Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling januar december kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr."

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S Rådhustorvet 2 Frederiksberggade 2, 2 Bækkegården 3660 Stenløse 1459 København K. I3ækkegården 1-41 Stenløse Tlf Tlf Faxnr Ølstykke Faxnr. jha ubsbolig.dk kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr Ejendomsoplysninger: Antal rum Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål å lejemålsenhed Samlet antal lejemålsenheder _ Familieboliger , Familieboliger , Familieboliger 4 764, Boliger i alt 3.405, Erhvervslejemål 0, pr. 60 m2 0 Carporte/Garager 0,00 0 1/5 0 Lejemålsenheder og m2 i alt 3.405, Matrikelbetegnelser i afdelingen: BBR-ejendomsnumre 11A, Ølstykke by, Ølstykke Skæringsdato for byggeregnskab eller driftsstart for afdelingen: Tilsagnsdato: Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 1.029,17 Leieændringer i årets lob: Dato for sidste lejeændring: 1. juli 2012 Ændring i kr. på årsbasis: Ændring i 1,38% Ændring pr. m2: 14,05 Nøgletal for afdelingen: Henlæggelser/opsparing Likvider; mellemregning og bank Resultatkonto Omkostninger til vedligeholdelse Pr. leiernålsenhed ,69 kr. pr, m2 420,53 kr ,41 kr. 368,59 kr ,81 kr. -17,78 kr ,59 kr. 151,24 kr.

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdelin januar 31. december Beboerfaciliteter og tekniske installationer: Beboerhus Særskilte selskabs-/modelokaler Fællesvaskeri Vandinstallation: Tostrenget vandsystem Regnvand, nedsivningsanlæg/genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg/bioværk Affald: Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrufflsmåling : Vandmaling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Installationer: Vaskemaskiner i de enkelte boliger Torretumblere i de enkelte boliger Komfurer i de enkelte boliger Kogeplader og særskilt ovn i de enkelte boliger Køleskabe i de enkelte boliger / la la

3 Note Resultatopgørelse Resultat ej revideret ej revideret 2014 ORDINÆRE UDGIFTER: Nettokapitaludgifter Offentlige og faste udgifter: 106 Ejendomsskatter Vandudgifter 19, Renovation Forsikringer m.m Afdelingens energiforbrug:.1 Varme til fællesarealer Energistyring El til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen:.1 Administrationshonorar inkl. revis Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og faste udgifter i alt Variable udgifter: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse 157, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:.1 Forbrug Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):.1 Istandsættelse ved fraflytning rrl." Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter:.1 Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokale m.v Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser: 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning):.1 Fælleskonto ved fraflytninger (konto 402) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt S11)1-. I

4 e) revideret e) revideret Resultat Note Resultatopgørelse 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER: Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Tab ved fraflytninger m.v.: Dækket af tidligere henlæggelse Afvikling af:.1 Tidligere års underskud (kto. 407) Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til:.1 Afvikling af opsamlet underskud UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT side 2

5 De Vanføres Boligselskab/ Ølstykke Note Resultatopgørelse Resultat ej revideret ej revideret 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter og leje: 11.1 Almene familieboliger Renteindtægter Andre ordinære indtægter:.2 Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokale m.v Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER: Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT SIDE 3

6 Note AKTIVER Anlægsaktiver: Balance pr Sidste år (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi iht. seneste vurdering Heraf udgør grundværdien Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl, evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: 15.1 Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender:.1 Leje inkl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf udgør inkassosager kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter (periodisering) Likvide beholdninger:.1 Kassebeholdning, bestyrelse og inspektør Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT SII)F. 4

7 Note PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) Balance pr Sidste år (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Henlæggelser i alt Resultatkonto Henlæggelser fratrukket evt. underskud Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum: Oprindelig prioritetsgæld Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: Forbedringsarbejder m.v Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje Afsluttede forbrugsregnskaber 0 8 Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT SIDE 5

8 Note Konto Faste noter Resultat e) revideret ej revideret Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominal- og indekslån : Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter Administrationsbidrag Ydelsesstøtte Vandudgifter Vandforbrug, vaskeri, fælleslokale Renovation Renovationsafgift, containerleje og storskrald m Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v Bidrag til boligorganisationen Administrationshonorar pr. lejemå 4.391, Bidrag til boligorg. dispositionsfond som udgør pr. lejemålsenhed kr. 231, Renholdelse Lønninger inkl. pension, AMB m.v Telefon ,000 Kørselsgodtgørelse Snerydning - glatforebekæmpelse Trappevask, rengøring,skadedyrsbek Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/insta I. 68,147 35, Materiel SI DE 6

9 Resultat Note Konto Faste noter e) revideret e) revideret Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.1 Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/install , Materiel Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Reparationer af maskiner m.v Diverse inkl. vaskekort Udgifter i alt Vaskeriindtægter Drift af fællesvaskeri i alt Drift af selskabslokaler m.v. Rengoringsartikler, service m.v Udgifter i alt Indtægter vedr, drift af selskabslokaler m.v Drift af selskabslokaler m.v, i alt S 1 DE 7

10 De Vanføres Note Konto Boligselskab, Ølstykke Faste noter Resultat ej revideret ej revideret Diverse udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforen Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v Beboeraktiviteter Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v Udarbejdelse af forbrugsregnskaber Henlæggelser 120 Henlægg. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kto.401) Henlæggelse pr. m2 89, Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordn.).1 Henlæg. til fælleskontoen (kto.402) Henlæggelse pr. m2 22, Henlæg. til tab lejeledigh. og fraflytn,(kto.405) Henlæggelse pr. m2 14, Boligafgifter og leje m.v. Huslejeindtægter for regnskabsåret Husleje pr. bruttoareal 1.029,17 Bruttoetageareal i m Renter m.v. Renter af mellemregn. med boligorganisationen Rentesats til forrentn. af mellemre 0,32% Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr, tidligere regnskabsår: I ndtægtsfort vedr. va ndreg nska b 7, SIDE 8

11 Note Konto Faste noter Balance pr Sidste år (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo Forbedringsarbejder Skimmelsvampsag: Saldo primo 61, Tilgang i året 0 0 I alt EGNE MIDLER I ALT Forbedringsarbejder: Saldo primo 1.431, Indeksregulering Afdrages jf. konto Byggeskaderenovering: Saldo primo Afdrages jf. konto EKSTERNT FINANSIEREDE SAGER I ALT Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Vandregnskab SIDE 9

12 Note Konto Faste noter Balance pr Sidste år (1.000 kr.) Fraflytninger Fraflytningssager Sager til inkasso/advokat Sager med frivilligt forlig Afsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab: Programudgifter inkl. Copy-Dan ril Opkrævet aconto hos lejere /- Overfart fra sidste antenneregnskab Andre debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter (periodisering) DONG Energy, januar Brunata, a conto Indlæsning af vaskerifil, januar Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året jf. konto Opsparing i alt pr m2 403, Fælleskonto ved fraflytninger (A-ordning) Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året jf. konto Opsparing i alt pr m2 10, SIDE 10

13 Note Konto Faste noter Balance pr Sidste år (1.000 kr.) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året vedr, tab ved fraflytninger m.v Opsparing i alt pr m2 6, Resultatkonto Saldo primo mæssig afvikling Årets underskud Andel af årets overskud Saldoen udgør i % af driftsudgifter -1,71% Prioritetsgæld Långiver: Hovedstol Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Landsbyggefonden , Lån vedr. forbedringsarbejder / ombygning Långiver: Hovedstol Realkredit Danmark Realkredit Danmark Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Vandregnskab Skyldige kreditorer Samlekonto skyldige kreditorer (leverandører) Skyldige feriepenge Afsluttede forbrugsregnskaber Vandregnskab SIDE I I

14 Regnskabsperiode: 1. januar 31. december ADMINISTRATORS PÅTEGNING: Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift. Kobenhavn den 24. september 2014 Koch Afelin direktor SIDE 12

15 Regnskabsperiode: 1. januar 31. december DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING: Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation DVB Ølstykke, afdeling 1011 Bækkegården for regnskabsåret 1. januar december, der omfatter resultatopgorelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgorelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgorelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. Instruks om revision af almene boligorganisationer. Disse kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og okonomiske stilling pr. 31. december samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgorelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgorelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgorelsen medtaget godkendte budgetter. terne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kobenha en 24. eptember 2014 e y Lun ga d StatsIitoriseret rev sor SIDE 13

16 Regnskabsperiode: 1. januar 31. december AFDELINGSBESTYRELSENS PÅTEGNING: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse: Ølstykke den 24. september 4 REPRÆSENTANTSKABETS PÅTEGNING: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse: Ølstykke den 2Ysepte ber 2014 SIDE 14

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21 Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar}008 31. dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere