ITlf IFaxnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITlf. 3946 2100 IFaxnr. 70 30 20 21"

Transkript

1 Almene bongorgani$atiof(h~r R.egnskab!ilper~ode: Regns~ab for afde.llq lc~ ~~;:;;""" ~~. 1. janl!.ar} dec~mber Bon-o~r-g-a-n~i-s-at~i'~on~'~...~.-----~~_~A~f_d~e_n~n~g~~ ~~~--_-~ _,_ _ c _~_T~iI~syLn~s~"f~i~r~e~n~d~e~k~o~m~m~u~n~e~ c lbf afdelingsnummer: 200 Københavns Kommune Lægeii'oreningens Rådhuset igservice,dk Njalsgade 13 Boulevard " Hellerup Sionsgade - 26 København S ITlf IFaxnr København ø E-mai! : Kommunenr, , Institutioner. 60 m2 Lejem'lsenhed~Il"." m2 i alt Marltll"ikelbeteg~elsel1' i afdenflllgen~ 5880 Udenbys Klædebo Kvarter I I Skæringsdato for byggeregnskab eller driftsstart for afdenngen~ 1959 Leje pro m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: leieændringer Bårets løb: Ja Nøgletal for afdelingen: Hen!æggelser/opsparing Likvider; mellemregning og ba Underskudssaldo Omkostninger til vedligeholdelse 1. januar ,22% 1 Pr. lejemålsenhed ,16 kr, 61,86 kr, -8333,74 kr, 8.237,96 kr. Pr, m2 434,20 kr. 0,86 kr. -115J8 kr. 114,45 kr.

2 _ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab f~r afdeling 5502 L januar december 2008 IB boerf~(;mtetei' teknm k~ j-~)/nej'l IBeboerhus'..=:---. _,c ~~"._. ~~.~_.-+I-]J~aa"'"~}. I Særskilte scelskabs~/mødeiokci!er -1 IFælTeSVaskerr--'~~~~'-~""-~-'-"~-'-"""'-'... 'c'_~ - i~ Ja I ivandinstiilation~:-'~-~'- -,.,-_.~ ~---r:a,",fiegnvaij5;l,_nedsiv~sanlæ~/9.~nanv~!l9~_~,_.~_. I Nej I ispildevand rodzoneanlæg/bioværk"i~-nej -! ~. J! - -~--,.~ -~--=j- Affald. - Kildesortering af affald inde i boligen -N~ Kildesortering af affald udenfq! boligen Ja --- -~ ~---'!- forbrugsmåung :,i Vandmaling/ individuel Nej,.". - Vandmaling, kollektiv Ja = =- -""'O"' --= tvarmem:"llln ind!\fiduel J, "- r= "~=",-".~~-- '-~"'----""~'----""' Ja! Centralvarme, eget an!æ~g-'~m-e-d"-f~ast brændsel/olie rn\lee~j,:.,~1 Centralvarme, eget ~nlæg Naturgas Ovne Nej! El aneler Nej Solvarmeanlæg Nej Varmepumpeanlæg. Nej ',',..._~.-~...~-~~-,"-~...~.. ~~.--..,..~~-.~.. ~B!ogasanl~g C~..~..~.,.~,.', ~_~. _IL~..NeJ i J installationer:. ' ~~.H Vas~emaskiner i de enkelte bolig~r..~~...~.~. ~~~... I'!&.,Tørretumblare i d~adkelte ~Clnger_.".,,).Nej J rk2mfur~-= :3e enk~li~~boiiqe~~ ~._ ~~-==.f Ja ~ Kogeplader og.~~rskilt ovn i de enj5.l!ite bolig~_r_~._~~, I J.a~.. Køleskabe i de enkelte boliger...~. _ J~J

3 SiiOlrilsgade Lægeforeningens Boliger Budget ~ ~~_~".~~_~~~~~"~o.o -.; ,9 Offefi't~i~~ Ejendomsskatter Va ndudgifter 109 :3 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug:,1 El og varme ti! fællesarealer ti3 ~v& 112 ti! bo!iaorganisationen:,1 nistrationshonorar ink!. revision , , , , , , , , , , ,000 57,286 55, , , , ,290 Offentlige og faste "ariable udgifter: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse,1 Forbrug 521,308,2 Dækket tidligere henlæggelser _-_5_2?,~Q~ 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning):,1 Istandsættelse ved fraflytning m,v, 493,,2 Dækket af iæggelser -H Særlige aktiviteter: "1 Drift af fællesvasker!, Drift af fællesaktivlteterjfacliitetew',3 Drift af selskabslokale m Diverse udgifter , , ,000 O -844, ,000 l 150, ,359 -l -150,000 : ~221 94~U)OO Planlagt og vedligeholdelse og fornyelser 121 Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordningl~.1 Fælleskonto ved fraflytninger (konto 402) 123 Tab ved lejeiedighed og fraflytninger udgifter i alt , , , , , , ,000 <~---..; SIDE l &

4 Lægeforeningens Boliger Note Resultatopgørelse Resultat 2008 Budget 2008 Budget 2009 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER: 125 o 59,000 O 54,000 i , Tab ved lejeledighed m,v,:,2 - Dækket tidligere henlæggelser O o ved fraflytninger m.v.:,2 - Dækket af tidligere henlæggelser o 127, o Ekstraordinære udgifter i alt 264, ,000 UDGIFTER. OG EVT, OVERSKUD SIDE 2

5 Lægeforeningens Bonger Note Resultatopgørelse Reilllil,dtat Buc!lgf?J)1: ~lljldget GB 2009 ORDINÆRE njdtægter: 201 Boligafgifter og leje: :1.1 Almene fami iger.9 Merleje 12 ndtægter 203 Andre ordinære indtægter:.1 Tilskud fra Boligorganisationen.2 af fæl!esvaskeri.4 Drift af selskabslokale m.v. Ordinære indtægter i alt 4, ,, O O , Ekstraord I nære indtægter 12, , , Årets underskud som overføres til konto 407 INDTÆGTlER OG EVT, UNDERSKUD I ALT ,180 ===="'===- SIDE 3

6 Sic:msgade lægeforeningens Boliger Note AKTIVER Balance pr. 31,12,08 Sidste år (1.000 kr,) a nskaffelsessllm i pr , ,500, Anskaffelsessum inkl evt. indeksregulering Forbedringsarbejder:.1 Forbedringsarbejder m,v ktiver:, heraf 1'1.5 Afsluttede forbrugsregnskaber.6 Andre debitorer.7 Forudbetalte (periodisering) Likvide beholdninger: l Kassebeholdning, 09 inspektør.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen o 602 o Omsætningsaktiver i alt 641, AKTIVER I ALT 23,002, SIDE 4

7 ~~===~~~~,==~,_-_~='C.,_ Sionsgade lægeforeningens Boliger Balance pr. Note PASSIVER 3: { afdelingens (1.000 kr.) og periodisk vedligeholdelse og ved fraflytninger 404 Indvendig Igeholdelse (B-ordning) 40::;; Tab ved lejeledig fraflytninger Henlæggelser I Underskud fratrukket: evt CjJi"!ndellg 409 Beboeri ndskud Kapitalindskud til 412 Byggefondsi ndestående mindstebemidlede , Finansiering a~' Andre lån: Forbedringsarbejder m.v. 414 Andre beboerindskud:.2 Forhøjet indskud ved genudlej Kortfristet gæ~d: Gæld til Skyldige omkostninger Mellemregning med 423 og forudbetalt leje , L187 o , ~--~--~----~-----~----~-,~-...:;;.;;;.;;..;;..~ [PASSIVER I ALT SIDES

8 .~. _'.'~="-====~=="_~-~"._ 13,I l ~_,,, ~ ",_,,~r ~">- --==,,_ ~_"_ 153, 22.7, , ,000,972,000 10,000 20,810 20,000 51,000 26,000 20,000 20, SIDE6 )\\

9 lægeforeningens Boliger Resi.dtat Budget Note Konto Faste noter ~ ~~~~,~ooc-_~oc~o~~~~~~~.~...;;;:,.;;..;;; _~,,"~oo~~~~~o~ Drift af fællesvaskeri maskiner m.v.. vaskekort o O ,2 Drift af fællesaktivjteter/l~ciliteter Telefon og internet _"o~_"... ",,,oo_,c,_. o 1 af fællesaktiviteterjfaciliteter i Cl o kler, service m,v. Udgifter i alt Indtægter vedr. m.v. Drift af ;!t ,000 SIDE 7 /\\

10 Lægef(j)rening~n~ Boliger Btu:eg~~' Budg!l!lt Diverse udgifter LLO Afdel ingsbestyrelsens in.v. Beboerat<tlviteter 4, Kontorholdsudgifter, kopimaskine! porto m ,000 17,000 Øvrige udgifter ,000 25,000 fh~ 'iliæggels!l;le~ 120 Henlægg. til planlagt og periodisk vedligeholdelse fornyelser (ktoa01).02s.000 L025,000 L019,OOO Henlæggelse pr, m2 Istandsættelse ved fraflytninger 11.).1 ls0.. r:?oc 1 Henlæggelse pr, m2 16, Henlægg.. lejeledigtl fraflytrl{kto.40s) 127,000 Henlæggelse m2 14, B(llligafgifter leje m.'!, Huslejeindtægter for regnskabsåret Husleje pr. bruttoareal på baiancetidspunktet Bruttoetageareal i m2 4, ,39 8, LL496, , o Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. regnskabsår: vedrc , SIDES

11 lægeforeningens Boliger Balance pr. Sidste år (1.000 kr.) a nskaffelsessi,il m s Forbedringsarbejde~'.1 Godtgjorte 1"'''''''",01'1 enkelte lejemål: Saldo primo Årets afskrivninger ~4 I EGNE IvlIDLER I ALT 3 Sajdo + Tilgang i året ~-----'---~~.~.~.-~ ~ ~ Faldstammer: Saldo primo Ti i året Afdrages jf. konto 125 Indfrielse, korrektion mv O ~ O EKSTERNT SAGER I ALT SIDE 9

12 lægeforeningens Boliger Balance pr fraflwtl:rninger ingssager Afsluttede Varmeregnskab Antenneregnskab: Programudgifter, Copy-Dan m,v, I Opkrævet aconto lejere /- Ove'1f2lrt}ra sidste antenn~r~~i'!.~~f3!j 18 R.Elstance.7 forudbet:i1lfita YouSee llg og periodisk mo Henlagt jf Forbrug i Opsparing Fæneskofilto fniifeytninger (A-ordning) primo jf. konto året jf. konto 11f i alt pr m2 110, &J, IlrHd'Ye1Hfidig vedligeholdels primo 3, i året jf. konto 117 O O --~'~-~"'.~~~~.~... ~.. ~_._.-._--- ring i alt pr m2 10,23 14 SIDE 10 A\

13 lægeforeningens Boliger Balance pr ~ejeledlghed og rno 136 jf. konto året vedr. året vedr. rn~v~ O Opsparing i Underskud Saldo primo O + Årets underskud -892,335 ~132 _~o~~~~ _.~~,~.~.~.~~_~...;;;.;.. Sa udgør i % af -18,75% Hovedstol ~;;;..;;,;;;; ,~~=.,======== lin vedrd,,"1\!i"i"'''''''' l'ngiver~ I ombygning Lægeforeningens Boligers kreditorer Afsatte feriepenge Samlekonto S65 Periodisering Periodisering SIDE 11

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 OG LIKVIDITETSBUDGET 2011 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Bilag 6 Regnskaber og budgetter for almene boliger

Bilag 6 Regnskaber og budgetter for almene boliger Bilag 6 Regnskaber og budgetter for almene boliger For de almene ejendomme gennemgås ejendomme først hver for sig, og derefter udarbejdes et samlet budgetoplæg for hver afdeling. De nuværende budgetter

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere