Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden )."

Transkript

1 VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted er Middelfart Kommune. 2 STIFTERE: Inspiring Denmark er stiftet af Vejle Amts Turistfond og Fonden Fyntour og sammenlagt med Fonden Turist-Marketing Sønderjylland. På tidspunktet for stiftelsen/sammenlægningen udgjorde kapitalen (herunder den bundne grundkapital) i Vejle Amts Turistfond kr , i Fonden Fyntour kr og i Fonden Turist-Marketing Sønderjylland kr Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.

2 3 FONDENS FORMÅL: Fonden er af almennyttig karakter. Inspiring Denmarks hovedformål er at sikre, udvikle og fremme Region Syddanmarks vækstmuligheder inden for turisme (ferieturisme og erhvervsturisme) og oplevelsesøkonomi / oplevelsesindustri. Herunder er Inspiring Denmarks formål: at skabe en fælles strategisk udviklings-, viden- og markedsføringsorganisation til gavn for turisme- og oplevelseserhvervet i Region Syddanmark. at gennemføre en række operative tiltag i tæt og forpligtende samarbejde med de involverede aktører. gennem koordination og understøttelse af lokale aktørers indsats at sikre sammenhæng i og fremme af vækstmuligheder i regionen inden for turisme og oplevelsesøkonomi / -industri. at understøtte og udvikle en bæredygtig turismeudvikling gennem udnyttelse af konkurrencemæssige styrkepositioner og innovative potentialer ved medvirken til etablering af samarbejdsrelationer mellem vidensmiljøer og erhvervsvirksomheder, herunder at formidle turisterhvervets uddannelses- og kompetenceudviklingsbehov over for videncentre og uddannelsesinstitutioner. at fremme mulighederne for et styrket og privat og offentligt samarbejde inden for turisme og oplevelsesøkonomi. I overensstemmelse med ovennævnte vil Inspiring Denmarks aktiviteter hovedsageligt bestå i: at indsamle, akkumulere og bearbejde viden og stille den til rådighed for branchen. at fungere som fælles udviklings-, viden- og markedsføringsorganisation for lokale aktører og Vækstforum i Region Syddanmark, herunder at Side 2

3 medvirke til og støtte projektudvikling og sæsonudvidende aktiviteter og ved at støtte regionens turistforeninger, -kontorer og -erhverv. at fungere som samarbejdspartner i forhold til større nationale og internationale projekter med regional betydning eller tværregionale samarbejdsprojekter. 4 KAPITALFORHOLD: Grundkapitalen andrager kr. og er indbetalt i andre værdier. 5 ØKONOMI: Aktiviteterne finansieres bl.a. gennem: brugerbetaling fra deltagende aktører fondsbidrag bidrag fra diverse offentlige udviklingspuljer EU-programmer salgsartikler tilskud fra Region Syddanmark eller andre 6 BESTYRELSE: Inspiring Denmark ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af en formand, en næstformand og 5 øvrige medlemmer. - Kommunekontaktrådet udpeger 1 medlem. - Region Syddanmark udpeger 2 medlemmer. - Syddansk Vækstforum udpeger 3 medlemmer, som skal repræsentere erhvervsturismeerhvervet. - VisitDenmark udpeger 1 medlem. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en 4-årig periode. For de af Kommunekontaktrådet og Region Syddanmark udpegede medlemmer følger valgperioden Side 3

4 den kommunale valgperiode. For de øvrige medlemmer udløber valgperioden umiddelbart efter årsmødet. I forbindelse med overgang til ovenstående bestemmelser, der er indsat ved vedtægtsændringer besluttet den 20. sept og 6. marts 2013, skal følgende overgangsbestemmelser gælde: - Der sker ingen ændringer for de medlemmer, der er udpeget af Kommunekontaktrådet og Region Syddanmark på tidspunktet for ikrafttræden af vedtægtsændringer besluttet den 20. sept og 6. marts Ved ikrafttræden af vedtægtsændringer besluttet den 20. sept og 6. marts 2013 udpeger Syddansk Vækstforum 3 medlemmer, hvis valgperiode udløber umiddelbart efter årsmødet i Valgperioden for det medlem, der er udpeget af VisitDenmark på tidspunktet for ikrafttræden af vedtægtsændringer besluttet den 20. sept og 6. marts 2013 udløber umiddelbart efter årsmødet i Øvrige bestyrelsesmedlemmer fratræder på tidspunktet for ikrafttræden af vedtægtsændringer besluttet den 20. sept og 6. marts Medlemmerne af bestyrelsen skal tilsammen repræsentere branchemæssig, erhvervsmæssig og ledelsesmæssig indsigt. Når der indtræder nye medlemmer i bestyrelsen (herunder genudpegede medlemmer), skal der på førstkommende bestyrelsesmøde ske konstitution af bestyrelsen, således at bestyrelsen af sin midte vælger en formand og en næstformand. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperiodens ophør eller forlader den stilling eller det erhverv, som danner grundlag for udpegningen, udpeger den udpegningsberettigede organisation et nyt medlem til bestyrelsen for resten af valgperioden. 7 BESTYRELSENS ARBEJDE: Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse og organisation af Inspiring Denmark. Side 4

5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. Der afholdes et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år i april måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport. Møder i bestyrelsen holdes derudover, når mindst 1 bestyrelsesmedlem forlanger det. Der føres protokol af bestyrelsens møder, som skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. 8 DIREKTION: Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør. Direktøren skal ved udførelse af sit hverv følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet, samt i øvrigt handle i overensstemmelse med lovgivning. Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne og fungerer som sekretær for bestyrelsen, medmindre bestyrelsen træffer konkret beslutning om andet. 9 TEGNINGSRET: Inspiring Denmark tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af direktøren i forening med næstformanden eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. Side 5

6 10 REGNSKAB OG REVISION: Regnskabsåret er kalenderåret. Inspiring Denmarks første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler. Revisionen foretages af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren fungerer, indtil bestyrelsen vælger en ny i stedet. 11 OVERSKUDSANVENDELSE: Driftsoverskud samt kapitalopsamling kan alene anvendes til konsolidering af fonden og til opfyldelse af fondens formål og aktiviteter som nævnt i 3, jfr. dog nedenfor. Fonden kan anvende midler til eksterne aktiviteter, som ligger inden for rammerne af fondens formål og aktiviteter som nævnt i 3. Fondens midler skal, bortset fra den for driften nødvendige kontantbeholdning, anbringes i pengeinstitut, på girokonto eller i værdipapirer. Værdipapirer skal være noteret i fondens navn. 12 VEDTÆGTSÆNDRINGER: Nærværende vedtægter kan alene ændres efter indstilling fra bestyrelsen og med tilladelse fra fondsmyndigheden.. Forslag til ændring af vedtægterne udsendes til bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen af det bestyrelsesmøde, hvor forslaget skal behandles. Vedtægtsændringer behandles og afgøres ved simpelt stemmeflertal ved to selvstændige bestyrelsesmøder. Disse afholdes med mindst en uges mellemrum. Side 6

7 13 OPLØSNING: Forslag om opløsning af fonden behandles efter reglerne i 12. Hvis bestyrelsen beslutter, at fonden skal ophøre, og fondsmyndigheden godkender dette, skal likvidationsprovenuet anvendes til støtte for projekter eller institutioner med formål som nævnt i 3. ooooooooo Vedtaget den 18. januar 2010 Ændringer besluttet den 20. september 2012 og 6. marts Side 7

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere