Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator"

Transkript

1 2CDC550012D Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M (6251/8.8)

2 Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed Anvendte symboler Bestemmelsesmæssig brug Ikke-bestemmelsesmæssig brug Målgruppe / personalets kvalifikationer Erstatningsansvar og garanti 5 3 Miljø 6 4 Produktbeskrivelse Leveringsomfang Typeoversigt Funktionsoversigt Funktionsbeskrivelse Apparatoversigt sensor/omskifter SA-M Tekniske data Oversigt SA-M Dimensioner sensor/omskifter SA-M Tilslutningsbillede Sensor/omskifter SA-M Montering Sikkerhedsanvisninger for montering Indbygning/montering Elektrisk tilslutning Afmontering 24 7 Ibrugtagning Tildeling af apparater og kanalfastlæggelse Indstillingsmuligheder pr. kanal Foretag forbindelser Lysscener og lysgrupper Aktivering af scener via binærsensorer 35 8 Opdateringsmuligheder 36 9 Vedligeholdelse Rengøring 37 2

3 Oplysninger om vejledningen 1 Oplysninger om vejledningen Læs hele denne håndbog omhyggeligt, og følg anvisningerne. På den måde undgår du person- og tingskader og sikrer pålidelig drift, og at apparatet får en lang levetid. Opbevar håndbogen på et sikkert sted. Hvis apparatet videregives, skal denne håndbog følge med. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedrørende apparatet, skal du kontakte ABB STOTZ-KONTAKT GmbH eller besøge os på internettet på: 3

4 Sikkerhed 2 Sikkerhed Apparatet er konstrueret i henhold til de på fremstillingstidspunktet gældende tekniske regler og er driftssikkert. Det er testet og forlod fabrikken i sikkerhedsteknisk fejlfri stand. Der foreligger alligevel restrisici. Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne for at undgå farer. ABB STOTZ-KONTAKT GmbH påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger. 2.1 Anvendte symboler Følgende symboler henviser til særlige farer ved håndtering af apparatet eller angiver nyttige oplysninger. Oplysning En oplysning angiver nyttige oplysninger eller henvisninger til videregående emner. Dette er ikke et signalord for en farlig situation. Eksempler Anvendelseseksempler, monteringseksempler, programmeringseksempler Vigtigt Denne sikkerhedsanvisning anvendes, når der er risiko for en driftsforstyrrelse uden risiko for skader eller kvæstelser. Advarsel Denne sikkerhedsanvisning anvendes, når der er risiko for en driftsforstyrrelse uden risiko for skader eller kvæstelser. Fare Denne sikkerhedsanvisning anvendes, når der er risiko for liv og lemmer ved en uhensigtsmæssig brug. Fare Denne sikkerhedsanvisning anvendes, når der er akut livsfare forbundet med en uhensigtsmæssig brug. 4

5 Sikkerhed 2.2 Bestemmelsesmæssig brug Apparatet må kun anvendes i overensstemmelse med de specificerede tekniske data. Apparatets binærindgange fungerer som grænseflade til betjening af med konventionelle knapper eller til tilslutning af signalkontakter. Apparatets omskifterkanaler kan anvendes til omskiftning af strømkredse (op til 16 A). Oplysning Apparatet må kun installeres indendørs i tørre rum. I den forbindelse skal der tages hensyn til de gældende forskrifter. 2.3 Ikke-bestemmelsesmæssig brug Risici kan opstå ved apparatet, hvis ikke det anvendes bestemmelsesmæssigt. Enhver brug, der går ud over den bestemmelsesmæssige brug, gælder som ikkebestemmelsesmæssig brug. Producenten bærer intet erstatningsansvar for skader, der opstår heraf. Ejeren / brugeren bærer alene ansvaret for denne risiko. Apparatet må aldrig benyttes udendørs eller i vådrum. Ingen genstande må stikkes igennem apparatets åbninger. Kun de eksisterende tilslutningsmuligheder må i overensstemmelse med de tekniske data benyttes. 2.4 Målgruppe / personalets kvalifikationer Installation, idrifttagning og vedligeholdelse af produktet må kun foretages af dertil uddannede elektrikere med relevante kvalifikationer. Elektrikeren skal have læst og forstået håndbogen og skal følge anvisningerne. Brugeren skal principielt følge de gældende nationale forskrifter vedrørende installation, funktionskontrol, reparation og vedligeholdelse af elektriske produkter. 2.5 Erstatningsansvar og garanti En ikke-bestemmelsesmæssig brug, manglende overholdelse af denne vejlednings anvisninger, brugen af utilstrækkeligt kvalificeret personale samt egenhændige ændringer udelukker ethvert erstatningsansvar for skader, der opstår som følge heraf. Garantien fra producenten bortfalder. 5

6 Miljø 3 Miljø Indpakningsmateriale og elektrisk udstyr eller deres komponenter skal altid bortskaffes via de hertil autoriserede indsamlingssteder eller renovationsfirmaer. Produkterne svarer til de lovmæssige krav, især loven om elektrisk og elektronisk udstyr og REACH-forordningen. (EU-direktiv 2006/95/EC, 2004/108/EC og 2011/65/EC RoHS) (EU REACH-forordning og lov til gennemførelse af forordningen (EF) nr. 1907/2006) 6

7 Produktbeskrivelse 4 Produktbeskrivelse Der er med dette apparat tale om et apparat til montering på en DIN-skinne. Apparatet er udstyret med otte binærindgange og otte omskifterudgange. Binærindgangene kan anvendes som grænseflade til komfortabel betjening af via potentialefri taster eller til udlæsning af tekniske binærsignaler. Efter tilslutning af busspændingen kan omskifterudgangene afhængigt af andre sensorer tilsluttet bussen (f.eks. knapper tilkoblet via binærindgange) tændes uafhængigt af hinanden. Fordele:» Otte binærindgange i et apparat» Otte omskifterkanaler i et apparat» Understøtter potentialefrie kontakter» Variabel kabelføring via 6-mm-klemmer med kombi-cylinderskrue Oplysning Grundlæggende informationer om systemintegrationen finder du i systemvejledningen. Denne kan du downloade på 4.1 Leveringsomfang Leveringen indeholder apparatet inklusive busklemme til forbindelse til 4.2 Typeoversigt Type Produktnavn Sensor / omskifterkanaler Apparat SA-M Sensor / omskifteraktuator 8 / 8 Tab.1: Typeoversigt 7

8 Produktbeskrivelse 4.3 Funktionsoversigt Følgende tabel giver et overblik over apparatets mulige funktioner og anvendelser: Betjeningsinterfacets symbol Informationer Navn: Sensor (vippe) Betjeningselement til styring af Navn: Bevægelsessensor Sensor til bevægelses- og lysafhængig styring af Navn: Vindueskontakt Signalerer at vindue er åbent (Anvendelse: automatisk deaktivering af opvarmningen ved åbent vindue) Navn: Frostalarm Udløser en frostalarm (Anvendelse: automatisk indkøring af persiennerne hhv. rullejalousierne eller markiserne) Navn: Regnalarm Til detektion af en regnalarm (Anvendelse: automatisk indkøring af persiennerne hhv. rullejalousierne eller markiserne) Navn: Vindalarm Til detektion af en vindalarm (Anvendelse: automatisk indkøring af persiennerne hhv. rullejalousierne eller markiserne) Navn: Omskiftning opvarmning/køling Anvendes til omskiftning af opvarmning/køling ved opvarmnings-/kølesystemer med to rør. Navn: Lys Funktion: Omskifter tilsluttede belysningskredsløb 8

9 Produktbeskrivelse Navn: Omskifteraktuator Funktion: Omskifter tilsluttede strømkredse fra laster Navn: Stikdåse Funktion: Omskifter tilsluttede stikdåsestrømkredse Tab. 2: Funktionsoversigt 9

10 Produktbeskrivelse 4.4 Funktionsbeskrivelse Vippe Funktionen Vippe anvendes, hvis knapperne eller afbryderne tilsluttes binærindgangene. Alt efter, om en enkelt- eller dobbeltknap anvendes, skal dette indstilles i "Apparatkonfigurationen" (Device configuration) i hovedmenuen i System Access Point. Der skal sensoren / omskifteren væges for derefter at konfigurere koblingen af indgangskanalerne (binærindgangene) i feltet "Kanalvalg". Oplysning Kanaler kan kun kobles, såfremt disse ikke er henført til andre i menuen "Tildeling" (Placement) i System Access Point. Indgangskanaler navngives med små bogstaver, udgangskanaler med store bogstaver. Fig. 1: Kobling af indgangskanaler (binærindgange) til tilslutning af dobbeltknapper 10

11 Produktbeskrivelse Omskiftning af (lys-)strømkredse Hvis funktionen Vippe anvendes i sammenhæng med en omskifteraktuator eller omskifterkanal på apparatet, f.eks. til omskiftning af en lampe, skal funktionen "Betjeningselement" vælges. Ved tilslutning af en enkeltknap til en binærindgang slår denne skiftevis en tilknyttet omskifterkanal til og fra, når der trykkes på den. Ved tilslutning af en dobbeltknap kobler en vippe, der er sluttet til en af kanalerne a, c, e eller g, den tilknyttede omskifterkanal til. En vippe, der er sluttet til kanal b, d, f eller h (binærindgang) omskifter den tilknyttede omskifterkanal. Hvis der anvendes en afbryder i stedet for en knap, skal denne konfigureres i overensstemmelse med afsnit Parameteren "Kontakttype" har ingen indflydelse på en konfigureret afbryder. En bryder og slutter skiftevis den tilknyttede omskifterkanal. Tænding og lysjustering af lamper Hvis en enkelt- eller dobbeltknap, der er tilsluttet en binærindgang, anvendes sammen med en lysdæmper for at regulere lyset fra en lampe, så skal funktionen "Dæmpesensor" vælges til binærindgangen (jf. afsnit 7.2). Ved en enkeltknap sker der en opblænding- hhv. neddæmpning ved hjælp af skiftevis lange tryk på vippen af knappen. Ved korte tryk bliver den lampe, der skal lysjusteres, hhv. tændt og slukket. Med en dobbeltknap medfører et langt tryk på vippen/vipperne, der er tilsluttet kanal a, c, e eller g (kobling af kanal a+b, c+d, e+f eller g+h) en opblænding. Korte tryk fører til tænding af den lampe, der skal lysjusteres. Neddæmpning sker ved hjælp af langvarig trykken på vippen/vipperne, der er tilsluttet kanal b, d, f eller h. Korte tryk på disse vipper fører til slukning af den lampe, der skal dæmpes (jf. tidligere afsnit). Betjening af persienner Betjeningen af persienner kan ske via enkelt- hhv. dobbeltknapper. Koblingen af kanalerne skal i den forbindelse konfigureres som beskrevet i afsnit Ved brug af en enkeltknap betyder lange tryk på knappen, at der skiftevis sker en bevægelse opad og nedad af persiennen, rullejalousien eller markisen. Korte tryk fører under en kørebevægelse til et stop. Efter en stoppet kørebevægelse medfører efterfølgende korte tryk på knappen, at lamellerne omstilles i den modsatte retning af tidligere. Ved anvendelse af dobbeltknapper medfører et langt tryk på vippen/vipperne, der er tilsluttet kanal a, c, e, eller g (kobling af kanal a+b, c+d, e+f eller g+h), at persiennen/persiennerne bevæges op. Korte tryk medfører stop, og at lamellerne omstilles opad. Nedadkørsel hhv. omstilling af lamellerne i nedadgående retning sker analogt med vippen/vipperne, der er tilsluttet kanal b, d, f eller h. 11

12 Produktbeskrivelse Opgangsbelysning Hvis en knap tilsluttet en binærindgang anvendes til at tænde/slukke for et opgangslys, skal funktionen "Opgangslyssensor" vælges (jf. afsnit7.2). I konfigurationen af den tilhørende omskifteraktuator eller omskifterkanal på apparatet (hvortil lamperne i opgangen er tilsluttet) kan "Efterløbstiden" konfigureres. Efterløbstiden angiver, hvor længe en kanal i en omskifteraktuator eller en omskifterkanal på apparatet bliver i tilstanden TÆNDT efter tænding. Hvis opgangslyset allerede er tændt via et tryk på knappen, kan efterløbstiden genstartes (retrigges) ved nye tryk på knappen. Hvis flere omskifterkanaler skal styres med binærindgangen, skal binærindgangens pågældende kanaler (hvortil opgangsknapperne er tilsluttet) kobles til kanalerne i omskifteraktuatoren (hvortil opgangslamperne er tilsluttet). Hver kanal i omskifteraktuatoren kan indstilles til sin egen efterløbstid. Derved er et forvarsel inden slukning af lysgrupperne mulig, idet en del af lysgrupperne programmeres med kortere efterløbstid og dermed bliver slukket før tiden. Sensor tvangsstilling TIL/FRA Hvis flere binærindgange er forbundet med en omskifterkanal, kan denne kanal til at starte med betjenes af alle binærindgange. Efter kanalkonfiguration af en af de forbundne binærindgange med funktionen "Sensor tvangsstilling TIL/FRA" kan sensorens tvangsstilling aktiveres hhv. deaktiveres for omskifterkanalen med tryk på vippen, der er tilsluttet denne kanal. Efter aktivering bliver betjening af den pågældende omskifterkanal spærret for alle andre apparater. I parameterindstillingerne for binærindgangen kan tvangsprocessen konfigureres, og det kan bestemmes, om den pågældende kanal i omskifteraktuatoren skal være tændt (Tvangsstilling TIL) eller slukket (Tvangsstilling FRA). 12

13 Produktbeskrivelse Tvangsstilling for persienne Denne funktion muliggør tvangsstyring af persienner via persienneaktuatoren I parameterindstillingen af en binærindgang kan tvangsstyringen konfigureres: De(n) tilhørende persienne(r) (hhv. rullejalousier eller markiser) kan køres til den øverste slutposition (Tvangsstilling oppe) eller til nederste slutposition (Tvangsstilling nede). Fig. 2: Konfiguration af tvangsstillingen TIL/FRA 13

14 Produktbeskrivelse Bevægelsessensor Denne funktion skal vælges, hvis en bevægelsessensor er tilsluttet lysstyringen på en binærindgang. Hvis binærindgangen bliver forbundet med en omskifterkanal, kan lysvarigheden for lamperne, der er tilsluttet omskifteraktuatoren, indstilles med parameteren "Efterløbstid" i parameterindstillingen i menuen "Tildeling" (Placement) i System Access Point. Lysvarigheden forlænges automatisk på ny med efterløbstiden, hvis personer fortsat detekteres ved hjælp af bevægelsessensoren Vindueskontakt Funktionen Vindueskontakt skal vælges, hvis en vindueskontakt er tilsluttet en binærindgang. Hvis den tilhørende kanal i binærindgangen bliver forbundet med rumtermostaten, så skifter rumtermostaten ved identifikation af et åbent vindue til modus "Frostbeskyttelse" og reducerer den indstillede temperatur i det pågældende rum med 7 K for at undgå unødigt energitab Frost-, regn- og vindalarm Denne funktion skal vælges ved tilslutning af de pågældende sensorer for at beskytte persienner eller rullejalousier mod beskadigelse. Den i overensstemmelse med denne funktion konfigurerede kanal (binærindgang) skal kobles med en eller flere kanaler i en persienneaktuator (persienne hhv. rullejalousier eller markiser). Ved frostalarm bliver den pågældende kanal i persienneaktuatoren spærret, sådan at yderligere drift ikke længere er mulig. Ved regn- hhv. vindalarm bliver persiennen kørt til den øverste slutposition, og efterfølgende bliver den tilhørende kanal i persienneaktuatoren spærret. Betjening af persiennen via andre eller persienneomskiftere er dermed ikke længere mulig Omskiftning opvarmning/køling Denne funktion skal vælges, hvis der manuelt skal skiftes mellem driftstyperne opvarmning og køling via en tilsluttet omskifter. Hvis det tilhørende opvarmnings- /kølingssystem har en passende binærudgang til opvarmning/køling, kan denne tilsluttes en af binærindgangene Lys, omskifteraktuator, stikdåse Disse funktioner adskiller sig ikke fysisk, men tjener kun til en visuel skelnen af den tilsluttede belastningstype i den grafiske brugerflade i System Access Point. Disse funktioner konfigureres til den relevante omskifterkanal, der anvendes. Omskiftningen af laster kan f.eks. ske via en knap, der er tilsluttet binærindgange, men også via andre Afhængigt af konfigurationen af de binærindgange, der er forbundet med omskifterkanalen, understøttes de funktioner, der er beskrevet nedenfor. Hvis busspændingen til sensoren / omskifteraktuatoren forsvinger, forbliver relæstillingen permanent uændret, og en aktiveret tvangsstyring bliver desuden deaktiveret. 14

15 Produktbeskrivelse Tvangsstilling der understøtter denne funktion (f.eks. binærindgange), muliggør modtagelse af en foruddefineret omskiftertilstand (kan konfigureres i sensoren) fra en eller flere omskifterkanaler (afhængigt af konfigurationen af sensorerne) og samtidig spærring mod betjening via andre Tvangsstillingen kan anvendes til beskyttelsesanvendelse. Opgangslys Hver omskifterkanal på apparatet understøtter funktionen opgangslys og muliggør via parameteren "Efterløbstid" en begrænsning af den tid, det tager at tænde for den tilhørende kanal. Dermed sikres det, at opgangslyset automatisk slukkes efter et vist stykke tid. Når der på ny trykkes på den tilhørende knap for en opgang, forlænges efterløbstiden med selve efterløbstiden (Retrigger), og den forlænger således den tid, opgangslyset er tændt. Lysscener og gruppeomskiftning Alle omskifterkanaler på apparatet understøtter lysscener og gruppeomskiftning. Disse kan konfigureres i menuen "Forbindelse" (Link) i hovedmenuen i System Access Point Scenefunktion Hver enkelt omskifterkanal kan integreres i op til ti scener. 15

16 Produktbeskrivelse 4.5 Apparatoversigt sensor/omskifter SA-M Fig. 3: Apparatoversigt Binærindgang 2-dbl. UP [1] Apparatidentifikation under ibrugtagningen [2] Identifikations-LED [3] Bustilslutningsklemme [4] Tilslutningsklemmer 16

17 Tekniske data 5 Tekniske data 5.1 Oversigt SA-M Parameter Strømforsyning Bus-brugere Tilslutning Ledningstype Værdi 24 V DC (via bus) 1 (12 ma) Bustilslutningsklemme: 0,4 0,8 mm J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm Antal 8 Indgange Styrespænding 32 V DC (pulserende) Styrestrøm Maks. ledningslængde Styrestrøm In ved tilkobling 0,1 ma 100 m ved et kabeltværsnit på 1,5 mm² Maksimalt 355 ma En tilslutningsledning til en binærindgang på apparatet må ikke udføres sammen med en tilslutningsledning til en omskifterkanal på apparatet i en fælles kanal (f.eks. 5 x 1,5 mm²). Udgange Antal 8 Koblingseffekt Udgang forventet levetid AC1-funktion (cos ϕ = 0,8) ifølge DIN EN AC3-funktion (cos ϕ = 0,45) ifølge DIN EN Lysstoflampebelastning ifølge DIN EN Minimal koblingseffekt Jævnstrømskiftekapacitet (ohmsk belastning) Maks. tilkoblingsspidsstrøm Ip (150 µs) Maks. tilkoblingsspidsstrøm Ip (250 µs) Maks. tilkoblingsspidsstrøm Ip (600 µs) 6 A/230 V AC 6 A/230 V AC 6 A/250 V AC (35 µf) 1) 20 ma/5 V AC 10 ma/12 V AC 7 ma/24 V AC 6 A/24 V DC 200 A 160 A 100 A Mekanisk levetid > 10 7 Elektrisk levetid ifølge DIN IEC AC1 (240 V/cos ϕ = 0,8) > 10 5 AC3 (240 V/cos ϕ = 0,45) > 1,5 x 10 4 AC5a (240 V/cos ϕ = 0,45) > 1,5 x 10 4 Drift -5 C +45 C Omgivende temperatur Lagring -20 C +55 C Transport -20 C +70 C 17

18 Tekniske data Omgivelsesbetingelser Maks. luftfugtighed 93 %, ingen kondens tilladt Kapslingsklasse Kapslingsklasse IP 20 (EN ) i monteret tilstand II Montering På DIN-skinne 35 mm iht. DIN EN DIN-modul (REG) Design Kabinet, farve Dimensioner 90 x 144 x 64,5 mm (b x h x d) Plastik, basaltgrå (RAL 7012) Vægt CE-tegn Tab. 3: Tekniske data SA-M ,3 kg Ifølge EMC- og lavspændingsdirektiver 1) Indkoblingsstrømmen må i den forbindelse ikke overskrides. 18

19 Tekniske data 5.2 Dimensioner sensor/omskifter SA-M Oplysning Alle målangivelser i mm. Fig. 4: Dimensioner SA-M

20 Tekniske data 5.3 Tilslutningsbillede Sensor/omskifter SA-M Fig. 5: Elektrisk tilslutning SA-M

21 Montering 6 Montering 6.1 Sikkerhedsanvisninger for montering Fare Livsfare på grund af elektrisk spænding Ved direkte eller indirekte kontakt med strømførende dele er der risiko for farlig strøm gennem kroppen. Konsekvenserne er elektrisk stød, forbrændinger eller dødsfald. Forkert udført arbejde på elektriske anlæg medfører livsfare for en selv og brugeren. Der kan endvidere opstå brand og alvorlige tingskader.» Overhold de gældende standarder.» Anvend som minimum de "fem sikkerhedsregler" (DIN VDE 0105, EN ): 1. Afbrydelse 2. Sikring mod tilkobling 3. Kontrol af spændingsfrihed 4. Jordforbindelse og kortslutning 5. Tildækning eller afskærmning af spændingsførende dele i nærheden» Installér kun apparaterne, hvis du har den nødvendige elektrotekniske kunnen og erfaring (se kapitel 2.4).» Anvend egnet personligt beskyttelsesudstyr.» Anvend kun egnet værktøj og egnede måleinstrumenter.» Kontrollér typen af forsyningsnet (TN-system, IT-system, TT-system) for at sikre de medfølgende tilslutningsbetingelser (klassisk nulforbindelse, beskyttelsesjord, påkrævede forsigtighedsforanstaltninger osv.). 21

22 Montering Fare Livsfare på grund af kortslutning Livsfare på grund af elektrisk spænding på 230 V ved kortslutning til lavspændingsledningen.» Ved monteringen skal du være opmærksom på en rumlig adskillelse (> 10 mm) af SELV-kredsløbene fra andre kredsløb.» Ved monteringen skal du være opmærksom på en rumlig adskillelse mellem SELV-kredsløbene og andre kredsløb. Ellers kan der opstå kortslutninger.» Hvis minimumsafstanden underskrides, skal du f.eks. bruge elektroniske stikdåser eller isolerende bøsninger.» Sørg for, at polariteten er rigtig. 22

23 Montering 6.2 Indbygning/montering Apparatet er et DIN-modul til montering i fordelere til hurtig fastgørelse på 35 mm DIN-skinner ifølge DIN EN Apparatet kan monteres i enhver monteringsposition. Klæbeetiketten tages af og klæbes ind på listen (se systemhåndbogen System Access Point). Korer, som ikke skal bruges, skal isoleres. Forbindelsen til bussen sker via den medfølgende bustilslutningsklemme. Apparatet er klart til brug, når busspændingen er etableret. Klemmebetegnelserne sidder på kabinettet. Det skal sikres, at apparatet er tilgængeligt til drift, kontrol, eftersyn, vedligeholdelse og reparation (iht. DIN VED ). 23

24 Montering 6.3 Elektrisk tilslutning» Den elektriske tilslutning sker med skrueklemmer. Forbindelsen til bussen sker via den medfølgende bustilslutningsklemme. Klemmebetegnelsen findes på kabinettet.» Apparatet er klart til brug, når busspændingen er etableret.» Ledningsføringen til minærindgangene og omskifterudgangene skal foretages via separate ledninger for at undgå indbyrdes forstyrrelser. Montering og ibrugtagning må kun udføres af elektrikere. Ved planlægning og indretning af elektriske anlæg og af sikkerhedstekniske anlæg til detektering af indbrud og brand skal de normer, direktiver, forskrifter og bestemmelser, der gælder i det pågældende land, overholdes.» Beskyt apparatet mod fugt, snavs og beskadigelser under transport, opbevaring og under driften!» Apparatet må kun anvendes i overensstemmelse med de specificerede tekniske data!» Apparatet må kun anvendes i det lukkede kabinet (fordeleren)!» Inden monteringsarbejde skal apparatet slukkes. Fare Livsfare For at undgå farlig berøringsspænding via feedback fra forskellige yderledere skal der foretages en alpolet afbrydelse ved udvidelse eller ændring af den elektriske tilslutning. 6.4 Afmontering Afmonteringen sker i omvendt rækkefølge. 24

25 Ibrugtagning 7 Ibrugtagning Ibrugtagningen sker via det webbaserede System Access Point-interface. System Access Point etablerer forbindelse mellem og smartphone, tablet eller pc. Derigennem bliver deltagerne identificeret og programmeret under idrifttagningen. Apparater, der fysisk er sluttet til registreres automatisk i System Access Point. De sender oplysninger om deres type og understøttede funktioner (se Tab. 2: Funktionsoversigt, kapitel 4.3). Ved første ibrugtagning bliver alle apparater forsynet med generiske navne (f.eks. Omskifter1, ). Brugeren skal ændre disse navne til sigende, anlægsspecifikke navne (eksempel: "Lys dagligstue" (Light livingroom) for en aktuator i dagligstuen). Apparaterne skal konfigureres til at udføre yderligere funktioner. I de følgende kapitler bliver ibrugtagning af sensoren/omskifteraktuatoren beskrevet. Heri er der gået ud fra, at de grundlæggende ibrugtagningstrin for hele systemet allerede er foretaget. Der forudsættes generelt kendskab til System Access Pointets webbaserede ibrugtagningssoftware. Oplysning Generelle oplysninger om ibrugtagning og parameterindstilling forefindes i systemvejledningen og i online-guiden i "System Access Point" (www.abb.com/freeathome). 25

26 Ibrugtagning 7.1 Tildeling af apparater og kanalfastlæggelse Apparaterne, der er sluttet til systemet, skal identificeres, dvs. at de tildeles deres funktion i henhold til et rum og modtager et beskrivende navn. Tildelingen foretages med tildelingsfunktionen i det webbaserede System Access Point-betjeningsinterface. Vælg apparat Fig. 6: Tildele apparat» Vælg den ønskede anvendelse i linjen "Tilføj apparat" (Add device), og træk den til grundskitsen i arbejdsområdet med træk og slip. 26

27 Ibrugtagning Fig. 7: Tildeling (placement) - Der åbnes automatisk et popop-vindue med en liste over alle apparater, der passer til den valgte anvendelse. Identifikation af det ønskede apparat kan nu foretages. 27

28 Ibrugtagning Identifikation med serienummer Fig. 8: Identifikation med serienummer» Sammenlign det 3-cifrede kortnummer på ID-mærkaten på dit apparat med numrene i listen, og identificer således det ønskede apparat og evt. den ønskede kanal. Identifikation ved tryk på "Ident-knappen"» Tryk på Ident-knappen på det apparat, som du ønsker at tilføje. - Det ønskede apparat bliver automatisk vist.» Vælg den ønskede kanal. 28

29 Ibrugtagning Angiv navn Fig. 9: Angiv navn» Indtast et letforståeligt navn, der senere skal vises under anvendelsen (f.eks. "Lyskontakt dagligstue" (Switch light livingroom)).» Tryk på fluebenet nederst til højre for at anvende din indtastning. Oplysning Apparatindstillingerne kan tilpasses via det webbaserede System Access Point-betjeningsinterface. På forprogrammerede apparater kan forudindstillingerne ændres. På den måde kan kanalvalget påvirkes. Disse indstillinger kan imidlertid kun foretages med en installatøradgang (se online-guiden i "System Access Point"). Parameterindstillinger forbliver som beskrevet ovenfor. 29

30 Ibrugtagning 7.2 Indstillingsmuligheder pr. kanal For hver kanal kan der foretages generelle indstillinger og parameterindstillinger. Indstillingerne foretages med tildelingsfunktionen i det webbaserede System Access Point-betjeningsinterface. Vælg apparat Fig. 10: Vælg apparat» Vælg apparatsymbolet i grundskitsen på arbejdsvisningen. - Alle indstillingsmuligheder for den pågældende kanal vises i listevisningen. For vipper (sensorer) skal den tilhørende vippe vælges. Følgende indstillinger er til rådighed. 30

31 Ibrugtagning Indstillinger binærindgange [1] Ændring af navnet [2] Sletning af kanalen med papirkurvsymbolet [3] Omskiftning af den tilsluttede aktuator med knappen [4] Valg af funktion (se afsnit 4.3) [5] Valg af kontakttype for omskifteren (En åbner er slukket i hviletilstand, en lukker er åbnet) [6] Valg af sensortype (knap, afbryder). Denne indstilling er kun tilgængelig for funktionen "Betjeningselement". Fig. 11: Indstillinger for sensorens/omskifteraktuatorens binærindgange Indstillinger omskifterkanaler [1] Ændring af navnet [2] Sletning af kanalen med papirkurvsymbolet [3] Omskiftning af aktuatoren med knappen [4] Valg af et andet symbol [5] Indstilling af efterløbstid i sekunder Med knapperne -/+ kan det bestemmes, hvor længe f.eks. lyset forbliver tændt, efter at aktuatoren via binærindgangen har modtaget en slukkeordre. Denne parameter er kun relevant for funktionen "Opgangslyssensor" [6] Adfærd ved fejl: Valg af, hvordan apparatet skal reagere i tilfælde af fejl. Fig. 12: Indstillinger for sensorens/omskifteraktuatorens omskifterkanaler 31

32 Ibrugtagning Indstillinger for binærindgange forbundet med scener [1] Ændring af navnet [2] Sletning af kanalen med papirkurvsymbolet [3] Åbning af den forbundne scene [4] Vag af kontakttype (bryder eller slutter) [5] Aktivering eller deaktivering af scenelagringsfunktionen ved lang sluttet (slutter) eller brudt kontakt (bryder). Fig. 13: Indstillinger for binærindgange forbundet med scener 32

33 Ibrugtagning 7.3 Foretag forbindelser De binærindgange, der er oprettet med tildelingsfunktionen, kan nu forbindes med et andet apparat, f.eks. en omskifteraktuator eller omskifterkanaler på det primære apparat. På den måde er det muligt at skabe enkle TÆND/SLUKomskiftninger eller korrespondanceomskiftninger. Forbindelsen foregår via forbindelsesfunktionen i det webbaserede System Access Point-betjeningsinterface. Eksempel: Forbindelse af binærindgange med omskifterudgange Fig. 14: Forbinde binærindgang og aktuator» For at forbinde en binærindgang med en omskifterkanal klikker du først på den ønskede binærindgang og derefter på den ønskede omskifterkanal. - En blå forbindelseslinje viser sig mellem de to apparater og viser forbindelsen.» For at forbinde binærindgangen med yderligere en omskifterkanal klikker du igen på binærindgangen og derefter på den omskifterkanal, der skal forbindes. - Når forbindelsen er oprettet, kan den knap eller sensor, der er tilsluttet binærindgangen, betjenes direkte på stedet. Oplysning Forbindelserne kan til enhver tid ændres manuelt. 33

34 Ibrugtagning 7.4 Lysscener og lysgrupper En lysscene (Light scene) betyder at hente en forudindstillet lyssituation (f.eks. forudindstillede dæmpningsværdier) ved at trykke på én knap. Ved en lysgruppe (Light group) bliver en gruppe af lys tændt samtidigt ved tryk på én knap. Denne funktion erstatter f.eks. korrespondance- eller krydsningsafbrydere i den konventionelle elinstallation. Lysscener og lysgrupper kan konfigureres i menuen "Forbindelse" (Link) i hovedmenuen i System Access Point. Her kan den pågældende funktion "Lysscene" (Light scene) eller "Lysgruppe" (Light group) tilføjes og forbindes med den tilhørende binærindgang (som er tilsluttet en knap til hentning af f.eks. lysscener) og tilhørende omskifterkanaler (som er tilsluttet de lamper, der er i brug i lysscenen). I listevisningen (se fig. 15) kan lysscenen konfigureres ved at klikke på de forskellige lamper og derefter lagres. Lysscener aktiveres generelt med et kort tryk på en vippe til en enkeltknap. Et længere tryk (5 s) lagrer den aktuelle lyssituation og overskriver lysscenen. Hvis der anvendes dobbeltknapper, skal kanalerne ikke kobles. Begge de to vipper kan benyttes til at hente hver sin lysscene. Fig. 15: Konfiguration af lysscener og lysgrupper 34

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM

Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Installationsvejledning - Kort vejledning SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM Egetforbrugsoptimering med SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H og SUNNY HOME MANAGER FSS-IS-da-40 Version 4.0 DANSK Juridiske bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere