17.610, "'~"~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "17.610,40 279 279 "'~"~"

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode:,Regnskab for afdeling januar december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: 101 Københavns Kommune Lægeforeningens Boliger Rådhuset v/dan Ejendomme as Njalsgade 13 Tuborg Boulevard 12 Nyborggade Hellerup Nyborggade 1-11 København S Tlf Tif Faxnr København S Faxnr Kommunenr. 102 CVRnr Ejendomsoplysninger: Antal Bruttoetage- Antal cl lejemåls- Samlet antal rum areal i alt (m2) lejemål enhed lejemålsenheder Familieboliger , Familieboliger , Familieboliger , < _~~-_.---- r-.amilieboliger , ~~ Enkeltværelser 1 120,00 ~ / 1. 7 Boliger i alt I , "'~"~ - Erhvervslejemål 1.510, pr. 60 m2 26 Carporte/Garager 367, /5 4 lir~li~~;..!;h\~:\: Lejemålsenheder og m2 i alt "'f "-;:~~i:._ , ;ii;\'i~1.,~ 309 Matrikelbetegnelser i afdelingen: BBR-ejendomsnumre : 1173 Udenbys Klædebo Kvarter æringsdato for byggeregnskab eller driftsstart for afdelingen: 1961 Tilsagnsdato: 1960 leje pr. ml bruttoetageareal på balancetidspunktet: 665,53 lejeændringer i årets løb: Dato for sidste lejeændring: 1. marts 2010 Ændring i kr. på årsbasis: Ændring i %: 11,35% Ændring pr. m2: 67,83 Nøgletal for afdelingen: Pr.lejemålsenhed Pr. ml Henlæggelser/opsparing ,52 kr. 285,88 kr. Likvider; mellemregning og bank 3.520,21 kr. 55,82 kr. Underskudssaldo ,46 kr. -200,64 kr. Omkostninger til vedligeholdelse 8.886,49 kr. 140,91 kr.

2 . Almene boligorganisationer Regnskabsperiode:..Regnskab for afdeling januar december 2010 Beboerfaciliteter og tekniske installationer: / -~-- Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Fællesvaskeri Vandinstallation :. <:.i Tostrenget vandsystem Regnvand, nedsivningsanlæg/genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg/bioværk Affald:..... > Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : ':L: Vandmaling, individuel Vandmaling, kollektiv Varmemaling, individuel Varmemaling, kollektiv El-maling, individuel El-maling, kollektiv ~ 'Irmeforsyning : :,.,S', ~-_.~---...~---~-.icrnvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Installationer: Vaskemaskiner i de enkelte boliger Tørretumblere i de enkelte boliger Komfurer i de enkelte boliger Kogeplader og særskilt ovn i de enkelte boliger Køleskabe i de enkelte boliger --,~,---,,- -~- NeJ ~;~~'L,

3 :Lægeforeningens Boliger! Resultat Budget Budget Note Resultatopgørelse ORDINÆRE UDGIFTER: : Nettokapitaludgifter , ! Offentlige og faste udgifter: 106 Ejendomsskatter Va ndudgifter Renovation Forsikringer m.m Afdelingens energiforbrug:.1 El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen:.1 Administrationshonorar inkl. revision Afdelingens gligtmæssige bidrag.1 A-Indskud G-Indskud Offentlige og faste udgifter i alt '--,---~-~--~. - Variable udgifter: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og geriodisk vedligeholdelse og fornyelser:.1 Forbrug Dækket af tidligere henlæggelser O Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):.1 Istandsættelse ved fraflytning m.v Dækket af henlæggelser O Særlige aktiviteter:.1 Drift af fællesvaskeri 47, Drift af fællesaktiviteter/faciliteter Drift af selskabslokale m.v. O O Diverse udgifter Variable udgifter i alt 2.169, Henlæggelser: 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning):.1 Fælleskonto ved fraflytninger (konto 402) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt SIDE 1

4 Lægeforeningens Boliger Resultat Budget Budget Note ResuItatopgørelse EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER: 125 Ydelser vedr. lån til forbedrinqsarbejder m.v,:.1 Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Afskrivning af forbedringsarbejder m.v.: Afskrivning jf. budget O Tab ved lejeledighed m.v.: O O.2 - Dækket af tidligere henlæggelser O O O Tab ved fraflytninger m.v.: Dækket af tidligere henlæggelser O Andre renter:.3 Diverse renter O O 13- Afvikling af:.1 Tidligere års underskud (kto. 407) Ekstraordinære udgifter O O Ekstraordinæn:; udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til:.1 Afvikling af opsamlet underskud UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I AlT SIDE 2

5 Lægeforeningens Boliger Resultat Budget Budget Note Resultatopgørelse ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter oq leje: 12.1 Almene familieboliger Koliegier Erhverv Garager O Merleje O O Renteindtægter Andre ordinære indtægter:.1 Tilskud fra Boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokale m.v Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER: Ekstraordinære indtægter O O Ekstraordinære indtægter i alt O O INDTÆGTER I AlT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I AlT SIDE 3

6 ,Lægeforeningens Boliger Note AKTIVER Anlægsaktiver: Balance pr Sidste år (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum.1 Kontantværdi pr Heraf udgør grundværdien Anskaffelsessum ink!. evt. indeksregulering Forbed ri ngsa rbe;der: 16.1 Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender:.1 Leje inkl. varme.2 Beboerindskud 17.4 Fraflytninger, heraf udgør inkassosager kr..5 Afsluttede forbrugsregnskaber 19.6 Andre debitorer 20.7 Forudbeta!te udgifter (periodisering) O Likvide beholdninger:.1 Kassebeholdning, bestyrelse og inspektør.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT SIDE 4

7 ,Lægeforeningens Boliger Balance pr. Sidste år Note PASSIVER (1.000 kr.) Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning) O Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Henlæggelser i alt Underskud Henlæggelser fratrukket evt. underskud Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum: ')8 26 Oprindelig prioritetsgæld t09 Beboerindskud Kommuneindskud Afskrivningskonto for ejendommen O 412 Byggefondsindestående O Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud:.2 Forhøjet indskud ved genudlejning langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: Skyldige omkostninger :2 Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje Banklån O Afsluttede forbrugsregnskaber O 10 Kortfristet gæld i alt PASSIVER I AlT SIDE 5

8 lægeforeningens Boliger Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominal- og indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter Ydelser på afviklede prioriteter (udamortisering) Vandudgifter Vandforbrug m3 (2009: m3) Renovation Renovationsafgift, containerleje og storskrald m Refusion renovation vedr O O Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v Bidrag til boligorganisationen Administrationshonorar pr. lejemålsenhed 2.309, Renholdelse Lønninger ink!. pension, AMB m.v Trappevask, rengøring, snerydning m.v Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v (5 115 Almindelig vedligeholdelse.2 Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-Anlæg El-Anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg SIDE 6

9 lægeforeningens Boliger Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser,2 Primære bygningsdele O O.3 Kompletterende bygningsdele O O.4 Overfladebeklædning Frafiytninger ud over normalistandsættelse O O VVS-Anlæg El-Anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Særlige aktiviteter 1 Drift at fællesvaskeri Reparationer af maskiner m.v Diverse inkl. vaskekort 138 O O Udgifter i alt Vaskeriindtægter Drift af fællesvaskeri i alt Drift af fællesaktiviteterlfaciliteter Telefon og internet Udgifter i alt Drift af fællesaktiviteterjfaciliteter i alt Drift af selskabslokaler_m".-y:", Rengøringsartikler, service m.v O Udgifter i alt O O Indtægter vedr. drift af selskabslokaler m.v Drift af selskabslokaler m.v. i alt O SIDE 7

10 lægeforeningens Boliger Note Konto Faste noter Diverse udgifter Afdel ingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v. Beboeraktiviteter Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v. Øvrige udgifter Resultat Budget Budget Henlæggelser 120 Henlægg. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kto.401) Henlæggelse pr. m2 121, Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordn.),1 Henlægg. til fælleskontoen (kto.402) Henlæggelse pr. m2 17, Henlægg. til tab v. lejeledigh, og fraflytn.(kto.40s) Henlæggelse pr. m2 14, S Ekstraordinære udgifter Korrektion vedr. tidligere regnskabsår: Refusion slutrengøring m.m. Renter byggesag vinduer samt advokat O O O O O O Boligafgifter og leje m.v. Huslejeindtægter for regnskabsåret Husleje pr, bruttoareal Bruttoetageareal i m2 665, _ 202 Renter m.v. Renter af mellemregn. med boligorganisationen Rentesats til forrentn. af mellemregningen 0,00% Øvrige renter o o o Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere regnskabsår: Indtægtsført vedr. fraflyttere m.m o o o o SIDE 8

11 ,,_~~_ Nyborggade lægeforeningens Boliger Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo Forbedringsarbejder Vinduer: Saldo primo ,747 Korrektion primo O + Tilgang i året Afdrages jf. konto Indbetalt Landsbyggefonden -4, O , Faldstammer: Saldo primo Afdrages jf. konto O - Indbetalt Landsbyggefonden O ~~,~O~~~ "~~ Elevatorer: Saldo primo Korrektion primo O + Tilgang i året O - Afdrages jf. konto EKSTERNT FINANSIEREDE SAGER I ALT SIDE 9

12 o Nyborggade Lægeforeningens Boliger Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter (1.000 kr.) Fraflytninger Fraflytningssager Sager til inkasso/advokat Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Antennereg nska b: Bl!9get 2010 I Programudgifter inkl. Copy-Dan m.v O - Opkrævet aconto hos lejere O +/- Overført fra sidste antenneregnskab O Andre debitorer Renovation Københavns Kommune m.m O Lønforskud O 3 Forsi kri ngssager Fraflytters andel istandsættelse / vaskepenge O Forudbetalte udgifter (periodisering) Falck O 22 YouSee Vand Diverse O Plåi'ilagt og periodisk vedligeholdelse og foil"welser Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året jf. konto Opsparing i alt pr m2 243, Fælleskonto ved fraflytninger (A-ordning) Saldo primo O Henlagt jf. konto Forbrug i å ret jf. konto Opsparing i alt pr m2 195, O Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Saldo primo Forbrug i å ret jf. konto 117 O O Opsparing i alt pr m2 49, SIDE 10

13 lægeforeningens Boliger Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter (1.000 kr.) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året vedr. tab ved lejeledighed O -4 - Forbrug i året vedr. tab ved fraflytninger m.v. O -359 Opsparing i alt pr m2 25, Underskud Saldo primo Budgetmæssig afvikling O + Årets underskud O Andel af årets overskud O Saldoen udgør i % af driftsudgifterne -26,87% Prioritetsgæld Långiver: Hovedstol Økonomistyrelsen lån vedr. forbedringsarbejder I ombygning långiver: Hovedstol Realkredit Danmark Nykredit Nykredit Lægeforeningens Boligers Fond Skyldige kreditorer Afsatte feriepenge Samlekonto skyldige kreditorer (leverandører) Periodisering af driftsudgifter Periodisering af nettokapitaludgifter ,--~~-~.. ~., Afsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab: Budget 2010 I Programudgifter inkl. Copy-Dan m.v O Opkrævet aconto hos lejere ! O 817 +j- Overført fra sidste antenneregnskab O 6 O 10 SIDE 11

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr.

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr. Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S

Læs mere

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21

ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21 Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar}008 31. dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere