idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse"

Transkript

1 HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

2 Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2

3 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter 8 IDÉKONCEPTER Idékoncept 1 Grøn infill 12 Idékoncept 2 Passage 14 Idékoncept 3 Vigtigt punkt 16 Idékoncept 4 Bevaring af kultur/byrum 18 Idékoncept 5 Tomt til midlertidighed/ nyt byrum 20 Idékoncept 6 Nye boformer/anvendelse 22 Idékoncept 7 Forskønnelse af moderne bygning 24 Irish Fakeshops - kunstige butikker tilfører liv til hovedgaden. Materialet er udarbejdet af sbs rådgivning a/s for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 3

4 Indledning Baggrund og formål Alle byer store som små har historisk set haft sine betydningsfulde steder eller gadestræk. Typisk har det været bymidten, hovedgaden eller handelsgade. Det er her, byen har haft sit centrum for vækst, handel og administration. Det er også her, at byen i større eller mindre grad - har haft en vis urbanitet, hvor det formelle som uformelle har udspillet sig, og hvor man mødte hinanden. Men strukturændringer inden for handel og privatservice har sat sine spor. Butiksenhederne er blevet større og har centraliseret sig i større byer. De små dagligvarebutikker er erstattet af mindre supermarkeder, som nu ikke længere ligger langs de tidligere handelsgader, men er rykket ud til periferien af byen eller er samlet i større indkøbscentre i de større byer. Detailhandlen har ændret sig, og indkøb af beklædning, elektronikvarer, møbler og køkkenudstyr foretages enten ved indfaldsveje til de større byer eller i form af den stigende E-handel. Demografisk sker der i disse år store befolkningsforskyd- ninger fra landdistrikterne og de mindre byer til de store byer. Der er sket en centralisering af de store uddannelsesinstitutioner til de større byer, hvor også de moderne virksomheder søger hen samt en tilsvarende centralisering af privat og offentlig service. For de små byer betyder det, at hoved- og handelsgaderne har mistet en del af deres oprindelige betydning og byliv. Det fysiske miljø omkring disse gadestræk er tydeligt præget af denne udvikling med et butiksliv, som er voldsomt begrænset eller butikker, hvor omsætning er støt dalende, og hvor det er et spørgsmål om tid, før butikken lukker. Hovedgadens enkelte bygninger bærer således også præg af denne udvikling. I dag ses bygninger med tomme butikker, nedslidte og med hærværk på den enkelte ejendom, og de få boliger er utidssvarende og/eller er præget af manglende økonomi til renovering. Ejendomsværdierne er tilsvarende dalet, hvilket også har betydet, at det har været svært at opnå lån til selv simpel vedligeholdelse. For mange mindre byer efterlader denne udvikling store udfordringer både arkitektonisk, identitetsmæssigt, funktionelt og fysisk. Med afsæt i denne udvikling har det været formålet med denne analyse at give nogle enkle idékoncepter til, hvordan bygningsfornyelse og dermed den enkelte bygning kan bidrage til at give ny identitet og betydning for en hovedgade, der er under forandring. Loven om byfornyelse og udvikling af byer rummer to muligheder for i større og mindre grad at arbejde med disse udfordringer. På den ene side i forhold til den enkelte bygning i form af bygningsfornyelse og på den anden side ift. hele byen eller byområder i form af områdefornyelse. Det giver mulighed for at arbejde med gadestrækning, byrummet og nye aktiviteter (kulturelle, sociale og idrætslige etc.), som kan bidrage til at definere en ny identitet for hovedgaden. De viste idékoncepter kan dog sjældent stå alene og kan derfor med stor fordel tænkes sammen 4

5 områdefornyelsen med andre redskaber ellermidler, som kan understøtte en sammenhængende indsats. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter lancerede i maj måned 2014 en pulje til udvikling og afprøvning af nye ideer til genoplivning af Hovedgaden. Her efterlyses konkrete og kreative ideer til nytænkende byfornyelsesforsøg i de mindre og større byer. Projekterne skal udvikle nye metoder til identitets- og funktionsændring af bymidten eller hoved- og handelsgader. Hovedgaden i Humble på Langeland 5

6 Workshop konklusion Drøftelse af udfordringer og muligheder I maj 2014 var 26 kommuner samlet til workshop for at drøfte udfordringer og ideer til løsninger i forhold til hovedgadeproblematikken i mindre byer. Udgangspunktet var bl.a. også at se på, om Loven om byfornyelse og udvikling af byer i dag rummer de tilstrækkelige redskaber til udfordringen med hovedgaden. Kortet på højre side er indkredset nogle af ovennævnte udfordringer især de som er knyttet til den enkelte bygning. Der er fokuseret på 7 typiske udfordringer, som senere knyttes an til idékoncepter med ideer til løsninger som forhåbentlig kan give inspiration. De 7 idékoncepter: IDEKONCEPT 1 - Grønt infill Workshop i København Kommunerne så følgende væsentlige fysiske udfordringer: Afviklingen af trafikken både den gennemkørende, parkering o.a. Fastholdelse af stueetagen med udadvendt aktivitet som stimulans til bylivet Hovedgaden lukker i dag om sig selv og mangler fysisk forbindelse til nye og andre attraktive områder, indkøbsmuligheder og nye mødesteder Nyere bygninger i hovedgaden er oftest opført uden arkitektonisk og æstetisk sammenhæng med hovedgadens øvrige bygninger. Tomme butikker eller erhvervsbygninger er vanskelig at omdanne til nye formål. IDEKONCEPT 2 - Passage IDEKONCEPT 3 - Strategisk vigtigt punkt IDEKONCEPT 4- Bevaring af kultur/byrum IDEKONCEPT 5- Tomt til midertidigt byrum IDEKONCEPT 6- Nye boformer/anvendelse IDEKONCEPT 7 - Forskønnelse af moderne bygning se på hele hovedgaden 6

7 IDÉKoncept 7 Forskønnelse af moderne bygning IDÉKoncept 4 Bevaring af kultur/byrum Workshop i Herning IDÉKoncept 1 Grønt infill IDÉKoncept 6 Nye boformer/anvendelse IDÉKoncept 5 Tomt til midlertidigt byrum IDÉKoncept 2 Passage IDÉKoncept 3 Strategisk Vigtigt punkt 7

8 Bylivsparameter Den enkelte bygning i de mindre byers hovedgade har tidligere indeholdt både en boligdel og en butiksdel. Butiksdelen lå typisk i stueetagen og afhængigt af funktion og arkitektur var det den del, som bidrog positivt til hovedgadens byliv. I de senere år har antallet af butikker i hovedgader været nedadgående og behovet for at retænke hovedgadens bygninger, ikke mindst stueetagen, er aktuel. Nogle bygninger overgår til andre funktioner - typisk boliger. Kun få bygninger overlever med butiksfunktionen. Men selv om der sker en funktionsændring kan stueetagen godt fastholdes som et positivt tilskud til hovedgaden. Det handler om at være opmærksom på de små løsninger og tiltag, som skal implementeres eller suppleres for, at hovedgaden ikke sygner hen. To eksempler fra en hovedgade hvor udfordringen er stor 8

9 Eksempler med boligfunktion i stueetagen Eksempler med butiksfunktion el. lign i stueetagen Stueetagen konverteres til bolig, og ejeren ønsker en mindre markering af matriklen ud til Hovedgaden. Anbefaling: Markeringen skal i højde, drøjde og i materialer matche bygningens arkitektur og øvrige markeringer i hovedgaden. Vigtigt at man kan se eller fornemme det liv, som kan udfolde sig i forhaven og på den måde fastholde en god dialog med Hovedgaden. For at undgå indbliksgener kan anbefales mindre solitære træer med tilpasset drøjde og højde. Markeringen kan suppleres med en mindre bænk eller mindre belysning ud til Hovedgaden. Stueetagen konverteres til bolig, men med en boligform som indeholder bofællesskabsfunktioner eller erhverv. Anbefaling: Sørg for at placere de nye fællesfunktioner eller hjemmearbejdspladsen i stueetagen evt. ved helt eller delvist at fastholde den gamle butiksflade, bearbejdet så den samtidig matcher resten af bygningen i materialer og arkitektur. På den måde fastholdes stueetagens positive tilskud til hovedgaden. Stueetagen som butik fastholdes med en funktion som optræder mere anonymt i hovedgaden. Anbefaling: Bygningen kan øge sin positiv tilskud ved, at ejeren bearbejder facaden med skiltning, farver, materialer udhæng og indgangsparti som er i overensstemmelse med resten af bygningen og evt. suppleret med en lille siddemulighed foran facaden. Stueetagen fastholdes med en butiksfunktion som helt eller delvis rummer en udadvendt funktion. Anbefaling: Overveje om funktionens skiltning, farver og materialer samt arkitektur matcher til resten af bygningen. For at øge sit positive tilskud til hovedgaden kan etableres en sidde-/opholdsmulighed foran bygningen. Hvis det er en bygning ud til et byrum i Hovedgaden er det vigtigt, at udeaktiviteten er tilpasset byrummet. 9

10

11 IDÉKONCEPTER Præsentation af 7 idékoncepter På de følgende sider er idékoncepterne beskrevet i tekst med formål, idéelementer, udvikling, aktører og finansieringsmuligheder på venstre side og idékonceptet illustreret i diagram, skitser og referencefotos på højre side. 11

12 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 1 Grønt infill bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At kombinere nedrivning og bygningsrenovering med at skabe nye overordnede sammenhænge og forbindelser mellem hovedgaden og byens rekreative værdier. Idé til løsning At nedrive en udtjent ejendom i hovedgaden At skabe et grønt infill, som samtidig bidrager til at skabe forbindelse mellem hovedgaden og nærliggende rekreative områder At begrønne tomtens to gavle, som gives et andet arkitektonisk udtryk i kombination med energiløsning, hvor gavlene efterisoleres. Indsatsen kan evt. suppleres med etablering af solceller som kan give energi til belysning af passagen eller lyskunst At supplere stueetagens butikker med vinduer ud til tomten således, at passagen giver liv både om dagen og aftenen. Gennemførelseselementer At samarbejde med de to berørte ejere om bygningsfornyelsesmilder til en ny kli- maskærm og evt. andre vedligeholdelses- og forbedringsmæssige tiltag, som knytter sig til boligdelen At se muligheder for supplerende ideer med f.eks nyindretning af butiksvinduer i den kommende passage, herunder evt. etablering af solpaneler på den nye klimaskærm At afklare ejerforhold til tomten i forhold til drift og vedligeholdelse At søge om områfornyelsesmidler og/eller privat-/fondsfinansiering til ny belægning, udstyr, beplantning og evt. lyskunst af facaderne i passagen. Aktører Kommunen Ejere af de tre berørte ejendomme herunder ejeren af den ejendom, som skal nedrives Beboere af både ejendommens bolig- og erhvervsdel Følgegruppe handelsstandsforening og en borgergruppe etc. Ekstern rådgiver arkitekt, ingeniør og/eller en (lys-)kunstner. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. 12

13 Nye gavle med mulig efterisolering, udvidet areal for butikker og boliger, evt. som uderum i form af altaner Bygningsfornyelse Områdefornyelse Ny forbindelse til Hovedgaden muliggjort gennem nedrivning af udtjent ejendom Eksempel på et nyt byrum, der efter nedrivning af ejendom skaber kontakt mellem Hovedgaden og en hidtil skjult park. Byrummet giver mulighed for bygningsudvidelse, altan, efterisolering, mere spændende udstillingsarealer og begrønning af gavl. Eksisterende forhold Gavl suppleret med lyskunst (Aarhus). Gitterkonstruktion med bl.a. beplantning og solceller (Kbh V). 13

14 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 2 Passagen bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At optimere passager til hovedgaden og sikre sammenhæng med resten af byens større indkøbsområder og p-områder. Optimering skal ske ved at forbedre kvaliteten, trygheden og arkitekturen af eksisterende passager. Ide til løsning At udnytte eksisterende slips og passager til at skabe bedre forbindelse til og fra hovedgaden til omkringliggende boligområder, men ikke mindst også til andre indkøbsmuligheder og deres p-områder som grænser op til bagarealerne til Hovedgaden At gøre eksisterende og potentielle passager attraktive, synlige og trygge gennem fysiske og arkitektoniske forbedringer af både belægninger, belysning, begrønning m.v. At koble denne indsats med at forbedre de ejendomme, som grænser op til passagerne, gennem nye facaderenovering og den øvrige klimaskærm, og dermed at give butikkerne mulighed for at åbne publikumsfunktioner op til passagerne. Gennemførelseselementer At samarbejde m. bygningsejer om bygningsfornyelse til at istansdsætte ejendomme, som vender ud mod passagerne herunder at afklare muligheden for at åbne facaderne op At afklare hvilke passager, som skal kobles på hovedgaden At opnå overordnet konsensus om de prioriterede passager både med Handelsstandsforeningen og de konkrete ejere. Den konkrete udvikling kan ske successivt i forhold til at de berørte ejere/butikker bliver enige om udformning/fysiske tiltag og finansieringen. Projektet kan etapedeles og udvikles uafhængig af hinanden Projektudvikling kan ske i samspil med et områdefornyelsesprojekt, der kan finansiere passagernes arealflader herunder belægning, udstyr Ejerforhold skal afklares i forhold til den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Aktører Kommunen Handelsstandsforeningen Berørte ejere Lokale borgere/borgergrupper kan bistå i udviklingen af en samlet dispositionsplan Ekstern rådgivere arkitekter, ingeniører og evt. kunstnere. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler. 14

15 Passager synliggøres så forbindelsen mellem Hovedgaden og bagvedliggende parkeringsarealer sker gennem et rum med byrumslignende karakter Bygningsfornyelse Belægning formidler overgang og sammenhæng mellem bagarealer og Hovedgaden Områdefornyelse Facader i stueetagen åbnes op og bliver en del af eksisterende butikker Eksempel på hvordan porten udnyttes til udstillingsvinduer og lyskunst, der vækker nysgerrighed både når man færdes i Hovedgaden og de bagvedliggende parkeringspladser. Belægning er med til at binde Hovedgaden sammen med passagen og gårdrummet. Beplantning i både gårdrum og på gavle er med til at give stedet karakter. Eksisterende forhold. Skulpturel passage der anvendes til udstilling (Wien). Passage mellem parkeringsplads og gågade anvendt til butikker (Roskilde). 15

16 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 3 Byarkitektonisk vigtigt punkt bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At optimere et mindre men vigtigt byrums samspil med byens historiske huse og deres kulturmiljøer, samt med hovedgaden og byens kirke. Idé til løsning At udnytte et vigtigt punkt på hovedgaden for at skabe sammenhæng med renovering af den tilstødende ejendomme At optimere stedet som et selvstændigt byrum At sikre at man får et byrum, som hænger sammen med Hovedgaden og det omkringliggende historiske og karakteristiske bykvarter med udsigt op til byens kirke og torv At skabe et mindre pause rum på hovedgaden og overgang til bagvedliggende historiske bygninger At genskabe den oprindelige butiksfacade i samspil med den øvrige del af bygningen. Gennemførelseselementer Projektet kan etapedeles sådan, at bygningsdelen gennemføres først og dernæst de nære friarealer foran bygningen. At gennemføre bygningsfornyelse i samarbejde med de berørte ejere om en ny klimaskærm og evt. andre vedligeholdelses- og forbedringsmæssige knytter sig til boligdelen At nyindrette butiksdelen og ny facade til både bolig- og butiksdelen samt evt. de meget nære arealer, herunder porten At indrette det større byrum foran bygningerne med ny belægning, udstyr, beplantning og evt. lyskunst af facaderne gennem områdefornyelse. Aktører Ejere af de involverende ejendomme Lejere af både boligdel og erhvervsdelen Kommunen Handelstandsforening samt evt. en borgergruppe Ekstern rådgiver - arkitekter, ingeniører samt evt. en byrumskunstner. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler. 16

17 Særlig bygning - her kirke, der ligger udenfor hovedgaden men som ønskes mere nærværende ved at sikre et kig mod bygningen - og ved at gøre et byrum mere roligt Bygningsfornyelse Et mere roligt og afgrænset byrum sikrer kig mod et vigtigt punkt udenfor Hovedgaden Facade på ejendom bringes tilbage til sin oprindelige arkitektur og parkeringsplads erstattes af lille pladsdannelse Eksempel på hvordan en trærække kan afgrænse og gøre et nyt mindre byrum mere intimt samtidig med, at den styrer blikket mod en særlig udsigt. Områdefornyelse Eksisterende forhold. Eksempel på et element som er overgang mellem forplads og vej. På samme tid afgrænser og leder muren fodgængere (Skive). Dobbelt trærække indrammer torv og leder mod historisk bygning (Maribo). 17

18 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 4 Bevaring af kultur/byrum bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At forbedre byens torv til et attraktivt byrum for at give nye rammer til eventuelt vigtigt kulturhistorisk byrum eller kroen i hovedgaden. Idé til løsning At udvikle nye fysiske rammer for kroens kulturelle udviklingspotentialer sammen med omdannelsen af bytorvet At istandsætte kroen og dens boligfunktion set med kultur- og arkitekturhistoriske briller istandsættelsen skal genskabe kroen i sin oprindelige stil og arkitektur At koordinere torvearealet og kroens udeserverings arealer funktionelt, fysisk og æstetisk. kroens nære friarealer, og at koordinere denne med den samlede plan for torvets fremtidige udformning At udvikle kroens muligheder gennem nyindretning inkl. energioptimering, der skal udføres med respekt for bygningens høje bevaringsværdi og historiske betydning for torvet og byen som kultursted At afsøge finansieringsformer af projektet, evt. snitflade mellem privat finansiering, bygningsfornyelse samt evt. områdefornyelse. Ejer af kroen og boliger Ekstern rådgiver - arkitekt, ingeniør. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. Gennemførelseselementer Projektet kan etapedeles: At udvikle en samlet dispositionsplan for Aktører Kommunen Borgerforening andre borgergrupper 18

19 Bygningsfornyelse Bygningen styrkes arkitektonisk med afsæt i de x oprindelige kvaliteter Pladsen foran bygningen markeres for at styrke bygningens status som et vigtigt kulturhistorisk sted i byen Områdefornyelse Eksempel på hvordan den eksisterende kro kan styrke Hovedgaden og byen. Den senere opførte tilbygning fjernes og de eksisterende arkitektoniske kvaliteter retableres. Samtidig skabes mulighed for at etablere en samlende plads med mulighed for udeservering og ophold. Eksisterende forhold. Eksempel på udeservering (Aarhus). 19

20 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 5 Tomt til midlertidighed/ nyt byrum bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At skabe en midlertidig udnyttelse af en tomt ud til hovedgaden. En tomt som giver nye muligheder for naboejendomme og dermed styrkelse af hovedgaden. Som en variant, i en permanent udgave, kan gavlene åbnes op især butiksfacaderne og udnytte tomten til bymæssigt formål. Idé til løsning Midlertidighed kan anvendes over en kortvarig periode for at afprøve en anvendelse eller aktivitet forud for en evt. permanent ibrugtagning samt til at skabe fokus og bidrage til gøre Hovedgaden og stedet mere attraktivt. Umiddelbart kan der skitseres fire forskellige ideer til midlertidig anvendelse: Offentlig opholdsareal Parkering Pop-up butikker i form af salgsboder Sociale-/kulturelle-/idrætslignende aktiviteter. I det viste eksempel er tomten blevet et permanent og nyt byrum, hvor naboejendommene har fået nye gavl-klimaskærme og ikke mindst butikkerne, som har fået nye butiksvinduer ud mod tomten (det nye byrum). Gennemførelseselementer Analyse af hvad tomten kan rumme, og hvad der vil være bedst egnet af aktiviteter for tomten og som i sidste ende kan gavne stedet og hovedgaden i en positiv retning Skitsering af overordnet disponering af stedet ud fra det ønskede tema, anvendelse af stedet At sikre borgerinteresse, og at naboejere og lejere inddrages i idéudviklingen og planlægningen heraf for at sikre driften og vedligeholdelsen af stedet, og videregive ansvar for den midlertidige anvendelse. Aktører Organisering skal sikre koordinering af ønsker og visioner for den midlertidige anvendelse og aktiviteter med tomten - ikke mindst finansiering, fysisk og designmæssigt, men naturligvis også driften. Mulig organisering af en projektgruppen kan være: Borgerforening og handelsstandsforening Ejere og beboere af nabogrundene Butiksejere, som ligger i de berørte naboejendomme Kommunen Ekstern rådgiver - arkitekt, ingeniør og evt. kunstner. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. 20

21 Udnytte x gavle til vinduer, altaner og arkitektoniske tiltag, der udvikler tomten til et permanent byrum Bygningsfornyelse Områdefornyelse Eksempel på hvordan en tom byggegrund i et kryds er blevet udformet til en permanent plads i byen, hvor gavlene har fået nyt liv med butiksvinduer og altaner. Vigtigt med en markering af hjørnet, så krydset ikke bliver unødigt stort og udflydende Aktivering af areal, så det har et formål - permanent eller lejlighedsvis Eksisterende forhold. Midlertidigt byrum, hvor en løsning med byttecentral, byhave og mødested afprøves (Valby). Eksisterende gavl med nye altaner og afslappet udeservering på hjørnet i forbindelse med café (Kbh V). 21

22 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 6 Nye boformer/ anvendelse bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At nytænke anden anvendelse af en udtjent købmandsgård, som rummer bevaringsmæssige værdier, til et sted hvor lokale udøvende håndværkskunstnere både kan producere og bo, og som indrettes til udadvendt salgsaktivitet. Idé til løsning At foretage en ombygning og energirenovering med henblik på en genopretning af bygningen At bevare de særlige kultur- og arkitekturhistoriske træk i bygningen At skabe et nyt sted hvor omdrejningspunktet er en blanding af kulturudbud og værksted, kombineret med boliger samt nye salgs- og udstillingsfunktioner for udøvende lokale kunstnere. Bolig og værksted skal være sammenhængende og stueetagen indrettes til udadvendt aktivitet. Gennemførelseselementer At opnå enighed med ejer om ideelementerne og bygningsfornyelsen At skitsere et ideoplæg omkring muligheder At identificere mulige investorer gennem interessentanalyse og branding af ideen At udbrede ideen overfor lokale kunstnere med henblik på at rejse interesse for projektet, som et bæredygtigt kultur- og aktivitetssted Kan evt. også ske i samspil med områdefornyelse, hvor et mindre byrum eller en passage finansieres af områdefornyelse eller gennem kunstneriske aktiviteter samarbejde med kunstnerne At afsøge finansieringsformer af projektet, evt. snitflader mellem privatfinansiering, bygningsfornyelse samt områdefornyelse. Aktører Ejer evt. lejere Potentielle og interesserede kunstnere Kommune vedr. bygningsfornyelse og områdefornyelse Handelsstandsforening og borgergrupper Private investorer Ekstern rådgiver- arkitekt, ingeniør, designere. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. 22

23 Bygningsfornyelse Arbejdende værksted Eksempel på siddemulighed i forbindelse med butik (Frederiksberg). Rum til udstilling, butik eller fællesfunktioner Kontorfællesskaber, der kan fungere som en udvidelse af hjemmearbejdspladsen Udnyttelse af ledigt butikslokale til mere udadvendt funktion, der skaber liv i Hovedgaden. Eksisterende forhold. Salg og åbne værksteder skaber liv i området (Frederiksberg). Arbejdende værksted med indgang fra gaden (Kbh S). 23

24 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 7 Forskønnelse af moderne bygning bevaring / save samspil med omgivelserne nedrivning midlertidighed Udfordring At nytænke og nyfortolke hovedgadens arkitektur i forhold til at renovere en dominerende, nyere bygning. Renoveringen skal sikre, at den udvalgte bygning får et andet arkitektonisk præg og samtidig en æstetik, som kan bidrage positivt til hovedgadens image. Idé til løsning At renovere en nyere ejendom fra efter 1950, som er beliggende ud til hovedgaden At energirenovere bygningens klimaskærm for at nedbringe bygningens energiforbrug og gøre noget ved bygningens tidstypiske forureningsprodukter - eks. PCB-forurening At forskønne både butiks- og boligfacaden på en sådan måde, at den bidrager til at gøre bygningen attraktiv og tiltrække nye lejere til butiksdelen At sikre en bedre arkitektur som både er en fortolkning af hovedgaden og præsenterer en nyskabende ide. Gennemførelseselementer At opnå ejerens accept og vilje til at gennemføre projektet At skitsere et konkret ideoplæg omkring muligheder og ideer i samspil med ejeren At gennemføre en interessentundersøgelse, som kan identificere udlejningspotentiale og branding af ideen At gennemføre en bygnings- og byanalyse af hovedgadens bygninger for at identificere fremtidig arkitektur for ejendommen. Aktører Ejeren Kommende lejere Evt. andre investorer eller fonde Handelsstandsforeningen Ekstern rådgiver - arkitekt, ingeniør. Finansieringsmuligheder Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. 24

25 Bygningsfornyelse Nyt markant indgangsparti Nye åbninger og anderledes proportioner forskønner den anonyme bygning Bygningen pakkes ind i en helt ny klimaskærm. Hermed opnås en markant energiforbedring, og en anonym bygning løftes til en styrke for Hovedgaden Eksempel på at en eksisterende bygning uden nogle særlige arkitektoniske kvaliteter, der ved en omfattende renovering af klimaskærmen fuldstændig kan ændre udtryk. Eksisterende forhold. Renovering af bygning som efter at have stået tom i 22 år nu er et museum (Das gelbe Haus i Flims, Schweiz). Eksempel på en ny`hud der skaber et nyt og moderne udtryk. 25

26 ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt 4, 1117 København K Telefon: www.

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse KOLOFON INTRODUKTION Foto: Områdeløft Sundholmskvarteret Områdeløft i Sundholmskvarteret i København skaber lokalt engagement og private følgeinvesteringer.

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling b y f o r n y e l s e Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Publikationen er udgivet af: Velfærdsministeriet Publikationen er udarbejdet af: Tegnestuen

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen byfornyelsesprogram Musiksalen områdefornyelse i Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen viborg (2) tidligere brandstation Udarbejdet af Håndværkets Byfornyelsesselskab for Viborg Kommune. Kontaktpersoner:

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere