Teknisk vejledning Binærindgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk vejledning Binærindgang"

Transkript

1 2CDC D Teknisk vejledning Binærindgang Binærindgang BI-F (6241/2.0U) BI-F (6241/4.0U) BI-M (6241/4.0)

2 Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed Anvendte symboler Bestemmelsesmæssig brug Ikke-bestemmelsesmæssig brug Målgruppe / personalets kvalifikationer Erstatningsansvar og garanti 5 3 Miljø 6 4 Produktbeskrivelse Leveringsomfang Typeoversigt Funktionsoversigt Funktionsbeskrivelse Apparatoversigt Binærindgang 2-dbl. BI-F Apparatoversigt Binærindgang 4-dbl. BI-F Apparatoversigt Binærindgang 4-dbl. BI-M Tekniske data Oversigt BI-F og BI-F Oversigt BI-M Dimensioner Tilslutningsbillede 20 6 Montering Sikkerhedsanvisninger for montering Indbygning/montering Elektrisk tilslutning Afmontering 25 7 Ibrugtagning Tildeling af apparater og kanalfastlæggelse Indstillingsmuligheder pr. kanal Foretag forbindelser Lysscener og lysgrupper 34 8 Opdateringsmuligheder 35 9 Vedligeholdelse Rengøring 36 2

3 Oplysninger om vejledningen 1 Oplysninger om vejledningen Læs hele denne håndbog omhyggeligt, og følg anvisningerne. På den måde undgår du person- og tingskader og sikrer pålidelig drift, og at apparatet får en lang levetid. Opbevar håndbogen på et sikkert sted. Hvis apparatet videregives, skal denne håndbog følge med. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål vedrørende apparatet, skal du kontakte ABB STOTZ-KONTAKT GmbH eller besøge os på internettet på: 3

4 Sikkerhed 2 Sikkerhed Apparatet er konstrueret i henhold til de på fremstillingstidspunktet gældende tekniske regler og er driftssikkert.det er testet og forlod fabrikken i sikkerhedsteknisk fejlfri stand. Der foreligger alligevel restrisici. Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne for at undgå farer. ABB STOTZ-KONTAKT GmbH påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger. 2.1 Anvendte symboler Følgende symboler henviser til særlige farer ved håndtering af apparatet eller angiver nyttige oplysninger. Oplysning En henvisning angiver nyttige oplysninger eller henvisninger til videregående emner. Dette er ikke et signalord for en farlig situation. Eksempler Anvendelseseksempler, monteringseksempler, programmeringseksempler Vigtigt Denne sikkerhedshenvisning anvendes, når der er risiko for en driftsforstyrrelse uden risiko for skader eller kvæstelser. Advarsel Denne sikkerhedshenvisning anvendes, når der er risiko for en driftsforstyrrelse uden risiko for skader eller kvæstelser. Fare Denne sikkerhedshenvisning anvendes, når der er risiko for liv og lemmer ved en uhensigtsmæssig brug. Fare Denne sikkerhedshenvisning anvendes, når der er akut livsfare forbundet med en uhensigtsmæssig brug. 4

5 Sikkerhed 2.2 Bestemmelsesmæssig brug Apparatet må kun anvendes i overensstemmelse med de specificerede tekniske data. Binærindgangene fungerer som grænseflade til betjening af med konventionelle knapper eller til tilslutning af signalkontakter. Varianten BI-F og BI-F er beregnet til forsænket montering. Varianten BI-M er et DIN-modul til indbygning i fordeleren. Den integrerede buskobler muliggør tilslutning til Oplysning Apparatet må kun installeres i forsænkede dåser i indendørs tørre rum. I den forbindelse skal der tages hensyn til de gældende forskrifter. 2.3 Ikke-bestemmelsesmæssig brug Risici kan opstå ved apparatet, hvis ikke det anvendes bestemmelsesmæssigt. Enhver brug, der går ud over den bestemmelsesmæssige brug, gælder som ikkebestemmelsesmæssig brug. Producenten bærer intet erstatningsansvar for skader, der opstår heraf. Apparatet må aldrig benyttes udendørs eller i vådrum. Ingen genstande må stikkes igennem apparatets åbninger. Kun de eksisterende tilslutningsmuligheder må i overensstemmelse med de tekniske data benyttes. Apparatet rummer en integreret buskobler. Anvendelse af en ekstra buskobler er derfor ikke tilladt. 2.4 Målgruppe / personalets kvalifikationer Installation, ibrugtagning og vedligeholdelse af apparatet må kun foretages af dertil uddannede elektrikere med relevante kvalifikationer. Elektrikeren skal have læst og forstået håndbogen og skal følge anvisningerne. Brugeren skal principielt følge de gældende nationale forskrifter vedrørende installation, funktionskontrol, reparation og vedligeholdelse af elektriske produkter. 2.5 Erstatningsansvar og garanti En ikke-bestemmelsesmæssig brug, manglende overholdelse af denne vejlednings anvisninger, brugen af utilstrækkeligt kvalificeret personale samt egenhændige ændringer udelukker ethvert erstatningsansvar for skader, der opstår som følge heraf. Garantien fra producenten ophører. 5

6 Miljø 3 Miljø Indpakningsmateriale og elektrisk udstyr eller deres komponenter skal altid bortskaffes via de hertil autoriserede indsamlingssteder eller renovationsfirmaer. Produkterne svarer til de lovmæssige krav, især loven om elektrisk og elektronisk udstyr og REACH-forordningen. (EU-direktiv 2006/95/EC, 2004/108/EC og 2011/65/EC RoHS) (EU REACH-forordning og lov til gennemførelse af forordningen (EF) nr.1907/2006) 6

7 Produktbeskrivelse 4 Produktbeskrivelse Med disse apparater er der tale om binærindgange til den decentrale forsænkede montering og montering på DIN-skinne. Apparaterne råder over to hhv. fire kanaler og fungerer som grænseflade til en komfortabel betjening af med konventionelle knapper eller til læsning af tekniske binærsignaler. Fordele:» To hhv. fire binærindgange i et apparat» Understøtter potentialefrie kontakter eller 230 V~ Oplysning Grundlæggende informationer om systemintegrationen finder du i systemvejledningen. Denne kan du downloade på 4.1 Leveringsomfang Leveringen indeholder binærindgangen inklusive busklemme til tilslutning til Apparaterne til forsænket montering (UP) indeholder tilmed kabelsættet til tilslutningen af f.eks. knapper. 7

8 Produktbeskrivelse 4.2 Typeoversigt Type Produktnavn Sensorkanaler Apparat BI-F Binærindgang UP, potentialefrie kontakter 2 BI-F Binærindgang UP, potentialefrie kontakter 4 BI-M Binærindgang REG, 230 V~ 4 Tab.1: Typeoversigt 8

9 Produktbeskrivelse 4.3 Funktionsoversigt Følgende tabel giver et overblik over apparatets mulige funktioner og anvendelser: Betjeningsinterfacets symbol Informationer Navn: Sensor (vippe) Betjeningselement til styring af Navn: Bevægelsessensor Sensor til bevægelses- og lysafhængig styring af Navn: Vindueskontakt Signalerer at vindue er åbent (Anvendelse: automatisk deaktivering af opvarmningen ved åbent vindue) Navn: Frostalarm Udløser en frostalarm (Anvendelse: automatisk indkøring af persiennerne hhv. rullejalousierne eller markiserne) Navn: Regnalarm Til detektion af en regnalarm (Anvendelse: automatisk indkøring af persiennerne hhv. rullejalousierne eller markiserne) Navn: Vindalarm Til detektion af en vindalarm (Anvendelse: automatisk indkøring af persiennerne hhv. rullejalousierne eller markiserne) Navn: Omskiftning opvarmning/køling Anvendes til omskiftning af opvarmning/køling ved opvarmnings-/kølingssystemer med to rør. Tab. 2: Funktionsoversigt 9

10 Produktbeskrivelse 4.4 Funktionsbeskrivelse Vippe Funktionen Vippe anvendes, hvis knapperne tilsluttes binærindgangen. Alt efter, om en enkelt- eller dobbeltknap anvendes, skal dette indstilles i "Apparatkonfigurationen" (Device configuration) i hovedmenuen i System Access Point. Her kan du vælge den pågældende binærindgang for så i feltet "Kanalvalg" (Channel selector) at vælge sammenkobling af to kanaler til tilslutningen af en dobbeltknap. Oplysning Kanaler kan kun kobles, såfremt disse ikke er henført til andre i menuen "Tildeling" (Placement) i System Access Point. Fig. 1: Kobling af to kanaler for tilslutning af en dobbeltknap 10

11 Produktbeskrivelse Tilkobling af (lys-)strømkredse Hvis funktionen Vippe anvendes i sammenhæng med en omskifteraktuator, f. eks. til tilslutning af en lampe, skal funktionen "Betjeningselement" vælges. Ved tilslutning af en dobbeltknap til binærindgangen BI-F tænder den vippe, der er tilsluttet til kanal A (binærindgang), den tildelte kanal i omskifteraktuatoren, og den vippe, der er tilsluttet kanal B (binærindgang), slukker den tildelte kanal i omskifteraktuatoren. Dette gælder analogt for kanalkoblingen A+B hhv. C+D for den firdobbelte binærindgang BI-F hhv. BI-M Tænding og lysjustering af lamper Hvis en enkelt- eller dobbeltknap, der er tilsluttet en binærindgang, anvendes sammen med en lysdæmper for at regulere lyset fra en lampe, så skal funktionen "Dæmpesensor" vælges til binærindgangen (jf. afsnit 7.2). Ved en enkeltknap sker der en opblænding- hhv. neddæmpning ved hjælp af skiftevis lange tryk på vippen af knappen. Ved korte tryk bliver den lampe, der skal lysjusteres, hhv. tændt og slukket. Ved en dobbeltknap fører lange tryk på de(n) vippe(r), der er tilsluttet kanal A (kobling af kanalerne A+B ved BI-F-2.0.1) hhv. kanalerne A og C (kobling A+B og C+D ved BI-F-4.0.) til en opblænding. Korte tryk fører til tænding af den lampe, der skal lysjusteres. Neddæmpning sker ved hjælp af langvarig trykken på de(n) vippe(r), der er tilsluttet kanal B (Bi-F-2.0.1) hhv. kanalerne B og D (ved BI-F hhv. BI-M-4.0.1). Korte tryk på disse vipper fører til slukning af den lampe, der skal dæmpes (jf. tidligere afsnit). Betjening af persienner Betjeningen af persienner kan ske via enkelt- hhv. dobbeltknapper. Koblingen af kanalerne skal i den forbindelse konfigureres som beskrevet i afsnit Ved brug af en enkeltknap betyder lange tryk på knappen, at der skiftevis sker en bevægelse opad og nedad af persiennen, rullejalousien eller markisen. Korte tryk fører under en kørebevægelse til et stop. Efter en afbrudt kørebevægelse fører fortløbende korte tryk på knappen til en omstilling af lamellerne til den modsatte retning af den retning, der indtil da blev kørt i. Ved brug af dobbeltknapper fører et længere tryk på den vippe, der er tilsluttet kanal A (kobling af kanalerne A+B ved BI-F-2.0.1) hhv. kanalerne A og C (kobling A+B og C+D ved BI-F hhv. BI-M-4.0.1) til en opadgående bevægelse af persiennen/persiennerne, mens korte tryk fører til stop og opadgående bevægelse af lamellerne. Nedadkørslen hhv. omstillingen af lamellerne til nedadgående retning sker analogt til de(n) vippe(r), der er tilsluttet kanal B (Bi-F-2.0.1) hhv. kanalerne B og D (ved BI-F hhv. BI-M-4.0.1). 11

12 Produktbeskrivelse Opgangsbelysning Hvis en knap tilsluttet en binærindgang anvendes til at tænde/slukke for et opgangslys, skal funktionen "Opgangslyssensor" vælges (jf. afsnit7.2). I konfigurationen af den tilhørende omskifteraktuator (hvortil lamperne er tilsluttet) kan "Efterløbstiden" konfigureres. Efterløbstiden angiver, hvor længe en kanal i en omskifteraktuator bliver i tilstanden TÆNDT efter tænding. Hvis opgangslyset allerede er tændt via et tryk på knappen, kan efterløbstiden forlænges (retrigges) ved nye tryk på knappen. Hvis flere omskifterkanaler skal styres med binærindgangen, skal binærindgangens pågældende kanaler (hvortil opgangsknapperne er tilsluttet) kobles til kanalerne i omskifteraktuatoren (hvortil opgangslamperne er tilsluttet). Hver kanal i omskifteraktuatoren kan indstilles til sin egen efterløbstid. Derved er et forvarsel inden slukning af lysgrupperne mulig, idet en del af lysgrupperne programmeres med kortere efterløbstid og dermed bliver slukket før tiden. Sensor tvangsstilling TIL/FRA Hvis flere binærindgange er forbundet med en kanal i en omskifteraktuator, kan denne kanal til at starte med betjenes af alle binærindgange. Efter kanalkonfiguration af en af de forbundne binærindgange med funktionen "Sensor tvangsstilling TIL/FRA" kan sensoren Tvangsstilling med tryk på vippen, der er tilsluttet denne kanal, aktiveres hhv. deaktiveres for omskifteraktuatorens kanal. Efter aktivering bliver betjening gennem alle andre apparater af den pågældende kanal i omskifteraktuatoren spærret. I parameterindstillingerne for binærindgangen kan tvangsprocessen konfigureres, og det kan bestemmes, om den pågældende kanal i omskifteraktuatoren skal være tændt (Tvangsstilling TIL) eller slukket (Tvangsstilling FRA). Tvangsstilling for persienne Denne funktion muliggør tvangsstyring af persienner via persienneaktuatoren. I parameterindstillingen af binærindgangen kan tvangsstyringen konfigureres. De(n) tilhørende persienne(r) (hhv. rullejalousier eller markiser) kan køres ind i den øverste slutposition (Tvangsstilling oppe) eller i den nederste slutposition (Tvangsstilling nede). 12

13 Produktbeskrivelse Fig. 2: Konfiguration af tvangsstillingen TIL/FRA 13

14 Produktbeskrivelse Bevægelsessensor Denne funktion skal vælges, hvis en bevægelsessensor er tilsluttet lysstyringen på binærindgangen. Hvis binærindgangen bliver forbundet med en omskifteraktuator, kan lysvarigheden for lamperne, der er tilsluttet omskifteraktuatoren, indstilles med parametret "Efterløbstid" i parameterindstillingen i menuen "Tildeling" (Placement) i System Access Point. Lysvarigheden forlænges automatisk på ny med efterløbstiden, hvis personer fortsat detekteres ved hjælp af bevægelsessensoren Vindueskontakt Funktionen Vindueskontakt skal vælges, hvis en vindueskontakt er tilsluttet binærindgangen. Hvis den tilhørende kanal i binærindgangen bliver forbundet med termostaten, så veksler termostaten ved identifikation af et åbent vindue til modus "Frostbeskyttelse" og reducerer den indstillede temperatur i det pågældende rum med 7 K for at undgå unødigt energitab Frost-, regn- og vindalarm Denne funktion skal vælges ved tilslutning af de pågældende sensorer for at beskytte persienner eller rullejalousier mod beskadigelse. Den i overensstemmelse med denne funktion konfigurerede kanal i binærindgangen skal kobles med en eller flere kanaler i en persienneaktuator (persienne hhv. rullejalousier eller markiser). Ved frostalarm bliver den pågældende kanal i persienneaktuatoren spærret, sådan at yderligere drift ikke længere er mulig. Ved regn- hhv. vindalarm bliver persiennen kørt ind i den øverste slutposition, og efterfølgende bliver den tilhørende kanal i persienneaktuatoren spærret. Betjening af persiennen via andre eller persienneomskiftere er dermed ikke længere mulig Omskiftning opvarmning/køling Denne funktion skal vælges, hvis der manuelt skal skiftes mellem driftstyperne opvarmning og køling via en tilsluttet omskifter. Hvis det tilhørende opvarmnings- /kølingssystem har en passende binærudgang til opvarmning/køling, kan denne tilsluttes binærindgangen. 14

15 Produktbeskrivelse 4.5 Apparatoversigt Binærindgang 2-dbl. BI-F Fig. 3: Apparatoversigt Binærindgang 2-dbl. UP [1] Apparatidentifikation under ibrugtagningen [2] Identifikations-LED [3] Bustilslutningsklemme [4] Indgange, 4 ledninger 4.6 Apparatoversigt Binærindgang 4-dbl. BI-F Fig. 4: Apparatoversigt Binærindgang 4-dbl. UP [1] Apparatidentifikation under ibrugtagningen [2] Identifikations-LED [3] Bustilslutningsklemme [4] Indgange, 6 ledninger 15

16 Produktbeskrivelse 4.7 Apparatoversigt Binærindgang 4-dbl. BI-M Fig. 5: Apparatoversigt Binærindgang 4-dbl. REG [1] Apparatidentifikation under ibrugtagningen [2] Identifikations-LED [3] Bustilslutningsklemme [4] Tilslutningsklemme 16

17 Tekniske data 5 Tekniske data 5.1 Oversigt BI-F og BI-F Parameter Strømforsyning Bus-brugere Tilslutning Ledningstype Værdi 24 V DC (sker via bus) 1 (12 ma) Bustilslutningsklemme: 0,4 0,8 mm J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm Antal BI-F Indgange Antal BI-F Styrespænding 20 V DC (pulserende) Indgangsstrøm 0,5 ma Drift -5 C +45 C Omgivende temperatur Omgivelsesbetingelser Kapslingsklasse Kapslingsklasse Montering Lagring -25 C +55 C Transport -25 C +70 C Maks. luftfugtighed 93 %, ingen kondens tilladt IP 20 (EN ) i monteret tilstand III i installationsdåse Ø 60 mm Design Apparat til forsænket montering (UP) Kabinet, farve Dimensioner 39 x 40 x 12 mm (b x h x d) Plastik, basaltgrå (RAL 7012) Vægt CE-tegn Tab. 3: Tekniske data BI-F-2.01 og BI-F ,04 kg ifølge EMC- og lavspændingsdirektiver 17

18 Tekniske data 5.2 Oversigt BI-M Parameter Strømforsyning Bus-brugere Tilslutning Ledningstype Værdi V DC (sker via bus) 1 (5 ma) Bustilslutningsklemme: 0,4 0,8 mm J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm Indgange Tilslutningsklemmer Antal Tilladt spændingsområde Un AC/DC indgangsstrøm In Signalniveau for 0-signal Signalniveau for 1-signal Tilladt ledningslængde Skrueklemme Tilspændingsmoment 4 uafhængige V AC/DC maksimalt 1mA 0 2 V AC/DC V AC/DC maks. 100 m ved 1,5 mm² 0,2 2,5 mm² fintrådet 0,2 4,0 mm² enkelttrådet Maks. 0,6 Nm Drift -5 C +45 C Omgivende temperatur Lagring -25 C +55 C Omgivelsesbetingelser Transport -25 C +70 C Maks. luftfugtighed 93 %, ingen kondens tilladt Kapslingsklasse IP20 ifølge DIN EN Kapslingsklasse II ifølge DIN EN Isolationsklasse Overspændingskategori III ifølge DIN EN Forureningsgrad 2 ifølge DIN EN Montering på DIN-skinne 35 mm ifølge DIN EN Monteringsposition en hvilken som helst DIN-modul (REG) Monteringsbredde Design Monteringsdybde Kabinet, farve Dimensioner 36 x 90 x 64,5 mm (b x h x d) Vægt 0,1 kg modulært installationsudstyr, Pro M 2 moduler à 18 mm 64,5 mm Plastik, basaltgrå (RAL 7012) CE-tegn Tab. 4: Tekniske data BI-M ifølge EMC- og lavspændingsdirektiver 18

19 Tekniske data 5.3 Dimensioner Oplysning Alle målangivelser i mm. Binærindgang BI-F Fig. 6: Dimensioner BI-F Binærindgang BI-F Fig. 7: Dimensioner BI-F BI-M Fig. 8: Dimensioner BI-M

20 Tekniske data 5.4 Tilslutningsbillede Binærindgang BI-F sort grå brun rød Fig. 9: Elektrisk tilslutning BI-F Binærindgang BI-F sort grå brun rød orange gul Fig. 10: Elektrisk tilslutning BI-F

21 Tekniske data Binærindgang BI-M Fig. 11: Elektrisk tilslutning BI-M

22 Montering 6 Montering 6.1 Sikkerhedsanvisninger for montering Fare Livsfare på grund af elektrisk spænding Ved direkte eller indirekte kontakt med strømførende dele er der risiko for farlig strøm gennem kroppen. Konsekvenserne er elektrisk stød, forbrændinger eller dødsfald. Forkert udført arbejde på elektriske anlæg medfører livsfare for en selv og brugeren. Der kan endvidere opstå brand og alvorlige tingskader.» Overhold de gældende standarder.» Anvend som minimum de "fem sikkerhedsregler" (DIN VDE 0105, EN ): 1. Afbrydelse 2. Sikring mod tilkobling 3. Kontrol af spændingsfrihed 4. Jordforbindelse og kortslutning 5. Tildækning eller afskærmning af spændingsførende dele i nærheden» Installér kun apparaterne, hvis du har den nødvendige elektrotekniske kunnen og erfaring (se kapitel 2.4).» Anvend egnet personligt beskyttelsesudstyr.» Anvend kun egnet værktøj og egnede måleinstrumenter.» Kontrollér typen af forsyningsnet (TN-system, IT-system, TT-system) for at sikre de medfølgende tilslutningsbetingelser (klassisk nulforbindelse, beskyttelsesjord, påkrævede forsigtighedsforanstaltninger osv.). 22

23 Montering Fare Livsfare på grund af kortslutning Livsfare på grund af elektrisk spænding på 230 V ved kortslutning til lavspændingsledningen.» Ved monteringen skal du være opmærksom på en rumlig adskillelse (> 10 mm) af SELV-kredsløbene fra andre kredsløb.» Ved monteringen skal du være opmærksom på en rumlig adskillelse mellem SELV-kredsløbene og andre kredsløb. Ellers kan der opstå kortslutninger.» Hvis minimumafstanden underskrides, skal du f.eks. bruge elektroniske stikdåser eller isolerende bøsninger.» Sørg for, at polariteten er rigtig. 23

24 Montering 6.2 Indbygning/montering BI-F og BI-F Monteringen sker forsænket i en installationsdåse Ø 60 mm, f.eks. bag knappen. BI-M Apparatet er et DIN-modul til montering i fordelere til hurtig fastgørelse på 35-mm-DIN-skinner ifølge DIN EN For begge varianter gælder det: Apparatet kan monteres i enhver monteringsposition. Klæbeetiketten tages af og klæbes ind på listen (se systemhåndbogen System Access Point). Korer, som ikke skal bruges, skal isoleres. Forbindelsen til bussen sker via den medfølgende bustilslutningsklemme. Apparatet er klart til brug, når busspændingen er etableret. Klemmebetegnelserne sidder på kabinettet. Det skal sikres, at apparatet er tilgængeligt til drift, kontrol, eftersyn, vedligeholdelse og reparation (iht. DIN VED ). 24

25 Montering 6.3 Elektrisk tilslutning BI-F og BI-F-4.0.1» Forbindelsen til buslinjen sker via den medfølgende bustilslutningsklemme.» Tilslutning af ind-/udgangene sker i henhold til tilslutningsskemaet med seks ca. 30 cm lange tilslutningsledninger med stik.» Tilslutningsledningerne må forlænges med op til maks. 10 m. - Apparatet er klart til brug, når busspændingen er etableret. BI-M-4.0.1» Den elektriske tilslutning sker med skrueklemmer. Forbindelsen til bussen sker via den medfølgende bustilslutningsklemme. Klemmebetegnelsen findes på kabinettet.» For at sikre, at glimlamper i belyste afbryder- eller knapindsatser fungerer korrekt og giver tilstrækkelig belysning, er det tvingende nødvendigt at anvende afbryder- eller knapindsatser med N-klemme. - Apparatet er klart til brug, når busspændingen er etableret. For begge varianter gælder det: Montering og ibrugtagning må kun udføres af elektrikere. Ved planlægningen og indretningen af elektriske anlæg og af sikkerhedstekniske anlæg til detektering af indbrud og brand skal de normer, direktiver, forskrifter og bestemmelser, der gælder i det pågældende land, overholdes.» Beskyt apparatet mod fugt, snavs og beskadigelser under transport, opbevaring og under driften!» Apparatet må kun anvendes i overensstemmelse med de specificerede tekniske data!» Apparatet må kun anvendes i det lukkede kabinet (fordeleren)!» Inden monteringsarbejde skal apparatet slukkes. Fare Livsfare For at undgå farlig berøringsspænding via feedback fra forskellige yderledere skal en slukning på alle poler foretages ved udvidelse eller ændring af den elektriske tilslutning. 6.4 Afmontering Afmonteringen sker i omvendt rækkefølge. 25

26 Ibrugtagning 7 Ibrugtagning Ibrugtagningen sker via det webbaserede System Access Point-interface. System Access Point etablerer forbindelse mellem og smartphone, tablet eller pc. Derigennem bliver deltagerne identificeret og programmeret under idrifttagningen. Apparater, der fysisk er sluttet til registreres automatisk i System Access Point. De sender oplysninger om deres type og understøttede funktioner (se Tab. 2: Funktionsoversigt, Kapitel 4.3). Ved første idrifttagning bliver alle apparater forsynet med generiske navne (f.eks. Omskifter1, ). Brugeren skal ændre disse navne til sigende, anlægsspecifikke navne (eksempel: "Lys dagligstue" (Light livingroom) for en aktuator i dagligstuen). Apparaterne skal konfigureres til at udføre yderligere funktioner. I de følgende kapitler bliver ibrugtagning af binærindgangene beskrevet. Heri er der gået ud fra, at de grundlæggende ibrugtagningstrin for hele systemet allerede er foretaget. Der forudsættes generelt kendskab til System Access Pointets webbaserede ibrugtagningssoftware. Oplysning Generelle oplysninger om ibrugtagning og parameterindstilling forefindes i systemvejledningen og i online-guiden i "System Access Point" (www.abb.com/freeathome). 26

27 Ibrugtagning 7.1 Tildeling af apparater og kanalfastlæggelse Apparaterne, der er sluttet til systemet, skal identificeres, dvs. at de tildeles deres funktion i henhold til et rum og modtager et beskrivende navn. Tildelingen foretages med tilknytningsfunktionen i det webbaserede System Access Point-betjeningsinterface. Vælg apparat Fig. 12: Tildele apparat» Vælg den ønskede anvendelse i linjen "Tilføj apparat" (Add device), og træk den til grundskitsen i arbejdsområdet med træk og slip. 27

28 Ibrugtagning Fig. 13: Tildeling (placement) - Der åbnes automatisk et popop-vindue med en liste over alle apparater, der passer til den valgte anvendelse. Identifikation af det ønskede apparat kan nu foretages. 28

29 Ibrugtagning Identifikation med serienummer Fig. 14: Identifikation med serienummer» Sammenlign det 3-cifrede kortnummer på ID-mærkaten på dit apparat med numrene i listen, og identificer således det ønskede apparat og evt. den ønskede kanal. Identifikation ved tryk på Ident-knappen» Tryk på Ident-knappen på det apparat, som du ønsker at tilføje. - Det ønskede apparat bliver automatisk vist.» Vælg den ønskede kanal. 29

30 Ibrugtagning Angiv navn Fig. 15: Angiv navn» Indtast et letforståeligt navn, der senere skal vises under anvendelsen (f.eks. "Lyskontakt dagligstue" (Switch light livingroom)).» Tryk på fluebenet nederst til højre for at anvende din indtastning. Oplysning Apparatindstillingerne kan tilpasses via det webbaserede System Access Point-betjeningsinterface. På forprogrammerede apparater kan forudindstillingerne ændres. På den måde kan kanalvalget påvirkes. Disse indstillinger kan imidlertid kun foretages med en installatøradgang (se online-guiden i "System Access Point"). Parameterindstillinger forbliver som beskrevet ovenfor. 30

31 Ibrugtagning 7.2 Indstillingsmuligheder pr. kanal For hver kanal kan der foretages generelle indstillinger og parameterindstillinger. Indstillingerne foretages med tilknytningsfunktionen i det webbaserede System Access Point-betjeningsinterface. Vælg apparat Fig. 16: Vælg apparat» Vælg apparatsymbolet i grundskitsen på arbejdsvisningen. - Alle indstillingsmuligheder for den pågældende kanal vises i listevisningen. For vipper (sensorer) skal den tilhørende vippe vælges. Følgende indstillinger er til rådighed. 31

32 Ibrugtagning Indstillinger binærindgang [1] Ændring af navnet [2] Sletning af kanalen med "X" [3] Omskiftning af den tilsluttede aktuator med knappen [4] Valg af funktion (se afsnit 4.3) [5] Valg af kontakttype for omskifteren (En åbner er slukket i hviletilstand, en lukker er åbnet) Fig. 17: Indstillinger binærindgang 32

33 Ibrugtagning 7.3 Foretag forbindelser De binærindgange, der er oprettet med tildelingsfunktionen, kan nu forbindes med et andet apparat, f.eks. en omskifteraktuator. På den måde er det muligt at skabe enkle TÆND/SLUK-omskiftninger eller korrespondanceomskiftninger. Forbindelsen foregår via forbindelsesfunktionen i det webbaserede System Access Point-betjeningsinterface. Forbinde binærindgange Fig. 18: Forbinde binærindgang og aktuator» For at forbinde en binærindgang med en aktuator klikker du først på den ønskede binærindgang og derefter på aktuatoren. - En blå forbindelseslinje viser sig mellem de to apparater og viser forbindelsen.» For at forbinde binærindgangen med en yderligere aktuator klikker du igen på binærindgangen og derefter på det apparat, der skal forbindes. - Når forbindelsen er oprettet, kan den knap eller sensor, der er tilsluttet binærindgangen, betjenes direkte på stedet. Oplysning Forbindelserne kan til enhver tid ændres manuelt. 33

34 Ibrugtagning 7.4 Lysscener og lysgrupper En lysscene (Light scene) betyder at hente en forudindstillet lyssituation (f.eks. forudindstillede dæmpningsværdier) ved at trykke på én knap. Ved en lysgruppe (Light group) bliver en gruppe af lys tændt samtidigt ved tryk på én knap. Denne funktion erstatter f.eks. korrespondance- eller krydsningsafbrydere i den konventionelle elinstallation. Lysscener og lysgrupper kan konfigureres i menuen "Forbindelse" i hovedmenuen i System Access Point. Her kan den pågældende funktion "Lysscene" (Light scene) eller "Lysgruppe" (Light group) tilføjes og forbindes med den tilhørende kanal i en binærsensor (som en knap er tilsluttet til hentning af f.eks. lysscener) og tilhørende kanaler i omskifteraktuatoren (som er tilsluttet de lamper, der er i brug i lysscenen). I listevisningen (se Fig. 19) kan lysscenen konfigureres og gemmes ved klik på de tilhørende lys. Lysscener bliver generelt hentet ved kort tryk på vippen af en enkeltknap. Et længere tryk (5 s) betyder, at den aktuelle lyssituation gemmes, og lysscenen overskrives. Hvis dobbeltknapper anvendes, skal kanalerne ikke forbindes. Begge de to vipper kan benyttes til at hente en lysscene. Fig. 19: Konfiguration af lysscener og lysgrupper 34

35 Opdateringsmuligheder 8 Opdateringsmuligheder Firmware-opdatering sker via det webbaserede System Access Pointbetjeningsinterface. Besøg til det formål 35

36 Vedligeholdelse 9 Vedligeholdelse Apparatet er vedligeholdelsesfrit. Ved skader (f.eks. under transport og opbevaring) er det ikke tilladt at foretage nogen reparationer. Garantien bortfalder, hvis apparatet åbnes! Det skal sikres, at apparatet er tilgængeligt til drift, kontrol, eftersyn, vedligeholdelse og reparation (iht. DIN VED ). 9.1 Rengøring Snavsede apparater kan rengøres med en tør klud. Hvis det ikke er nok, kan der anvendes en klud, der er fugtet let med sæbevand. Der må under ingen omstændigheder anvendes ætsende midler eller opløsningsmiddel. 36

37 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Eppelheimer Straße Heidelberg, Tyskland Telefon: Yderligere informationer og kontaktpersoner: Oplysning: Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer af produkterne samt ændringer i indholdet af dette dokument uden varsel. Ved bestillinger er den til enhver tid aftalte beskaffenhed afgørende. ABB AG påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i dette dokument. Alle rettigheder til dette dokument og de indeholdte objekter og figurer forbeholdes. Mangfoldiggørelse, videregivelse til tredjepart eller anvendelse af indholdet også i uddrag er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra ABB AG. 2CDC D Copyright 2014 ABB Alle rettigheder forbeholdes

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Teknisk vejledning Strømforsyning

Teknisk vejledning Strømforsyning 2CDC 550 001 D3301 06.2014 Teknisk vejledning Strømforsyning Strømforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Teknisk vejledning Sensorenhed enk.; dbl.

Teknisk vejledning Sensorenhed enk.; dbl. 1273-1-8561 02.07.2014 Teknisk vejledning Sensorenhed enk.; dbl. Enk. (SU-F-1.0.1) Dbl. (SU-F-2.0.1) ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning Indhold

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning. Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Montage- und Bedienungsanleitung DA Smart connections. Monterings- og betjeningsvejledning Vekselstrømsomformer PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. IMPRESSUM KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere