idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse"

Transkript

1 HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

2 Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2

3 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter 8 IDÉKONCEPTER Idékoncept 1 Grøn infill 12 Idékoncept 2 Passage 14 Idékoncept 3 Vigtigt punkt 16 Idékoncept 4 Bevaring af kultur/byrum 18 Idékoncept 5 Tomt til midlertidighed/ nyt byrum 20 Idékoncept 6 Nye boformer/anvendelse 22 Idékoncept 7 Forskønnelse af moderne bygning 24 Irish Fakeshops - kunstige butikker tilfører liv til hovedgaden. Materialet er udarbejdet af sbs rådgivning a/s for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 3

4 Indledning Baggrund og formål Alle byer store som små har historisk set haft sine betydningsfulde steder eller gadestræk. Typisk har det været bymidten, hovedgaden eller handelsgade. Det er her, byen har haft sit centrum for vækst, handel og administration. Det er også her, at byen i større eller mindre grad - har haft en vis urbanitet, hvor det formelle som uformelle har udspillet sig, og hvor man mødte hinanden. Men strukturændringer inden for handel og privatservice har sat sine spor. Butiksenhederne er blevet større og har centraliseret sig i større byer. De små dagligvarebutikker er erstattet af mindre supermarkeder, som nu ikke længere ligger langs de tidligere handelsgader, men er rykket ud til periferien af byen eller er samlet i større indkøbscentre i de større byer. Detailhandlen har ændret sig, og indkøb af beklædning, elektronikvarer, møbler og køkkenudstyr foretages enten ved indfaldsveje til de større byer eller i form af den stigende E-handel. Demografisk sker der i disse år store befolkningsforskyd- ninger fra landdistrikterne og de mindre byer til de store byer. Der er sket en centralisering af de store uddannelsesinstitutioner til de større byer, hvor også de moderne virksomheder søger hen samt en tilsvarende centralisering af privat og offentlig service. For de små byer betyder det, at hoved- og handelsgaderne har mistet en del af deres oprindelige betydning og byliv. Det fysiske miljø omkring disse gadestræk er tydeligt præget af denne udvikling med et butiksliv, som er voldsomt begrænset eller butikker, hvor omsætning er støt dalende, og hvor det er et spørgsmål om tid, før butikken lukker. Hovedgadens enkelte bygninger bærer således også præg af denne udvikling. I dag ses bygninger med tomme butikker, nedslidte og med hærværk på den enkelte ejendom, og de få boliger er utidssvarende og/eller er præget af manglende økonomi til renovering. Ejendomsværdierne er tilsvarende dalet, hvilket også har betydet, at det har været svært at opnå lån til selv simpel vedligeholdelse. For mange mindre byer efterlader denne udvikling store udfordringer både arkitektonisk, identitetsmæssigt, funktionelt og fysisk. Med afsæt i denne udvikling har det været formålet med denne analyse at give nogle enkle idékoncepter til, hvordan bygningsfornyelse og dermed den enkelte bygning kan bidrage til at give ny identitet og betydning for en hovedgade, der er under forandring. Loven om byfornyelse og udvikling af byer rummer to muligheder for i større og mindre grad at arbejde med disse udfordringer. På den ene side i forhold til den enkelte bygning i form af bygningsfornyelse og på den anden side ift. hele byen eller byområder i form af områdefornyelse. Det giver mulighed for at arbejde med gadestrækning, byrummet og nye aktiviteter (kulturelle, sociale og idrætslige etc.), som kan bidrage til at definere en ny identitet for hovedgaden. De viste idékoncepter kan dog sjældent stå alene og kan derfor med stor fordel tænkes sammen 4

5 områdefornyelsen med andre redskaber ellermidler, som kan understøtte en sammenhængende indsats. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter lancerede i maj måned 2014 en pulje til udvikling og afprøvning af nye ideer til genoplivning af Hovedgaden. Her efterlyses konkrete og kreative ideer til nytænkende byfornyelsesforsøg i de mindre og større byer. Projekterne skal udvikle nye metoder til identitets- og funktionsændring af bymidten eller hoved- og handelsgader. Hovedgaden i Humble på Langeland 5

6 Workshop konklusion Drøftelse af udfordringer og muligheder I maj 2014 var 26 kommuner samlet til workshop for at drøfte udfordringer og ideer til løsninger i forhold til hovedgadeproblematikken i mindre byer. Udgangspunktet var bl.a. også at se på, om Loven om byfornyelse og udvikling af byer i dag rummer de tilstrækkelige redskaber til udfordringen med hovedgaden. Kortet på højre side er indkredset nogle af ovennævnte udfordringer især de som er knyttet til den enkelte bygning. Der er fokuseret på 7 typiske udfordringer, som senere knyttes an til idékoncepter med ideer til løsninger som forhåbentlig kan give inspiration. De 7 idékoncepter: IDEKONCEPT 1 - Grønt infill Workshop i København Kommunerne så følgende væsentlige fysiske udfordringer: Afviklingen af trafikken både den gennemkørende, parkering o.a. Fastholdelse af stueetagen med udadvendt aktivitet som stimulans til bylivet Hovedgaden lukker i dag om sig selv og mangler fysisk forbindelse til nye og andre attraktive områder, indkøbsmuligheder og nye mødesteder Nyere bygninger i hovedgaden er oftest opført uden arkitektonisk og æstetisk sammenhæng med hovedgadens øvrige bygninger. Tomme butikker eller erhvervsbygninger er vanskelig at omdanne til nye formål. IDEKONCEPT 2 - Passage IDEKONCEPT 3 - Strategisk vigtigt punkt IDEKONCEPT 4- Bevaring af kultur/byrum IDEKONCEPT 5- Tomt til midertidigt byrum IDEKONCEPT 6- Nye boformer/anvendelse IDEKONCEPT 7 - Forskønnelse af moderne bygning se på hele hovedgaden 6

7 IDÉKoncept 7 Forskønnelse af moderne bygning IDÉKoncept 4 Bevaring af kultur/byrum Workshop i Herning IDÉKoncept 1 Grønt infill IDÉKoncept 6 Nye boformer/anvendelse IDÉKoncept 5 Tomt til midlertidigt byrum IDÉKoncept 2 Passage IDÉKoncept 3 Strategisk Vigtigt punkt 7

8 Bylivsparameter Den enkelte bygning i de mindre byers hovedgade har tidligere indeholdt både en boligdel og en butiksdel. Butiksdelen lå typisk i stueetagen og afhængigt af funktion og arkitektur var det den del, som bidrog positivt til hovedgadens byliv. I de senere år har antallet af butikker i hovedgader været nedadgående og behovet for at retænke hovedgadens bygninger, ikke mindst stueetagen, er aktuel. Nogle bygninger overgår til andre funktioner - typisk boliger. Kun få bygninger overlever med butiksfunktionen. Men selv om der sker en funktionsændring kan stueetagen godt fastholdes som et positivt tilskud til hovedgaden. Det handler om at være opmærksom på de små løsninger og tiltag, som skal implementeres eller suppleres for, at hovedgaden ikke sygner hen. To eksempler fra en hovedgade hvor udfordringen er stor 8

9 Eksempler med boligfunktion i stueetagen Eksempler med butiksfunktion el. lign i stueetagen Stueetagen konverteres til bolig, og ejeren ønsker en mindre markering af matriklen ud til Hovedgaden. Anbefaling: Markeringen skal i højde, drøjde og i materialer matche bygningens arkitektur og øvrige markeringer i hovedgaden. Vigtigt at man kan se eller fornemme det liv, som kan udfolde sig i forhaven og på den måde fastholde en god dialog med Hovedgaden. For at undgå indbliksgener kan anbefales mindre solitære træer med tilpasset drøjde og højde. Markeringen kan suppleres med en mindre bænk eller mindre belysning ud til Hovedgaden. Stueetagen konverteres til bolig, men med en boligform som indeholder bofællesskabsfunktioner eller erhverv. Anbefaling: Sørg for at placere de nye fællesfunktioner eller hjemmearbejdspladsen i stueetagen evt. ved helt eller delvist at fastholde den gamle butiksflade, bearbejdet så den samtidig matcher resten af bygningen i materialer og arkitektur. På den måde fastholdes stueetagens positive tilskud til hovedgaden. Stueetagen som butik fastholdes med en funktion som optræder mere anonymt i hovedgaden. Anbefaling: Bygningen kan øge sin positiv tilskud ved, at ejeren bearbejder facaden med skiltning, farver, materialer udhæng og indgangsparti som er i overensstemmelse med resten af bygningen og evt. suppleret med en lille siddemulighed foran facaden. Stueetagen fastholdes med en butiksfunktion som helt eller delvis rummer en udadvendt funktion. Anbefaling: Overveje om funktionens skiltning, farver og materialer samt arkitektur matcher til resten af bygningen. For at øge sit positive tilskud til hovedgaden kan etableres en sidde-/opholdsmulighed foran bygningen. Hvis det er en bygning ud til et byrum i Hovedgaden er det vigtigt, at udeaktiviteten er tilpasset byrummet. 9

10

11 IDÉKONCEPTER Præsentation af 7 idékoncepter På de følgende sider er idékoncepterne beskrevet i tekst med formål, idéelementer, udvikling, aktører og finansieringsmuligheder på venstre side og idékonceptet illustreret i diagram, skitser og referencefotos på højre side. 11

12 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 1 Grønt infill bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At kombinere nedrivning og bygningsrenovering med at skabe nye overordnede sammenhænge og forbindelser mellem hovedgaden og byens rekreative værdier. Idé til løsning At nedrive en udtjent ejendom i hovedgaden At skabe et grønt infill, som samtidig bidrager til at skabe forbindelse mellem hovedgaden og nærliggende rekreative områder At begrønne tomtens to gavle, som gives et andet arkitektonisk udtryk i kombination med energiløsning, hvor gavlene efterisoleres. Indsatsen kan evt. suppleres med etablering af solceller som kan give energi til belysning af passagen eller lyskunst At supplere stueetagens butikker med vinduer ud til tomten således, at passagen giver liv både om dagen og aftenen. Gennemførelseselementer At samarbejde med de to berørte ejere om bygningsfornyelsesmilder til en ny kli- maskærm og evt. andre vedligeholdelses- og forbedringsmæssige tiltag, som knytter sig til boligdelen At se muligheder for supplerende ideer med f.eks nyindretning af butiksvinduer i den kommende passage, herunder evt. etablering af solpaneler på den nye klimaskærm At afklare ejerforhold til tomten i forhold til drift og vedligeholdelse At søge om områfornyelsesmidler og/eller privat-/fondsfinansiering til ny belægning, udstyr, beplantning og evt. lyskunst af facaderne i passagen. Aktører Kommunen Ejere af de tre berørte ejendomme herunder ejeren af den ejendom, som skal nedrives Beboere af både ejendommens bolig- og erhvervsdel Følgegruppe handelsstandsforening og en borgergruppe etc. Ekstern rådgiver arkitekt, ingeniør og/eller en (lys-)kunstner. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. 12

13 Nye gavle med mulig efterisolering, udvidet areal for butikker og boliger, evt. som uderum i form af altaner Bygningsfornyelse Områdefornyelse Ny forbindelse til Hovedgaden muliggjort gennem nedrivning af udtjent ejendom Eksempel på et nyt byrum, der efter nedrivning af ejendom skaber kontakt mellem Hovedgaden og en hidtil skjult park. Byrummet giver mulighed for bygningsudvidelse, altan, efterisolering, mere spændende udstillingsarealer og begrønning af gavl. Eksisterende forhold Gavl suppleret med lyskunst (Aarhus). Gitterkonstruktion med bl.a. beplantning og solceller (Kbh V). 13

14 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 2 Passagen bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At optimere passager til hovedgaden og sikre sammenhæng med resten af byens større indkøbsområder og p-områder. Optimering skal ske ved at forbedre kvaliteten, trygheden og arkitekturen af eksisterende passager. Ide til løsning At udnytte eksisterende slips og passager til at skabe bedre forbindelse til og fra hovedgaden til omkringliggende boligområder, men ikke mindst også til andre indkøbsmuligheder og deres p-områder som grænser op til bagarealerne til Hovedgaden At gøre eksisterende og potentielle passager attraktive, synlige og trygge gennem fysiske og arkitektoniske forbedringer af både belægninger, belysning, begrønning m.v. At koble denne indsats med at forbedre de ejendomme, som grænser op til passagerne, gennem nye facaderenovering og den øvrige klimaskærm, og dermed at give butikkerne mulighed for at åbne publikumsfunktioner op til passagerne. Gennemførelseselementer At samarbejde m. bygningsejer om bygningsfornyelse til at istansdsætte ejendomme, som vender ud mod passagerne herunder at afklare muligheden for at åbne facaderne op At afklare hvilke passager, som skal kobles på hovedgaden At opnå overordnet konsensus om de prioriterede passager både med Handelsstandsforeningen og de konkrete ejere. Den konkrete udvikling kan ske successivt i forhold til at de berørte ejere/butikker bliver enige om udformning/fysiske tiltag og finansieringen. Projektet kan etapedeles og udvikles uafhængig af hinanden Projektudvikling kan ske i samspil med et områdefornyelsesprojekt, der kan finansiere passagernes arealflader herunder belægning, udstyr Ejerforhold skal afklares i forhold til den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Aktører Kommunen Handelsstandsforeningen Berørte ejere Lokale borgere/borgergrupper kan bistå i udviklingen af en samlet dispositionsplan Ekstern rådgivere arkitekter, ingeniører og evt. kunstnere. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler. 14

15 Passager synliggøres så forbindelsen mellem Hovedgaden og bagvedliggende parkeringsarealer sker gennem et rum med byrumslignende karakter Bygningsfornyelse Belægning formidler overgang og sammenhæng mellem bagarealer og Hovedgaden Områdefornyelse Facader i stueetagen åbnes op og bliver en del af eksisterende butikker Eksempel på hvordan porten udnyttes til udstillingsvinduer og lyskunst, der vækker nysgerrighed både når man færdes i Hovedgaden og de bagvedliggende parkeringspladser. Belægning er med til at binde Hovedgaden sammen med passagen og gårdrummet. Beplantning i både gårdrum og på gavle er med til at give stedet karakter. Eksisterende forhold. Skulpturel passage der anvendes til udstilling (Wien). Passage mellem parkeringsplads og gågade anvendt til butikker (Roskilde). 15

16 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 3 Byarkitektonisk vigtigt punkt bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At optimere et mindre men vigtigt byrums samspil med byens historiske huse og deres kulturmiljøer, samt med hovedgaden og byens kirke. Idé til løsning At udnytte et vigtigt punkt på hovedgaden for at skabe sammenhæng med renovering af den tilstødende ejendomme At optimere stedet som et selvstændigt byrum At sikre at man får et byrum, som hænger sammen med Hovedgaden og det omkringliggende historiske og karakteristiske bykvarter med udsigt op til byens kirke og torv At skabe et mindre pause rum på hovedgaden og overgang til bagvedliggende historiske bygninger At genskabe den oprindelige butiksfacade i samspil med den øvrige del af bygningen. Gennemførelseselementer Projektet kan etapedeles sådan, at bygningsdelen gennemføres først og dernæst de nære friarealer foran bygningen. At gennemføre bygningsfornyelse i samarbejde med de berørte ejere om en ny klimaskærm og evt. andre vedligeholdelses- og forbedringsmæssige knytter sig til boligdelen At nyindrette butiksdelen og ny facade til både bolig- og butiksdelen samt evt. de meget nære arealer, herunder porten At indrette det større byrum foran bygningerne med ny belægning, udstyr, beplantning og evt. lyskunst af facaderne gennem områdefornyelse. Aktører Ejere af de involverende ejendomme Lejere af både boligdel og erhvervsdelen Kommunen Handelstandsforening samt evt. en borgergruppe Ekstern rådgiver - arkitekter, ingeniører samt evt. en byrumskunstner. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler. 16

17 Særlig bygning - her kirke, der ligger udenfor hovedgaden men som ønskes mere nærværende ved at sikre et kig mod bygningen - og ved at gøre et byrum mere roligt Bygningsfornyelse Et mere roligt og afgrænset byrum sikrer kig mod et vigtigt punkt udenfor Hovedgaden Facade på ejendom bringes tilbage til sin oprindelige arkitektur og parkeringsplads erstattes af lille pladsdannelse Eksempel på hvordan en trærække kan afgrænse og gøre et nyt mindre byrum mere intimt samtidig med, at den styrer blikket mod en særlig udsigt. Områdefornyelse Eksisterende forhold. Eksempel på et element som er overgang mellem forplads og vej. På samme tid afgrænser og leder muren fodgængere (Skive). Dobbelt trærække indrammer torv og leder mod historisk bygning (Maribo). 17

18 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 4 Bevaring af kultur/byrum bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At forbedre byens torv til et attraktivt byrum for at give nye rammer til eventuelt vigtigt kulturhistorisk byrum eller kroen i hovedgaden. Idé til løsning At udvikle nye fysiske rammer for kroens kulturelle udviklingspotentialer sammen med omdannelsen af bytorvet At istandsætte kroen og dens boligfunktion set med kultur- og arkitekturhistoriske briller istandsættelsen skal genskabe kroen i sin oprindelige stil og arkitektur At koordinere torvearealet og kroens udeserverings arealer funktionelt, fysisk og æstetisk. kroens nære friarealer, og at koordinere denne med den samlede plan for torvets fremtidige udformning At udvikle kroens muligheder gennem nyindretning inkl. energioptimering, der skal udføres med respekt for bygningens høje bevaringsværdi og historiske betydning for torvet og byen som kultursted At afsøge finansieringsformer af projektet, evt. snitflade mellem privat finansiering, bygningsfornyelse samt evt. områdefornyelse. Ejer af kroen og boliger Ekstern rådgiver - arkitekt, ingeniør. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. Gennemførelseselementer Projektet kan etapedeles: At udvikle en samlet dispositionsplan for Aktører Kommunen Borgerforening andre borgergrupper 18

19 Bygningsfornyelse Bygningen styrkes arkitektonisk med afsæt i de x oprindelige kvaliteter Pladsen foran bygningen markeres for at styrke bygningens status som et vigtigt kulturhistorisk sted i byen Områdefornyelse Eksempel på hvordan den eksisterende kro kan styrke Hovedgaden og byen. Den senere opførte tilbygning fjernes og de eksisterende arkitektoniske kvaliteter retableres. Samtidig skabes mulighed for at etablere en samlende plads med mulighed for udeservering og ophold. Eksisterende forhold. Eksempel på udeservering (Aarhus). 19

20 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 5 Tomt til midlertidighed/ nyt byrum bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At skabe en midlertidig udnyttelse af en tomt ud til hovedgaden. En tomt som giver nye muligheder for naboejendomme og dermed styrkelse af hovedgaden. Som en variant, i en permanent udgave, kan gavlene åbnes op især butiksfacaderne og udnytte tomten til bymæssigt formål. Idé til løsning Midlertidighed kan anvendes over en kortvarig periode for at afprøve en anvendelse eller aktivitet forud for en evt. permanent ibrugtagning samt til at skabe fokus og bidrage til gøre Hovedgaden og stedet mere attraktivt. Umiddelbart kan der skitseres fire forskellige ideer til midlertidig anvendelse: Offentlig opholdsareal Parkering Pop-up butikker i form af salgsboder Sociale-/kulturelle-/idrætslignende aktiviteter. I det viste eksempel er tomten blevet et permanent og nyt byrum, hvor naboejendommene har fået nye gavl-klimaskærme og ikke mindst butikkerne, som har fået nye butiksvinduer ud mod tomten (det nye byrum). Gennemførelseselementer Analyse af hvad tomten kan rumme, og hvad der vil være bedst egnet af aktiviteter for tomten og som i sidste ende kan gavne stedet og hovedgaden i en positiv retning Skitsering af overordnet disponering af stedet ud fra det ønskede tema, anvendelse af stedet At sikre borgerinteresse, og at naboejere og lejere inddrages i idéudviklingen og planlægningen heraf for at sikre driften og vedligeholdelsen af stedet, og videregive ansvar for den midlertidige anvendelse. Aktører Organisering skal sikre koordinering af ønsker og visioner for den midlertidige anvendelse og aktiviteter med tomten - ikke mindst finansiering, fysisk og designmæssigt, men naturligvis også driften. Mulig organisering af en projektgruppen kan være: Borgerforening og handelsstandsforening Ejere og beboere af nabogrundene Butiksejere, som ligger i de berørte naboejendomme Kommunen Ekstern rådgiver - arkitekt, ingeniør og evt. kunstner. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. 20

21 Udnytte x gavle til vinduer, altaner og arkitektoniske tiltag, der udvikler tomten til et permanent byrum Bygningsfornyelse Områdefornyelse Eksempel på hvordan en tom byggegrund i et kryds er blevet udformet til en permanent plads i byen, hvor gavlene har fået nyt liv med butiksvinduer og altaner. Vigtigt med en markering af hjørnet, så krydset ikke bliver unødigt stort og udflydende Aktivering af areal, så det har et formål - permanent eller lejlighedsvis Eksisterende forhold. Midlertidigt byrum, hvor en løsning med byttecentral, byhave og mødested afprøves (Valby). Eksisterende gavl med nye altaner og afslappet udeservering på hjørnet i forbindelse med café (Kbh V). 21

22 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 6 Nye boformer/ anvendelse bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At nytænke anden anvendelse af en udtjent købmandsgård, som rummer bevaringsmæssige værdier, til et sted hvor lokale udøvende håndværkskunstnere både kan producere og bo, og som indrettes til udadvendt salgsaktivitet. Idé til løsning At foretage en ombygning og energirenovering med henblik på en genopretning af bygningen At bevare de særlige kultur- og arkitekturhistoriske træk i bygningen At skabe et nyt sted hvor omdrejningspunktet er en blanding af kulturudbud og værksted, kombineret med boliger samt nye salgs- og udstillingsfunktioner for udøvende lokale kunstnere. Bolig og værksted skal være sammenhængende og stueetagen indrettes til udadvendt aktivitet. Gennemførelseselementer At opnå enighed med ejer om ideelementerne og bygningsfornyelsen At skitsere et ideoplæg omkring muligheder At identificere mulige investorer gennem interessentanalyse og branding af ideen At udbrede ideen overfor lokale kunstnere med henblik på at rejse interesse for projektet, som et bæredygtigt kultur- og aktivitetssted Kan evt. også ske i samspil med områdefornyelse, hvor et mindre byrum eller en passage finansieres af områdefornyelse eller gennem kunstneriske aktiviteter samarbejde med kunstnerne At afsøge finansieringsformer af projektet, evt. snitflader mellem privatfinansiering, bygningsfornyelse samt områdefornyelse. Aktører Ejer evt. lejere Potentielle og interesserede kunstnere Kommune vedr. bygningsfornyelse og områdefornyelse Handelsstandsforening og borgergrupper Private investorer Ekstern rådgiver- arkitekt, ingeniør, designere. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. 22

23 Bygningsfornyelse Arbejdende værksted Eksempel på siddemulighed i forbindelse med butik (Frederiksberg). Rum til udstilling, butik eller fællesfunktioner Kontorfællesskaber, der kan fungere som en udvidelse af hjemmearbejdspladsen Udnyttelse af ledigt butikslokale til mere udadvendt funktion, der skaber liv i Hovedgaden. Eksisterende forhold. Salg og åbne værksteder skaber liv i området (Frederiksberg). Arbejdende værksted med indgang fra gaden (Kbh S). 23

24 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 7 Forskønnelse af moderne bygning bevaring / save samspil med omgivelserne nedrivning midlertidighed Udfordring At nytænke og nyfortolke hovedgadens arkitektur i forhold til at renovere en dominerende, nyere bygning. Renoveringen skal sikre, at den udvalgte bygning får et andet arkitektonisk præg og samtidig en æstetik, som kan bidrage positivt til hovedgadens image. Idé til løsning At renovere en nyere ejendom fra efter 1950, som er beliggende ud til hovedgaden At energirenovere bygningens klimaskærm for at nedbringe bygningens energiforbrug og gøre noget ved bygningens tidstypiske forureningsprodukter - eks. PCB-forurening At forskønne både butiks- og boligfacaden på en sådan måde, at den bidrager til at gøre bygningen attraktiv og tiltrække nye lejere til butiksdelen At sikre en bedre arkitektur som både er en fortolkning af hovedgaden og præsenterer en nyskabende ide. Gennemførelseselementer At opnå ejerens accept og vilje til at gennemføre projektet At skitsere et konkret ideoplæg omkring muligheder og ideer i samspil med ejeren At gennemføre en interessentundersøgelse, som kan identificere udlejningspotentiale og branding af ideen At gennemføre en bygnings- og byanalyse af hovedgadens bygninger for at identificere fremtidig arkitektur for ejendommen. Aktører Ejeren Kommende lejere Evt. andre investorer eller fonde Handelsstandsforeningen Ekstern rådgiver - arkitekt, ingeniør. Finansieringsmuligheder Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. 24

25 Bygningsfornyelse Nyt markant indgangsparti Nye åbninger og anderledes proportioner forskønner den anonyme bygning Bygningen pakkes ind i en helt ny klimaskærm. Hermed opnås en markant energiforbedring, og en anonym bygning løftes til en styrke for Hovedgaden Eksempel på at en eksisterende bygning uden nogle særlige arkitektoniske kvaliteter, der ved en omfattende renovering af klimaskærmen fuldstændig kan ændre udtryk. Eksisterende forhold. Renovering af bygning som efter at have stået tom i 22 år nu er et museum (Das gelbe Haus i Flims, Schweiz). Eksempel på en ny`hud der skaber et nyt og moderne udtryk. 25

26 ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt 4, 1117 København K Telefon: www.

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015 BYFORNYELSE I KØBENHAVN ABF, februar og marts 2015 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er byfornyelse? 2. Støttemuligheder 3. Mål og evaluering 4. Kriterier og prioriteringer 5. Genhusning og tabsdeklarationer

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

ANSØGNING VEDR. STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGER OM KONKRETE, FYSISKE BYFORNYELSESFORSØGS-PROJEKTER

ANSØGNING VEDR. STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGER OM KONKRETE, FYSISKE BYFORNYELSESFORSØGS-PROJEKTER ANSØGNING VEDR. STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGER OM KONKRETE, FYSISKE BYFORNYELSESFORSØGS-PROJEKTER a. Titel på forsøgsbeslutning om områdefornyelse eller bygningsfornyelse. RUDKØBING BYMIDTE KØBSTADEN

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP Byers økonomiske præstationer G De 4 tematillæg BOLIGUDBYGNING

Læs mere

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL Byfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Skt. Kjelds Kvarter Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD kort

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 7 8 13 15 16 19 21 22 25 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 J U U L F R O S T A R K I T E K T E R - B Y, B Y G N I N G S - O G L A N D S K A B S A R K I T E K T E R - R E F S H A L E V E J 1 4 7-1 4 3 2 K Ø B E N H A V

Læs mere

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt 7. maj 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Hvad jeg vil argumentere for Et godt butiksliv er afgørende for bymidtens attraktivitet

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere