Inspirationsmateriale til undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Portørens arbejde i FAM, skadestue & traumecenter Udviklet af: Sygeplejerske/underviser Flemming Rasmussen Sosu C Herlev, Kursusenheden Juli 2012

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2688 Patientrelateret service på sygehusene Uddannelsen er relevant for portører og hospitalsserviceassistenter, der arbejder eller ønsker at arbejde i det akutte område i somatikken. Uddannelsen har fokus på medarbejderens opgaver i forbindelse med modtagelsesprocedurer og triagering i de akutte afdelinger. Arbejdsfunktioner Strukturændringerne gennem de sidste 10 år, med etablering af fælles akutmodtagelser (FAM), færre akutskadestuer og deciderede traumecentre, har medført, at portøren og hospitalsassistenten på mange områder indgår mere som en del af det team der arbejder omkring patienten. De enkelte teammedlemmer har konkrete arbejdsopgaver eller funktioner som ofte vil være beskrevet ex. i en traumemanual. Dette gør at portøren og hospitalsserviceassistenten skal være bekendt med de lokale modtagelsesprocedurer, vide hvilke opgaver der forventes at de løser og have et kendskab til det fælles fagsprog som teamet benytter. Portøren og hospitalsserviceassistens opgaver i FAM, skadestue eller traumecenter indeholder en række praktiske opgaver. De har opgaver i forbindelse med forflytning og lejring af mange typer af patienter. Endvidere transporterer de patienten fra det akutte afsnit til respektive undersøgelser og til stamafdeling. Uddannelsesmålet er relateret til følgende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK) i FKB en og skal kvalificere deltageren indenfor disse felter: 1. Tværfagligt samarbejde 2. Service i patientarbejdet 3. Vejledning til patienter og pårørende Ad 1) Tværfagligt samarbejde på sygehusene: Arbejdet med modtagelse af svært tilskadekomne og akut syge patienter har gennem de sidste 10 år ændret sig til at være en teamopgave, med fastlagte modtagelsesprocedurer og arbejdsgange. Der bliver ofte anvendt et fagsprog som giver en fælles forståelse for den aktuelle situation. Der lægges vægt på traumemekanismen, for at kunne forudse eventuelle skader. Deltageren skal derfor have en viden om hvordan disse mekanismer påvirker kroppen. Patienterne vurderes efter ABCDE principperne, både når det gælder traumepatienten og den akut syge patient. I den fælles akutmodtagelse, risikovurderes den akut syge patient efter Adaptiv Processtriage -modellen (ADAPT). En indsigt i disse modtagelsesprocedurer, 1 af 11

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - gør at deltageren kan udføre egne opgaver på en sikker måde, og indgå i det tværfaglige samarbejde. Ad 2) Service i patientarbejdet: Medarbejderen varetager lejrings og forflytningsopgaver. Specielt omkring traumepatienten er det vigtigt at have forståelse for at en sikring af nakke- og ryghvirvler i forbindelse med forflytning og vending af patienten, så arbejdet ikke medfører risici for patienten. Det er vigtigt at de kender de forflytningsteknikker og de hjælpemidler der bruges for at mindske risikoen for skader på disse områder. Ex halskrave og spineboard/traumetransferboard og Logg Roll. Medarbejderen kender menneskets normale værdier/reaktioner i forhold til blodtryk, puls, temperatur og respiration. De vil lære at vurdere bevidsthedsniveau og pupilreaktion, og at genkende symptomer ved ændret sygdomstilstand hos den svært tilskadekomne eller akut syge patient og videregive disse observationer til relevante samarbejdspartnere. Medarbejderen kan transportere patienterne ved hjælp af diverse kørselshjælpemidler og sideløbende transport af medfølgende eller påmonteret udstyr. De vil lære hvilket udstyr der bruges i den akutte modtagelse, så de er i stand til at hente og eventuelt klargøre noget af dette udstyr. Ad 3) Vejledning til patienter og pårørende. Medarbejderen har via deres grunduddannelse erhvervet kompetencer indenfor kommunikation med patienter og pårørende. Her skal de endvidere forholde sig til patienter og pårørende som kan befinde sig i en krisetilstand på grund af den akutte situation. De skal forholde sig til tavshedspligten i forhold til pårørende og eksterne samarbejdspartnere ex. Politi og ambulancepersonale. Deltagerforudsætninger Deltagernes faglige forudsætninger vil være erhvervet gennem deres grunduddannelse, dels gennem praktisk erfaring erhvervet via deres ansættelse inden for hospitalsområdet. Der vil være stor forskel på deltagernes erfaringer indenfor de enkelte funktioner, da der kan være forskel på den akutte funktion, alt efter om det er Skadestue, FAM eller traumecenter. Deltageren vil efter endt uddannelse have et grundlæggende kendskab til arbejdsgangen og modtagelsesproceduren både i skadestue, FAM og på et traumecenter. De vil være i stand til at varetage egne opgaver i forbindelse med modtagelse, forflytning og transport af den svært tilskadekomne eller akut syge patient. 2 af 11

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Uddannelsen kræver at deltageren har overblik og kan arbejde tværfagligt. Relevante uddannelser at kombinere med Det anbefales at deltageren har gennemgået: Hvad fejler den syge (44345) Portøren og hospitalsserviceassistenten som fast vagt (44347) Forflytningsteknik og speciallejring (42650) Disse uddannelser har alle elementer som bidrager til en viden om patienternes sygdomme, måling af værdier og forflytningsteknikker. Denne uddannelse bidrager specielt til, at modtagelsen af patienten sker efter fastlagte retningslinjer, så arbejdet både sikkerhedsmæssigt og behandlingsmæssigt er med høj kvalitet. 2. Ideer til tilrettelæggelse Uddannelsesmål: Deltageren kan, ud fra den arbejdsorganisering der er gældende på den pågældende afdeling, udføre egne arbejdsopgaver ved modtagelse af den akutte- / svært tilskadekomne patient. Deltageren kan forflytte, vende og afklæde svært tilskadekomne patienter under hensynstagen til mulige skader på nakke og ryg. Deltageren kan genkende ændrede symptomer hos den svært tilskadekomne eller den akutte syge patient, og handle hensigtsmæssigt ud fra egne kompetencer. Deltageren kan videregive relevante observationer til relevante samarbejdspartnere. Uddannelsen foreslås som temaopdelt. Temaerne vægtes forskelligt ud fra stofmængden. Temaer Temaoversigt 1. Traumesystemet (varighed 3 timer) 2. Skademekanismer (varighed 3 timer) 3 af 11

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - 3. Traumemodtagelsen (varighed 6 timer) 4. Triage af den akut syge medicinske patient (varighed 3 timer) 5. Den akut syge patient (varighed 6 timer) 6. Øvelser og afsluttende test (varighed 6 timer) Den resterende tid bruges i starten til velkomst og præsentation og den sidste dag til evaluering. Tema 1: Traumesystemet. Dette tema skal give deltageren en forståelse for baggrunden for traumebehandling. Hvilke økonomiske, samfundsmæssige og menneskelige omkostninger er der tale om. Deltageren får en forståelse for at modtagelse og behandling af traumepatienten er et led i en samfundsmæssig opgave. Viden om de økonomiske og menneskelige omkostninger giver deltageren en indsigt i at selv ulykker uden dødelig udgang kan have store menneskelige og økonomiske og samfundsmæssige omkostninger. Tema 1.1 Baggrund for traumebehandling Tema 1.2 Sundhedsøkonomiske omkostninger Tema 1.3 Organisation af traumebehandlingen Tema 1.4 Den præhospitale opbygning o Tema Ambulancen/akutlæge/lægehold o Tema Præhospital behandling. Tema 2: Traumepatienten Dette tema skal give deltageren en viden i forhold til skademekanismer. Hvad kan give en mistanke om skader ud fra mekanismen og de kinetiske kræfter der er involveret i et uheld. Hvornår er man traumepatient, og bør modtages på mistanke om alvorlig eller livstruende skader. En viden om kinematik og traumemekanismers energimængder ved forskellige hastigheder giver en naturlig indledning til definitioner af hvornår man kategoriseres som traumepatient. Tema 2.1 Kinematik. Tema 2.2 Traumemekanismer. o Tema Stumpe og penetrerende traumer o Tema Termiske, elektriske og eksplotionstraumer Tema 2.3 Traumekriterier / hvornår er man traumepatient? 4 af 11

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Tema 3: Traumemodtagelsen Under dette tema gennemgås meldeprocedurer fra skadested til sygehus. Vigtigheden af en god melding er afgørende for forberedelsen inden patienten ankommer. Hvilke opgaver skal varetages og af hvem kan være beskrevet i den lokale traumemanual.. Fokus på det tværfaglige samarbejde i modtageteamet. Når patienten ankommer gennemgås han ud fra ABCDE principperne. Der skal laves forflytning, vending og afklædning af patienten. Akutte undersøgelser og målinger skal udføres. Patienten skal overflyttes til operation eller stationært afsnit. Fokus på de portørrelaterede opgaver i forbindelse med forberedelse, modtagelse, forflytning og transport af patienten. Tema 3.1 AMK Tema 3.2 Traumemelding Tema 3.3 Traumemanual og handlekort Tema 3.4 Hvad kan forberedes ud fra meldingen? Tema 3.5 Patienten ankommer Tema 3.6 Akutte undersøgelser og målinger hvad kan de vise? Tema 3.7 Portørrelaterede opgaver i forbindelse med modtagelsen af traumepatienter. Tema 4: Triage af den akut syge patient Under dette tema gennemgås indlæggelsesprocedurer i forbindelse med akut sygdom. Hvordan modtages og risikovurderes den akut syge patient ud fra ADAPT modellen. Deltageren får en viden så han kan prioritere sine egne opgaver ud fra den måde patienten triageres. Tema 4.1 De nye fælles akutmodtagelser Tema 4.2 ADAPT triagemodellen Tema 4.3 Hvilken betydning har triageringen for portørens arbejde? Tema 5: Den akut syge patient Årsager, symptomer og handlinger ved udvalgte sygdomstilstande. En overordnet gennemgang af forskellige sygdomsbilleder, deres årsager, symptomer og observationer. Deltageren får skærpet sine kompetencer omkring observation af patienten, og videregivelse af observationer til relevante samarbejdspartnere. 5 af 11

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Fokus på hvad deltageren kan og må gøre for at lette ubehag og mindske risici for: Tema 5.1. Patienten med akut åndenød Tema 5.2 Den bevidsthedspåvirkede patient Tema 5.3 Patienten med shock Tema 5.4 Patienten med hjerteproblemer Tema 5.5 Den smittefarlige patient Tema 6: Øvelser og afsluttende test Tema 6.1 Praktiske øvelser Tema 6.2 Afsluttende test 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Tema 1: Traumesystemet Baggrunden for den opbygning af akutberedskabet som vi kender i dag kan der læses mere om i sundhedsstyrelsens publikation: STYRKET AKUTBERED- SKAB Hvad er den overordnede planlægning i forbindelse med trafikdrab og tilskadekomne: Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan»Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig«diskussion i plenum om fordele/ulemper ved at samle ekspertise kontra længere transport. Hvor mange patienter bliver slået ihjel eller kvæstes i trafikken, og hvad koster det samfundet? En opgave i vejdirektoratets årsopgørelse ( eller Ulykkesregistret Statens Institut For Folkesundhed ( kan give deltageren en idé om dette. En opslagsøvelse om hvilken aldersgruppen der dominerer statistikken kan være interessant for diskussion i plenum (samme aldersgruppe som deltagergruppen). Vejdirektoratet og Ulykkes Analyse gruppen Odense hospitals rapport giver et godt billede af antallet af dræbte og kvæstede, samt de udgifter som er forbundet 6 af 11

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - med ulykker: Diskussion med udgangspunkt i det konkrete eksempel af økonomiske omkostninger i rapporten giver deltageren en idé om hvilke konsekvenser uheld kan have for patientens fremtidige liv. Omkring det præhospitale område findes der udmærkede videoklip på den medfølgende DVD i bogen Traumatologi (1) om ambulancens opbygning, den præhospitale behandling og stabilisering af nakke/ryg. En underviser fra det præhospitale område vil med fordel kunne varetage denne del af undervisningen. Praktisk øvelse i udmåling og anlæggelse af halskrave. Deltageren skal udmåle korrekt størrelse på halskraven og anlægge halskraven på medkursist. Giver en god oplevelse af det ubehag patienterne mærker, hvis halskraven ikke er korrekt anlagt. Deltageren skal kunne samarbejde med andet personale om at justere og eventuelt genanlægge halskrave korrekt i modtagelsesproceduren. Tema 2: Skademekanismer. Kinematik. Hvilken betydning har bevægelsesenergi for traumepatienten. Hvilke uheldstyper medfører stor energioverførsel til patienten. Forskellen på højenergi og lavenergi. Gruppeopgave med beregninger ved hjælp af formlen E = V2 x M. Hvad sker der med energiniveauet når hastigheden øges? Hvad sker der når vægten øges? Hvilken faktor har størst betydning. For at give energibegrebet mening kan der omregnes til situationer som er genkendelig for deltageren. Ex. Et frontalt sammenstød med 50 Km/t svarer energimæssigt til at falde ned fra 3.sal og lande på maven på asfalten. Gruppeopgave: Hvilke organer kan have taget skade i forbindelse med forskellige traumemekanismer. Hvad kan symptomerne være? Med udgangspunkt i en case kan der diskuteres hvilke skader der kan forventes, og hvilke symptomer der kan være tilstede. Udgangspunkt i kinematik og traumemekanismer og eksisterende viden om anatomi og fysiologi. Tema 3: Traumemodtagelsen. Melding, modtagelse og undersøgelse af patienten. 7 af 11

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Hvad skal en god melding indeholde for at modtageteamet kan forberede sig inden patientens ankomst. Med udgangspunkt i en case kan deltageren selv forsøge at give eksempel på en melding. Casen skal indeholde oplysninger om traumemekanismen, hastigheden, personens placering i køretøjet. En kort beskrivelse af symptomer som kan henføres til de enkelte områder i ABCDE modellen. Hvordan kunne en melding lyde, og hvad kan der forberedes inden modtagelsen af patienten ud fra denne melding? Der kan også laves øvelse med flere tilskadekomne hvor der ud fra symptomer laves en prioriteret rækkefølge efter ABCDE modellen. De enkelte tilskadekomne beskrives på hvert sit kort, som herefter lægges i en prioriteret rækkefølge. Løsningen diskuteres og begrundes i plenum. Symptomerne kan ændres efter et stykke tid og rækkefølgen må derfor ændres. Diskussion af hvilke opgaver deltageren kan have i forbindelse med modtagelsesproceduren. Hvilke opgaver har deltageren ved forskellige typer af traumer? Der bør under dette tema være en repetition af gældende regler for tavshedspligt, selv om det forudsættes at være kendt af deltageren. Eventuelt indarbejdet som spørgsmål i forbindelse med casearbejdet. Ex.: Fokus på forflytning, vending og opklipning af tøj, samt på sikring af nakke/ryg. Fjernelse af Spineboard og fastspænding på traumetransferboard. Hvad skal deltageren være specielt opmærksom på under udførelse af disse handlinger? Repetition af kendte forflytningsteknikker men nu også med fokus på stabilisering af hoved og nakke under forflytningen. 8 af 11

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Kort gennemgang af akutte undersøgelser og billeddiagnostiske muligheder. Hvad er det for en type undersøgelse og hvad kan den give svar på. Eksempler på undersøgelser: FAST,CT-scanning, røntgenundersøgelser Hvilket apparatur vil blive brugt i modtagesituationen. Hvordan ser det ud, og hvad kan det måle. Hvad kan målingerne give oplysninger om? Henvisning til eksisterende viden om anatomi og fysiologi. Eksempler på apparatur: EKG, blodtryksapparat, iltmåling. Tema 4: Triage af den akut syge medicinske patient. Kort gennemgang af formålet med de nye fælles akutmodtagelser og hvordan ADAPT- modellen kan bruges for at mindske risikoen for øget dødelighed eller sygelighed relateret til ventetid før start af behandling. Fokus skal være på deltagerens opgaver i den fælles akutmodtagelse, og viden om triageringen skal give deltageren et værktøj til at prioritere sine opgaver i en til tider meget travl afdeling. Det er vigtigt at han forstår at en rød eller orange patient kræver høj prioritet, og går forud fra andre patientopgaver med lavere prioritering. Sammenhængen mellem farvekode og vitalparametre og gennemgang af patienten efter ABCDE principperne er ny i forhold til tidligere tiders specialerelaterede modtagelse. Der kan undervises ud fra et ADAPT skema fra den lokale FAM, og et personale herfra kan med fordel varetage denne del af undervisningen. Tema 5: Den akut syge patient. Kort gennemgang af udvalgte patientkategorier med fokus på observationer og hvad deltageren kan gøre for at mindske ubehag og risici. Forskellige cases som beskriver et symptombillede. Deltagerne kan arbejde med hvilke observationer som vil være relevante og videregive til samarbejdspartnere i afdelingen. Hvilke konkrete handlinger vil deltageren gøre i de enkelte tilfælde? Fokus på observation og lejring. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde og observationsevnen. 9 af 11

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Kan med fordel laves i grupper som hver har en case og en kort fremlæggelse for de andre grupper. Opsamling i plenum. Eksempel på case: 65-årig kvinde indlagt med akut åndenød. Hun er kendt med KOL. Hun er ved ankomsten meget urolig og forsøger at få benene ud over siden for at sidde op. Hun har svært ved at tale og mister hele tiden pusten. Hun har tydelig blåfarvning af læber og negle. Hun bliver mere og mere vred og rusker i sengehesten. Observationerne skal rettes mod respirationen. Frekvens, tegn til iltmangel. Måske give patienten mulighed for at sidde med benene ud over sengekanten. Optræde roligt. Tilkalde personale ved forværring af symptomerne. Tema 6: Øvelser og test. Det kan være en fordel at afslutte uddannelsen med en dag med praktiske øvelser, hvor alle målene inddrages. Det stiller selvfølgelig store krav til udstyr, da man skal råde over et vist antal halskraver, spineboard og traumetransferboard. Øvelserne kan som oplæg være baseret på cases, og planlægges gruppevis inden udførelsen. Der kan laves en række stationer hvor deltagerne cirkulerer i løbet af dagen. Det kan stærkt anbefales at der er 2 undervisere tilknyttet denne dag (gerne med erfaring indenfor området). Eksempel på case: 30-årig mand indbragt efter færdselsuheld. Han er kørt frontalt ind i et stengærde. Hastigheden oplyses til 80 km/t. Han er vågen, smerteforpint og klager over stærke smerter i nakken og ryggen. Han har ikke haft sele på. Ambulancefolkene oplyser at han er ABC-stabil. Han skal forflyttes til traumetransferboard. Spineboard skal fjernes, og han skal vendes for at lægen kan undersøge ryggen. Hvad kan han have af skjulte skader ud fra beskrivelsen af traumekanismen? Hvilke symptomer skal du være opmærksom på i forbindelse med de skader han kan have pådraget sig? Du forlader kortvarigt stuen for at hente noget udstyr, og bliver spurgt af politiet på gangen, hvordan patientens tilstand er. Hvad vil du svare? 10 af 11

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - 4. Litteraturliste mv. Der findes ikke så meget litteratur på Dansk om dette emne, men mange af emnerne er beskrevet i disse fagbøger. Ellers må der henvises til litteratur fra udlandet. Bøger: 1. Traumatologi, Claus Falck Larsen, Jacob Roed, Jørgen Falck Larsen, Munksgaard, Danmark 2008, ISBN 13: , ISBN 10: Den akutte patient, Munksgaard Danmark 2010, 2.udgave, 1.oplag. ISBN Ambulancefag 1, Jan Nørtved et al, Munksgaard Danmark 2008, 1.udgave, 1.oplag ISBN 13: , ISBN 10: Ambulancefag 2, Jan Nørtved et al, Munksgaard Danmark 2007, 1.udgave, 1.oplag ISBN 13: , ISBN 10: Links: Sundhedsstyrelsen: mgange/akut_beredskab.aspx Vejdirektoratet: Ulykkes analysegruppen Odense Hospital: Statens Institut for Folkesundhed: Udenlandske links: Trauma org : hvor man kan prøve at modtage en traumepatient (under menuen Moulage). 11 af 11

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44833 Udviklet af: Bitten Salomonsen Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tilberedning og servering for patienter 44829 Udviklet af: Maj

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44345 Udviklet af: Lis Tjørnelunde Social- og Sundhedsskolen i Århus Olof Palmes

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

At arbejde i traumeteam. Teamlederens rolle

At arbejde i traumeteam. Teamlederens rolle At arbejde i traumeteam Teamlederens rolle Traumeteam! " # $!%! " # $ "$ Traumeteam Effekten af traumemodtagelse beror på (blandt andet) Traume Team Aktivering med differentieret respons Traume Team med

Læs mere

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer Udkast Præhospitale visitationsretningslinjer De præhospitale visitationsretningslinjer er en oversigt over hvilket sygehus en patient med et bestemt symptom eller en bestemt sygdom skal transporteres

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 1. Introduktion... 2 2. Organisering af akutområdet...

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

VISIONER FOR FREMTIDENS LIGGENDE- SYGETRANSPORUDDANNELSE

VISIONER FOR FREMTIDENS LIGGENDE- SYGETRANSPORUDDANNELSE VISIONER FOR FREMTIDENS LIGGENDE- SYGETRANSPORUDDANNELSE Udarbejdet af Reddernes Udviklingssekretariat i samarbejde med sekretariatets Referencegruppe for Sygetransport (ST) REDDERNES UDVIKLINGSSEKRETARIATS

Læs mere

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland.

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. Uddannelsesoversigt Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. 1. Uddannelsens bestemmelse Nødbehandleruddannelsen gennemføres for det kommunale beredskab i Frederikshavn, som har indgået samarbejdsaftale

Læs mere

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Uddannelsens titel: Pleje af den svært overvægtige borger Inspirationsmaterialet er udviklet af: Heidi Larsen og Nis Kaasby Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N, Tlf 8741 2626

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted Akutafdelingen Køge Et djævelsk sjovt sted at lære 1 Akutafdelingen Køge 2015-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. 42952 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)

Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ) For felter hvor det ikke er obligatorisk at foretage registrering, er dette beskrevet under kolonnen Ansvarlig for registrering. Titel på felt i PPJ Ansvarlig for registrering Bemærkning Hændelse Tilføj

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 42934 Udviklet af: Birgitte Højlund

Læs mere

Samaritter uddannelsen

Samaritter uddannelsen Samaritter uddannelsen Din uddannelse til FIRSTaid-REDliv s Behandlerteam Som samarit hos FIRSTaid-REDliv bliver du uddannet til at håndtere de skader og ulykker, som man risikerer at komme ud for ved

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne Håndtering af tilskadekomne Den gyldne time / den gyldne periode Sene dødsfald - 2 til 5 uger efter ulykkesøjeblikket - Typisk pga. blodforgiftning og organsvigt 20% Umiddelbar dødsfald - I ulykkesøjeblikket

Læs mere

Kompetenceprofil for militær ambulancemand

Kompetenceprofil for militær ambulancemand Kompetenceprofil for militær ambulancemand HOVEDFUNKTIONSDATA Hovedfunktionsbetegnelse Militær ambulancemand (AMBMD). Funktionsniveau M 112 - M2xx og værnstilhørsforhold Antal stillinger Stillinger i hærens

Læs mere

En landsdækkende triagemodel

En landsdækkende triagemodel En landsdækkende triagemodel en optimering af det samlede patientforløb Jørn Munkhof Møller Ledende overlæge Akut og Traumecenter Aalborg Sygehus Program Introduktion til triage Proces i Triagearbejdsgruppen

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

BEST-teamtræning. Erfaringer med BEST

BEST-teamtræning. Erfaringer med BEST BEST-teamtræning Traumecenteret Odense Universitetshospital Traumekoordinator Randi Melhedegård Overlæge Morten Schultz Larsen, Overlæge Ivan Petersen Erfaringer med BEST Planlægningen Deltagere Antal

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Skader på luftveje og vejrtrækning

Skader på luftveje og vejrtrækning Skader på luftveje og vejrtrækning Åndedrættet anatomi Øvre luftvejr: Læber og næsebor Mund- og næsehule Svælg Strubelåg Nedre luftveje: Strube Stemmelæberne Luftrør Hovedbronkier Den største del af luftvejene

Læs mere

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE SFORBUNDETS Side: 1/1 Dato: 06-1-011 Generelt: Konkurrencen omfatter korrekt prioritering ud fra princippet om, at standse ulykken herunder personlig sikring og sikre skadestedet. Behandlingen af livstruende

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Genoptræning af patienter med fysiske lidelser 44825 Udviklet

Læs mere

Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord

Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord Marts 2015 Svar på øvelse 1. Forbrænding Forhold på skadestedet: Skab kort overblik på scenen og kontakt patienten. Nødflyt til nærmeste

Læs mere

Oplæg til mulig brug af DEAP teknologi

Oplæg til mulig brug af DEAP teknologi Oplæg til mulig brug af DEAP teknologi - i forbindelse med ambulance kørsel og redningscenarier Introduktion Vi har alle stået på et gadehjørne, i samtale eller anden idyl, og ventet på at lyset skulle

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen NR. 48027 Sæson- og temaprodukter hos detailslagteren Udviklet af: Peder Holme Brix og Charlotte Kastrup Uddannelsescenter Holstebro Efteråret 2014 1.

Læs mere

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region Vejle 12. november 2009 Præhospital udbygning fra amter til region Det Præhospitale område Den alarmering, disponering af ressourcer, kommunikation, behandling, visitation og transport der foregår fra

Læs mere

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT LÆS OM PROJEKTET OG DINE MULIGHEDER FOR DELTAGELSE PATIENTINFORMATION TELECARE NORD

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler Regionshuset Århus Præhospitalet Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Århus N Tel. +45 7841 4848 Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler www.regionmidtjylland.dk Regionsrådsmedlem Bente Nielsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL 40122 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU Skolen - Nykøbing Falster SOSU Skolen - Nykøbing Falster Fejøgade

Læs mere

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe Søgning Store databaser, med kontrollerede emneord: relevante emneord (fx emergency medical services), suppleret med fritekstsøgning (dvs. på ord forekommende i titel, abstract/den fulde tekst, fx prehospital).

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40126 Udviklet af: Bitten Salomonsen Århus social -og sundhedsskole Olof Palmes

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Læring i trygge rammer

Læring i trygge rammer Læring i trygge rammer To reddere er instruktører på Medicinsk Læringscenter i Haderslev, som også rummer perspektiver for præhospitale aktører http://www.redder.dk/index.php?body=redderen/redderen_5_08/s6_laeringtryggerammer.htm

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Ambulancelægen. 30. November 2011 Lægedag Syd. Helt med superkræfter... eller bare en brik i puslespillet?

Ambulancelægen. 30. November 2011 Lægedag Syd. Helt med superkræfter... eller bare en brik i puslespillet? 30. November 2011 Lægedag Syd Ambulancelægen Helt med superkræfter... eller bare en brik i puslespillet? Leder af Anæstesiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding Første udkald den 4. januar 2009 Tilknyttet

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

viskvalitet.dk rapporter Uddannelser til revision 2005

viskvalitet.dk rapporter Uddannelser til revision 2005 Administrator -> UdvÆlgelse af analysedata -> Analyse af data -> FÆrdige rapporter -> Oversigtsrapport viskvalitet.dk rapporter Uddannelser til revision 2005 Bilag pkt. 8 Viskvalitet.dk - eller "De Systemfælles

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Velkommen til Frivilligcenter Hedehusene Praktiske forhold Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Rygning: I rygeomåde ved indgangen Udenfor

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Danske Regioner - konference om kvalitet i det akutte patientforløb den 24. maj 2011 Jens Peter Steensen, Jan Dahlin, Mette Nygaard,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Brugervejledning Danish Emergency Process Triage - DEPT

Brugervejledning Danish Emergency Process Triage - DEPT Brugervejledning Danish Emergency Process Triage - DEPT Introduktion: Ved triage sorteres og prioriteres patienter med akut opstået sygdom efter den alvorlighedsgrad tilstanden præsenterer sig med i forhold

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge 1 Akutafdelingen Køge 2014-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål: lmbj@regionsjaelland.dk

Læs mere

Akutflow opstartsmøde

Akutflow opstartsmøde Akutflow opstartsmøde Agenda Kort præsentation af projektet og status Brainstorm på nøgleudfordringer Sammensætning af projektgruppe jk og udformning af projektplan Eventuelt Afslutning med udenlandske

Læs mere

Udfordringer og bidrag (fra sygehusene)

Udfordringer og bidrag (fra sygehusene) Manglende registrering af arbejdsulykker Udfordringer og bidrag (fra sygehusene) Overlæge Jens Lauritsen, Odense Universitetshospital, Ulykkes Analyse Gruppen Ortopædkirurgisk afd. www.uag.dk - jens.lauritsen@ouh.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Status for traumeomsorg

Status for traumeomsorg Status for traumeomsorg i, Danmark BEST nettverksmøte, Bergen 10-12 november 2014 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling National traumeorganisation Fire danske

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Fakta box. Danmark. Norge. 4.8 mio.(2009) 385.000 km 2. 5,4 mio. 43.000 km 2. Århus 240.000. Bergen 252.000

Fakta box. Danmark. Norge. 4.8 mio.(2009) 385.000 km 2. 5,4 mio. 43.000 km 2. Århus 240.000. Bergen 252.000 Århus Traumecenter Århus Traumecenter er et af landets 4 traumecentre på level 1 niveau. Et level 1 Traumecenter er et højt specialiseret hospital med ressourcer til at varetage alle aspekter af traumebehandling

Læs mere

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 1 tilskadekomne Formål Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Fælles Akutmodtagelse Organisering, Flow. Teamdannelse

Fælles Akutmodtagelse Organisering, Flow. Teamdannelse Fælles Akutmodtagelse Organisering, Flow & Teamdannelse v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske/MPH MajBrit Granhøj Jørgensen, Afdelingssygeplejerske Odense Universitetshospital November 2011 Fremtiden Færre

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Hvor meget haster det?

Hvor meget haster det? Hvor meget haster det? Målgruppe: Personale Nordjysk Praksisdag 2016 Præsentation Dannebrogsgade 19, 9700 Brønderslev Gitte Pedersen Lægesekretær Henrik Jensen Praktiserende læge Dagens program Hvordan

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

46496 Rådgivning til turister i Danmark

46496 Rådgivning til turister i Danmark Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 46496 Rådgivning til turister i Danmark Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen Undervisningsministeriet. 31.12.2010. Materialet

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Værdig kontakt og sikker håndtering

Værdig kontakt og sikker håndtering Værdig kontakt og sikker håndtering Forfattere: Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere