F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT"

Transkript

1 L. E. w E. P ts F- E F- t t: F!- x r tn q s F. E F. Fl E t r F. DANSK ORNTOLOGSK FORENNG LOKALAFDELNGEN ARHUS AMT

2 DANSK ORN TOLOG SK FO REN N G DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Danmark Foreningen er stiftet i ; Foreningenslormål sr alfremme kendskabettil og interessen for fugle og at virke tif beskyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af møder og ekskursioner, udglvelse at et fidsskrift 'og andre publikationer, samt ved at arbejde for at forbedre f uglenes livwilkår. lridmeldelse sker ved henvendelse til foreningens hovedkontor eller ved indbetaling af kgntingeit på foreningens girokonto. Som medlem modtager man gratis Dansk OrnF tologisk Forenings Tklsskrift (2-4 hæfter pr. år) og bladet Fugle (5 hæfter pr. år), hvori meddelelser om møder og ekskurqionei bringes. Dansk Omitologisk Forenhg Fuglenas Hus Vesterbrogade Købonhåvn V Tlf (Ma, - lo , tr ) Giro Der er flere muligheder for medlemsskab af DOF. Kontingenteme er følgende: Ordinært medlemsskab: Kr., 229,- Juniormedlemsskab (under 1 8 år) Kr. 130,- Pensionistmedlem (over 67 å0 Kr. 130,- Ekstråodinæn.medlem). Kr. 80,- ') EtsFMdEE tr dlemm åoorager ikke foreningms pubjil tonqr ms kan deltage i møder og ekskubiær. LOKALAFDELNGEN ARHTS AMT DOF-Arhus står for alle lokale arrargementer. Alle DOF-medlemmer kan frit deltage i afdelin- ' gens møder og ekskursioner. Dansk Ornitotogisk ForsninE Lokalaldsling n lor Århus Aml Naturcsntsr sølyst giellerupvsi Brabrand Giro SøRAVNEN Søravnen er lokalafdelingens blad Det udsendes Annoncepriser: : 4 gange årligt i Arhus Amt til alle medlemmer. drledlemmdludenforamtetkantsgnbabonnement. Helside: 350,-/nr eller Halv side: 2OO,1N eller på blatet. Det koster kun 40 kr. pr. år., 1;2OA;lAr 600,-/år Redaktion: Søravnens kålender tor 1993: OnO Trap Hansen (ansvarshavendg redaktrør) Nummer Deadline tjdkommer Jens Bonde Svend Møller Jensen Christina Kjelsmark Annelise Skov '1. februar 15; marts. maj 15. juni. 1. august 15. sebtember 1. november 15, december lssn æ

3 LEDER Vi starter med et stort til lykke til Randersgruppen, der har fået tildelt "OBS' Miljøpris 1992". t varehusets begrundelse for valgel hedder det. bl.a.: "Gennem utrættelige optællinger weekend elter weekend hardegæve DOF ere æren for, atviidag har et godt oveblik over områdets - lsær Randers q Mariager Fjordes -fugleforekomster, som defindes året rundt.. lkke sandt - flottere kan det ikke være! Og en udmæ*etoveryatg til næruærede Sønvns uomtvistelige flagskib, nemlig det ny Atlas-ptojekt. Vi bruger mange spaltemeter på det - men dbt er ikke en meter for meget. Det er projektet over alle projekter her i det sidste tiåt inden årtusindskiftet. Det et en tin mulighed tor teltornitologen, den tidt tætte dino eller det helt unge medlem - kort sagt, alle kan være med til at give fuglene en hjælpende hånd. Ved torhandlinger med Miljøministeriet og andre, et det vigtigt, at vore forhandlere er godt klædt på. Argumenterne skal være i orden, og det er her, vi kan hjælpe. Vi ses ude ikvadnterne! Og traditionen tro vil rcdaktionen på denne tid af åretslufte medatønske alle medlemmerog læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytåt. otto Trap Hansen NDHOLD Fredag morgen På tur i naturen Uddrag at et glentepars fødevalg Fugle i kolonihaven 11 Fra Felten 12 Amtsny(d)t 16 Fuglenes Danmark 17 Fugle t Århus Amt tgg2 32 Læsekredsen 33 Anmeldelse 34 Kommende ture 35 lllustrationer lnge Marie Andersen: Christina Kjelsmark: Hans Pinstrup: Lars Sand Kirk: Annelise Skov: ^r Artikler, indlæq, tegninger og totos' til Søravnen sendes til Lokalafdelingens adresse, mærket "Søravnen". Artikler og indlæg modtages i manuskriptform eller på diskefte, ledsaget af en udskrift. Se aniklen "Sønvnen bliver Desktoppet" (1 992/1 ) tor oplysninger om, hvilke lormater, du kan sende. Aile disketter returneres. 14,34 7,12,15,16,18,38 og forsiden. 17,32 JO 40 7 t' Referater tra ture Tranetu r til Hornbo rg asji5n Falsterbo Kalenderen Nyt tra Randers Gruppen Juniorsiden 40 Ad resser og kontaktperconer 43

4 FREDAG MORGEN Det er Århus Festuges sidste tørdag, det er eftermiddag og september, og jeg er næsten lige undsluppet dynerne. Det blev sent igår med rødvin, gin og masser af musik. Jeg skal nok undlade at fortælle om mine udskejelser i den anledning. Det er nemlig igår morges, dette handler om. Klokken ringer vækkeuret. Venstre hånd rammerpræcist, alt ånderlred igen, og jeg sover stadig. Klokken ringer reserveuret i den anden ende af værelset, hverken højre eller venstre arm er lang nok, og jeg kommer ud af sengen. Kaffemaskinen lændes, en tandbørste puttes i munden, kikkerten smides om halsen, jeg hopper i cowboybukserne og ned på cyklen. "pil", ernu blevettilen fugl med øjne, næbog rigtig mange ngtig blåtjer - en lsfugl! Af temperament minder den mig om Vendehals, helt cool, og med et hoved, der kan dreje 360 grader. Dens tarse, hvad der Klokken sætter jeg nøglen i døren til skuret, og tænker som altid: "Og dette gør jeg trivilligt!!" Skoene sparkes af, skridtstøvlerne tages på, og jeg plasker ud i rørskoven. Klokken harjeg fået åbnet mine 135 m net,.og leg synker træt ned i liggestolen. Efter en kop kaffe og den medbragte marmelademad er det tid til den første netrunde. Den giver 2 Gærdesmutter, 1 Sivsanger og 1 Rørsanger. Efter næste runde er jeg kommet op på 8 ringmærkede fugle - igen ingen supermorgen - skulle jeg alligevel være blevet hlemme? Ude mellem en lille gruppe buske, midt i rørskoven, kan leg lige skimte den øverste lomme i et af nettene. Der hænger en fugl, med en varm rødlig undergump pegende lige mod mig. Silkehale? Nej, det er for tidligt. Den hænger i skygge, så farverne kan snyde, men det er helt sikkert ingen Rørsanger. Jeg løber, så hurtigt det nu kan lade sig gøre i 30 cm vand, ud til nettet. Efter endnu 10 sek. står,eg ved Århusornitologernes mekka, Brabrand Sø, ivandtil"halsen", med Danmarks nok smukkeste ynglefugl i hånden. Det, jeg altid harsetsom en meget hurtig blå

5 svarertilvores fod, er meget kort, og kræver derfor samme specialring som Mursejler og Natravn, men de ligger selvfølgelig hjemme hos Thor. Det blev altså ikke til nogen ny ringmærkningsart, men så kunne jeg fryde mig over dens smukke farver, og over, at jeg havde husket kameraet. Det kræver den helt rigtige lysvinkel for at få den flotte skinnende blå farve frem. Når jeg drejede fuglen, skiftedes de forskellige dele af tjerdragten til at lyse op. Det var lørst, da jeg slap den lille "fy/', at hele fjerdragten blev lysende blå. Det er altså kun under flyvningen, at hele fjerdragten bliver korrekt eksponeret i løbet af kort tid. Smart, for på den måde undgår den vel rovfugle, når der sidder og sover. Den fredag morgen var jo egentlig reddet, men som om det ikke var nok, blev den ekstra krydret med en ung Lærkefalk, der jagede småfugle mellem mine net. 15 nervepirrende minutter gik, hvor jeg stod parat til løb. men den var for smart. Klokken var nettene lukket, Lærkefalken fløiet vestpå, og jeg glad for, at jeg er skør nok til at stå op klokken fem en fredag morgen. Det var nu bare to matematikforelæsninger tilbage, før det kunne blive weekend. Mark Desholm Hvorfor vente? Billeder dag til dag MMC

6 pårun t NATUREN Fra 1. juli 1992 gælder en række nye regler for offentlighedens færdselinaturen. For DOF-arrangementer gætder dog den samme hovedregel som hidtil: Husk attid at indhente tilladetse. De nye regler er nedfældet i den nye naturbeskyttelseslov (som lr/ 1992 afløste den hidtidige naturfredningslov) og en tilhørende bekendtgø relse. Dertil kommer regler og fortolkninger i forarbejderne til loven (lovbemærkningerne) og i en tilhørende vejledning samt et kommende informationsmateriale fra Skov- og Naturstyrelsen. Reglerne f remgår af naturbeskyttelseslovens kap. 4 og af den tilhørende bekendtgørelse. Hvem. hvad - hvor. hvordan? De nye bestemmelser giver regler for færdsel og regler for opførsel i naturen. Altså hvor man må færdestilfods, påcykel, hestosv., og hvordan man skal opføre sig i naturen. De fleste al bekendtgørelsens færdselsregler handler alene om færdsel i skove og på udyrkede arealer. For øvrige områder gælder andre regler:. Reglerne gælder ikke militære øvelsesområder.. Strande og klitfredede arealer: Fri færdselsret, også uden ansøgning på forhånd.. Veje og stier i det åbne land (dvs. uden for byer og skove): Markveje er i højere grad end hidtil nu generelt åbne for almindelig færdsel. Bemærk dog, at der skal søges tilladelse til organiserede aktiviteter, der går via private veje og stier i det åbne land.. byområder o.lign. (f,eks. henegårdsparker): ngen faste regler. Derfor: Søg om lov. De generelle færdselsregler er stor set uændrede. Der er dog et par tilføjelser og leltere ændringer. Den vigtigste er, at det i private skove nu er tiliadt at færdes til fods og på cykel på både skowele og og skovstier (stierne var {aktisk før "forbudt område'). Bemærk, at alle reglerne gælder den "almindelige" adgang. Ejeren kan til enhver tid give lov til yderligere færdsel i området. Hvordan def ineres naturtyperne? Lovgivningen skelner mellem "skov" og "udyrkede arealer". Men lovgivningen er enklere end virkeligheden. Ofte er del svært at skelne mellem overgangene mellem hhv. skov, udyrket og dyrket areal. Hvordan ser man om f.eks. en trædækket mose er skov eller udyrket areal - eller om et græsdækket areal er dyrket eller udyrket? Der er en masse overgangstyper. Der har ved forarbejderne til reglerne været enighed mellem brugere, ejereog Skov- og Naturstyrelsen om, at reglerne er svære at tolke. Dette emne vil derfor blive behandlet idet lovede vejlednings- og informationsmateriale. Særlige regler for grupper For gruppergælder en række særlige bestemmelser. Reglerne skelner således mellem:. Privatpersoner og mindre, private grupper (kan også defineres som "{amilie og venner",. Organiserede grupper (f.eks. skoleklasser, aftenskolehold, store private gruppø (l.eks. en konfirmationsfest) og lukkede foreningsgrupper - altså organiserede grupper, hvor deltagerne er samlet på forhånd),. O{fentligt annoncerede arrangementer samt andre, større og specielle arrangementer (inkl. alle former for nat-arrangementer!) Se teksten inde i bekendtgørelsen.

7 Der skal tilladelse til alle DOF.ture! For DOFs fugleture betyder de nye regler især en klarere formulering af de hidtidige regter:. Alle offentligt annoncerede arrangementer kan kun gennemføres med tilladelse fra ejeren.. Arrangementerne må ikke annonceres,lør mut har fået tilladelse fra ejeren.. Reglerne om ansøgningspligt er nu de samme for både private og for offentligt ejede naturområder. Et arrangement er "offentligt annonceref', når det f.eks. er omtalt iet DOF-lokalblad, i bladet Fugle, på en løbeseddel, i et brev til medlemmerne, i en avis, et lurprogram eller lignende. Denne regelgælder for alle DOF-ture! Det er uden betydning, om turen kun er for DOFs medlemmer (ordinære eller støttemedlemmer, ungdomsmedlemmer eller et andet udvalg) eller om den er åben for alle og enhver. 0rganiserede og uorganiserede Bekendtgørelsen skelner mellem "organiserede aktiviteter' cg organiserede.annoncerede aktiviteter' ($$ 7 q 21\. Til de lukkede og de mere 'spontane' aktiviteter skal der kun søges tilladelse, hvis man er over 30 personer. Ved alle de annoncerede arrangementer skal der derimod altid indhentes tilladelse, uanset forventet deltagerantal. Men pas på! På f.eks. ungdomslejre er det jo ikke altid, at alte aktiviteter er planlagt på forhånd. Men også her gælder, at lejrlederen bør (læs skal) indhente tilladelser på forhånd. Både til de områder, hvor besøg er planlagt - og tilde områder, som muligvis skal besøges. Med andre ord: Man skal altid ringe og spørge om lov, også selvom det ikke er sikkert, at man vil besøge et område. Det "rygtes" nemlig hurtigt i et lille lokalsamfund, hvis der er DOF-lejr iområdet. Og for en ejer er det jo ikke til at vide, om et besøg i hans naturområde er planlagt (og annonceret) i god tid - eller om det gennemføres mere spontant. Deterkun, nårgruppen er lille (mindre end ca.10), at den kan gennemføre en tur som en slags privat udllugt, uden forhåndstilladelse. Hvor skal man søge?. Statsejede områder: Det lokale skovdistrikt (se itelefonbogen).. KommunalVamtsligt ejede områder: Kommunen/amtet (se i telefonbogen).. Private områder: Ejeren (eller e\t. ejerlauget). Navn og adresse/telefon vil de normalt kunne oplyse om på statsskovdistriktet. Ellers prøv kommunen. Det bedste er at kontakte ejeren i god tid - dvs. når turprogrammet er i støbeskeen. Når først turprogrammet er trykt, er det for sent. Ofte klares det med en udskrift af det påtænkte turprogram (manus til lokalblad og Fugle) samt et følgebrev, hvor lansøgerom turtilladelsen. Her kan man skrive, at "hvis ikke ejeren svarer inden f.eks. 4 dage, vil vi tillade os at betragte det som en accept af det ansøgte". Jo mere, man kender ejeren, jo lettere går det at få tilladelse. 1oz

8 Normalt vil en ejer ikke forbyde en tur, selvom den annonceres og gennemføres uden tilladelse. Men det er ikke den slags, som hjælper på de gode relationer mellem ejere og brugere. Og et godt forhold til ejerne og deres organisationei kanbfte vise sig at være altafgørende i andre sager - f.eks. i DOFs fredningsarbejde. En tilladelse kan gi' lov til mere.., Husk, at der også er store fordele ved at skulle indhente tilladelse:. Man kan få praktiske oplysninger om evt. "forhindringer, iform af f.eks. selskabsjagt, skovningsarbejde, lukkede områder på grund af stormfald eller brandfare, terrænløb eller andre. arrangementer i samme område på samme tid.. l de private skove kan man som regel få lov til at færdes i skovbunden og på åbne arealer uden for skoweje og stier - når blot man har spurgt om lov i forvejen. Kontakten er vigtig for at sikre og opretholde et godt forhold til ejerne. Det er jo trods alt fremmed mands jord, man besøger. Er der spørgsmål om, hvordan reglerne skal forstås, så kontakt enten DOF (Anders Tvevad) el ler F riluftskontoret i Skov- og Naturstyrelsen.. Ofte kan man lå en generel tilladelse til at lave ture i et område uden at skulle søge hver gang. lkke alle tuglelure er D0F.ture Desværre hører vi i DOF fra tid til anden beklagelser over, at der afholdes fugleture uden de nødvendige tilladelser fra ejeren. Der er nok ofte tale om en grundejerforening, et aftenskolehold eller lignende, der er på nattergaletur. Men det bliver uvægerligt DOF, som får "skylden" - selvom DOF intet har med den "ulovlige" tur at gøre. Husk, at hver gang en gruppe færdes i naturen med en kikkert om halsen, vil den blive betragtet som en gruppe af "DOF{olk". Som turleder med en kikkert om halsen vil man altid blive opfattet som en slags ambassadør for DOF - hvad enten man vil det el'er ej. Derfor gælder det også for alle de mange DOFJolk, som iprivat regi fungerer som ledere på fugleture: De skal også altid huske at irdhente de nødvendqe tilladelser. God tugletur - med tilladelserne iorden - Anders Tvevad

9 UDDRAG AF ET GLENTEPARS FøDEVALG Danmark var den Røde Glente (Milvus milvus) indtil omkring 1BB0 almindeligt ynglende overalt med undtagelse af Bornholm. Fra 1890 sporedes imidlertid en St2erk bestandsnedgang, og i 1910 var arten praktisk talt udryddet som dansk ynglefugl. Glenten blev som den første danske rovfugl helårsfredet i de seneste år har der atter etableret sig en fast, omend lille, så dog tilsyneladende langsomt voksende ynglebestand. Til eksempel regnes antallet af yngleforekomster for kerneområdet i Sydøstjylland sidst i 1 970'erne at have varieret mellem et og tre, måske fire, par årligt, mens der i perioden er optalt 5-7 par (Bomhott 1 986). Generelt er den Røde Glentes fødevalg velundersøgt (se evt. Handbuch der Vdgel Mitteleuropas, bd. 4). Herhjemme foreligger dog kun en spiseseddel fra et par på Lolland (Hansen 19S0). Som et lille bidrag til belysning af danske glenters fødebillede blev der derfor i juni-august 1985 ind- samlet 29 gylp samt forskellige måltidsrester under et rede- og et plukketræ nord for Arhus. Fugleog pattedyrrester i gylp blev bestemt efter Day (1966), Debrot (1982) og Yalden (1977). Hårog tænder kan henføres til art eller slægt, findålte fjerfragmenter til orden. Følgendetødeemner blev påvist: Hare (7), markmus (6), muldvarp (5), mosegris (3), og svin (2) samt spurvefugl (13), andefugl (4), due (2), og hønsefugl (1). Parentesen angiver i hvor mange gylp de pågældende fødeemner forekom. Herudover fandtes insekter hyppigt i form af små og ubetydelige mængder af kitinrester. Disse kan stamme fra de større byttedyrs maveindhold. Af måltidsrester blev der indsamlet pluk af Fasan, Bingdue og Husskade samt forskellige lemmer og kropsdele af rotte, mosegris, pindsvin tamdue og hø ne samt af pattegris, får og hest. Sammenlignet...fotts. s. 10 a hlnilnwf DOF har hele tiden brug for nye og friske turledere. Til de store fuglerejser, til ungdomslejre og til de mange småture. DOF's naturvejleder Anders Tvevad tilbyder et lynkursus i naturveiledning. Her er noget at hente for både nye og gamle turledere. Altenens emner:. Hvor må vi gå? De nye regler for færdsel inaturen. Gørdinfugleturtilenoplevelse-for dig selv og for deltagerne Har du tænkt på at DOF-turleder? - Du ffu mange spændende oplevelser - Du giver andre medlemmer spændende oplevelser - Du er med til at skaffe nye medlemmer til foreningen --Qu er ned iet inspirerende arbejde for tuglesagen. Sådan planlægger og forbereder du en fugletur. Sådan gennemlører du en fugletur. ldeer til aktiviteter i naturen - for børn og voksne. Den gode turleder - takt og tone for turledere Affe deftagere får udleveret et grctis kursusmateriale, fyldt med ideer og gode råd. Naturcenter Sølyst Gjellerupvej t, Brabrand Torsdag den 21. januat kl til ca ?

10 med den tidligere danske fødeundersøgelse (Hansen op.cit.) var muldvarp og mosegris samt Ringdue og Husskade nye vildtlevende arter på menukortet. Glenter gør sig gerne til gode med ådsler, og det pågældende par vides regelmæssigt at have hentet slagteaffald fra en nærliggende landejendom. Ud over rester af de store hårklædte husdvr er det dog ikke muligt at afgøre, hvad fuglene har fundet som dødt bytte, og hvad de selv har slået. Glenteparrets yngleforsøg fik i 1986 en tragisk udgang. Sidst i juni blev hunnen og kuldet på tre unger fundet døde i og under reden. En undersøgeise viste, at fuglene var parathion-forgiftede (pers. medd. Bjørn Jacobsen, Nat. Hist. Mus., Århus). Litterutul Bomholt, P. 1986: Rød Glente (Milvus milvus) i sydøstlige Jylland Accipiter (1) : 57 Day, M.G. 1966: ldentification of hair and feather remains in the gut and faeces of stoats and weasels. J. Zool. 148i Debrot, S. 1982: Atlas des poils de Mammilåres d'europe.208 pp. Peseux, Suisse Hansen, L. 1950: Rød glente (Milvus m. milvus) (L.)) aner ynglelugl i Danmark. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 44: 5-15 Yalden, D.W. 1977:The identification oflemains in owl pellets. An o:ccasional Publication of the Mammal Society. 8 pp. London Anders Maltha Rasmussen Engskowej Skødstrup Efterskrift Ovenstående artikel har desværre været forlagt i mine gemmer i nogle år. Artiklen er her gengivet uden nogen omskrivning. Vedrørende beslandens nuværende størrelse og udbredelse kan der henvises til: H.E. Jørgensen, 1989: Danmarks rovfugle - en statusoversigt. K.M. Olesen, 1992: Danmarks fugle - en oversigt. Lokal biludlejning med verdenskendte bilmærker PS Biludlejning udlejer nyere personvogne, varevogne, flyttebusser, lastbiler og minibusser til fordelagtige priser. ',* 't Personvogne: HONDA - FORD - NTSSAN - FAT - PEUGEOT - MAZDA. VW - OPEL - BMW - VOLVO eller TOYOTA. lvarevogne tøres alle mærker. Flyttebiler: alle størrelser til alle formål bl.a. MESSER - UDSTLLNGER etc. Busser: oersoner. Skulle De have specialønsker, så kontakt os venligst for leje af luksusbil eller campingbiler. 10

11 FUGLE KOLONHAVEN Ved østenden af Brabrand Sø ligger ca. 3OO haver, omgivet af 7 par Husskader. Jeg har i maj-juni talt ynglende fugle og fundet 55 par Solsort i hæk, buskads og under tagudhæng. Stæren er flittig gæst i fuglekasser og under tag at bølgeplader, er fundet i 15 haver, llere par nogle steder. Det gælder også Gråspurv, som jeg fandt 35 steder. Derimod har jeg ikke fundet reder af Skovspurv, Som til gengæld fra midtdn af juni har optrådr i små flokke på fugte. Bogfinke er fundet 6 stedei, Grønirisk 1 par, Gærdesmutten smutter rundt overalt - 10 har registreret. Broget Fluesnapper har ruget i 2 redekasser, som begge er ophængt på Birketræ. Gran- og Havesanger er fundet i 8 haver, Tornsanger, Stenpikker og Jernspurv er fundet på oplagsplads mellem havekolonierne. Musviten er fundet i 29 redekasser, medens jeg kun har fundet 2 kasser med Blåmejse, begge i nærkeden at Høskoven. Ringduer er fundet i B nåletræer. Udover ovennævnte ynglende fugle er der i samme tidsrum også set Tornirisk og Munk. På foderbrættet har vi sommeren igennem også besøg af Måger og Råger, Krager og Alliker, og i ærtebedene roder Fasanerne, medens Tårnfalk og Spurvehøg jagter småfuglene. Ud over fuglene er Pindsvin sikre gæster om aftenen i alle haver, og på markerne omkring haverne muntrer hargrne sig om morgenen. 9 stk. er højeste antal på en gang. haver, hvor der er vandbassin et det løet i alle de haver, jeg har undersøgt. Henning Lyrum Annettevej Brabrand N ri:'{'*

12 FRA FELTEN: AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER Nu er skoven falmet, og fuglestemmen dalet. Storken er llygtet (på nær 6n - se nedenfor) fulgt af viltre svaler. Hvorvidt spurven skal sidde stum bag kvist, medens ravne skrige og ugler tude i det hvide derude - jadetvildetkommende kvartal afsløre. mellemtiden kan du itanken - hjulpet af nedenstående notater - drage på rundtur til en række af amtets lokaliteter, og se hvad der rørte sig d6r i det forløbne kvartal. At dette er muligt kan du takke følgende personer for: Søren Dalsgaard, Svend Dybkjær, Ole Gylling-Jørgensen, Carsten Høegh, Allan Janniche, Berit Lanther, Henning Lykke Larsen, Erik Nielsen, Flemming Nielsen og Marianne Rasmussen. sommeren siden 1 963!, Lysbuget Knortegås 29l 9 8 trækkende SV - første registrerede iagttagelse af denne race på denne lokalitet, Mørkbuget Knortegås S, Gråand 17l (periodemax), Atlingand 1B/9 han - ses normalt ikke efter midten af juni her, Krikand 1 8/9 16 (periodemax), Spidsand e0 n ltækkende, Pibeand 18/9 10, Troldand 218'12, Hvinand F1n(\ 41, Stor Skallesluger 1/8 hun - oversomrendel, Duehøg 18/10 han, Blå Kærhøg 31/7 brun - meget tidligt, Rørhøg - i sommerens løb fik (!) par 15(!) Diverse forkortelser er som nævnt i Søravnen 2/ 92. Har du specielle interesser, eksempelvis for udvalgte arter, så finder du støtte i typografien. Brug eventueltjuledagene til at maledine favoritter skrigende pink med en markeringspen. Stoffet er primært disponeret efter lokaliteterne, der tilsammen udgør "Felten". God tur. BJERREGRAV MOSE/REJSTRUP ENGE Man tror det er løgn! Her skød en jæger den en Hvid Stork. Kan ske jægeren opfattede storken som "skadevoldende vildt' - den æder io de fredede frøer....4; a,t /p ":"2-?-z- Vc Men bortset fra det berettes der fra denne lokalitet om Skarv på træk mod Fussingø Sø, Fiskehelre 15/8 16, Hvid Stork (ovennævnte formodentlig) regelmæssigt fra S/B frem til +, Knopsvane 6/9 2 par med i alt 7 juv, Musvåge 6/ 9 5 sammen, Blå Kærhøg 10/B han, Grønbenet Rørhøne 5/B3ad +2juv, Blishøne 5/92ad + 5juv, Vibe 5/9 1 60, Mudderktire i 0i8 6, Dobbettbekkasin 5/9 6, Klyde 5/8 2 trækkende SV, FJordterne 5/8 1, Huldue 10/8 1, Murselter 1 5/B 6, Landsvale 6/9 120, Bysvale 5/814, PungmeJse 5/8 (rede), Bynkefugl 5/9 han, Stær 6/9 200, Grønirisk 1O/8 45, Bogfinke , Rørspurv 1Sl83. BRABRAND Sø LillaLappedykker 1 8/ /1 O 1 S, Sorthalset Lappedykker 8l7 29 ad Kl + 1/8 ad K /9 1 K, Toppet Lappedykker 8/8 79 ad K , Skarv 8/8 t 6, Fiskehelre 1 1 i , Rørdrum [ 1 1 /7 ] - kun anden gang om unger på vingerne - den sidste - en ungfugl - blev set 21 /9, Fiskeørn 1 9/8 2 ad, Vandre ljagltalkagl 9 trak syd over søen men forsvandt for hurligt til at endelig bestemmelse kunne finde sted, Agerhøne 30/10 25, Dobbeltbekkasin , Enkeltbekkasin [2/114], Sildemåge 19/10 ad, Dværgmågå 1/8 1K + 11/9 1K + 17l9 21K, Sortterne l26n 2ad K (arten ses ikke hvert år her), Flordterne 9/9 7, Murseller 1 8i9 1, lsfugf 10/ /92+2/112, Landsvale 13/ , Bysvale 14l /8 350, Digesvafe 31/ /9 1, SkægmeJse flok på 50 set i august , Bynkefugl 31/B /9-3, Græshoppesanger Un syngende (Døde A), Rørsanger 1 7/9 småsyngende + 2/10 1, Sivsanger 3/B 1, Tornsanger 1 9/B 1, Gransanger 1 1/10 syqgende+ 1 8/10 1, Jernspurv30il 02syngende, BlergvipstJert 17i9 1, Stor Tornskade 2/10 SV, Rødrygget Tornskade 31/8 han, Stitlits?J

13 EBELTOFT FÆRGEHAVN Alle obs fra 8/8: Toppet Skailestuger 17, Stor Præstekrave 6, Lille Kobbersneppe 5, lslandsk Ryle 3, Brushane 1. Lif le Kfove 23/81K, Dværgmåge K + 30/B 3 ad + 28/10 ad, Sortterne 30/8 3 (2 lk + ad), Dværgterne 30i8 2 K, Skærpiber9/10 R + 1 0/1 0 6R. FORNÆS Lom (uspecificeret) 13/9 S T, Sangsvane S, Knortegås 1 3/9 1 3 S + N, Pibeand 24i S, Bjergand 1 4n 0 1 9, Hvinand 24t Havlit S + 5 N, Ederfugt 24t1O g}7g, Sortand 2 f /9 225 T, Sortand 1 3/ /1 0 i8, Dværgfalk indtrækkende, Mudderktire 23l S, Almindelig Kjove 13/9 N, Sptitterne 23/B /9 17, Alk2ltg T, TeJst 2119 T, Stenpikker 13/9 4, llvid Vipstjert 23t810. HORSKÆB Spidsand 10/9 12, Rørhøg 10/9 iuv. Fra 1et8 haves: Strandhjelte 5 + Lille Kobbersneppe 26+ Sortklire + Hvidklire 54 + Tinksmed + lslandsk Ryle 21 + Krumnæbbet Ryte 4. Tilbage til 10/9 finder vi Rødstrubet Piber 1. JULSø Rørhøg 5/9 1, Fiskeørn 9/ , Brushane 9/ 8 1, Digesvale 9/ KOLNDSUND Musvåge /9 4, Blå Kærhøg 2St1O zhan + brun + 25/1 0 han + 3 brune, Vandrefalk ad han, Tårnfalk 13/9 3, Agerhøne23/87, Vibe 2gl8 1 60, Hjelle 23/ , tsfugt , Sanglærke 13/9 1 40, Stær 13/9 300, Bomlærke 23/1 0 over 200. KYSNG NÆS Sodfarvet Skråpe 1 1/1 0 2, Sute 30/8 1 K + 9/1 0 5 ad N K, Knortegås 13/923, Mørkbuget Knortegås S + 30/9 45 N + 66 S, Bramgås 12/10 '18 S, Rustand ZB 1OT, pibeand 13Æ 95 S, Blå Kærhøg 1 1/9 S + 1 7/9 indtrækkende S + 10/1 0 indtrækkende, Dværgfatk 6/9 indtrækkende, Dværgryle 18/9 S, Thorshane 3/10 fouragerende, senere SØ, Mellemkjove 30/g ad + 3/10 imm, Almindelig Kiove 3O/8 7.t K + 13/9 S, NORSMNDE FJORD Lif le Lappedykker 29/ /10 39, Sorthatset Lappedykker /9 3, Sangsvane ad R T, Mørkbuget Knortegås 2Bl9 B, Pibe and 25/ , Knarand han, Skeand 2Sl han, Blergand , Toppet Ska[esluger 1/975, Duehøg 18/8 K+ 3/10 1, Btå Kærhøg 25l 1 0 brun, Fiskeørn 1 7/8 ad hun, Lærkelalkzz9 l. Vandrikse 1/9 1, Blishøne 1 5/ , Vibe 25/ , Lille Præstekrave g/8 3, Sortklire t K. Svaleklire /91, Dobbettbekkasin 1Zg 56, Enkeltbekkasin 18/ /10 7, lslandsk Ryle , Dværgryle 29/9 2, lstugt 2St.tO j, Skægmejse 8/ / /9 5, Biergvipstjert , Snespurv , Gærdesanger 1 7/9 1. SALTEN LANGSø Hvepsevåge 13/ /8 2, Fiskeørn 23/8 i, Klyde 1 3/8 trækkende vestover, Hav/Fjordterne 1 6/8 20, Landsvale 5/9 2000, Ravn 1 6/8 2. SAMSø Rødstrubet Lom 10+11/10 1, Gråstrubet Lappedykker 1 0/1 0 13,Sule 1 0/1 0 4 (1 ad + 23K+ 2K) + 11/10 ad, Knopsvane 11/10 68, Mørkbuget Grågås 10/ (alle ad - dårligt yngleår??), Bramgås 11/10 på græs, Krikand 10/10 91, Spidsand 1 3/9 8S, Pibeand 13/ / , Hvinand 10/10 4, Havlit 10i10 'l, Ederf ugt 1 1/10 over 1000, Sortand 1/10 16, Fløllsand t0/'10 1S, Toppet Skaltesluger 1 0/ , Hvepsevåge 1 3/9 3 V-NV, Musvåge 10/10 44 T, Fjetdvåge 1O/10 3 NV, Rørhøg 12/9 2 1 K S + 13/9 1K S, Dværgfatk 1 1 /1 0 jagende + T, Strandskade 1 1 /1 0 22, yibe 11/10 over 75, SlrandhJeJle 13/9 1K + 11/10 6, HJelle /10 over 200, Stor Præstekrave 12/9 1, Stor Regnspove 11t10 2, Lille Kobbersneppe 11/102, Sortklirc 10+1 t/10vdr, Rødben 1 1/10 51, Hvidklire 10/t0 6, Stenvender 1O/1O 1. Dobbeltbekkasin l0/10 4, Sandtøber 1Ot1O 2. Sortgrå Ryle 10/10 2, Alm. Ryte 1 1/1O 4OO, Alm. KJove 12/9 1K (mobbedesplitterne0, Sitdemåge '10+1 1/10 ad, Ride 11/t0 ad, Atk/Lomvie 11/.10 21, Huldue 13Æ 2-5, Hedetærke 10/10 1, Sanglærke 10/10 76 T + 40 R, Landsvate 12/9 B7B S.

14 Bysvale 129 S, Digesvate 1Zg 30 S, Nøddekrige 10/1 0 N mod Helgenæs, Skægmelse 1Ol10 han + hun N, Husrødstlert 13/9 han stadig i pragtdragt, Rødstjert 3 R, Bynkefugl 12l9 R, Stbnpikker 12l 4 R, Vindrossel 1 0/1 0 2 T, Sangdrossel / 1 0, Tornsanger 1 2/9 1-2 (si), Gærdesanger 1 3/ 9, Løvsanger 13/9 'l-2, Gransanger 10/10 R, Rødstrubet Piber 12/9 1, Skærpiber 10/10 5, Står 1 1/ , Grønirisk 1 0i F, Sti[its 1 0/ 10 4, Grønsisken 22f, Tornirisk 10/10 15 T, Karmindompap [1 1 t7 hun + iuv - første ynglefund på øenl, Kvækerfinke 1 0n 0 40, Rørspurv 1 0/1 O 6 t. SEJS HEDE Hvepsevåge 4i10 S, Blå Kærhøg 1/10 S, HusrødstJert 23ll0 R, Kvækerfinke 2311 O 9OO. SLETTERHAGE (alle fra 30/9) Gråstrubet Lappedykker T, Knortegås 50 T, Blergand 10 T, Vandrefalk han S, Dværgfatk 2 S. Lille Regnspove 1 4/8 1, Stor Regnspove 1 4/ /9 14, Lille Kobbersneppe 14l8 30, Sortklire , Rødben 1 4/8 70, Hvidklire 4/8 30, Sten: vender 23ft 1 0 (Sødringkærl + 14/8 2, lslandsk Ryle 14lB /9 3, Krumnæbbet Ryle 14l8 13, Almindelig Klove 14l8 mørk + 3/9 3 (2 mørke + juv), Misteldrossel 14l8 1, Lille Korsnæb 2719 't5. TANGKROGEN Stor Skallesluger 6/8 han, Strandskade?9 1, Mudderklire /9 1. øvrge OBSERVATONER Sangsvane 24/10 7 ad Mossø, Hvinand 2918 Mørke Kær, Duehøg 20/9 2 ad legende i luften Gejlund Bakker/Hammel, Blå Kærhøg 17l10 brun Tjenild, Rørhøg 13/8 hun Alken + 14l8 hun Grund Fjord ijuv F Gl. Dyrehave/Hammel + 23/8 STUBBE Sø (24n0) Grågås 16, Tr-oldand 215. SøBYGÅRD Sø OG SKOV. t... :1 ii:: il.-.,i.:t:',:i i. r, #*{l;, Pibeand 1 9/9 3, Skeand 20/8 2 + 't9/9 7, Taffeland 20/832, Hvinand 2Ol8 t, Hvepsevåge 3/l 0 1, Duehøg 30/8 + 4i 10 1 K, Fiskeørn 20/B + 26/91, Vandrikse 8/8 hørt+ 20/83høtt+26192H, HleJle 1 9/9 58 S, Enkeltbekkasin 1 7/ 10, Svartbag , Huldue 8/B SY, fsfugl 4/10 1, Sortspætte BA hørt + 20/8 + 4/10 hørt + 10/10 hørt, Ravn / /10 1, Bjergvipstlert 8/8 2; SøDRNGHOLM Toppet Lappedykker 14iB 130, Lysbuget Knortegås , Spidsand 3/9 1 1, Rørhøg 14/B etpat med 4 juv + 3/9 3 juv, Tårnfalk 3/9 5, Strandhlelfe / /9 102.

15 Mossø + 6/9 V Svenstrup, Fiskeørn 1 1 /8 Mossø Grund Flord, Dværgfatk 1 6Æ fundet skadet ved Tvede - plejet 1 1 /2 uge og derefter udsat igen + 1 6/1 0 N langs Lystrup Strand v. Hevring, Agerhøne 16/8 12 Solbjerg Sø, Trane [18/S ad Fussing Sø l, HleJle 5/8 SV over Højbjerg + 15/ Hevring, Stor Præstekrave2!8 4 Mågeøen, Stor Kobbercneppe 2/8 Mågeøen, Lille Kobbersneppe T Skejby, Hvidklire 2tB 4 Følle, Hav/ Flordlerne T Gl. Dyrehave/Hammel, Splitbme.6/8 2 Grenå 2A Urmosen Hammel, Kirkeugle [ 2916 ad+pull flg. tre steder: Udbyneder + 6 km NV + 9 km V for Randers Malling By, Natugle 1 7/8 par hørt Højbjerg + 6/1 0 hørt Hevring + par ført Ha/reballe Skov + par turt Thorsmøllevej, Mursejler 9/9 2 V Højbjerg, lsfugl 16/8 3 Fuldbro Mølle, Grønspætte 19/8 hørt Hevring, Landsvale 29/8 300 Mørke Kær, Ravn 23/8 2 Gl. Dyrehave/ Hammel + 6/9 4 T Højbjerg, Attike /10 et eksemplar med meget tydellgt hvidt "hatsbånd" - racen Halsbåndsallike eller lokal variant? - ndustrikvarter/hammel, Husrødstlert jævnligt i perioden - max sidste2zl0 ogsåindustrikvarterevhammel, Misteldrossel 6i/9 9 Hevring, c"l2-, bug på to forskellige lokaliteter Svenstrup, Gransahger 11/9 sy Højbjerg, Grå Fluesnapper S0/8 2 Højbjerg, Hvid VipstJert 1/9 sortrygget hun (udparret m alm. han) lodrende unger lndustrikvarter Hammel, Blergvipstlert l6/8 4 Fuldbro Mølle + 7/1 0 2 Giber A, Tornirisk 2ZB ftok på 60 Gl. Dyrehave/Hammel, Blergirisk Råby Kær, Kvækerfinke 1 1/ Fussingø Skov. Hermed er rundturen slut lor denne gang. Hvis du får lyst til at bidrage til næste udgave, der dækker november, december q januar,s indsend i sidste uge af januar dine observationer til undertegnede pa adressen Højma*yej 22, 8270 Højbjerg. Skuile en kongeørn snuppe en hare i din have den 31. januar kan du også nå at få det md: ndtelefoner da hændelsen pa Afslutningsvis: God jul og godt nytår med forhåbentlig nogle udbytterige fugleture. Hvad med at gå på opdagelse efter vandstære den 1. januar - det bli? man klar i hovedet al.,-lohn Andersen æ=v A- \\ \) Fo /æ? >F,^l,:= <_

16 lkke plads til DoF "Det Grønne Fåd" Med den nye Naturbeskyttelseslov, som trådte i kraft den 1. juli 1992, blev det lovfæstet (lovens g 64), at der skulle nedsænes "Grønne Råd" i hvert amt. Rådet skal være rådgivende for amtsrådet,'..1 spørgsmål vdrørende amtsrådets administetion al bverf (citat). Rådet skal "tilstræbes" (som det ogsåhedder i lovteksten) atværesammensatmed ligelig repræsentation af bruger- og beskynersiden. Det råd skal med'andre ord svare til det centrale udvalg: "Naturforvallningsudvalget', der har til opgave at rådgive ministeren i administrationen af loven. Hersidderbrugereog beskyttere- herunder også DOF - iskøn forening mellem hinanden. Dette har Arhus amt siddet overhørig. Som det ser ud idag, er Danmarks Naturfredningsforening ene om at repræsentere beskytterne - selv om amtet hævder, at også Friluftsrådet er beskytter. på den anden side sidder landboorganisationerne (2 rep.), statsskovdistrikterne, kommuneforeningen og amtet. På trods af, at den ligelige fordeling er svær at lå øje på, så afuiser amtet at lade DOF få sæde i rådet. Afslaget begrundes som følger (citat): ',Som det fremg* af vort brev af 90, juni 992 har amtsrådet besluttet at lottsæfte med den hidtidige sammensætning af "Det gønne Råd', idet man har haft gode elaringer med defte i perioden lorud for vedtagelsen af Naturbeskyttelsesbven, og idet man ikke ønsker for stoft et udvatg." Mere nyt fra amtet DOF får ikke længere tilsendt de af amtet givne tilladelser og dispensationer efter naturbeskyttelsesloven. Det er vi ellers tidligere blevet lovet og har hidtil fået. På en forespørgsel om hvorfor vi ikke længere får dem lød svaret (citat): "Med henvisning til toreningens henvendelse af 12. marts tgg2 kan oplyses, at vi ikke finder at kunne imødekomme anmodningen." To linier uden begrundelse! ndtil der kommer en endelig afklaring på spørgsmålet, skal bestyrelservfredningsudvalget derfor anmode medlemmer om at være opmærksomme på annoncer og notitser i de (små) lokale blade orn tilladelser udstedt i medlør al Naturbeskvttelsesloven. tilfælde af, at en eventuel tilladelse strider imod fuglenes og naturens interesser, opfordres man til enten atgøre indsigelse mod tilladelsen eller meddele lokalbestyrelsen, at man ser problemer iden aktuelle sag. Ofte giver lokalkendskab også en langt bedre mulighed for at vurdere konsekvenserne af et indgreb, hvorfor lokalafdelingen under alle omstændigheder vil være taknemmelig for lokal assistance i eventuelle sager. Henning Ettrup Der er bare det ved det, at udvalget er det mindste i landet, så detkan da næppe være for stort. Og så vidt vides, så har der kun været fremsat yderligere 6t ønske om optagelse i Rådetl På landsplan er DOF repræsenteret i 10 amter, så alle amter har heldigvis ikke været lige så negative overforsamarbejdet med DOF som Århus. Her har man set værdien i at få et konstruktivt og inspirerende samarbejde igangsat med flere grønne foreninger. Man kan kun håbe, at også Århus amt med tiden opdager, at det kun kan være positi!'t at samarbeije med DOFs lokatafdeling. Henning Ettrup 'rt' il il! \ v,z-4os.4"- Qk t6

17 FUGLENES DANMARK En koftlægning af Danmarks fugle ::.':::'::::::':: "'::::.:::..... de kommende år vil alle fugleifieresserede danskere få muligheden tor at komne ud inaturen med kikkert og notee bog. De deltager allesammen DOF's store naturovervågningsproiekt, der starter i foråret Mange har tidligere været med i samme slags aktiviteter, for DOF gennemførte allerede i en Atlasundersøgelse over udbredelsen af de danske ynglelugle og senere, i , en kortlægning af fuglenes levesteder - en såkaldt lokalitetsregistrering. Resultatet udkom i en tyk rapport, der siden er blevet flittigt brugt af både DOF's fredningsfolk og af kommuners, amters og Skov- og Naturstyrelsens fredningsarbejdere. Rapporten har således været af stor betydning forbeskyttelsen af fuglelivet i Danma*. Proiektets indhold 1. Det nye ATLAS skal indsamle oplysninger om bestandsstørelser og udbredelse af Danmarks fugle. ATLAS-undersøgelsen gennemføres i 5 X 5km kvadrater (UTM-nettet), ved at optælleren først laver en simpel udgave af en punkttælling, hvor kun de ca. 60 almindeligste ftrglearter tælles. Demæst besøges alle de små naturområder 6n gang for at registrere de vigtigste ynglefugle, dette skal dog kun ske i en del af hvert fjerde kvadrat. Endelig foretages en eftersøgning af nataktive fuglearter, samt andre svært registrerede arter. ATLAS-registreringen gennemløres kun i et af de tre prolektår. 2. En lokalitetsregistreing med dækning af samtlige fuglelokaliteter af lokal, regional, national og international betydning (efter klassificeringen i den fonige lokalitetsregistrering) gennemføres i alle lokaliteter i løbet af de tre orojektår. På alle lokaliteter optælles ynglende fugle. På relevante lokaliteter optælles også rastende og overvintrende fugle. Lokaliteterne er udpeget på forhånd al koordinatoren. Men landskabet har siden ændret sig meget, enge gror til, vandhuller drænes, nye graves, driftsformerne i skovene ændres, ændrede jagtformer og -vaner, både i Danma* og udlandet, påvirker også fuglene. Alt dette betyder, at der bliver færre af nogle fugle og flere af andre. DOF vil derfor lave en ny undersøgelse af Danmarks fugleliv, og denstarter tilforåret. Her kan du være med til at sikre vore fugles fremtid og samtidig selv få nogle gode naturoplevelser. Du kan deltage på flere måder. Du kan enten vælge at tælle alle fuglene flere gange årligt i et mindre område - lokalitetsregistrering -, du kan vælge at undersøge et starre område, hvor du blot skal finde ud af, om de enkelte arter yngler i området, men ikke hvor mange - Atlasundersøgelsen - eller du kan vælge begge dele. De forskellige måder er beskrevet mere udførligt nedenfor. Samlet giver Atlas- og bkalitetsrcgistreringen mulighed lor at lave kort over tætheder af ynglefuglenes forekomst i Danmark, opgørelser over totiale antal af_en del arter, samt en beskrivelse af luglelivet i alle de vigtigste fuglelokaliteter i Danmark.

18 Tidsplan for projektet Første tælling i marts i 993, sidste tælling i lebruar En mere detaljeret arbejdsplan tor et kvadrat vil typisk se sådan ud: Vinter : Du modtager fra koordinatoren et kort over det kvadrat du har valgt. På kortet er afgrænset de støne fuglelokaliteter, hvor der skal foretages yngl+ fugletælling og/eller optælling af rastende/overvinvende fugle. Endvidere er angivet de 1 0 punkter til punkttællingen. Er dit kvadrat et af dem, hvor småbiotoperne skal undersøges, er disse også angivet på kortet. optællere til så stor en del af amtets kvadrater som muligt. Hver person kan have et ellel flere kvadrater, og tællingerne starter i løbet af foråret. Alle kan deltage Man skal ikke holde sig tilbage, alle med blot et minimum af kendskab til de almindelige danske fugle kan deltage. Der er lavet grundige og nemt forståelige vejledninger i, hvordan du skal tælle og notere. Du skal bare ringe eller skrive til en af projektkoordinatorerne nedenfor, og fortælle i hvilke områder du vil laveoptællinger. Så vildu hurtigt modtage skemaer, kort og vejledninger. MELD DG FøN AN NABO! Forårllorcommer: På større fuglelokaliteter gennemføres 2-3 ynglefugletællinger i løbet af maj-juni. En punkttælling gennemføres iperioden med. maj - med. juni) hvert fjerde kvadrat besøges alle smålokaliteter en gang i løbet af yngletiden. Efterår/vinter: Rastende og overvintrende fugle optælles på vigtige rastelokaliteter en gang månedligt. 199*1996: Projektet fortsætter med optællinger i nye kvadrater. Der er således mulighed for at en person kan dække flere kvadrater i løbet af projektperioden. Supplerende oplysninger fra allerede undersøgte kvadrat r modtages løbende, f.eks. i form af supplerende ynglelugletællinger etc. Ø <Kq' Der vil typisk være fra nul til tre større fuglelokaliteter pr. kvadrat. Der er mulighed for at dele et kvadrat eller en større lokalitet mellem to eller flere tællere. Der er også mulighed for at arrangere',følordning", således at en mindre erfaren tæller i dev de første årfølges med en mere erfaren, for senere selv at foretage undersøgelsen i et andet kvadrat. En del af de større fuglelokaliteter kan være dækket af andre undersøgelser, hvorfor disse ikke skal undersøges af Atlasmedarbejderen. 0ptællere efterlyses! Det er nu at DU skal igang, hvis du vil være med i projektet. Her i vinter skulle vi gerne have fundet lnformalionsmøder Har du lyst til at vide mere om projektet, {ør du beslutter dig, har vi lavet en række informationsmøder, hvor du kan få mere at vide og høre om feltbestemmelse og optællingsteknik. Møderne i Arhus amt finder sted på følgende dage: nrcdag d. 26. januar lggg kt. lg.sl,naturcenter Sølyst, Gjellerupvej 111 i Brabrand ved Århus. Tirsdag d. 2. februar kl ,Randers Naturskole, Gudenåvej 20 i Randers. 18

19 Tksdag d.9.lebruar kl , Naturskolen Grenå, Klitten 1A i Grenå. Tirsdag d. 23. lebruar kl , Medborgerhuset, Skoletorvet i Silkeborg. På disse aftenmøder gennemgås det nye feltprojekt. Der vil blive fortalt om grunden til, at DOF nu starter et nyt ATLAS-projekt og en ny lokalitetsregistrering. Vi vil fortælle om, hvordan et ATLAS-kvadrat skal undersøges, og hvordan de ynglende fugle optælles på en lokalitet. Det materiale - kort, skemaer og vejledninger - som optælleren får udleveret vil blive gennemgået, og der vil blive talt om, hvor meget tid der skal bruges i felten og til al udfylde de forskellige skemaer. På møderne vil vi også uddele ATlAS-kvadraterne og fuglelokaliteterne til de personer, som allerede har meldt sig til at deltage. Vi vil meget gerne, at du tilmelder dig til møderne. Så kan du nemlig få tilsendt kort, skemaer og vejledninger, som du kan nå at læse igennem inden mødet. Så kan du forhåbenlig på mødet få et svar, hvis der er noget du er itvivl om. Tilmelding skal ske til en af kommune-koordinatorerne eller iil undertegnede. KURSUS FELTARBEJDE Weekenden d.17.-i8. april 1993 NATURCENTER SøLYST v/brabrand SØ weekenden april vil vi afholde et kursus, hvor de lorskellige optællingsmetoder gennemgås ude i felten, og hvor resultaterne indføres på skemaer m.v. Kurset vil i teori og praksis omtatte: Teori:. Tilrettelæggelse af en punkttælling på 1 O punkter i et 5X5 km kvadrat.. Eksempler på småbiotoper og undersøgelse af disse.. Tllretelæggelse af en ynglefugletælling.. Tilrettelæggelse af optællinger af rastende og overvintrende f ugle ef terår/vinter/forår.. Udfyldning af skemaer. Praktik:. Punknælling.. Undersøgelse af småbiotoper, t.eks. vandhulrer, moser m.v.. Optæliing af ynglefugle i forskellige biotoper; skove, søer, agerland o.s.v.. Optælling af reder hos kolonirugende arter, som {.eks. råge, fiskehejre m.fl.. Optælling af rastende og overvintrende fugle.. Optælling af nataktive fugle. Weekendkurset koster kun transporten til og fra Brabrand, idet lokalafdelingen sørger lor forplejning, materialer m.v. Overnatning på Sølyst er desværre ikke muligt, vi vil forsøge at arrangere privat overnatning i området. Det vil blive et meget aktivt kursus, hvor vi vil være i gang fra lørdag kl til langt ud på aftenen/ natten og igen fra søndag kl tilca , hvor vi slutter. Der vil blive mange fugleoplevelser, da meget af tiden vil gå med at lave de forskellige optællinger ved Brabrand Sø og i skovene heromkring. Sidste frist fortilmelding til undertegnede er 1. april r ooe Vælg et kradral På de næste sider bringes oversigtskort over alle kommuner i Arhus Amt. På kortene kan du se hvordan 5X5 km kvacjraterne og de større lokaliteter ligger. Du tilmelder dig til at dække en lokalitet eller et kvadrat ved at henvende dig til kommunekoordinatoren nævnt under hver kommune. Husk at oplyse kvadratets koordinater (to bogstaver + to tal), som er angivet i hvert kvadrat. Kvadrater derdækkerflere kommuner, tilhører som en tommelfingerregel den kommune, hvori det meste af kvadratet findes. Kortene er kun vejledende. Du vil få udleveret originale, nøjagtige kort over de kvadrater, du vil dække. Allan Janniche Søskrænten A Viby J Petdr Lange Jeksenvej Galten l to

20 Them Kommune: Jørgen Ballegård, Drosselvej 22, 8654 Bryrup. \l: Gjern Kommune : Bo Ryge Sørensen, Søholt Alle 26, 8660 Silkeborg. Tlf:

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

t. I," i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT

t. I, i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT t. I," i-:, il. \ t., 'i i:l it, i.-,' t: F, L, t., 'a: DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT DANSK ORNTTOLOG'$K FONENING DOF er en lqldsforenirg lor fu gteinteress rede og fugebeskytælse

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Mallorca, Spanien Maj 2010

Mallorca, Spanien Maj 2010 Mallorca, Spanien Maj 2010 1. - 8. maj 2010 Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank Desting (FDE). Indledning Hermed følger en turrapport fra en fugleferie på Mallorca fra

Læs mere

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Slangeørn i hovedhøjde over altanerne Hotel Monaco, Kavarna. Foto: Jakob Hermann DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening 1 Forord: Bulgarien har altid været et

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Turen gik til: Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning I sommeren 1834 foretog landinspektør Birk en omhyggelig opmåling af den 50 60 hektar store Gravlev Sø, som derefter blev matrikuleret. Søen rundt fik de 21

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 - med forslag til naturpleje Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660 Stenløse Telefon 46 30 03 10 Telefon:

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SØM. Fuglelivet i MossØ-Saltendalen. Landsleir på Bornholm RNI ELI. TBLOGISKFORENINGi NEENrÅRHUETAMT 9ANSKO LOKALAFD. Nr. 2 o Juni 2002 o 30.

SØM. Fuglelivet i MossØ-Saltendalen. Landsleir på Bornholm RNI ELI. TBLOGISKFORENINGi NEENrÅRHUETAMT 9ANSKO LOKALAFD. Nr. 2 o Juni 2002 o 30. SØM Nr. 2 o Juni 2002 o 30. årgpng 9ANSKO LOKALAFD RNI ELI TBLOGISKFORENINGi NEENrÅRHUETAMT Fuglelivet i MossØ-Saltendalen Landsleir på Bornholm Dansk Ornitologisk Forenlnlt Fuglenes Hus Vesterbrcgade

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil Han kom fra København, men ville være godsejer i det nordjyske. Det blev han og det med pomp og pragt, da han udtørrede det fattige Nordjyllands største sø, Gårdbo Sø, i årene 1881 83. Den nyslåede godsejer

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Fugle i Danmark 2007. Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen

Fugle i Danmark 2007. Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen Fugle i Danmark Årsrapport over observationer meddelelse nr. 35 fra Rapportgruppen Redigeret af Peter Lange og Jørgen Staarup Christensen Indledning Årsrapporten kan med denne udgivelse fejre jubilæum,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget SKOTLAND en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004 dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog 5-9

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år!

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år! Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Ørne DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København V Tlf.: 33 31

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow Det sydøstlige Tyrkiet 7 maj til 15 maj - 2011 Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli Franck Ishøi & Aase Mielow 1 I maj måned 2011 besøgte vi det sydøstlige Tyrkiet i ca. 1 uges tid. Vi arrangerede først turen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Orbicon, oktober 2013 Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Bodil Deen Petersen Telefon 89

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune

Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt Fredericia Kommune 1 Indledning Fredericia by er, grundet beliggenhed ved havn og vand, i stigende grad påvirket af skadevoldende fuglevildt, som påvirker borgerne

Læs mere

Ny kasserer. Telefonnumre:

Ny kasserer. Telefonnumre: Ny kasserer Ole Friis har efter mange års glimrende indsats ønsket at trække sig som kasserer og forlader samtidig Seniorudvalget. Vi takker mange gange for det store arbejde, Ole har udført og siger samtidig

Læs mere

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel MØN maj 2013 1 Torsdag den 9. maj En næsten fyldt bus af forventningsfulde medlemmer og med Henrik som chauffør afgik fra Hillerød kl. 9. Tunge skyer truede med regnvejr, som blev en realitet efter kort

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

L E S B O S Maj 2010

L E S B O S Maj 2010 L E S B O S Maj 2010 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Ole Geertz-Hansen og René Rantzau Forord Fra den 09. 16. maj 2010 afholdt DOF Travel atter en tur til den græske ø Lesbos. Turen

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VÅDOMRÅDER,

Læs mere

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon 46 30 03 10 Fax 46 30 03 11 Telefon

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Lav selv fuglekasser en vejledning

Lav selv fuglekasser en vejledning Lav selv fuglekasser en vejledning Det er svært at være fugl Mange af de fugle, der yngler i huller, har svært ved at finde egnede steder at yngle. Det skyldes især, at mange skove drives meget intensivt.

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2014

Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Fugle i Danmark 2005 og 2006

Fugle i Danmark 2005 og 2006 Fuglea?ret G side 798:Layout 1 7/1/8 11:32 Side 7 Fugle i Danmark og Årsrapport over observationer meddelelse nr. 34 fra Rapportgruppen Redigeret af Jørgen Staarup Christensen og Peter Lange. Indledning

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere