HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Turneringsplanlægningspolitik 6 Opgaver 7 2. Spille- og turneringsformer Spilleformer Side 9 Turneringsformer 10 Slagspilturneringer 11 Hulspilturneringer 13 Holdturneringer 15 Specialturneringer Fælles bestemmelser og anbefalinger for turneringer Side 18 Inddeling af turneringer 19 Inddeling af deltagerne 21 Vigtige fællesbestemmelser Forberedelse og afvikling af en turnering Side 29 Forberedelse af en turnering 30 Afvikling af en turnering 45 Særligt om DGU-turneringer Klubbens turneringsudvalg Side 57 Organisation 58 Målsætning 60 Hovedopgaver 61 Særlige opgaver Turneringsbetingelser for DGU turneringer Side 74 Danmarksturneringen 75 Danmarksmesterskaber 100 Royal Elite-serien 120 Senior Tour 144 Juniorturneringer Lokale regler Side 168 Fastsættelse af lokale regler 169 Lokale reglers indhold 171 Markeringer på banen 175 Ordensforskrifter Bestemmelser Side 183 Amatørreglerne 184 Råd og hjælp til konfliktløsning DGU s Ranglister Side Stikordsregister Side 200 1

2 1. DANSK GOLF UNION - ORGANISATION Målsætning Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU s turneringskomités opgaver 2

3 MÅLSÆTNING Alment Vedr. turneringer Vedr. Golf-, Handicapog Amatørreglerne DGU s formål er at arbejde for golfspillets udbredelse i Danmark, og med hensyn til turneringer, golf-, handicap- og amatørregler er målsætningen formuleret således: DGU ønsker at fremme åben golf, dvs turneringer, hvor såvel amatører som professionelle kan deltage. DGU vil arbejde for et differentieret udbud af turneringer for både motionister og elitespillere. For motionister på klub-, regions- og landsplan og for elitespillere på regions-, lands- og internationalt plan. Konkurrencevirksomheden skal tilrettelægges med hensyntagen til de medlemmer i klubberne, der ikke er interesseret i at deltage i turneringer. DGU vil arbejde for, at der i samarbejde med de professionelles organisationer hvert år kan vises professionel golf på højt plan i Danmark. DGU skal arrangere danske mesterskaber for relevante spillergrupper og skal derudover arrangere de turneringer, som DGU finder behov for, og som ikke i forvejen arrangeres i klubeller privat regi. DGU s udgifter i forbindelse med afvikling af turneringer kan dækkes af sponsorindtægter. DGU skal med jævne mellemrum påtage sig at arrangere nordiske og europæiske mesterskaber. Udgifterne hertil dækkes principielt af DGU s budget, men sponsordækning af udgifterne skal så vidt muligt opnås. DGU vil arbejde for, at alle golfspillere får et nødvendigt kendskab til golfreglerne, amatørreglerne, handicapsystemet, course rating med slope systemet samt etikettereglerne. Dette skal ske bl.a. ved hjælp af udgivelse af håndbøger og andre publikationer, artikler i blade, foredragsvirksomhed og anvendelse af dommere og turneringsledere i DGU s turneringer. Internationalt vil DGU arbejde for en forenkling af golfreglerne samt en lempelse af amatørreglerne. 3

4 KOMPETENCE DGU s kompetence vedrørende turnerings-virksomheden i Danmark optræder i 3 former med varierende "retskraft": 1) ønsker, 2) anbefalinger, 3) bestemmelser. Ønsker - "kan" Anbefalinger - "bør" Ønsker eller forslag om en bestemt løsning eller fremgangsmåde, som turneringskomiteen fremsætter, argumenterer for og håber på, at de involverede klubber eller andre turneringsarrangører vil følge. Eksempelvis: DGU ønsker, at de større åbne turneringer fordeler sig jævnt over hele sæsonen og gør denne så lang som muligt. Anbefalinger af en bestemt løsning eller fremgangsmåde. Ofte i situationer med alternative løsninger. Anbefalinger vil være motiverede med, at den anbefalede løsning normalt er den bedste ud fra nærmere angivne kriterier, og/eller med hensynet til at ensartede problemer løses ens. Det vil ofte være afgørende for en DGU-godkendelse, at en anbefaling følges. Eksempelvis: DGU anbefaler, at klubmesterskaber spilles uden aldersbegrænsninger. Bestemmelser - skal Regler, betingelser og bestemmelser, som ikke kan eller må fraviges, og dermed skal følges, f.eks. Golfregler fra Royal and Ancient. 4

5 RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED En af DGU s opgaver er rådgivning og information til klubber, andre turneringsarrangører og til spillerne. Den almindelige rådgivning og information til klubbernes turneringsudvalg sker ved denne Håndbog For Turneringsledere, som løbende ajourføres, ved kurser for især nye turneringsledere og ved cirkulæreskrivelser til klubberne. Den individuelle rådgivning om konkrete problemer fås ved telefonisk eller skriftlig henvendelse til DGU s sekretariat, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, telf.: / , hvor man enten straks kan svare eller i løbet af kort tid indhente svar fra DGU s turneringskomité. For så vidt angår spillere, skal disse først forelægge problemet for turneringsledelsen eller evt. en dommer. Afgørelser Hvis der i forbindelse med en turnering opstår regelproblemer (dette gælder både golfreglerne, turneringsbetingelserne, lokale regler mm.), som en dommer eller turneringsledelse ikke kan løse, skal problemet af turneringsledelsen forelægges DGU s Turneringskomité, som træffer en endelig og bindende afgørelse (evt. sammen med DGU s Regelkomite). Hvis DGU s Turneringskomité ikke kan træffe afgørelse, skal problemet af DGU s Turnerings-/Regel-komité forelægges The Royal & Ancient's Rules Committee, som træffer en endelig og bindende afgørelse. Hvis den eller de involverede spillere ikke er enig i den afgørelse, som er blevet truffet af dommeren eller af turneringsledelsen, kan spillerne gennem klubbens komité indsende en af parterne i fællesskab udformet redegørelse for problemet til DGU s Turneringskomité, og anmode om en udtalelse om rigtigheden af den trufne afgørelse. Men den af turneringsledelsen trufne afgørelse er endelig og bindende og kan ikke ændres (undtagen hvis turneringsledelsen selv ændrer opfattelse), uanset hvilken udtalelse en højere instans måtte fremkomme med. Turnerings-/Regel-komitéens udtalelse eller afgørelse gives kun, hvis turneringen er afviklet i overensstemmelse med golfreglerne. 5

6 PLANLÆGNINGSPOLITIK FOR TURNERINGER Hvert år udarbejder DGU en turneringsplan over samtlige DGU-turneringer. Denne turneringsplan forsøger derudover at medtage andre elitearrangementer, der kan have interesse for danske golfspillere, der spiller golf på højt niveau, hvad enten de er juniorer, elitespillere eller seniorer. Når turneringsplanen udarbejdes, sker det på baggrund af en planlægningspolitik, der forsøger at tilgodese alle de hensyn og interesser, der kan være til fremme af elitegolfen i Danmark. Som følge heraf må turneringspolitikken være dynamisk, hvorfor det er vigtigt konstant at få reaktioner fra både spillere og klubber. I DGU vil vi være lydhøre og om nødvendigt ændre vor planlægningspolitik, såfremt der viser sig behov herfor. Følgende principper ligger bag den aktuelle turneringsplanlægning: Sæsonen Spilledage Turneringslængde Banevalg Sammenfald af turneringer Klub-eliteturneringer Terminer Fra den sidste weekend i april til den sidste weekend i oktober. Sæsonen deles i tre perioder: foråret, sommeren og efteråret, således at turneringen så vidt muligt spredes ligeligt i de tre perioder. Hverdage vil (primært af hensyn til klubberne) gradvist forsøges inddraget, ikke mindst i skolernes sommerferie. Som hovedregel afvikles turneringer dog forsat i weekends. Der opereres i slagspil primært med 54-hullers turneringer afviklet over to dage. Såfremt der ønskes afviklet 72-hullers turneringer (eks. DM i slagspil), bør der afsættes tre dage hertil. DGU ønsker at sprede sine elitearrangementer blandt så mange klubber som muligt. Der stilles i øjeblikket ikke formelle krav til en banes standard, men en turnering skal kunne afvikles under sportsligt korrekte betingelser. Dette kan i praksis medføre en prioritering fra DGU s banekonsulenter. Da sæsonen i Danmark er kort, og listen over turneringer, der ønskes afviklet er lang, kan sammenfald i turneringsplanen ikke undgås. Såvel klubber som spillere må acceptere, at de ind i mellem skal træffe et valg (og dermed også et fravalg). DGU er behjælpelig med at koordinere og indplacere disse turneringer, således at resultatet bliver bedst muligt for klubberne og spillerne. Men det er den enkelte klub, der suverænt er ansvarlig for alle forhold vedr. en klubeliteturnering. Det er DGU s målsætning, at DGU s turneringsplan skal udarbejdes inden 1. september for det efterfølgende år, således at klubberne kan tilrettelægge deres egen turneringsplan. 6

7 DGU s TURNERINGSKOMITÉ s OPGAVER Turneringskomiteen er en af DGU s faste komitéer. Komitéen består af 4 medlemmer. Medlemmerne udpeges af DGU s bestyrelse, der ligeledes udpeger komitéens formand. Turneringskomitéen refererer til DGU s bestyrelse. Turneringskomitéen er ansvarlig for betingelser for alle DGU-turneringer. at afgøre tvister iht. turneringsbetingelserne. at fungere som bagvagt ved Danmarksturneringen internationale amatørmesterskaber og landskampe, når disse afholdes i Danmark. afholdelse af relevante turneringsrelaterede kurser. ajourføring af DGU s Turneringshåndbog i samarbejde med DGU s sekretariat. uddannelse af DGU s turneringsledere. 7

8 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Side 9 Threesome Foursome Side 15 Bisque Blind makker Greensome Chicago system Three-ball Cross country Four-ball Derby Turneringsformer Side 10 Slagspilturneringer Side 11 Slagspil Hulspil Generelt Spillerbetegnelser Individuelt Threesome Foursome Greensome Four-ball Stableford Flagspil Par-turneringer Eclectic Discard Four ball average Færrest putts Hallington Hidden hole Kicker Længste drive Miniatureturnering Mix turnering Nassau Nærmest hullet Points holdturnering Puttekonkurrence Round robin Hulspilsturneringer Side 12 Single Threesome Foursome Greensome Three-ball Best-ball Three-ball om point Four-ball Scotch el. Irish twosome Scramble Snoreturnering Solo-kølleturnering Sunningdale 3-kølleturnering Trøst-turnering Vinderturnering High and Low Four-ball aggregate Four-bold om 12 point Holdturneringer Side 14 8

9 SPILLEFORMER Golfkonkurrencer udkæmpes i forskellige spilleformer med to, tre eller fire spillere involveret, og resultatet kan beregnes på flere forskellige måder, dvs. i forskellige turneringsformer. Spilleformerne er: Single Threesome En konkurrence mellem to spillere. I slagspil bruger man også undertiden udtrykket single om to spillere, der spiller i én og samme gruppe. Det er dog her mere hensigtsmæssigt at bruge udtrykket to-bold. En turnering, hvor en spiller spiller mod to andre, der skiftes til at slå til én bold (som i foursome) (Regel 29, def.). Foursome En turnering, i hvilken to spillere danner par og spiller mod et andet par. Hvert par spiller kun én bold, idet partnerne skiftes til at slå til bolden og også skiftes til at slå fra tee-stederne. (Regel 29, def.) Mixed foursome er en turnering, hvor hvert par består af en kvinde og en mand. Greensome Greensome er en variation af foursome, idet begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå som i foursome. Three-ball En turnering, hvor 3 spillere spiller hulspil mod hinanden med hver sin bold. Hver spiller deltager i 2 forskellige matcher. (Regel 30, def.) Udtrykket "tre-bold" bruges som betegnelse for tre spillere, som spiller i en gruppe i en slagspilturnering. Four-ball En turnering, hvor to spillere spiller mod 2 andre spillere, således at det er de 2 siders bedste bold, der tæller på hullet (Regel 30, def. hulspil, regel 31 def. slagspil). Udtrykket fire-bold bruges som betegnelse for 4 spillere, som spiller i en gruppe i en slagspilturnering. 9

10 TURNERINGSFORMER Slagspil og hulspil danner grundlag for en lang række golfkonkurrencer, som alle kan afvikles med eller uden handicap. Slagspil I slagspil spiller deltagerne et fastsat antal huller, som regel en eller flere 18 hullers runder, og den spiller, (eller det par), der har anvendt det mindste antal slag for samtlige huller, er vinder. (Regel 3.1) Hulspil I hulspil spiller to modstandere mod hinanden om hvert enkelt hul af et fastsat antal, som regel 18 eller 36 huller. Den spiller, der har anvendt det mindste antal slag på et hul, vinder dette. Den spiller, der har vundet flest huller, er vinder. Turneringen slutter, når den ene part har flere hullers forspring, end der er huller tilbage at spille. (Regel 2.3) Generelt Spiller-betegnelser Slagspil og hulspil har forskellig karakter, især derved, at i hulspil er resultatet kun af betydning for de to involverede modstandere, mens den enkelte spillers resultat i slagspil er af betydning for alle de andre deltagere i turneringen. Slagspil og hulspil spilles da også i visse henseender efter forskellige regler, hvor forskellen kort kan beskrives således, at spillerne i hulspil undertiden har nogle valgmuligheder, mens spillerne i slagspil ingen valgmuligheder har. Det vigtigste eksempel er, at man i slagspil skal spille bolden i hul, mens man i hulspil kan opgive et hul og kan give modstanderen et slag, som man ikke tror, at han kan kikse, f.eks. et kort put. (Regel 2-4). Disse forskelle medfører, at man ikke samtidig kan spille hul- og slagspil. (Regel 33.1). Det skal bemærkes, at man i "Par"- og Stableford-turneringer, som betragtes som slagspilturneringer, bør opgive et hul, når man ikke kan spille hullet i "par" eller opnå points (Regel 32.1). I hulspil taler man om modstandere; i slagspil om medslagspillere. I Foursome og Four-ball taler man om partnere, par eller sider. 10

11 SLAGSPILTURNERINGER Slagspil Individuelt Foursome Greensome Four-ball Stableford Flagspil Par-turnering Alle deltagerne spiller det fastsatte antal huller, og den laveste score vinder. I individuelle turneringer tildeles fuldt spillehandicap for hver 18-hullers runde. (1/2 spillehandicap for en 9-hullers runde). I Foursome tildeles parret halvdelen af deres samlede spillehandicap, som rundes op/ned. Slagspil: I greensome slagspil er parrets spillehandicap lig med: Laveste spillehandicap x 0,6 + højeste spillehandicap x 0,4. Der rundes op/ned. Eks.: Spiller 1: spillehandicap på 5 og spiller 2: spillehandicap på 16 Dvs. 5 x 0, x 0,4 = 9,4 som afrundes til 9. NB: Driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun én spiller drive om. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested. I Four-ball tildeles hver spiller fuldt spillehandicap, og hver spillers handicapslag fordeles på hullerne efter handicapnøglen, således at parrets laveste nettoscore på hvert hul kan konstateres og tilsammen udgøre parrets 18 hullers score. I en Four-ball aggregate udgøres parrets resultat af spillernes sammenlagte score. Der tildeles hver spiller fuldt spillehandicap, som fordeles efter handicapnøglen. Alle deltagerne spiller det fastsatte antal huller. På hvert hul opnås points efter følgende skala: Nettoscore lig med par giver 2 points 1 slag over par giver 1 point mere end 1 slag over par giver 0 points 1 slag under par giver 3 points 2 slag under par giver 4 points 3 slag under par giver 5 points 4 slag under par giver 6 points NB: en bold, som ikke kan give point, bør samles op. Undladelse heraf kan af turneringsledelsen bedømmes som unødig forsinkelse af spillet (regel 6.7). Fuld tildeling af spillehandicap, idet disse fordeles efter banens handicapnøgle. Hver deltager får udleveret et flag, som skal placeres der, hvor hans bold ligger, når han har brugt så mange slag, som banens par + hans spillehandicap udgør. Har spilleren ikke anvendt alle sine slag efter 18 huller, fortsætter han på en ny runde, indtil slagene er brugt. Vinder er den spiller, som når længst. Hvis flere ligger tilsyneladende lige, skal der foretages opmåling af, hvem der ligger nærmest hullet. Fuld tildeling af spillehandicap. Benævntes tidligere Bogey-turnering. Der konkurreres mod hullets par. Opnås en nettoscore lig med hullets par, får man et 0. Opnås en score bedre end par, får man et +. Opnås en score dårligere end par får man et -. Summen af + og - giver resultatet. Fuld tildeling af spillehandicap, idet disse fordeles efter banens handicapnøgle. Eclectic Turneringen spilles over 2-3 runder som slagspil, Stableford eller parturnering. Det bedste resultat (point eller bruttoscore) på hvert hul, som spilleren har opnået i nogen af runderne, noteres og udgør tilsammen spillerens 18-hullers resultat. Handicap tildeles med ¾ af spillehandicap for hver runde. Der rundes op/ned eller regnes med kvarte slag i slagspil. Handicapslagene fordeles efter banens handicapnøgle i Stableford eller parturnering, men fratrækkes eclectic- bruttoscoren ved slagspil. Kan også spilles over mange runder over en tidsperiode. I så fald tildeles ½ spillehandicap med afslutningsdagens handicap. 11

12 HULSPILSMATCHER Hulspil Single Threesome Foursome Greensome Three-ball Best-ball En match (der består af en fastsat runde, medmindre komiteen har bestemt noget andet), vindes af den side, der er flere huller op, end der er huller tilbage at spille Et halveret hul er et hul, hvor ingen af spillerne/parterne vinder (hullet deles). En halveret match er en hulspilskonkurrence, som efter spil af den fastsatte runde ender uafgjort. Komiteen kan, for at få afgjort en halveret match, udstrække den fastsatte runde til så mange huller, der kræves, for at matchen kan vindes. (Regel 2-3) I single tildeles fuldt handicap på den måde, at spilleren med det højeste spillehandicap får slag svarende til forskellen mellem de 2 spilleres spillehandicap. Slagene fordeles efter banens handicapnøgle. En spiller spiller mod parret, bestående af de to andre spillere. Parret tildeles halvdelen af deres samlede spillehandicap. Siden med det højeste spillehandicap får forskellen mellem sidernes spillehandicap. Slagene fordeles efter handicapnøglen. Halve slag rundes op. Parret med det højeste samlede spillehandicap tildeles halvdelen af forskellen til det andet pars sammenlagte handicap. Halve slag rundes op. I Greensome tildeles siden (parret) slag således: Laveste spillehandicap x 0,6 + højeste spillehandicap x 0,4 = spillehandicap beregnet med decimal. Eksempel: Spiller 1: spillehandicap 5, spiller 2: spillehandicap 16, dvs. 5 x 0, x 0,4 = 9,4. Siden med højeste værdi tildeles et spillehandicap, som er lig med den afrundede forskel til den anden sides værdi, f.eks. 9,4-8,7 = 0,7, som afrundes til 1. Slagene fordeles efter handicapnøglen. NB: driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun en spiller drive om. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested. Hver af spillerne spiller mod de to andre samtidig. Fuld handicaptildeling som i single. Tildeling af slag foretages i overensstemmelse med handicapnøglen, efter at laveste spillehandicap er nulstillet, og øvrige spillehandicap er sat i relation hertil. Den ene spiller mod de to eller 3 andre spilleres bedste bold på hvert hul. Fuld handicaptildeling som i Three-ball Three-ball om point Også kaldet "Amerikaner" eller "Københavner". Hulspilmatch mellem 3 spillere, som deler 6 points pr. hul efter følgende regler: Bedste (netto)score får 4 points, næstbedste 2 og dårligste 0. Er en spiller bedst og de to andre lige gives 4,1,1. Er to spillere bedst og lige gives 3,3. Er alle lige gives 2,2,2 Undertiden tilføjes den regel, at hvis den bedste score er 2 eller flere slag bedre end det næstbedste, får den bedste score alle 6 points. Handicaptildeling som i Three-ball. Four-ball Kun sidernes bedste bolde (score) sættes op mod hinanden til afgørelse af, om hullet vindes, halveres eller tabes. Når en bold er uden chance for at konkurrere, bør den tages op. 12

13 High and low Four-ball aggregate Four-ball om 12 point Spilles som Four-ball med den tilføjelse, at også de to dårligste bolde sættes op mod hinanden. Hvert hul kan således vindes 2 up, 1 up eller halveres. Denne match er en udvidelse af Fourball, idet både den bedste bold vinder 1 point, og det bedste sammenlagte (aggregate) score vinder 1 point. Handicaptildeling som i Four-ball. I denne hulspilsmatch deler de fire spillere 12 points pr. hul efter følgende regler: Bedste (netto) score får 6 points, næstbedste 4, tredjebedste 2 og sidste 0. Er en spiller bedst og to lige næstbedst, gives 6,3,3,0. Er en spiller bedst og de tre andre lige, gives 6,2,2,2. Er to spillere bedst og lige, gives 5,5 den tredje 2 og den sidste 0. Er tre spillere bedst og lige, gives 4,4,4,0 Er alle lige, gives 3,3,3,3. Handicaptildeling som i Best-ball. Undertiden også kaldet "københavner" eller "amerikaner" 13

14 HOLDTURNERINGER I holdturneringer spiller 2 eller flere hold mod hinanden én eller flere gange. I sidstnævnte tilfælde taler man om en serieturnering. Holdturneringer er værdifulde og populære, da de bidrager til at øge sammenhold og holdånd og giver den enkelte spiller et ekstra incitament til at kæmpe. I det traditionelt stærkt individuelt prægede golfspil er dette ellers svagt repræsenterede egenskaber. Den sædvanlige form er holdturnering, i hvilken holdenes spillere møder hinanden i hulspil i singler og Foursomes. Således spilles f.eks. europamesterskaberne og DGU s danmarksturnering og DGU s juniorholdturnering. Normalt spilles der 18 huller i den enkelte kamp, som kan halveres. Ved deltagelse af et stort antal hold, indledes ofte med en slagspilkvalifikation, hvorfra de bedste hold går videre til hulspilmatcher efter cup-system, ofte seedede efter resultaterne i slagspilkvalifikationen. Det bedst kendte og samtidig mest omfattende eksempel på en hulspil holdturnering er Ryder Cup, som spilles over 3 dage mellem to hold bestående af de 12 bedste professionelle i USA og i Europa. Der spilles både foursomes, four-ball og singles. Holdkamp afvikles (for at spare tid) ofte i form af slagspil Hver deltager spiller f.eks. 72 hullers slagspil, og spillernes sammenlagte scores udgør holdets resultat. Sådan spilles f.eks. verdensmesterskaber og nordiske mesterskaber. I mindre højtidelige holdturneringer, f.eks. venskabsturneringer mellem to klubber, spilles ofte Stableford, og ofte således, at et vist antal, f.eks. de 5 bedste scores, udgør holdets resultat. 14

15 SPECIALTURNERINGER Bermuda Bisque Blind makker Cross country Derby Discard Four ball average Færrest antal put Hallington Hulspilsmatch, som gives et islæt af slagspil. Vindes et hul med 1 slag, bliver spilleren 1 up, vindes det med 2 eller flere slag, bliver spilleren 2 up. Fuld handicaptildeling. Straffeslag tildeles efter slagspilregler. Hulspilsmatch, hvor handicapslagene ikke fordeles efter nøglen, men kan tages på de huller, hvor spilleren ønsker det. Han kan også bruge flere slag på samme hul. Anvendelsen af handicapslaget skal besluttes, inden spilleren forlader green. Efter turneringen er begyndt, parrer turneringsledelsen ved lodtrækning spillerne. Partnernes sammenlagte nettoresultater udgør parrets resultat. Denne spilleform kan bruges i sammenhæng med de fleste turneringsformer og kan også indlægges som en ekstra turnering i turneringen. Slagspilturnering - velegnet til vinterspil - hvor hullerne ikke spilles i deres normale forløb, men ad den vej, spillerne finder bedst, idet en bane på 9 huller "udlægges" af turneringsledelsen f.eks. således: 1. hul: fra 1. tee til 3. green, 2. hul: fra 4. tee til 6. green, 3. hul: fra 7. tee til 13. green etc. I en variant finder turneringsledelsen et startsted et par kilometer fra banen, hvorfra alle spiller igennem terrænet til et bestemt hul på banen, f.eks. 18. hul. Bolden spilles overalt, som den ligger. Hvis en bold er tabt eller uspillelig, må en ny tees op nær det sted, hvor bolden formodes tabt eller er uspillelig, med tillæg af 2 straffeslag. En morskabsturnering for et begrænset antal spillere, 10-15, helst med nogenlunde samme spillehandicap eller fra scratch. Alle spiller 1. hul samtidig. De tre spillere med højeste scores udgår. Efter 2. hul udgår igen de tre højeste scores. På 3. hul elimineres 2 spillere. På 4. hul også 2 spillere. Fra 5. hul elimineres kun en spiller pr. hul, indtil vinderen er fundet. Ved lige scores om eliminationspladserne afholdes sudden death pitch-off, d.v.s. en indspilskonkurrence til flaget blandt de involverede. Spilleren længst fra hullet elimineres. En variant, som bedst indlægges i en anden turnering, går ud på, at den, der spiller flest huller i (netto) par eller bedre i træk, vinder. Ved lige points regnes der med bedste nettoscore. Hver spiller kan på 3 huller efter eget valg erstatte sin score med par. Fuld tildeling af slag. Parrets slagspilresultat udgøres af gennemsnittet af deres bruttoscore på hvert hul. Et halvt slag i resultatet rundes op til et helt slag. Halvdelen af partnernes sammenlagte spillehandicap fratrækkes. I en variant anvendes den bedste nettoscore på hvert hul. Indlagt konkurrence i slagspilturneringer, hvor spilleren med laveste antal puts (slag på green) er vinder. Stablefordvariant. Spiller man hullet i par, opnår man et antal points, som er lig med par. Spiller man hullet 1 eller 2 slag dårligere end par, trækkes disse 1 eller 2 slag fra parværdien. Spiller man hullet under par, belønnes man med, at der lægges det antal slag, man går bedre end parværdien, til parværdien. Eks.: spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 5-2 = 3 points. Spilles derimod et par 5-hul i 4 slag, opnår man = 6 points. Forskellen i dygtighed udlignes ved, at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede points tillægger hver enkelt spillers spillehandicap. Spilleresultatet bliver således det opnåede antal points + spillehandicap. 15

16 Hidden hole Kicker Længste drive Miniature turnering Mixturnering Efter en slagspilrunde udtrækker turneringsledelsen et på forhånd fastsat antal huller. Resultatet er herefter summen af scoren på disse huller. En forholdsmæssig del af spillehandicappet fratrækkes. Anvendes normalt som en ekstra turnering indlagt i den ordinære turnering. I stedet for at få tildelt handicapslag har spilleren ret til at slå et hvilket som helst slag om, indtil han har brugt sit handicap. Omslag skal slås, inden spilleren går frem til bolden. Slagspilregler. Konkurrencen afholdes på en bred og rimelig flad fairway. Hver deltager slår 3 bolde. Kun bolde, der ender på fairway, tæller. Gennemsnittet af de tællende slag udgør resultatet. Hvis deltagerne ikke har samme styrke, hvilket er bedst, kan "handicap" indregnes på den måde, at der tillægges et antal meter svarende til spillerens handicap. Konkurrencen kan indlægges i en turnering på den måde, at det længste drive på et bestemt angivet hul vinder. Den første spiller anbringer et skilt med plads til notering af sit navn, der hvor hans drive ender, (kun drives på fairway tæller). En spiller, der slår længere, flytter skiltet frem og noterer sit navn. 36-hullers turnering. Først spilles 9-hullers slagspilkvalifikation. På grundlag heraf deles spillerne i grupper med de 8 bedste nettoscores i første gruppe, de næste 8 scores i anden gruppe etc. I hver gruppe spilles herefter 3 hulspilrunder efter cup-system, hvorefter man har vinder og runner-up i hver gruppe. Sammensætningen til første hulspilrunde i grupperne sker ved seedning, laveste score mod højeste, næstlaveste mod næsthøjeste etc. En variant er at sætte 9 spillere i hver gruppe og spille Round Robin i Three-ball i hver gruppe. 18-hullers slagspilturnering, hvor scoren anvendes til at simulere en række forskellige turneringer, hvor spillerne på forhånd har tilmeldt sig til alle eller nogle. På grundlag af scoren kan der f.eks. "spilles" slagspil, Stableford parturnering, blind-makkerturnering, hidden hole. Endvidere kan indlægges f.eks. længste drive, nærmest flaget, færrest puts. Hvis spillerne skal betale separat indskud for hver konkurrence, de tilmelder sig, er turneringsformen velegnet til at rejse penge f.eks. til juniorafdelingen. Nassau Slagspilturnering mellem 2, 3 eller 4 spillere om 3 points. Vinderen af de første 9 huller får 1 point, vinderen af de sidste får 1 point, og vinderen af hele turneringen får 1 point. Fuld tildeling af slag. Nærmest hullet Point-hold-turnering Indlagt konkurrence, hvor det teeslag, der ender nærmest hullet på et bestemt eller flere par 3 huller, præmieres. Markering med skilt som angivet ovenfor under længste drive. Det er kun bolde på green, der tæller. 2 eller flere hold af en hvilken som helst størrelse spiller slagspil mod hinanden. Vinderholdet er det, som har opnået flest points efter følgende skala: nettoscores over nettoscores fra nettoscores fra nettoscores fra nettoscores fra nettoscores fra nettoscores under 100 giver giver 5 89 giver giver giver giver giver 75 points points points points points points points 90 til 85 til 80 til 75 til 70 til Putteturnering Round Robin På puttinggreen kan afvikles en række af ovennævnte turneringer til stort fornøjelse og træning. Man kan også udmærket have en klubmester i putting. Pulje-turneringsform, hvor alle spiller mod alle i hulspilsmatcher. Den, der vinder flest matcher, er vinder. Walk-over tæller som sejr. Hvis kampen afvikles som three-balls, spares tid. Ved et større antal deltagere kan der spilles i flere puljer, idet puljevinderne mødes i en finalekamp eller finalepulje. Matchformen sikrer i modsætning til det sædvanlige cupsystem, at alle spillere 16

17 får flere kampe, og at en enkelt dårlig runde ikke bliver altafgørende. Scotch eller Irish twosome Scramble Snoreturnering Solo-kølle turnering Sunningdale 3-kølle turnering Trøst-turnering Vinderturnering Variant af greensome. Par-3 hullerne spilles som i greensome. På par-4 og par-5 hullerne driver begge. Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold. Efter andetslaget vælges, hvilken bold man vil spille videre med, idet man skiftevis slår til bolden, indtil den er i hul (handicap som i greensome). Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at spillehandicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle. Herefter vælger man det bedste drive, hvorfra alle så slår deres tredieslag og så fremdeles. Turneringen spilles efter slagspilregler. Det anbefales at tilføje den turneringsbetingelse, at alle spilleres drives skal vælges mindst 4 gange - 3 mandshold dog 5 gange og 2 mandshold 6 gange. I en variant forsynes hver spiller med en snor af samme længde, f.eks. 30 cm, og spilleren kan flytte sin bold snorens længde, så mange gange som spillehandicappet angiver. Turneringen spilles efter slagspilregler. Hvert hold består af 7 spillere, hvoraf en er kaptajn. Hver spiller får til opgave at spille med en og kun en kølle af følgende: driver, 3-wood, 3 jern, 5 jern, 7 jern, 9 jern eller putter. Holdet spiller en bold, og kaptajnen bestemmer, hvilken spiller (kølle), der skal slå. Hulspilsmatch, som spilles uden spillehandicap. I stedet skal en spiller, når han bliver 2 up, afgive slag på de følgende huller, så længe han er 2 (eller flere) up. Hver spiller må kun medbringe og anvende et begrænset antal køller, f.eks. 3 stk. Der afholdes en sæsonafslutning for alle dem, som ikke er blevet placeret i sæsonens turneringer. Vinderne og runner-ups i alle sæsonens turneringer mødes i en sæsonfinale. 17

18 3. FÆLLES BESTEMMELSER OG ANBEFALINGER FOR TURNERINGER Inddeling af turneringer Åbne, lukkede, private og invitationsturneringer Side 19 Scratch- og handicapturneringer Internationale turneringer DGU-turneringer Større åbne scratchturneringer Professionelle turneringer Åbne klubturneringer Klubturneringer Handicaptællende turneringer Inddeling af deltagere Amatører og professionelle Side 21 Danske - udlændinge Hjemmeklub Gruppeinddeling Officielle aldersgrænser Anbefalede yderligere aldersgrænser Vigtige fællesbestemmelser Turneringsbetingelser Side 24 Tilmelding Afbud Aflysning Deltagerbegrænsning Cut Spilleorden For sen ankomst til start Afbrydelse af turneringen Frit spil før turneringen Afgørelser ved lige resultater Maksimal spilletid Udfyldelse af scorekort Protester og afgørelser Regler Hole-in-one Banerekorder 18

19 INDDELING AF TURNERINGER Åbne, lukkede, private og invitations-turneringer Scratch- og handicapturneringer Internationale amatør turneringer DGU-turneringer Større åbne scratchturneringer Udbuddet af turneringer kan for overskuelighedens skyld inddeles i forskellige grupper på grundlag af, hvem der står som arrangør og hvem, der må deltage. Lukkede turneringer er turneringer forbeholdt en bestemt afgrænset gruppe deltagere, f.eks. en klubs medlemmer. Åbne turneringer burde så konsekvent være turneringer, hvor alle kan deltage. Imidlertid er man af praktiske grunde nødt til at begrænse deltagelsen i åbne turneringer f.eks. i henhold til alder, køn, handicap eller lignende. Lukket - åben refererer derfor til, om spillere fra kun en eller fra flere/alle klubber kan deltage. En mellemting er invitationsturneringer, som har deltagelse af spillere fra flere klubber, men kun de spillere, som arrangørerne personligt inviterer til at deltage. Private runder er alle de venskabelige dyster, som udkæmpes mellem de enkelte spillere, som ikke er arrangeret af noget organ, men af spillerne selv. Turneringer spilles enten med spillehandicap (netto) eller uden spillehandicap (brutto eller scratch). I handicapturneringer bør der være en præmie til de(n) bedste scratchscore, mens der i scratchturneringer ikke bør være nogen handicappræmie. Brutto og netto bør ikke sammenblandes. F.eks. bør man ikke arrangere en X-pokal turnering, hvor der spilles i en scratchrække og en handicaprække, og hvor X-pokalen vindes af bedste scratchscore, mens andre præmier uddeles i handicaprækkerne. Der er reelt tale om to turneringer med forskellige deltagergrupper og forskellige præmier. Der bør derfor inviteres til og afvikles to selvstændige turneringer, som evt. kan spilles samtidigt, hvis det af andre grunde er ønskeligt. Disse er arrangeret af internationale organisationer i form af mesterskaber, f.eks. VM arrangeret af World Amateur Golf Council (W.A.G.C), EM, arrangeret af European Golf Association (E.G.A.), eller Nordiske Mesterskaber, arrangeret af Nordisk Golf Union (N.G.U.). Invitationerne til disse mesterskaber tilgår DGU, som udtager de spillere/hold, som skal deltage som Danmarks repræsentanter. Til EM kan spillerne også tilmelde sig individuelt. Internationale turneringer arrangeres også af nationale unioner, som regel i form af åbne nationale mesterskaber. Også her tilgår invitationerne DGU, som udtager spillere til deltagelse. Til visse af disse mesterskaber kan der tillige ske individuel tilmelding. Turneringer med international deltagelse arrangeres endvidere af golfklubber med den nationale unions godkendelse. På samme måde skal de nationale unioner godkende de internationale turneringer, som i stigende omfang arrangeres af kommercielle sponsorer, som regel i det format, at vinderne af nationale kvalifikationsturneringer mødes i en international finale. DGU-turneringer er de turneringer, som DGU arrangerer og afvikler i samarbejde med de klubber, hvor turneringerne spilles. Det drejer sig fortrinsvis om danmarksmesterskaber, Danmarksturneringen, Royal Tour, Royal Challenger, Faxe Kondi Tour, senior-ranglisteturneringer samt DGU s Juniorholdturnering, Junior Cup og Sportsjournalisternes Juniorholdturnering. Se i øvrigt kapitel 4 om afvikling af DGU-turneringer og kapitel 6 om deres turneringsbetingelser. Dette er betegnelsen for de eliteturneringer, som klubberne arrangerer og som DGU udsender program over samt anvender til ranglisteberegning. Kriterierne for status som "større åben scratchturnering" er følgende: Turneringen skal arrangeres af / i samarbejde med en klub med fuldt medlemskab af DGU eller tilsvarende nationalt forbund. Turneringen skal afvikles over min. 54 huller - dog undtaget Royal-finalen og åbne svenske juniorturneringer over min. 36 huller. 19

20 Turneringen skal afvikles som scratchturnering. Turneringen skal afvikles efter de af Royal & Ancient sidst vedtagne golfregler og præmierne skal overholde gældende Amatørregler. Turneringen skal være åben. Lukket/åben refererer udelukkende til, om spillere fra kun én eller flere/alle klubber kan deltage. Ved overtegning udgår spillere med højeste handicap, alternativt dårligste ranglisteplacering. Max. handicapgrænse: herrer hcp. 4,4 - damer hcp. 11,4. Antal af wild cards til arrangerende klub er max. 6 stk., som kun kan gives til spillere, der opfylder respektive handicapgrænser. Turneringen afvikles fra hvid/blå tee (eller tilsvarende), hvor disse forefindes. Turneringen skal være anmeldt til og efterfølgende godkendt af DGU. Resultatlister fra samtlige runder indsendes til DGU s sekretariat senest første hverdag efter turneringen. Listerne skal være påført deltagernes hjemmeklub. Scorekort fra samtlige runder skal fremsendes til respektive hjemmeklubber senest første hverdag efter turneringen, eller såfremt klubbens IT-system kan foretage elektronisk handicapregulering, kan klubben foretage registrering af scorekortet, og derefter overføre ændringen elektronisk til spillerens hjemmeklub. Scorekortet skal gemmes i 2 måneder og fremsendes til spillerens hjemmeklub efter anmodning. DGU bestemmer ikke, hvor og hvornår den enkelte turnering skal spilles, men DGU søger at medvirke til, at kollisioner og overmætning af markedet så vidt muligt undgås ved at indsamle en oversigt over de turneringer af denne art, som klubberne planlægger i det kommende år, og ved at rådgive klubber, som påtænker at arrangere sådanne turneringer. Professionelle turneringer Åbne klubturneringer Klubturneringer Handicaptællende turneringer Det er en del af DGU s målsætning at søge indflydelse på alle golfaktiviteter i Danmark, herunder også turneringer for professionelle spillere. Endvidere forsøges de professionelle turneringer, der arrangeres i Danmark, koordineret med DGU s turneringsplan, så uheldige overlapninger undgås. Åbne klubturneringer er handicapturneringer, som er åbne for spillere fra flere klubber. Klubturneringer (lukkede) er alle turneringer arrangeret af en klub og forbeholdt dennes medlemmer. En "tællende" turnering er en turnering, der kan anvendes til handicapregulering, når den er spillet under slagspilbetingelser og er arrangeret af: 1) DGU. 2) Udenlandske unioner. 3) Klubber med fuldt medlemskab af DGU. 4) Klubber med fuldt medlemskab af udenlandske unioner. Handicapkomiteen eller turneringsledelsen for en tællende turnering i en klub, der ikke er spillerens hjemmeklub kan, hvis den skønner, at spillerens spillehandicap er for højt, nedsætte hans spillehandicap, efter at han har haft lejlighed til at udtale sig. Denne nedsættelse gælder kun for den turnering, den blev foretaget i. 20

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne.

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Forord Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Vores mål med mappen er at give dig og dine forældre svar på flest mulige spørgsmål,

Læs mere

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE Dansk Golf Union 2. udgave/2014 KÆRE GOLFSPILLER Vi er stolte over at kunne byde dig velkommen som en del af Dansk Golf Unions (DGU) eliteudvikling. At blive udtaget til

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning BACKGAMMON Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning De officielle regler og vejledning Dansk Backgammon Forbund Dansk Backgammon Forbund 48 1 BACKGAMMON De

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2015. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2015 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Priser 2015 6 Eventyrligt samarbejde 7 Medlemsundersøgelsen 8 Arkitekten bag

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Officielle PDGA regler

Officielle PDGA regler Officielle PDGA regler 2006 udgave Dansk oversættelse af DFSU 1 Officielle PDGA disc golf regler Den stigende popularitet for disc golf skyldes den fascination det giver at kaste en flyvende disc med stor

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere