, 11 ilieboliger ,80 68

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ", 11 ilieboliger 3 4.848,80 68"

Transkript

1 O~ -~,== Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: V/Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 Sionsgade Hellerup Sionsgade 4-26 Tlf Faxnr København ø CVRnr Københavns Kommune Rådhuset Njalsgade København S Tlf FaxnL Kommunenr. 102 Ejendomsoplysninger: Antal Bruttoetage- Antal rum areal i alt (m2) lejemål a lejemålsenhed Samlet antal lejemålsenheder Familieboliger ,80 20, 11 ilieboliger ,80 68 Familieboliger 2.368,80 28 ;-.._~---~. Boliger i alt 8.432, o_~.~ Institutioner 414,00 1,~~\.it;)"')t".. ;; lejemålsenheder og m2 i alt 8.846, pr. 60 m2 7 Ct ooc;ttc/tcoccct)~~~trc'. 123 Matrikelbetegnelser i afdelingen: BBR-ejendomsnumre: 5880 Udenbys Klædebo Kvarter i I ";-. :eringsdato for byggeregnskab eller driftsstart for afdelingen: 1959 Tilsagnsdato: 1959 leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 630,85 lejeændringer i årets løb: Dato for sidste lejeændring : 1. marts 2010 Ændring i kr. på årsbasis: Ændring i %: 7,06% Ændring pr. m2: 40,78 Nøgletal for afdelingen: Henlæggelser/opsparing Likvider; mellemregning og bank Underskudssaldo Omkostninger til vedligeholdelse Pr. lejemålsenhed ,37 kr ,45 kr ,63 kr ,98 kr. Pr. m2 372,31 kr. 76,18 kr. -149,01 kr. 139,26 kr.

2 ._---,~=.~,--~ -,-----_._~.~~- -,-.~.- --~ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling januar december 2010 Beboerfaciiiteter og tekniske installationer: la/ Beboerhus Særskilte seiskabs-jmødelokaler Fællesvaskeri Vandinstallation : Tostrenget vandsystem Regnvand, nedsivningsanlægjgenanvendelse Spildevand, rodzoneanlægjbioværk Affald: Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen j' ; 'n,';;;.11::;11&::. Forbrugsmåling :.... f,r~~(;i~,1~1'... Vandmaling, individuel Vandmaling, kollektiv. "mem3ling, 'j"ndivid uel Vdrmemaling, kollektiv El-maling, individuel El-måling, kollektiv - Varmeforsyning : I.s... Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Installationer:. ::,;Jf~.tan. Vaskemaskiner i de enkelte boliger Tørretumbler~_i de enkelte boliger Komfurer i de enkelte boliger Kogeplader og særskilt ovn i de enkelte boliger C:-:' l" ~skabe i de enkelte boliger '- i'"

3 I Resultat Budget Budget Note Resultatopgørelse ORDINÆRE UDGIFTER: i Nettokapitaludgifter Offentlige og faste udgifter: 106 Ejendomsskatter Vandudgifter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug:.1 El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen:.1 Administrationshonorar inkl. revision Afdelingens j2ligtmæssige bidrag.2 G-Indskud Offentl og faste udgifter i a Variable udgifter: Renholdelse Almindelig ved igeholdelse Planlagt og j2eriodisk vedligeholdelse og forny:elser:.1 Forbrug Dækket af tidligere henlæggelser O Istandsættelse ved frafly:tning (A-ordning):.1 Istandsættelse ved fraflytning m.v Dækket af henlæggelser O Særlige aktiviteter:.1 Drift af fællesvaskeri Drift af fællesaktiviteterjfaciliteter Drift af selskabslokale m.v. O O Diverse udgifter Variable udgifter i alt HenlæggelSer: 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved frafly:tninger (A-ordning):.1 Fælleskonto ved fraflytninger (konto 402) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt SIDE l

4 iionsgade Resultat Budget Budget Note Resultatopgørelse EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER: 125 Ydelser vedr. lån til forbedrinqsarbejder m.v.:.1 Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Afskrivning af forbedringsarbejder m.v.: Afskrivning jf. budget Tab ved fraflytninger m.v.: Dækket af tidligere henlæggelser O Andre renter:.3 Diverse renter O O 133 Afvikling af:.1 Tidligere års underskud (kto. 407) ,:' ',1 Ekstraordinære udgifter O O Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT l40 Årets overskud anvendes til:.1 Afvikling af opsamlet underskud UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT SIDE 2

5 -~,~ Sionsgade Resultat Budget Budget Note Resultatopgørelse ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter og~ 12.1 Almene familieboliger Institutioner Forbedrede lejemål O Merleje Renteindtægter O O Andre ordinære indtægter:.1 Tilskud fra Boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokale my Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER: Ekstraordinære indtægter O O Ekstraordinære indtægter i alt O - O INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT SIDE 3

6 Note AKTIVER Anlægsaktiver: Balance pr Sidste ~r (1.000 kr,) Ejendommens anskaffelsessum,1 Kontantværdi pr, 01.10,10.2 Heraf udgør grundværdien , Anskaffelsessum inkl. evt, indeksregulering Forbedringsarbejder: 16.1 Forbedringsarbejder m,v. 5, Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender:.1 Leje inkl varme.2 Beboerindskud 17.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 18.4 Fraflytninger, heraf udgør inkassosager kr Afsluttede forbrugsregnskaber 20.6 Andre debitorer 21.7 Forudbetalte udgifter isering) O O , Likvide beholdninger:.1 Kassebeholdning, bestyrelse og inspektør.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen O 673, O Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT SIDE 4

7 Balance pr. Sidste ~r Note PASSIVER (1.000 kr.) Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2, Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning) O Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Henlæggelser i alt Underskud Henlæggelser fratrukket evt. underskud Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum: )8 27 Oprindelig prioritetsgæld Beboerindskud Kapitalindskud til lejligheder for mindstebemidlede Afskrivningskonto for ejendommen O 412 Byggefondsindestående O Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud:.2 Forhøjet indskud ved genudlejning tangfristet gæld i alt Kortfristet gæld: 418 Gæld til boligorganisationen O 2.413!1 29 Skyldige omkostninger Mellem reg ri ing med fraflyttere O O 423 Deposita og forudbetalt leje Banklån O 603 Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT SIDE 5

8 Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominal- og indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter Ydelser på afviklede prioriteter (udamortisering) Vandudgifter Vandforbrug m3 (2009: m3) Renovation Renovationsafgift, containerleje og storskrald m, Refusion renovation vedr O O Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v Bidrag til boligorganisationen Administrationshonorar pr. lejemålsenhed 2.278, Renholdelse Lønninger ink!. pension, AMB m.v Trappevask, rengøring, snerydning m.v Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m,v S!;U:mo Almindelig vedligeholdelse.2 Primære bygningsdele O Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-Anlæg El-Anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg SIDE 6

9 lægeforeningens Boliger Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.2 Primære bygningsdele O O Overfladebeklædning Fraflytninger ud over normalistandsættelse O O VVS-Anlæg El-Anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Reparationer af maskiner m.v Udgifter i alt Vaskeriindtægter Drift af fællesvaskeri i alt ,2 Drift af fællesaktiviteterlfaciiiteter Telefon og internet Udgifter i alt Drift af fællesaktiviteterjfaciliteter i alt Drift af selskabslokaler m.v. Rengøringsartikler, service m.v. O O Udgifter i alt O O Indtægter vedr. drift af selskabslokaler Drift af selskabslokaler m.v. i alt SIDE 7

10 ~ Sionsgade Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter Diverse udgifter Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v Beboeraktiviteter Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v Øvrige udgifter ru"_, _>..,~,~" Henlæggelser 120 Henlægg. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (ktoa01) Henlæggelse pr. m2 115, Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordn.).1 Henlægg. til fælleskontoen (ktoa02) Henlæggelse pr. m2 22, Henlægg, til tab v. lejeledigh. og fraflytn.(ktoaos) Henlæggelse pr. m2 7, Ekstraordinære udgifter Korrektion vedr. tidligere regnskabsår: Renter byggesag vinduer samt advokat O O Feriepenge m.m O O O O Boligafgifter og leje m.v. Huslejeindtægter for regnskabsåret Husleje pr. bruttoareal 630,85 BnJttoetageai-eal i m ~ 202 Renter m.v. Renter af mellemregn. med boligorganisationen O O O Rentesats til forrentn. af mellemregningen 0,00% Øvrige renter O O O O Ekstraordinære indtægter P-afgifter O O Advokat vedr. byggesag Salg af nøgler m.m. 282 O O O O SIDE 8

11 Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo Forbedringsarbejder Udskiftning gasstigestrenge: + Tilgang i året O I alt O EGNE MIDLER I ALT O Vinduer: Saldo primo Korrektion primo O + Tilgang i året Afdrages jf. konto Tilskud Landsbyggefonden O _~~~Æ. " Faldstammer: Saldo primo Afdrages jf. konto Tilskud Landsbyggefonden O EKSTERNT FINANSIEREDE SAGER,A.LT Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab O 4 O 4 SIDE 9

12 lægeforeningens Boliger Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter (1.000 kr.) A Fraflytninger Fraflytningssager Sager til inkasso/advokat Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Antenneregnskab: Budget 2010' r Programudgifter inkl. Copy-Dan m.v. I Opkrævet aconto hos lejere j /- Overført fra sidste antenneregnskab cg Andre debitorer Renovation Københavns Kommune m.m O Lønforskud O 1 Forsikringssager Restance Kuben / vaskepenge Forudbetalte udgifter (periodisering) Falck O 10 Siemens og Digital Finans O YouSee Planiii:!Jgt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året jf. konto Opsparing i alt pr m2 330, Fælleskonto ved fraflytninger (A-ordning) Saldo primo O Henlagt jf. konto Forbrug i året jf. konto Opsparing i alt pr m2 25, O Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Saldo primo Forbrug i året jf. konto 117 O O Opsparing i alt pr m2 10, SIDE 10

13 Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter (1.000 kr.) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året vedr. tab ved fraflytninger m.v. O -219 Opsparing i alt pr m2 36, Underskud Saldo primo Budgetmæssig afvikling O + Årets underskud O Andel af årets overskud O Saldoen udgør i % af driftsudgifterne -22,64% ~ Prioritetsgæld Långiver: Hovedstol Nykredit Lån vedr. forbedringsarbejder I ombygning Långiver: Hovedstol Nykredit s Fond Skyldige kreditorer Afsatte feriepenge Samlekonto skyldige ki"editorer (leverandører) Period iseri ng af driftsudgifter Periodisering af nettokapitaludgifter SIDE Il

17.610,40 279 279 "'~"~

17.610,40 279 279 '~~ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode:,Regnskab for afdeling 5501 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: 101 Københavns Kommune Lægeforeningens

Læs mere

l.r,.~~"-_=~=="._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk

l.r,.~~-_=~==._ IBoliger i alt 8.432,40 116 123j IFamilieboliger 2.368,80 28 ~-~ ~~~~'-<'---r-< ø E-mail: jha@dan-ejendomme.dk ~~ ~ "~"=~~~~ "~~~~ Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar 2009 31. december 2009 Boli organisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: Lægeforeningens

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr.

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr. Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S

Læs mere

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21 Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar}008 31. dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2005 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere