De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet"

Transkript

1 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002

2 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten 8 4. Elektroniske aftaler Betaling Kundeservice Personoplysninger Markedsføring rettet mod børn og unge Ansvar for indholdet på hjemmesiden Sikkerhed på hjemmesiden 17 Bilag Links til de nordiske forbrugerombudsmænds hjemmesider med information om bl.a. national lovgivning og retningslinjer...18

3 3/18 Indledning De nordiske forbrugerombudsmænd er blevet enige om et standpunkt til handel og markedsføring på internettet. Standpunktet bør, hvor det er muligt, også anvendes på tilsvarende kommunikationssystemer, såsom mobilkommunikation. I dette standpunkt har forbrugerombudsmændene sammenfattet nogle vigtige regler, som bør følges af erhvervsdrivende i transaktioner med forbrugere, for at opfylde det fælles krav om god markedsføringsskik. Standpunktet genspejler den specifikke lovgivning og praksis, der er udviklet for e-handel, og giver på nogle områder udtryk for, hvad der bør gælde som god markedsføringsskik. Anvendelsen af bør og skal skifter i standpunktet. Skal anvendes, hvis kravet fremgår af lovgivningen i alle de nordiske lande, og bør anvendes, hvis det er udtryk for ombudsmændenes mening. Standpunktet er ikke udtømmende i spørgsmålet om hvilke regler, der gælder for e- handel og tilsvarende kommunikationssystemer. I den nationale lovgivning findes der specifikke informationskrav, f.eks. forbrugeraftaleloven og e-handelsloven. Der findes også generelle regler om markedsføring og urimelige aftalevilkår. For at få et komplet billede af reglerne på området henvises der til den nationale lovgivning. Se også bilaget til standpunktet, som indeholder links til de nordiske forbrugerombudsmænds hjemmesider med information om bl.a. national lovgivning og retningslinjer. Ved markedsføring over grænserne må der tages hensyn til de regler, der gælder i modtagerlandet. Der findes også internationale retningslinjer for god skik på internettet. Her kan specielt nævnes OECD s retningslinjer for forbrugerbeskyttelse ved e-handel (www.oecd.org) og ICC s retningslinjer for internetreklame (www.iccwbo.org). Inden for EU findes der en række direktiver, som regulerer områder, der er omfattet af dette standpunkt. De fleste direktiver er, som nævnt ovenfor, indarbejdet i national lovgivning. Informationsteknologien er et meget dynamisk område, og ny lovgivning og praksis udvikles kontinuerligt. Det kan derfor blive nødvendigt at supplere dette standpunkt. Dokumentet erstatter de nordiske forbrugerombudsmænds fælles holdning til handel og markedsføring på internettet og i tilsvarende kommunikationssystemer, der blev vedtaget i december De nordiske forbrugerombudsmænd Oktober 2002

4 4/18 1. Generelt Det fælles standpunkt omfatter handel og markedsføring over internettet på det nordiske marked. I lignende kommunikationssystemer gælder standpunktet i tillempet form. Forbrugerbeskyttelsen ved elektronisk handel må ikke ligge på et lavere niveau end beskyttelsen inden for andre former for handel. Markedsføring og aftalevilkår skal udformes på en effektiv og overskuelig måde, og mediets muligheder skal udnyttes fuldt ud for at gøre det lettere for forbrugerne at få fat i vigtige informationer. De forbrugerbeskyttende regler, der generelt er gældende, herunder gældende lovgivning om aftalevilkår, køb, serviceydelser, markedsføring, prisinformation, fjernsalg, personoplysninger m.m., finder også anvendelse på e-handel og markedsføring på internettet. Forbrugeren bør have ret til en lige så høj beskyttelse ved grænseoverskridende køb inden for EU som ved nationale transaktioner. En erhvervsdrivende, der markedsfører produkter over grænserne inden for EU, skal i første omgang følge lovgivningen i sit etableringsland ifølge e-handelsdirektivet (2000/31/EF). De nordiske forbrugerombudsmænd kan gribe ind mod markedsføring på internettet fra andre lande inden for EU, hvis det er nødvendigt for at beskytte forbrugerne, hvis deres interesser i modsat fald risikerer at blive alvorligt truet, og foranstaltningen står i et rimeligt forhold til forbrugernes beskyttelsesinteresser. Indgriben mod markedsføring, der kommer fra lande uden for EU, kan altid ske, hvis markedsføringen retter sig mod forbrugere i ét eller flere nordiske lande. De nordiske landes nationale lovgivning kan anvendes med de undtagelser, der er angivet ovenfor såfremt markedsføringen kan anses som rettet mod dette marked. For at afgøre om markedsføringen er rettet mod et vist marked, laves en helhedsbedømmelse, hvor navnlig følgende faktorer kan indgå: Hvilke sprog, valutaer eller andre nationale kendetegn, der anvendes. I hvilket omfang virksomheden eller den aktuelle ydelse i øvrigt markedsføres på det pågældende marked. Hvorvidt der er en sammenhæng mellem markedsføringen på internettet og andre markedsføringsaktiviteter på det pågældende marked. Hvorvidt den erhvervsdrivende accepterer at indgå aftaler med forbrugere hjemmehørende i det pågældende nordiske land. De nordiske forbrugerombudsmænd har lavet en samarbejdsaftale, der indebærer, at de samarbejder og assisterer hinanden for at stoppe markedsføringsretlige overtrædelser i det land, hvor den erhvervsdrivende er etableret, i tilfælde hvor markedsføringen har virkning i et andet nordisk land. Samarbejdet sker inden for rammerne af EU-direktivet (98/27/EF) om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser. De nordiske forbrugerombudsmænd har søgsmålskompetence ifølge direktivet i et andet EU-land. Forbrugerombudsmændene kan gribe ind over for overtrædelser af god markedsføringsskik ved bl.a. at nedlægge forskellige former for forbud.

5 5/18 2. Markedsføringsformer og -metoder Reklameidentifikation Al markedsføring skal udformes og præsenteres på en sådan måde, at den tydelig fremstår som markedsføring. Se nærmere om dette under punkt 8 Markedsføring rettet mod børn og unge. Integrering af markedsføring i standard softwareopsætning eller markedsføring udformet på en måde, der udgiver sig for at være en del af standard softwareopsætning, vil kunne blive ramt af dette punkt. Eksempler på dette er at benytte dialogbokse i markedsføringen (f.eks. et vindue som markerer indkomne meddelelser), eller ved at benytte lydsignaler, der varsler indkomne meddelelser, men som kun er ment til at henlede opmærksomheden på markedsføring. Reklamens udformning og placering Reklamen må ikke være af en sådan art, at den i væsentlig grad medfører en begrænsning i brugen af internettet for en ikke ubetydelig gruppe forbrugere. Et moment i vurderingen af, om der foreligger en væsentlig begrænsning, kan være hvor meget datakapacitet, der kræves for at vise reklamen. Markedsføring på internettet medfører en øget belastning af brugernes internetforbindelse. Dette har særlig betydning for brugere med lav eller begrænset transmissionskapacitet. Hensynet til denne gruppe brugere bør tilgodeses ved udformningen af markedsføring på internettet. Hvad der skal regnes for lav eller begrænset transmissionskapacitet, bør vurderes ud fra det til enhver tid gældende marked for internetadgang. Markedsføring bør downloades efter anden sidevisning. Reklamen må ikke være urimeligt påtrængende. Hvorvidt reklamen er urimelig påtrængende, skal vurderes i forhold til form, indhold, brug af lyd billeder, animationer eller andre levende billeder og sammenhængen i øvrigt. Reklamen vil altid blive betragtet som urimeligt påtrængende, hvis den direkte påvirker igangværende arbejde på forbrugernes pc er, ændrer indstillinger o.l. a) Markedsføring, som ikke er en integreret del af en internetside, skal kunne fjernes enkelt, ved f.eks. luk. Dominerende annoncer, som f.eks. helsideannoncer, skal desuden forsvinde af sig selv efter en kort periode. b) Der bør sættes en grænse for antallet eksponeringer af reklamebudskaber, der henvender sig til den enkelte bruger. Antallet vil afhænge af det aktuelle markedsføringsformat, der benyttes. c) Der må ikke benyttes metoder, der fratager forbrugeren kontrol og/eller fastlåser forbrugeren til en bestemt hjemmeside. Eksempler på sådanne metoder er omdirigering af forbrugerne til andre hjemmesider end dem, de selv har opgivet som URL (uønsket omdirigering), og brug af metoder, der styrer forbrugerens surfing til eller fra bestemte internetsider. Udtryk, der er benyttet i denne forbindelse, er mousetrapping og pagejacking. Begrebet uønsket omdirigering kan tænkes at omfatte flere forskellige handlinger. Det er ikke ment at omfatte tilfælde med slåfejl, f.eks. hvis forbrugeren skriver forkert URL i adressefeltet, men alligevel bliver ført til den formodede ønskede adresse.

6 6/18 d) Markedsføring bør ikke afbryde redaktionelt stof eller andet indhold af informativ eller vejledende art på hjemmesiden. Hvis der i markedsføringen er lagt op til, at der kan søges inden for forskellige kategorier af sælgere/serviceudbydere, eller det på andre måder er lagt op til at forbrugerne skal kunne orientere sig på markedet, skal det klart fremgå, hvad der er kriterierne for resultatet af søgningen eller orienteringen. Eksempel: hvis en eller flere serviceudbydere har betalt for at blive vist eksklusivt, tidligt eller lignende (rangering) i en liste på grundlag af en søgning, bør det fremgå, at sådanne kriterier indgår i søgeresultatet, og at det således ikke er objektiv information, der vises. SMS, og lignende Ved udsendelse af markedsføring via o.l. skal afsenderen respektere de regler for uanmodet reklame, der gælder i det land, markedsføringshenvendelsen er rettet mod. De nordiske lande har forskellige regler. I Danmark, Finland og Norge kræves der et aktivt samtykke på forhånd, før den erhvervsdrivende kan udsende reklame via og lignende. I Sverige er det tilladt at sende reklame, medmindre personen tydeligt har modsat sig at modtage reklame via . Al markedsføring skal kunne identificeres som markedsføring på en klar og tydelig måde, lige så snart den er modtaget. Dette betyder, at det ikke bør være nødvendigt for modtageren at åbne en for at forstå, at det drejer sig om markedsføring. Hvor der kræves et forhåndssamtykke fra forbrugerens side før udsendelse af markedsføringsmateriale, skal accepten være frivillig, udtrykkelig og informeret, det vil sige: Samtykket bør være en aktiv handling fra forbrugerens side, således at forbrugeren ikke forpligtes ved passivitet, eksempelvis ved at en acceptrubrik er udfyldt på forhånd. Det må ikke stilles som betingelse for at indgå en aftale, at forbrugeren skal acceptere at modtage markedsføring. Det skal specificeres, hvilket medium der vil blive benyttet til at sende markedsføringen, hvor ofte markedsføringen bliver sendt, og i hvor lang en periode det sker. En omgåelse af kravet om samtykke kan være urimeligt, f.eks. hvis forbrugerne af den erhvervsdrivende opfordres til at videresende reklame, eller tippe andre forbrugere om den erhvervsdrivendes virksomhed, og den person, der sender videre, modtager en direkte godtgørelse i form af præmie, deltagelse i en konkurrence e.l. Enhver reklame bør indeholde en let forståelig vejledning om hvordan man på en let måde framelder sig fremtidige reklamer. Frameldingssystemet bør være indrettet således, at den der foretager en sådan framelding modtager en bekræftelse herpå. Mærkning af hjemmesider (trustmarks) For at forøge forbrugernes tillid til e-handel kan erhvervsdrivende f.eks. tilslutte sig en mærkningsordning (trustmark scheme). De krav, de erhvervsdrivende skal opfylde for at blive tilsluttet en mærkningsordning, bør ikke kun henvise til rettigheder,

7 7/18 som forbrugerne allerede er sikret ifølge gældende regler, men give forbrugerne en beskyttelse, der klart går ud over den lovbestemte beskyttelse. Mærkningsordningen bør indeholde en effektiv kontrol med, at reglerne overholdes. Denne kontrol bør bl.a. indebære, at der sker en kontinuerlig opfølgning på, at de tilsluttede erhvervsdrivende følger de krav, der stilles.

8 8/18 3. Oplysningspligten Al markedsføring rettet mod forbrugere skal udformes på en klar og forståelig måde og ikke være vildledende, således at forbrugeren er i stand til at vurdere den markedsførte ydelse og eventuelle tilbud. Det skal klart fremgå, hvem markedsføringen sker på vegne af, gennem information om den erhvervsdrivendes navn, geografiske adresse o.l. Kontaktinformation skal også fremgå andre steder end på startsiden, f.eks. gennem links. Tilbud om rabatter, præmier og gaver samt salgsfremmende konkurrencer eller spil, der ikke er lovstridige, skal kunne identificeres klart, og betingelserne for at opnå dem skal være nemt tilgængelige og præsenteres på en klar og tydelig måde. Det følger af hvert lands lovgivning, at en række oplysninger skal gives før, under og efter en aftale er indgået. Den erhvervsdrivende skal bl.a. give oplysninger om: Kontaktinformation og oplysninger om egen virksomhed, herunder serviceudbyderens navn, geografisk adresse og oplysninger, der gør det muligt hurtigt at komme i kontakt med og kommunikere med sælger/serviceudbyder ( adresse, telefonnummer, telefaxnummer o.l.) Produktets eller ydelsens vigtigste egenskaber Eventuelle indskrænkninger, begrænsninger eller betingelser i tilbuddet Alle omkostninger i forbindelse med købet. (De forskellige priselementer bør specificeres og summeres til en totalsum. Dette skal ske senest på bestillingssiden, normalt kaldet indkøbskurv e.l.) Tidsrummet, som tilbuddet eller prisen er gyldig i Alle væsentlige aftalevilkår (eksempler på sådan information kan være vilkår om leveringstid, betalingsvilkår, hvor lang tid aftalen gælder, hvis der er tale om en løbende ydelse, og lignende.) Information om, hvorvidt der er fortrydelsesret for den aktuelle aftale eller ej. (Der skal medtages et eget aftalevilkår, der giver nærmere oplysninger om indholdet i fortrydelsesretten, de aktuelle frister og eventuelle omkostninger forbundet med at benytte sig af fortrydelsesretten, foruden fremgangsmåden ved at benytte sig af fortrydelsesretten.) Hvilke sprog, aftaler kan indgås på Omkostninger forbundet med brugen, hvis de ikke følger normal takst for brug af internet Hvis der stilles bestemte krav til brugen af produktet eller ydelsen, og dette er oplysninger forbrugeren har grund til at forvente at få, skal der gives oplysninger om sådanne krav Oplysninger om eventuel eftersalgsservice og gældende garantivilkår Vilkår for opsigelse af aftalen, hvis den er tidsubegrænset eller af mere end et års varighed

9 9/18 4. Elektroniske aftaler Hvis det er muligt at indgå en elektronisk aftale, skal den erhvervsdrivende på en klar og forståelig måde give så megen information, at forbrugeren har mulighed for at vurdere både produktet og tilbuddet, inden aftalen indgås. En erhvervsdrivende er som hovedregel bundet af den information, der er givet forud for og i forbindelse med aftaleindgåelsen. Aftalefunktionen skal være klart adskilt fra andre funktioner. Den erhvervsdrivende skal sørge for, at forbrugeren gøres bekendt med alle aftalevilkår, inden aftalen indgås. Den tekniske løsning skal være sådan indrettet, at modtageren skal arbejde sig gennem aftalevilkårene for at komme videre i aftaleindgåelsen. Dette kan gøres ved, at forbrugeren skal passere og bekræfte en side med aftalevilkårene, inden aftaleindgåelsen bekræftes, eller eventuelt ved at vilkårene vises i fuld tekst på siden og forbrugeren bekræfter at have set disse ved at scrolle nedover siden og trykke på en knap for at bekræfte. Aftaleindgåelsen skal teknisk være tilrettelagt således, at modtageren kan finde og rette fejl samt afbryde handlen, inden aftalen indgås. Det antages, at bestemmelsen kan opfyldes ved at give forbrugeren en oversigt over, hvad der er bestilt, og hvilke oplysninger som er givet, før en endelig ordre sendes til serviceudbyderen. Aftaleindgåelsen må ikke være opbygget på en sådan måde, at forbrugeren skal afgive personoplysninger, før lovbestemte informationer som f.eks. fragtomkostninger fremkommer, se også punkt 7 om personoplysninger. Forbrugeren skal tydeligt kunne forstå, at en bindende aftale indgås, når han/hun aktivt bekræfter bestillingen. Der bør være lagt op til, at forbrugeren skal trykke på en bekræft bestilling -knap, inden aftalen indgås. Brug af en gå videre -knap eller lignende som afslutning på købeprocessen kan ikke accepteres, hvis forbrugeren i realiteten indgår en aftale ved at aktivere denne. Forbrugeren skal snarest efter bestilling modtage en elektronisk kvittering på, at bestillingen er modtaget. Den erhvervsdrivende skal også sende en ordrebekræftelse, der indeholder oplysninger vedrørende den konkrete bestilling, herunder hvad der er bestilt, og oplysninger om pris og betaling. Forbrugeren skal have mulighed for enkelt at opbevare alle afgivne informationer og aftalevilkår i fysisk eller maskinlæsbar form. Oplysningerne skal præsenteres i en statisk form, hvilket vil sige, at forbrugerne ikke skal behøve at foretage sig noget aktivt for at gemme dem. Oplysningerne efter aftaleindgåelsen skal gives på samme sprog som den forudgående markedsføring.

10 10/18 Ikke alle situationer egner sig til elektronisk kommunikation, f.eks. hvor det kan få en betydelig konsekvens for forbrugeren, hvis meddelelsen ikke opdages. Erhvervsdrivende bør derfor kun sende forpligtende kommunikation det vil sige meddelelser, påbud o.a., der indeholder en handlepligt eller en juridisk forpligtelse for modtageren til forbrugeren ad elektronisk vej, hvis det utvetydigt fremgår af omstændighederne, at forbrugeren selv klart har accepteret dette. Når det gælder forsendelse af til forbrugere, skal de erhvervsdrivende være særligt opmærksomme på, at forbrugerne ikke nødvendigvis henter deres s fra deres elektroniske postkasse lige så ofte, som de henter deres fysiske post fra postkassen. Dette indebærer, at erhvervsdrivende ikke kan forvente, at forbrugerne nødvendigvis reagerer lige så hurtigt på elektronisk post, som de ville reagere, hvis der havde være tale om traditionel, fysisk post.

11 11/18 5. Betaling Betaling via internettet forudsætter en udtrykkelig aftale mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere aftalen. Transmissionen af betalingskortoplysninger og andre koder vedrørende betalingssystemer på internettet bør altid være stærkt krypteret. Det samme gælder for den efterfølgende opbevaring af betalingsoplysningerne på en server med forbindelse til internettet. Øvrige betalingsdata så som kundeoplysninger og ordreoplysninger bør ligeledes være beskyttet ved kryptering eller på anden måde, der sikrer, at oplysningerne ikke er åbent tilgængelige/læselige for uvedkommende på internettet. Ved brug af betalings-/kreditkort og andre elektroniske betalingsformer bør forbrugeren altid ved kvittering eller lignende kunne identificere den enkelte betaling ved hjælp af oplysninger om datoen for transaktionen, betalingsmodtageren og transaktionsbeløbet. I betalingssystemer, hvor betalingen sker ved at den erhvervsdrivende sender en betalingsanmodning til betalingsmiddeludstederen, bør den erhvervsdrivende ikke sende denne anmodning, før produktet/ydelsen er sendt til forbrugeren. Se i øvrigt punkt 10 om sikkerhed på hjemmesiden. Betaling skal normalt ikke ske, før produktet/ydelsen er leveret. Standardvilkår om forudbetaling vil kunne blive anset for urimelige. Ved vurderingen af vilkåret vil følgende momenter blive tillagt vægt: Behovet: hvis den erhvervsdrivende kan dokumentere et reelt behov for forudbetaling Beløbets størrelse Tidsaspektet: hvor lang tid før levering beløbet skal forudbetales Sikkerhed: om der stilles sikkerhed for forudbetalingen Hvis forbrugeren har betalt, inden produktet/ydelsen leveres, bør den erhvervsdrivende straks tilbageføre hele beløbet, hvis forbrugeren gør gældende, at varen ikke er kommet frem, eller hvis forbrugeren udnytter en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret.

12 12/18 6. Kundeservice Den erhvervsdrivende bør levere varen eller ydelsen hurtigst muligt. Medmindre andet er aftalt, skal leveringen ske senest inden for 30 dage fra den dag, bestillingen blev foretaget. Forventet leveringstid bør altid angives i markedsføringen. Den erhvervsdrivende bør gøre det muligt for forbrugerne at komme i kontakt med virksomheden på en nem, hurtig og effektiv måde og sørge for, at der findes en velfungerende ordning for kundekontakt, dvs. have en bemandet kundeservice. Udover en on-line kontakt bør den erhvervsdrivende også kunne tilbyde andre kontaktmuligheder, f.eks. via telefonen. Oplysningerne om kontaktmulighederne bør være korrekte, tydelige og let tilgængelige. Spørgsmål og klager bør besvares og behandles hurtigst muligt. Forbrugeren bør altid kunne komme i kontakt med virksomheden uden ekstra omkostninger, f.eks. forhøjede afgifter, uanset kontaktmåden. Hvis en klage ikke kan imødekommes, bør forbrugeren kunne få information om, hvor han kan henvende sig, hvis han ikke er tilfreds med dette (f.eks. internt i virksomheden, alternativ tvisteløsningsmetode, offentlige domstole etc.). Alternative klage- og ankenævn Danmark: Forbrugerklagenævnet, Finland: Konsumentklagonämden, Norge: Forbrukerrådet, Sverige: Allmänna reklamationsnämnden, Erhvervsdrivende, der anvender elektronisk post som kommunikationsmiddel, bør garantere, at indkomne meddelelser fra forbrugeren hentes fra den elektroniske brevkasse og behandles så hurtigt som muligt. Forbrugeren bør kunne udnytte fortrydelsesretten eller reklamere på en måde, som ikke er mere krævende end at bestille en vare. Den erhvervsdrivende bør straks efter modtagelsen af et sådant krav bekræfte det skriftligt. Den skriftlige bekræftelse kan også sendes via .

13 13/18 7. Personoplysninger Erhvervsdrivende, der indsamler personoplysninger på hjemmesiden, bør have retningslinjer for personoplysninger på deres hjemmeside. Retningslinjerne bør være nemme at finde. Der bør også henvises til retningslinjerne, dels fra startsiden, og dels fra hvert sted på hjemmesiden, hvor personoplysningerne indsamles. Retningslinjerne bør være skrevet i et klart og letforståeligt sprog. Retningslinjerne for personoplysninger bør indeholde information om: Virksomhedens navn og adresse Hvilke oplysninger, der registreres Hvad personoplysningerne anvendes til Hvorvidt oplysningerne videresendes, og i så fald til hvem Hvor længe oplysningerne gemmes Hvorvidt virksomheden benytter sig af cookies Hvordan forbrugeren kan få adgang til oplysninger, der vedrører ham eller hende, og hvordan forbrugeren kan få rettet fejlagtige oplysninger Virksomhedens datasikkerhed, se punkt 10 Andre omstændigheder af betydning for forbrugeren. Ved indsamlingen af personoplysninger bør det tydeligt fremgå hvilke personoplysninger, der er nødvendige for aftaleforholdet, og hvilke oplysninger forbrugeren selv kan vælge at afgive. Den erhvervsdrivende bør kræve et aktivt samtykke fra forbrugeren, hvis personoplysningerne skal anvendes til direkte adresseret reklame, eller hvis oplysningerne skal videresendes. Et aktivt samtykke indebærer, at det er forbrugeren selv, der skal udfylde en eventuel samtykkerubrik, dvs. den bør ikke være udfyldt på forhånd. Der bør ikke stilles krav om, at man skal afgive personoplysninger for at få adgang til information, som alligevel skal oplyses ifølge loven, eller for at få adgang til indholdet på en hjemmeside. For så vidt angår personoplysninger og børn, se punkt 8.

14 14/18 8. Markedsføring rettet mod børn og unge Anbefalingerne i punkt 1 til 7 i dette standpunkt gælder ved markedsføring rettet mod børn og unge med de skærpelser, der følger af dette punkt. Endvidere gælder de særlige regler, som er fastsat i de enkelte lande om markedsføring rettet mod børn og unge. Markedsføringen vil ofte være skjult for barnet, idet underholdnings-/legeelementerne opfanger og holder på barnets opmærksomhed. Derudover tager internet som medium stærke virkemidler i brug, så som levende billeder, lyd og interaktivitet, hvor børnene engageres direkte gennem egen deltagelse i markedsføringsspillene. Teknikken giver mulighed for noget andet end kun produktpræsentation og produktomtale. Udformningen af markedsføringen er utraditionel, og den indgår ofte i en nærmest total sammenblanding med spille-/lege-/underholdningsaktiviteter eller eventyruniverser. Eksempler på dette er spil, hvor børn/unge spiller med/mod mærkevarelogoer, og aktivitetssider, hvor man kan deltage med figurer tilknyttet produkterne på eventyr eller hjælpe dem med at løse bestemte opgaver etc. Markedsføringen skal være udformet således, at det er åbenbart for den aldersgruppe, der er målgruppen, at der er tale om markedsføring. De erhvervsdrivende bør tage højde for målgruppens udviklingsniveau og må ikke udnytte børn og unges naturlige godtroenhed og mangel på erfaring. Markedsføring (af produkter og varemærker rettet mod børn) bør ikke udformes som spil eller lege- /aktivitetssider, og ej heller integreres i spil eller lege-/aktivitetssider. Spil o.l. bør heller ikke afbrydes af reklameindslag. Hvis der står sponsorer bag underholdningselementer rettet mod børn, bør der forefindes oplysninger herom, men dog således at der ikke fokuseres overdrevent/hovedsageligt herpå. Børn og unge bør ikke tilskyndes til at købe varer eller indgå andre aftaler via internettet. Umyndige kan ikke med bindende virkning indgå aftaler om køb eller bestilling af produkter/ydelser, der indebærer en gældsforpligtelse. I sådanne tilfælde skal værge/forældre være aftalepart og påtage sig betalingsansvaret. I de tilfælde, hvor markedsføringen henvender sig til børn, har de erhvervsdrivende et udvidet ansvar for at de nødvendige oplysninger, f.eks. om pris, varens beskaffenhed, og at børn ikke kan indgå aftaler, fremkommer på en tilstrækkeligt tydelig måde gennem markedsføring og aftalevilkår. Indhentning af personoplysninger kan som udgangspunkt kun ske fra myndige personer. Erhvervsdrivende bør derfor ikke indhente personoplysninger fra mindreårige, der ikke kan indgå en aftale. Hvis dette alligevel sker, skal den erhvervsdrivende først indhente samtykke fra forældre. Samtykke kan f.eks. indhentes gennem forældres underskrift, som skal sendes til virksomheden pr. post. Samtykke kan også indhentes elektronisk, f.eks. via forældres , under forudsætning af, at samtykket kan kontrolleres gennem f.eks. telefon, , brev eller fax. Erhvervsdrivende bør heller ikke: Sende direkte adresseret reklame til børn Opmuntre børn og unge til afgive information om sig selv, deres familie eller deres kammerater Tilbyde belønninger til børn og unge for afgivelse af personoplysninger eller Anvende undersøgelser, konkurrencer eller andre tilsvarende metoder til at indsamle personoplysninger fra børn.

15 15/18 Erhvervsdrivende, hvis markedsføring er rettet mod børn og unge eller i stor grad appellerer til denne gruppe, bør ikke benytte hyperlinks til steder, som indeholder materiale, der ikke er egnet for børn og unge eller ikke er i overensstemmelse med gældende ret. Erhvervsdrivende, hvis hjemmesider er rettet mod børn og unge, og som opfordrer til chat o.l., har et udvidet ansvar for at give information om forsigtighedsregler på nettet samt god netetikette. Erhvervsdrivende bør desuden have rutiner for gennemgang af egne sider, således at en eventuel aktivitet eller materiale, der lægges ud på siden, og som ikke er egnet for børn og unge eller ikke er i overensstemmelse med gældende ret, bliver fjernet.

16 16/18 9. Ansvar for indholdet på hjemmesiden En erhvervsdrivende er som hovedregel ansvarlig for alt det materiale, der præsenteres på den erhvervsdrivendes egen hjemmeside, uanset om informationen er leveret af andre. internetleverandører kan tillige anses for medvirkende, i hvert fald når internetleverandøren kender til en overtrædelse, men ikke gør noget for at forhindre den. Når en erhvervsdrivende til brug for en forbrugers vurdering af en vare linker til andre erhvervsdrivendes materiale, f.eks. producenters produktbeskrivelser, er den erhvervsdrivende som regel også ansvarlig for indholdet af dette materiale. Erhvervsdrivende bør ikke linke til hjemmesider eller materiale, der ved et umiddelbart gennemsyn ikke lever op til principperne i dette standpunkt. Bliver en erhvervsdrivende (gjort) opmærksom på, at en hjemmeside, der linkes til, overtræder lovgivningen, bør den erhvervsdrivende fjerne det pågældende link. Når der på en hjemmeside linkes til andre hjemmesider, bør det stå klart for forbrugeren, hvornår den aktuelle hjemmeside forlades.

17 17/ Sikkerhed på hjemmesiden Den erhvervsdrivende bør give klare og tydelige oplysninger om, i hvilket omfang de indgivne handels- og personoplysninger holdes fortrolige, se også punkt 7. Kunde-/ordredata bør være beskyttede ved kryptering eller på anden måde, der sikrer, at oplysningerne ikke er åbent tilgængelige/læsbare for uvedkommende på internettet. Dette gælder såvel under transmission som under den efterfølgende opbevaring på en server, der er tilgængelig fra internettet. Hvis de pågældende data ikke er beskyttet som nævnt, bør forbrugeren gøres tydeligt opmærksom herpå. Se punkt 5 vedrørende sikkerheden i relation til betalingskortoplysninger og andre koder vedrørende betalingssystemer på internettet.

18 18/18 Bilag: Links til de nordiske forbrugerombudsmænds hjemmesider med information om bl.a. national lovgivning og retningslinjer Danmark (Forbrugerombudsmandens hjemmeside om e-handel) (Forbrugerstyrelsens hjemmeside) Finland under På svenska og "lagar och anvisningar". Norge under "lover og regelverk" og "internett/telekomm". Sverige under Konsumenträtt og internet & IT under Fakta & råd og E-handel

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1.

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt Markedsføring 2. Markedsføringsformer og -metoder 2.1. Reklameidentifikation

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

En god hjemmeside set med forbrugerøjne

En god hjemmeside set med forbrugerøjne En god hjemmeside set med forbrugerøjne Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Netværkscenteret, Aalborg den 1. november 1999 Agenda Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerbeskyttelse i Cyberspace God markedsføringsskik

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed

E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed udarbejdet 6. februar 2004 Indhold 1. Undersøgelsens kriterier 2. Undersøgelsens resultater 3. Sammenfattende konklusion Undersøgelsens kriterier

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Danske IT Advokater, 15 May 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Trends i spilindustrien Kreativitet og interaktion Ingen foruddefineret

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Elektronisk aftaleindgåelse Jan Trzaskowski Copenhagen Business School IBC Euroforum, Kommercielle aftaler, 23. marts 2004 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning Funktionel ækvivalens og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført en betaling, der er gennemført

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER ZENTIMENT VILKÅR OG BETINGELSER Læs venligst afsnittet om vores Vilkår og Betingelser før du handler i zentiment shop. Ved at bruge og handle på vores hjemmeside, accepterer du de

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Bliv opdateret inden for markedsføringsretten Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Program Markedsføring via sociale medier Miljømarkedsføring Kønsrelateret reklame

Læs mere

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Pensum: IT-retten, 2. udg. Indledning Betalingsmiddellovens 3 Retsgrundlag Lov om visse betalingsmidler Hævekort og betalingskort, jf. 1, stk. 2, nr. 1 Anvendes med PIN-kode,

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Markedsføring og mobil e-handel

Markedsføring og mobil e-handel Markedsføring og mobil e-handel IT Universitetet, 22. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Markedsføringsloven Formål Beskytte mod illoyal konkurrence Konkurrencehensyn, forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere