idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse"

Transkript

1 HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

2 Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2

3 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter 8 IDÉKONCEPTER Idékoncept 1 Grøn infill 12 Idékoncept 2 Passage 14 Idékoncept 3 Vigtigt punkt 16 Idékoncept 4 Bevaring af kultur/byrum 18 Idékoncept 5 Tomt til midlertidighed/ nyt byrum 20 Idékoncept 6 Nye boformer/anvendelse 22 Idékoncept 7 Forskønnelse af moderne bygning 24 Irish Fakeshops - kunstige butikker tilfører liv til hovedgaden. Materialet er udarbejdet af sbs rådgivning a/s for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 3

4 Indledning Baggrund og formål Alle byer store som små har historisk set haft sine betydningsfulde steder eller gadestræk. Typisk har det været bymidten, hovedgaden eller handelsgade. Det er her, byen har haft sit centrum for vækst, handel og administration. Det er også her, at byen i større eller mindre grad - har haft en vis urbanitet, hvor det formelle som uformelle har udspillet sig, og hvor man mødte hinanden. Men strukturændringer inden for handel og privatservice har sat sine spor. Butiksenhederne er blevet større og har centraliseret sig i større byer. De små dagligvarebutikker er erstattet af mindre supermarkeder, som nu ikke længere ligger langs de tidligere handelsgader, men er rykket ud til periferien af byen eller er samlet i større indkøbscentre i de større byer. Detailhandlen har ændret sig, og indkøb af beklædning, elektronikvarer, møbler og køkkenudstyr foretages enten ved indfaldsveje til de større byer eller i form af den stigende E-handel. Demografisk sker der i disse år store befolkningsforskyd- ninger fra landdistrikterne og de mindre byer til de store byer. Der er sket en centralisering af de store uddannelsesinstitutioner til de større byer, hvor også de moderne virksomheder søger hen samt en tilsvarende centralisering af privat og offentlig service. For de små byer betyder det, at hoved- og handelsgaderne har mistet en del af deres oprindelige betydning og byliv. Det fysiske miljø omkring disse gadestræk er tydeligt præget af denne udvikling med et butiksliv, som er voldsomt begrænset eller butikker, hvor omsætning er støt dalende, og hvor det er et spørgsmål om tid, før butikken lukker. Hovedgadens enkelte bygninger bærer således også præg af denne udvikling. I dag ses bygninger med tomme butikker, nedslidte og med hærværk på den enkelte ejendom, og de få boliger er utidssvarende og/eller er præget af manglende økonomi til renovering. Ejendomsværdierne er tilsvarende dalet, hvilket også har betydet, at det har været svært at opnå lån til selv simpel vedligeholdelse. For mange mindre byer efterlader denne udvikling store udfordringer både arkitektonisk, identitetsmæssigt, funktionelt og fysisk. Med afsæt i denne udvikling har det været formålet med denne analyse at give nogle enkle idékoncepter til, hvordan bygningsfornyelse og dermed den enkelte bygning kan bidrage til at give ny identitet og betydning for en hovedgade, der er under forandring. Loven om byfornyelse og udvikling af byer rummer to muligheder for i større og mindre grad at arbejde med disse udfordringer. På den ene side i forhold til den enkelte bygning i form af bygningsfornyelse og på den anden side ift. hele byen eller byområder i form af områdefornyelse. Det giver mulighed for at arbejde med gadestrækning, byrummet og nye aktiviteter (kulturelle, sociale og idrætslige etc.), som kan bidrage til at definere en ny identitet for hovedgaden. De viste idékoncepter kan dog sjældent stå alene og kan derfor med stor fordel tænkes sammen 4

5 områdefornyelsen med andre redskaber ellermidler, som kan understøtte en sammenhængende indsats. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter lancerede i maj måned 2014 en pulje til udvikling og afprøvning af nye ideer til genoplivning af Hovedgaden. Her efterlyses konkrete og kreative ideer til nytænkende byfornyelsesforsøg i de mindre og større byer. Projekterne skal udvikle nye metoder til identitets- og funktionsændring af bymidten eller hoved- og handelsgader. Hovedgaden i Humble på Langeland 5

6 Workshop konklusion Drøftelse af udfordringer og muligheder I maj 2014 var 26 kommuner samlet til workshop for at drøfte udfordringer og ideer til løsninger i forhold til hovedgadeproblematikken i mindre byer. Udgangspunktet var bl.a. også at se på, om Loven om byfornyelse og udvikling af byer i dag rummer de tilstrækkelige redskaber til udfordringen med hovedgaden. Kortet på højre side er indkredset nogle af ovennævnte udfordringer især de som er knyttet til den enkelte bygning. Der er fokuseret på 7 typiske udfordringer, som senere knyttes an til idékoncepter med ideer til løsninger som forhåbentlig kan give inspiration. De 7 idékoncepter: IDEKONCEPT 1 - Grønt infill Workshop i København Kommunerne så følgende væsentlige fysiske udfordringer: Afviklingen af trafikken både den gennemkørende, parkering o.a. Fastholdelse af stueetagen med udadvendt aktivitet som stimulans til bylivet Hovedgaden lukker i dag om sig selv og mangler fysisk forbindelse til nye og andre attraktive områder, indkøbsmuligheder og nye mødesteder Nyere bygninger i hovedgaden er oftest opført uden arkitektonisk og æstetisk sammenhæng med hovedgadens øvrige bygninger. Tomme butikker eller erhvervsbygninger er vanskelig at omdanne til nye formål. IDEKONCEPT 2 - Passage IDEKONCEPT 3 - Strategisk vigtigt punkt IDEKONCEPT 4- Bevaring af kultur/byrum IDEKONCEPT 5- Tomt til midertidigt byrum IDEKONCEPT 6- Nye boformer/anvendelse IDEKONCEPT 7 - Forskønnelse af moderne bygning se på hele hovedgaden 6

7 IDÉKoncept 7 Forskønnelse af moderne bygning IDÉKoncept 4 Bevaring af kultur/byrum Workshop i Herning IDÉKoncept 1 Grønt infill IDÉKoncept 6 Nye boformer/anvendelse IDÉKoncept 5 Tomt til midlertidigt byrum IDÉKoncept 2 Passage IDÉKoncept 3 Strategisk Vigtigt punkt 7

8 Bylivsparameter Den enkelte bygning i de mindre byers hovedgade har tidligere indeholdt både en boligdel og en butiksdel. Butiksdelen lå typisk i stueetagen og afhængigt af funktion og arkitektur var det den del, som bidrog positivt til hovedgadens byliv. I de senere år har antallet af butikker i hovedgader været nedadgående og behovet for at retænke hovedgadens bygninger, ikke mindst stueetagen, er aktuel. Nogle bygninger overgår til andre funktioner - typisk boliger. Kun få bygninger overlever med butiksfunktionen. Men selv om der sker en funktionsændring kan stueetagen godt fastholdes som et positivt tilskud til hovedgaden. Det handler om at være opmærksom på de små løsninger og tiltag, som skal implementeres eller suppleres for, at hovedgaden ikke sygner hen. To eksempler fra en hovedgade hvor udfordringen er stor 8

9 Eksempler med boligfunktion i stueetagen Eksempler med butiksfunktion el. lign i stueetagen Stueetagen konverteres til bolig, og ejeren ønsker en mindre markering af matriklen ud til Hovedgaden. Anbefaling: Markeringen skal i højde, drøjde og i materialer matche bygningens arkitektur og øvrige markeringer i hovedgaden. Vigtigt at man kan se eller fornemme det liv, som kan udfolde sig i forhaven og på den måde fastholde en god dialog med Hovedgaden. For at undgå indbliksgener kan anbefales mindre solitære træer med tilpasset drøjde og højde. Markeringen kan suppleres med en mindre bænk eller mindre belysning ud til Hovedgaden. Stueetagen konverteres til bolig, men med en boligform som indeholder bofællesskabsfunktioner eller erhverv. Anbefaling: Sørg for at placere de nye fællesfunktioner eller hjemmearbejdspladsen i stueetagen evt. ved helt eller delvist at fastholde den gamle butiksflade, bearbejdet så den samtidig matcher resten af bygningen i materialer og arkitektur. På den måde fastholdes stueetagens positive tilskud til hovedgaden. Stueetagen som butik fastholdes med en funktion som optræder mere anonymt i hovedgaden. Anbefaling: Bygningen kan øge sin positiv tilskud ved, at ejeren bearbejder facaden med skiltning, farver, materialer udhæng og indgangsparti som er i overensstemmelse med resten af bygningen og evt. suppleret med en lille siddemulighed foran facaden. Stueetagen fastholdes med en butiksfunktion som helt eller delvis rummer en udadvendt funktion. Anbefaling: Overveje om funktionens skiltning, farver og materialer samt arkitektur matcher til resten af bygningen. For at øge sit positive tilskud til hovedgaden kan etableres en sidde-/opholdsmulighed foran bygningen. Hvis det er en bygning ud til et byrum i Hovedgaden er det vigtigt, at udeaktiviteten er tilpasset byrummet. 9

10

11 IDÉKONCEPTER Præsentation af 7 idékoncepter På de følgende sider er idékoncepterne beskrevet i tekst med formål, idéelementer, udvikling, aktører og finansieringsmuligheder på venstre side og idékonceptet illustreret i diagram, skitser og referencefotos på højre side. 11

12 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 1 Grønt infill bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At kombinere nedrivning og bygningsrenovering med at skabe nye overordnede sammenhænge og forbindelser mellem hovedgaden og byens rekreative værdier. Idé til løsning At nedrive en udtjent ejendom i hovedgaden At skabe et grønt infill, som samtidig bidrager til at skabe forbindelse mellem hovedgaden og nærliggende rekreative områder At begrønne tomtens to gavle, som gives et andet arkitektonisk udtryk i kombination med energiløsning, hvor gavlene efterisoleres. Indsatsen kan evt. suppleres med etablering af solceller som kan give energi til belysning af passagen eller lyskunst At supplere stueetagens butikker med vinduer ud til tomten således, at passagen giver liv både om dagen og aftenen. Gennemførelseselementer At samarbejde med de to berørte ejere om bygningsfornyelsesmilder til en ny kli- maskærm og evt. andre vedligeholdelses- og forbedringsmæssige tiltag, som knytter sig til boligdelen At se muligheder for supplerende ideer med f.eks nyindretning af butiksvinduer i den kommende passage, herunder evt. etablering af solpaneler på den nye klimaskærm At afklare ejerforhold til tomten i forhold til drift og vedligeholdelse At søge om områfornyelsesmidler og/eller privat-/fondsfinansiering til ny belægning, udstyr, beplantning og evt. lyskunst af facaderne i passagen. Aktører Kommunen Ejere af de tre berørte ejendomme herunder ejeren af den ejendom, som skal nedrives Beboere af både ejendommens bolig- og erhvervsdel Følgegruppe handelsstandsforening og en borgergruppe etc. Ekstern rådgiver arkitekt, ingeniør og/eller en (lys-)kunstner. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. 12

13 Nye gavle med mulig efterisolering, udvidet areal for butikker og boliger, evt. som uderum i form af altaner Bygningsfornyelse Områdefornyelse Ny forbindelse til Hovedgaden muliggjort gennem nedrivning af udtjent ejendom Eksempel på et nyt byrum, der efter nedrivning af ejendom skaber kontakt mellem Hovedgaden og en hidtil skjult park. Byrummet giver mulighed for bygningsudvidelse, altan, efterisolering, mere spændende udstillingsarealer og begrønning af gavl. Eksisterende forhold Gavl suppleret med lyskunst (Aarhus). Gitterkonstruktion med bl.a. beplantning og solceller (Kbh V). 13

14 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 2 Passagen bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At optimere passager til hovedgaden og sikre sammenhæng med resten af byens større indkøbsområder og p-områder. Optimering skal ske ved at forbedre kvaliteten, trygheden og arkitekturen af eksisterende passager. Ide til løsning At udnytte eksisterende slips og passager til at skabe bedre forbindelse til og fra hovedgaden til omkringliggende boligområder, men ikke mindst også til andre indkøbsmuligheder og deres p-områder som grænser op til bagarealerne til Hovedgaden At gøre eksisterende og potentielle passager attraktive, synlige og trygge gennem fysiske og arkitektoniske forbedringer af både belægninger, belysning, begrønning m.v. At koble denne indsats med at forbedre de ejendomme, som grænser op til passagerne, gennem nye facaderenovering og den øvrige klimaskærm, og dermed at give butikkerne mulighed for at åbne publikumsfunktioner op til passagerne. Gennemførelseselementer At samarbejde m. bygningsejer om bygningsfornyelse til at istansdsætte ejendomme, som vender ud mod passagerne herunder at afklare muligheden for at åbne facaderne op At afklare hvilke passager, som skal kobles på hovedgaden At opnå overordnet konsensus om de prioriterede passager både med Handelsstandsforeningen og de konkrete ejere. Den konkrete udvikling kan ske successivt i forhold til at de berørte ejere/butikker bliver enige om udformning/fysiske tiltag og finansieringen. Projektet kan etapedeles og udvikles uafhængig af hinanden Projektudvikling kan ske i samspil med et områdefornyelsesprojekt, der kan finansiere passagernes arealflader herunder belægning, udstyr Ejerforhold skal afklares i forhold til den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Aktører Kommunen Handelsstandsforeningen Berørte ejere Lokale borgere/borgergrupper kan bistå i udviklingen af en samlet dispositionsplan Ekstern rådgivere arkitekter, ingeniører og evt. kunstnere. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler. 14

15 Passager synliggøres så forbindelsen mellem Hovedgaden og bagvedliggende parkeringsarealer sker gennem et rum med byrumslignende karakter Bygningsfornyelse Belægning formidler overgang og sammenhæng mellem bagarealer og Hovedgaden Områdefornyelse Facader i stueetagen åbnes op og bliver en del af eksisterende butikker Eksempel på hvordan porten udnyttes til udstillingsvinduer og lyskunst, der vækker nysgerrighed både når man færdes i Hovedgaden og de bagvedliggende parkeringspladser. Belægning er med til at binde Hovedgaden sammen med passagen og gårdrummet. Beplantning i både gårdrum og på gavle er med til at give stedet karakter. Eksisterende forhold. Skulpturel passage der anvendes til udstilling (Wien). Passage mellem parkeringsplads og gågade anvendt til butikker (Roskilde). 15

16 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 3 Byarkitektonisk vigtigt punkt bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At optimere et mindre men vigtigt byrums samspil med byens historiske huse og deres kulturmiljøer, samt med hovedgaden og byens kirke. Idé til løsning At udnytte et vigtigt punkt på hovedgaden for at skabe sammenhæng med renovering af den tilstødende ejendomme At optimere stedet som et selvstændigt byrum At sikre at man får et byrum, som hænger sammen med Hovedgaden og det omkringliggende historiske og karakteristiske bykvarter med udsigt op til byens kirke og torv At skabe et mindre pause rum på hovedgaden og overgang til bagvedliggende historiske bygninger At genskabe den oprindelige butiksfacade i samspil med den øvrige del af bygningen. Gennemførelseselementer Projektet kan etapedeles sådan, at bygningsdelen gennemføres først og dernæst de nære friarealer foran bygningen. At gennemføre bygningsfornyelse i samarbejde med de berørte ejere om en ny klimaskærm og evt. andre vedligeholdelses- og forbedringsmæssige knytter sig til boligdelen At nyindrette butiksdelen og ny facade til både bolig- og butiksdelen samt evt. de meget nære arealer, herunder porten At indrette det større byrum foran bygningerne med ny belægning, udstyr, beplantning og evt. lyskunst af facaderne gennem områdefornyelse. Aktører Ejere af de involverende ejendomme Lejere af både boligdel og erhvervsdelen Kommunen Handelstandsforening samt evt. en borgergruppe Ekstern rådgiver - arkitekter, ingeniører samt evt. en byrumskunstner. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler. 16

17 Særlig bygning - her kirke, der ligger udenfor hovedgaden men som ønskes mere nærværende ved at sikre et kig mod bygningen - og ved at gøre et byrum mere roligt Bygningsfornyelse Et mere roligt og afgrænset byrum sikrer kig mod et vigtigt punkt udenfor Hovedgaden Facade på ejendom bringes tilbage til sin oprindelige arkitektur og parkeringsplads erstattes af lille pladsdannelse Eksempel på hvordan en trærække kan afgrænse og gøre et nyt mindre byrum mere intimt samtidig med, at den styrer blikket mod en særlig udsigt. Områdefornyelse Eksisterende forhold. Eksempel på et element som er overgang mellem forplads og vej. På samme tid afgrænser og leder muren fodgængere (Skive). Dobbelt trærække indrammer torv og leder mod historisk bygning (Maribo). 17

18 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 4 Bevaring af kultur/byrum bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At forbedre byens torv til et attraktivt byrum for at give nye rammer til eventuelt vigtigt kulturhistorisk byrum eller kroen i hovedgaden. Idé til løsning At udvikle nye fysiske rammer for kroens kulturelle udviklingspotentialer sammen med omdannelsen af bytorvet At istandsætte kroen og dens boligfunktion set med kultur- og arkitekturhistoriske briller istandsættelsen skal genskabe kroen i sin oprindelige stil og arkitektur At koordinere torvearealet og kroens udeserverings arealer funktionelt, fysisk og æstetisk. kroens nære friarealer, og at koordinere denne med den samlede plan for torvets fremtidige udformning At udvikle kroens muligheder gennem nyindretning inkl. energioptimering, der skal udføres med respekt for bygningens høje bevaringsværdi og historiske betydning for torvet og byen som kultursted At afsøge finansieringsformer af projektet, evt. snitflade mellem privat finansiering, bygningsfornyelse samt evt. områdefornyelse. Ejer af kroen og boliger Ekstern rådgiver - arkitekt, ingeniør. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. Gennemførelseselementer Projektet kan etapedeles: At udvikle en samlet dispositionsplan for Aktører Kommunen Borgerforening andre borgergrupper 18

19 Bygningsfornyelse Bygningen styrkes arkitektonisk med afsæt i de x oprindelige kvaliteter Pladsen foran bygningen markeres for at styrke bygningens status som et vigtigt kulturhistorisk sted i byen Områdefornyelse Eksempel på hvordan den eksisterende kro kan styrke Hovedgaden og byen. Den senere opførte tilbygning fjernes og de eksisterende arkitektoniske kvaliteter retableres. Samtidig skabes mulighed for at etablere en samlende plads med mulighed for udeservering og ophold. Eksisterende forhold. Eksempel på udeservering (Aarhus). 19

20 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 5 Tomt til midlertidighed/ nyt byrum bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At skabe en midlertidig udnyttelse af en tomt ud til hovedgaden. En tomt som giver nye muligheder for naboejendomme og dermed styrkelse af hovedgaden. Som en variant, i en permanent udgave, kan gavlene åbnes op især butiksfacaderne og udnytte tomten til bymæssigt formål. Idé til løsning Midlertidighed kan anvendes over en kortvarig periode for at afprøve en anvendelse eller aktivitet forud for en evt. permanent ibrugtagning samt til at skabe fokus og bidrage til gøre Hovedgaden og stedet mere attraktivt. Umiddelbart kan der skitseres fire forskellige ideer til midlertidig anvendelse: Offentlig opholdsareal Parkering Pop-up butikker i form af salgsboder Sociale-/kulturelle-/idrætslignende aktiviteter. I det viste eksempel er tomten blevet et permanent og nyt byrum, hvor naboejendommene har fået nye gavl-klimaskærme og ikke mindst butikkerne, som har fået nye butiksvinduer ud mod tomten (det nye byrum). Gennemførelseselementer Analyse af hvad tomten kan rumme, og hvad der vil være bedst egnet af aktiviteter for tomten og som i sidste ende kan gavne stedet og hovedgaden i en positiv retning Skitsering af overordnet disponering af stedet ud fra det ønskede tema, anvendelse af stedet At sikre borgerinteresse, og at naboejere og lejere inddrages i idéudviklingen og planlægningen heraf for at sikre driften og vedligeholdelsen af stedet, og videregive ansvar for den midlertidige anvendelse. Aktører Organisering skal sikre koordinering af ønsker og visioner for den midlertidige anvendelse og aktiviteter med tomten - ikke mindst finansiering, fysisk og designmæssigt, men naturligvis også driften. Mulig organisering af en projektgruppen kan være: Borgerforening og handelsstandsforening Ejere og beboere af nabogrundene Butiksejere, som ligger i de berørte naboejendomme Kommunen Ekstern rådgiver - arkitekt, ingeniør og evt. kunstner. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. 20

21 Udnytte x gavle til vinduer, altaner og arkitektoniske tiltag, der udvikler tomten til et permanent byrum Bygningsfornyelse Områdefornyelse Eksempel på hvordan en tom byggegrund i et kryds er blevet udformet til en permanent plads i byen, hvor gavlene har fået nyt liv med butiksvinduer og altaner. Vigtigt med en markering af hjørnet, så krydset ikke bliver unødigt stort og udflydende Aktivering af areal, så det har et formål - permanent eller lejlighedsvis Eksisterende forhold. Midlertidigt byrum, hvor en løsning med byttecentral, byhave og mødested afprøves (Valby). Eksisterende gavl med nye altaner og afslappet udeservering på hjørnet i forbindelse med café (Kbh V). 21

22 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 6 Nye boformer/ anvendelse bevaring / save samspil med omgivelserne Nedrivning midlertidighed Udfordring At nytænke anden anvendelse af en udtjent købmandsgård, som rummer bevaringsmæssige værdier, til et sted hvor lokale udøvende håndværkskunstnere både kan producere og bo, og som indrettes til udadvendt salgsaktivitet. Idé til løsning At foretage en ombygning og energirenovering med henblik på en genopretning af bygningen At bevare de særlige kultur- og arkitekturhistoriske træk i bygningen At skabe et nyt sted hvor omdrejningspunktet er en blanding af kulturudbud og værksted, kombineret med boliger samt nye salgs- og udstillingsfunktioner for udøvende lokale kunstnere. Bolig og værksted skal være sammenhængende og stueetagen indrettes til udadvendt aktivitet. Gennemførelseselementer At opnå enighed med ejer om ideelementerne og bygningsfornyelsen At skitsere et ideoplæg omkring muligheder At identificere mulige investorer gennem interessentanalyse og branding af ideen At udbrede ideen overfor lokale kunstnere med henblik på at rejse interesse for projektet, som et bæredygtigt kultur- og aktivitetssted Kan evt. også ske i samspil med områdefornyelse, hvor et mindre byrum eller en passage finansieres af områdefornyelse eller gennem kunstneriske aktiviteter samarbejde med kunstnerne At afsøge finansieringsformer af projektet, evt. snitflader mellem privatfinansiering, bygningsfornyelse samt områdefornyelse. Aktører Ejer evt. lejere Potentielle og interesserede kunstnere Kommune vedr. bygningsfornyelse og områdefornyelse Handelsstandsforening og borgergrupper Private investorer Ekstern rådgiver- arkitekt, ingeniør, designere. Finansieringsmuligheder Områdefornyelsesmidler Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. 22

23 Bygningsfornyelse Arbejdende værksted Eksempel på siddemulighed i forbindelse med butik (Frederiksberg). Rum til udstilling, butik eller fællesfunktioner Kontorfællesskaber, der kan fungere som en udvidelse af hjemmearbejdspladsen Udnyttelse af ledigt butikslokale til mere udadvendt funktion, der skaber liv i Hovedgaden. Eksisterende forhold. Salg og åbne værksteder skaber liv i området (Frederiksberg). Arbejdende værksted med indgang fra gaden (Kbh S). 23

24 Arkitektur / Forbedring funktionalitet IDÉkoncept 7 Forskønnelse af moderne bygning bevaring / save samspil med omgivelserne nedrivning midlertidighed Udfordring At nytænke og nyfortolke hovedgadens arkitektur i forhold til at renovere en dominerende, nyere bygning. Renoveringen skal sikre, at den udvalgte bygning får et andet arkitektonisk præg og samtidig en æstetik, som kan bidrage positivt til hovedgadens image. Idé til løsning At renovere en nyere ejendom fra efter 1950, som er beliggende ud til hovedgaden At energirenovere bygningens klimaskærm for at nedbringe bygningens energiforbrug og gøre noget ved bygningens tidstypiske forureningsprodukter - eks. PCB-forurening At forskønne både butiks- og boligfacaden på en sådan måde, at den bidrager til at gøre bygningen attraktiv og tiltrække nye lejere til butiksdelen At sikre en bedre arkitektur som både er en fortolkning af hovedgaden og præsenterer en nyskabende ide. Gennemførelseselementer At opnå ejerens accept og vilje til at gennemføre projektet At skitsere et konkret ideoplæg omkring muligheder og ideer i samspil med ejeren At gennemføre en interessentundersøgelse, som kan identificere udlejningspotentiale og branding af ideen At gennemføre en bygnings- og byanalyse af hovedgadens bygninger for at identificere fremtidig arkitektur for ejendommen. Aktører Ejeren Kommende lejere Evt. andre investorer eller fonde Handelsstandsforeningen Ekstern rådgiver - arkitekt, ingeniør. Finansieringsmuligheder Bygningsfornyelsesmidler Privat og/eller fondsfinansiering. 24

25 Bygningsfornyelse Nyt markant indgangsparti Nye åbninger og anderledes proportioner forskønner den anonyme bygning Bygningen pakkes ind i en helt ny klimaskærm. Hermed opnås en markant energiforbedring, og en anonym bygning løftes til en styrke for Hovedgaden Eksempel på at en eksisterende bygning uden nogle særlige arkitektoniske kvaliteter, der ved en omfattende renovering af klimaskærmen fuldstændig kan ændre udtryk. Eksisterende forhold. Renovering af bygning som efter at have stået tom i 22 år nu er et museum (Das gelbe Haus i Flims, Schweiz). Eksempel på en ny`hud der skaber et nyt og moderne udtryk. 25

26 ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt 4, 1117 København K Telefon: www.

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 6 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse Byen og stedet Pladsdannelser i tilknytning til gågaden: 1) Klostertorv, 2) Lilletorv, 3) Kirketorvet, 4) Rådhustorvet, 5) N. A. Christensens Plads og 6) Støberitorvet. Byomdannelse Morsø Jernstøberi forlod

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

GENBYG HOVEDGADEN I MØRKE FORSØG MED CIRKULÆR ØKONOMI SOM EN METODE FOR GENOPLIVNING AF HOVEDGADERNE I BY- OG OMRÅDEFORNYELSENS MINDRE BYER

GENBYG HOVEDGADEN I MØRKE FORSØG MED CIRKULÆR ØKONOMI SOM EN METODE FOR GENOPLIVNING AF HOVEDGADERNE I BY- OG OMRÅDEFORNYELSENS MINDRE BYER GENBYG HOVEDGADEN I MØRKE FORSØG MED CIRKULÆR ØKONOMI SOM EN METODE FOR GENOPLIVNING AF HOVEDGADERNE I BY- OG OMRÅDEFORNYELSENS MINDRE BYER Ansøgning om støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik

Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik 10. april 2013 Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik Arkitekturpolitik Regeringen vil udvikle en ny national arkitekturpolitik, som skal sætte mennesket i centrum og have fokus på kvalitet, bæredygtighed,

Læs mere

Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg

Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg Plads til at mødes, områdefornyelse Vordingborg Udgivet af Vordingborg Kommune 2014 Udarbejdet af: Vibeke Møgelvang de Neergaard i samarbejde med arkitektfimaet

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg

Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg Plads til at mødes Områdefornyelse Vordingborg MACROBUTTON NoName [Rapportens overskrift Udgivet af Vordingborg Kommune 2014 Udarbejdet af: Vibeke Møgelvang de Neergaard i samarbejde med arkitektfimaet

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II D. 11. september 2008 indbød Byens Netværk alle medlemmer og andre interesserede til endnu en interessant eftermiddag om bæredygtighed. Som opfølger på forårets

Læs mere

Fra idécamp til helhedsløsning

Fra idécamp til helhedsløsning Fra idécamp til helhedsløsning Om idécamp Hvorfor idécamp Idéen Eksempelprojekt Projektet anno 2013 Kontakter En renoveringsklar bygning på Islands Brygge 37. En vision om Bæredygtigt Byggeri. Det var

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere