Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet"

Transkript

1 Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste danskeres hverdag. Således har halvdelen af den danske befolkning ifølge Danmarks Statistik foretaget køb via internettet inden for de sidste tre måneder. Som erhvervsdrivende på internettet kan det dog ofte være svært at orientere sig i og holde trit med de mange regler, der gælder for e-handelsområdet. Erhvervsdrivende, der markedsfører eller udbyder varer eller tjenester via internettet, er foruden de mange danske forbrugerbeskyttelsesregler, der i almindelighed gælder i forholdet mellem erhvervsdrivende og forbrugere, således også omfattet af en række særlige regler, herunder lovgivning om direct marketing, oplysningspligt på internettet, fortrydelsesret mv. De mange bestemmelser er med til at beskytte forbrugeren mod mangelfuld eller vildledende information og er med til at regulere de erhvervsdrivende adfærd med henblik på herigennem at sikre overholdelsen af god markedsføringsskik også på nettet. De nordiske forbrugerombudsmænd har nu i fællesskab udarbejdet et nyt fællesnordisk standpunkt om markedsføring og handel på nettet. Standpunktet skal i videst muligt omfang anses for at være teknologineutralt, og det vil således også være relevant for anden markedsføring og handel, eksempelvis via mobiltelefon. Standpunktet er en generel forhåndsbesked, der viser, hvad Forbrugerombudsmanden anser for lovligt eller udtryk for god skik på særlige områder. Standpunktet afløser det tidligere standpunkt fra 2002 og trådte i kraft i forbindelse med offentliggørelsen den 14. januar Udtryk anvendt i standpunktet Udtrykket skal/må anvendes i standpunktet, hvor der er tale om forhold som Forbrugerombudsmanden anser for krav, der følger af lovgivningen, mens bør er udtryk for en anbefaling. Forbrugerombudsmanden har ikke taget stilling til, om det altid vil være i strid med loven ikke at følge en anbefaling. Dette vil blive vurderet i det konkrete tilfælde.

2 Side 2 Markedsføring skal kunne identificeres I overensstemmelse med markedsføringslovens almindelige regler, påpeges det i standpunktet, at al markedsføring tydeligt skal fremstå som værende markedsføring. Der må derfor ikke benyttes integration af markedsføring i standard softwareopsætning, eksempelvis ved at bruge dialogbokse, hvor et vindue, der dækker over markedsføring, dukker op som en fejlmeddelelse. Derudover bør hjemmesider ikke foreslå installation af software med mindre dette relaterer sig til besøget på hjemmesiden. Indehaveren af en hjemmeside er som udgangspunkt ansvarlig for al markedsføring, der finder sted på hjemmesiden, også selv om andre har tilladelse til at uploade materiale. Denne præcisering er særligt relevant for de mange internettjenester, der er helt eller delvist reklamefinansieret og som oftest lader danske eller udenlandske annonceringsbureauer varetage andre virksomheders annoncering via tjenesten. Tilsvarende gælder det for indehavere af chatrooms, blogs eller lignende, der skal være særligt opmærksomme herpå, da de under særlige omstændigheder kan blive medansvarlige for privates markedsføring af en virksomheds produkter. Linkes der til andre hjemmesider, bør det være klart for forbrugeren, hvornår den besøgte hjemmeside forlades. Påtrængende markedsføring Et markedsføringstiltag på nettet må ikke være urimeligt påtrængende. Hvorvidt det er tilfældet, vil blive vurderet i det konkrete tilfælde, men tekniske løsninger, der besværliggør lukningen af en reklame, eksempelvis ved, at brugeren ikke kan lukke reklamen ved at anvende X eller ved helskærmsannoncer, der ikke forsvinder indenfor kort tid, vil som udgangspunkt blive anset for urimeligt påtrængende. Reklamen må heller ikke ændre den måde, en hjemmeside normalt fungerer på. Forbrugeren må således ikke udsættes for uønsket omdirigering i form af eksempelvis mousetrapping (fastlåsning af brugeren) eller pagejacking, hvor en erhvervsdrivende ved at udgive sig for at være en anerkendt tjenesteudbyder (eksempelvis en søgemaskine) leder brugere ind på sin egen hjemmeside. Desuden må markedsføring ikke dække over redaktionel tekst.

3 Side 3 Det udtales, at markedsføringsmateriale, der har været offentliggjort på nettet, bør opbevares af den erhvervsdrivende i et vist tidsrum. I en note er der henvist til, at der visse steder i lovgivningen stilles krav om, at den erhvervsdrivende kan dokumentere oplysninger, der har været anvendt i markedsføringen. Udtalelsen må betragtes som en henstilling, og har den erhvervsdrivende etableret almindelige back-up procedurer, må dette formodes at være tilstrækkeligt. Finder der en sammenligning sted af forskellige varer, sælgere el.lign., skal det fremgå, hvem der står bag sammenligningen, og hvilke kriterier, der ligger til grund for resultatet. For Forbrugerombudsmandens retningslinjer vedrørende prissammenligninger henvises til vores tidligere nyhedsbrev om prismarkedsføring. Markedsføring via SMS eller I Danmark er det som udgangspunkt forbudt at udsende elektronisk markedsføring uden forudgående udtrykkeligt samtykke. Dette gælder både for markedsføring overfor erhvervsdrivende såvel som overfor forbrugere. Samtykket må således ikke indgås ved passivitet, det må ikke være en betingelse for indgåelse af en aftale, at man accepterer at modtage markedsføring, og det vil ikke anses for at være tilstrækkeligt, hvis samtykket fremgår af standardvilkår. Desuden skal modtageren af markedsføringen være oplyst om, hvilket medium, der vil blive anvendt, og hvad markedsføringen vil indeholde, og forbrugeren må ikke blive opfordret til eller belønnet for at videresende markedsføringen til andre. I standpunktet foreslås endvidere, at der anvendes en dobbelt opt-in -løsning, således at man skal bekræfte sit samtykke, førend dette aktiveres. Den erhvervsdrivende må gerne sende elektronisk markedsføring til en forbrugers adresse, såfremt sidstnævnte selv har oplyst sin adresse i forbindelse med køb af en vare eller tjenesteydelse. Forbrugeren skal dog samtidig hermed være blevet informeret om, at adressen vil blive brugt til markedsføring. Afsenderen af elektronisk markedsføring skal altid kunne identificeres, og markedsføringen skal let kunne identificeres som markedsføring. Samtidig bør markedsføringen indeholde oplysninger om, hvordan man let og gebyrfrit framelder sig fremtidig markedsføring. Elektroniske aftaler Aftalevilkår for elektroniske aftaler skal være lettilgængelige på den erhvervsdrivende hjemmeside, men uanset har forbrugeren også ret til under aftaleforholdet at få udleveret aftalevilkårene på papir. Den erhvervsdrivende bør datere sine aftalevilkår, således at det tydeligt fremgår, hvornår der er sket ændringer.

4 Side 4 Aftalevilkårene skal aktivt accepteres af forbrugeren, og der må således ikke anvendes en forudfyldt boks. Forbrugeren skal ligeledes også være klar over, hvornår den endelig aftale indgås. Dette kan sikres ved tryk på en bekræft bestilling -knap. Systemet for aftaleindgåelsen skal tilrettelægges, så forbrugeren kan rette fejl eller stoppe handlen, inden aftale indgås. Desuden bør der være mulighed for, at forbrugeren i rimelig tid efter aftaleindgåelsen kan rette indtastningsfejl, så som navn, adresse eller antal varer. Levering må ikke ske senere end 30 dage efter bestilling, med mindre andet er aftalt. Efter gældende danske regler skal den erhvervsdrivende fremkomme med en række oplysninger både før, under og efter en aftales indgåelse, herunder navn, adresse, og CVR nr. på den erhvervsdrivende, produktets eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber, alle væsentlige aftalevilkår samt alle omkostninger i forbindelse med købet. Desuden bør den erhvervsdrivende oplyse, hvilke lande der leveres til. På hjemmesiden skal det oplyses, hvilke sprog en aftale kan indgås på, aftalevilkårene skal foreligge på det sprog, som bliver valgt i forbindelse med aftaleindgåelsen, og forbrugeren bør have mulighed for efterfølgende at kunne kommunikere med den erhvervsdrivende på det sprog. Prisoplysninger Når forbrugeren præsenteres for en pris i forbindelse med en aftaleindgåelse, skal denne pris være inklusiv alle omkostninger og gebyrer, der direkte kan henføres til varen eller tjenesteydelsen. Dette inkluderer ikke leveringsomkostninger. Eventuelle ikke direkte henførbare omkostninger skal bemærkes i umiddelbar tilknytning tillige med principperne for beregningen heraf. Før den endelige aftale indgås, skal den samlede pris så oplyses. Her inkluderes leveringsomkostninger samt andre omkostninger, der ikke direkte relaterer sig til varen eller tjenesteydelsen. Prisoplysninger i internetbutikker er som udgangspunkt bindende for den erhvervsdrivende, med mindre forbrugeren indså eller burde have indset, at prisen var forkert - et princip, der allerede kendes fra handel i fysiske butikker. Der henvises endvidere til nyhedsbrev om Forbrugerombudsmandens nye retningslinjer for prismarkedsføring per 1. marts 2010.

5 Side 5 Endelig aftaleindgåelse En bindende aftale er indgået, så snart forbrugeren accepterer et tilbud fra en internetbutik, med mindre der er begået fejl, som parterne har indset eller burde have indset. Snarest muligt efter modtagelsen af en ordre, skal den erhvervsdrivende sende en elektronisk kvittering. Betaling Transmission af betalingskortoplysninger på nettet bør altid være stærkt krypteret. Det samme gælder den efterfølgende opbevaring af betalingsoplysninger, hvis disse opbevares på en server med forbindelse til internettet. Andre betalingsdata, så som kundeoplysninger, bør også være beskyttet ved kryptering eller lignende foranstaltning. Overføres der særligt følsomme oplysninger eller cprnumre, skal de særlige krav, der følger af persondataloven, naturligvis overholdes. Forbrugeren skal modtage en kvittering ved betaling, og denne kvittering skal muliggøre identifikation af den enkelte betaling. Såfremt betalingsanmodningen skal fremsendes til betalingsmiddeludstederen af den erhvervsdrivende, bør dette ikke ske, før varen er sendt til forbrugeren. Standardvilkår om forudbetaling vil kunne blive anset for urimelige, med mindre at et sådant krav kan retfærdiggøres, blandt andet ved at dokumentere et særligt behov herfor for den erhvervsdrivende. Modtager forbrugeren ikke varen, selv om betaling er sket, kan forbrugeren anmode om, at hele beløbet tilbageføres, hvis varen ikke er kommet frem, eller hvis forbrugeren gør brug af fortrydelsesretten. Tilbageførsel af beløbet skal ske inden 30 dage. Disse krav vil endvidere i de fleste tilfælde også følge af den erhvervsdrivendes aftale med udbyderen af betalingstjenesten. Fortrydelsesret Standpunktet behandler desuden de regler om fortrydelsesret, der er fælles for de nordiske lande. Udgangspunktet er, at forbrugeren skal gives mindst 14 dages fortrydelsesret. De 14 dage skal regnes fra modtagelsen af varen, forbrugerens modtagelse af meddelelse om, at der er indgået en aftale om tjenesteydelser, eller forbrugerens modtagelse af de lovpligtige oplysninger, herunder oplysninger om fortrydelsesretten, alt efter hvad der ligger senest. Forud for et køb skal forbrugeren modtage oplysning om, hvorvidt der er fortrydelsesret, og efter købet skal forbrugeren modtage yderligere oplysninger om fortrydelsesretten på papir (eller andet varigt medie).

6 Side 6 Vælger en forbruger at gøre brug af fortrydelsesretten, må der ikke stilles særlige krav til formen herfor. Forbrugeren skal typisk selv betale for at sende varen retur, men skal ellers stilles som om købet aldrig har fundet sted og altså således modtage fuld refusion (inklusiv fremsendelsesomkostninger ved levering) fra den erhvervsdrivende, der senest skal tilbagebetale beløbet 30 dage efter returmodtagelse af varen. Visse aftaler er undtaget fra kravet om fortrydelsesret, herunder indkvartering, forplejning, spil og lotteri. Desuden gælder der særlige regler for varer, der skal fremstilles eller tilpasses forbrugerens individuelle behov. Kundeservice Forbrugeren skal have mulighed for at komme i kontakt med den erhvervsdrivende på en nem måde. Således skal der være oplyst en adresse på hjemmesiden, men herudover kan der også gøres brug af mailformularer, som let kan lagres hos forbrugeren. Også andre kontaktdetaljer så som telefonnummer, chat-funktion eller lignende skal angives på en erhvervsdrivendes hjemmeside med henblik på hurtig kontakt til den erhvervsdrivende. Hvis forbrugeren ønsker det, skal den erhvervsdrivende ligeledes muliggøre ikke-elektronisk kontakt. Spørgsmål og klager bør behandles inden for rimelig tid, og såfremt den erhvervsdrivende ikke kan imødekomme en klage, bør forbrugeren modtage en begrundelse samt besked om, hvortil forbrugeren kan klage. Personoplysninger Indsamles der personoplysninger af en erhvervsdrivende, bør der på den erhvervsdrivendes hjemmeside være en lettilgængelig persondatapolitik. De vigtigste principper fra persondataloven findes i oversigtsform i et bilag til standpunktet og kan downloades fra Forbrugerombudsmandens hjemmeside Indsamles der personoplysninger fra børn og unge, kan dette som udgangspunkt kun ske med forældremyndighedsindehaverens samtykke. Dog accepteres i almindelighed, at unge over 15 år selv kan give samtykke til videregivelse af oplysninger på nettet. Samtykket skal være konkretiseret, og det anses kun for at være indgået, hvis det har krævet en aktiv handling fra den unges eller forældremyndighedsindehaverens side. Det er således ikke tilstrækkeligt, at den erhvervsdrivende betinger sig, at den unge selv har indhentet et forældresamtykke. Erhvervsdrivende bør undlade at sende direkte adresseret reklame til børn, opmuntre børn og unge til at give information om sig selv, deres familie eller venner, tilbyde belønninger til børn og unge

7 Side 7 for afgivelse af personoplysninger eller anvende undersøgelser, konkurrencer eller andre tilsvarende metoder til at indsamle personoplysninger fra børn. Markedsføring overfor børn og unge Det grundlæggende princip i forbindelse med markedsføring overfor børn og unge er, at den erhvervsdrivende skal udvise en særlig hensyntagen og tage højde for målgruppens udviklingsniveau, naturlige godtroenhed, manglende erfaring og kritiske sans. Dette betyder i praksis, at de markedsføringsretlige restriktioner, der i øvrigt gælder, skærpes, når markedsføringen er rettet mod børn og unge. De allerede omtalte anbefalinger fra standpunktet finder naturligvis også anvendelse på markedsføring rettet mod børn og unge, men dertil er der i standpunktet punkt 7 indsat særlige skærpelser, der vedrører netop markedsføring overfor børn og unge. Det skal være åbenbart for den aldersgruppe, der er målgruppe, at der er tale om markedsføring, og markedsføringsmaterialet må ikke direkte opfordre børn til at købe eller overtale deres forældre til at købe et særligt produkt. Product placement eller anden skjult reklame må ikke finde sted på hjemmesider, der retter sig mod børn og unge, og spil og lignende underholdning på nettet bør ikke afbrydes af reklameindslag. Erhvervsdrivende, hvis hjemmesider opfordrer børn og unge til chat, har et udvidet ansvar for at give oplysninger om forsigtighedsregler på nettet samt god netetikette. Desuden bør den erhvervsdrivende have et system for gennemgang af egne sider, således at al materiale, der lægges ud på siden, og som er uegnet for børn og unge, bliver fjernet. Forhåndsbesked Standpunktet er som nævnt et udtryk for en generel forhåndsbesked og skal anses for at være et supplement til den nationale lovgivning på området. Hvis en erhvervsdrivende vil iværksætte et konkret markedsføringstiltag, som ikke ses behandlet i standpunktet, kan den erhvervsdrivende bede Forbrugerombudsmanden om en forhåndsbesked. Dette kan gøres via Forbrugerombudsmandens hjemmeside hvor standpunktet i sin helhed også findes.

8 Side 8 For uddybning af nyhedsbrevet eller spørgsmål om markedsføringsret i øvrigt kan henvendelse rettes til Gorrissen Federspiels specialegruppe for IP & Technology ved en af følgende kontaktpersoner: Janne Glæsel Partner Tel Lasse Arffmann Søndergaard Christensen Partner Tel Luisa Nygaard Advokat Tel Kenneth Kvistgaard-Aaholm Advokat Tel

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning Forbrugerombudsmandens vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil kan bruges som hjælp til at vurdere lovligheden af de mange Multi Level

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0

Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 1 af 45 Rammeaftalen Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere