De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet"

Transkript

1 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002

2 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten 8 4. Elektroniske aftaler Betaling Kundeservice Personoplysninger Markedsføring rettet mod børn og unge Ansvar for indholdet på hjemmesiden Sikkerhed på hjemmesiden 17 Bilag Links til de nordiske forbrugerombudsmænds hjemmesider med information om bl.a. national lovgivning og retningslinjer...18

3 3/18 Indledning De nordiske forbrugerombudsmænd er blevet enige om et standpunkt til handel og markedsføring på internettet. Standpunktet bør, hvor det er muligt, også anvendes på tilsvarende kommunikationssystemer, såsom mobilkommunikation. I dette standpunkt har forbrugerombudsmændene sammenfattet nogle vigtige regler, som bør følges af erhvervsdrivende i transaktioner med forbrugere, for at opfylde det fælles krav om god markedsføringsskik. Standpunktet genspejler den specifikke lovgivning og praksis, der er udviklet for e-handel, og giver på nogle områder udtryk for, hvad der bør gælde som god markedsføringsskik. Anvendelsen af bør og skal skifter i standpunktet. Skal anvendes, hvis kravet fremgår af lovgivningen i alle de nordiske lande, og bør anvendes, hvis det er udtryk for ombudsmændenes mening. Standpunktet er ikke udtømmende i spørgsmålet om hvilke regler, der gælder for e- handel og tilsvarende kommunikationssystemer. I den nationale lovgivning findes der specifikke informationskrav, f.eks. forbrugeraftaleloven og e-handelsloven. Der findes også generelle regler om markedsføring og urimelige aftalevilkår. For at få et komplet billede af reglerne på området henvises der til den nationale lovgivning. Se også bilaget til standpunktet, som indeholder links til de nordiske forbrugerombudsmænds hjemmesider med information om bl.a. national lovgivning og retningslinjer. Ved markedsføring over grænserne må der tages hensyn til de regler, der gælder i modtagerlandet. Der findes også internationale retningslinjer for god skik på internettet. Her kan specielt nævnes OECD s retningslinjer for forbrugerbeskyttelse ved e-handel (www.oecd.org) og ICC s retningslinjer for internetreklame (www.iccwbo.org). Inden for EU findes der en række direktiver, som regulerer områder, der er omfattet af dette standpunkt. De fleste direktiver er, som nævnt ovenfor, indarbejdet i national lovgivning. Informationsteknologien er et meget dynamisk område, og ny lovgivning og praksis udvikles kontinuerligt. Det kan derfor blive nødvendigt at supplere dette standpunkt. Dokumentet erstatter de nordiske forbrugerombudsmænds fælles holdning til handel og markedsføring på internettet og i tilsvarende kommunikationssystemer, der blev vedtaget i december De nordiske forbrugerombudsmænd Oktober 2002

4 4/18 1. Generelt Det fælles standpunkt omfatter handel og markedsføring over internettet på det nordiske marked. I lignende kommunikationssystemer gælder standpunktet i tillempet form. Forbrugerbeskyttelsen ved elektronisk handel må ikke ligge på et lavere niveau end beskyttelsen inden for andre former for handel. Markedsføring og aftalevilkår skal udformes på en effektiv og overskuelig måde, og mediets muligheder skal udnyttes fuldt ud for at gøre det lettere for forbrugerne at få fat i vigtige informationer. De forbrugerbeskyttende regler, der generelt er gældende, herunder gældende lovgivning om aftalevilkår, køb, serviceydelser, markedsføring, prisinformation, fjernsalg, personoplysninger m.m., finder også anvendelse på e-handel og markedsføring på internettet. Forbrugeren bør have ret til en lige så høj beskyttelse ved grænseoverskridende køb inden for EU som ved nationale transaktioner. En erhvervsdrivende, der markedsfører produkter over grænserne inden for EU, skal i første omgang følge lovgivningen i sit etableringsland ifølge e-handelsdirektivet (2000/31/EF). De nordiske forbrugerombudsmænd kan gribe ind mod markedsføring på internettet fra andre lande inden for EU, hvis det er nødvendigt for at beskytte forbrugerne, hvis deres interesser i modsat fald risikerer at blive alvorligt truet, og foranstaltningen står i et rimeligt forhold til forbrugernes beskyttelsesinteresser. Indgriben mod markedsføring, der kommer fra lande uden for EU, kan altid ske, hvis markedsføringen retter sig mod forbrugere i ét eller flere nordiske lande. De nordiske landes nationale lovgivning kan anvendes med de undtagelser, der er angivet ovenfor såfremt markedsføringen kan anses som rettet mod dette marked. For at afgøre om markedsføringen er rettet mod et vist marked, laves en helhedsbedømmelse, hvor navnlig følgende faktorer kan indgå: Hvilke sprog, valutaer eller andre nationale kendetegn, der anvendes. I hvilket omfang virksomheden eller den aktuelle ydelse i øvrigt markedsføres på det pågældende marked. Hvorvidt der er en sammenhæng mellem markedsføringen på internettet og andre markedsføringsaktiviteter på det pågældende marked. Hvorvidt den erhvervsdrivende accepterer at indgå aftaler med forbrugere hjemmehørende i det pågældende nordiske land. De nordiske forbrugerombudsmænd har lavet en samarbejdsaftale, der indebærer, at de samarbejder og assisterer hinanden for at stoppe markedsføringsretlige overtrædelser i det land, hvor den erhvervsdrivende er etableret, i tilfælde hvor markedsføringen har virkning i et andet nordisk land. Samarbejdet sker inden for rammerne af EU-direktivet (98/27/EF) om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser. De nordiske forbrugerombudsmænd har søgsmålskompetence ifølge direktivet i et andet EU-land. Forbrugerombudsmændene kan gribe ind over for overtrædelser af god markedsføringsskik ved bl.a. at nedlægge forskellige former for forbud.

5 5/18 2. Markedsføringsformer og -metoder Reklameidentifikation Al markedsføring skal udformes og præsenteres på en sådan måde, at den tydelig fremstår som markedsføring. Se nærmere om dette under punkt 8 Markedsføring rettet mod børn og unge. Integrering af markedsføring i standard softwareopsætning eller markedsføring udformet på en måde, der udgiver sig for at være en del af standard softwareopsætning, vil kunne blive ramt af dette punkt. Eksempler på dette er at benytte dialogbokse i markedsføringen (f.eks. et vindue som markerer indkomne meddelelser), eller ved at benytte lydsignaler, der varsler indkomne meddelelser, men som kun er ment til at henlede opmærksomheden på markedsføring. Reklamens udformning og placering Reklamen må ikke være af en sådan art, at den i væsentlig grad medfører en begrænsning i brugen af internettet for en ikke ubetydelig gruppe forbrugere. Et moment i vurderingen af, om der foreligger en væsentlig begrænsning, kan være hvor meget datakapacitet, der kræves for at vise reklamen. Markedsføring på internettet medfører en øget belastning af brugernes internetforbindelse. Dette har særlig betydning for brugere med lav eller begrænset transmissionskapacitet. Hensynet til denne gruppe brugere bør tilgodeses ved udformningen af markedsføring på internettet. Hvad der skal regnes for lav eller begrænset transmissionskapacitet, bør vurderes ud fra det til enhver tid gældende marked for internetadgang. Markedsføring bør downloades efter anden sidevisning. Reklamen må ikke være urimeligt påtrængende. Hvorvidt reklamen er urimelig påtrængende, skal vurderes i forhold til form, indhold, brug af lyd billeder, animationer eller andre levende billeder og sammenhængen i øvrigt. Reklamen vil altid blive betragtet som urimeligt påtrængende, hvis den direkte påvirker igangværende arbejde på forbrugernes pc er, ændrer indstillinger o.l. a) Markedsføring, som ikke er en integreret del af en internetside, skal kunne fjernes enkelt, ved f.eks. luk. Dominerende annoncer, som f.eks. helsideannoncer, skal desuden forsvinde af sig selv efter en kort periode. b) Der bør sættes en grænse for antallet eksponeringer af reklamebudskaber, der henvender sig til den enkelte bruger. Antallet vil afhænge af det aktuelle markedsføringsformat, der benyttes. c) Der må ikke benyttes metoder, der fratager forbrugeren kontrol og/eller fastlåser forbrugeren til en bestemt hjemmeside. Eksempler på sådanne metoder er omdirigering af forbrugerne til andre hjemmesider end dem, de selv har opgivet som URL (uønsket omdirigering), og brug af metoder, der styrer forbrugerens surfing til eller fra bestemte internetsider. Udtryk, der er benyttet i denne forbindelse, er mousetrapping og pagejacking. Begrebet uønsket omdirigering kan tænkes at omfatte flere forskellige handlinger. Det er ikke ment at omfatte tilfælde med slåfejl, f.eks. hvis forbrugeren skriver forkert URL i adressefeltet, men alligevel bliver ført til den formodede ønskede adresse.

6 6/18 d) Markedsføring bør ikke afbryde redaktionelt stof eller andet indhold af informativ eller vejledende art på hjemmesiden. Hvis der i markedsføringen er lagt op til, at der kan søges inden for forskellige kategorier af sælgere/serviceudbydere, eller det på andre måder er lagt op til at forbrugerne skal kunne orientere sig på markedet, skal det klart fremgå, hvad der er kriterierne for resultatet af søgningen eller orienteringen. Eksempel: hvis en eller flere serviceudbydere har betalt for at blive vist eksklusivt, tidligt eller lignende (rangering) i en liste på grundlag af en søgning, bør det fremgå, at sådanne kriterier indgår i søgeresultatet, og at det således ikke er objektiv information, der vises. SMS, og lignende Ved udsendelse af markedsføring via o.l. skal afsenderen respektere de regler for uanmodet reklame, der gælder i det land, markedsføringshenvendelsen er rettet mod. De nordiske lande har forskellige regler. I Danmark, Finland og Norge kræves der et aktivt samtykke på forhånd, før den erhvervsdrivende kan udsende reklame via og lignende. I Sverige er det tilladt at sende reklame, medmindre personen tydeligt har modsat sig at modtage reklame via . Al markedsføring skal kunne identificeres som markedsføring på en klar og tydelig måde, lige så snart den er modtaget. Dette betyder, at det ikke bør være nødvendigt for modtageren at åbne en for at forstå, at det drejer sig om markedsføring. Hvor der kræves et forhåndssamtykke fra forbrugerens side før udsendelse af markedsføringsmateriale, skal accepten være frivillig, udtrykkelig og informeret, det vil sige: Samtykket bør være en aktiv handling fra forbrugerens side, således at forbrugeren ikke forpligtes ved passivitet, eksempelvis ved at en acceptrubrik er udfyldt på forhånd. Det må ikke stilles som betingelse for at indgå en aftale, at forbrugeren skal acceptere at modtage markedsføring. Det skal specificeres, hvilket medium der vil blive benyttet til at sende markedsføringen, hvor ofte markedsføringen bliver sendt, og i hvor lang en periode det sker. En omgåelse af kravet om samtykke kan være urimeligt, f.eks. hvis forbrugerne af den erhvervsdrivende opfordres til at videresende reklame, eller tippe andre forbrugere om den erhvervsdrivendes virksomhed, og den person, der sender videre, modtager en direkte godtgørelse i form af præmie, deltagelse i en konkurrence e.l. Enhver reklame bør indeholde en let forståelig vejledning om hvordan man på en let måde framelder sig fremtidige reklamer. Frameldingssystemet bør være indrettet således, at den der foretager en sådan framelding modtager en bekræftelse herpå. Mærkning af hjemmesider (trustmarks) For at forøge forbrugernes tillid til e-handel kan erhvervsdrivende f.eks. tilslutte sig en mærkningsordning (trustmark scheme). De krav, de erhvervsdrivende skal opfylde for at blive tilsluttet en mærkningsordning, bør ikke kun henvise til rettigheder,

7 7/18 som forbrugerne allerede er sikret ifølge gældende regler, men give forbrugerne en beskyttelse, der klart går ud over den lovbestemte beskyttelse. Mærkningsordningen bør indeholde en effektiv kontrol med, at reglerne overholdes. Denne kontrol bør bl.a. indebære, at der sker en kontinuerlig opfølgning på, at de tilsluttede erhvervsdrivende følger de krav, der stilles.

8 8/18 3. Oplysningspligten Al markedsføring rettet mod forbrugere skal udformes på en klar og forståelig måde og ikke være vildledende, således at forbrugeren er i stand til at vurdere den markedsførte ydelse og eventuelle tilbud. Det skal klart fremgå, hvem markedsføringen sker på vegne af, gennem information om den erhvervsdrivendes navn, geografiske adresse o.l. Kontaktinformation skal også fremgå andre steder end på startsiden, f.eks. gennem links. Tilbud om rabatter, præmier og gaver samt salgsfremmende konkurrencer eller spil, der ikke er lovstridige, skal kunne identificeres klart, og betingelserne for at opnå dem skal være nemt tilgængelige og præsenteres på en klar og tydelig måde. Det følger af hvert lands lovgivning, at en række oplysninger skal gives før, under og efter en aftale er indgået. Den erhvervsdrivende skal bl.a. give oplysninger om: Kontaktinformation og oplysninger om egen virksomhed, herunder serviceudbyderens navn, geografisk adresse og oplysninger, der gør det muligt hurtigt at komme i kontakt med og kommunikere med sælger/serviceudbyder ( adresse, telefonnummer, telefaxnummer o.l.) Produktets eller ydelsens vigtigste egenskaber Eventuelle indskrænkninger, begrænsninger eller betingelser i tilbuddet Alle omkostninger i forbindelse med købet. (De forskellige priselementer bør specificeres og summeres til en totalsum. Dette skal ske senest på bestillingssiden, normalt kaldet indkøbskurv e.l.) Tidsrummet, som tilbuddet eller prisen er gyldig i Alle væsentlige aftalevilkår (eksempler på sådan information kan være vilkår om leveringstid, betalingsvilkår, hvor lang tid aftalen gælder, hvis der er tale om en løbende ydelse, og lignende.) Information om, hvorvidt der er fortrydelsesret for den aktuelle aftale eller ej. (Der skal medtages et eget aftalevilkår, der giver nærmere oplysninger om indholdet i fortrydelsesretten, de aktuelle frister og eventuelle omkostninger forbundet med at benytte sig af fortrydelsesretten, foruden fremgangsmåden ved at benytte sig af fortrydelsesretten.) Hvilke sprog, aftaler kan indgås på Omkostninger forbundet med brugen, hvis de ikke følger normal takst for brug af internet Hvis der stilles bestemte krav til brugen af produktet eller ydelsen, og dette er oplysninger forbrugeren har grund til at forvente at få, skal der gives oplysninger om sådanne krav Oplysninger om eventuel eftersalgsservice og gældende garantivilkår Vilkår for opsigelse af aftalen, hvis den er tidsubegrænset eller af mere end et års varighed

9 9/18 4. Elektroniske aftaler Hvis det er muligt at indgå en elektronisk aftale, skal den erhvervsdrivende på en klar og forståelig måde give så megen information, at forbrugeren har mulighed for at vurdere både produktet og tilbuddet, inden aftalen indgås. En erhvervsdrivende er som hovedregel bundet af den information, der er givet forud for og i forbindelse med aftaleindgåelsen. Aftalefunktionen skal være klart adskilt fra andre funktioner. Den erhvervsdrivende skal sørge for, at forbrugeren gøres bekendt med alle aftalevilkår, inden aftalen indgås. Den tekniske løsning skal være sådan indrettet, at modtageren skal arbejde sig gennem aftalevilkårene for at komme videre i aftaleindgåelsen. Dette kan gøres ved, at forbrugeren skal passere og bekræfte en side med aftalevilkårene, inden aftaleindgåelsen bekræftes, eller eventuelt ved at vilkårene vises i fuld tekst på siden og forbrugeren bekræfter at have set disse ved at scrolle nedover siden og trykke på en knap for at bekræfte. Aftaleindgåelsen skal teknisk være tilrettelagt således, at modtageren kan finde og rette fejl samt afbryde handlen, inden aftalen indgås. Det antages, at bestemmelsen kan opfyldes ved at give forbrugeren en oversigt over, hvad der er bestilt, og hvilke oplysninger som er givet, før en endelig ordre sendes til serviceudbyderen. Aftaleindgåelsen må ikke være opbygget på en sådan måde, at forbrugeren skal afgive personoplysninger, før lovbestemte informationer som f.eks. fragtomkostninger fremkommer, se også punkt 7 om personoplysninger. Forbrugeren skal tydeligt kunne forstå, at en bindende aftale indgås, når han/hun aktivt bekræfter bestillingen. Der bør være lagt op til, at forbrugeren skal trykke på en bekræft bestilling -knap, inden aftalen indgås. Brug af en gå videre -knap eller lignende som afslutning på købeprocessen kan ikke accepteres, hvis forbrugeren i realiteten indgår en aftale ved at aktivere denne. Forbrugeren skal snarest efter bestilling modtage en elektronisk kvittering på, at bestillingen er modtaget. Den erhvervsdrivende skal også sende en ordrebekræftelse, der indeholder oplysninger vedrørende den konkrete bestilling, herunder hvad der er bestilt, og oplysninger om pris og betaling. Forbrugeren skal have mulighed for enkelt at opbevare alle afgivne informationer og aftalevilkår i fysisk eller maskinlæsbar form. Oplysningerne skal præsenteres i en statisk form, hvilket vil sige, at forbrugerne ikke skal behøve at foretage sig noget aktivt for at gemme dem. Oplysningerne efter aftaleindgåelsen skal gives på samme sprog som den forudgående markedsføring.

10 10/18 Ikke alle situationer egner sig til elektronisk kommunikation, f.eks. hvor det kan få en betydelig konsekvens for forbrugeren, hvis meddelelsen ikke opdages. Erhvervsdrivende bør derfor kun sende forpligtende kommunikation det vil sige meddelelser, påbud o.a., der indeholder en handlepligt eller en juridisk forpligtelse for modtageren til forbrugeren ad elektronisk vej, hvis det utvetydigt fremgår af omstændighederne, at forbrugeren selv klart har accepteret dette. Når det gælder forsendelse af til forbrugere, skal de erhvervsdrivende være særligt opmærksomme på, at forbrugerne ikke nødvendigvis henter deres s fra deres elektroniske postkasse lige så ofte, som de henter deres fysiske post fra postkassen. Dette indebærer, at erhvervsdrivende ikke kan forvente, at forbrugerne nødvendigvis reagerer lige så hurtigt på elektronisk post, som de ville reagere, hvis der havde være tale om traditionel, fysisk post.

11 11/18 5. Betaling Betaling via internettet forudsætter en udtrykkelig aftale mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere aftalen. Transmissionen af betalingskortoplysninger og andre koder vedrørende betalingssystemer på internettet bør altid være stærkt krypteret. Det samme gælder for den efterfølgende opbevaring af betalingsoplysningerne på en server med forbindelse til internettet. Øvrige betalingsdata så som kundeoplysninger og ordreoplysninger bør ligeledes være beskyttet ved kryptering eller på anden måde, der sikrer, at oplysningerne ikke er åbent tilgængelige/læselige for uvedkommende på internettet. Ved brug af betalings-/kreditkort og andre elektroniske betalingsformer bør forbrugeren altid ved kvittering eller lignende kunne identificere den enkelte betaling ved hjælp af oplysninger om datoen for transaktionen, betalingsmodtageren og transaktionsbeløbet. I betalingssystemer, hvor betalingen sker ved at den erhvervsdrivende sender en betalingsanmodning til betalingsmiddeludstederen, bør den erhvervsdrivende ikke sende denne anmodning, før produktet/ydelsen er sendt til forbrugeren. Se i øvrigt punkt 10 om sikkerhed på hjemmesiden. Betaling skal normalt ikke ske, før produktet/ydelsen er leveret. Standardvilkår om forudbetaling vil kunne blive anset for urimelige. Ved vurderingen af vilkåret vil følgende momenter blive tillagt vægt: Behovet: hvis den erhvervsdrivende kan dokumentere et reelt behov for forudbetaling Beløbets størrelse Tidsaspektet: hvor lang tid før levering beløbet skal forudbetales Sikkerhed: om der stilles sikkerhed for forudbetalingen Hvis forbrugeren har betalt, inden produktet/ydelsen leveres, bør den erhvervsdrivende straks tilbageføre hele beløbet, hvis forbrugeren gør gældende, at varen ikke er kommet frem, eller hvis forbrugeren udnytter en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret.

12 12/18 6. Kundeservice Den erhvervsdrivende bør levere varen eller ydelsen hurtigst muligt. Medmindre andet er aftalt, skal leveringen ske senest inden for 30 dage fra den dag, bestillingen blev foretaget. Forventet leveringstid bør altid angives i markedsføringen. Den erhvervsdrivende bør gøre det muligt for forbrugerne at komme i kontakt med virksomheden på en nem, hurtig og effektiv måde og sørge for, at der findes en velfungerende ordning for kundekontakt, dvs. have en bemandet kundeservice. Udover en on-line kontakt bør den erhvervsdrivende også kunne tilbyde andre kontaktmuligheder, f.eks. via telefonen. Oplysningerne om kontaktmulighederne bør være korrekte, tydelige og let tilgængelige. Spørgsmål og klager bør besvares og behandles hurtigst muligt. Forbrugeren bør altid kunne komme i kontakt med virksomheden uden ekstra omkostninger, f.eks. forhøjede afgifter, uanset kontaktmåden. Hvis en klage ikke kan imødekommes, bør forbrugeren kunne få information om, hvor han kan henvende sig, hvis han ikke er tilfreds med dette (f.eks. internt i virksomheden, alternativ tvisteløsningsmetode, offentlige domstole etc.). Alternative klage- og ankenævn Danmark: Forbrugerklagenævnet, Finland: Konsumentklagonämden, Norge: Forbrukerrådet, Sverige: Allmänna reklamationsnämnden, Erhvervsdrivende, der anvender elektronisk post som kommunikationsmiddel, bør garantere, at indkomne meddelelser fra forbrugeren hentes fra den elektroniske brevkasse og behandles så hurtigt som muligt. Forbrugeren bør kunne udnytte fortrydelsesretten eller reklamere på en måde, som ikke er mere krævende end at bestille en vare. Den erhvervsdrivende bør straks efter modtagelsen af et sådant krav bekræfte det skriftligt. Den skriftlige bekræftelse kan også sendes via .

13 13/18 7. Personoplysninger Erhvervsdrivende, der indsamler personoplysninger på hjemmesiden, bør have retningslinjer for personoplysninger på deres hjemmeside. Retningslinjerne bør være nemme at finde. Der bør også henvises til retningslinjerne, dels fra startsiden, og dels fra hvert sted på hjemmesiden, hvor personoplysningerne indsamles. Retningslinjerne bør være skrevet i et klart og letforståeligt sprog. Retningslinjerne for personoplysninger bør indeholde information om: Virksomhedens navn og adresse Hvilke oplysninger, der registreres Hvad personoplysningerne anvendes til Hvorvidt oplysningerne videresendes, og i så fald til hvem Hvor længe oplysningerne gemmes Hvorvidt virksomheden benytter sig af cookies Hvordan forbrugeren kan få adgang til oplysninger, der vedrører ham eller hende, og hvordan forbrugeren kan få rettet fejlagtige oplysninger Virksomhedens datasikkerhed, se punkt 10 Andre omstændigheder af betydning for forbrugeren. Ved indsamlingen af personoplysninger bør det tydeligt fremgå hvilke personoplysninger, der er nødvendige for aftaleforholdet, og hvilke oplysninger forbrugeren selv kan vælge at afgive. Den erhvervsdrivende bør kræve et aktivt samtykke fra forbrugeren, hvis personoplysningerne skal anvendes til direkte adresseret reklame, eller hvis oplysningerne skal videresendes. Et aktivt samtykke indebærer, at det er forbrugeren selv, der skal udfylde en eventuel samtykkerubrik, dvs. den bør ikke være udfyldt på forhånd. Der bør ikke stilles krav om, at man skal afgive personoplysninger for at få adgang til information, som alligevel skal oplyses ifølge loven, eller for at få adgang til indholdet på en hjemmeside. For så vidt angår personoplysninger og børn, se punkt 8.

14 14/18 8. Markedsføring rettet mod børn og unge Anbefalingerne i punkt 1 til 7 i dette standpunkt gælder ved markedsføring rettet mod børn og unge med de skærpelser, der følger af dette punkt. Endvidere gælder de særlige regler, som er fastsat i de enkelte lande om markedsføring rettet mod børn og unge. Markedsføringen vil ofte være skjult for barnet, idet underholdnings-/legeelementerne opfanger og holder på barnets opmærksomhed. Derudover tager internet som medium stærke virkemidler i brug, så som levende billeder, lyd og interaktivitet, hvor børnene engageres direkte gennem egen deltagelse i markedsføringsspillene. Teknikken giver mulighed for noget andet end kun produktpræsentation og produktomtale. Udformningen af markedsføringen er utraditionel, og den indgår ofte i en nærmest total sammenblanding med spille-/lege-/underholdningsaktiviteter eller eventyruniverser. Eksempler på dette er spil, hvor børn/unge spiller med/mod mærkevarelogoer, og aktivitetssider, hvor man kan deltage med figurer tilknyttet produkterne på eventyr eller hjælpe dem med at løse bestemte opgaver etc. Markedsføringen skal være udformet således, at det er åbenbart for den aldersgruppe, der er målgruppen, at der er tale om markedsføring. De erhvervsdrivende bør tage højde for målgruppens udviklingsniveau og må ikke udnytte børn og unges naturlige godtroenhed og mangel på erfaring. Markedsføring (af produkter og varemærker rettet mod børn) bør ikke udformes som spil eller lege- /aktivitetssider, og ej heller integreres i spil eller lege-/aktivitetssider. Spil o.l. bør heller ikke afbrydes af reklameindslag. Hvis der står sponsorer bag underholdningselementer rettet mod børn, bør der forefindes oplysninger herom, men dog således at der ikke fokuseres overdrevent/hovedsageligt herpå. Børn og unge bør ikke tilskyndes til at købe varer eller indgå andre aftaler via internettet. Umyndige kan ikke med bindende virkning indgå aftaler om køb eller bestilling af produkter/ydelser, der indebærer en gældsforpligtelse. I sådanne tilfælde skal værge/forældre være aftalepart og påtage sig betalingsansvaret. I de tilfælde, hvor markedsføringen henvender sig til børn, har de erhvervsdrivende et udvidet ansvar for at de nødvendige oplysninger, f.eks. om pris, varens beskaffenhed, og at børn ikke kan indgå aftaler, fremkommer på en tilstrækkeligt tydelig måde gennem markedsføring og aftalevilkår. Indhentning af personoplysninger kan som udgangspunkt kun ske fra myndige personer. Erhvervsdrivende bør derfor ikke indhente personoplysninger fra mindreårige, der ikke kan indgå en aftale. Hvis dette alligevel sker, skal den erhvervsdrivende først indhente samtykke fra forældre. Samtykke kan f.eks. indhentes gennem forældres underskrift, som skal sendes til virksomheden pr. post. Samtykke kan også indhentes elektronisk, f.eks. via forældres , under forudsætning af, at samtykket kan kontrolleres gennem f.eks. telefon, , brev eller fax. Erhvervsdrivende bør heller ikke: Sende direkte adresseret reklame til børn Opmuntre børn og unge til afgive information om sig selv, deres familie eller deres kammerater Tilbyde belønninger til børn og unge for afgivelse af personoplysninger eller Anvende undersøgelser, konkurrencer eller andre tilsvarende metoder til at indsamle personoplysninger fra børn.

15 15/18 Erhvervsdrivende, hvis markedsføring er rettet mod børn og unge eller i stor grad appellerer til denne gruppe, bør ikke benytte hyperlinks til steder, som indeholder materiale, der ikke er egnet for børn og unge eller ikke er i overensstemmelse med gældende ret. Erhvervsdrivende, hvis hjemmesider er rettet mod børn og unge, og som opfordrer til chat o.l., har et udvidet ansvar for at give information om forsigtighedsregler på nettet samt god netetikette. Erhvervsdrivende bør desuden have rutiner for gennemgang af egne sider, således at en eventuel aktivitet eller materiale, der lægges ud på siden, og som ikke er egnet for børn og unge eller ikke er i overensstemmelse med gældende ret, bliver fjernet.

16 16/18 9. Ansvar for indholdet på hjemmesiden En erhvervsdrivende er som hovedregel ansvarlig for alt det materiale, der præsenteres på den erhvervsdrivendes egen hjemmeside, uanset om informationen er leveret af andre. internetleverandører kan tillige anses for medvirkende, i hvert fald når internetleverandøren kender til en overtrædelse, men ikke gør noget for at forhindre den. Når en erhvervsdrivende til brug for en forbrugers vurdering af en vare linker til andre erhvervsdrivendes materiale, f.eks. producenters produktbeskrivelser, er den erhvervsdrivende som regel også ansvarlig for indholdet af dette materiale. Erhvervsdrivende bør ikke linke til hjemmesider eller materiale, der ved et umiddelbart gennemsyn ikke lever op til principperne i dette standpunkt. Bliver en erhvervsdrivende (gjort) opmærksom på, at en hjemmeside, der linkes til, overtræder lovgivningen, bør den erhvervsdrivende fjerne det pågældende link. Når der på en hjemmeside linkes til andre hjemmesider, bør det stå klart for forbrugeren, hvornår den aktuelle hjemmeside forlades.

17 17/ Sikkerhed på hjemmesiden Den erhvervsdrivende bør give klare og tydelige oplysninger om, i hvilket omfang de indgivne handels- og personoplysninger holdes fortrolige, se også punkt 7. Kunde-/ordredata bør være beskyttede ved kryptering eller på anden måde, der sikrer, at oplysningerne ikke er åbent tilgængelige/læsbare for uvedkommende på internettet. Dette gælder såvel under transmission som under den efterfølgende opbevaring på en server, der er tilgængelig fra internettet. Hvis de pågældende data ikke er beskyttet som nævnt, bør forbrugeren gøres tydeligt opmærksom herpå. Se punkt 5 vedrørende sikkerheden i relation til betalingskortoplysninger og andre koder vedrørende betalingssystemer på internettet.

18 18/18 Bilag: Links til de nordiske forbrugerombudsmænds hjemmesider med information om bl.a. national lovgivning og retningslinjer Danmark (Forbrugerombudsmandens hjemmeside om e-handel) (Forbrugerstyrelsens hjemmeside) Finland under På svenska og "lagar och anvisningar". Norge under "lover og regelverk" og "internett/telekomm". Sverige under Konsumenträtt og internet & IT under Fakta & råd og E-handel

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1.

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt Markedsføring 2. Markedsføringsformer og -metoder 2.1. Reklameidentifikation

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring pa internettet - oktober 2015 1

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring pa internettet - oktober 2015 1 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring pa internettet - oktober 2015 1 2015 1 1 Standpunktet er revideret i oktober 2015 bl.a. for at tage højde for ændringer i reglerne

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETTET

MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETTET MARKEDSFØRING OG HANDEL PÅ INTERNETTET VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Markedsføring på internettet: Markedsføringsformer og -metoder.... 5 2.1. Reklameidentifikation...

Læs mere

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 10. Oktober 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Privatisering af forbrugerbeskyttelsen Kendetegn ved mobil

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

E-handelsfondens mærkningsordning

E-handelsfondens mærkningsordning E-handelsfondens mærkningsordning Jan Trzaskowski, vonhaller.dk FDIH den 13. december 2000 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning Teknikneutralitet Gamle problemstillinger - ny relevans

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for tjenesteydelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret),

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

En god hjemmeside set med forbrugerøjne

En god hjemmeside set med forbrugerøjne En god hjemmeside set med forbrugerøjne Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Netværkscenteret, Aalborg den 1. november 1999 Agenda Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerbeskyttelse i Cyberspace God markedsføringsskik

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 DANSKE MEDIER PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 SIDE 1 PROGRAMTEKSTEN Indsamling

Læs mere

Juridiske aspekter af online marketing

Juridiske aspekter af online marketing Juridiske aspekter af online marketing Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om online marketing den 13. december 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Kundedata og markedsføring

Kundedata og markedsføring Kundedata og markedsføring Hvordan er reglerne - i lovgivningen - i praksis Lovgivning Persondataloven Persondataforordningen Markedsføringsloven Lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven) 2 Persondataforordningen

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning

Generelle vilkår og forretningsbetingelser. Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelsesområde. 2. Bestillingsforløb, indgåelse af kontrakt, mængdebegrænsning Generelle vilkår og forretningsbetingelser Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde Bestillingsforløb, købsaftale, mængdebegrænsning Priser og leveringsgebyrer Levering Ejendomsforbehold Fortrydelsesret Reklamation

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin:

Alle køb indgås på dansk og for at foretage et køb på Køkkenfornyelse.dk skal du følge disse trin: 1. Virksomhedsoplysninger Køkkenfornyelse.dk v/ Lars Thorhauge CVR nr.: 14 90 48 40 Mail: webshop@koekkenfornyelse.dk Tlf.: 22 17 14 76 Telefonen er åben 9.00-16.00 i hverdagene. Webshoppen er etableret

Læs mere

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601 1. Forord 1.1 Ud over de produkter, der markedsføres direkte af Pixmania på hjemmesiden www.pixmania.com (herefter benævnt «hjemmesiden»), tillader Pixmania også professionelle sælgere at udbyde og sælge

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger HANDELSBETINGELSER Generelle oplysninger Website: lystorvet.dk Virksomhedens juridiske navn: Hanne Purup Organisationsform: Personlig Ejet CVR: 32976336 Virksomhedsadresse:,, Danmark E- mailadresse: kontakt@lystorvet.dk

Læs mere

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Handelsbetingelser. Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Handelsbetingelser Generelle oplysninger JURIDISK NAVN: MASKINHANDLER SØREN KNUDSEN CVR: 95689655 ADRESSE: Langegade 119 DK-5300 KERTEMINDE MAIL: sk@skshoppen.dk TLF: +45-40341973 Forsikring og erstatning

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Elektronisk aftaleindgåelse

Elektronisk aftaleindgåelse Elektronisk aftaleindgåelse Jan Trzaskowski Copenhagen Business School IBC Euroforum, Kommercielle Aftaler, 30 September 2003 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning DL 5-1-1 Papiret rolle

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIJAMA A/S WEBSHOP Forbrugerkøb (Gældende fra 23. marts 2016) Mijamas Webshop (MIJAMA.dk) tilbyder salg til såvel private som erhvervsdrivende. Handler du som erhvervsdrivende

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Handelsbetingelser Design Til Børn

Handelsbetingelser Design Til Børn Handelsbetingelser Generelle oplysninger Enkeltmandsvirksomhed Webshop Etableringsår: 2015 CVR.: 36 86 61 52 7400 Herning Kontakt: e-mail: hello@designtilboern.dk Telefon: 81 61 24 66 Website: www.designtilboern.dk

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Handelsvilkår. Generelle Oplysninger. Kontraktsindgåelsen. Priser & Betalingsvilkår

Handelsvilkår. Generelle Oplysninger. Kontraktsindgåelsen. Priser & Betalingsvilkår Handelsvilkår Generelle Oplysninger www.vvsmester.dk er en del af Solar Danmark A/S. Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer af Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Alle priser anføres i danske kroner inklusive til enhver tid gældende moms. Alle priser er dagspriser og kan ændres uden varsel.

Alle priser anføres i danske kroner inklusive til enhver tid gældende moms. Alle priser er dagspriser og kan ændres uden varsel. Handelsbetingelser December 2015 Virksomhedens juridiske navn (herefter Florama ) E-mail Telefon Florama er et registreret varemærke. Kundeservice Du kan lettest kontakte Florama via e-mail på. Vi tilstræber

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN v/camilla Markfoged Plutonvej 70 9210 Aalborg SØ CVR: 37996394 kontakt@bygug.dk Vi betræber os på, at besvare henvendelser indenfor

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK Heidi Højmark Helveg 1. februar 2017 PROGRAM side 2 1. Persondata - Hvem ejer brugerdata? - Markedsføring på Facebook: Custom Audience, Lookalike Audience 2. Konkurrencer

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten

Indhold. Indledning. Anvendelsesområde. Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen. Krav til opbygning af webbutikker. Fortrydelsesretten Indhold Indledning Anvendelsesområde Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesretten Fortrydelsesret ved køb af varer Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Dato: 19. december 2016 OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Disse krav

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Udkast til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere