slagspil. Kan også spilles over mange runder over en tidsperiode. I så fald tildeles ½ spillehandicap med afslutningsdagens handicap. 11

12 HULSPILSMATCHER Hulspil Single Threesome Foursome Greensome Three-ball Best-ball En match (der består af en fastsat runde, medmindre komiteen har bestemt noget andet), vindes af den side, der er flere huller op, end der er huller tilbage at spille Et halveret hul er et hul, hvor ingen af spillerne/parterne vinder (hullet deles). En halveret match er en hulspilskonkurrence, som efter spil af den fastsatte runde ender uafgjort. Komiteen kan, for at få afgjort en halveret match, udstrække den fastsatte runde til så mange huller, der kræves, for at matchen kan vindes. (Regel 2-3) I single tildeles fuldt handicap på den måde, at spilleren med det højeste spillehandicap får slag svarende til forskellen mellem de 2 spilleres spillehandicap. Slagene fordeles efter banens handicapnøgle. En spiller spiller mod parret, bestående af de to andre spillere. Parret tildeles halvdelen af deres samlede spillehandicap. Siden med det højeste spillehandicap får forskellen mellem sidernes spillehandicap. Slagene fordeles efter handicapnøglen. Halve slag rundes op. Parret med det højeste samlede spillehandicap tildeles halvdelen af forskellen til det andet pars sammenlagte handicap. Halve slag rundes op. I Greensome tildeles siden (parret) slag således: Laveste spillehandicap x 0,6 + højeste spillehandicap x 0,4 = spillehandicap beregnet med decimal. Eksempel: Spiller 1: spillehandicap 5, spiller 2: spillehandicap 16, dvs. 5 x 0, x 0,4 = 9,4. Siden med højeste værdi tildeles et spillehandicap, som er lig med den afrundede forskel til den anden sides værdi, f.eks. 9,4-8,7 = 0,7, som afrundes til 1. Slagene fordeles efter handicapnøglen. NB: Driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun en spiller drive om. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested. Hver af spillerne spiller mod de to andre samtidig. Fuld handicaptildeling som i single. Tildeling af slag foretages i overensstemmelse med handicapnøglen, efter at laveste spillehandicap er nulstillet, og øvrige spillehandicap er sat i relation hertil. Den ene spiller mod de to eller 3 andre spilleres bedste bold på hvert hul. Fuld handicaptildeling som i Three-ball Three-ball om point Også kaldet "Amerikaner" eller "Københavner". Hulspilmatch mellem 3 spillere, som deler 6 points pr. hul efter følgende regler: Bedste (netto)score får 4 points, næstbedste 2 og dårligste 0. Er en spiller bedst og de to andre lige gives 4,1,1. Er to spillere bedst og lige gives 3,3. Er alle lige gives 2,2,2 Undertiden tilføjes den regel, at hvis den bedste score er 2 eller flere slag bedre end det næstbedste, får den bedste score alle 6 points. Handicaptildeling som i Three-ball. Four-ball Kun sidernes bedste bolde (score) sættes op mod hinanden til afgørelse af, om hullet vindes, 12

13 halveres eller tabes. Når en bold er uden chance for at konkurrere, bør den tages op. High and low Four-ball aggregate Four-ball om 12 point Spilles som Four-ball med den tilføjelse, at også de to dårligste bolde sættes op mod hinanden. Hvert hul kan således vindes 2 up, 1 up eller halveres. Denne match er en udvidelse af Fourball, idet både den bedste bold vinder 1 point, og det bedste sammenlagte (aggregate) score vinder 1 point. Handicaptildeling som i Four-ball. I denne hulspilsmatch deler de fire spillere 12 points pr. hul efter følgende regler: Bedste (netto) score får 6 points, næstbedste 4, tredjebedste 2 og sidste 0. Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 6,3,3,0. Er en spiller bedst og de tre andre lige, gives 6,2,2,2. Er to spillere bedst og lige, gives 5,5 den tredje 2 og den sidste 0. Er tre spillere bedst og lige, gives 4,4,4,0 Er alle lige, gives 3,3,3,3. Handicaptildeling som i Best-ball. Undertiden også kaldet "københavner" eller "amerikaner" 13

14 HOLDTURNERINGER I holdturneringer spiller 2 eller flere hold mod hinanden én eller flere gange. I sidstnævnte tilfælde taler man om en serieturnering. Holdturneringer er værdifulde og populære, da de bidrager til at øge sammenhold og holdånd og giver den enkelte spiller et ekstra incitament til at kæmpe. I det traditionelt stærkt individuelt prægede golfspil er dette ellers svagt repræsenterede egenskaber. Den sædvanlige form er holdturnering, i hvilken holdenes spillere møder hinanden i hulspil i singler og Foursomes. Således spilles f.eks. europamesterskaberne og DGU s danmarksturnering og DGU s juniorholdturnering. Normalt spilles der 18 huller i den enkelte kamp, som kan halveres. Ved deltagelse af et stort antal hold, indledes ofte med en slagspilkvalifikation, hvorfra de bedste hold går videre til hulspilmatcher efter cup-system, ofte seedede efter resultaterne i slagspilkvalifikationen. Det bedst kendte og samtidig mest omfattende eksempel på en hulspil holdturnering er Ryder Cup, som spilles over 3 dage mellem to hold bestående af de 12 bedste professionelle i USA og i Europa. Der spilles både foursomes, four-ball og singles. Holdkamp afvikles (for at spare tid) ofte i fo rm af slagspil Hver deltager spiller f.eks. 72 hullers slagspil, og spillernes sammenlagte scores udgør holdets resultat. Sådan spilles f.eks. verdensmesterskaber og nordiske mesterskaber. I mindre højtidelige holdturneringer, f.eks. venskabsturneringer mellem to klubber, spilles ofte Stableford, og ofte således, at et vist antal, f.eks. de 5 bedste scores, udgør holdets resultat. 14

15 SPECIALTURNERINGER Bermuda Bisque Blind makker Cross country Derby Discard Four ball average Færrest antal put Hallington Hulspilsmatch, som gives et islæt af slagspil. Vindes et hul med 1 slag, bliver spilleren 1 up, vindes det med 2 eller flere slag, bliver spilleren 2 up. Fuld handicaptildeling. Straffeslag tildeles efter slagspilregler. Hulspilsmatch, hvor handicapslagene ikke fordeles efter nøglen, men kan tages på de huller, hvor spilleren ønsker det. Han kan også bruge flere slag på samme hul. Anvendelsen af handicapslaget skal besluttes, inden spilleren forlader green. Efter turneringen er begyndt, parrer turneringsledelsen ved lodtrækning spillerne. Partnernes sammenlagte nettoresultater udgør parrets resultat. Denne spilleform kan bruges i sammenhæng med de fleste turneringsformer og kan også indlægges som en ekstra turnering i turneringen. Slagspilturnering - velegnet til vinterspil - hvor hullerne ikke spilles i deres normale forløb, men ad den vej, spillerne finder bedst, idet en bane på 9 huller "udlægges" af turneringsledelsen f.eks. således: 1. hul: fra 1. tee til 3. green, 2. hul: fra 4. tee til 6. green, 3. hul: fra 7. tee til 13. green etc. I en variant finder turneringsledelsen et startsted et par kilometer fra banen, hvorfra alle spiller igennem terrænet til et bestemt hul på banen, f.eks. 18. hul. Bolden spilles overalt, som den ligger. Hvis en bold er tabt eller uspillelig, må en ny tees op nær det sted, hvor bolden formodes tabt eller er uspillelig, med tillæg af 2 straffeslag. En morskabsturnering for et begrænset antal spillere, 10-15, helst med nogenlunde samme spillehandicap eller fra scratch. Alle spiller 1. hul samtidig. De tre spillere med højeste scores udgår. Efter 2. hul udgår igen de tre højeste scores. På 3. hul elimineres 2 spillere. På 4. hul også 2 spillere. Fra 5. hul elimineres kun en spiller pr. hul, indtil vinderen er fundet. Ved lige scores om eliminationspladserne afholdes sudden death pitch-off, d.v.s. en indspilskonkurrence til flaget blandt de involverede. Spilleren længst fra hullet elimineres. En variant, som bedst indlægges i en anden turnering, går ud på, at den, der spiller flest huller i (netto) par eller bedre i træk, vinder. Ved lige points regnes der med bedste nettoscore. Hver spiller kan på 3 huller efter eget valg erstatte sin score med par. Fuld tildeling af slag. Parrets slagspilresultat udgøres af gennemsnittet af deres bruttoscore på hvert hul. Et halvt slag i resultatet rundes op til et helt slag. Halvdelen af partnernes sammenlagte spillehandicap fratrækkes. I en variant anvendes den bedste nettoscore på hvert hul. Indlagt konkurrence i slagspilturneringer, hvor spilleren med laveste antal puts (slag på green) er vinder. Stablefordvariant. Spiller man hullet i par, opnår man et antal points, som er lig med par. Spiller man hullet 1 eller 2 slag dårligere end par, trækkes disse 1 eller 2 slag fra parværdien. Spiller man hullet under par, belønnes man med, at der lægges det antal slag, man går bedre end parværdien, til parværdien. Eks.: spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 5-2 = 3 points. Spilles derimod et par 5-hul i 4 slag, opnår man = 6 points. Forskellen i dygtighed udlignes ved, at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede points tillægger hver enkelt spillers spillehandicap. Spilleresultatet bliver således det opnåede antal 15

16 points + spillehandicap. Hidden hole Kicker Længste drive Miniature turnering Mixturnering Efter en slagspilrunde udtrækker turneringsledelsen et på forhånd fastsat antal huller. Resultatet er herefter summen af scoren på disse huller. En forholdsmæssig del af spillehandicappet fratrækkes. Anvendes normalt som en ekstra turnering indlagt i den ordinære turnering. I stedet for at få tildelt handicapslag har spilleren ret til at slå et hvilket som helst slag om, indtil han har brugt sit handicap. Omslag skal slås, inden spilleren går frem til bolden. Slagspilregler. Konkurrencen afholdes på en bred og rimelig flad fairway. Hver deltager slår 3 bolde. Kun bolde, der ender på fairway, tæller. Gennemsnittet af de tællende slag udgør resultatet. Hvis deltagerne ikke har samme styrke, hvilket er bedst, kan "handicap" indregnes på den måde, at der tillægges et antal meter svarende til spillerens handicap. Konkurrencen kan indlægges i en turnering på den måde, at det længste drive på et bestemt angivet hul vinder. Den første spiller anbringer et skilt med plads til notering af sit navn, der hvor hans drive ender, (kun drives på fairway tæller). En spiller, der slår længere, flytter skiltet frem og noterer sit navn. 36-hullers turnering. Først spilles 9-hullers slagspilkvalifikation. På grundlag heraf deles spillerne i grupper med de 8 bedste nettoscores i første gruppe, de næste 8 scores i anden gruppe etc. I hver gruppe spilles herefter 3 hulspilrunder efter cup-system, hvorefter man har vinder og runner-up i hver gruppe. Sammensætningen til første hulspilrunde i grupperne sker ved seedning, laveste score mod højeste, næstlaveste mod næsthøjeste etc. En variant er at sætte 9 spillere i hver gruppe og spille Round Robin i Three-ball i hver gruppe. 18-hullers slagspilturnering, hvor scoren anvendes til at simulere en række forskellige turneringer, hvor spillerne på forhånd har tilmeldt sig til alle eller nogle. På grundlag af scoren kan der f.eks. "spilles" slagspil, Stableford parturnering, blind-makkerturnering, hidden hole. Endvidere kan indlægges f.eks. længste drive, nærmest flaget, færrest puts. Hvis spillerne skal betale separat indskud for hver konkurrence, de tilmelder sig, er turneringsformen velegnet til at rejse penge f.eks. til juniorafdelingen. Nassau Slagspilturnering mellem 2, 3 eller 4 spillere om 3 points. Vinderen af de første 9 huller får 1 point, vinderen af de sidste får 1 point, og vinderen af hele turneringen får 1 point. Fuld tildeling af slag. Nærmest hullet Point-hold-turnering Indlagt konkurrence, hvor det teeslag, der ender nærmest hullet på et bestemt eller flere par 3 huller, præmieres. Markering med skilt som angivet ovenfor under længste drive. Det er kun bolde på green, der tæller. 2 eller flere hold af en hvilken som helst størrelse spiller slagspil mod hinanden. Vinderholdet er det, som har opnået flest points efter følgende skala: nettoscores over 100 giver 2 points nettoscores fra 90 til 100 giver 5 points nettoscores fra 85 til 89 giver 10 points nettoscores fra 80 til 84 giver 15 points nettoscores fra 75 til 79 giver 25 points nettoscores fra 70 til 74 giver 25 points nettoscores under 70 giver 75 points Putteturnering På puttinggreen kan afvikles en række af ovennævnte turneringer til stort fornøjelse og træning. Man kan også udmærket have en klubmester i putting. 16

17 Round Robin Scotch eller Irish twosome Scramble Snoreturnering Solo-kølle turnering Sunningdale 3-kølle turnering Trøst-turnering Vinderturnering Pulje-turneringsform, hvor alle spiller mod alle i hulspilsmatcher. Den, der vinder flest matcher, er vinder. Walk-over tæller som sejr. Hvis kampen afvikles som three-balls, spares tid. Ved et større antal deltagere kan der spilles i flere puljer, idet puljevinderne mødes i en finalekamp eller finalepulje. Matchformen sikrer i modsætning til det sædvanlige cupsystem, at alle spillere får flere kampe, og at en enkelt dårlig runde ikke bliver altafgørende. Variant af greensome. Par-3 hullerne spilles som i greensome. På par-4 og par-5 hullerne driver begge. Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold. Efter andetslaget vælges, hvilken bold man vil spille videre med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul (handicap som i greensome). Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at spillehandicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle. Herefter vælger man det bedste drive, hvorfra alle så slår deres tredieslag og så fremdeles. Turneringen spilles efter slagspilregler. Det anbefales at tilføje den turneringsbetingelse, at alle spilleres drives skal vælges mindst 4 gange - 3 mandshold dog 5 gange og 2 mandshold 6 gange. I en variant forsynes hver spiller med en snor af samme længde, f.eks. 30 cm, og spilleren kan flytte sin bold snorens længde, så mange gange som spillehandicappet angiver. Turneringen spilles efter slagspilregler. Hvert hold består af 7 spillere, hvoraf en er kaptajn. Hver spiller får til opgave at spille med en og kun en kølle af følgende: driver, 3-wood, 3 jern, 5 jern, 7 jern, 9 jern eller putter. Holdet spiller en bold, og kaptajnen bestemmer, hvilken spiller (kølle), der skal slå. Hulspilsmatch, som spilles uden spillehandicap. I stedet skal en spiller, når han bliver 2 up, afgive slag på de følgende huller, så længe han er 2 (eller flere) up. Hver spiller må kun medbringe og anvende et begrænset antal køller, f.eks. 3 stk. Der afholdes en sæsonafslutning for alle dem, som ikke er blevet placeret i sæsonens turneringer. Vinderne og runner-ups i alle sæsonens turneringer mødes i en sæsonfinale. 17

18 3. FÆLLES BESTEMMELSER OG ANBEFALINGER FOR TURNERINGER Inddeling Åbne, lukkede, af turneringer private o Åb Åbne, lukkede, private og invitationsturneringer 19 Scratch- og handicapturneringer Internationale turneringer DGU-turneringer Større åbne scratchturneringer Professionelle turneringer Åbne klubturneringer Klubturneringer Handicaptællende turneringer Inddeling af deltagere Amatører og professionelle 21 Spillere med mistet amatørstatus Danske - udlændinge Hjemmeklub Gruppeinddeling Officielle aldersgrænser Anbefalede yderligere aldersgrænser Vigtige fællesbestemmelser Turneringsbetingelser 25 Tilmelding Afbud Udeblivelse Aflysning Deltagerbegrænsning Cut Spilleorden For sen ankomst til start Afbrydelse af turneringen Frit spil før turneringen Afgørelser ved lige resultater Maksimal spilletid Udfyldelse af scorekort Protester og afgørelser Regler Hole-in-one Banerekorder Doping og medicin 18

19 INDDELING AF TURNERINGER Åbne, lukkede, private og invitations-turneringer Scratch- og handicapturneringer Internationale amatør turneringer DGU-turneringer Større åbne scratchturneringer Udbuddet af turneringer kan for overskuelighedens skyld inddeles i forskellige grupper på grundlag af, hvem der står som arrangør og hvem, der må deltage. Lukkede turneringer er turneringer forbeholdt en bestemt afgrænset gruppe deltagere, f.eks. en klubs medlemmer. Åbne turneringer burde så konsekvent være turneringer, hvor alle kan deltage. Imidlertid er man af praktiske grunde nødt til at begrænse deltagelsen i åbne turneringer f.eks. i henhold til alder, køn, handicap eller lignende. Lukket - åben refererer derfor til, om spillere fra kun en eller fra flere/alle klubber kan deltage. En mellemting er invitationsturneringer, som har deltagelse af spillere fra flere klubber, men kun de spillere, som arrangørerne personligt inviterer til at deltage. Private runder er alle de venskabelige dyster, som udkæmpes mellem de enkelte spillere, som ikke er arrangeret af noget organ, men af spillerne selv. Turneringer spilles enten med spillehandicap (netto) eller uden spillehandicap (brutto eller scratch). I handicapturneringer bør der være en præmie til de(n) bedste scratchscore, mens der i scratchturneringer ikke bør være nogen handicappræmie. Brutto og netto bør ikke sammenblandes. F.eks. bør man ikke arrangere en X-pokal turnering, hvor der spilles i en scratchrække og en handicaprække, og hvor X-pokalen vindes af bedste scratchscore, mens andre præmier uddeles i handicaprækkerne. Der er reelt tale om to turneringer med forskellige deltagergrupper og forskellige præmier. Der bør derfor inviteres til og afvikles to selvstændige turneringer, som evt. kan spilles samtidigt, hvis det af andre grunde er ønskeligt. Disse er arrangeret af internationale organisationer i form af mesterskaber, f.eks. VM arrangeret af World Amateur Golf Council (W.A.G.C), EM, arrangeret af European Golf Association (E.G.A.), eller Nordiske Mesterskaber, arrangeret af Nordisk Golf Union (N.G.U.). Invitationer ne til disse mesterskaber tilgår DGU, som udtager de spillere/hold, som skal deltage som Danmarks repræsentanter. Til EM kan spillerne også tilmelde sig individuelt. Internationale turneringer arrangeres også af nationale unioner, som regel i form af åbne nationale mesterskaber. Også her tilgår invitationerne DGU, som udtager spillere til deltagelse. Til visse af disse mesterskaber kan der tillige ske individuel tilmelding. Turneringer med international deltagelse arrangeres endvidere af golfklubber med den nationale unions godkendelse. På samme måde skal de nationale unioner godkende de internationale turneringer, som i stigende omfang arrangeres af kommercielle sponsorer, som regel i det format, at vinderne af nationale kvalifikationsturneringer mødes i en international finale. DGU-turneringer er de turneringer, som DGU arrangerer og afvikler i samarbejde med de klubber, hvor turneringerne spilles. Det drejer sig fortrinsvis om Danmarksmesterskaber, Danmarksturneringen, DGU Elite Tour, DGU Challenger Tour, DGU Senior Tour, DGU Junior Tour samt DGU s Juniorholdturnering, Junior Cup, Short Game og Sportsjournalisternes Juniorholdturnering. Se i øvrigt kapitel 4 om afvikling af DGU-turneringer og kapitel 6 om deres turneringsbetingelser. Dette er betegnelsen for de eliteturneringer, som klubberne arrangerer og som DGU udsender program over samt anvender til ranglisteberegning. Kriterierne for status som "større åben scratchturnering" er følgende: Turneringen skal arrangeres af eller i samarbejde med en klub med fuldt medlemskab af DGU eller tilsvarende nationalt forbund. Turneringen skal afvikles over min. 54 huller - dog undtaget DGU Elite Tour-finalen og åbne 19

20 svenske juniorturneringer over min. 36 huller. Turneringen skal afvikles som scratchturnering. Turneringen skal afvikles efter de af Royal & Ancient sidst vedtagne golfregler og præmierne skal overholde gældende Amatørregler. Turneringen skal være åben. Lukket/åben refererer udelukkende til, om spillere fra kun én eller flere/alle klubber kan deltage. Ved overtegning udgår spillere med højeste handicap, alternativt dårligste ranglisteplacering. Max. handicapgrænse: herrer hcp. 4,4 - damer hcp. 11,4. Antal af wild cards til arrangerende klub er max. 6 stk., som kun kan gives til spillere, der opfylder respektive handicapgrænser. Turneringen afvikles fra hvid/blå tee (eller tilsvarende), hvor disse forefindes. Turneringen skal være anmeldt til og efterfølgende godkendt af DGU. Resultatlister fra samtlige runder indsendes til DGU s sekretariat senest første hverdag efter turneringen. Listerne skal være påført deltagernes hjemmeklub. Scorekort fra samtlige runder skal fremsendes til respektive hjemmeklubber senest første hverdag efter turneringen, eller såfremt klubbens IT-system kan foretage elektronisk handicapregulering, kan klubben foretage registrering af scorekortet, og derefter overføre ændringen elektronisk til spillerens hjemmeklub. Scorekortet skal gemmes i 2 måneder og fremsendes til spillerens hjemmeklub efter anmodning. DGU bestemmer ikke, hvor og hvornår den enkelte turnering skal spilles, men DGU søger at medvirke til, at kollisioner og overmætning af markedet så vidt muligt undgås ved at indsamle en oversigt over de turneringer af denne art, som klubberne planlægger i det kommende år, og ved at rådgive klubber, som påtænker at arrangere sådanne turneringer. Professionelle turneringer Åbne klubturneringer Klubturneringer Handicaptællende turneringer Det er en del af DGU s målsætning at søge indflydelse på alle golfaktiviteter i Danmark, herunder også turneringer for professionelle spillere. Endvidere forsøges de professionelle turneringer, der arrangeres i Danmark, koordineret med DGU s turneringsplan, så uheldige overlapninger undgås. Åbne klubturneringer er handicapturneringer, som er åbne for spillere fra flere klubber. Klubturneringer (lukkede) er alle turneringer arrangeret af en klub og forbeholdt dennes medlemmer. En "tællende" turnering er en turnering, der kan anvendes til handicapregulering, når den er spillet under slagspilbetingelser og er arrangeret af: 1) DGU. 2) Udenlandske unioner. 3) Klubber med fuldt medlemskab af DGU. 4) Klubber med fuldt medlemskab af udenlandske unioner. Handicapkomiteen eller turneringsledelsen for en tællende turnering i en klub, der ikke er spillerens hjemmeklub kan, hvis den skønner, at spillerens spillehandicap er for højt, nedsætte hans spillehandicap, efter at han har haft lejlighed til at udtale sig. Denne nedsættelse gælder kun for den turnering, den blev foretaget i. 20

21 INDDELING AF DELTAGERE Amatører/ professionelle Turneringer her i landet, arrangeret af eller i samarbejde med DGU, er forbeholdt amatører, medmindre andet er bestemt af turneringsbetingelserne. Ligeledes er turneringer arrangeret af golfklubber, som er medlem af DGU, forbeholdt amatører, medmindre andet er bestemt af betingelserne. Note: Turneringsbetingelserne skal være i overensstemmelse med klubbens vedtægter og love. Eftersom både professionelle og spillere, der har mistet sin amatørstatus (se nedenstående) kan være medlemmer af danske golfklubber, anbefales det klubberne at sikre sig, at turneringsbetingelserne tager højde for, hvilke medlemskategorier der er berettiget til at deltage i de enkelte turneringer. Golfinstruktører i danske golfklubber og spillere, som lever af at spille golf, er professionelle golfspillere. De fleste er medlemmer af PGA of Denmark, som i samarbejde med golfklubber og evt. DGU arrangerer turneringer for sine spillere. Spillere, der har mistet sin amatørstatus Danske / udlændinge Hjemmeklub En tredje gruppe er spillere, som ved overtrædelse af amatørreglerne har mistet sin amatørstatus. Disse spillere bliver ikke professionelle og/eller medlemmer af PGA of Denmark. Hertil kræves visse spillermæssige kvalifikationer og et professionelt arbejde med golf, jf. PGA s vedtægter. Professionelle, som har ansøgt om generhvervelse af amatørrettigheder og som befinder sig i den af A&O fastsatte karantæneperiode, regnes teknisk som professionelle, indtil amatørstatus tildeles også selvom amatørreglerne skal overholdes i karantæneperioden. Mellem de rene amatørturneringer og de rene pro-turneringer findes flere blandingsformer: Åben turnering, hvor pro'er og amatører spiller - som regel slagspil - med/mod hinanden. Hvis en amatør vinder, gælder amatørpræmieregulativet. Hvis en pro vinder, modtager han pengepræmien. Pro/am turnering, hvor én pro danner hold med som regel tre amatører. På de vindende hold modtager pro'en en pengepræmie og amatørerne præmier i henhold til turneringsbetingelserne og præmieregulativet. Som det fremgår af ovenstående kan klubberne afgøre, om spillere, der har mistet sin amatørstatus, og professionelle medlemmer af klubben (samt måske især klubbens egne instruktører uden at være medlemmer af klubben) kan deltage i såvel åbne som lukkede klubturneringer. Pro'en skal almindeligvis spille fra scratch, men har dog et officielt handicap, hvis klubben fører et handicapregister for ham. Spillere, der har mistet sin amatørstatus, kan spille med handicap, hvis klubben fører et handicapregister for spilleren. I lukkede klubturneringer kan alle klubbens medlemmer, hvad enten de er danske statsborgere eller ej, deltage, såfremt ikke andet udtrykkeligt fremgår af turneringsbetingelserne. DGU anbefaler, at udenlandske medlemmers turneringsrettigheder ikke begrænses. En undtagelse kan være klubmesterskaber, men dog ikke hvis det udenlandske medlem har valgt klubben som hjemmeklub I holdturneringer - jvf. turneringsbetingelserne for Danmarksturneringen. I åbne individuelle turneringer skal udenlandske spillere, hvad enten de er medlem af danske golfklubber eller ej, kunne deltage. Medlemskab af en anerkendt udenlandsk klub bør dog være en betingelse og eventuelt kræves dokumenteret sammen med handicap. I DGU turneringer vil det af turneringsbetingelserne fremgå, hvem der kan deltage. En spiller, der kun er medlem af én klub, har automatisk denne som hjemmeklub. En spiller, der er medlem af flere klubber, skal vælge én af disse som sin hjemmeklub og give meddelelse herom til alle andre klubber, han er medlem af. Spilleren kan skifte hjemmeklub ved skriftligt at meddele dette til de klubber, han er medlem af. 21

22 Hjemmeklubben har betydning i følgende forhold: 1. hjemmeklubben er spillerens handicapmyndighed. 2. i DGU s holdturneringer kan spilleren kun repræsentere sin hjemmeklub. 3. DGU anbefaler, at spilleren kun kan deltage i klubmesterskaberne i sin hjemmeklub. 4. kun hjemmeklubben må yde udgiftsdækning i henhold til amatørreglerne. 5. ved skift af hjemmeklub indtræder der en begrænsning, hvis spilleren har deltaget i en match i Danmarksturneringen. Se nærmere under kapitel 6 - Turneringsbetingelser Ifølge EGA Handicapsystemet 4.1 kan en spiller med bopæl i to lande, hvor opholdet i hvert land er på minimum 3 mdr., have hjemmeklub i begge lande og dermed blive handicapreguleret i begge lande. Gruppeinddeling Enkelte lukkede klubturneringer kan for selskabelighedens skyld spilles i én gruppe, uanset køn, alder og handicap, men de fleste og i hvert fald alle åbne turneringer skal både af praktiske og sportslige grunde inddeles i selvstændige grupper/delturneringer efter et eller flere af følgende kriterier: køn, alder og handicap. Efter køn: Scratchturneringer skal spilles i en række for kvinder og en række for mænd. Større handicapturneringer bør også fortrinsvis opdeles i en dame- og en herrerække. Efter handicap: Scratchturneringer forbeholdes spillere under et vist handicap eller i en bestemt hcp-gruppe f.eks. eliteturneringer for spillere med max. hcp herrer 4.4 og damer 11.4 eller subeliteturneringer for spillere med hcp for herrer: min. 4.5 og max og for damer: min og max Åbne handicapturneringer bør som tidligere nævnt være rettet mod en eller flere bestemte grupper af spillere. Eksempelvis handicap I øvrigt bør handicapturneringer i klubregi inddeles i 3-4 grupper med nogenlunde lige mange deltagere i hver, f.eks. A-gruppen: 0-12,4 B-gruppen: 12,5-20,4 C-gruppen: 20,5-36,0 D-gruppen: 37 -? Hvis gruppegrænserne er fastlagt på forhånd, skal der i turneringsbetingelserne tages forbehold for, at en gruppe med for få deltagere lægges sammen med en anden gruppe. Hvis kun antallet af grupper er fastlagt på forhånd, kan man efter tilmeldingen sætte gruppegrænserne således, at grupperne bliver lige store, men styrkeforskellen inden for gruppen må ikke blive for stor. I øvrigt skal man være opmærksom på, at ordet handicapgrænse kan betyde to ting: 1. Normalt det højeste (laveste) handicap en spiller må have for at deltage i turneringen/gruppen. 2. Undertiden dog det højeste handicap en spiller må anvende ved resultatberegningen, idet spilleren gerne må deltage, selv om spillerens handicap er for højt. Om ændring af handicap under turnering se EGA Handicapsystemet, I nogle turneringer, især for juniorer og yngre spillere anbefales det, at man inddeler spillerne i mindre handicapgrupper med en spændvidde på f.eks. 6 slag, hvorefter der spilles scratch inden for den enkelte gruppe. Grupperne kan om nødvendigt konkurrere indbyrdes ved at tillægge gruppens spillere et fælles spillehandicap (sph). Eksempelvis: Gruppen 0-6 har sph. 3, gruppen 7-12 har sph. 9, gruppen har sph. 15, gruppen har sph. 21 etc. Efter alder: I overensstemmelse med den overvejende internationale praksis anvendes i Danmark kalenderårsprincippet for overgangen mellem aldersklasser, dvs. at aldersklassen begynder den 1. 22

23 januar og slutter den 31. december i det pågældende år. Eksempelvis: En spiller der fylder 18 år den 6. maj 2009 er junior til og med 31. december Det bemærkes, at man i enkelte udenlandske turneringer anvender et andet skæringstidspunkt, som regel turneringens afslutningsdag. Officielle aldersgrænser De gældende aldersgrænser i danske og i de fleste udenlandske turneringer er: Juniorer: til og med det år, spilleren fylder 18 år Damer og Herrer: fra og med det år, spilleren fylder 19 år Seniorer, damer: fra og med det år, spilleren fylder 50 år Seniorer, herrer: fra og med det år, spilleren fylder 55 år Mid-age, damer: fra og med det år, spilleren fylder 35 år Mid-age, herrer: fra og med det år, spilleren fylder 35 år Anbefalede yderligere aldersgrænser Drenge/piger: Ynglinge: Veteraner, damer: Veteraner, herrer: fra og med det år, spilleren fylder 13 år til og med det år, spilleren fylder 15 år fra og med det år, spilleren fylder 19 år til og med det år, spilleren fylder 21 år fra og med det år, spilleren fylder 60 år fra og med det år, spilleren fylder 65 år DGU anbefaler, at det ikke tillades en spiller at deltage i flere turneringer samtidig. En juniorspiller må således vælge, om han vil deltage i juniorklassen eller dame/herreklassen, hvis turneringen spilles samtidig i begge klasser. (Som undtagelse se om klubmesterskaber i kapitel 5). 23

24 24

25 VIGTIGE FÆLLES TURNERINGSBESTEMMELSER Turneringsbetingelser - invitation Tilmelding Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af turneringsbetingelserne og invitationen: 1) turnerings- og spilleform 2) tid, sted, gebyr og tilmeldingsfrist 3) deltagerkvalifikationer, deltagerbegrænsning, mindste antal deltagere 4) afgørelsesmåde ved lige resultater 5) præmier 6) evt. afbud Herudover bør en række yderligere oplysninger fremgå af turneringsbetingelserne. Disse omtales i kapitel 4 sammen med praktiske eksempler. Tilmelding skal i alle åbne turneringer ske skriftligt, enten på en dertil opsat tilmeldingsliste eller pr. brev, telefax, , direkte via klubbens IT-system eller pr. postanvisning sammen med turneringsgebyret. I klubturneringer bør tilmelding også ske skriftligt på en tilmeldingsliste i klubhuset, brev, telefax, e- mail eller direkte via klubbens IT-system. Afbud Udeblivelse Afbud skal meddeles så hurtigt som muligt og til den/det organ, som har modtaget tilmeldingen, eller direkte til turneringsledelsen, hvis afbud er nødvendigt lige inden start. Udeblivelse uden afbud, eller afbud uden rimelig grund bør medføre sanktioner f.eks. i form af karantæne fra en eller flere af de følgende turneringer. Ved åbne turneringer bør turneringsledelsen give en udebleven spillers hjemmeklub meddelelse om forseelsen. Aflysning Deltagerbegrænsning Cut En turnering kan kun aflyses, hvis det på forhånd fastsatte mindste antal deltagere ikke tilmelder sig, eller hvis turneringen på grund af banens tilstand eller vejret, ikke lader sig afvikle. Hvis der i mesterskaber kun tilmelder sig én spiller, er vedkommende mester. Turneringsledelsen skal give deltagerne besked om aflysningen og tilbagebetale indskud, men arrangørerne er ikke forpligtet til at godtgøre deltagerne udgifter, som de måtte have afholdt i anledning af turneringen. Ved for mange tilmeldte til en turnering anvendes i scratch-turneringer handicapprincippet, dvs. at de tilmeldte med laveste handicap har prioritet. Hvis der i turneringen ikke er plads til alle spillere med det højeste handicap, kan der enten trækkes lod blandt alle spillere med dette højeste handicap om de ledige pladser, eller højeste handicap udgår. I handicapturneringer anvendes udover handicapprincippet også prioritetsprincippet; dvs. de først tilmeldte får pladserne. Dette forudsætter dog, at tilmeldings- tidspunkterne kan konstateres. Hvis det er praktisk muligt og ønskeligt at indsætte erstatninger for spillere, der melder afbud, skal der foretages lodtrækning om prioritetsstillingen blandt de spillere, der ikke er kommet med i turneringen. Spillerne på denne reserveliste tilbydes så ledige pladser efter tur i overensstemmelse med lodtrækningen eller evt. i hcp-orden. En særlig form for begrænsning af deltagerantallet i - eller rettere under - en turnering er et cut, hvorved forstås, at man i slagspilturneringer over flere runder skærer et vist antal af de dårligst placerede spillere fra, når en del, som regel halvdelen, af turneringen er spillet. Fordelene ved et cut er: 1) det er nemmere rent praktisk at afvikle runderne efter cuttet 2) turneringen kan afsluttes rimeligt tidligt på sidste dagen (ofte søndag) 25

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver

Rådgivningsvirksomhed. Planlægningspolitik for turneringer. DGU s turneringskomités opgaver 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne

Læs mere

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015

1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 1. DANSK GOLF UNION ORGANISATION 2015 Side 2 Målsætning 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Planlægningspolitik for turneringer 6 DGU s Turnerings- og Regelkomités opgaver MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2016

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2016 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2016 Spilleformer Slagspil Specialturneringer Bermuda s. 8 Hulspil s. 14 Bisque Generelt Blind makker Spillerbetegnelser Cross country Turneringsformer s. 9 Slagspilturneringer

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 2015

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 2015 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 2 Kompetence 3 Rådgivningsvirksomhed 4 Turneringsplanlægningspolitik 5 Opgaver 6 2. Spille- og turneringsformer 3. Fælles bestemmelser og

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Turneringsplanlægningspolitik 6 Opgaver 7 2. Spille- og turneringsformer Spilleformer Side 9 Turneringsformer

Læs mere

Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate

Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate Spilformer Amerikaner Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul. Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0. Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0. Er en spiller

Læs mere

Spilformer Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate

Spilformer Amerikaner Bermuda Best-ball Bisque Cross country Eclectic parturnering Flagspil Four-ball Four-ball and Aggregate Spilformer - 1 - Amerikaner Hulspilmatch, hvor de fire spillere deler 12 point pr. hul. Bedste score får 8 point, næstbedste 4, resten 0. Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 8,2,2,0. Er en

Læs mere

3. FÆLLES BESTEMMELSER OG ANBEFALINGER FOR TURNERINGER 2015

3. FÆLLES BESTEMMELSER OG ANBEFALINGER FOR TURNERINGER 2015 3. FÆLLES BESTEMMELSER OG ANBEFALINGER FOR TURNERINGER 2015 Inddeling Åbne, lukkede, af turneringer private o Åb Å Åbne, lukkede, private og invitationsturneringer Scratch- og handicapturneringer s. 2-3

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2015

SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2015 SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2015 SPILLEFORMER Slagspil og hulspil danner grundlag for en lang række golfkonkurrencer, som alle kan afvikles med eller uden handicap. Slagspil I slagspil spiller deltagerne

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Turneringsprogram 2017

Turneringsprogram 2017 Turneringsprogram 2017 Information fra turneringsudvalget om aktiviteter for året 2017. Der sker en del forandringer i forhold til sidste års turneringsplan. Der er ikke så mange turneringer. Vi gentager

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2014

DGU RANGLISTERNE 2014 DGU RANGLISTERNE 2014 10. april 2014 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER TIL TITLEIST OG AON RANGLISTERNE 2014 84 % af samtlige runder indgår i gennemsnitsberegningen Min. antal runder frem til 31. juli er 4 for at

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

DGU RANGLISTERNE 2015

DGU RANGLISTERNE 2015 DGU RANGLISTERNE 2015 12. august 2015 Væsentligste ændringer Nedenfor listes de væsentligste ændringer til sæsonens ranglister: WAGR inkluderer ikke længere ECCO Tour turneringer. Drenge skal kun have

Læs mere

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben

Turneringsform T.leder Bemærkninger. Margot. Sten. Kirsten S. Preben Side 1 Dragsholm Golf Seniorklub Program 2014 Udg.1E Dato Mød e tid Turneringsform T.leder Bemærkninger 8.apr 15.apr Foursome, stableford note 3 og 11 Puttekonkurrence note 6 og 11 22.apr Hulspil:Københavner

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Seniorklubben Årsplan 2016

Seniorklubben Årsplan 2016 Seniorklubben Årsplan 2016 Blå baggrund: Gul baggrund: Grøn baggrund Finder ikke sted i Gennemgående fredagsturnering Sociale spil Højby Dato: Aktivitet: Art: Bemærkninger: marts 16.-23. Golfrejse april

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER

VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER RANGLISTERNE 2016 28. april 2016 VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER Nedenfor listes de væsentligste ændringer til 2016 sæsonens ranglister: WAGR medtager atter amatørresultater fra ECCO Tour turneringer. WAGR udvides

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU SÆSONFINALE FOR ELITE TOURS OG AON JUNIOR TOURS 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub,

Læs mere

Turneringsbetingelser 2016 =========================================================

Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt

Læs mere

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger DANSK GOLF UNIONs ÅRGANGSMESTERSKABER FOR PIGER OG DRENGE 2015 Betingelser for deltagelse Alders- og handicap begrænsning Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR DAMER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Junior Distrikts Tour

Junior Distrikts Tour Junior Distrikts Tour Turneringsbetingelser 2014 Turneringen arrangeres af de enkelte distrikter og er ingen DGU turnering. Formål JDT skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side 3-4 turneringsbetingelser 5-8 drejebog til afvikling af turneringen 9-14 brug af golfbox 15 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds vest Turneringsbetingelser:

Læs mere

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher

Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Blomsternes matchpropositioner side 1 af 7 Matchpropositioner: Smørblomsternes matcher Senest opdateret: 12. 03. 2013 Vælg et emne eller blad ned igennem dokumentet PROPOSITIONER Generelt Deltagere MATCHTIDER

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD "Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016"

TURNERINGSBETINGELSER REGIONSGOLF VEST ABCD Ordens & Etiketteregler revideret 17 december 2016 Deltagende klubber: Deltagere: Tilmelding og gebyr Klubbernes administration Trukket hold: Rækkeinddeling: Regionsgolf Vest ABCD spilles mellem danske golfklubber beliggende vest for Storebælt. Klubber,

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2015 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN

VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VELKOMMEN TIL DEN 34. UDGAVE AF KOKKEDAL UGEN VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG PÅ EN UGE MED SJOVE GOLFOPLEVELSER I MUNTERT, SOCIALT SAMVÆR.. TILSAT KULINARISKE INDSLAG, LIFLIGE DRIKKE OG EN HERLIG AFSLUTNINGSAFTEN.

Læs mere

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER Nu nærmer tiden sig hvor det er tid til at melde sig til regionsgolf og Holstebro Golfklub håber at mange vil melde sig til for at repræsentere

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE

EGA HANDICAPSYSTEMET : VEJLEDNING TIL SPILLERE EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL SPILLERE Denne korte vejledning til EGA Handicapsystemet 2016-2019 giver golfspillere oplysninger om de mest centrale dele af EGA Handicapsystemet 2016-2019.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund MAJ 2016 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund MAJ 2016 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2017 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015

DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015 DANSK GOLF UNION SEGAF MØDE 6. DECEMBER 2015 EMNER I PRÆSENTATIONEN DGU s virksomhedsplan DGU s Senior og Mid-age elitestrategi DGU Senior og Veteran Tour 2016 Nye Ranglister i 2016 DGU S VIRKSOMHEDSPLAN

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: AON JUNIOR CUP 2015 Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre.

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. I dette mesterskab gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. I dette mesterskab gælder generelle sanktionsbestemmelser. DANSK GOLF UNIONs MESTERSKAB FOR SENIORDAMER OG SENIORHERRER 2016 DANSK GOLF UNIONs MESTERSKAB FOR VETERANDAMER OG VETERANHERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub.

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale

Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale MADE IN DENMARKs og SPORTSJOURNALISTERNEs JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. GIRLS ONLY TOUR 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR PIGER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr

VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr VELKOMMEN Præsentation tilpasset /hbr Baggrunden for EGA Handicap Systemet European Golf Association (EGA), som er dannet af de fleste europæiske golfforbund, indførte i 2000 et fælles handicap-system

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER 2017 HEDEMÆNDENE VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON NYE TILTAG I HEDEMÆNDENE. Bestyrelsen vil gerne byde alle gamle og nye Hedemænd velkommen til en frisk sæson. Her får

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Undtaget herfra er udenlandske senior- eller veteranspillere Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap.

Undtaget herfra er udenlandske senior- eller veteranspillere Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Segaf Open Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt klub under

Læs mere

Der fremsendes invitation til klubberne medio marts.

Der fremsendes invitation til klubberne medio marts. GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER FOR DGU JUNIOR CUP 2016 Turneringsbetingelserne er gældende for såvel klubkvalifikation, landsdelsfinaler, landsfinalen og landskampen. Deltagende spillere Spillerne kan

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Fredag den 19. juni 2009 ****

Fredag den 19. juni 2009 **** Marienlyst Cup Pro/Am 2009 Fredag den 19. juni 2009 **** Hotel & Casino Marienlyst A/S Ndr. Strandvej 2 DK 3000 Helsingør Tel.: +45 4921 4000 Fax: +45 4921 4900 E-mail: hotel@marienlyst.dk www.marienlyst.dk

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F

DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F Indbydelse til DET D A N S K E P O L I T I M E S T E R S K A B I G O L F 2 0 1 6 Sønderhedevej 11 6710 Esbjerg V 75269219 Kære golfspiller Esbjerg PI og Dansk Politiidrætsforbund har hermed fornøjelsen

Læs mere

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE2016 VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON ENDNU ET SPÆNDENDE PROGRAM I HEDEMÆNDENE. I denne sæson vil der være 4 rækker. A rækken spiller slagspil, B og C rækkerne

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ AUGUST 2012 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004

AMATØRREGLERNE. som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 AMATØRREGLERNE som godkendt af R&A Rules Limited. Gældende fra 1. januar 2004 I henhold til Dansk Golf Union s vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af The Royal

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016.

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016. KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/1 2016 PLANLAGTE MATCHER 2016. 3 Apr. ÅBNINGS-MATCH. Intersport / Sport Outlet Kalundborg Matchen 2016. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome høj/lav

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Udgave 4, 6. december 2016

Udgave 4, 6. december 2016 SENIORKLUBBEN Udgave 4, 6. december 2016 Retningslinjer for Seniorklubbens virke og afvikling af turneringer mv. Nedenstående retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes 7, og

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere